လျတးလပးေရ့ ေၾကညာစာတမး့

ေအာငးေစသတညး့ ှ၈ ်မနးမာသကၠရာဇး ှ၀ွ၆ ခုႏြစး ်ပာသိုလဆုတး ၆ရကး (အဂၤလိပး သကၠရာဇး ှ၆၁၅ ခုႏြစး၇ ဇနးနွါရီလ ၁ ရကး) တနဂၤေႏျေန႔ ေကာငး့်မတး သနး႔စငး မဂၤလာအေပါငး့ႏြငးံ ်ပညးံစုဵေသာအခါ၉ ဤငါတို႔ ်မနးမာ်ပညးသညး လုဵ့ွ လျတးလပးေသာ အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာပိုငး ်ပညးေထာငးစု သမတ ်မနးမာႏိုးငးငဵေတားၾကီ့အ်ဖစးသို႔ ေရာကး်ပီ၈

ဿ၈ ဤငါတို႔ ်မနးမာႏိုငးငဵေတားၾကီ့သညး လိုရာမတ ်ပညးံစုဵလြ၊ ဘူမိနကးသနးမြနးေသာ ေ်မထူ့ေ်မ်မတးလညး့ ်ဖစး၏၈ မျနး်မတးသနး႔စငးေသာ တရာ့ တရာ့်မတးတို႔ တညးရာ ေ်မေကာငး့ေ်မမျနးလညး့ မြနး၏၈ ေ်မတျငး့ေ်မ်ပငး အထူ့ထူ့ေသာ ရတနာအေပါငး့တို႔ႏြငးံ ်ပညးံစုဵသ်ဖငးံ သတၱွါအေပါငး့တို႔ ဆျတးယူစာ့သုဵ့ ကမၻာဆုဵ့ေသားလညး့ မသုဥး့မကုနးႏိုငးေသာ ပေဒသာ စစး အႏြစးသာရ ၾကျယးွ်ပညးံစုဵေသာ ေ်မလညး့ ်ဖစး၏၈ ဘူမိနကးသနးမြနးလြ ထူ့ခၽျနး ဤေ်မမျနးေ်မ်မတး၉ ရြမး့၇ ကခ္ငး၇ ကရငး၇ ခ္ငး့၇ မျနး၇ ်မနးမာစသညး်ဖငးံ တေသျတသာ့ တမိဘျာ့ ်ဖစးၾက ကုနးေသာ ငါတို႔သညး ႏြစးေပါငး့ေထာငးရာ သခၤ္ာပျာ့တကး ေရတျကး်ခငး့ငြာ မတတးႏိုငးရာေသာ ရာဇွငးရြညးေွ့ ေရြ့ပေွသဏီမြစ၊ တညီတညႊတး တစးစုတစးရုဵ့ လျတးလပးေသာ လူမ္ဳိ့အ်ဖစး တညးခဲံၾကကုနး၏၈ တေကာငး့၇ သေရေခတၱရာ ပုဂဵ ်မငးစိုငး့ စစးကိုငး့ ပငး့ယ အငး့ွ ကုနး့ေဘာငး ထိုေနာငး မႏၱေလ့အထိ ငါတို႔၏ လျတးလပးေရ့သညး ေနေရာငးလွါကဲံ ပမာသို႔ တ်ဖာ်ဖာ တွငး့ွငး့ ကမၻာခ္ဥး့ေအာငး ထျနး့လငး့ခဲံေပ၏၈ သို႔ရာတျငး ကမၻာတနး့ဆာကာလ အသေခ္ၤ တညးေနအပးေသာ ေနမငး့သူရိယာ လစႏၵာတို႔ပငး ဆီ့ႏြငး့ ်မဴတိမးဖုဵ့အုပး၊ ခဏေခတၱ အရြိနးအွါ ညို့ေလ္ား နျမး့လ္ မထျနး့မပ်ဖစးရဘိသကဲံသို႔ ငါတို႔၏လျတးလပးေသာ ်မနးမာႏိုငးငဵေတားၾကီ့သညးလညး့ လျနးခဲံသညးံ ႏြစးေပါငး့ ေလ့ရာခနး႔က ဥေရာပတိုကးမြ ထျကးေပၚလာ၊ တစးကမၻာလုဵ့ကို ရစးပတး ဖုဵ့အုပးခဲံေသာ နယးခ္ဲ႔ွါဒၾကီ့ႏြငးံ မေရြာငးမကျငး့သာ ၾကိဳကးၾကဳဵဆုဵေတျ႔မိ၊ ပထမ အဂၤလိပး- ်မနးမာစစး၉ ရခိုငး၇ တနသၤာရီ၇ ဒုတိယ အဂၤလိပး-်မနးမာစစး၉ ဟဵသာွတီ ပဲခူ့၇ တတိယ အဂၤလိပး ်မနးမာစစး၉ မႏၱေလ့ ရတနာပုဵ သုဵ့ၾကိမး သုဵ့ခါ ခ္အပးရ်ခငး့်ဖငးံ ဤေ်မထူ့ေ်မ်မတး၉ ႏြစးေပါငး့ေထာငးရာ ေစာငးံထိနး့၊ လာခဲံၾကေသာ ငါတို႔၏ လျတးလပးေရ့သညး ငါတို႔ လကးမြ လျတး၊ လကးေအာကးခဵဘွသို႔ လုဵ့ွ ေရာကးခဲံၾကရသညး၈ သို႔ေသား ေနမငး့ သူရိယာ၇ လစႏၵာ တို႔ကို ဆီ့ႏြငး့ ်မဴတိမးတို႔သညး မညးသို႔ပငး ဖုဵ့လႊမး့ေစကာမႈ ေနလတို႔၏ အရြိနးအေတာကးကုိ မခဵႏိုငးရကာ့ ေခတၱမြ္ႏြငးံပငး လျငးံစငး ကျယးေပ္ာကး၊ ေနွါလေရာငးသညး ပကတိ အသေရကို ်ပနး၊ ေဆာငးေလဘိသကဲံသို႔ ငါတို႔အေပၚ၉ လႊမး့ဖုဵ့အပးေသာ နယးခ္ဲ႔ွါဒသညး ငါတို႔၏ ကမၻာရြညး်မငးံ ရငးံမာလြေသာ လျတးလပးေရ့ စိတးဓါတး၏ အရြိနးအေတာကးကို မခဵႏိုငးရကာ့ ေ်ခာကးဆယးံတစးႏြစး တစးလႏြငးံ တစးရကးေသာ အခိုကးအတဵံကေလ့မြာပငး အလိုအေလ္ာကး ကျယးေပ္ာကးသျာ့ရသ်ဖငးံ ဤေန႔ဤအခါမြစ၊ ငါတို႔သညး အသူရိနးခဵတျငး့မြ ရြငး့ရြငး့ၾကီ့ လျတးေ်မာကးအပးေသာ လ်ပညးံွနး့ပမာ သန႔းရြငး့စငးၾကယး ခ္မး့ေ်မံသာယာစျာ်ဖငးံ လုဵ့ွလျတးလပးေသာ ဘွထူ့ ဘွ်မတးကို လကးဆုပးလကးကိုငး အပိုငးရရြိၾက်ပီ၈

၀၈ ယခု ငါတို႔ ရရြိအပးေသာ လျတးလပးေရ့သညး ေရတျငး ရုပးေရ့၇ ်မေသျ့ ေကာငး့ကငး တိမးရိပးထငးသကဲံသို႔ေသာ လျတးလပးေရ့မဟုတး၈ ငါတို႔အာ့ လျတးလပးေရ့ လမး့စဥးသို႔ ညျနးလညး့ ညျနး်ပ လမး့စ ရြာၾကဵ အ်မနးေရာကးေအာငး ပို႔ေဆာငးခဲံၾကေပေသာ ဗိုလးခ္ဳပး ေအာငးဆနး့ ႏြငးံတကျ အွွေသာ ကူ့တို႔မြဴ့ ေခါငး့ေဆာငးၾကီ့တို႔၏ မဆုတးမနစးေသာ လုဵ့လ မေလ္ာံေသာ ွိရိယ၇ ဆီမီ့တနး့ေဆာငးကဲံသို႔ ထျနး့ပအပး ေသာ ဥာဏးမ္ကးစိ၇ ွဇိရ စိနသျာ့ကဲံသုိ႔ ဆူ့ရြေသာ သတၱိတို႔ေၾကာငးံ အဟဵမမ သဵပၾကဳဵ့ွါ့ အ်ခာ့အ်ခာ့ လျတးလပးေသာ ႏိုငးငဵၾကီ့တုိ႔ႏြငးံ း တနး့တူ ်မဴတ်ခမး့မြ္ မေလ္ာံမလို ထိုထိုသို႔ေသာ တနးခို့ရြိနးွါ ေတဇာအေပါငး့တို႔ႏြငးံ ်ပညးံစုဵေသာ အခ္ဳပးအ်ခာတညး့ဟူ့ေသာ အာဏာထူ့ အာဏာ်မတးကို ငါတို႔ လကးကိုငး အပိုငးရရြိၾက်ပီ၈

၁၈ ငါတို႔သညး တစးမ္ဳိ့ တစးဘာသာ၇ တစးစိတးတစးေဒသ ေကာငး့က္ဳိ့ခ္မး့သာကို မလိုလာ့ ေက္ာသာ့ရငးသာ့ သူကာ့ ငါကာ့ ချဲ်ခာ့ ်ခငး့ကို အလိုမရြိ၇ ်မစးေခ္ာငး့သီတာ သမုဒရာ ေတာငးတနး့တို႔်ဖငးံ ကမၻာံ ဓမၼတာ သဘာွအပိုငး့အ်ခာ့ ထငးရြာ့စျာ သတးမြတးအ ပးေသာ ရာဇွငးရြညးေွ့ ေရြ့ပေွသဏီမြစ၊ ယခုထကးတုိငး ်မနးမာႏိုငးငဵသာ့ဟု သမုတးအပးသူ တိုငး့ရငး့သာ့အေပါငး့တို႔ ဇာတိခ္ကးေၾကျ ေနထိုငးၾကရာ ်မနးမာႏိုငးငဵေတား တွြနး့ကို တစးေသျ့တစးသာ့တညး့ဟူေသာ ၾကိဳ့ထူ့ အလိုအေလြ္ာကး သဘာွ အေထာကးအပဵံ ်ဖစးသာလြ္ငး ်ဖစးေပၚအပးေသာ ေစတနာတညး့ဟူေ သာ ၾကိဳ့ထူ့၇ တစးစိတးတစးွမး့တညး့ဟူေသာ ၾကိဳ့ထူ့၇ ဤၾကိဳ့သုဵ့ပါ့်ဖငးံ ကမၻာဆုဵ့တိုငး ်မဲခုိငး တညးတဵံေအာငး ရစးပတး ဖျဲ႔စညး့အပးေသာ ်ပညးေထာငးစုအ်ဖစးကုိ လကးဆုပးလကးကိုငး ငါတို႔ အပိုငးရေလ်ပီ၈

၂၈ ငါတို႔ ႏိုငးငဵေတားၾကီ့သညး မညးသူ တစးဦ့တစးေယာကး တစးဖျဲ႔တစးသငး့၏ အေမျအႏြစး မဟုတး၇ မညးသူ တစးဦ့တစးေယာကး တစးဖျဲ႔ တစးသငး့၏ ပုဂၢလိက အပိုငးပစၥညး့မဟုတး၇ မညးသူတစးဦ့တစးေယာကး တစးဖဲျ႔တစးသငး့က ခ္ဳပးကိုငး အႏိုငးသိမး့ယူ အက္ဳိ့ခဵစာ့အပးေသာ ႏိုငးငဵမဟုတး၇အတိတးကာလကလညး့ေကာငး့၇ယခုမ္ကးေမြာကးတျငးလညး့ေကာငး့၇ ေနာငးလာလတၱဵ႔ေသာ အနာဂတးကာလ၉လညး့ေကာငး့၇ ငါတို႔်ပညးေထာငးစုၾကီ့အတျငး့၉ မြီတငး့ေနထိုငးၾကေသာ ၾကီ့ငယး ေွ့နီ့ က္ာ့မ မ်ခာ့ သစၥာေတားခဵ ႏိုငးငဵသာ့ဟူသ၊တို႔၏ အေမျအႏြစး အပိုငးပစၥညး့ အက္ဳိ့ခဵစာ့ရာ်ဖစးသညးဟူေသာ လူ႔ဘာသာ လူ႔တရာ့ႏြငးံအညီ ကမၻာဦ့ကာလ လူတို႔၏ ပထမစညး့ရုဵ့မႈ၉ လူအေပါငး့တို႔၏ သေဘာဆႏၵအရ လူအွြနး့၏ အက္ဳိ့ကို ေကာငး့စျာ ရျကးေဆာငးႏိုငးအဵံေ သာ ပုဂၢဳိ လးကို ေရျ့ေကာကး၊ သမတ တငးေ်မြာကးၾကေသာ မေဖာကးမ်ပနး မစျနး့မ်ငိ ပကတိ သနး႔ြရြငး့်ဖဴစငးေသာ မူလ လူ႔ွါဒႏြငးံ ေလ္ားစျာ စညး့ကမး့ ဥပေဒ ေသခ္ာ ထငးရြာ့စျာ ပိုငး်ခာ့ သတးမြတး တူညီေသာ တရာ့၇ တူညီေသာ အချငးံအေရ့၇ တူညီေသာ အဆငးံအတနး့အာ့်ဖငးံ ကမၻာအရြညး တညးစိမးံေသာငြာ လူအေပါငး့တို႔၏ ဆႏၵ သာလြ္ငး အဓိက်ဖစးေသာ သမတ ်မနးမာႏိုငးငဵတညး့ဟူေသာ ်မတးေသာ အ်ဖစးကို လကးဆုပးလကးကိုငး ငါတို႔ အပိုငးရ်ပီ၈

၃၈ သိၾကကုနးေလာံ၇ ယေန႔ မဂၤလာအေပါငး့ႏြငးံ ်ပညးံစုဵေသာ ဤအခ္ိနးမြစ၊ ငါတို႔၏ မူလအပိုငး်ဖစးေသာ လုဵ့ွ လျတးလပးေရ့ကို ငါတို႔ ်ပနး၊ ရယူ်ပီ၇ တိုငး့ရငး့သာ့အေပါငး့တို႔ ေသျ့စညး့ညီညျတးလ္ကး အချငးံအေရ့ အဆငးံအတနး့တူညီသညးံ ်ပညးေထာငးစု သမတ ႏိုငးငဵေတားၾကီ့ကို တညးေထာငး်ပီ၇ ငါတို႔ လျတးလပးေရ့ႏြငးံ ငါတို႔ ႏိုငးငဵေတားၾကီ့၏ သစၥာကို ကမၻာဆုဵ့တိုငး မယိုငးမယိမး့ တညးမညး၈ ငါတို႔သညး ငါတို႔သညး လျတးလပးေသာ ႏိုငးငဵ်ဖစးသညးႏြငးံအညီ ကမၻာလျတးလပးေသာ ႏိုငးငဵအေပါငး့တို႔ တရာ့သ်ဖငးံ က္ငးံေဆာငးအပးေသာ က္ငးံွတးကို ေစာငးံေရြာကးက္ငးံေဆာငးမညး၇ ငါတို႔၏လျတးလပးေရ့ကို ငါတို႔ ခ္စး်မတးႏို့သညးႏြငးံအညီ တပါ့သူတို႔၏ လျတးလပးေရ့ကိုလညး့ ငါတို႔ ေလ့စာ့ ေစာငးံစညး့ရမညး၈ ငါတို႔သညး ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ကို အလိုရြိသညးႏြငးံအညီ ငါတို႔ကဲံသို႔ လိုလာ့သူမ္ာ့ႏြငးံအတူ လကးတျဲ၊ ကမၻာံ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ကို ကာကျယး ေစာငးံေရြာကးမညး၈ ဤငါတို႔ ေၾကညာခ္ကးကို တစးကမၻာလုဵ့ တစးေယာကးမက္နး ၾကာ့သိေစသတညး့၈၈

သစၥာ အဓိဌာနး ကို့ခ္ကး
ေအာငးေစသတညး့၈ ်မနးမာသကၠရာဇး ှ၀ွ၆ ခုႏြစး၇ ်ပာသုိလဆုတး ၆ ရကး (အဂၤလိပး သကၠရာဇး ှ၆၁၅ ခုႏြစး၇ ဇနးနွါရီလ ၁ ရကး) တနဂၤေႏျေန႔ ေကာငး့်မတးေသာ မဂၤလာအခါ၉၇ ဤငါတို႔ ်မနးမာ်ပညးသညး လုဵ့ွ လျတးလပးေသာ၇ အခ္ဳပးအ်ခာ အာဏာပိုငး ်ပညးေထာငးစု သမတ ်မနးမာႏိုငးငဵေတားၾကီ့အ်ဖစးသို႔ ေရာကးသတညး့၈

ှ၈ ငါတုိ႔သညး၇ ဤေန႔ဤအခ္ိနးမြစ၊၈ ငါတို႔အာ့၇ လျတးလပးေသာ လမး့သို႔ ပို႔ေဆာငးခဲံေသာ၇ ငါတို႔၏ ေခါငး့ေဆာငးၾကီ့ ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ ခ္မြတးခဲံသညးံ လမး့စဥးအတိုငး့၇ တသေွမတိမး့ ခ္ီတကးမညး၈ ဿ၈ ငါတုိ႔သညး၇ ဤေန႔ဤအခ္ိနးမြစ၊၈ ငါတို႔၏၇ ်ပညးေထာငးစု သမတ ်မနးမာႏိုငးငဵေတားၾကီ့၏ သစၥာကို၇ မေသျမဖညး ေစာငးံထိမး့မညး၈ ၀၈ ငါတုိ႔သညး၇ ဤေန႔ဤအခ္ိနးမြစ၊၈ လျတးလပးေသာ ႏိုငးငဵေတားသာ့တို႔၏ မျနး်မတးေသာ အချငးံအေရ့ကို ခဵယူသညးံနညး့တူ၇

လျတးလပးေသာ ႏိုငးငဵေတားသာ့တို႔၏ တာွနး ွတးတရာ့မ္ာ့ကိုလညး့ မတိမး့မငဲံ ထမး့ေဆာငးမညး၈ ၁၈ ငါတုိ႔သညး၇ ဤေန႔ဤအခ္ိနးမြစ၊၈ ငါတို႔ ေခါငး့ေဆာငးၾကီ့ ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့၏ လုဵ့လ ဥႆာဟ်ဖငးံ ရရြိ်ပီ့်ဖစးေသာ အမ္ဳိ့သာ့ ညီညျတးေရ့ကို၇ ေက္ာကးစိုငးေက္ာကးခဲကဲံသို႔ ခိုငး်မဲေအာငး ထိနး့သိမး့မညး၈ ၂၈ ငါတုိ႔သညး၇ ဤေန႔ဤအခ္ိနးမြစ၊၈ ငါတို႔ ႏိုငးငဵေတားသာ့ ဟူသ၊ကို၇ ၾကီ့ငယး နီ့ေွ့မ်ခာ့၇ တစးေသျ့တစးသာ့တညး့်ပဳ၊၈ နညး့မ္ာ့ ႏြိမးံ်မငးံ မရြိေစရ ညီတူညီမြ္်ပဳမညး၈ ၃၈ ငါတုိ႔သညး၇ ဤေန႔ဤအခ္ိနးမြစ၊၈ သူတစးပါ့ကိုလညး့ မတရာ့မ်ပဳ၈ ငါတို႔အာ့ မတရာ့်ပဳမႈ်ခငး့ကိုလညး့ မခဵ၇ အသကးႏြငးံလညး့၊ ကာကျယးမညး၈ ၄၈ ငါတုိ႔သညး၇ ဤေန႔ဤအခ္ိနးမြစ၊၈ ငါတို႔ ႏိုငးငဵေတားၾကီ့၏ တရာ့ဥပေဒမ္ာ့ကို ရိုေသစျာ လိုကးနာက္ငးံသုဵ့မညး၈ ၅၈ ငါတုိ႔သညး၇ ဤေန႔ဤအခ္ိနးမြစ၊၈ ငါတို႔ႏိုငးငဵႏြငးံ ငါတို႔ လျတးလပးေရ့ကို အသကးလညး့ လဲ၊ - ကာကျယး ေစာငးံေရြာကးမညး၈ ၆၈ လုဵ့ွ လျတးလပးေသာ ်ပညးေထာငးစု သမတ ်မနးမာႏိုငးငဵေတားၾကီ့ ကမၻာအရြညး တညး်မဲေရ့ တာွနးသညး - ငါတို႔ႏြငးံတကျ- ငါတို႔ သာ့ေ်မ့ ေနာငးလာအဆကးဆကးတို႔အေပၚ၉ တညးေစမညး၈

ဤငါတို႔ သစၥာအဓိဌာနး မြနးသညးံအတိုငး့ - ငါတို႔ ်ပညးေထာငးစု သမတ ်မနးမာႏိုငးငဵေတားၾကီ့သညး ကမၻာအရြညး တညးေစသတညး့၈

်ဂီ သ ကၠ ရာဇး တ ေထာငးံ သုဵ့ ရာ ကို့ ခု ႏြစး ်ပာ သို လ ဆုတး ကို့ ရကး တ န ဂၤ ေႏျ ေန႔ အာ့ ဤ ငါ တို႔ ်မနး မာ ်ပညး လုဵ့ ွ လျတး လပး ေသာ အ ခ္ဳပး အ ်ခာ အာ ဏာ ပိုငး ်ပညး ေထာငး စု သ မ တ ်မနး မာ ႏိုငး ငဵ ေတား ၾကီ့ အ ်ဖစး ေကာငး့ စျာ ေရာကး သ တညး့

လျတးလပးေရ့၉ စိုကးထူလတၱဵ႔ေသာ ေက္ာကးစာတိုငးမ္ာ့၉၇ ကမၼညး့ထို့အပးေသာ ေမားကျနး့စာကို ်ပညးေထာငးဦ့်ဖစး၊၇ နိမိတး မဂၤလာ အလို႔ငြာ - ေ်ခာကးေၾကာငး့ ချဲထာ့သညး၈ တစးေၾကာငး့လြ္ငး စာ ဆယးလုဵ့က္ စုစုေပါငး့ ေ်ခာကးဆယး ထာ့သညး၈ အကၡရာ မပ္ကးေစရ၈ တစးေၾကာငး့မြ တစးေၾကာငး့သို႔ ကူ့ထာ့သညး၈ ဤသို႔ စီစဥးထာ့်ခငး့ အေၾကာငး့ကာ့၈ သေရေခတၱရာ်ပညးကို ရေသံ- သိၾကာ့- နဂါ့ဂဠဳနး - ပရေမသူရာ - မဟာွိႏျဲ - သူ်မတး ၃-ပါ့တို႔ ေစာငးမ၊ တညးသညး်ဖစးေၾကာငး့ အရငး့နိမိတး ထငးရြာ့ေစလိုသညး်ဖစး၊၇ ေ်ခာကးပါ့ကို စျဲ၊ စာ ေ်ခာကးေၾကာငး့ အစုဵ ေရ့သာ့သညး၈ အကၡရာ တစးလုဵ့ဆီ ကူ့၊ ေရ့ထာ့သညးမြာ၇ အဓျနး႔ရြညးက္ဴ့ မ်ပတးကူ့ရြကး ဆကးလကး တညးထျနး့မညးံ အႏုသာသနာ နိမိတး မဂၤလာကို လိုကး၊၈ တစးေၾကာငး့မြ တစးေၾကာငး့သို႔ အကၡရာ မ်ပတးေစရ ကူ့၊ ေရ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ သေရေခတၱရာ်ပညးမြ မႏၱေလ့ ရတနာပုဵ ေန်ပညးေတားအထိ - ႏြစးေပါငး့ - ဿွွွ - ေက္ား လျတးလပးေသာ ်မနးမာ အစဥးအဆကး မပ္ကးမကျကး လိုကးနာခဲံေသာ နညး့်ဖစးသညး၈

စာကိုယး၉
ှ၈ (်ဂီ) ဟု အစခ္ီသညးကာ့ ေအာငး်မငးေၾကာငး့ အလို႔ငြာ်ဖစးသညး၈ (ဆရီ)ဟု ဖတးရမညး၈ (သီရိ) ဟု ဆိုလိုသညး၈ တငးတယး်မငးံ်မတး်ခငး့ အသေရကို ေဟာသညး၈ ေက္ာကးစာမ္ာ့၉၈ ဆရီနေမာ ဗုဒၵါယဟူ ခ္ီ်မဲ်ဖစးပါလ္ကး၇“နေမာဗုဒၶဟ” ကို ခ္နးခဲံ်ခငး့ကာ့ ်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏိုငးငဵေတား အပါအွငး လူအမ္ဳိ့မ္ဳိ့၇ ဘာသာအမ္ဳိ့မ္ဳိ့တို႔ႏြငးံ မဆနး႔မက္ငး အၾကဳဵ့ွငးေစလို၊ ခ္နးလြပးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဿ၈ သကၠရာဇးကို ဂဏနး့ႏြငးံ မေရ့ဘဲ “ တေထာငးံသုဵ့ရာကို့ ” စသညး်ဖငးံ - စာ်ဖငးံ ေရ့သညးမြာ၇ ဂဏနး့ႏြငးံ ေရ့ထို့လြ္ငး ကာလၾကာရြညး ေသာအခါ အဖတးရခကး၊ အမြတးမြာ့တတးသညး၈ အဓျနး႔ရြညးစျာ အမြတးမြနးေစ်ခငး့ အလို႔ငြာ စာ်ဖငးံ ်ပညးံစုဵစျာ ေရ့ထို့သညး၈ ေရြ့က ကမၨညး့ ေက္ာကးစာ ထုိ့နညး့ႏြငးံလညး့ ညီညႊတးသညး၈ ၀၈ တနဂၤေႏျေန႔တျငး ဟူ၊ ဆိုလိုလ္ကး (တနဂၤေႏျေန႔အာ့) ဟု ေရ့ထို့သညးမြာ၈ ပို၊ ေလ့နကးေစလို်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ ေရြ့ေက္ာကးစာမ္ာ့ႏြငးံလညး့ ညီသညး၈

၁၈ “ ဤငါတို႔ ်မနးမာ်ပညး ” ၉ “ ငါတို႔ ” ကာ့၇ ်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏိုငးငဵေတားၾကီ့၏ သေဘာႏြငးံအညီ၇ မညးသူမညးွါ တစးဦ့တစးေယာကး မဟုတး၇ အာ့လုဵ့ အၾကဳဵ့ွငးေၾကာငး့ ထငးရြာ့ေစလို၊ ်ဖစးသညး၈ ၂၈ သမတႏိုငးငဵေတားၾကီ့အ်ဖစးသို႔ ( ေကာငး့စျာ ) ေရာကးသတညး့ ဟူသညးကာ့၇ ဗိုလးခ္ဳပး၏ လမး့စဥးႏြငးံအညီ၇ ေအ့ခ္မး့သာယာေသာ နညး့်ဖငးံ ေရာကးသညးဟူ၊လညး့ေကာငး့၇ အထစးအေငါံ၇ ခလုတးဆူ့ေ်ငာငးံ မရြိ၇ ေခ္ာေမာသနး႔စငးစျာ ေရာကးသညးဟူ၊လညး့ေကာငး့၇ ထငးရြာ့ေစလို၊ ( ေကာငး့စျာ )ဟူေသာ စကာ့ႏြစးလုဵ့ ဆငးံေလာငး့၊ ဆို်ခငး့်ဖစးသညး၈

ဦ့ေအာငးေစာဦ့၏ လျတးလပးေရ့ ေရႊရတု စာအုပးမြ ကူ့ယူေဖား်ပပါသညး၈

ေဇားမို့ေအာငး အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး (လျတးေ်မာကးနယးေ်မ) ကိုရီ့ယာ့ဌာနချဲ ဿွှွ ခုႏြစး ဇနးနွါရီလ ၁ ရကး၇ တနလၤာေန႔ ( ၃ဿ)ႏြစးေ်မာကး လျတးလပးေရ့ေန႔

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful