You are on page 1of 1

LAMPIRAN 3

KEBENARAN WAKIL MENGAMBIL IJAZAH DAN TRANSKRIP/IJAZAH DAN TRANSKRIP DIPOSKAN


(Borang ini hendaklah diposkan ke IPG Kampus masing-masing bersama-sama
borang bayaran konvokesyen ATAU dibawa oleh wakil semasa konvokesyen)

Nama Penuh Graduan

No Kad Pengenalan

Program Pengajian

IPG Kampus

No. Telefon

Alamat surat menyurat

Poskod :

Bandar :

Negeri :
Tarikh

Pengarah
Institut Pendidikan Guru
Kampus..
(u.p : Unit Peperiksaan dan Penilaian)
Tuan,
KEBENARAN WAKIL MENGAMBIL IJAZAH DAN TRANSKRIP/IJAZAH DAN TRANSKRIP DIPOSKAN
OLEH PIHAK INSTITUT
Dengan hormatnya saya seperti nama dan alamat di atas, memaklumkan bahawa saya tidak dapat hadir
untuk mengambil Ijazah dan Transkrip saya.
2.
Sehubungan dengan itu, saya bersetuju supaya Ijazah dan
* diposkan ke alamat seperti di atas / Diserahkan kepada wakil saya iaitu :Nama Wakil

No. K/Pengenalan

No. Tel Rumah

Hubungan

Transkrip

saya

No. H/P :

3.
Saya sedia maklum bahawa pihak institut hanya mengeluarkan Ijazah/Diploma dan Transkrip
sekali sahaja. Saya mengaku akan bertanggungjawab atas tindakan memberi kebenaran ini dan tidak
akan membuat sebarang tuntutan terhadap IPG sekiranya Ijazah dan Transkrip berkenaan rosak atau
hilang.
Sekian, terima kasih.
Yang benar,
..
(

* potong mana yang tidak berkenaan


** Urusan Pos hanya melibatkan Ijazah dan Transkrip sahaja. Perkara-perkara lain tidak akan diposkan dan adalah menjadi
tanggungjawab tuan/puan untuk menuntutnya di IPG Kampus masing-masing.