You are on page 1of 13

Notă informativă cu privire la rezultatele controlului tematic „Funcţionalitatea sistemului

instituţional de evaluare a rezultatelor şcolare din perspectivă curriculară în cadrul
demersului didactic la geografie (accente manageriale şi didactice)
În conformitate cu Planul complex de activitate al DGETS pentru anul de studii 2013-2014
şi prevederile ordinului nr. 350 din 07.03.14, în perioada 11 martie-15 aprilie s-a desfăşurat controlul
tematic „Funcţionalitatea sistemului instituţional de evaluare a rezultatelor şcolare din perspectivă
curriculară în cadrul demersului didactic la geografie (accente manageriale şi didactice)”.
Controlului au fost supuse următoarele instituţii de învăţămînt: LT „Ginta Latină”, LT „Liviu
Rebreanu”, LT „Vasile Vasilache”, LT „Grătieşti”, LT „Antioh Cantemir”, LT „Olimp”, LT „I. S.
Neciui Leviţchi”, LT „Mircea Eliade”, LT „Petru Movilă”, LT „Mircea cel Bătrîn”.
Domeniul vizat: Sistemul de evaluare a rezultatelor şcolare din perspectivă curriculară la
disciplina Geografie în cadrul sistemului educaţional al instituţiei şi funcţionalitatea acestuia în baza
documentelor regulamentare ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.
Obiectivele controlului:
1. Verificarea cunoaşterii şi implementării actelor normative privind evaluarea şcolară de către
managerii şcolari şi cadrele didactice de geografie.
2. Determinarea existenţei unui sistem instituţional de evaluare a rezultatelor şcolare la disciplina
Geografie.
3. Verificarea proiectării şi realizării evaluărilor la nivel de cadru didactic. Analiza şi interpretarea
datelor.
4. Informarea privind baza de date referitor la evoluţia rezultatelor şcolare: analiza comparativă a
rezultatelor şcolare semestriale, anuale, de la examenul de bacalaureat, teze semestriale, evaluări
de ordin intern. Analiza valorificării rezultatelor; aprecierea calităţii notelor informative.
5. Verificarea respectării actelor normative în organizarea şi desfăşurarea olimpiadei, faza locală la
disciplina Geografie.
În cadrul controlului s-au luat în consideraţie prevederile următoarelor documente normative:
-

Concepţia evaluării rezultatelor şcolare, aprobată la şedinţa Colegiului Ministerului
Educaţiei, Hotărârea nr. 12.2 din 26 octombrie 2006;
- Geografie. Curriculum pentru învăţământul gimnazial, aprobat prin ordinul Ministerului
Educaţiei nr.245 din 27 aprilie 2010;
- Geografie. Curriculum pentru învăţământul liceal, aprobat prin ordinul Ministerului
Educaţiei nr.244 din 27 aprilie 2010;
- Geografie. Ghidul de implementare a curriculum-ului modernizat pentru treapta gimnazială,
aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr.597 din 30 iunie 2011;
- Geografie. Ghidul de implementare a curriculum-ului modernizat pentru treapta liceală,
aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr.810 din 9 noiembrie 2010.
- Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învăţării, promovarea, absolvirea şi transferul
elevilor în învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal, aprobat prin ordinul Ministerului
Educaţiei nr. 718 din 24 iulie 2012;
- Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea liceelor, 2006.
Acţiuni de preinspecţie:
 Organizarea şi desfăşurarea la 21 noiembrie 2013, în incinta Liceului Teoretic „Vasile Lupu”,
a seminarului instructiv-metodic pentru profesorii de geografie, cu subiectul „Tehnologia
elaborării subiectelor, pentru determinarea nivelului de formare a competenţelor specifice, în
1

faza locală la disciplina Geografie. a notelor informative cu referire la rezultatele şcolare semestriale. tipurilor de itemi. Verificarea corectitudinii elaborării: instrumentelor aplicate la evaluările iniţiale. notă informativă cu referire la rezultatele 2 .itemi. rezultatele acestor evoluări. Realizarea olimpiadelor locale la disciplină: subiecte. oferte. Seminarul şi-a propus următoarele obiective: .Verificarea respectării actelor normative în organizarea şi desfăşurarea olimpiadei.Studierea bazei de date privind evoluţia rezultatelor şcolare. baremului de corectare şi notare . La nivel de cadru didactic: - Examinarea cataloagelor. în cadrul cărora s-a abordat problema evaluării competenţelor specifice la disciplină. analiza valorificării rezultatelor. . teze semestriale. de la examenele de bacalaureat. Monitorizarea dinamicii evoluărilor elevilor la olimpiade/concursuri/conferinţe. aprecierea calităţii notelor informative. .Cercetarea sistemului de evaluare a competenţelor curriculare. Identificarea activităţilor planificate şi desfăşurate la tema de cercetare propusă la nivel de republică cu referire la metodele de evaluare a competenţelor curriculare. Acţiunile întreprinse în control:  La nivelul administraţiei unităţii şcolare: -  Cercetarea planului complex de activitate al instituţiilor la compartimentul „Dirijare şi control” în scopul determinării existenţei unui SIERŞ. în scopul determinării nivelului de implicare a comisiilor metodice în asigurarea calităţii desfăşurării procesului de evaluare a competenţelor curriculare la Geografie. s-au analizat rezultatele examenului de bacalaureat. după textul administraţiei). sumative. evaluări de ordin intern (iniţiale. proiectarea detaliată a unităţii de învăţare.Studierea informaţiilor de control intern la geografie în vederea aprecierii nivelului de realizare a acţiunilor de control.Oferirea sugestiilor metodologice cu privire la proiectarea evaluării finale la disciplina geografie Formarea abilităţilor practice de elaborare a matricei de specificaţii. .cadrul evaluării finale la geografie”. testele scrise. . procese-verbale.Promovarea schimbului de experienţă în scopul perfecţionării măiestriei pedagogice  Organizarea şi desfăşurarea reuniunilor metodice cu profesorii de geografie în luna august şi decembrie 2013. obiectivelor de evaluare. aplicat de echipa managerială din instituţiile preuniversitare. La seminar au participat 38 de profesori de geografie din unităţile de învăţămînt preuniversitar din municipiul Chişinău. anuale.Asistarea lecţiilor la geografie în comun cu managerul coordonator în scopul evaluării calităţii predării/evaluării la disciplină. proiectele zilnice în scopul determinării existenţei unui sistem de evaluare la nivel de cadru didactic. . proiectelor de lungă durată.subcompetenţe evaluateobiective de evaluare . La nivel de catedră: -  Cercetarea Planului de activitate a comisiei metodice. evaluări sumative (corelarea: competenţe specifice .

criterii de evaluare aplicate). de colectare a informaţiei. evaluarea implică utilizarea unei mari varietăţi de metode (tradiţionale şi complementare). barem de corectare. evaluarea se fundamentează pe standardele educaţionale .Asistarea lecţiilor la geografie în scopul evaluării nivelului de implementare a Curriculumului modernizat. un proces de măsurare şi apreciere a rezultatelor în raport cu cele intenţionate. teza semestrială (matrice. dacă obiectivele propuse sînt realizate. hărţi-contur. aplicată în luarea deciziilor cu referire la acţiunile manageriale şi didactice de proiectare/monitorizare/control.Verificarea caietelor de lucru în clasă. În această ordine de idei menţionăm că evaluarea este o componentă indispensabilă a conceptului de curriculum. 2. lucrări practice (competenţe – subcompetenţe evaluate. În instituţiile incluse în control evaluarea rezultatelor şcolare se efectuează conform documentelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. schemă de notare. Aceste acte normative stau la baza activităţii manageriale în elaborarea planurilor de activitate instituţionale. notă informativă cu referire la rezultate). testele scrise. evaluarea este un proces reglator. realizarea lucrării practice). ce reflectă competenţele evaluate. Este procesul prin care se stabileşte dacă sistemul educaţional îşi îndeplineşte funcţiile. evaluări interne după textul administraţiei. dar şi insuccesul lui. evaluării iniţiale). gimnazial şi liceal. dimensiunea esenţială a procesului educaţional şi o practică efectivă în şcoală. obiective de evaluare. a metodologiei desfăşurării evaluării curente (metodele aplicate. . şi nu-l pedepseşte.Utilizarea investigaţiei prin teste. În majoritatea instituţiilor inspectate s-a constatat existenţa unui sistem de evaluare a rezultatelor școlare din perspectivă curriculară. evaluarea depistează şi stimulează succesul elevilor. respectînd Concepţia evaluării rezultatelor şcolare şi Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învăţării. În contextul formării şi dezvoltării competenţilor evaluarea educaţională se fundamentează pe următoarele principii: evaluarea este un proces permanent. evaluarea se axează pe necesitatea de a compara nivelul de dezvoltare a competenţelor curriculare la elevi pe parcursul fiecărei lecţii. care determină calitatea activităţilor şcolare. reliefat în planurile manageriale prin diverse tipuri de controale la disciplinele şcolare. absolvirea şi transferul elevilor în învăţămîntul primar. activităţii de dirijare şi control. sarcini. avînd menirea de diagnosticare. oferă informaţii privind rezultatele şcolare ale elevilor. obiective de evaluare. Evaluarea rezultatelor şcolare reprezintă o activitate complexă care măsoară eficacitatea şi eficienţa procesului de instruire. . promovarea. regulamentelor interne. Analizînd planul de activitate al instituţiilor de învăţămînt s-a stabilit că doar în unele instituţii şcolare au fost planificate 3 . evaluarea trebuie să-i conducă pe elevi spre o autoapreciere corectă şi o îmbunătăţire continuă a performanţelor şcolare. În rezultatul controlului realizat s-au constatat următoarele: La nivelul administraţiei unităţii şcolare: 1.orientate spre ceea ce va şti să facă şi cum va fi elevul la finalizarea şcolarităţii sale. La nivel de elev: .

Standarde educaţionale. inferior (nota 4. dar nu s-a realizat. nota informativă se ascultă la CA). 4 . Spre exemplificare poate servi: Control preventiv: „Funcţionalitatea sistemului instituţional de evaluare şi monitorizare a rezultatelor şcolare din perspectiva curriculară în cadrul demersului didactic la geografie şi istorie” (LT „Ginta Latină”. LT „Grătieşti”.în LT „Olimp” a fost planificat lucrare de evaluare în clasa a XI-a. LT „Vasile Vasilache”. 10). recomandări pentru o îmbunătăţire a calităţii (excepţie făcînd LT „Ginta Latină”. 3. Din competenţele specifice derivă indicatori de competenţă.în LT „Mircea cel Bătrîn” pe parcursul ultimilor trei ani nu a fost planificat nici un control la disciplină. metodologia implementării la nivel de instituţie. nota informativă se ascultă la CA). dar lipseşte o analiză cu referire la gradul de realizare a competenţelor specifice. activităţi de formare pe domenii a competenţelor şcolare. nota informativă se ascultă la şedinţa cu profesorii). Carenţe identificate: . 3). cadrul didactic identifică traseul individual de activitate a elevului şi elaborează în caz de necesitate un plan de lichidare a insuccesului şcolar şi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. În rezultatul evaluării rezultatelor şcolare. Control frontal: „Evaluarea iniţială a cunoştinţelor elevilor la toate disciplinele şcolare.Sistemul de notare a rezultatelor şcolare în baza competenţelor specifice.nu au fost planificate evaluări interne după textul administraţiei la disciplină în LT „I. Se menţionează faptul că în LT „Ginta Latină” a fost constituită Comisia de evaluare şi asigurare a Calităţii.în clasa a VII-a. cu indicarea greşelilor frecvente identificate în teste. Control tematic: „Strategii didactice axate pe formarea/evaluarea competenţelor curriculare: proiectarea şi realizarea unităţii de învăţare” (LT „Mircea Eliade”. Carenţe identificate: .acţiuni manageriale de control cu referire la subiectul verificat în cadrul controlului dat. 5). mediu (nota 8. La nivel de detaliere a criteriilor de evaluare sînt identificaţi descriptori. LT „Liviu Rebreanu”. . . . ce activează în baza unei proprii strategii şi a unui Regulament intern stabilit. criterii de evaluare a produselor respective. elementar (nota 6. aprobată de Ministerul Educației. LT „Petru Movilă” – în clasa a VIa şi a X-a. Sînt elaborate grile de evaluare a nivelului de formare a competenţelor specifice la disciplinele şcolare. Notele informative cu referire la rezultatele evaluărilor desfăşurate după textul administraţiei poartă un caracter statistic. produse prin care se măsoară competenţa. care permit plasarea elevului conform anumitor nivele de formare a competenţelor: superior (nota 9. LT „Mircea Eliade”. 4. Concepţia pedagogică a sistemului instituţional de evaluare a rezultatelor şcolare în majoritatea instituţiilor de învăţămînt reflectă Concepția evaluării rezultatelor școlare. clasele I-a-XII-a” (LT „Vasile Vasilache”. Neciui Leviţchi”. LT „Antioh Cantemir”. nota informativă se ascultă la CM). unde există o analiză amplă). De asemenea a fost aprobată la Consiliul Profesoral Concepţia instituțională de evaluare a rezultatelor şcolare. constituită din trei componente importante: . cu prezentarea grafică a rezultatelor.Cadrul de referinţă cu privire la evaluarea şi monitorizarea formării competenţelor şcolare. S. LT „Mircea cel Bătrîn”. 7). Control tematic: „Система оценивания учащихся в соответствии с требованиями модернизированного куррикулума на уроках географии» (LT „Olimp”.în LT „Grătiești” nu s-a desfăşurat controlul preventiv planificat la tematica dată. la disciplina Geografie. În instituţiile de învăţămînt sunt planificate evaluări după textul administraţiei: în LT „Ginta Latină” aceste evaluări se propun în cadrul controalelor tematice. .

Movilă LT L. cel Bătrîn LT Grătieşi 2011-2012 mun repu l/m b l/m 4 4/2 1/ 1/ /1 1/ - 2/1 1/1 - Conf /con c l/m /1 /2 1 - - - - Locuri premiante 2012-2013 sec mun repu Conf/ l/m l/m b conc l/m l/m 7/1 2/2 1/ 2/1 /2 - 4/2 1/ 1/ - /1 - 1/ 1/1 1/ 4/4 2/ 1/1 /2 - 3/2 3/ /1 1/1 - 2013-2014 mu repu Conf n b / l/m l/m conc l/m 2/2 1/2 /2 4/5 1 1/2 - - - - sec l/m /1 La nivel de comisie metodică: 5 . Cantemir LT Olimp LT N. reuşita. se compară datele pentru o perioadă de 3-5 ani de la o instituție la alta. Nu sînt înregistrate rezultate în LT „Vasile Vasilache”.nu se duce o evidenţă a rezultatelor elevilor la olimpiadele şcolare în toate instituțiile şcolare. Eliade LT G. informaţii ce reflectă o evidenţă a rezultatelor elevilor la olimpiadele şcolare desfăşurate la diferite nivele în LT „Ginta Latină”. Latină LT A. Vasilache LT M. LT „Olimp”. LT „Mircea Eliade”. LT „Olimp”.5. calitatea. 6. Din instituţiile verificate doar în LT „Ginta Latină”. rapoarte. Rebreanu LT V. Tabelul de mai jos reprezintă rezultatele înregistrate în ultimii trei ani. conform profesorului. fiind reprezentate statistic şi grafic. performanţele elevilor în cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare. Instituţia de sec învăţămînt l/m LT M. trepte de şcolaritate. . structurate pe următoarele aspecte: evaluări iniţiale. Rezultate destul de modeste au LT „. Putem menţiona că nivelul de pregătire al elevilor nu în toate unităţile şcolare este unul de performanţă. fiind prezentate în note informative. rezultatele la examenele de BAC. analiza evaluărilor administrate în cadrul controalelor interne. faza sector fără a participa la etapa locală. faza locală şi nici nu au fost delegaţi elevi pentru participare la faza sector. O analiză amplă la acest compartiment conțin și Rapoartele de activitate a instituțiilor. pretestări.în LT „Vasile Vasilache” la disciplina Geografie nu s-a desfăşurat olimpiada. LT „Mircea cel Bătrîn”.Grăiești”.în LT „Liviu Rebreanu” elevii au fost delegaţi pentru participare la olimpiada. În toate instituţiile există o bază de date privind evoluţia rezultatelor şcolare. Carenţe identificate: . LT „Petru Movilă”. pe clase. conform diferitor criterii: pe trepte de școlaritate. eşecul. LT „Petru Movilă” a fost elaborat ordinul şi graficul cu referire la organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare. faza locală. . LT „Petru Movilă”. Rezultatele evaluărilor sunt analizate la şedinţele comisiilor metodice. teze semestriale. rezultate statistice pe clase. Analiza rezultatelor stabilite la examenele din sesiunea precedentă s-a efectuat în toate instituțiile de învățămînt. Sunt comparaţi în dinamică parametrii: nota medie. Sînt elaborate procese verbale. Leviţchi LT P. LT „Liviu Rebreanu”. Consiliul profesoral și de administrație.

De asemenea portofoliile comisiei metodice conţin note informative cu referire la rezultatele evaluărilor iniţiale şi sumative desfăşurate. teze semestriale. „L. Din numărul total de cadre didactice. La şedinţele comisiei metodice este analizată corectitudinea elaborării proiectelor de lungă durată la disciplinele şcolare. rezultatele evaluărilor interne/externe administrate. LT „Antioh Cantemir”. Vasilache”. sumative. evaluărilor sumative la finalizarea unităţilor de învăţare. contribuind la formarea continuă a cadrelor didactice. Examinarea proiectelor de lungă durată. orientat spre promovarea şi extinderea experienţelor metodologice la compartimentul propus pentru anul curent de studii de către ME: Modalităţi de formare şi evaluare a competenţelor specifice la geografie:  Interpretarea documentelor geografice (texte ştiinţifice. reprezentări grafice şi indicarea greşelilor frecvente identificate în rezultatul verificării testului. surse informaţionale). La nivel de cadru didactic: În instituţiile preuniversitare inspectate activează 12 cadre didactice de geografie. respectînd metodologia formării/evaluării competenţelor curriculare. rezultatele tezelor semestriale. Analiza Planurilor de activitate a comisiilor metodice de Ştiinţe socioumanistice şi a proceselor verbale a şedinţelor acestora a scos în evidenţă implicarea acestora în asigurarea calităţii desfăşurării procesului de formare/evaluare a competenţelor curriculare la disciplină. asigurînd asistenţă metodică.  Citirea şi interpretarea hărţii geografice. 4 profesori cu o vechime în muncă de la 4-16 ani. (LT „I. S. Neciui Leviţchi”.GDI şi 8 –GDD. 2 profesori cu o vechime în muncă de la 17-25 ani şi 5 profesori cu o vechime în muncă de la 30-44 ani. lipsesc materiale ce ar confirma activitatea metodică a demersului educaţional la Geografie. avînd un domeniu de investigaţie axat pe asigurarea unei educaţii de calitate.În majoritatea instituţiilor de învăţămînt comisiile metodice activează după un plan bine structurat. proiectarea evaluărilor sumative. a subiectelor propuse pentru evaluările finale semestriale. Dovadă a acestui fapt servesc procesele verbale ale şedinţelor comisiei metodice. Rebreanu”). coordonînd evaluarea competenţelor curriculare formate la disciplină. Carenţe identificate: . În portofoliile cadrelor didactice sînt modele de teste propuse în cadrul evaluărilor iniţiale. Analizînd portofoliile comisiilor metodice Ştiinţe socioumanistice s-a constatat că unele nu conţin materiale ce ar reflecta activitatea cadrelor didactice de geografie în cadrul acestor comisii (LT „V. examenelor. Majoritatea profesorilor de geografie elaborează proiectarea detaliată a unităţilor de învăţare.la elaborarea proiectelor de lungă durată au fost obiecţii în LT „Vasile Vasilache”. 2 deţin GDS. care reflectă parametrii statistici. sunt analizate controalele efectuate la disciplină. „Petru Movilă”. a constatat existenţa unui sistem de evaluare la nivel de cadru didactic în toate unităţile şcolare. „Liviu Rebreanu”). orele alocate pentru fiecare unitate de învăţare. sunt discutate la şedinţa comisiei metodice şi aprobate de managerul principal. 1. LT „Grătiești”. elaborate pe unităţi de învăţare. prin realizarea evaluărilor iniţiale. În majoritatea cazurilor proiectele sunt elaborate în corespundere cu cerinţele curriculare. LT „Vasile Vasilache”. Luînd în consideraţie că evaluarea sumativă este o evaluare de bilanţ al instruirii şi este aplicată pentru a furniza informaţii în vederea diagnosticării rezultatelor înregistrate 6 . unde greşit a fost stabilit succesiunea parcurgerii unităţilor de învăţare. Din numărul total de cadre 1 este tînăr specialist.

în unele cazuri sunt înregistrate şi greşeli ştiinţifice.elaborarea baremului de corectare şi a schemei de convertire a scorurilor în note. LT „Liviu Rebreanu”: lipseşte matricea de specificaţie. grafice. derivate din subcompetenţele evaluate. fiind evaluate cu regularitate.În cea mai mare parte cadrele didactice continuă să evalueze nivelul de însuşire a conținuturilor şi nu se pune accent pe evaluarea nivelului de formare a competenţelor. Gomeniuc Natalia (LT „Petru Movilă”). majoritatea itemilor sînd formulaţi la nivel de reproducere. nu este indicat punctajul pentru fiecare item în test. care au demonstrat profesionalism în formarea/evaluarea competenţelor curriculare. Sînt obiecţii la elaborarea materialelor pentru teza semestrială în LT „Grătieşti”. Notele informative cu referire la rezultatele evaluărilor desfăşurate sînt foarte superficiale. lipseşte baremul de corectare.la finele unei unităţi de învăţare. (exemplu: criterii de evaluare a eseului structurat . argumentarea punctului de vedere propriu în formularea concluziei. Cadrele didactice în cadrul demersului didactic utilizează hărţile de contur cu sarcini practice. nu sînt formulate obiectivele de evaluare. Notarea curentă este desfăşurată ritmic. se recomandă construirea instrumentului de evaluare respectînd următorii paşi: . .Abordarea subiectului în relevanţă tematică. conţinînd numai date statistice. . Rezerve s-au identificat în activitatea profesorului Andrei Grigori (LT „Liviu Rebreanu”) care pune accentul mai mult pe reproducerea conţinuturilor. Examinarea cataloagelor şcolare la disciplina Geografie a constatat că toate evaluările proiectate pînă la momentul controlului au fost realizate de către profesori. structura logică şi coerenţa textului. În cadrul controlului au fost asistate în comun cu managerii coordonatori 24 de lecţii de geografie.elaborarea obiectivelor de evaluare. La nivel de elev: 7 . în unele cazuri formularea itemilor este ambigue.Prevalează în cadrul demersului didactic evaluarea frontală orală. stabilirii nivelului de formare a competenţelor fixate iniţial.În multe cazuri evaluarea elevilor este subiectivă din cauza lipsei unor criterii de evaluare stabilite preventiv. lipsind deseori realizarea feed-backului. . respectarea algoritmului propus. De multe ori evaluările sumative au la bază evaluarea cunoaşterii conţinuturilor şi nu a nivelului de formare/dezvoltare a competenţelor. respectarea volumului indicat). Analizînd demersul didactic la compartimentul investigat s-au reliefat următoarele probleme: .În foarte puţine cazuri se aplică metodele alternative de evaluare a competenţelor. .alegerea tipului de item şi construirea lor. Verificînd corectitudinea elaborării evaluărilor iniţiale şi sumative a fost constatat faptul că în marea majoritate a cazurilor profesorii de geografie nu respectă cerinţele în elaborarea materialelor pentru aceste evaluări: nu sînt indicate competenţele specifice evaluate. baremul de corectare. nu se respectă toate etapele lecţiei. lipsind o analiză textuală cu referire la nivelul de formare a competenţelor curriculare. . .stabilirea competenţelor specifice/subcompetenţelor care urmează să fie evaluate. Se menţionează lecţiile desfăşurate de către profesorii: Marian Camelia (LT „Mircea Eliade”). Notele sunt trecute în catalog la data administrării evaluărilor.

A T L 8 .88 41.75 83. G T L e h c ail s a V .33 28. Vasilache” 27 27 0 0 6 3 6 4 7 1 6.65 30.52% LT Olimp 27 27 0 0 2 8 8 7 2 0 7.76 7.57 Sem I 14.28% 100% 0% LT Mircea cel Bătrîn 30 24 6 0 2 2 4 11 5 0 6.90% LT „V.40% 85.65% 296 258 38 3 28 40 48 75 51 13 6.05 16.00% total În rezultatul analizei statistice s-a constatat că 12. Rezultatele evaluării administrate: Au lipsit Au scris Clasa a XII-a Elevi pe lista Instituţii de învăţămînt Nota Au luat note de: 10 9 8 7 6 Calitatea medie 5 Reuşita Eşec şcolar 4-1 LT „M.58 11. au luat note de „10-9”. V T L h cit v e L .51 %.82% LT P. Latină 49 46 3 1 6 7 9 13 7 3 6.37.00 %. N T L u n a er b e R . O alternativă nefavorabilă a randamentului şcolar o reprezintă eşecul şcolar.43 33. Rebreanu” 21 21 0 0 0 4 4 7 6 0 6. 2014.03%. LT90„Olimp”.33% 100% 0% LT G. P T L t s iet ra G T L ir m et n a C .7. 30 19. Eliade” 20 12 8 2 7 1 2 0 0 0 8.4 20 10 Procentul calităţii evaluării după textul DGETS în comparaţie cu rezultatele semestrului I 0 i i p lim O T L e d ial E .10 % au luat note de „8-7”.37% 93. Leviţchi 35 29 6 0 3 9 6 5 4 2 6.27 % calit.56.28 11. profil umanist pentru realizare o lucrare de evaluare cu scopul determinării nivelului de formare a competenţelor curriculare la disciplina Geografie şi identificarea nivelului de pregătire pentru sesiunea.10% 6.77 33.01 %.28 19.35 14. 48. 48% 6.18% 14.33% 96.76 %. LT „Grătiești” – 11.6 3. L T L inr t a B l e c a e cr i M T L lai v o M . 34.05% 100% 0% LT „Grătiești” 20 17 3 0 0 2 3 2 7 3 5. care constituie 5.00 instituţiile şcolare: LT100 „Mircea Eliade” – 83.76% 82.03% 100% 0% LT A.40 %.83 % au luat note de „6-5”.03 37. 30% 3. iar nota medie – 6. Cantemir 28 27 1 0 0 2 1 12 8 4 5.40 7.43% 93.70% LT „L.33 – în LT „Antioh Cantemir” . M T L a int a L .37 16.03 35. 00% 5. iar cel mai mic procent 90 al calităţii 80 67.51% 95. din numărul total de elevi.37 50 37. %. Procentul calităţii constituie 27.În perioada controlului s-a propus elevilor clasei a XII-a. Movilă 39 28 11 0 2 2 5 14 5 0 6.33 %.35% 17.77 40 27.43 83.66% 100% 0% LT N.83 30. LT „Ginta Latină” – 30.34 % calitatii 62 70 50 60 46 41.56 27. Cel mai mare procent al calităţii a fost înregistrat în 100.

Analizînd calitatea proiectării activităţii didactice. pentru a determina corectitudinea evaluării nivelului de formare a competenţelor curriculare de către cadrele didactice. iar în cazul activităţii neplanificate. Rezultatele examenului de Bacalaureat la Geografie. Diferenţa mare dintre rezultatele semestriale şi rezultatele lucrării de evaluare după textul DGETS. eficienţa desfăşurării demersului didactic şi rezultatele elevilor constatăm că în instituţiile de învăţămînt. sesiunea 2013 în instituţiile şcolare supuse controlului: Profilul umanist cu nota Denumirea instituţiei nr. iar în unele cazuri: LT „Liviu Rebreanu” este chiar exagerat de înalt. demonstrează că în unele instituţii şcolare activitatea în cadrul demersului didactic este orientată spre reproducerea conţinuturilor. rezultatele elevilor sunt la nivel scăzut. Analizînd datele statistice constatăm că procentul calităţii preponderent este mai înalt la semestru. axate pe reproducerea conţinutului. unde se monitorizează cu atenţie procesului de proiectare/învăţare/evaluare a curriculumului şcolar elevii ating performanţe.Rezultatele lucrării de evaluare au fost analizate în comparaţie cu rezultatele semestrului I. candidaţi 10 9 8 7 6 5 1-4 nota medie % calităţii % reuşitei 9 .

52 85.39 18. „Mircea cel Bătrân” 21 0 0 3 3 2 10 3 5. Eliade” 5 0 0 3 2 0 0 0 7.33 LT „A.00 LT V.00 60 46 41.20 20.00 LT "Grătieşti" 24 1 1 4 5 8 5 0 6.00 LT L. M T L a nti a L . Cantemir” 34 0 0 5 13 12 4 0 6.T.88 25.62 Total Profilul real cu nota nr.76 0."Mircea cel Bătrân" 21 0 0 2 5 1 10 3 5.33 30.67 14. Levitchi” 27 0 0 3 15 4 4 1 6.76 11.89 33. L T L ni rt a B l e c a e cr i M T L ail v o M .11 20 9.67 93.00 100.18 96.00 100.97 LT „V.05 14.00 LT „P.Movila 12 0 0 4 7 0 1 0 7.Movilă” 33 0 0 6 11 7 8 1 6.LT „M.56 14. G T L e h c ail s a V .29 18.00 100. 18 19. Rebreanu” 20 0 0 1 4 8 3 4 5.32 15.6 60. Vasilachi 26 0 0 5 11 6 4 0 6.00 80.63 25.09 87.38 95.86 Total Procentul calităţii evaluării după textul DGETS în comparaţie cu rezultatele examenului de BAC.00 LT M.65 19.T.60 20.03 33. BAC ir m et n a C .00 100. scoatem în evidenţă că una din cauzele ce determină.00 L. A T L Analizînd rezultatele lucrării de evaluare după textul DGETS şi rezultatele sesiunii de BAC 2013.14 17.71 LT „ N. V T L h cit v e L .00 100.40 16.33 100. Levitchi 17 0 0 0 2 9 6 0 5.23 100.56 11.88 LT „L.00 LT G.86 89.33 100.71 100. Denumirea instituţiei 10 9 8 7 6 5 4 2 0 2 0 0 0 0 9.33 90 80 70 60.43 40 25 16.00 100.94 9.74 93.4 5 10 0 i i p lim O T L e d ali E . Latina 28 0 0 5 6 8 6 3 6. Latină” 33 0 0 3 9 8 9 4 5.00 100.00 145 2 2 27 43 35 30 6 6.00 235 1 1 35 76 59 48 15 6. P T L t s iet ra G T L % calitatii % calit.09 7.29 L. Rebreanu 27 0 1 8 8 7 3 0 6. Eliade LT A. rezultate scăzute este 10 .28 11.00 LT „Olimp" 8 0 0 2 4 1 1 0 6.37 50 37.00 LT P. profilul umanist 83.17 33. Cantemir LT"Olimp" candidați nota 1-4 medie % calităţii % reuşitei 5 0 1 0 3 1 0 0 7.67 9.48 21.71 14. în unele instituţii.11 96. N T L u n a er b e R .6 25 30 14.30 LT „G.00 100. Vasilache” 30 0 0 5 10 9 4 2 6.71 LT N.00 5 0 0 1 1 3 0 0 6.75 5.29 85.

Rezultatele obţinute în rezultatul evaluării externe sunt destul de credibile şi constituie repere importante atît pentru managerii şcolari. ceea cei lipsesc pe elevi să-si cunoască nivelul performanţelor obţinute în raport cu cele aşteptate de şcoală şi eforturile necesare pentru a ajunge la rezultate în concordanţă cu standardele de eficienţă a învăţării. nu respectă metodologia de elaborare a instrumentelor de evaluare în cadrul evaluărilor sumative şi finale. LT „Petru Movilă”. LT „I. LT „Olimp”. Nina Juc în elaborarea unui sistem instituţional de evaluare a rezultatelor şcolare.4. Pornind de la cele constatate în urma controlului propun următoarele: 1. A recomanda cadrelor didactice: 5.2. 5. Axînti: 6. inspector şcolar la DGETS Proiect Consiliul Consultativ 11 .1.3. A recomanda managerilor şcolari: 3. ca experienţa avansată. ghidurilor de implementare a curriculumului modernizat şi standardelor de eficienţă a învăţării.2.3. Să exercite control asupra calităţii desfăşurării evaluărilor de ordin intern şi a procesului de predare/învăţare/evaluare la disciplină. Neciui Leviţchi”. Să coordoneze evaluarea competenţelor curriculare specifice formate la disciplină. 3. S. în scopul evaluării competenţelor specifice la disciplină. Va monitoriza procesul de formare/evaluare a competenţelor curriculare în cadrul demersului didactic în instituţiile unde au fost depistate lacune în activitate. A menţiona. A recomanda comisiilor metodice: 4. specialist coordonator. Să asigure desfăşurarea calitativă a evaluărilor după textul administraţiei în scopul determinării performanţelor elevilor. 5. 4.1. Inspectorul şcolar la disciplină.2. 2. 5. 6.1. Să continue monitorizarea eficientă a sistemului instituţional de evaluare a rezultatelor şcolare. activitatea managerului principal a LT „Ginta Latină”. Să practice diverse metode tradiţionale şi alternative de evaluare a competenţelor curriculare în cadrul demersului didactic la disciplină. 5. cît şi pentru cadrele didactice. 3. A aprecia cu calificativul „bine” activitatea de dirijare şi control la disciplina Geografie la problema verificată în instituţiile de învăţămînt preuniversitar: LT „Mircea Eliade”. asigurînd asistenţă metodică. 6. în cadrul reuniunii metodice din august. Să organizeze pentru cadrele didactice acţiuni de formare continuă în problemele formării/evaluării competenţelor specifice disciplinei şcolare. 3.2. S. dar şi pentru optimizarea propriului proces de evaluare curentă şi sumativă. S. Axînti. 3. LT „Antioh Cantemir”.4. Să se preocupe de autoformare şi autoperfecţionare în domeniul formării/evaluării competenţelor curriculare. în scopul eficientizării procesului educaţional la disciplină. Va aduce la cunoştinţă cadrelor didactice rezultatele controlului efectuat. Să elaboreze subiecte de evaluare în corespundere cu prevederile curriculumului. 4.1. Să planifice activităţi în concordanţă cu tema de cercetare recomandată la nivel de republică.faptul că cadrele didactice nu au abilitatea de a evalua competenţele specifice în cadrul demersului didactic. Să realizeze analiza profundă a rezultatelor evaluărilor cu referinţă la randamentul şcolar al fiecărui elev şi la nivel de clasă.

_________ din_________________ Cu referinţă la rezultatele controlului tematic: „Funcţionalitatea sistemului instituţional de evaluare a rezultatelor şcolare din perspectivă curriculară în cadrul demersului didactic la geografie (accente manageriale şi didactice)” Examenînd rezultatele controlului „Funcţionalitatea sistemului instituţional de evaluare a rezultatelor şcolare din perspectivă curriculară în cadrul demersului didactic la geografie (accente manageriale şi didactice)” în instituţiile de învăţămînt preuniversitar LT „Ginta Latină”. S. LT „Grătieşti”. Consiliul Consultativ al Direcţiei Generale Educaţie. A recomanda comisiilor metodice: 5. Tineret şi Sport nr. 4. LT „Liviu Rebreanu”.1. A lua act de nota informativă prezentată cu referinţă la rezultatele controlului tematic: „Funcţionalitatea sistemului instituţional de evaluare a rezultatelor şcolare din perspectivă curriculară în cadrul demersului didactic la geografie (accente manageriale şi didactice)” 2. Tineret şi Sport HOTĂRĂŞTE: 1. LT „Olimp”.2. LT „I. 12 . Neciui Leviţchi”. LT „Petru Movilă”. 4. Să organizeze pentru cadrele didactice acţiuni de formare continuă în problemele formării/evaluării competenţelor specifice disciplinei şcolare. LT „Olimp”. 3. 4. Să asigure desfăşurarea calitativă a evaluărilor la disciplină după textul administraţiei.4. ca experienţa avansată. activitatea managerului principal a LT „Ginta Latină”. LT „Antioh Cantemir”. 4. A aprecia cu calificativul „bine” activitatea de dirijare şi control la disciplina Geografie la problema verificată în instituţiile de învăţămînt preuniversitar: LT „Mircea Eliade”. în scopul determinării performanţelor elevilor.3.1. LT „Vasile Vasilache”. S. LT „Petru Movilă”. LT „Mircea cel Bătrîn”. Nina Juc în elaborarea unui sistem instituţional de evaluare a rezultatelor şcolare. A menţiona. LT „I. 5. LT „Mircea Eliade”. LT „Antioh Cantemir”. A recomanda managerilor şcolari: 4. Neciui Leviţchi”. Să continue monitorizarea eficientă a sistemului instituţional de evaluare a rezultatelor şcolare. Să exercite control asupra calităţii desfăşurării evaluărilor de ordin intern şi a procesului de predare/învăţare/evaluare la disciplină. Să coordoneze evaluarea competenţelor curriculare specifice formate la disciplină.al Direcţiei Generale educaţie.

6.1. asigurînd asistenţă metodică.2.4. 9. Să planifice activităţi în concordanţă cu tema de cercetare recomandată la nivel de republică. Să elaboreze subiecte de evaluare în corespundere cu prevederile curriculumului.3. Inspectorul şcolar la disciplină. ghidurilor de implementare şi standardelor de eficienţă a învăţării.2. Să practice diverse metode tradiţionale şi alternative de evaluare a competenţelor curriculare în cadrul demersului didactic la disciplină. Cujba 13 . inspector de geografie. Controlul realizării prezentei hotărîri îi revine T. în cadrul reuniunii metodice din august. Monitorizarea îndeplinirii hotărîrii Consiliului Consultativ este exercitată de directorul general adjunct Z. Axînti: 7. Responsabil de executarea hotărîrii este desemnată S. Să se preocupe de autoformare şi autoperfecţionare în domeniul formării/evaluării competenţelor curriculare. 6. A recomanda cadrelor didactice: 6. Nagnibeda-Tverdohleb V. Să realizeze analiza profundă a rezultatelor evaluărilor cu referinţă la randamentul şcolar al fiecărui elev şi la nivel de clasă. în scopul evaluării competenţelor specifice la disciplină. 6. Preşedintele Consiliului Consultativ Secretar Consiliului Consultativ T. 8. specialist coordonator.5.2. 10.1. Va monitoriza procesul de formare/evaluare a competenţelor curriculare în cadrul demersului didactic în instituţiile unde au fost depistate lacune în activitate. 6. Popescu. 7. Mistreanu. Va aduce la cunoştinţă cadrelor didactice rezultatele controlului efectuat. 7. S. şeful secţiei inspecţie şcolară. Axînti.