You are on page 1of 4
1

1

BAØI THÖÙ 214

YÊU NHÖ BẢN THÂN MÌNH VAÄY’

Xeùt Mình

Chuù Daãn: Baøi suy nieäm naøy giuùp hieåu roõ hôn veà baøi tröôùc.

+ Chuùa Gieâsu: Con coù yeâu tha nhaân nhö chính bản thân con khoâng? Haõy thöû so saùnh:

1. Cha thaáy con baän taâm vaø lo laéng nhieàu veà baûn thaân, nhöng laïi ít lo cho

ngöôøi khaùc quaù. Con coù thöïc söï löu taâm tôùi nhu caàu cuûa hoï, giuùp hoï coù moät ñôøi soáng deã chòu cuøng vôùi tieán boä luaân lyù khoâng? Söï lo laéng cuûa con quaù hôøi hôït, ít tích cöïc, mau phaân taùn. Vaäy thì con ñöøng noùi con ñaõ yeâu hoï ‘nhö chính bản thân

con’ nöõa.

2. Con coù luoân quaûng ñaïi tha thöù loãi laàm cho tha nhaân, cho moïi ngöôøi

khoâng? Thay vì töùc giaän tröôùc nhöõng thieáu soùt cuûa hoï, con coù thoâng caûm khoâng? Nhìn thaáy nhöõng ngöôøi bò khinh khi, con coù nghó raèng moät ngaøy kia coù theå hoï ôû treân con trong nöôùc Cha Thày khoâng? Phaûi chaêng con laïi khoâng thích ngöôøi ta

khoan dung vôùi caùc loãi phaïm cuûa con? Vaø bieát ñaâu caùc loãi phaïm cuûa con laïi chaúng gaây ra cho keû khaùc nhieàu khoù chòu naëng neà hôn!

3. Con coù vui veû ñoùn nhaän nhöõng baát traéc vaø caû ngöôøi ñaõ gaây phieàn phöùc

khoâng? Con coù dòu daøng chòu ñöïng khi bò cö xöû coäc caèn? Con coù deã daøng tha thöù nhöõng loãi laàm khieán con phaûi chòu ñau khoå? Con coù saün saøng nieàm nôû vôùi moïi ngöôøi? Con coù thích nhöôøng nhòn, ban phaùt neáu khoâng coù gì caûn trôû? Khi boån phaän baét buoäc con phaûi söûa ñoåi keû khaùc, con coù nieàm nôû, ñeå nhöõng lôøi traùch maéng, söûa trò cöùng raén nhaát cuûa con khoâng gaây toån thöông cho hoï? Con coù bieát töï kieàm cheá khi töø choái maø khoâng laøm maát loøng quaù ñaùng khoâng? Con coù saün saøng an uûi nhöõng ngöôøi ñau khoå, duø baát cöù laø loaïi ñau khoå naøo khoâng? Bieát bao ngöôøi phaûi ñau khoå nhöng phaàn ñoâng laïi khoâng ñeå loä beân ngoaøi. Chæ coù tình yeâu ñích thöïc môùi ñoaùn bieát ñöôïc. An uûi laø daàu thoa laøm dòu veát thöông. Thöù daàu naøy phaûi laáy ôû treân Trôøi, chaét loïc töø nhöõng boâng hoa ñöùc aùi thaàn linh vì chæ coù loaïi hoa naøy môùi tinh luyeän ñöôïc daàu thaàn linh thoâi.

4. Con coù aân caàn vaø nhaân haäu vôùi nhöõng ngöôøi giaø caû, taät nguyeàn vaø ñau

oám khoâng? Nhaát laø con coù nhaãn naïi ñuû khoâng? Neáu thaáy hoï cau coù vaø khoù tính, con haõy coá gaéng an uûi, thoâng caûm vôùi hoï vì hoï ñang ñau khoå. Con haõy vui leân vì tình yeâu cuûa con khoâng coøn chuùt vaån ñuïc. Khi nhöõng chuù taâm cuûa con chæ thaâu

2

löôïm ñöôïc laïnh nhaït, vaø caùc vieäc thieän con chæ gaët haùi söï voâ ôn, con cöù vui loøng vì Thieân chuùa yeâu con thay cho ngöôøi voâ ôn ñoù.

5. Con coù cö xöû ñoái vôùi keû ngheøo heøn caùch töû teá khoâng? Con coù coi hoï

ngang haøng vôùi con tröôùc maët ngöôøi ta khoâng? Coù leõ con nghó vaø cho laø mình ñaõ laøm nhö vaäy, nhöng ñeå cho chaéc chaén, con haõy xeùt laïi thaùi ñoä cuûa con ñoái hoï ra sao. Con haõy doø xeùt taän ñaùy taâm tö cuûa con xem. Töï ñaùy thaâm taâm, phaûi chaêng con laïi ñaõ khoâng theo baûn naêng thuùc ñaåy maø khinh khi nhöõng ngöôøi aên maëc loâi thoâi, keùm giaùo duïc, baån thæu? Phaûi chaêng con ñaõ töùc giaän khi thaáy hoï noåi daäy, baïo ñoäng choáng laïi ngöôøi giaàu, choáng laïi xaõ hoäi vaø Hoäi Thaùnh? Con haõy coá gaéng laøm göông saùng ñeå hoï bieát nhöõng choáng ñoái ñoù laø baát coâng.

6. Cha coøn moät nhaän xeùt cuoái cuøng vaø coù leõ laø nhaän xeùt quan troïng hôn

caû. Con haõy xem luaät yeâu thöông tha nhaân nhö chính bản thân mình coù theå ñöôïc thöïc thi ôû ñaâu moät caùch troïn veïn vaø eâm ñeàm hôn neáu khoâng phaûi laø trong gia ñình Kitoââ giaùo! Moãi phaàn töû ñeàu laø thaân nhaân cuûa nhau. Taát caû ñeàu keát hôïp:

maùu muû, quyeàn lôïi, cuoäc soáng chung, chia seû vui buoàn. Nôi ñoù, ngöôøi ta coù nhieàu dòp hôn caû ñeå thöïc hieän lôøi moân ñeä Ta seõ daïy:

Haõy vaùc gaùnh naëng cuûa nhau, nhö vaäy laø con ñaõ laøm troïn luaät cuûa Chuùa Kitoââ.’ Gaùnh naëng ñoù laø nhöõng traùi nghòch nho nhoû, gaây maát loøng laø nhöõng thieáu soùt coûn con choàng chaát, nhöõng baát ñoàng quan nieäm gaây ra caõi coï, ghen töông.

OÂâi neáu moãi ngöôøi ñeàu yeâu thöông ngöôøi khaùc nhö chính mình, thì maùi gia ñình seõ töôi ñeïp vaø eâm aám bieát bao! Bình an, nieàm vui seõ thay theá cho nhöõng hieåu laàm ñöa ñeán nhieàu xaùo troän veà moái töông quan vaø phieàn muoän khieán neáp soáng trôû neân naëng neà.

Phaûi noùi raèng khoâng phaûi moïi gia ñình Kitoââ höõu, hay moïi moâi tröôøng ñaïo ñöùc ñeàu coù ñöôïc thöù bình an vaø nieàm vui naøy. Luaät yeâu thöông nhau nhieàu nôi chöa ñöôïc bieát ñeán, neân chöa ñem laïi ñöôïc söï bieán ñoåi naøo, hay chuyeån hoùa moät moái haän naøo.

+ Linh hoàn: Laïy Chuùa Gieâsu, Laïy Thaày Chí Thaùnh, con ít daùm goïi Chuùa vôùi danh hieäu naøy vì chính danh hieäu ñoù keát aùn con. Con chöa nghieâm chænh trong moái töông quan ñoái vôùi nhöõng ngöôøi thaân thuoäc, vì con ñaõ khoâng giöõ nguyeân taéc ñaàu tieân cuûa luaät yeâu tha nhaân, ñaõ khoâng ‘yeâu hoï nhö chính bản thân mình.’ Thöïc ra Chuùa ñaõ luoân ñoøi con phaûi nhö vaäy. Chuùa ñaõ chôø ñôïi laâu laém roài. Chuùa ñaõ ñau khoå nhöng Chuùa vaãn khoâng ruoàng raãy con. Con muoán an uûi Chuùa

3

baèng caùch vaâng lôøi Chuùa. Con seõ dung thöù, nhaãn naïi, an uûi vaø aân caàn. Con seõ vaùc gaùnh naëng cuûa ngöôøi khaùc ñeå laøm vui loøng Chuùa, vì Chuùa ñaõ vaùc gaùnh naëng cuûa con töø quaù laâu roài.

Neân keát thuùc baøi suy nieäm baèng doác quyeát ñoâi ñieàu thöïc roõ raøng vôùi yù muoán thöïc haønh raát thaønh thaät.

----------o0o----------

4