You are on page 1of 1
DE GELDERLANDER ZATERDAG 15 NOVEMBER 2014
DE GELDERLANDER ZATERDAG 15 NOVEMBER 2014
DE GELDERLANDER ZATERDAG 15 NOVEMBER 2014 D E O N D E R N E M
DE GELDERLANDER ZATERDAG 15 NOVEMBER 2014 D E O N D E R N E M

DEONDERNEMER11

Esther-Mirjam Sent I Karin van Willigen I Bart van Meer Hein van der Pasch Jan
Esther-Mirjam Sent
I Karin van Willigen
I Bart van Meer
Hein van der Pasch
Jan Blokland
I Marcel Hielkema
Lageeuro Negatief Bijstelling Innovaties Tegenstrijdig Investeren
Groei komt via investerin-
De dalende koers van de eu-
Afgelopen week verscheen
Arnhem negatiefin de lan-
delijke pers. Of de strek-
king van de artikelen waar
Al jaren zijn de voorspellin-
gen van de economische
groei positiever dan de ge-
We zijn inmiddels gewend
aan een economic die nau-
gen. Waar blijven echter de
ro in de afgelopen periode
speelt de Agro Sector in de
kaart. Exporten van vlees
realiseerde uitkomst. Ook
welijks groeit. Bedrijven die
nieuwe producten willen
Cijfers liegen niet. De retail
heeft het moeilijk. Om de
omzet op peil te houden
moeten er forse aanbiedin-
investenngen in innovatie
en onderzoek?
naar Zuidoost-Azie,met na-
me naar China, Japan en
is, doet er niet zo toe; Arn-
hem staat er voor de buiteh-
nu weer heeft de Europese
Commissie de groeiprogno-
ontwikkelen, doen het ver-
houdingsgewijs goed. Geen
gen warden gedaan. Er is te
weinig vices op de botten
Zuid Korea zijn flink geste-
wacht niet rooskleurig op.
se voor Nederland voor dit
wonder dat hun aandacht
bij de winkeliers om dat
gen. Exporteurs zagen voor
Positiefwas daarentegen
de tweede helft van het jaar
de bui al hangen omdat tra-
ditioneel in het laatste
het bericht dat de provincie
van plan is zijn begroting te
overschrijden door te inves-
jaar verlaagd. Per saldo
blijft de Commissie echter
redelijk optimistisch. Ver-
trouwen, investenngen en
uit gaat naar innovatie. In
Gelderland krijgen onderne-
mers daarbij steun. Denk
bijvoorbeeld aan het innova-
lang vol te houden. Daar te-
genover staat het toegeno-
men consumentenvertrou-
wen. Dat zijn goede en posi-
tieve berichten. Econo-
kwartaal de vraag uit Rus-
land groeit. De vraag uit
teren in mobiliteit. Cha-
peau; van dit soort berich-
tiefonds 'Gelderland voor
Innovaties' dat, onder be-
Azie maakt het veriies van
ten hebben we er meer no-
paalde voorwaarden, een le-
Inzet van de NUON-gelden
is een begin. Maar er is
meer mogelijk, gezien de
grote bedragen die blijven
liggen omdat winsten van
internationale bedrijven on-
belast blijven.
Het probleem is niet een ge-
brek aan geld, maar onvol-
doende gerichtheid op toe-
komstgerichte investerin-
Rusland als exportmarkt
grotendeels goed.
dig. Daar zip we zelfwel
verantwoordelijk voor.
werkgelegenheid lijken te
herstellen, maar het blijft ui-
terst fragiel en gevoelig
voor ontwikkelingen in het
ning biedt van maximaal
buitenland.
75.000 euro.
misch herstel is een proces
van vallen en opstaan en
blijkbaar ook een van tegen-
strijdigheden.
gen.
Naam
Bedrijf/lnstelling
Barometer
'"P: 'eer
RoyTillman
Chemische bouwstoffen 7,8-7,8
7,2-7,3
Henk Berg
OSG
7,6-7,4
Ronald Migo
Theo Lemmen
goed resultaat
Jan Btokland
Karin van Willigen
Hein van der Pash
Marcel Hielkema
Esther-Mirjam Sent
oud-directeur KvK 7,2-7,8
Ondernemerscafe 7,1-7,1
Cold Stores 7,3-8,0
Cost NV 6,5-6,5
Mercator tncubator 7,0-7,0
VNO-NCW 7,0-6,8
^s^^&
et Barometerpanel
zag de vorige keer
Hein van der Pasch pleit er
Antoine Driessen
Bart van Meer
Radboud Universiteit 7,0-7,0
Rabobank 7,0-7,1
dan ook voor om juist nu
Guido Dierick
OKA 7,0-7,0
NXP 8,0-8,0
licht aan het einde
extra te mvesteren m inno-
van de tunnel: dat positi-
visme is er nog steeds.
vades om de opgaande lijn
NXP laat weten in het vier-
vast te kunnen houden.
Het inzetten van de
de kwartaal weer goed te
presteren en de werkvoor-
NUON-gelden is een be-
gin, maar er kan meer.
raad in de bouw is aan het
oplopen.
Ronald Migo .Theo Lemmen Henk Berg Antoine Driessen I Guido Dierick I Roy Tillman Omdraaien
Ronald Migo
.Theo Lemmen
Henk Berg
Antoine Driessen
I Guido Dierick
I Roy Tillman
Omdraaien Positief
Succes blijft Vlaktaks Meer werk Overleven
Beleidsrijke begrotingen
Het herstel op de woning-
NXP kan terugblikken op
In de onlang verschenen pu-
zijn in tegenwoordig. In de
markt zette door in het der-
de kwartaal. Naast de wo-
een uitstekend derde kwar-
taal van 2014. Het vierde
De economic trekt nu toch
echt aan. De efFecten van
blicade van het economisch
instituut voor de bouw
Het 117 jaar oude familiebe-
drijfThoonen Metaalbouw
is uitgeroepen tot Nijmeeg-
landsbegroting warden fi-
nanciele kaders eerst heilig
verklaard en verrolgens
wordt gekeken naar de im-
pact op-onderwijs, zorg en
de concurrentiepositie van
ons bedrijfsleven. Eigenlijk
is dat de omgedraaide we-
reld. De politiek gaat steeds
wordt wederom melding ge-
se Ondernemer van het
ningtransacties lieten ook
de huizenprijzen in het der-
Jaar. De maakindustrie
de kwartaal herstel zien.
Het herstel op de woning-
markt heeft een positiefef-
feet op het herstel van de
kwartaal laat normaal ge-
sproken in de halfgeleider-
industrie een krimp zien
ten opzichte van het altijd
sterke derde kwartaal. Wij
maakt van een vergroting
van de werkvoorraad voor
de bouwsector. De werk-
denken dat NXP er zo sterk
voorraad gaat van 6,7 naar
6,8 maanden. Dit gekoppeld
heeft het de laatste jaren
niet makkelijk, maar Thoo-
nen bewijst dat het moge-
lijk is om ondanks gestegen
aan de trend dat er aanzien-
loonkosten en andere kos-
huishoudconsumptie en
voor staat dat we in staat
meer over hoe de overheid
met haar belastingcentjes
woninginvesteringen. Ook
de ontwikkelingen op de ar-
beidsmarkt zijn positiefte
zijn om dit seizoenspatroon
de EU sancries tegen Rus-
landlijken mee te vallen.
Consument krijgt weer ver-
trouwen en gaat meer beste-
den. Met de feestdagen
voor de deur: goed voor de
detailhandel. Na al het ge-
doe over de naheffing; belas-
tingstelsel meet nu toch
lijk meer hypotheken wor-
te kunnen doorbreken, en
dit vierde kwartaal een om-
echt snel hervormd warden
den verkocht, betekent dat
noemen door het aantrek-
zet kunnen bereiken op het-
en dus eenvoudiger wor-
den. Invoering van een ( so-
dale) vlaktaks mag niet lan-
ger op zich laten wachten.
er een duidelijke toename
is in de verkoop van zowel
uitkomt en minder over de
ken van de werkgelegen-
zelf3e recordniveau van het
nieuwe als bestaande wo-
reele economic en maat-
schappij.
heid.
afgelopen derde kwartaal.
ten, kwaliteit te blijven leve-
ren, waar nog steeds klan-
ten voor te vinden zijn. Het
blijkt weer in toenemende
mate mogelijk om te overie-
ven voor dit type bedrijven.
mngen.