You are on page 1of 1

oucyg^fMAi

ciAicciii.e ^^

een gaan als u naar het gemeenihuis moet? Naar West-Kappelle

d 5 NOVEMBER 7014

lomburg, Veere? Je zou denken
1 de mooie historische stad

eere, maar het ligt in Domburg.
erwarrend he?

ie hele gemeentelijke organisat
wdt geconcentreerd in het ge-

Afschaffing van Stadsregio roept dilemma's op

leentehuis in Groesbeek. Be-

enk daarbij dat het de gewoonte
een gemeente te noemen naar

tal dilemma's op.
Ten eerste valt de hoofdregel te
begrijpen, maar de uitzonderin-

Re-io InZichl

e grootste plaats. Voorkom dus
irwamng en noem de gemeente
door Esther-Mirjam Sent

iid nu al de grootste en kan nog
.oeien. Groesbeek heeft toeris-

e Eerste Kamer buigt
zich momenteel over het
regenngsvoornemen de

sch een goed imago. Berg en Dal plusregio's afte schafFen. Momen-

id dat tot de WOII, maar we le- teel zijn er acht, waaronder de
"n nu. Gaan we veel geld en ener- Stadsregio Arnhem Nijmegen. Als

e steken in het oppoetsen van

ke, ook in Groesbeek kom je
ensen tegen die Berg en Dal
el een chique naam vinden.
aar chique is de buitenkarit, om

gevolg van de afschaffing moeten

Het voornemen tot afschafFen

ofzi] al dan niet samenwerkings-

van de plusregio's komt bovendien acht jaar nadat de tijdelijkheid van de kaderwetgebieden
was beeindigd en de plusregio als
eindmodel was ingevoerd. Is een
dergelijk korte periode wel gewenst vanuit het perspectiefvan
bestuurlijke consistentie en bestuuriijke betrouwbaarheid, mede

dergebracht. De belangrijkste verschuiving hierbij ligt op het ter- . Esther-Mirjam Sent is hoogleraar
gebieden van de Randstad te berein van verkeer en vervoer. Op
economic aan de Radboud Univer- grijpen.
de hoofdregel dat deze taken oversiteit en lid van de Eerste Kamer
Maar waarom kan een stad als Nij-

gaan naar de provincies wordt
voor de PvdA. foto Bert Beelen
iar te kijken, daar bouw je geen een uitzondering gemaakt voor
menleving op.
twee vervoersregio's in de Rand- Haag/Rotterdam.
Peter Maas stad, te weten
Groesbeek

steld.

noom moeten kunnen beslissen

verbanden aangaan. Met betrekking tot de twee vervoersregio's
in de Randstad valt het grote belang voor burgers van goed, en
goed op elkaar afgestemd openbaar vervoer in de verstedelijkte

'n oud imago, ofbouwen we
taken die aan de plusregio's wa.ort op de goede naamsbekend- ren toegekend elders warden on'id van Groesbeek?

meerde gemeentebesturen auto-

pen vanuit de algemene idee die

et toerisme. Deze sector is met

I. procent van de werkgelegen-

past bij de decentraliseringsgedachte dat democratische gelegiti-

gen veel minder. De overgang
naar de provindes valt te begrij-

?k Groesbeek.

e naam is ook belangrijk voor

mer bemoeilijken.
Anticiperend op het regeringsvoornemen de plusregio's afte
schafFen, hebben personeelsleden
van deze organisaties hun werkzame leven intussen bij andere instellingen en bedrijven veiligge-

Amsterdam/Almere en Den

megen voortaan niet over het

openbaar vervoer in eigen gemeente gaan en een stad als Alme-

Het wetvoorstel levert voor de lere via de verroersregio wel? En
den van de Eerste Kamer een aan- hoe kan de democratische legiti-

in het licht van het feit dat evalua-

-Almere blijft over het openbaar vervoer in de eigen gemeente gaan en Nij- ties positiefwaren? Juist in het
megen kan dat niet na afschaffing van de stadsregio. foto William Moore

zorgvuldig afwegen van de diverse overwegingen zoals hier ge-

made van besluiten door vervoers- gewikkeld genoeg is, is er daarschetst, toont de Eerste Kamer
naast een aantal andere zaken die naar mijn mening haar meerwaarregio's voldoende geborgd worden? Alsofdie afweging al niet in- de besluitvorming in de Eerste Ka- de.

Related Interests