You are on page 1of 1
3.9.08 ⃒ םינימה תמחלמ – איהו אוה ⃒ למרונ רטסימ תוצור םישנ המ .םלעיי

3.9.08 ⃒ םינימה תמחלמ – איהו אוה למרונ רטסימ

תוצור םישנ המ

.םלעיי הזש תודחפמ ןה ,רתוי תובהוא םישנש לככ :איה ;רתוי םירקשמ םה ,רתוי םיבהוא םירבגש לככ :אוה

םה ,רתוי םיבהוא םירבגש לככ : אוה רמוא הז המ :איה ונחנא םא ,תוצור

רמוא הז המ :איה

ונחנא םא ,תוצור ונחנא המ םיעדוי אל םירבגש אלפ אל .ונמצעב תוצור ונחנא המו םיצור םתא המ תועדוי אל יל תרפסמש הנורחאה תמוסרפל ןימאהל יאדכ ילוא תאזל ןימאהל ילוא ?הזח קלח אוה ילאידיאה רבגהש 16 תונב תויטקרונאל ךייש םלועהש ןולייא לע החורמש לגרודכ ינקחשש תרמואש תאז םע המ ?םלשומ ךויח םע תרמואש וז וא ?היפוסוליפל םיצרממ רתוי םיכשומ היעבה ?לועבט לש םינולצינש תנגטמ תמלשומ אמאש גוזה תב /ןב תא תונשל ונלש ןוצרבו הייפיצב אל איה איהשכ הנווכתה איה המל ןיבהל תוסנל :תרושקתב אלא וז .והשמ לע בשוח אוה תמאב המ וא ,והשמ הרמא םע קר ונחנאו םילימה תא ןיאשכ אקווד תרושקת תומלשומה רסוחב םיזכורמ ךכ לכ ונחנא .תובשחמה .ינשה דצה לע הז תא םיכילשמ ונחנאש ונלש

:אוה

המדנ םימעפל" ,המ הנשמ אלש ויהי דימת םירבג לש סוטטסב םיכירצ וא תונתשהל ןיבהל םיכירצ תכרעמ תאז המ ".םיסחי

:איה

יתחקל אל" יתבשח יכ ךתוא הפ שיש אל לאיצנטופ לבא ,שמוממ הפידר ךותמ תומלש ירחא ינא ,תימצע

תא תונשל הסנמ

טושפ רתויש המ

".תונשל

שארמ רתוומ ינא :אוה

ונחנא .םיקופד םהש םירבג ענכשל תוחילצמ םישנ ןמזמ אל דע ונל םיבושח ויהש םירבד לע ונרתיוְו ונמנפה .(תוריבא ,תיבה לוהינ ,תושידאו תוחישק ,הזחב תורעש) רתוול םינכומ אל ,םישנמ לידבהל ,ונחנא ,תאז תורמלו תודוהל היעב ונל ןיאש ללכבו .םישנב ונלש ךרוצה לע .הז ןעמל םירבד לע רתוול היעב ונל ןיא ,הזב

ויהי דימת םירבג ,המ הנשמ אלש המדנ םימעפל המ ןיבהל םיכירצ" וא "תונתשהל םיכירצ" לש סוטטסב אל ונחנא .םירקשמ ונחנא ןכל ".םיסחי-תכרעמ רמוא הז תותשל ידכ םירבח םע העש דוע ונראשנש ןכל םירפסמ אלו הדובעב ונתיא הטטרלפש הרוחב שיש ,הריב םתיא ללכב איה בשחמב "ןושארה ראותה" תיירפסשו ,ונינענ םג .הבהא ליבשב הברה םישוע ונחנא .ונרופ יטרס .רקשל

"ירבג התאש תבהוא אקווד ינא": תומימתב דיגא ינא םא וא ריעש התאש יל עירפמ הזש בושחת רשי התא

תא חינזהלו ןומדק םדא ומכ תואריהל ךל רתומ וישכעמש םייסנכמה ךל תואימחמ אל" :דיגת התא םא .ךמצע וא יתנמשהש בשוח התאש בושחא רשי ינא "הלאה תונשל תשפחמ אל ינא .שובלב ילש םעטה תא בהוא אל התאש םע .התאש ומכ ךב יתבהאתה .יל קיפסמ אל התא יכ ךתוא סיממה ךויחבו תונטטרלפב יתבהאתה ,הנטקה סרכהו תורעשה אל .ונרופל ךלש הביחבו ךלש תויטסיסקסה תורעהב ,ךלש לבא .שמוממ אל לאיצנטופ הפ שיש יתבשח יכ ךתוא "יתחקל" תלוכיה רסוחו תימצע תומלש ירחא תקסופ יתלבה הפידרה ךותמ טושפ רתויש המ תא תונשל הסנמ ינא ,ילש םירוחה םע םילשהל והשמ רמוא הז ,יב תרחב םאש ךכ .ךילע ינממ ךילשמו תונשל יל ,הדובעב ךתיא הטטרלפש תאז לע עומשל הצור אל ינא ןכלו ,יילע .ךיניעב תספתנ ינאש ךיאו ,תיארנ ינאש ךיא לע ,ילע םייאמ הז יכ דע תוארל ידכ יתיא ליחתהש הז לע ךל רפסא ינא תאז תמועל .ךל הבושח ינא המכ

ירסח ונחנאש השוחתה תא תתל ןמזה לכ רשפא-יא שרוד ונלצא לכה .םירבג אצנש תופצל ךכ-רחאו תלעות ,תיבב ןויקינהמ ,הלסאב בשומהמ ליחתמ הז .יוניש

,הטימב ךתיא ינאש ךיאמ ,תויגוזל שידקמ ינאש תועשהמ ינא םא קר .םייפתכה לע יל שי תורעש המכו הלילב ןשי ינאש ךיאמ ?אל ,ךתוא בהוא ינאש ךל חיכוהל לוכי ינא הנתשמ

ךכב יאגתת ילואש שדח םדאל הכיפה אלו םיינש לש יוויל הז תויגוז לוכי ינא ובש ,הזה ימיטניאה םוקמה הז תויגוז ".ותוא תכניח"ש םירצוי דחי ונינש לבא ,תאש ימ תויהל הלוכי תאו ינאש ימ תויהל וא לכה וא הז ,תאז תמועל ,םישנ לצא .בוט ונינשל השועש רוביח ךנחל החילצהש ,ךלש הרבחל שיש םלשומה רבגה אל הז םא .םולכ זאו .ךלנש דע ופרת אל ןתא זא ,ךירצש ומכ הלש רבגה תא ,םיבוט ויה ןכּש םירבדה ןכל רסח םואתפ ,םיכלוה ונחנאשכ תוקוסע ןתייה לבא ,ןכדיל ונייהש ןמזב םתוא ךירעהל ןתחכששו ונחנאש ךיא תא וא היזיוולטב ונלש הייפצה ילגרה תא תונשלב .ןופלטב ונלש אמאל םירבדמ

שבלתאש ףידעת התא ,ינממ בוט רתוי התאש בושחת לא לבא ה'רבחהש הצור התאש המל םאתהב רתוי ינפשוח וא רתוי עונצ תורבחה םע ברע לכ אצא ינא םא ךל עירפי .תספתש השיאב וארי אל ךכ לכ ונחנא .ןימשאו היזיוולטה לומ תיבב בשא ןיפוליחל וא חתפל םיליחתמ ונחנא .ינשה לש דחא הבישחה תא םיניבמ ינפל .קיפסמ אל ונלשש וליאכ ,ונלש גוזה תב/ןבל םג וגא רטלא תובוגת לע םיבשוח ,שארב התוא םיצירמ ונחנא ,החיש לכ ונל רוסא המ ,תויעב רצוויהל תולולע הפיא ,ונלשו ולש תוירשפא םירקש וליא םג ,ןכו עומשל הצרי אוה המ ,בהאי אוה המ ,דיגהל תא ,תונווכה תא ,תויצלופינמה תא ,ונימ תא ריכמ ןימ לכ .רפסנ םיקוחהשכ ,היבוברעב הליחתמ תושגנתהה .יירוחאמ דמועש המ תורמשנו תורהזנ םילימה ,םיציב לע תכלל םיליחתמ זא .םינתשמ םע רתויו הפה םע תוחפ רבדל םיליחתמ גוזכ ונחנאו ןמצעמ םילימ ייצחב םירשקתמ םיקיתו תוגוזש אלפ אל .תורבה .תומיהנבו

:איהו אוה לש תופסונ תומושרל www.EBDavid.com

ונחנאש ללגב אל ,בלה לע ונל שיש המ תא םירמוא אל ונחנא לכ תא רמולמ םיענמנ ונחנא .ונלש תושגרל םירבוחמ אלו םימוטא בושח הזש ומכ ונל בושח אל הז יכ ,רמול םיצור ונחנאש םירבדה אל הז דוע לכ ,יווילה ;קנוח אל הז דוע לכ דחיבה בושח ונל .ןכל הלווע לכ לע םויב םימעפ רשע יילא רשקתהל הכירצ תאש רמוא קר הזש תובשוחש הלאמ אל תא דוע לכ ,סקסה ;הדובעב ךל ושעש הלאמ אל תא דוע לכ ,לכואה ;דיקפת וב קחשל רבגה לש דיקפתה ,החונמהו ;םש ךתוא ריאשנש ששחמ חבטמל ברקתהל תודחפמש .תונלצעה תא אלו החונמה תא ונאצמ ךתיאש תועדוי ןתא דוע לכ

תא יריאשת .תוחפ םיננולתמ םג ונחנא ןכלו טעמב םיקפתסמ ונא ונחנא ךיא יארתוִ םניק לע הלאה םינבלה םירקשהו תוקיתשה ונחנאש הזו .ןכתא םיבהוא ונחנא יכ .תונתשהלו רתוול םיכישממ .תונתשהל םיכירצ ונחנאש רמוא אל ,תרחא םיבהוא

.ימורד בניעו (למרונ רטסימ) שורב-ררהלא דודל © תורומש תויוכזה לכ .םירבחמהמ בתכב רושיא אלל שומיש לכ תושעל ןיא