You are on page 1of 3

Систем хөгжүүлэх технологи

1. ШУТИС-ийн багш нарын бүртгэл
2. ШУТИС-ийн номын сангийн номын бүртгэл
3. Байгууллагын эд хөрөнгийн бүртгэл
4. Хорооны хүн амын бүртгэл
5. Дүүргийн цэргийн насны эрчүүдийн бүртгэл
6. Суурин утасны жагсаалт
7. Байгууллагын ажилчдын бүртгэл
8. Хотын автомашины бүртгэл
9. Худалдааны байгууллагын бараа материалын бүртгэл
10. Дэлгүүрийн барааны бүртгэл
11. Эмийн сангийн эмийн бүртгэл
12. Эмнэлэгийн өвчтөний бүртгэл
13. Онгоцны тийз захиалгын систем
14. Пицца/хоол захиалгын систем
15. Дэлгүүрийн касс дээрх төлбөр тооцооны систем
Төслийн удирдлага
16. Төсөл, төслийн талаарх ойлголт, тодорхойлолт
17. Төслийн ангилал, үе шатууд, амьдралын мөчлөг, системийн хандлага
18. Төслийн судалгаа, ангилал, аргачилал, төслийн шинжилгээний загварууд
19. Төслийн шинжилгээний аргууд, практик хэрэглээ
20. Төслийн удирдлагын үүрэг, үндсэн бүрэлдхүүн
21. Төслийн интеграци, нэгдмэл удирдлагын тухай ойлголт
22. Төслийн төлөвлөгөө, удирдамж боловсруулах аргачлал
23. Төсөл хэрэгжилтийн явц дахь төлөвлөгөө, удирдамжийн өөрчлөлт
24. Төслийн агуулга, иж бүрдлийн удирдлагын тухай
25. Агуулгын төлөвлөлт
26. Агуулга, иж бүрдлийн тодорхойлолт
27. Агуулгын нотолгоо, өөрчлөлт
28. Төслийн хүний нөөцийн удирдлагын тухай ойлголт
29. Төслийн хуний нөөцийн төлөвлөлт
30. Төслийн баг бүрдүүлэлт
31. Төслийн багийн хөгжил, манлайлал
32. Баг үр дүнтэй ажиллах нөхцөл
33. Төслийн цаг хугацааны удирдлагын тухай ойлголт
34. Төслийн уйл ажиллагааны тодорхойлолт
35. Төслийн үйл ажиллагааны дэс дараалал
36. Төслийн үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацааг тооцоолох
37. Төслийн цаг хугацааны төлөвлөлт
38. Төслийн эрсдэлийн удирдлагын тухай ойлголт
39. Эрсдэлийг илрүүлэх, үнэлэх
40. Эрсдэлийн хариу үйлдлийн хөтөлбөр боловсруулах

Бараа. Төслийн бүтээгдэхүүн. . Үйл ажиллагааны судалгаа. Үйл ажиллагааны судалгаа. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа. MT үйлчилгээний тасралтгүй үйлчилгээний менежмент 66. үнэлгээ Үйлчилгээний менежмент. Гэрээг дуусгавар болгох. Системийн орчны хөгжил 67. MT үйлчилгээний түвшний менежмент 64. Техник хэрэгслийн менежмент 61. Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний менежмент гэж юу вэ 57. үйлдвэрлэлийн инженерчлэлийн тухай тайлбарлана уу. үйл ажиллагааны чанарын хяналт 45. хамтын ажиллагааны удирдлагын тухай ойлголт 52. Системийн аудит 68. системийн аудит 56. MT үйлчилгээний санхүүгийн менежмент 65. Гэрээ. МТ үйлчилгээний хүргэлт 60. эх үүсвэрийн сонголт 49. Мэдээллийн түгээлт. тайлбарлана уу. үйл ажиллагааны чанарын төлөвлөлт 43. Харилцаа. хэлэлцүүлэх явц 55. удирдлага зохион байгуулалтын тухай 72. хэлцэл төлөвлөх 48. МТ үйлчилгээний тусламж 59. Гүйцэтгэлийн тайлан боловсруулах. Дотоодын хяналт Бие даалт № 13. үйлдвэрлэлийн инженерчлэлд хэрхэн матрицан диаграмыг байгуулах вэ? түүний талаар тайлбарлана уу. хууль эрхзүйн асуудал 71. Үйлчилгээний менежмент 58. Удирдлагын хэлэлцүүлэг. Төслийн худалдан авалт. Төслийн үйл явц дахь харилцаа. ITIL систем 62. 75. Төслийн бүтээгдэхүүний чанарын баталгаа 44. Албан байгууллагын үйл ажиллагаа.41. Үйл ажиллагааны судалгаа. материалын гарал үүсэл. үйлдвэрлэлийн инженерчлэлд хэрхэн тархалтын диаграмыг байгуулах вэ? түүний талаар тайлбарлана уу. 74. 73. MT засаглал 69. Төслийн бүтээгдэхүүн. хамтын ажиллагааны төлөвлөлт 53. Өөрчлөлтийн менежмент 63. төслийн хаалт 51. Гэрээний удирдлага 50. Төслийн чанарын удирдлагын тухай ойлголт 42. Аудитын систем дэх үйл явц 70. бэлтгэн нийлүүлэлтийн удирдлагын тухай ойлголт 46. эргэх холбооны ач холбогдол 54. Худалдан авах ажлыг төлөвлөх 47.

Албан байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтын тухай тайлбарлана уу. 90. зохиол туурвихад тавигдах шинэ бүтээлд хэрэглэх таних тэмдэгийн тухай тайлбарлана уу. 86. Нягтлан бодох бүртгэл. 85. Стандартчилал гэж юу вэ? түүний талаар тaйлбарлана уу. Програм хангамжийн лицензийн тухай тайлбарлана уу. 84. Ажил үйлчилгээний тухай хуулийн талаар тайлбарлана уу. Аюулгүй байдлын тухай хуулийн талаар тайлбарлана уу. Төрөл бүрийн графикийн арга байдаг. 81. 83. 88. 87. түүнээс ямар төрлийн графикийг сонгон байгууллагын удирдлагын бүтцийг байгуулах вэ? түүний талаар тайлбарлана уу. 89. 91. Монгол улс дахь мэдээлэл технологийн стандартчилалын жишээг олж түүний талаар тайлбарлана уу. Нууцлалын эрхийн тухай тайлбарлана уу. Оюуны өмчийн эрхийн тухай тайлбарлана уу. Ном.76. 77. 79. . Бусад хууль тогтоомж зааварчилгаа ба инженерийн ѐс зүйн тухай тайлбарлана уу. Яг цагтаа системийн талаар тайлбарлана уу. санхүүгийн асуудалын тухай тайлбарлана уу. 78. Цахим хэлбэрийн оюуны бүтээл хамгаалах эрхийн тухай тайлбарлана уу. Хувийн мэдээллийг хамгаалах хуулийн талаар тайлбарлана уу. Програм хангамжийн хуулбарлалтыг хориглох заалтын тухай тайлбарлана уу. 80. 82.