DEONDERNEMER11

DE GELDERLANDER ZATERDAG 15 NOVEMBER 2014

I Karin van Willigen

Esther-Mirjam Sent

I Marcel Hielkema

Jan Blokland

Hein van der Pasch

I Bart van Meer

Lageeuro Negatief Bijstelling Innovaties Tegenstrijdig Investeren
De dalende koers van de eu- Afgelopen week verscheen

ro in de afgelopen periode
speelt de Agro Sector in de
kaart. Exporten van vlees

Arnhem negatiefin de landelijke pers. Of de strekking van de artikelen waar

Al jaren zijn de voorspellingen van de economische
groei positiever dan de gerealiseerde uitkomst. Ook

naar Zuidoost-Azie,met na- is, doet er niet zo toe; Arn- nu weer heeft de Europese
hem staat er voor de buiteh- Commissie de groeiprognome naar China, Japan en
Zuid Korea zijn flink geste- wacht niet rooskleurig op. se voor Nederland voor dit
jaar verlaagd. Per saldo
Positiefwas daarentegen
gen. Exporteurs zagen voor

de tweede helft van het jaar het bericht dat de provincie
de bui al hangen omdat tra- van plan is zijn begroting te
ditioneel in het laatste
overschrijden door te inveskwartaal de vraag uit Rus- teren in mobiliteit. Chapeau; van dit soort berichland groeit. De vraag uit
Azie maakt het veriies van

Rusland als exportmarkt
grotendeels goed.

blijft de Commissie echter
redelijk optimistisch. Vertrouwen, investenngen en

werkgelegenheid lijken te
herstellen, maar het blijft uiten hebben we er meer no- terst fragiel en gevoelig
voor ontwikkelingen in het
dig. Daar zip we zelfwel
buitenland.
verantwoordelijk voor.

We zijn inmiddels gewend
aan een economic die nau-

welijks groeit. Bedrijven die
nieuwe producten willen
ontwikkelen, doen het ver-

houdingsgewijs goed. Geen
wonder dat hun aandacht

uit gaat naar innovatie. In
Gelderland krijgen ondernemers daarbij steun. Denk
bijvoorbeeld aan het innovatiefonds 'Gelderland voor
Innovaties' dat, onder be-

paalde voorwaarden, een le-

ning biedt van maximaal
75.000 euro.

Barometer

'"P: 'eer

7,2-7,3

moeten er forse aanbiedin-

^s^^&

et Barometerpanel Hein van der Pasch pleit er
zag de vorige keer dan ook voor om juist nu

investenngen in innovatie
en onderzoek?

Inzet van de NUON-gelden
is een begin. Maar er is
meer mogelijk, gezien de
bij de winkeliers om dat
lang vol te houden. Daar te- grote bedragen die blijven
liggen omdat winsten van
genover staat het toegenointernationale bedrijven onmen consumentenvertrouwen. Dat zijn goede en posi- belast blijven.
tieve berichten. EconoHet probleem is niet een gemisch herstel is een proces brek aan geld, maar onvoldoende gerichtheid op toevan vallen en opstaan en
blijkbaar ook een van tegen- komstgerichte investeringen.
strijdigheden.

Naam

Bedrijf/lnstelling

RoyTillman
Henk Berg

OSG 7,6-7,4

Ronald Migo
Jan Btokland
Karin van Willigen
Hein van der Pash
Marcel Hielkema
Esther-Mirjam Sent
Antoine Driessen
Bart van Meer

Guido Dierick

extra te mvesteren m inno-

Groei komt via investerin-

gen. Waar blijven echter de

gen warden gedaan. Er is te
weinig vices op de botten

Theo Lemmen

goed resultaat
licht aan het einde

Cijfers liegen niet. De retail
heeft het moeilijk. Om de
omzet op peil te houden

Chemische bouwstoffen 7,8-7,8
oud-directeur KvK 7,2-7,8
Ondernemerscafe 7,1-7,1
Cold Stores 7,3-8,0
Cost NV 6,5-6,5
Mercator tncubator 7,0-7,0

VNO-NCW 7,0-6,8
Radboud Universiteit 7,0-7,0
Rabobank 7,0-7,1

OKA 7,0-7,0
NXP 8,0-8,0

van de tunnel: dat positi- vades om de opgaande lijn
visme is er nog steeds. vast te kunnen houden.
NXP laat weten in het vier- Het inzetten van de

de kwartaal weer goed te NUON-gelden is een bepresteren en de werkvoor- gin, maar er kan meer.
raad in de bouw is aan het

oplopen.

Henk Berg

Antoine Driessen

Omdraaien Positief
Beleidsrijke begrotingen

Het herstel op de woning-

zijn in tegenwoordig. In de

markt zette door in het derde kwartaal. Naast de wo-

landsbegroting warden financiele kaders eerst heilig
verklaard en verrolgens
wordt gekeken naar de impact op-onderwijs, zorg en
de concurrentiepositie van
ons bedrijfsleven. Eigenlijk
is dat de omgedraaide wereld. De politiek gaat steeds
meer over hoe de overheid

met haar belastingcentjes
uitkomt en minder over de
reele economic en maat-

schappij.

I Guido Dierick

I Roy Tillman

.Theo Lemmen

Succes blijft Vlaktaks Meer werk Overleven
De economic trekt nu toch
een uitstekend derde kwar- echt aan. De efFecten van
de EU sancries tegen Rustaal van 2014. Het vierde

NXP kan terugblikken op

kwartaal laat normaal geningtransacties lieten ook
de huizenprijzen in het der- sproken in de halfgeleiderindustrie een krimp zien
de kwartaal herstel zien.
Het herstel op de woning- ten opzichte van het altijd
markt heeft een positiefef- sterke derde kwartaal. Wij
denken dat NXP er zo sterk
feet op het herstel van de
huishoudconsumptie en

Ronald Migo

voor staat dat we in staat

zijn om dit seizoenspatroon
woninginvesteringen. Ook
de ontwikkelingen op de ar- te kunnen doorbreken, en
dit vierde kwartaal een ombeidsmarkt zijn positiefte
noemen door het aantrek- zet kunnen bereiken op hetzelf3e recordniveau van het
ken van de werkgelegenheid.
afgelopen derde kwartaal.

landlijken mee te vallen.
Consument krijgt weer vertrouwen en gaat meer besteden. Met de feestdagen
voor de deur: goed voor de
detailhandel. Na al het gedoe over de naheffing; belastingstelsel meet nu toch

In de onlang verschenen publicade van het economisch
instituut voor de bouw

Het 117 jaar oude familiebedrijfThoonen Metaalbouw
is uitgeroepen tot Nijmeeg-

wordt wederom melding ge-

se Ondernemer van het

maakt van een vergroting
van de werkvoorraad voor
de bouwsector. De werk-

Jaar. De maakindustrie

voorraad gaat van 6,7 naar
6,8 maanden. Dit gekoppeld

heeft het de laatste jaren
niet makkelijk, maar Thoonen bewijst dat het mogelijk is om ondanks gestegen

aan de trend dat er aanzien- loonkosten en andere kos-

lijk meer hypotheken wor-

echt snel hervormd warden den verkocht, betekent dat

er een duidelijke toename
en dus eenvoudiger worden. Invoering van een ( so- is in de verkoop van zowel
dale) vlaktaks mag niet lan- nieuwe als bestaande womngen.
ger op zich laten wachten.

ten, kwaliteit te blijven leveren, waar nog steeds klanten voor te vinden zijn. Het
blijkt weer in toenemende
mate mogelijk om te overieven voor dit type bedrijven.