Du gia dai phap

Du già

ánh máy: Hoài Sơn H i1

i pháp

Ưu àm Hoa

Uyên Ương ng M nh Qui Diêm a B ch Phát Phu Thê H u Dư ng Nhi Cơn mưa thu qua i, tr l i b u tr i trong xanh. ánh tà dương nhu m h ng nh ng áng mây. M t chi c xe song mã l c c c n n vó trên ư ng quan o, i v hư ng ông. Ch còn hơn hai ch c d m n a là n b sông Ô Giang. Xà ích là hán t tu i tr c tam tu n, dung m o anh tu n, hiên ngang. Chi c xe mui kín v ng ra ti ng khóc c a tr thơ. M t bàn tay ng c vén rèm xe và có ti ng m nhân trong tr o: - Tư ng công. Thu nhi b c b i vì c ngày ph i trên xe, chàng mau tìm ch trú chân. Hán t vung roi qu t tu n mã phi nhanh r i cư i ha h : - Nương t yên tâm. Ch còn vài ch c d m n a là n b sông Ô Giang. Chúng ta s vào khách i m ngh ngơi. Ai b o nàng òi theo ta làm gì ? Thu nhi chưa y hai tu i, sao có th ch u ư c c nh tù túng trên ư ng thiên ly. N nhân nghiêm gi ng : - Nào ph i thi p h c thói nhi n tình trư ng. Ch ng qua, chuy n i này muôn ph n nguy hi m, thi p âu th chàng m t mình d n thân ư c ? Phu thê ng m nh uyên ương, thi p có l i cũng ch ng th yên tâm. D u sao, có hai ngư i v n hơn là m t. Hán t b n c t : - Ai cũng bi t Lô Sơn Tiên T Cam T n Mi b n lãnh phi phàm. Có nàng ương nhiên là ta yên tâm hơn. Nhưng ch e Thu nhi không ch u n i gian kh trên ư ng thiên lý mà thôi. - Tư ng công yên tâm. Thu nhi ã u ng, viên D ch Cân Hoàn, v n b nh b t xâm. N nhân v a t l i thì hán t t nhiên gài cương, khi n chi c xe ng s ng l i. Cách u ng a năm, sáu trư ng là mư i tám ngư i b t m t, áo ki m tu t tr n sáng qu c, sát khí t a ra dàn d a, ch ng t ác ý không nh . Hán t ánh xe cao gi ng: - Chư v là ai mà l i ch n ư ng Trác m . M t tên c t gi ng khàn khàn : - Trác Kh Lưu. N u mu n toàn m ng thì mau dâng h a Vũ Khúc Tinh Cung ra ây. N nhân trong xe ã vén rèm nhìn ra. Nàng bi n s c b o : - Tư ng công. Sao b n h l i bi t chúng ta có h a Tinh Cung. Hán t h gi ng nói nhanh: - Ta cũng th c m c v i u này.Ch có ta và M c ình bi u là bi t r ng Trác gia có b o . Nhưng thôi. Trư c m t, ph i thoát kh i tai ki p này cái ã. Hán t sang s ng nói v i b n b t m t : - Trác m hành t u giang h t năm mư i b y tu i. Danh hi u T Xuyên Khoái ao không ph i t xưng mà có ít nh t, chư v cũng ph i cho bi t lai l ch xem cho có áng cho t i h xuôi tay quy ph c hay không! Gã u lĩnh ng a c cư i ghê r n : - Ngư i dám h i danh hi u b n ta, t t là không còn mong s ng sót n a.Ch ng l con s mư i tám ngư i này không g i cho ngươi m t ý ni m gì sao? Trác Kh Lưu th ng th t kêu lên: - ng ình Th p Bát Yêu ? - úng v y. Gi thì ngươi t bi t không còn ư ng? Lô Sơn Tiên T Cam 'T n Mi trong xe, nghe i phương báo danh hi u,th t s c than th m. Nàng xé v t áo, c n u ngón tay, vi t v i m y ch r i qu n ch t con thơ l i. a bé b i m huy t nên ng mê man, không bi t r ng tai h a g n k . Tiên T thò u b o Khoái ao: - Tư ng công. Ch c ch n chúng s không cho phu thê chúng ta toàn m ng. Mong chàng dùng Vũ Khúc B o i l y an toàn cho Thu nhi. Sau này, nó s r a m i h n ngày hôm nay. Trác Kh Lưu g t u hi u ý, cư i nh t b o Th p Bát Yêu :

- Các ngươi cũng bi t võ công c a la và chuy t thê Lô Sơn 'Tiên T ch ng ch ng t m thư ng. Cùng l m thì ta xé nát h a , t chi n m t phen. Nhưng nay vì tính m ng các ngươi Thu nhi ư c toàn m ng. Sau ó, n u các ngươi gi t ư c chúng ta s có h a . ng ình Th p Bát Yêu xúm l i bàn b c. i Yêu g t u: - N u ngươi em thanh danh c a giòng h Trác ra th r ng s không h y b n , b n ta ch p thu n tha m ng cho a bé vô tri kia. Trác Kh Lưu nh y xu ng t ch tay lên tr i l p th . Gã rút m nh l a v ư ng n Vũ Khúc Tinh Cung ra, dơ cao cho b n Th p Bát Yêu xem. Lô Sơn Tiên T b ng hài nhi ra kh i xe. Nàng l ng l cùng ch ng tháo con ng a B ch ra kh i càng xe, c t Thu nhi lên lưng ng a r i u i cho con ng a ch y ngư c v phía sau. Khi bóng tu n mã v a khu t, ng ình Th p Bát Yêu xông n vây ch t. Khoái ao c m khái h i : - Trư c sau gì thì b n ta cũng không thoát ch t, chư v có th cho bi t ai là ngư i ã x p t cu c ch n ư ng này ư c không? Nh Yêu là m t ngư i cao g y, gã m m cư i m a mai : - V ch ng ngươi n i ti ng nhân ki t, ch ng l không oán ra hay sao mà ph i h i? Lô Sơn Tiên T Cam T n M l nh lùng áp : - Tư ng công ta h i cho vui y thôi. N i tình Trác gia ngư i ngoài âu th bi t ư c? B n ngươi v a m mi ng, b n nhân ã bi t ngay ai là k ng sau r i. D t l i, nàng rút ki m ng u lưng v i ch ng. Th p Bát Yêu l p t c xông vào, thay phiên nhau t n công. Phép ánh xa luân chi n này r t hi m c, khi n phu thê h Trác không k p ngh tay. T Xuyên Khoái ao bi t hôm nay khó mà toàn m ng. Ông gi n d g m lên, múa tít b o ao, lao vào C u Yêu. N u nói v ơn u thì ch ng ai trong ng ình Th p Bát Yêu ch l i Trác Kh Lưu hay Lô Sơn Tiên T . Chính vì v y C u Yêu ho ng s , nh y lùi ba bư c. L c Yêu và Th p Yêu v i chém vào lưng i phương gi i nguy cho C u . Nào ng , Trác Kh Lưu ã quy t tâm i m ng v i k thù nên không thèm tránh né. Ông ôm ao nh y x vào C u Yêu, b m c h u tâm tr ng tr i. C u Yêu ré lên th m thi t, thân hình b chém t làm ôi. Ngư c l i, h Trác cũng b vư ng hai ao vào lưng, máu tuôn x i x . Ông c n răng quay ph t l i, xu t chiêu Nhĩ Ngã ng Quy. Thanh ao như mũi tên bay vào ng c L c Yêu. Th p Yêu và Nh Yêu kinh hãi trư c s kiên dũng c a Khoái ao, v n toàn l c h p công ch ng . Ti ng s t thép ch m nhau vang r n, L c Yêu gào lên thê thi t, ngã lăn xu ng ư ng quan o. Ng c và b ng b m tung, ph t ng l ra ngoài. Khoái ao gi ây toàn thân m máu, ông lãnh thêm hai ao vào vai và ùi. Lô Sơn Tiên T th y phu tư ng th tr ng thương, nghi n răng xu t chiêu Lô Sơn Yên T a. B o ki m vun vút t o thành ám mây mù ch p vào u Nh t Yêu và Tam Yêu. Hai gã khinh th nàng là n nhân y u u i nên cư i nh t, vung ao ch ng . Nhưng ây là chiêu sát th c a Lô Sơn Th n Ni, vô cùng o di u và kì bí. Trư ng ki m như có m t, len qua màn ao quay, âm vào ng c Tam Yêu. ng th i, tay t T n M t ng m t chư ng ánh b t ao c a Nh t yêu. L c Yêu b trư ng ki m âm xuyên ng c trái, ch t không k p ngáp. ư ng ao c a Nh t Yêu b ch m l i nhưng cũng v ch ư c m t ư ng dài trên tay t Tiên T . B n còn l i gi n d , xông vào giáp công phu thê h Trác. T Xuyên Khoái ao và Lô Sơn Tiên T b ng quát vang : - Uyên ương ng M nh. Hai ngư i em h t tàn l c ánh chiêu cu i cùng. ao nh và ki m quang xo n l y nhau, bay v phía b n i phương. M c tiêu c a h là b n gã trư c m t. Tuy t chiêu này h ã luy n v i nhau c ngàn l n nên r t tinh th c. ao ki m che ch cho nhau, vư t qua b c màn thép d y c, li m vào thân th i phương. Khoái ao chém bay c th c p Th t Yêu và Th p Yêu. Lô Sơn Tiên T cũng gi t ư c Bát Yêu và âm th ng ng c Th p T Yêu. Nhưng ó là chi n tích cu i cùng c a h . Mư i m t thanh ao còn l i ã p n, ưa h v chín su i. Nh t Yêu l c xác Trác Kh Lưu, l y ư c b o Vũ Khúc Tinh Cung. Lão th dài, ng m ngùi b o: - Ch vì m nh da dê nh bé này mà chúng ta ã m t i b y anh em. Nh c l i Lô Sơn Tiên T Cam T n Mi là ngư i thông tu quy t oán nên ã bi t k thù ch mưu là bi u c a ch ng mình - Trí a Tinh Trác M c ình. Do v y nàng ã c tình c t Thu nhi vào lưng B ch mã. Con ng a nàng m i mua ngày hôm qua, thay cho ng a cũ b què. Như v y B ch mã s không ch y v Trác gia trang T Xuyên mà s v nhà ch nó, cách y ch ng hơn trăm d m. Nàng không mu n con mình rơi vào tay k thù. Qu nhiên, Tiên T ã tính úng, B ch mã theo ư ng cũ tr l i M c Trư ng. Nhưng tr i xanh không cho Thu nhi làm m t tên chăn ng a nên ã y ưa tu n mã d ng chân, bên giòng su i nh . Giòng su i này t cánh r ng phía Nam, c t ngang ư ng quan o và chui qua chi c c u g vào cánh r ng hư ng B c. Sáu ch c d m ư ng ã làm cho tu n mã khát nư c và Thu nhi cũng v y. Th y huy t ã n gi t gi i khai. Thu nhi òa lên khóc lanh l nh, trong lúc con ng a u ng nư c. Ti ng khóc c a nó ánh ng hai ngư i ang n m ng trên m t cây c th , cách

y ch ng hai ch c trư ng. ó là m t lão già thân th cao l n, m t như son, râu tóc b c phơ. Da m t lão ch i m vài n p nhăn nơi trán va khóe m t. Ngư i àn bà có v tr trung hơn? Tóc v n en nhánh, ôi m t phư ng l p lánh hàn quang. Xem ra thu thanh xuân cũng là m t b c tuy t i m nhân.Bà ta b o lão già: - L th c. Sao tr i ã g n s p t i mà l i có ti ng khóc c a hài nhi. Lão mau ra, xem th th nào? Lão nhân có v s hãi n i tư ng c a mình, nhánh nh u nh y xu ng. Khinh công c a lão th t là kh ng khi p, lư t i như làn gió tho ng. B ch mã ã, u ng no nư c, ng nh tr lên ư ng quan o, nh quay u i ti p. Thu nhi v n khóc vang, d y d a c chui ra kh i b c v i. Lão nhân ra n, ch n u ng a xem xét. Ông c i b c v i, th t m t a bé trai b b m, lòng m ng khôn xi t, ng a c hú vang. Lão ph l p t c xu t hi n. Bà l y Thu nhi, c i chi c tã ã ư t m c a nó r i v v : - Nín i con trai, ch c là ói khát l m r i ph i không. Lão nhân c t m huy t thư, l m b m: - Té ra ti u hài này là con c a T Xuyên Khoái ao và Lô Sơn Tiên T . H g p cư ng ch nên m i ph i con thơ ào thoát m t mình. Lão ph v i nói : - V y chúng ta mau i v hư ng ông, may ra có c u ư c m ng h không? Hai ngư i phi thân như tên b n, n a canh gi sau ã n u trư ng. Phu thê h Trác ch còn là hai cái xác m máu. Lão nhân gi n d nói : - B n ng ình Th p Bát Yêu th t áng ch t. Lão i sâu vào cánh r ng bên mé h u, vung chư ng khoét m t h sâu r i em hai thi th phu thê h Trác t ánh d u r i tr ra. Thu nhi ã ư c u ng nư c nên xu ng. Lão lăn m t t ng á, n ng ư c ngàn cân, è lên m thôi khóc, giương ôi m t ngây thơ nhìn lão ph . Hai ngư i bàn b c, quy t nh mang Thu nhi v T Xuyên nuôi dư ng. H l y nhau ã sáu ch c năm mà không con cái nên r t hoan hi nh n Thú nhi là nghĩa t . Thiên a Song Tà gi ây ã có truy n nhân. Mư i ngày sau h ã v n nơi cư trú c a mình ó là B ch Thành trên núi B ch , thu c huy n Ph ng Ti t t nh T Xuyên. Cu i i Tây Hán, Vương Mãng cư p ngôi. Hán Bình Tôn ch ng l i Vương Mãng. n th i Tam Qu c, Th t nhà Hán là Công Tôn Thu t vào Th c p Thành B ch Th c Tiên Ch là Lưu B , thua tr n L c T n Hào ình, ch y v Thành B ch r i ch t y. B n xung quanh thành xây b ng á ong và sau m y trăm năm ã hư h i khá nhi u. Thiên a Song Tà ch n nơi ây làm ch n cư ã ba ch c năm nay. Trong võ lâm, không ai bi t i u này. Thiên Tà có tên là Bách Lý H c nên t tên cho ti u hài là Bách Lý T ng Thu. Tên th t c a Thu nhi là Trác Nam Thu. Th i gian qua mau, Thu nhi l n d n lên, dư i s giáo dư ng c a Thiên a Song Tà, nó v n tư ng mình chính là con ru t c a h . Thu nhi xinh p và r t thông tu nên ư c Song Tà h t lòng yêu quí. Thiên Tà thu còn thanh thi u ã t ng u c nhân môn văn chương xu t chúng. Như v y Thu nhi m i h c ư c c văn l n võ. Năm mư i ba tu i, Thu nhi ã có căn b n n i công luy n tuy t h c. M t hôm, sau khi kh o sát h a h u pho Càn Khôn Cương Khí và khinh công Thiên Lý Du H n, Thiên Tà cư i b o : - Căn cơ c a Thu nhi qu là hi m có, vư t ngoài s c tư ng tư ng c a b n ta. K t nay, ph thân sê truy n cho con pho Thiên Lôi Th n Chư ng. ng th i, con cũng ph i hoàn t t pho Diêm Vương Tuy t Ki m c a m u thân. a Tà Thái àm Th y r t yêu thương T ng Thu nên nhăn nhó: - Sao lão u t ngươi l i b t con ph i h c nhi u như th ? Li u Thu nhi có kham n i hay không ? Bách Lý H c nghiêm m t: - Phu nhân ã quên cu c phó ư c i Qua Bích r i sao? Trong vòng b n năm, chúng ta ph i truy n h t võ ngh cho Thu nhi. N u Thiên a Song Tà có m nh h gì thì T ng Thu s là i th ba c a Càn Khôn Phái. Thu nhi nghe nói ph m u s p ph i r i xa mình, p úng h i: - Má à, Ph thân ã t ng d y hài nhi r ng i Qua Bích là sa m c r ng mênh mông, song thân n y làm gì? a Tà cư i xòa, xoa u ái t : - Chuy n r t dài dòng, con còn quá nh kh ng th hi u ư c âu. Vài năm n a m u thân s gi i thích cho nghe. Thiên Tà l v lo l ng: - B n lãnh Hoàng Sa Th n ông ngang v i sư ph chúng ta. V y t nay, ta và bà cũng ph i kh công ôn luy n m i ư c. Thu nhi không ph lòng kỳ v ng c a Song Tà. Sau b n năm chàng ã h c ư c b y thành h a h u c a hai pho ki m chư ng. ã n lúc ph i lên ư ng i Ngo i Mông phó ư c, Thiên Tà bèn em n tlnh k rõ cho T ng Thu nghe. Trư c tiên, lão nói v m i ân oán c a Càn Khôn. Lão Nhân và Hoàng Sa Th n Ông Âu Dương Thư. - S là, hai năm trư c, sư t c a con là Càn Khôn Lão Nhân xu t quan, n núi i Luân t D t, n m cách V n Lý Trư ng Thành tám trăm d m, tìm m t loài linh xà có tên là Sa Trư ng Xà Vương. Nào ng Hoàng Sa Th n

Ông cũng có cùng m c ích y. Hai ngư i u v i nhau hơn ngàn chiêu thì Âu Dương Thư b trúng m t chư ng. Thu c h c a Th n ông nh xông vào h sát Tiên Sư thì Âu Dương Thư không cho. Lão h n hai mươi năm sau s báo ph c m i thù m t chư ng này. Tiên Sư c m kích trư c b n ch t anh hùng c a Th n ông li n h a s y ư c. Nhưng ch ng may, ngư i tr l i Trung Nguyên ư c hơn hai năm thì h t tu i th qua i. Tiên sư d n dò b n ta ph i thay ngư i i phó ư c. T ng Thu tò mò h i: - Sư T năm y bao nhiêu tu i mà g i là h t tu i tr i? Thiên Tà Bách Lý H c cư i áp : - Năm y sư ph ta tròn chín ch c. B ng tu i v ch ng ta bây gi . Trư c gi T ng Thu ch ng Song Tà ch l c tu n. Chàng kinh ng c h i a Tà: - Ch ng l m u thân tu i trên th t th p m i th thai hài nhi? Thái àm Th y m t : - Thu nhi nói năng gì th ? a Tà luy n pho Diêm Vương Tuy t Ki m ã hơn b y mươi năm nên tính tình l nh lùng, tàn kh c, n Thiên Tà còn ph i s bà. Trư c gi , a Tà luôn d u dàng, âu y m T ng Thu nên chàng không bi t m u thân mình có ánh m t kinh khi p n như v y. Chàng s hãi l p b p: - Hài nhi âu dán nói b a, năm nay hài nhi mư i b y mà m u thân ã c u tu n. Thiên Tà th dài b o : - Ta cũng ang mu n gi i thích i u y ây. Thu nhi v n không ph i là con ru t c a chúng ta. Lão bèn em chuy n mư i sáu năm trư c k l i. T ng Thu quỳ xu ng Thái àm Th y khóc n c n : - D u cho hài nhi không ph i do nh v sinh ra, nhưng T ng Thu v n su t i coi mình là con. a Ta vu t tóc chàng: - 'Thu nhi. Mư i sáu năm qua con ã là ni m h nh phúc c a hai k cô c này. Sau khi chúng ta lên ư ng xu t quan, con hãy c g ng kh luy n m i mong báo ư c i c u Trác M c ình ã vào ư c Vũ Khúc Tinh Cung, h c ư c tuy t ngh , t xưng là Vũ Khúc Tinh Ch . Hi n nay lão cùng ng ình Th p Nh t Yêu th ng tr gian h , th l c vô cùng hùng m nh. T ng Thu nghi n răng h i : - M u thân. Võ h c c a Vũ Khúc Tinh Cung v i Càn Khôn Phái chúng ta thì ai hơn? a Tà th dài : - Sư t c a con là Càn Khôn Lão nhân ã t ng b i vong trư c Vũ Khúc Tinh Quân An Thúc Vân. N u Trác M c ình b m th ư c h t chân truy n c a Tinh Quân thì ngay c hai chúng ta cũng không ch l i. T ng Thu cư i nh t: - Song thân yên tâm, hài nhi t tin s có cách i phó. Thiên Tà hoan h : - Gi i l m. Làm ngư i ph i bi t d a vào trí tu c a mình. Võ công ch là th y u mà thôi. H i2 Tróc Th H u Duyên Phùng Thi t Phi n Trư ng Sa, Công T L ng Qu n Ma u tháng năm, Song Tà kh i hành cho k p cu c h n ngày r m tháng tám. T ng Thu l i, ngày êm rèn luy n võ ngh . M i i thù ã giúp chàng tăng thêm ngh l c. Cái ch t th m c a song thân g m nh m tâm h n thơ d i c a T ng Thu. Chàng tr nên l nh lùng kh c b c ôi m t tràn y v c u h n. Trư c ây, chàng v n b a Tà chê r ng ki m pháp không có h n. Nay chàng ã en l a thù ph vào chiêu th c nên sát khí dàn d a, ư ng ki m hi m c, phát huy h t tinh tuý c a pho Diêm Vương Tuy t Ki m. Nhưng khi ôn luy n pho Thiên Lôi Th n Chư ng chàng l i mang tâm tr ng khác. ây qu là s h c c a ngư i quân t , chiêu th c hùng m nh, tr m b ng, quang minh chính i. ông n, tuy t rơi ph tr ng B ch Thành, càng làm tăng v hoang tàn t ch m ch, T ng Thu vào r ng tìm ít dã v . B ch Sơn ch cao hơn trăm trư ng nhưng r ng r m b t ngàn, muông thú r t nhi u. Sau m t canh gi chàng ã b t ư c ba chú th xám béo tròn. T ng Thu ang nh tr v thì nghe v ng l i ti ng kêu ú n c ngh n. Chàng v i tung mình v phía nh núi xem s th . C nh h nư c, dư i chân thác, con Mãng Xà l n b ng b p ùi ngư i ang qu n ch t m t thi u n . N n nhân tuy t v ng c gi y d a thoát kh i

nh ng vòng tròn ang ngày càng si t l i. T ng Thu kinh hãi buông rơi ba con th , nh y n vung chư ng giáng vào u con ác thú. Chàng ã d n h t sáu thành Càn Khôn chân khí vào bàn tay nên u Mãng Xà nát bét như trái dưa b . Thân nó l ng ra buông rơi con m i. Thi u n l m c m ng lên, ch y n n m tay T ng Thu. ôi môi tái nh t ú nh ng âm thanh vô nghĩa c a ngư i câm, ôi m t p ánh lên lòng bi t ơn vô h n. T ng Thu hi u ý nàng mu n c m t , li n l nh lùng b o: - Cô nương ng b n tâm, mau tr v nhà i thôi. T Xuyên là vùng có nhi u s c dân thi u s . Nhìn y ph c, chàng oán thi u n thu c gi ng ngư i B ch. T ng Thu nh t l y th quay lưng tr i. V n toà c thành, chàng x n tay áo chu n b b a ăn trưa, bên chi c gi ng á gi a sân. V a làm th t xong ba con v t, ti ng chân bư c n ng n khi n chàng gi t mình nhìn lên. Thi u n câm v i chi c gùi mây trên lưng ang ti n vào. Tuy t bám y trên mái tóc huy n và ôi vai g y gu c nh . Th y ôi môi nàng tun r y vì giá l nh. T ng Thu cau mày nói: - Cô nương mau vào b p sư i m. Thi u n m m cư i i theo chàng. Dư i ánh l a h ng. T ng Thu ch t nh n ra nàng r t p. Nh ng v t lem lu c vì t cát ã ư c r a s ch, l ra m t dung nhan làm xao xuy n lòng ngư i. T ng Thu ng m nhìn gương m t ki u di m. ôi m t nàng to tròn, en láy, mang v p hoang sơ l ng l ng c a núi r ng. M t c m giác l lùng len lén dâng lên. M t m than h ng n l n, b n vào da tay, khi n T ng Thu b ng t nh. Chàng h th n c t v lãnh m: - Ta là Bách Lý T ng Thu. Phương danh c a cô nương là gì? H i xong chàng m i bi t mình th t th . Ngư i con gái b câm âu th nói ư c? Nào ng nàng m m cư i dùng que c i than vi t trên m t t: - Ti u n là C c Thư ng Sương, nhà phía sau chân núi. - Sao cô nương không v nhà mà l i n ây làm gì? - Ti u n m côi cha m , nay ch u ơn c u t nên xin ư c làm nô b c cho công t . Chàng l i mu n có ngư i lo vi c m th c, dành h t th i gian cho vi c luy n võ nên ng ý: - ư c. Ta cũng ang c n m t ngư i giúp vi c. T y, Thư ng Sương l i toà thành c . Nàng thư ng vào r ng hái thu c, s c lên, b t T ng Thu ph i u ng. ôi m t p mê h n y v thi t tha khi n chàng không th t ch i. Nào ng nh ng chén thu c y khi n chàng càng tăng ti n r t nhanh. n cu i tháng mư i m t, chàng ã hoàn thành l p th b y c a Càn Khôn Tâm Pháp. (M t o n b m t) T ng Thu vung ki m ch t s ch ám dây r ng, ng c nhiên nh n ra hang nh n m dư i m t cánh c a á. D u rêu xanh ã ph y nhưng cũng có th nh n ra khe c a th ng th m. Chàng v n công y th . Dù tu i chàng còn tr nhưng nh hai viên D ch Cân Hoàn và T N Hoàn nên ã có hơn ba mươi năm công l c. Cánh c a á n ng n kia kêu lên kèn k t, hé m d n. T ng Thu qu t li n tám chư ng, xô u i khí c ra ngoài, r i ch m rãi bư c vào trong. Thư ng Sương ríu ríu theo sau. T ng Thu v a i v a vung chư ng giáng xu ng nên m t o xua u i r n r t. Nhưng cũng may ch ng có gì c . H t o n ư ng ba trư ng là n gian th ch ng r ng rãi và sáng s a. ánh sáng t nh ng l nh trên tr n ng t a xu ng l m . D u ã g n Ng mà v ng dương mùa ông v n nh t nhòa. Th ch s nh bài trí ơn sơ. Mé h u là m t chi c bàn á và c nh y có th ch sàng. i m th c a ch nhân ang ng i ki t già trên giư ng á. B trư ng bào thư sinh màu tr ng không hi u d t b ng lo i tơ gì mà v n còn nguyên v n. Xác ngư i v n không h b hư nát, gương m t anh tu n, uy nghiêm c a ông ta khi n T ng Thu sinh lòng ngư ng m . Chàng nghiêng mình vái ba vái r i xem xét nh ng v t trên bàn. Chàng c m chi c qu t x p lên, b t ng nh n ra nó làm b ng thép, nan qu t g m tám cây, u s c bén như dao c o. Màng qu t làm b ng tơ vàng óng, trên thêu hai câu thơ: Tương tư Hoàng i p l c. B ch l th p thanh ài. (Nh nhau vàng lá r ng. Móc tr ng rêu xanh rì.) T ng Thu nh n ra ây là hai câu cu i c a bài G i phương xa. Trong bài thơ ký vi n này, Lý B ch nói lên n i nh nhung ngư i p ã ra i. Trên nan bìa, ch tay c m, có kh c b y ch r t nh : Thi t phi n Tu La C Thiên Châu. T ng Thu cũng ang yêu nên ng c m v i ngư i ã ch t. Chàng g t gù l m b m: - Thi t Phi n Tu La không ng l i là k a tlnh hi m có. Chàng ã nghe nghĩa ph Thiên Tà Bách Lý H c k v nhân v t này. C Thiên Châu là b c kỳ nhân cùng th i v i Càn Khôn Lão Nhân. Ông say mê Vu Sơn Th n N ng Xuân Oanh, cùng nàng k t giao, sánh ôi hành hi p hơn m t năm tr i. Nhưng b n tính th n n c c kỳ kiêu ng o, ch ch u l y Thiên H Nh t Nhân. Lúc b y gi

Vũ Khúc Tinh Quân Anh Thúc Vân ư c coi là ngư i có võ công cao nh t võ lâm. Lão cũng em lòng yêu Th n N nên n Vu Sơn khiêu chi n v i Thi t Phi n Tu La. C Thiên Châu b trúng m t o Vũ Khúc Th n Ch àng nu t h n b i, như ng m nhân cho h Anh. T y, ông tuy t tích giang h . T ng Thu b i h i thương c m cho Tu La. Chàng lơ ãng m phong thư n m dư i cây thi t phi n: H u sinh nhã giám. Lão phu ôm m i h n tình, v B ch n cư luy n võ công, mong có ngày b i Vũ Khúc Tinh Quân. Nhưng sau hai mươi năm v n không tìm ra cách nào kh c ch Vũ Khúc Th n Ch . M t hôm lão phu tình c c m t cu n c thư, bi t r ng phái M t Tông Tây T ng có môn Xúc C t Du Già i Pháp Công phu này giúp ngư i ta thu nh thân hình l i, màn cương khí h thân giày c hơn và ch ng l i ư c chư ng ch . Lão phu m ng r lên ư ng Tây T ng, vào i chi u t ánh c p chân kinh. Dù c th nhưng lão phu l i trúng m t chư ng i Th n c a Ban Thi n Ho t Ph t. Khi v n B ch Sơn thì thương th phát tác. T bi t mình không s ng n i, lão phu c d ch ra ti ng Hán, l i cho ngư i h u duyên. Ngoài ra còn truy n l i Thi t Phi n và bí kíp Thi t Phi n Th n Ph . K h u sinh vào ư c ch n này xin hãy dùng hai pho tuy t h c phù trì chính o. N u có d p, hãy so tài v i truy n nhân c a Tinh Quân. ó là tâm nguy n cu i cùng c a lão phu. Thi t Phi n Tu La C Thiên Chân di bút. c xong di thư, T ng Thu c m hai pho bí kíp và qu t s t, ng trư c giư ng á vòng tay vái r i h a: - Vãn b i nguy n s tuân theo di ý c a ti n b i. Thư ng Sương tinh m t th y chân giư ng có m t rương g nh , nàng m ra th xem ánh sáng r c r c a châu báu to ra chói m t. T ng Thu th m nghĩ l i cũng vô ích, chàng b o nàng mang theo. Trong su t n a năm tr i sau ó. T ng Thu mi t mài kh luy n pho Thi t Phi n Lôi phong và Xúc C t Du Già i Pháp. May m n lúc chưa y tu i chàng ã ư c m u thân là Lô Sơn Tiên T cho u ng m t viên D ch Cân Hoàn nên d dàng luy n thành Xúc C t i Pháp. Tháng sau năm sau, T ng Thu tròn mư i tám tu i. Th y võ công ã thành t u, chàng quy t nh ưa Sương nhi h sơn. M i i c u sôi s c trong lòng khi n chàng không th ch i ư c n a. Nghĩa m u c a chàng a Tà Thái àm Th y chính th c là Thánh N t Miêu Cương. Ngoài pho Diêm Vương Tuy t Ki m tàn nh n vô song, bà còn thi n ngh sai x c v t, c trùng. Ch trong ba năm xu t o giang h ã t o ư c ác danh là a Sát Tiên Cơ. Thiên Tà thu y có danh là Hoài Giang Tú Sĩ, võ công xu t chúng, dung m o phi phàm. Ông ã em tình yêu chân th c c a mình c m hoá ư c a Sát Tiên Cơ. Hai ngư i k t duyên T n T n, sánh vai hành hi p, xưng là Thiên a Song Tà. Thái àm Th y ã b t d n tính hi u sát, tr thành m t ngư i v hi n th c. Nhưng mãi n tu i ngũ tu n mà không có con, bà th t v ng, phóng tay gi t ngư i. Càn Khôn Lão Nhân, là sư ph c a Thiên Tà bèn b t bu c hai ngư i ph i n cư. H ch n B ch Thành vì t Ph ng Ti t có nhi u ngư i Miêu ng hương v i a Tà. Trư c khi lên ư ng i Ngo i Mông phó ư c, a Tà ã d n dò T ng Thu: - Thu nhi. Con c yên tâm lo vi c luy n võ và ti n hành báo gia c u, không c n quan tâm n an nguy c a chúng ta. M u thân ã ban cho Thu nhi m t con B o M nh C Trùng, kỳ v t hi m có t Nam Hoang. Sau này s không có b t c lo i c dư c nào trên i có th làm h i con ư c. Hơn n a, C Trùng chính là m i dây liên l c gi a con và chúng ta. Khi nào th y C Trùng máy ng liên h i thì con hãy xu t quan c u b n ta. Thành. Chàng giao vi c coi sóc cho m t th săn già ngư i Nh l i căn d n y T ng Thu yên tâm r i B ch Miêu. Lão này th ơn c u m ng c a Thiên Tà nên v n thư ng lui t i bi u xén thăm h i. Xu ng n tr n Quì Nh , hai ngư i mua s m y ph c và tu n mã. Thư ng Sương vui v c i b Miêu ph c, tr thành m t n tỳ ngư i Hán xinh p. T ng Thu quen v i cách ăn m c c a nghĩa ph Thiên Tà nên ch n nh ng b trư ng bào thư sinh. Thiên a Song Tà bi t trư c r ng nghĩa t c a mình sau này s ph i d n thân vào ch n giang h báo c u. H t n tâm em nh ng kinh nghi m qui c ra gi ng gi i, nh v y, T ng Thu không n n i b ng khi xu t o. Hơn c tính này chàng th a hư ng n a, chàng b m sinh v n là ngư i cơ trí, thông tu nên khó ai qua m t ư c. Có l ư c c a m u thân là Lô Sơn Tiên T Cam T n Mi. ôi thi u niên r i Quì Ph , i d c theo i Hà n Thành ô, th ph c a T Xuyên. ã nghe nghĩa m u cho bi t Trác Gia Trang ã i ch nên. T ng Thu không tìm n n a. Chàng ưa Sương nhi i th ng n t m song thân. Mư i hai ngày sau, h có m t Trư ng Sa, tr trong H Nam i Khách i m. Sau khi luy n xong Xúc C t Du Già i Pháp, T ng Thu n y ra k sách dùng hai thân ph n i phó v i Vũ Khúc Tinh Cung. Thiên a Song Tà ã qui n b n ch c năm nay, võ công c a h không m y ngư i nh n bi t, nh t là pho Diêm Vương Tuy t Ki m. Dư i tay a Tà không m t ai s ng sót. Thiên a Song Tà là m t c p phu thê quái d nh t tr n gian. Thiên Tà Bách Lý H c ôn nhu, văn nhã, quân t l m l m nhân h u có th a. Ngư c l i, a Tà Thái àm Th y tính n t l nh lùng hi u sát. T ng Thu vô tình ti p nh n c hai tính cách y. Nay chàng mu n óng hai vai trái ngh ch nhau cũng không ph i là chuy n khó. Bách Lý T ng Thu và Trác Nam Thu s cùng t n t i, cùng m t m c tiêu là Vũ Khúc Tinh Cung. Bách Lý T ng Thu s dùng võ công c a Thi t Phi n Tu La mà dương danh. Còn Trác Nam Thu s em tuy t h c c a Song Tà ra tiêu di t vây cánh c a k thù. Hai ngư i nh n phòng, t m g i xong li n xu ng t ng dư i d dùng cơm chi u ánh

dương quang nh t nh t cu i tr i Tây, không soi h ng ôi má giai nhân. ôi ngư i ng c xu t hi n khi n th c s nh sáng h n lên. M i ngư i th m khen ng i, xuýt xoa. T ng Thu khí ch t phi phàm m t p như T ô, T ng Ng c. Chi c qu t x p ph t tơ vàng trong tay càng làm tăng v văn nhã, cao quí. Sương nhi d u m c áo xanh c a tỳ n nhưng nhan s c di m l . i m t huy n sâu th m, mênh mang như núi r ng Miêu Lĩnh, làm say h n quân t . Nàng không nói ư c nên ánh m t n cư i r t bi u c m thay th cho ngàn v n l i châu ng c. Sương nhi p n n i ám nam nhân quên h n thân ph n nô b c c a nàng. Trong xã h i th i b y gi , giá tr c a m t k tôi t r t th p kém. Nhưng ám hào khách giang h l i ch ng h coi tr ng i u y. H là nh ng k i tr i p t xem cái ch t nh t a lông h ng, thì sá gì chút quan ni m giai c p c l ? Các chàng thi u niên hi p khách còn th m hoan h vì ngư i p không ph i là phu nhân c a chàng công t tu n m kia. S có m t c a m nhân ã làm tăng hào khí cho các chàng tr tu i. H kín áo s a sang u tóc, y ph c, hiên ngang u ng c n li n m y chung l n, l n gi ng khoe khoang b n lãnh và ki n văn. M t chàng hi p khách tu i hai mươi, m c võ ph c xanh, áo choàng l c vàng r t diêm dúa, ã nh sáu chung rư u mà dũng khí bư c n làm quen. Gã có gương m t ch i n, mũi th ng, môi d y, trông cũng khá i n trai. Chàng hi p khách hùng dũng ng bên bàn T ng Thu vòng tay nói: - T i h là Ch n Thiên Ki m Bàng V n Lý, m o mu i xin ư c phép ti p công t vài chung. T ng Thu m m cư i hòa nhã : - Huynh ài ã có nhã h ng, xin m i an t a. T i h là Bách Lý T ng Thu. H Bàng ng i xu ng cư i ha h : - Th t là t n x o. T i h tên V n Lý còn công t thì mang h Bách Lý. Ph i chăng chúng ta là nh ng k h u duyên. Gã quay sang g i ti u nh : - Ngươi mau d n lên mư i món ăn thư ng h ng và vò Trúc di p Thanh lâu năm, ta và công t ây m ng h i ng . T ng Thu nh n xét h Bàng tuy hơi ng c nhưng là k khoáng t, hào phóng. Chàng t m t m h i: - Bàng huynh khí ch t như r ng phư ng ch c là lai l ch không nh ? Bàng V n Lý c ý áp: - T i h ch ng dám d u gi m công t , gia ph chính là Long Chư ng Ngân Ki m Bành Thu Nh n, ch nhân Long Ngân Tiêu c c, danh ti ng l y l ng kh p Trung Nguyên. Còn gia sư là Thanh Lam Ki m khách - Trư ng lão phái Hoa Sơn. T ng Thu ã ư c nghe Song Tà nh c n hai ngư i này, chàng vòng tay nói: - C u ngư ng. C u ngư ng. Ti u nh bưng rư u và th c ăn lên n. Mùi rư u quí thơm ph c t a bát ngát. Bàng V n Lý h h i rót y chén T ng Thu và c a mình. Gã ng p ng ng h i: - Dám h i công t cô nương ây phương danh là gì và có u ng ư c rư u hay không. T ng Thu cư i mát áp : - Nàng là C c Thư ng Sương, tỳ n c a t i h còn v t u lư ng thì ch e huynh ài không ch l i. Ch n Thiên Ki m m ng r : - Th thì th t là tuy t di u, t i h xin ư c m i C c cô nương. Sau vài l n c n chén, Bàng V n Lý ã ngà ngà say quay sang h i Sương nhi: - Ch ng hay C c cô nương năm nay niên k ư c bao nhiêu? Nàng vui v ch m rư u vi t lên bàn con s mư i b y. Gã s ng s t nhìn nàng, ng ng nh n ra m nhân t i sao l i: không h m mi ng.T ng Thu - Sương nhi b câm t thu bé, ch có th bút àm, mong huynh ài lư ng th . Bàng V n Lý h t h ng vì bi t r ng cha mình ch ng bao gi ch p nh n m t nàng dâu tàn t t. Gã gư ng cư i: - Th t áng ti c cho m t m nhân tuy t th . T ng Thu cư i h i : - Bàng huynh m t c nhã h ng r i sao? Ch n Thiên Ki m hi u ý gi t mình. Gã cư i kh a l p: - T i h m n m nhân ph m Công t nên m i sang ây ch âu ph i vì C c cô nương. Xin m i c n chén. Gã ã b ý nh chinh ph c Thư ng Sương nên ăn nói t nhiên, m t i v h m hĩnh, hoa hòe. Nh v y mà gã l i d thương hơn. Sau n a canh gi àm o, thù t c, gã âm ra m n m chàng công t tài hoa, thâm tr m này. T ng Thu toát ra c m giác hòa ái, trung h u khi n h Bàng nghe lòng m áp, tin c y. Khi bi t chàng mu n nh cư Trư ng Sa. Gã hân hoan v ng c:

- T i h xin h a ch n i ngày mai s tìm ư c cho công t m t gia trang v a ý Bàng m sinh trư ng ây mà. Trưa mai, m i công t n t xá dùng cơm r i sau ó s i xem qua vài nơi. T i h s ích thân n ón. Bàng V n Lý g i ti u nh tính ti n r i cáo bi t. Tr i ã t i h n, T ng Thu và Thư ng Sương lên phòng ngh ngơi. Thư ng Sương có v bu n vì t hi u h Bàng chê mình tàn t t. Nàng s r ng T ng Thu cũng s gi ng như v y nên m t gi t l lăn trào ra khóe m t. Sương nhi nh n th y chàng nhìn sâu vào ôi m t huy n r i hôn lên gi t l trên gò má. Cái nhìn tràn ng p yêu thương khi n cho Sương nhi th c ng ư c r ng, ng sau b m t m t l nh lùng kia là: trá i tim nóng b ng ân tình. Hôm sau, chưa n u gi ng , Ch n Thiên Ki m Bàng V n Lý ã ưa xe song mã n khách i m ón khách. T ng Thu vòng tay c m t , nói m y câu khách sáo r i cùng Sương nhi lên xe. Bàng Gia Trang n m c a ông thành. Bàng Thu Nh n là tay i phú t H Nam nên cơ ngơi l ng l y và s . Long Chư ng Ngân Ki m n l i quí t nên gư ng ra ón khách. Lão cư i gi l : - Lão phu nghe khuy n t h t l i tán t ng tài m o c a Bách Lý công t , nay ư c di n ki n qu không ngoa. Xin m i vào. T ng Thu kính c n áp l r i nh p s nh. Lão th m kinh ng c khi th y viên lam ng c to b ng h t nhãn trên mũ thư sinh c a khách. Sương nhi càng làm lão h t h n. Nàng là tỳ n mà tai eo ôi h ng ng c, tóc cài b o châu, ng c eo chu i kim cương sáng r c. Lão th m nghĩ: - Trang s c c a con bé nô tài này không dư i năm ngàn lư ng. Xem ra gã công t này qu là áng chú ý. Lão làm ngh b o tiêu ã b n ch c năm nên r t sành vi c ánh giá châu báu. Bàng V n Lý cũng nh n ra i u y gã ch t hi u quan h gi a T ng Thu và Thư ng sương. Có i u gì ó hơn là ch t . ây là b a ti c thân m t nên ch có gia ình h Bàng. N u k c hai v ti u thơ, bào mu i V n Lý, bàn ti c ch có sáu ngư i. Bàng phu nhân ã m t cách ây tám năm. Nh ti u thư Bàng Như Thanh tu i ôi chín, ngư i thon g y, xinh p nhưng ph ng ph t v u s u. Ngư c l i, Tam ti u thư Bàng Tuy t Hoa th p hơn, da d tr ng tr o, ôi m t tinh anh o l n, bi u hi n tính thông minh ranh mãnh. Hai nàng th y khách vào v i ng lên ra m t. Dung m o T ng Thu ã khi n trái tim xuân n r n ràng. trư c khi an t a, T ng Thu vòng tay nói: - Cung b m Bàng lão bá. Thư ng Sương th c ra chính là nghĩa mu i c a vãn b i, mong lão bá lư ng th . Bàng Thu Nh n cư i ha h : - Có th ch . Lão ph ã th m oán C c cô nương y c t cách thanh kỳ ch c không ph i là h ng nô b c. Xin công t c t nhiên. Lão nâng chén m i và ng c nhiên khi th y Sương nhi u ng c n m t cách ngon lành. Rư u Ph n Sơn Tây n i ti ng v cay n ng, v y mà nàng ch ng h nhăn m t. H Bàng âu bi t r ng mùa ông t Th c vô cùng kh c nghi t, T ng Thu và Thư ng Sương thư ng dùng rư u ch ng rét nên t u lư ng r t cao. Bàng V n Lý th y hai ti u thư nh m nháp t ng h p nh li n cư i ch gi u: - Nh mu i và tam mu i không bi t u ng rư u thì sao có th xu t o giang h , gây d ng thanh danh hi p n ? Hai nàng ph ng ph u, gi n h n, li c Sư ng nhi b ng ánh m t ghen ghét: T ng Thu m m cư i h i V n Lý: - Bàng huynh ã tìm ư c nhà cho t i h chưa? Ch n Thiên Ki m v ng c: - T i h ã ích thân d h i su t bu i sáng nay và ã hoàn thành nhi m v . Có ba tòa khang trang xinh p ang n thư ng lãm. ch công t Bàng lão xen vào : - Công t c t cách văn nhã nhưng l i xưng hô v i Lý nhi theo l i giang h . V y xin h i l nh sư là cao nhân phương nào? T ng Thu áp khéo : - Gia sư n cư ã m y ch c năm nên không ti n nh c n danh hi u. Mong lão bá lư ng gi i cho. Tam ti u thư Bàng Tuy t Hoa không d n ư c tính hi u kỳ: - Mong công t bi u di n vài ư ng tuy t h c ch em mu i ư c chiêm ngư ng. T ng Thu chưa k p áp thì viên T ng qu n vào báo: - B m lão gia. C m t khách nhân mu n h p ng b o tiêu m t rương g nh n Thi u Lâm T . Bàng lão ang mu n tìm hi u lai l ch T ng Thu nên nhíu mày b o: - Lão ra m i khách vào ây. Lát sau, viên t ng qu n d n hán t trung niên vào n. Bàng lão ng lên, m i khách ng i xu ng bàn Bát tiên g n y Hán t o c p m t s c như dao, quan sát nh ng ngư i trong bàn ti c. Bàng Thu Nh n hi u ý tr n an: -H u là con cháu trong nhà, các h c yên tâm. Xin cho bi t quí danh và n i dung v t c n b o tiêu? Hán t c t gi ng thâm tr m:

- T i h là Trương Tam, t t c gia Thi u Lâm T . Còn trong rương này là quy n B i Di p chân kinh. Xin cho bi t giá c ? Bàng Thu Nh n h i l i: - Quy n kinh này quí giá n m c nào mà ph i c n b o tiêu tiêu? Sao các h không d u kín tr ng mình mà mang i. Có ph i v t c ng k nh gì âu mà s l . Trương Tam cư i kh y: - B i Di p chân kinh là v t tr n sơn c a b n phái, th t l c ã mư i năm. T i h vào sinh ra t m i tìm l i ư c. Gi i H c o ang ngày êm rình r p n u không âu c n nh n Long Ngân Tiêu C c? Bàng lão tr m ngâm: - N u th , lão phu ánh giá Chân kinh là ba v n lư ng vàng. Các h ng ý thì phí b o tiêu s là m t ngàn năm trăm lư ng. Hán t g t u: -T ih ng ý s trao trư c năm trăm lư ng, s còn l i s nh n t i chùa Thi u Lâm. - Các h có i theo oàn b o tiêu hay không? Trương Tam cư i khì: - T i h ph i c i trang i trư c ánh l c hư ng b n yêu tà. D u có vong m ng cũng th a lòng, n u chân ktnh v ư c Thi u Lâm. Theo úng qui c , Bàng lão m h p g xem k b o v t, niêm phong l i. Trương Tam ch p mũ r ng vành lên u, v i vã cáo bi t. Bàng lão bưng h p g , nh em c t vào m t th t. Nào ng , t b n khung c a s , sáu bóng ngư i p vào như cơn l c. M t tên ch p l y nh ti u thơ Bàng Như Thanh - Vì nàng ng i ngay c nh c a. Tên b t m t khinh công cao cư ng, xách nàng lư t xa bàn, n ng c nh tư ng, k ao vào c Như Thanh quát l n: - Bàng lão u. N u mu n con gái s ng sót thì mau trao h p g cho b n ta. Năm tên còn l i rút vũ khí vây ch t Bàng T ng Tiêu u và Trương Tam. Bàng lão th t s c h i: - L c v là ai mà l i dùng th o n h lưu này b c bách lão phu? Trương Tam th dài: - Bàng i Hi p không c n ph i h i, h là Mân Giang L c Quái y. Gã ang gi con tin ch c là i Quái. Trương Tam oán úng, i Quái cư i ghê r n: - Thiên Th La Hán qu là có nhãn quang hơn ngư i. N u ã bi t th o n tàn c c a anh em ta thì mau dâng n p b o v t. Lúc này các tiêu sư ã vây ch t khách s nh, nhưng chưa có l nh c a Bàng lão nên không dám xu t th . Bàng V n Lý gi n d g m lên: - Mân Giang L c Quái là cái thá gì có gi i thì buông em ta ra r i cùng nhau giao u. Nh Quái là m t ngư i cao g y, gã s già néo t dây nên nói khéo: - Có gì âu mà T ng Tiêu u ph i phân vân. C n p chân kinh c u l y ái n r i em ba v n lư ng vàng b i thư ng cho Thi u Lâm T là xong. Bàng lão, nghi n răng, d m chân: - Ch ng thà ta hy sinh con gái ch không thiên h ph nh . Chén cơm manh áo c a m y trăm ngư i trong Tiêu C c s ra sao n u thanh danh uy tín không còn? i Quái cư i nham hi m: - N u lòng lão ã s t á như v y thì anh em ta ành b cu c. Cũng may có ngư i p làm chi n l i ph m, h u h g i chăn. Lão mà xua thu c h ngăn ch n, ta s gi t con bé này ngay. V i võ công c a L c Quái, vòng vây kia nào có nghĩa lý gì? Bàng lão bi t gã nói th t, khinh công c a t c Quái l ng danh thiên h , khó mà ch n n i. Lão nghĩ c nh con gái yêu b lũ tà m t dày vò, lòng au như c t, phân vân không bi t tính sao. T ng Thu nãy gi ng i im, âm th m tính k c u Như Thanh. Nhưng gã i Quái gian ngoan, núp kín sau lưng con tin nên chàng không dám m o mu i ra tay. B ng nh t i B o M nh C Trùng trong ngư i, chàng m ng r th m ni m chú, linh v t bay ra kh i mi ng chàng, bay v hư ng i Quái, chui vào mũi gã. i Quái nghe ng a ngáy nhưng không dám r i dao kh i c Như Thanh. C Trùng bò nhanh lên óc i Quái và c n m nh. Gã nghe huy t mi tâm au nhói m t cách kh ng khi p, m t m h n i. Thanh ao r i kh i c n c m n màng c a Bàng Như ti u thư. ú ng lúc ó, Thi t Phi n trong tay T ng Thu bay i như ánh ch p, c m th ng vào gi a m t gã ác ma. Thân nh chàng cũng lư t theo l y Bàng Như Thanh. Ti ng gào th m thi t c a i Quái khi n m i ngư i gi t mình. Bàng Thu Nh n th y con gái ã ư c c u thoát, lão vui m ng khôn xi t, xu t chư ng t n công Nh Quái. Trương Tam cùng ám tiêu sư cũng xông vào. Bàng Như Thanh l m ngư i trong vòng tay T ng Thu, nghe lòng tràn ng p c m giác bi t ơn và ngư ng m . Ch

tr chút n a là nàng ã c n lư i t sát thoát c nh ô nh c. T ng Thu tư ng nàng s quá nên b t t nh. Chàng ành b ng l i giao cho Bàng Tuy t Hoa và Thư ng Sương chăm sóc. Sau khi thu h i B o M nh C Trùng và Thi t Phi n, chàng ng quan sát tr n chi n. Th y qu t không h dính máu, chàng vô cùng ng c nhiên. Năm lão ác ma bi t không th ch ng l i ám ông nên tính k rút lui. B n chúng vung ao t n m nh, y d t vòng vây r i phi thân v phía c a s . Nh Quái là ngư i u tiên n ư c khung c a. Thân hình gã bay ra ngoài rơi ph ch xu ng bãi c , th c p r i kh i c . Tam Quái là ngư i n i gót, nh n ra quái s li n kh ng l i. úng lúc y t th n p n. Thi t Phi n như chi c ĩa tròn xoáy tít lư t ngang c gã r i tr v tay T ng Thu. Th pháp H i Hoàn Phi Phi n này là tuy t h c hãn th , có m t không hai. Còn l i ba tên iên cu ng c phá vòng vây. ã có sáu tiêu sư b thương dư i tay chúng. Bàng Thu Nh n không có ki m nên không phát huy ư c h t s h c. Lão n i gi n thét thu c h vào phòng l y b o ki m. T ng Thu th y ba gã Mân Giang th pháp tàn c nên không mu n dung tha. Chàng vung qu t nh p cu c. Thi t Phi n phá tan màn ao quay, xé toang l ng ng c ngũ Quái. L c Quái li n th c ao vào sư n chàng. T ng Thu xòe qu t ph t vào m t gã. Lu ng chân khí t Thi t phi n như chi c dùi s t p nát u ch th . Bàng V n Lý th y chàng liên ti p c th , li n ph n kh i xu t tuy t chiêu ch p l y Ngũ Quái. Gã này ang ph i ch ng c v i chư ng phong c a Bàng lão nên trúng ki m ch t ngay. Ch n Thiên Ki m Bàng V n Lý vui m ng ôm l y vai T ng Thu tán dương: - Không ng công t l i là cao nhân tuy t th . Bàng m có th t hào vì ã k t giao không l m ngư i. Bàng lão quát thu c h thu d n chi n trư ng r i bư c n vòng tay nghiêm ngh : - Ơn tương tr , lão phu su t i ch ng dám quên. T ng Thu m m cư i: - Lão bá ch a tâm, vi c giáng ma là b n ph n c a ngư i võ sĩ. Bàng lão cư i l n n m tay chàng kéo vào bàn, b o th tỳ d n th c ăn m i. Nh ti u thư s p xu ng t ơn r i xin phép lui vào trong. Bàng Tuy t Hoa nhìn T ng Thu r i cũng ch y theo. Trương Tam ng i ph ch xu ng gh , ngao ngán nói: - Xem ra b n yêu tà ã bi t t i h nh Ngân Long Tiêu C c. ư ng i s muôn vàn nguy hi m, T ng Tiêu u tính sao? Bàng lão vu t râu cư i b o: - N u công t ây ch u giúp m t tay thì Ngân Long Tiêu C c s ưa chân kinh n t n tay phương trư ng Thi u Lâm. Trương Tam th y chàng không nói gì li n s p xu ng nói b ng gi ng bi ph n, thi t tha: - Mong công t ra tay trương tr , mư i b y ngư i ã em máu mình i l y chân kinh, không ưa ư c b o v t.v chùa, Trương m không m t mũi nào mà s ng n a. N u công t thương tình giúp Tam này hoà n thành s m nh, Thiên Th La Hán tôi xin nguy n làm nô b c n ơn, và c phái Thi u Lâm cũng ê u t c d . T ng Thu b o gã ng lên r i nghiêm gi ng h i: - Xin các h cho bi t ã o t l i chân kinh t a phương nào? Trương Tam bùi ngùi nói: - B n t i h i u h su t mư i năm m i bi t chân kinh n m trong Vũ Khúc Tinh Cung núi Võng Xuyên. Sau ba tháng rình r p, mư i tám ngư i t nh p vào cung, may m n tìm ư c bí ph nhưng ch mình t i h thoát ch t. T ng Thu cau mày : - Vũ Khúc Tinh Cung th l c bao trùm võ lâm. Các h không s h ra tay cư p l i hay sao? Trương Tam l c u : - Tinh ch Trác M c ình là ngư i kiêu ng o, gi nhân gi nghĩa. Lão không th lên ti ng nh n mình là k ăn c p chân kinh c a Thi u Lâm. Hơn n a, n u lão hi u ư c Ph n văn thì cũng ã luy n thành. Còn như không hi u thì cư p l i làm gì? T ng Thu thăm dò: - Té ra các h thông thu c ư ng i nư c bư c trong Vũ Khúc Tinh Cung nên m i có th tìm ư c b o v t. Trương Tam g t u: - Dù h có thay i s b trí cơ quan cũng không ngăn c n n i Trương m . T ng Thu hài lòng nghiêm gi ng: - ư c. T i h b ng lòng giúp các h em kinh v Thi u Th t. Trương Tam ã ch ng ki n b n lãnh kinh th hãi t c c a chàng gã oán r ng ngay c chư ng môn phái Thi u Lâm cũng không hơn ư c. N u ư c chàng giúp , i theo oàn b o tiêu, ch c ch n không tên ma u nào ch l i. Gã m ng r quỳ xu ng l y ba l y: - Trương Tam xin bái ki n ch nhân.

T ng Thu d u gi ng: - Ta là Bách Lý T ng Thu. Các h hãy g i ta là công t . Chàng l i g i Sương nhi: - ây là C c Thư ng Sơn nghĩa mu i c a ta. Trương Tam g t u chào th m khen nhan s c c a nàng. T ng Thu nói thêm: - Ta quên không nói rõ. Sương nhi b á t t. Trương Tam tươi cư i: - Thu c h cũng b kh p khi ng m t chân. Chính vì v y nên khó khăn mà c i trang qua m t b n yêu tà. Sương nhi nghe nói gã cũng khi m khuy t như mình, m m cư i ng c m. M i ngư i ăn u ng, bàn b c k sách. Bàng V n Lý cho ngư i n khách i m mang hành lý và ng a c a b n T ng Thu v Bàng Gia Trang. S có m t c a chàng công t võ công tuy t th này khi n Ngân Long Tiêu C c yên tâm. Ngay chi u hôm y, T ng Thu nh Bàng lão i giùm m t s châu báu. Chàng cùng Bàng V n Lý i xem th nh ng cơ ngơi rao bán. Cu i cùng chàng ch n mua tòa gia trang c a B c thành, n m c nh b Tây sông Tương. Hoa viên um tùm r m r p vây quanh các ki n trúc khi n chàng r t hài lòng. Ba ngày sau, Ngân Long Tiêu C c xu t quân r m r . T ng Tiêu u Long Chư ng Ngân Ki m ích thân h t ng b o v t. Ch n Thiên Ki m Bàng V n Lý và phó t ng tiêu u Trư ng Sa Th n Thương Chu T Phi, cùng mư i hai tiêu sư h ng nh t, cũng i theo. H p g ng B i Di p chân kinh n m trong b c v i, trư c ng c h Bà ng. Thiên Th La Hán c i ng a i c nh Bàng lão, chi c nón r ng vành trùm s p như mu n gi u m t. oàn nhân mã có v ch ng h v i vã Mư i sáu con tu n mã ung dung i d c b sông Tương. Song song v i h , ba chi c i thuy n c a quân tri u ình cũng xuôi giòng, t c b ng v i vó ng a Ngân Long Tiêu c c. Nh v y, ám yêu tà không dám xu t hi n ch n ư ng cư p tiêu. Chúng c ch cho n lúc. Bàng lão vư t Trư ng Giang, sang n a ph n Hà Nam, m i ra tay. Năm ngày trôi qua, ng a và thuy n cùng n ng ình H m t lư t. Ba chi n thuy n ghé và b , b n Bàng Thu Nh n th n nhiên ưa ng a lên thuy n ti p t c dương bu m vào Trư ng Giang, xuôi ông n Hán Kh u. G n trăm tên ma u t c t i, tìm thuy n nh bám theo. L i thêm ba ngày lư t sóng, thuy n binh ti n vào th y tr i. Thu Sư c Dương Vi L c là b ng cl pt cm i y n t y tr n. Ngân Long Tiêu C c l i vui say hai ngày h u c a Bàng T ng Tiêu u. êm ti ng cư i nói vang d y m t sông.Trong lúc y, phe h c o vây ch t phía sau th y tr i, phong t a ư ng i Hà Nam. B n chúng không dám r i m t kh i i tư ng nên ành g m lương khô trân mình làm m i cho lũ mu i c . M s m ngày cu i tháng sáu, ba chi c thuy n r i th y tr i tr l i Trư ng Sa. B n yêu tà cho ngư i bám theo n t n ngã ba sông. Th y thuy n r vào giòng Trư ng Giàng m i yên lòng. Chúng oán r ng b n Bàng Thu Nh n còn trong th y tr i, ch cơ h i âm th m mang kinh n Tương Dương. Nhưng ch mãi ch ng th y b n Bàng Thu Nh n ló m t ra. i Ma u Âm H n Lão Quái n a êm thâm nh p vào th y tr i b t m t tên quân ra h i. Gã này khai r ng Bàng T ng Tiêu u và các thu c h ã theo thuy n binh v Trư ng Sa t ngay b a y. Bi t gã này không dám nói láo, Âm H n Lão Quái l p t c th ng lãnh qu n ma tr v Trư ng Sa. Qu nhiên, Bàng Thu Nh n ang ung dung u ng rư u v i các tiêu sư. Âm H n Lão Quái âu có coi h Bàng ra gì, lão xông th ng vào ch m t T ng Tiêu u: - Bàng Thu Nh n, B i Di p chân kinh âu. Lão Quái tu i ã bát tu n, ng vào hàng bô lão c a võ lâm, nên Bàng Thu Nh n v i ng lên vòng tay nói: - Ngân Long Tiêu C c nh n l i b o h cho Thiên Th La Hán Trương Tam n Hán Kh u. Sau ó, h Trương t mình em kinh v Thi u Lâm. Mong ng ti n b i lư ng gi i. ng Dung Kỳ b c t c quát: - Nói láo. B n lão phu vây ch t th y tr i su t m y ngày không h th y Trương Tam i ra. Ch c ch n là gã ang có m t ây. Bàng lão nghiêm gi ng: - T i h dù b i ph n không cao nhưng ã b n mươi năm lăn l n giang h , g y d ng ư c chút thanh danh. N u ti n b i không tin xin c l c soát Bàng Gia Trang. Lão Quái tâm cơ s c bén, bi t h Bàng nói s th c. Lão d m chân t c t i: - Th là ta ã trúng k i u h ly sơn c a h Trương r i. B t ng có m t bóng ngư i t trên mái ngói nh y xu ng. ó là m t n nhân c c kỳ di m l , áng g i là tuy t th m nhân.Ngay l p t c m i ngư i nh n ra ó là Tam Phong H Ly H ng Lăng Phư ng, m t ma n n i ti ng tinh minh, x o quy t, th o n tàn nh n. H ng Lăng Phư ng y u i u bư c n, chi u ánh m t mê h n nhìn Bàng lão. Nàng l nh lùng b o: - B n cô nương su t i ùa c t thiên h . Nay b lão dùng k ánh l a, lòng r t không ph c. Ph i chăng ã có b c cao nhân ch i m?

Thu Nh n ã l c tu n mà còn rung ng trư c ma l c c a H Ly, lão b i r i áp: - Cô nương quá l i, ch ng qua ây ch là k ho ch c a h Trương. Lăng Phư ng cư i nh t : - Thiên Th La Hán ch gi i ngh tr m v t, âu th nghĩ ra di u k này. Lão không nói ra cũng ch ng sao. Vũ Khúc Tinh ch ã cho cao th ch n kín ranh gi i H B c và Hà Nam. D u có tài thánh thì k d u m t kia cũng không thoát ư c. Nàng quay sang b o lão quái: - ng ti n b i. Chúng ta ph i lên ư ng ngay k o không k p. ít nh t cũng ph i bi t ai là ngư i ã b t chúng ta kh s m y ngày qua. Âm H n Lão Quái tán thành, ưa qu n ma r i kh i Trư ng Sa, kiên trì ngày êm n Hà Nam. Bàng V n Lý lo l ng h i: - Ph thân. Li u Bách Lý T ng Thu có thoát kh i s ngăn cha n c a Vũ Khúc Tinh Cung hay không? Thu Nh n vu t râu cư i áp: - Ch tr khi Tinh ch ích thân xu t tr n. Ngoài ra, không có ai ngăn n i bư c chân c a Truy n nhân Thi t Phi n Tu La. Lão không ng r ng H ng Lăng Phư ng a mưu túc trí, gi v r i trang nhưng quay l i núp trong nóc s nh nghe ngóng. Nàng l m b m cái tên Bách Lý T ng Thu, m m cư i c ý, tung mình vư t ra ngoài. Lát sau, nàng r p mình trên lưng con tu n Mã Ô Vân Cái Tuy t, lư t i như mũi tên en. Hơn canh gi sau nàng ã qua m t oàn ngư i ng a c a âm H n Lão Quái ng Duy Kỳ. Nh c l i, T ng Thu bày k Kim Ti n thoát xác, kh i hành trư c Long Ngân Tiêu C c m t ngày. Trong lúc Qu n Ma ráo ri t bám theo Bàng T ng Tiêu u thì chàng và Thư ng Sương vư t sông hàn, lên núi Thi u Th t trao kinh. Toán cao th Vũ Khúc Tinh Cung âu ng r ng ôi thi u niên n m o này l i mang b o v t trong ngư i, nên không ý n. Thi u Lâm T không h bi t Thiên Th La Hán Trương Tam ã o t ư c chân kinh. Khách tăng ng c nhiên khi th y chàng công t tr măng này òi y t ki n phương trư ng. Ph Hòa i sư nghiêm ngh nói: - B n tăng là sư c a phương trư ng, có toàn quy n x lý nh ng vi c bên ngoài. Thí ch c n gì xin c nói. T ng Thu h h ng nói: - V y n u vãn sinh yêu c u i sư m r ng c a i Hùng B o i n, gióng lên chín h i i H ng Chung thì th nào? - C a Ph t ch ng ph i là ch nói ùa. Mong thí ch c n, ngôn cho. T ng Thu ch nh s c: - Vãn sinh nh n l i ngư i trao t n tay phương trư ng m t b o v t. i sư không cho g p m t, sau này ng h i h n. Ph Hòa c nén sân si, hòa nhã h i: - V t y là gì mà thí ch coi tr ng n th ? T ng thu cư i mát: - Mư i b y ngư i ã hy sinh m ng s ng i l y. Ngư i còn s ng sót thì ngày êm s ng trong s truy sát c a qu n ma. Giá tr th nào ch c i sư cũng hi u? n Th p Bát La Hán hoàn t c ã mư i năm trà tr n vào giang h tìm chân kinh, lão v i Ph Hòa i Sư nh h i: - Ph i chăng là B i Di p Chân kinh? T ng Thu l nh lùng b o: - Trư c khi di n ki n Ph Luân Thi n Sư, vãn sinh không th ph ng cáo b t c i u gì. Ph Hòa g t u: - V y xin m i nh v an t a dùng trà b n tăng s vào m i phương trư ng. i sư i kh i, Thư ng Sương ra d u h i vì sao chàng l i c n tr ng như v y T ng Thu h gi ng: - Ta nghĩ r ng trong Thi u Lâm T có n i gián c a Vũ Khúc Ti nh Cung. N u không, d gì Trác M c ình l y ư c chân kinh. Lát sau, Ph Luân Thi n Sư ra n khách xá. Tu i ông ã g n bát th p, râu năm chùm tr ng như tuy t, Pháp tư ng trang nghiêm. Thi n Sư tay trư c ng c h i: - Bách Lý thí ch tìm lão n p ch c có vi c h tr ng? T ng Thu vòng tay áp: - Xin Phương Trư ng ra l nh cho m i ngư i r i xa khách xá. Dung m o chàng oan chính, quân t l m l m nên Thi n sư không h e ng i, ông b o Ph Hòa:

- Sư ra ngoài c nh giác, không cho b t c ai l i g n. Ph Hòa i sư có ý gi n nhưng không dám cãi l i l i chư ng môn, li n b ra ngoài. T ng Thu tr m gi ng: - Vãn sinh ư c Thiên Th La Hán Trương Tam y thác, em B i Di p Chân kinh v trao t n tay Phương trư ng. Chàng l y túi l a ng kinh, kính c n trao cho ph Luân. Thi n Sư nh n l y m ra xem. Nh n ra b o v t tr n sơn, ông vui m ng khôn xi t. - A Di à Ph t. Thí ch công c vô lư ng. Lão n p thay m t Thi u Lâm t ơn tương tr . Tông Thu nghiêm ngh nói: - Hung th ánh c p Chân kinh chính là Vũ Khúc Tinh Ch . Trác M c ình dã tâm to l n, ch c ã gài n i gián vào các phái võ lâm. Mong phương trư ng chú tâm tra xét. Ph Luân bu n r u áp: - Thí ch lu n vi c ch ng sai. Lão n p ã s m nhìn ra chân tư ng h Trác. Nhưng v n n i gián thì qu là khó i u tra. T ng Thu h gi ng: - Phương trư ng c chú tâm vào nh ng t quê quán T Xuyên, xu t gia g n v i th i i m m t kinh ch ng m t hai năm. Hơn n a, xin ng ti t l vi c Thi u Lâm bi t dã tâm c a Vũ Khúc Tinh Cung. Ph Luân Thi n Sư g t u, ông chăm chú nhìn T ng Thu, d h i: - Lão n p có c m giác r ng thí ch có m i ân oán v i Tinh Cung? T ng Thu cư i áp: - Sau này, n u nghe nói vãn sinh u nh p Vũ Khúc Tinh Cung, mong thi n sư ng l y làm l . Ph Luân nghiêm gi ng: - Lão n p t tin không nhìn l m ngư i. Thi u Lâm s h t lòng h tr thí ch . T ng Thu c m t r i nói: - Thiên Th La Hán Trương Tam ã tr thành thu c h c a vãn sinh. H Trương s xu t hi n v i m t lai l ch khác. Mong Thi n sư lư ng th . - Thí ch là ân nhân c a Thi u Lâm. Trương Tam theo h u cũng là h p o lý. Xin nh n l i v i h Trương r ng Thi u Lâm không quên công lao c a gã. T ng Thu cáo bi t Thi n sư l p t c xu ng núi. H i3 Trư ng Phu i Lư ng Dung Yêu N Quân T Phân Thân Báo Gia C u Hai ngư i ghé huy n thành Tung Dương ngh tr . Năm ngày sau h vư t sông Hoài, vào thành Tín Dương. ám cao th Vũ Khúc Tinh Cung v n kiên trì bám ch t nh ng b n ò b Nam. Nhưng chúng cũng ch ng h ý n b n T ng Thu, vì l n này, chàng t hư ng B c xu ng. T ng Thu nhãn quang s c bén, nh n ra ngay b n yêu tà. Có i u chàng không bi t chúng thu c bang h i nào. Qu n ma do Âm H n Lão Quái d n u, t Trư ng sa ngư c B c còn cách Tín Dương m t ngày ư ng. Tuy nhiên Tam Phong H Ly H ng Lăng Phư ng, nh có th n mã, nên ã có m t Tín Dương. Nàng m t nhoài vì ư ng thiên lý, vào Hoài Nam i L i m ngh chân. Tín Dương n m trên tr c l chính B c Nam nên vô cùng s m u t. Ngày ngày, hàng trăm oàn xa mã ch hàng xuôi ngư c. Nh v y, sanh ý các ngành trong thành r t phát t. Hoài Nam i L i m là cơ ngơi s nh t. vùng Hoa Trung, tháng b y v n chưa ph i là Thu. ánh tà dư ng r c ng Tây nhu m h ng nh ng gương m t th c khách, trên t ng chót l i m. Ch nhân ã ành t ng th tư làm t u lâu và cũng là phòng ăn cho khách tr . Tam Phong H Ly t m g i xong, l ng th ng lên dùng cơm. Nàng o m t quan sát, gi t mình nh n ra hai nhân v t phi thư ng. V anh tu n, tr trung c a chàng công t khi n nàng ng ng m , nhưng cái p hoang d i c a ngư i con gái ng i c nh y, l i khi n lòng nàng se l i. H ng Lăng Phư ng c tr n tĩnh, quy t nh n làm quen. Nàng tin vào nhan s c và m l c c a mình. Lăng Ph ng m m cư i khi th y chàng công t phe ph y chi c qu t x p có nh ng chi c nan en tuy n. Nàng ã bi t ai là Bách Lý T ng Thu. Tam phong m nhân n bên bàn nghiên mình tươi cư i: - Ti u mu i là H ng Lăng Phư ng, ngư ng m phong thái nh v nên xin phép ư c chung bàn.

Lăng Phư ng n i công thâm h u nên dung m o r t tr trung, trông ch ch ng ôi mươi. Thư ng Sương âu ng mĩ lang tuy t s c này l i là sát tinh ch n võ lâm, nàng h n h nhìn v i ánh m t ngư ng m . T ng Thu cũng th m khen, vòng tay m i: - Vãn sinh là Bách Lý T ng Thu hân hanh ư c cô nương h c . Lăng Phư ng ng i xu ng, quay sang h i Sương nhi: - Còn m nhân này là ai, sao không gi i thi u t thư ư c bi t. Sương nhi m m cư i, dùng ngón tay xinh x n vi t lên bàn m y ch : - Ti u mu i là C c Thư ng Sương. Lăng Phư ng gi t mình, thoáng nghe lòng dâng lên n i xót xá. Không ng ngư i con gái di m l này l i b câm. Lăng Phư ng g i ti u nh em rư u và th c ăn. Sau vài chén, m t hoa ng h ng, m t phư ng long lanh, trông càng quy n rũ. Tam Phong H Ly m c b võ ph c màu thanh thiên, áo choàng tr ng. Thư ng Sơng thì ngư c l i. Hai ngư i ng i bên nhau, trông như t mu i, khó phân nh ai p hơn ai. Lăng Phư ng luôn mi ng chuy n trò v i Th ng Sơng nhưng âm th m ng m T ng Thu, trong lúc chàng tr m ngâm nhìn c nh hoàng hôn. chàng toát ra v thanh cao, nhân h u, khi n ngư i i di n sinh lòng tin t ng. Dung m o nho nhã., tiêu sái càng làm m nhân say m. Hơn n a, T ng Thu là truy n nhân c a Thi t Phi n Tu La, ngư i có b i ph n ngang v i sư t Lăng Phư ng. Như v y, trong l p thi u niên ương , ch c ch n chàng là cao th h ng nh t. Lăng Phư ng coi nam nhân trên i như c rác, nhưng i v i T ng Thu. l i c m th y mình nh bé. V i linh c m c a m nhân, nàng hi u r ng Thư ng Sương không ch là nghĩa mu i c a chàng. Song Lăng Phư ng không làm ch ư c trái tim, quy t theo u i T ng Thu n cùng, d u b chàng khinh r cũng cam tâm. Lăng Phư ng rót y chung ba ngư i, khúc khích cư i: - Ti u mu i xin b i ti p công t và Sương mu i chung này. Ba ngư i u ng c n, Lăng Phư ng cư i bu n: - Ti u mu i qu y nhi u công t và Sương mu i ã nhi u, xin phép lui v phòng trư c. Sương nhi l c u, níu tay nàng t ý mu n lưu l i. T ng Thu i m m h i: - Cô nương kh ng h i n s th a t i h . Ph i chăng vì ã bi t rõ? Lăng Phư ng g t u: - Thi t Phi n Tu La có giao tình v i gia sư t nên ti u mu nh n ra di v t c a ngư i. - Dám h i l nh sư t là vi kỳ nhân nào? - Gia sư t là Ng c Di n H ng Nhan. T ng Thu b ng nói: - T i h và Sương nhi m i n Tín Dương l n u nên l l m. Cô nương có th ưa b n ta i d o m t vòng ư c chăng? Lăng Phư ng nghe ni m hy v ng tr i d y, cho r ng T ng Thu không n n i l nh nh t v i mình. Nàng hân hoan g i ti u nh tính ti n r i ưa hai ngư i xu ng ph . Ba ngư i d o chơi kh p thành, n cu i canh m t m i tr v khách i m. Lăng Phư ng hăng hái gi i thích, gi i thi u t ng th ng c nh và nh ng a i m quan tr ng. Trong ó có Vũ Khúc Tinh Cung àn do Bùi Hoài D t, em th năm trong ng ình Th p Bát Yêu, làm àn ch . êm y, Tam Thanh Phong H Ly thao th c mãi vì m i tình u r n rã . Nàng ng bên song c a, nhì n sao khua mà tư ng nh bóng tình quân. Nh v y, cu i canh ba nàng th y m t bóng en nh bé t lan can nh y xu ng hoa viên r i vư t tư ng ra ngoài. Lăng Phư ng ang m c b áo màu xanh m nên không s l , ch p l y ki m, phóng theo. Khinh công c a nàng thu c h ng thư ng th a mà ph i v t v l m m i bám k p H c y nhân. Cũng may, gã không i âu xa, d ng l i dư i chân tư ng Vũ Khúc Tinh àn. Lăng Phư ng th y gã vư t tư ng vào trong cũng v i nh y lên cây c th g n y quan sát. H c y nhân h thân xu ng nóc i s nh, ng a c cư i vang. ám thu c h Tinh àn b a ra, èn u c sáng trưng. H c y nhân g n gi ng h i: - Ph i chăng ngươi chính là ng ình Ngũ Yêu Bùi Hoài D t? H Bùi g t u. H c y nhân như bóng du h n lao xu ng. Thanh ki m trong tay gã loang loáng dư i ánh u c, vun vút rít lên, khí th c kỳ bá o. Hoài D t cư i nh t vung ki m em m t chiêu trong pho Vũ Khúc Ki m Pháp ra ch ng . Nhưng chiêu Diê m Vương ăng ư ng này ch a ng l a h n c a mư i b y năm nên sát khí ngùn ng t, t n nh cao c a võ h c tà môn. Bùi Hoài D t ré lên th m thi t. Hai tay lão b ch t n ngay khu u, ng c th ng ba l , máu phun thành vòi. H c y nhân ng a c cư i ghê r n. - Bùi Hoài D t.. Mư i m y năm tr c b n ngươi sát h i song thân ta là T Xuyên Khoái ao Trác Kh Lưu và Lô Sơn Tiên T Cam T n Mi. Nay Trác Nam Thu ta s l n lư t l y máu b n ngươi mà r a h n. Hoài D t rùng mình i v Qu Môn Quan. ám th h Tinh àn ùa vào t n công. H c y nhân phóng tay tàn sát ch hơn kh c ã gi t mư i m y tên. B n còn l i s hãi b ch y. H c y nhân nh t u c phi nhanh, châm l a kh p nơi.

G ó Nam l ng l ng th i bùng ng n l a lên cao, sá ng r c c vùng ngo i thành Tín Dương. H ng Lăng Phư ng ch lơ là m t chút ã m t d u ngư i b t m t. Nàng v i phi thân vào khách i m. Nhìn vào phòng T ng Thu thì th y chàng ang n m ng , không có d u hi u gì là v a ng th c . Lăng Phư ng phân vân không hi u gì c . Vóc dáng c a H c y nhân còn th p hơn c Thư ng Sương. Sáng hôm sau, tin Tinh àn Vũ Khúc b thiêu h y, àn ch b gi t, ã làm ch n ng Tín Dương. Toán cao th tr n gi sông Hàn v i kéo v thành. Nh ng tên s ng sót ã nói rõ hung th là Trác Nam Thu, h u nhân c a T Xuyên Th n ao, bi u huynh c a Tinh ch Trác M c ình. Trong b a i m tâm, Lăng Phư ng c tình quan sát s c di n T ng Thu. Th y chàng th n nhiên, ánh m t hi n hòa, khác h n vơi c p nhãn quang r c l a h n thù c a H c y nhân. Cao th Tinh Cung lùng s c kh p nơi, tìm hung th . Thân hình nh bé c a gã là c i m nh n d ng. Thl'c khách n ào tranh lu n t h i vì sao Trác Nam Thu l i t n công cơ s c a bi u thúc mình. S m t tích t ng t c a phu thê T Xuyên Th n ao mư i b y năm trư c ư c khơi l i. Ăn xong, T ng Thu m m cư i h i Lăng Phư ng: - H ng cô nương nh i âu? Tam Phong H Ly l ng ngư i vì n cư i quy n rũ, th th áp: - Ti u mu i nh v Nam Xương thăm nhà. Thư ng Sương m ng r ra d u r ng nàng và T ng Thu cũng v Trư ng Sa. Lăng Phư ng m ng r b o: - N u th thì ti u mu i xin ư c phép ng hành. Ba ngư i r i Tín Dương, i ư c vài d m thì g p b n Âm H n Lão Quái. H ng Lăng Phư ng nh tránh m t nhưng không k p. Âm Dương Tú Sĩ C u Thanh Phát tu i m i tam tu n. Th y Lă ng Ph ng i gi a m t c p thi u niên l m t, vui v chuy n trò, li n sanh lòng k . Gã say mê Lăng Phư ng t lâu mà không ư c áp l i. Tú Sĩ ch n u ba ngư i, cưl i nham hi m: - Không ng Tam Phong H Ly mà l i k t giao v i hai a bé ngây thơ này? Th t là khó hi u. Lăng Phư ng bi n s c, vung roi ng a qu t vào m t h Tú. Th pháp c a nàng r t nhanh nh n nên Tú Sĩ không tránh k p. M t l n roi r m máu v t ngang gương m t p c a Thanh Phát. Gã không ng nàng l i n ng tay n th , gi n d rút Thi t D ch Xa. Âm H n Lão Quái có giao tình v i c hai ngư i nên ngăn l i: - Thôi i. Cùng là d ng o sao l i mu n gi t nhau. Tú Sĩ t c t i nói: - Ti n b i th y không? Vãn b i ch ùa có m t câu mà H ng nha u ã n ng tay r i. Lăng Phư ng b gã v ch m t trư c T ng Thu, th n quá hóa gi n: - Sao nguơi dám xuyên t c thành ý c a ta i v i b ng h u? Tú Sĩ c t gi ng quái d : - Té ra nàng ã say mê gã công t hôi s a y r i! ng v ng tư ng hoài công, ch có ta m i b n lãnh thư ng th c b ng c yêu quái c a nàng mà thôi. T ng Thu gi ây ã bi t Lăng Phư ng là ngư i con gái mà võ lâm ã t ng truy n t ng. Th y Lăng Phư ng rút ki m nh nh y n t n công Tú Sĩ, chàng n m l y tay nàng gi l i: - T i h có nhãn quang khác v i thiên h . Chúng ta i thôi. L i nói và c ch c a chàng ã c u v t ư c tâm h n Lăng Phư ng. Nàng sa l nhìn chàng v i ánh m t bi t ơn, g t u. Âm H n Lão Quái bi t ngay H Ly ã ph i lòng T ng Thu. Lão cư i ha h nói: - Chúc m ng cháu gái. Nhưng n u mu n i thì cũng ph i k cho b n ta bi t h l c c a Trương Tam cái ã. Lăng Phư ng m t th n thùng áp: - Trương Tam ã mang kinh v n Thi u Lâm T vi c này coi như xong nhưng chư v nên n Tín Dương xem c nh Vũ Khúc Tinh àn b h u nhân c a Trác Th n ao thiêu h y. C b n lên s ng s t, b t nàng ph i k rõ. Nghe xong ng lão Quái vu t râu cư i ha h : - Thì ra Trác M c ình ã liên k t cùng ng ình Th p Bát Yêu gi t phu thê h Trác o th a Vũ Khúc Tinh Cung. Phen này lão ta s không còn dám nghênh ngang n a. T ng Thu th m khâm ph c u óc c a h ng. Chàng h i nh : - Lăng Phư ng. Lão trư ng ây là ngư i th nào? Nàng h gi ng áp: - Âm H n Lão Quái ng Dung Kỳ là tay u s c a H c o. Nhưng ngoài tính tà quái ra, không th g i là ác nhân. Lúc này, ng lão ã nh n ra cây Thi t Phi n. Lão m ng r h i: - Ph i chăng công t là truy n nhân c a C Thiên Chân. T ng Thu kính c n áp : - Thưa ph i. Vãn b i tình c tìm ư c nơi ngư i t a hóa.

Lão Quái hân hoan cư i b o: - N u v y công t ph i g i ta b ng sư thúc m i úng. Thi t phi n Tu La là i sư huynh c a lão già này. T ng Thu ã t xem mình là h c trò c a Tu La nên gi l , xu ng ng a vái chào: - Ti u i t Bách Lý T ng Thu xin bái ki n sư thúc. ng Dung Kỳ th y chàng anh tu n m m o, c t cách như r ng phư ng khoan khoái v vai chàng: - Sư ph ta là Th n Phi n Ma Quân, ch có hai . Khi i sư huynh ta b Vũ Khúc Tinh Quân b i, ph n chí b i r t lâu ta m i nh p môn. Tiên sư t ái vì phép ánh qu t không ch l i Vũ Khúc Th n Ch nên b ph , ch ng thèm d y cho ta. Vì v y ta ch h c ư c công phu Âm H n Chư ng do ngư i m i sáng t o. Âm Dương Tú Sĩ th y chàng chưa t i hai mươi, cho r ng công l c ch ng có bao nhiêu nên xem thư ng. Gã gi v thân thi n: - Công t có th cho b n ta thư ng th c vài chiêu Thi t Phi n ư c chăng? Tuy t h c này th t truy n ã lâu, ai cũng khát khao ư c ch ng ki n. Lão Quái nhìn chàng v i v kỳ v ng và không m y tin tư ng. T ng Thu mu n d n m t qu n ma li n nh m cây ào non, thân to b ng mi ng chén, cách y hơn trư ng. Thi t Phi n xoè ra, bay i như ánh ch p, li m quanh thân cây r i bay tr l i tay chàng. Cây ào b ti n d t ngang, ph n trên rơi xu ng trư c s kinh hãi c a m i ngư i. ng lão Quái quát vang như s m: - Hay l m. Lão ôm l y T ng Thu tung b ng lên cao. Chàng dùng phép Thiên Mã Hành Không tà tà rơi xu ng nh nhàng như áng mây. Qu n Ma hoan hô nhi t li t, h t lòng ngư ng m . Âm Dương Tú Sĩ tái m t không nói nên l i. Gã th y H ng Lăng Phư ng ang nhìn T ng Thu v i ánh m t khâm ph c và tình t , lòng au như c t, lên ng a b i. Lão Quái h i T ng Thu: - Hi n nay Thu nhi cư ng âu? - B m sư thúc. Ti u i t m i mua m t gia trang c a B c thành Trư ng Sa, m i sư thúc giá lâm. Láo Quái gãi u: ta vê Âm H n C c thu x p vài vi c xong s n thăm ngươi. Lâo h gi ng thì th m: - H ng Lăng Phư ng tuy hơi quái nhưng là m t cô gái r t t t. Nói xong lão cư i ha h lên ng a d n Qu n Ma i m t. Chín ngày sau, ba ngư i v n Trư ng Sa. H ng Lăng Phư ng không th mu i m t n nhà T ng Thu ành ng m ngùi cáo bi t. Nàng tr l i H ng Gia Trang, c nh b sông Cam ph Giang Tây. M u thân nàng - Nam Xương Tiên Cơ Hách Cu ng Mai - th y ái n hoa dung s u héo, su t ngày lang thang ven sông, nhìn v phía Tây Nam th dài não ru t. Ch trong năm ngày m i tương tư ã khi n nàng g y h n i. Bà bèn g i Lăng Phư ng vào h i han: - Phư ng nhi! Ph i chăng con ã vư ng vào lư i tình nên m i th m não n th này? Có gì c gi i bày, m u thân s giúp cho. Lăng Phư ng g c u vào vai bà mà khóc r i k h t nh ng tao ng v a qua. Tiên Cơ m m cư i: - Ngày xưa, Sư t con au kh vì Thi t Phi n Tu La. Ng âu, n i con l i l y vì c a lão. Nhưng con ã k r ng gã không khinh r con mà. Lăng Phư ng h th n áp: dũng khí ti p c n chàng. - Hài nhi nghĩ n quái t t c a mình nên không Tiên Cơ c cư i : - Con kh l m. T ng Thu có th ch p nh n m t cô gái câm như Thư ng Sương, l nào l i chê b con. Lăng Phư ng b ng t nh, lòng tràn y hi v ng. Nàng ph ng ph u nói: - Nhưng ch g l nào hài nhi l i vô c d n xác n nhà chàng. Tiên Cơ thì th m vào tai ái n . Lăng Phư ng m ng r hôn lên má m u thân r i ch y vào nhà. Ph n T ng Thu và Thư ng Sơn v th ng Bách Lý Gia Trang. Trương Tam ã có m t ây t lâu. Nghe k chân kinh ã v n Thi u Lâm T , gã hân hoan vái t : - Thu c h nguy n tr n i h u h công t . M y ngày sau, Vũ Khúc Tinh àn c a ông Thành Trư ng Sa b thiêu. ng ình T Yêu b chém bay u và ch t t t chi. Hơn mư i thu c h Tinh àn cùng th m t . Hung th cũng chính là Trác Nam Thu. Vũ Khúc Tinh Cung ngay núi Võng Xuyên, cách Trư ng Sa ba trăm d m. Vì v y, Tinh Ch Trác M c ình huy ng t v h pháp em hai trăm cao th n Trư ng Sa i u tra. Nhưng ch như áy bi n mò kim, chàng trai có thân hình nh bé Trác Nam Thu ã bi n m t, ch ng th y chút tăm hơi. u tháng tám, H ng Lăng Phư ng em theo m t tráp son y bánh trung thu n Bách Lý Gia Trang. Trương Tam ra m c a, th y m t khách gã nhăn nhó:

- Chân kinh ã v n Thi u Lâm T , cô nương còn tìm Trương m làm gì n a? Nàng cư i khanh khách: - Ngươi yên tâm, ta là b n c a Bách Lý công t . Thiên Th La Hán bán tín bán nghi, m i khách vào r i báo v i ch nhân. Th y T ng Thu m m cư i còn Thư ng Sương thì h n h ch y ta, h Trương gãi u kinh ng c. Lăng Phư ng t tráp bánh xu ng bàn, vui v nói: - Gia m u sai bi u mu i em bánh n bi u công t và Sương mu i. Bà cũng g i l i m i công t n Nam Xương m t chuy n. T ng Thu th y ánh m t nàng thi t tha, th m hi u H Ly ã n ng tình v i mình. Chàng cư i áp: - C m t bá m u và cô nương ã có lòng ưu ái. Nhưng ph i ch ăn h t s bánh này m i lên ư ng i Giang Tây ư c. Sương nhi ríu rít ra d u m i Lăng Phư ng l i qua ti t Trung Thu. Tam Phong H Ly ng ng ngùng: - Ch s t thư làm phi n Sương mu i y thôi. êm y, Thư ng Sương ng v i khách, Lăng Phư ng ngư ng ngùng nói: - T thư s cho Sương mu i ch ng ki n i u quái d nh t tr n gian. Nàng c i áo l ra ba ng n nhũ phong tràn y, núi ng n bình thư ng như bao ngư i khác. Sương nhi tròn m t kinh ng c. Nàng cư i ch vào mi ng mình t ý r ng ch ng ai toàn v n. Lăng Phư ng m c áo vào bu n bã nói: - Sương mu i tàn t t nhưng may m n có tình lang như T ng Thu. Còn t thư thì ch ng ai dám l y làm v âu. Sáng hôm sau b n ngư i v a ăn i m tâm xong T ng Tiêu u Ngân Long Tiêu C c Bàng Thu Nh n và ái t Bàng V n Lý n thăm. Th y Tam Phong H Ly, h ngơ ngác y như Trương Tam hôm qua v y. T ng Thu tr n an: - H ng cô nương là ngư i nhà, nh v yên tâm. X n m i an t a. Lăng Phư ng e th n chào khách r i cùng Sương nhi d n chén bát xu ng nhà sau. Bàng lão dơ ngón tay cái tán dương: - Công t qu là b c kỳ nhân chinh ph c ư c c Tam Phong H Ly. T ng Thu nói lãng i : - Ch ng hay bá ph và Bàng huynh n có chuy n gì? Bàng lão th dài : - Tu n ph H Nam C n Tư Hương v i lão là b n thâm giao. T i qua lão v a ghé t xá, nh tương tr . S là ba hôm trư c có tay th n nhân nào ó và t n h u dinh c a lão l y i pho tư ng Như Lai b ng ng en. Pho tư ng này do Thái H u Ng T Khâm ban, n u ánh m t s mang t i khi quân m t u như chơi. Tu n ph nghĩ lão phu là ngư i võ lâm nên nh tìm giúp. Lão ta s n sàng chu c l i v i giá ngàn lư ng vàng. T ng Thu nghiêm gi ng: - Xin lão bá nói th c cho ti u i t bi t tư cách c a tu n ph . Bàng lão v i thanh minh: - H C n xu t thân t nhà i phú nhưng không h tham ô, nhũng nhi u. Nh ng năm g p thiên tai, lão ta còn b c a riêng ra ch n t cho lê th . N u không tin, công t c h i H ng cô nương ây s rõ. Lăng Phư ng xác nh n: - Tu n ph H Nam là v quan t t hi m có, công t nên giúp lão m t tay. T ng Thu suy nghĩ m t lúc lão: - Bá ph c yên tâm, ti u i t s t n l c. Bàng Thu Nh n bi t chàng võ công tuy t thê, cơ trí hơn ngư i nên m ng r cáo t . Ch n Thiên Ki m Bàng V n Lý d n dò: - N u c n ph i ánh m, mong công t ch quên g i Bàng m . Khách v r i, T ng Thu h i Trương Tam: - Trong gi i Di u Th Không Không, các h oán xem ai là hung th . Trương Tam gãi u tư l : - B m công t . Thu c h lăn l n các ph phía Nam Trư ng Giang này ã mư i năm, không th y có tay o chích nào b n lãnh vào t n bàn th c a dinh tu n ph c . Hơn n a, pho tư ng kia b ng ng âu có gì g i là quí giá? T ng Thu quay sang h i Lăng Phư ng: - Cô nương có bi t tay i hành gia nào chuyên v th m nh c v t hay không? Nàng cư i áp:

- Chính Âm H n Lão Quái là thánh th trong ngh này. T ng Thu m ng r , b o Trương Tam: - Các h n Bàng Gia Trang, nh Bàng lão n dinh tu n ph xin m t b c v pho tư ng Ph t. Càng chính xác càng t t. Trương Tam lãnh l nh i ngay. Chi u hôm ó, Bàng V n Lý cho ngư i mang b c h a n. Tu n ph là ngư i tinh thông h a o nên v l i không sai m t nét. T ng Thu l m b m: - L th c. Sao trên thân tư ng l i chi chít nh ng nét ch th này? Ch ng l pho tư ng ghi chép m t môn th n công nên m i b khách võ lâm ý? Chàng b o h Trương: - Các h vào thành dò xét xem t i H Pháp Vũ Khúc Tinh Cung cư ng âu? u canh m t Thiên Th La Hán tr l i báo: -H trên t ng hai Trư ng Sa khách i m ch huy cu c truy lùng Trác Nam Thu. Thu c h bi t chính xác là hai phòng hư ng Nam. - a hình chung quanh khách i m ra sao. - B m công t , chung quanh có hoa viên và hàng cây tùng cao vút c nh tư ng. T ng Thu m m cư i: - T t l m! êm nay Trác Nam Thu s n vi ng b n h . Các h nhân d p y mà l c soát các phòng, tìm cho ư c pho tư ng ph t. Chàng tin tư ng Trương Tam nên ã th l cho gã bi t lai l ch th c c a mình, t hôm tr l i Trư ng Sa. M t Trương Tam sáng lên, gã cư i b o: - Thu c ang nóng lòng mu n th pho khinh công mà công t ã truy n cho. êm y, T ng Thu d n dò Thư ng Sương ng v i Lăng Phư ng, c gi cho nàng không phát hi n s v ng m t c a chàng. Cu i canh ba, chàng và Trương Tam nai n t g n gàng, toàn thân H c y, tìm n Trư ng Sa khách i m. Trương Tam l n u th y chàng thi tri n Xúc C t Du Già i Pháp, bi n thành nh bé, gã l c u khâm ph c. Trương Tam n thân trên mái ngói còn T ng Thu nh y qua tư ng. Chàng lư t trên lan can l u hư ng Nam, gõ c a phòng: - Thanh Thành T Lão. Ta là Trác Nam Thu n thăm ây. B n lão xách vũ khí nh y ra, lúc này T ng Thu ã phi thân xu ng, ng trên m t tư ng xây. Trăng mùng mư i soi rõ thân hình nh bé c a Trác Nam Thu. T v h pháo ang r u rĩ vì không tìm ra hung th . Nay i phương t d n xác n thì còn gì b ng n a. H lao n như tia ch p, vung ki m t n công. Trác Nam Thu cư i nh t buông thân xư ng bãi c . Phía ngoài tư ng, rút ki m ch i. T lão xu ng theo, vây ch t ch th . H là b n v trư ng lão c a phái Thanh Thành, còn s ng sót sau m t tr n d ch. Trí a Tinh Trác M c ình ã em vàng b c, châu báu n ph d h v phò tá mình. Thanh Thành ki m pháp ch ch Khoái và ch o nên r t l i h i. Khi h bày thành T Tư ng Ki m Tr n thì th t là áng s . Nhưng Trác Nam Thu thân hình nh bé, linh ho t như cá dư i nư c. Thanh trư ng ki m trong tay l i hi m c khôn lư ng. ã hai kh c trôi qua, âu ây v ng l i ti ng cú rúc, Nam Thu quát vang, tung mình lên không trung. Thanh ki m chui nhanh vào v và b n o chư ng kình liên ti p i H Pháp Cù Minh ư ng, chư ng th hai trúng giáng xu ng như s m sét. Chư ng u tiên ánh trúng vai t Kính Tu. H i lão h lên, máu mi ng r ra. N u không nh tu vi công l c thâm h u thì ã b lưng T H Pháp tr ng thương. Hai o còn l i b tam lão và nh lão h p chư ng ánh b t. Nam Thu mư n l c ph n ch n bay vào bóng êm. T lão d t díu nhau v phòng. Sáng ra khăn gói rút quân. T ng Thu bu n b c vì phí công mà không tìm ư c pho tư ng. Hung th ch ng ph i là b n h pháp Tinh Cung. May thay g n n b a cơm trưa thì Âm H n Lão Quái ng Dung Kỳ xu t hi n. T ng Thu có thi n c m v i lão già hào s ng này nên hoan h ón chào. Lão Quá i th y có m t Tam Phong H Ly li n ch c gh o: - ái chà ! Thì ra ti u nha âu này ây c tháng nay r i kia à? Lăng Phư ng m t bi n minh: - Sư thúc l m r i i t n m i n ư c vài hôm thôi. ng lãp cư i khà khà : - L th c! Sao ngươi l i b t chư c T ng Thu g i ta b ng sư thúc? Lăng Phư ng dù tinh minh có th a nhưng ang ch i v i trên bi n tình nên ch ng còn tâm trí âu mà i áp. Nàng cúi u e th n. Dùng cơm xong, T ng Thu ưa b c h a pho tư ng ra: - Sư thúc có bi t pho tư ng này không? Lão quái xcm k r i tr m tr :

- ây chính là pho Như Lai ki t già do Hàn Bá Thông i ư ng làm ra. V m t c v t thì áng giá ngàn vàng nhưng nh ng văn t trên thân tư ng còn quý giá hơn th n a. Tương truy n Thái B ch Lão Nhân ã kh c kh u quy t c a pho Kim Tinh ch l c vào tư ng. T ng Thu h i thêm: - Theo ý sư thúc thì ai là ngư i có th gi i ư c bí m t c a nh ng văn t này. Lão quái tr m ngâm: - Trên tư ng có g n nghìn ch nhưng không theo th t nào c . N u có ngư i hi u ư c thì chính 1à Trí a Tinh Trác M c ình và Âu Giang thư sinh Cung T n Hoan. Nhưng s vi c th nào sao Thu nhi không k rõ cho ta nghe. T ng Thu thu t l i vi c pho tư ng l t vào Hoàng cung, ư c Thái H u em ban cho Tu n Ph H Nam Hà và nó ã b l y tr m. Lão quái th dài: - N u pho tư ng l t vào tay hai ngư i này thì khó mà o t l i. T ng Thu cư i b o: - Trương Tam ã l c soát hành lý t v h pháp nhưng không th y gì c . Như v y ch còn Âu Giang Thư Sinh là áng nghi thôi. Xin sư thúc cho bi t lai l ch c a h Cung. Âm H n Lão Quái vu t chòm râu b c kh khà nói: - Âu Giang Thư Sinh chính là sư ph c a Âm Dương Tú Sĩ C u Thanh Phát. Lão ta tu i m i hơn năm mươi n i ti ng là ngư i thông minh nh t võ lâm, ki n văn r ng như bi n, không gì là không bi t. Cung T n Hoan có m t t t l n là r t hi u s c. Trong nhà lão có hàng trăm n nhân h u h . Ch c lão mu n tranh hùng v i Vũ Khúc Tinh Cung nên m i l y tr m pho tư ng ph t. Công phu Kim Tinh Ch L c có th kh c ch võ h c Vũ Khúc. Căn c c a lão n m trên ng n i nh c nh giòng Âu Giang - Mi n Nam ph Tri t Giang, toà sơn trang này ư c b trí tr n pháp và ám khí, b y r p nên r t khó xâm nh p. Thu nhi ph i c n th n. H ng Lăng Phư ng ngư ng ngùng nói: - Âu Giang Thư Sinh có quen bi t v i gia m u Nam Xương Tiên Cơ. Ti u mu i ã t ng theo ngư i n Cung nơi y. Sơn Trang chơi m y ngày. N u công t c n, ti u mu i s v l i sơ Lão Quái v ùi cư i vang: - Ta quên m t là h Cung say m m u thân ngươi, còn Tú Sĩ mê ngươi như i u . Lăng Phư ng v i cãi: - Nhưng ti u n ch ng h ý n gã h C u. T ng Thu th y nàng s p ra l li n cư i b o: - H ng cô nương vào thư phòng v ngay dùm t i h b c sơ Cung Gia Trang. Vi c này r t quan tr ng. Lăng Phư ng li n n m tay Thư ng Sương lui vào h u s nh. Lão Quái li n cư i nói: - Xem ra ti u nha u này n ng tình v i ngươi l m r i y. T ng Thu bu n bã áp: - ó cũng ch ng ph i là i u may m n. Thu này ch c gì ã thoát ch t dư i tay Trác M c ình. Lão Quái s ng s t : - Ch ng l Thu nhi có m i i thù v i Vũ Khúc Tinh Ch ? - Thưa ph i, ti u i t chính là Trác Nam Thu, cô nhi c a T Xuyên Th n ao Trác Kh Lưu ng Dung Kỳ tròn ôi m t: - Nhưng ta nghe nói Nam Thu có thân hình nh bé như ti u ng mư i hai tu i mà. - Tiên sư ã sang Thiên Trúc l y ư c pho Xúc C t Du Già i Pháp. Chàng bèn k l i khúc n i cho lão quái nghe. ng Dung Kỳ kinh ng c: - Không ng Thu nhi còn là dư ng t c a Thiên a Song Tà n a. Lão kiên quy t nói: - Sư thúc s em m ng già này giúp ngươi báo i c u. Chàng c m kích t ơn r i nói v i Trương Tam: - Các h n Bàng Gia Trang, b o Bàng lão n ph c xin m t thư gi i thi u ta v i tu n ph Chi t Giang. H i4 Chi t Giang T m B o Thư Sinh T u L c a Nam Thu Sát Ngũ Yêu

N a tháng sau, b n T ng Thu ã có m t Ôn Châu,Th ph t nh Chi t Giang. Nơi này ch cách dòng Âu Giang ch ng ba trăm d m. Cu i tháng tám, vùng duyên h i ã mưa nhè nh . Không khí mát m thơm mùi mu i bi n. Sau khi vào dinh tu n ph bái ki n và trao thư, b n chàng i v hư ng Nam, n huy n Thành Tiên Sơn, cách Cung Sơn Trang mư i d m. Trong túi T ng Thu ã có thư tay c a tu n ph Chi t Giang, l nh cho huy n l nh Tiên Sơn ph i h t lòng giúp Bách Lý công t . Năm ngư i vào l i m ngh tr . N a êm, T ng Thu n Cung Gia Trang do thám. Th y cách b trí không khác gì t m h a mà Lăng Phư ng ã v , chàng hài lòng tr l i quán tr . Hôm sau, T ng Thu b o Trương Tam tìm cách làm quen v i b n lính l gác huy n ư ng, h i xem m i giao tình gi a huy n l nh Tiên Sơn và Âu Giang Thư Sinh th nào. ng lão quái th m khen chàng là ngư i c n tr ng. Qu nhiên, n gi Mùi, Trương Tam v báo huy n l nh phu nhân chính là bào mu i c a Cung T n Hoan. Th là k ho ch mư n s c quân tri u ình ã tiêu tan. T ng Thu bóp trán c tìm phương sách khác. Quái lão b c mình b o Lăng Phư ng: - H ng li u u! Ngươi n i ti ng thiên h là h ly "L m mưu nhi u k " sao không suy nghĩ th xem? Lăng Phư ng b n l n: - i t n ch gi i ngh trêu c t b n nam nhân ngu ng c, sao có th sánh v i công t ư c. Hơn n a, Cung T n Hoan là k háo s c thành danh, ôi m t yêu tà c a lão khi n i t n ghê s . N u không thì cũng li u vào thăm r i tìm cách o t b o. M t T ng Thu sáng lên chàng cư i b o: - Ta ã có cách. Ch c n Âm Dương Tú Sĩ không có m t là . Lăng Phư ng hân hoan: - Công t yên tâm. C u Thanh Phát hi n v nhà song thân gã t i Hàng Châu, không có m t ây âu. Âm H n Lão Quái hi u kỳ h i: - K sách c a Thu nhi như th nào? - B m sư thúc. Th i gian qua h Cung chép l i toàn b nh ng ch trên pho tư ng. Như v y lão s không coi tr ng n a. Ti u i t s d a vào tính hi u s c c a lão mà em Sương nhi làm v t ánh cu c. Ch c n b i lão là l y l i ư c tư ng Ph t. Thư ng Sơng m m cư i tin tư ng, còn Lăng Phư ng thì hoài nghi: - L công t thua thì sao? T ng Thu cư i mát: - Tr Vũ Khúc Tinh Cung, ta không s b t c ai. u gi T hôm sau, T ng Thu và Âm H n Lão Quái ưa Sương nhi n Cung Gia Trang. Lăng Phư ng và Trương Tam thì núp sau trang ch l nh. N u Âu Giang Thư Sinh không ch u t u thì b n T ng Thu s vây ánh lão, t o cơ h i cho Thiên Th La Hán và H ng Lăng Phư ng t nh p vào trong tr m tư ng. Sương nhi ư c Lăng Phư ng trang i m th t l ng l y khi n nàng càng b i ph n xinh p. Lăng Phư ng t th n không th nào hơn ư c. Nàng oan ch c v i T ng Thu r ng h Cung s không th nào b qua m t m nhân hi m có như Thư ng Sương. Âm H n Lão Quái ưa bái thi p cho tên võ sĩ gác c ng. Lát sau, Âu Giang Thư Sinh ra n. Th y dung m o Sương nhi, lão như b sét ánh. ôi m t yêu m lóe sáng. H Cung cư i ha h : - Không ng t trang hôm nay l i ư c ti p Ng c giá c a ng ti n b i. Xin m i vào trong t i h ư c ph ng b i. Lão quái cư i kh y: - Âu trang ch v i m ng. Hôm nay lão phu n ây ch ng ph i do thi n ý âu. Cung T n Hoan ng c nhiên: - T i h chưa h c t i v i ti n b i mà? ng lão nghiêm gi ng: - Gã thi u niên này là cháu c a lão phu. Gã ư c tu n ph H . Nam giao nhi m v n ây thương lư ng, thu h i l i pho tư ng Như Lai Ki t Già. N u các h ch i là không có l y thì lão phu s huy ng anh em H c o Giang Nam n làm c Cung Gia Trang. B ng như thành th c, lão phu s theo úng quy c giang h , cùng các h bàn b c vi c trao i. D u sao các h ã thu c lòng nh ng ch trên pho tư ng, còn gi l i làm chi n a? Uy tín c a lão Quái trong gi i H c o không ph i là nh . Cung T n Hoan ành nh n nh c. Lão o m t suy nghĩ, c th l i v phía mình. Lát sau lão cư i gian ho t: - Ti n b i ã em qui c giang h ra ph d , t i h xin tuân m nh. Có i u Cung m tr ng s c hơn vàng. N u ư c l y cô em này làm thi p, Cung m xin hai tay dâng l i tư ng Như Lai. T ng Thu cu i mát:

- Sương nhi là tỳ n c a t i h . N u trang ch mu n l y nàng thì xin hãy cùng t i h ánh cu c. Trong vòng trăm chiêu, trang ch thương ư c t i h s có m nhân và c tư ng Ph t n a. B ng như thua, xin tr b o v t cho tu n ph H Nam. Cung T n Hoan cho r ng d u chàng có luy n võ t trong b ng m cũng không hơn mình ư c. Lão gian x o áp: - Ch s ng ti n b i n i gi n khi ta thương công t y thôi. Lão Quái bi t y ã m c mưu, gi ò h i T ng Thu: - Thu nhi hãy lư ng s c mình. N u b i thì hãy theo l i giao ư c mà thi hành. T ng Thu qu quy t: - Thu nhi tin r ng s qua n i trăm chiêu. Lão Quái b o h Cung: - V y các h hãy l y tư ng Ph t ra ây. Lão phu s làm tr ng tài cho. Thanh danh lão quái l y l ng thiên h nên thư sinh không s lão nu t l i vào nhà l y Thi t Tiêu và pho tư ng. ng Dung Kỳ nh n v t xem k r i g t u: - Cu c u b t u. Lão phu s m theo s chiêu mà Cung trang ch ánh ra. Âm Dương Tú Sĩ ng o ngh vung cây sáo thép en bóng t n công. Tiêu pháp c a lão bi n o, hi m c phi thư ng, chiêu nào cũng nh m vào t huy t. T ng Thu i m nhiên vung Thi t Phi n gi i phá. Ch sau ba ch c chiêu, thư sinh ã toát m h i h t trư c cây qu t thép. Lão nh n ra tuy t h c th t truy n c a Thi t Phi n Tu La, th m trách mình d i d t. Lão i u pháp, ánh nh ng òn n ng như núi , mong dùng công l c thâm h u áp o i phương. Nhưng lão âu ng r ng tu vi c a T ng Thu cũng tương ương v i mình. Chàng th n nhiên ưa qu t va ch m v i Thi t Tiêu, không h né tránh. Thi t Phi n b ng tăng t c , bay lư n như ánh ch p, th nh tho ng nh ng lu ng l c o uy mãnh ph t vào m t thư sinh khi n lão lui d n. n chiêu th chín mươi thì trư ng bào thư sinh màu lam c a h Cung ã rách b y tám ư ng. Lão v a kinh hãi v a nh c nhã, c c m c cho n h t trăm chiêu. Tính c ác n i lên, tay t h Cung li n búng ra m t lu ng c ph n. T ng Thu nghe mùi hương l , hi u ngay i th d trò h lưu. Chàng ng n g m lên xu t chiêu Phi n T o Tàn Vân. Qu t thép i m nhanh vào thân sáo vang lên nh ng ti ng tinh tong và xuyên qua tiêu nh, v ch lên ngư i thư sinh b y ư ng. Lão nhanh chân o b thoát ch t nhưng gương m t anh tu n m máu, da th t trên ng c rách nát, l c xương tr ng lão gào lên au n, quay lưng ch y vào trong. Âm H n Lão Quái ã nh n ra mùi c ph n ông d m chân ti c r : - Sao Thu nhi không gi t quách lão tr h u ho n? Tên kh n ki p này th o n ê ti n nào cũng dám làm. T ng Thu cư i nh t: c, gi t lão ngay bây gi e s làm t n h i thanh danh c a sư thúc. - Ti u i t không s Chàng hú vang, ra hi u cho Lăng Phư ng và Trương Tam rút quân. Gi a tháng chín, oàn ngư i v n Trư ng Sa. T ng Thu cho m i Bàng T ng Tiêu u n. Th y pho tư ng trên bàn, lão hân hoan nói: - Công t qu là b c anh hùng cái th nên m i tìm ra ư c v t này. Thay m t tu n ph H Nam, lão phu xin bái t . Lão quái cư i mát: - Cũng vì pho tư ng này mà Thu nhi ã k t oán v i Âu Giang Thư Sinh Cung T n Hoan. T ng Thu xua tay b o: - Lão bá c em tư ng v giao cho tu n ph , xin ng nói là t i h ã ra tay. Nhưng dù Bàng lão có kín mi ng thì tin t Chi t Giang cũng bay i kh p thiên h . Thanh danh c a Thi t Phi n công t Bách Lý T ng Thu vang d i võ lâm. T i n, Sương nhi l ng l trao cho chàng m t x p gi y chép y nh ng ch vô nghĩa. Chàng âu y m nói: - Sương mu i mu n ta luy n thành Kim Tinh Ch L c? Kh u quy t l n x n th này làm sao hi u ư c? Sương nhi ch vào u mình và u chàng, t ý là s cùng nhau nghiên c u. Chàng c m ng hôn lên má nàng. H ng Lăng Phư ng bư c vào vui v nói: - M i công t và Sương mu i ra vư n thư ng trăng, ti u mu i ã s p xong trà rư u. Trăng mư i sáu v ng v c trên cao soi sáng d m dài. ng lão quái cao h ng nên thi t u lư ng v i T ng Thu. R t c c, lão say mèm và chàng cũng l o o. Năm ngày sau, ngày sau T ng Thu ưa hai m nhân n Nam Xương thăm m u thân Lăng Phư ng. Tiên Cơ th y T ng Thu c t cách thanh kỳ, anh tu n như T ng Ng c, Phan An, l i là truy n nhân c a Thi t Phi n Tu La, bà hân hoan m ng cho duyên ph n con mình. Ngay êm y, Vũ Khúc Tinh àn Nam Xương b t p kích. Hai lão àn ch , àn phó và hai cao th Tinh Cung n tr chi n u b gi t, hung th cũng ch có mình Trác Nam Thu. N n nhân là b n ngư i trong ng ình Th p Bát Yêu. Khi tin này lan r ng kh p giang h thì b n năm ngư i T ng Thu ã n L c Dương. Chàng mu n ra tay th n t c Trác M c ình không k p xoay s . Trương Tam ã dò la n i tình Tinh àn, báo r ng c năm ngư i còn l i c a Th p Bát

Yêu u có m t. H s ch t nên v ây liên th v i nhau. Ngoài ra, i H Pháp và T H Pháp cũng n tăng cư ng. ng lão quái nh c nh : - Thu nhi coi ch ng ây là chi c b y c a Trác M c ình. Gã n i danh là Trí a Tinh không th coi thư ng ư c. T ng Thu nghe l i lão, d n hai m nhân d o chơi kh p các th ng c nh trong thành. Trong lúc ó, Trương Tam c i trang giám sát Tinh àn. Chàng thư ng ng i trên t ng chót c c L c Thành i T u Lâu u ng rư u. T nơi này, chàng có th quan sát toàn c nh Tinh àn, cách v ba ch c trư ng. Trưa hôm y, chàng r Thư ng Sương và Lăng Phư ng lên t u lâu i m. Chàng nhìn v phía Tinh àn m t r c l a căm h n. Phía sau Tinh àn là giòng n c vàng c c a Hoàng Hà. C t u lâu l n Tinh àn u c a B c thành, cùng n m d a b sông. T ng Thu bưng chén rư u n c nh khung c a s phía ông, nhìn xu ng c a k thù. Thư ng Sương và Lăng Phư ng cũng theo chàng. C a tr ng không song r t r ng rãi. B ng cơn gió thu t phía sau lưng th i n. Gi t tung bông hoa trên tóc Thư ng Sương. Nàng quen c nh núi r ng nên lúc nãy ã b c m t bông hoa dư i vư n; cài lên mái tóc huy n. Bông hoa theo gió ch p ch n bay r t xa n t n Vũ Khúc Tinh àn m i r t xu ng. M t ý ni m lóe lên trong u T ng Thu. Chàng hân hoan hôn lên gò má Thư ng Sương, mi ng thì th m : - Ta ã có cách r i! Cũng may trên t u lâu ch ng có ai nên Sương nhi th n thùng. Nàng ngơ ngác nhìn T ng Thu d h i. Chàng cư i b o: - Ta không h s b y i cao th mà e ng i ba trăm tay cung n c a Tinh àn. Chúng ư c trang b o n cung, b n tên b c thép nên khó mà tránh ư c. Bông hoa kia ã g i lên m t k ho ch th n kỳ. Ch c n ng trên nóc t u lâu này r i Mê H n Ph n, gió Tây s ưa gi c ng n Tinh àn. B n cung th n i công kém c i t t s mê man. Lúc y ta s gi t b n u s . Sương nhi m n cư i, ch vào ng c mình, ra hi u r ng nàng có th bào ch ư c Mê Dư c. T ng Thu hoan h g t u, d n hai m nhân v khách i m. Chàng trình bày k ho ch này cho Âm H n Lão Quái và Trương Tam nghe r i c thúc Sương nhi và Lămg Phư ng i mua dư c li u. n chi u hôm sau, b n chàng ã i u ch ư c mư i cân ph n Mê H n, lo i Mê H n này ch khi n ngư i ta mê man i ch ng m t canh gi và không di h i. Như v y, n u dân chúng g n ý có nhi m ph i cũng ch ngon gi c hơn mà thôi. êm mư i sáu, Lăng Phư ng vàThư ng Sương lên nóc t u lâu. Nh ng n m b t ph n trong tay h theo gió t a kh p Vũ Khúc Tinh àn. H t mư i cân b t mê dư c, h xu ng t, h p cùng ng lão quái và Trương Tam, n n p trong lùm cây ch xem di n bi n. C b n ngư i u m c H c y, u trùm kín túi v i en. T ng Thu nh y lên u tư ng quan sát. Th y b n võ sĩ tu n phòng lăn ra ng . Chàng m ng r nói l n: - Có Trác Nam Thu n thăm ây! n i l c ch ng l i Mê H n Ph n. H xách vũ Qu nhiên, úng như d oán c a T ng Thu, ch có m y ngư i khí ch y ra, quát g i thu c h . Nhưng ba trăm võ sĩ ã ng như ch t, ch ng h ng ti ng. T ng Thu tung mình xu ng sân, ng i di n v i ám c u nhân. i H Pháp Cù Minh ư ng gi n d quát vang: - Trác Nam Thu! Ngươi dám n ây là coi như ã t n s r i. T ng Thu chi u ôi m t r c l a h n thù g n gi ng: - Thanh Thành T lão không có oán thù v i h Trác. N u mu n s ng thì hãy r i ngay ch n này. B ng không, ng trách ta c ác. T H Pháp Kinh Tú lúc Trư ng Sa b chàng ánh trúng m t chư ng au th u tr i. Lão không quên ư c m i h n y nên vung ki m ánh li n. Năm lão trong ng ình Th p Bát Yêu cũng p vào. T ng Thu s êm dài l m m ng nên c thanh toán b n này càng nhanh càng t t. Chàng v n toàn l c ánh chiêu ki m Vương hóa Qu . Ki m nh ph n chi u ánh trăng vàng, t a sát khí d y c, bao ph toàn thân T ng Thu. Chàng nương theo lu ng ki m quang ch p xu ng u Nh t Yêu. Khí th c a chiêu ki m mãnh li t như cu ng phong, ánh b t b y thanh ki m và lư n quanh trên i tư ng. Cùng lúc y, t th c a chàng giáng m t chư ng s m sét vào Nh Yêu. Thiên Lôi Th n Chư ng và Diêm Vương Tuy t Ki m u là tuy t h c hãn th . V i b n lãnh c a ng ình Th p Bát Yêu thì không cách nào ch ng n i. Hai lão ré lên d t tay nhau v âm c nh. Lưng c a T ng Thu cũng b trúng hai ki m c a i và T H Pháp. Nhưng chàng ã tính trư c nên eo Thi t Phi n sau lưng. Màng qu t d t b ng tơ Thiên T m không s ao ki m. Hai lão cùng âm ki m vào lưng i th , hân hoan nghĩ r ng Nam Thu chăng th toàn m ng. B ng nghe mũi ki m kh ng l i như âm vào da voi, hai lão gi t mình tr b . Ti c r ng ã mu n, T ng Thu quay ngo t ngư i, trư ng ki m trên tay chàng qu d khôn lư ng, xuyên qua màn ki m quang, âm vào b ng t lão. Chiêu H n áo N i Hà này ch c n nghe tên cũng bi t là hi m c. Nh t lão v i th c ki m vào ba i huy t trên sư n trái T ng Thu. T th c a chàng khua nhanh, kình phong xoáy tít, ch n ng h Cù l i. T ng Thu xoay ngư i t n công Th p Nh t Yêu, lão kinh hãi lùi l i. Nhưng thanh ki m ã r i tay T ng Thu, bay n như sao x t, xuyên th ng ng c k thù. Ti ng gào thê th m c a lão hòa

v i ti ng chư ng kình n vang như s m d y, chiêu Thiên Lôi Khai Ph giáng vào ng c hai lão cu i cùng trong ng ình Th p Bát Yêu. Xương l ng ng c h d p nát, văng ra sau hơn trư ng, h n du a ph . Cu i cùng thì l i th ng sinh ng t c a ng ình Th p Bát Yêu ã linh ng. i H Pháp Cù Minh ư ng th y Trác Nam Thu th n dũng vô song, lão th dài, tung mình ào t u. T ng Thu n bên xác Th p Nh t Yêu, thu h i b o ki m r i thoát ra ngoài. Sáng hôm sau, c thành L c Dương náo ng vì cu c th m sát Vũ Khúc Tinh àn. B n T ng Thu ung dung lên ư ng tr l i Trư ng Sa. Hơn n a tháng sau, h ã có m t Bách Lý Gia trang. Vũ Khúc Tinh Ch ã treo gi i thư ng m t ngàn l ng vàng cho ai tìm ra Trác Nam Thu. Tin này làm xôn xao gi i h c o và gây nhi u phi n ph c cho nh ng nam nhân, tu i dư i hai mươi, có thân hình nh bé. Nhưng tuy t nhiên ch ng ai nghi ng Bách Lý T ng Thu. Chàng cao hơn h Trác r t nhi u và s d ng qu t ch không ph i là trư ng ki m. Chính Long Chư ng Ngân Ki m Bàng Thu Nh n, lúc u c m th y có s trùng h p - Khi T ng Thu i n âu thì Nam Thu có m t nơi y. Nhưng m i hoài nghi cũng s m tiêu tan vì chàng là ân nhân c a lão. i v i T ng Thu, gi ây m c tiêu là Vũ Khúc Tinh Cung núi Võng Xuyên. Chàng kh luy n ngày êm ch cơ h i th s c v i Trác M c ình. M t m t, T ng Thu c t o d ng m t hình tư ng Thi t Phi n công t tài ba, thông tu và r ng rãi, làm v b c cho Trác Nam Thu. Bàng V n Lý ã tuy n ch n hai mươi tráng inh và tỳ n thân tín n Bách Lý Gia Trang làm gia nhân. Trang vi n này quá r ng l n, ch vi c quét d n cũng làm Sương nhi và Lăng Phương t t b t t i ngày. H i5 Thư Sinh Ph c H n Thi Gian K Thương Tâm Công T H Hoàng Hoa Gi a tháng mư i m t, Bàng T ng Tiêu u em thi p c a tu n ph H Nam n cho Lý Gia Trang. Bàng lão nói thêm r ng tu n ph tha thi t mu n g p chàng vì m t chuy n h tr ng. T ng Thu không thích giao thi p v i gi i quan trư ng, nhưng n h Bàng nên nh n l i. Lúc tr v , gương m t chàng y v nghiêm tr ng. Âm H n Lão Quái h i: - Tu n ph nói gì mà Thu nhi có v lo l ng như v y? - B m sư thúc B u ph Hà Nam tình c b t ư c m t tên cư ng o. Gã b nghi là hung th c a m t v gi t ngư i cư p c a cách ây sáu tháng có hai nhân ch ng xác nh n là h n ã có m t êm hôm y. Th y không thoát kh i n i oan tày ình, gã ành khai ra m t âm mưu kinh thiên ng a 1à: Trong tri u có m t i th n mưu hoán ngh ch nên ã thuê t ch c Mai Hoa Sát Th sang ngo i Mông ám sát i Vương T . Gã cư ng o này có chân trong t ch c ó. Sáu tháng trư c gã ã sang ngo i Mông i u tra a hình, a v t nên ch ng th làm v án H Nam ư c. N u cu c hành thích này thành công, ngư i Mông C s kéo quân vư t trư ng thành báo ph c. Nhân lúc biên thùy r i lo n, lão gian th n kia s th a cơ ti n v , C n tu n ph ã tha thi t kh n c u i t nhi sang ngo i Mông báo cho i Vương T bi t, và b o v ông ta. May mà b t ư c thích khách, ưa v B c Kinh, s có ch ng c k t t i k gian th n. Lăng Phư ng r t rè òi theo. T ng Thu nói: - Không ư c. Th i gian quá c p bách vì b n Mai Hoa Sát Th ã lên ư ng cách ây b n ngày. Ch có cư c trình c a Ô Vân Cái Tuy t m i theo k p chúng mà thôi. ng lão quái băn khoăn: - Ki m pháp c a b n Mai Hoa Sát Th H i r t l i h i, m t Thu nhi e s g p khó khăn y. Chàng cư i áp: - Ti u i t s ghé núi i Luân i D t nh dư ng ph và dư ng m u h tr . Mùa này phương B c r t l nh, Lăng Phư ng v i vào thành mua cho T ng Thu t m áo choàng lông t t nh t. Trương Tam thì t ng chàng chi c h a t p tùy thân c a gã. Lão Quái tranh th d y chàng m y câu ti ng Mông C h i thăm ư ng sá. Cu i canh tư, T ng Thu r i gia trang, phi nư c i v hư ng Tây B c. ư ng i trơn tr t vì tuy t ph . Cái l nh c t gia làm hao mòn s c ng a. Qua u tháng ch p, T ng Thu m i n Trư ng An. Ngh l i m t êm, sáng ra chàng vư t sông Hoàng Hà, i v phía Ngân Xuyên - Th ph t Tây H . Vân nhi qu là th n mã hi m có trên i, b n vó v ng vàng phi mau trên m t ư ng y băng tuy t. Ra kh i thành Trư ng An ch ng mư i d m, n m t cánh r ng thưa tĩnh m ch. T ng Thu b ng th y bên v ư ng có m t ngư i n m co qu p, run lên vì l nh. Chàng v i d ng cương, nh y xu ng xem xét. T ng Thu n m tay hán t thăm m ch. B t ng ,

h u th c a gã t ng th ng vào ng c chàng m t quy n như búa b . T ng Thu h lên, văng ra sau g n trư ng, máu mi ng trào ra. Hán t áo en ng b t d y cư i hăng h c: - Té ra Bách Lý công t cũng ch là con c u non ng ng n. T ng Thu căm h n hít m t hơi chân khí. Nghe ng c au n, chàng bi t mình ã th thương. N u chàng không luy n Càn Khôn Chân Khí n m c th tám ch c khó mà toàn m ng. Chàng gi v ng lên không n i, âm th m v n khí, d n vào tay h u. Gã áo en m m cư i anh ác, rút trư ng ki m bư c n. Hán t g n gi ng m a mai: - N u không bi t vì sao mà ch t h n ngươi s ch ng yên tâm nh m m t. Mai Hoa Sát Th H i ã nh n l i Âu Giang Thư Sinh gi t ngươi v i giá ngàn lư ng vàng. K ra cái mang chó c a ngươi cũng có giá y ch . T ng Thu cư i th m h i l i: - Nhưng t o sao b n ngươi bi t r ng ta s i ngang ư ng này? Hán t cư i r : - Ngươi quá là ngu xu n nên ã ánh giá Âu Giang Thư Sinh quá th p. Gã cư ng o b b t H Nam là ngư i c a chúng ta. H n dùng kh nh c k , b a ra chuy n hành thích ưa ngươi n ây mà thôi. Sáu ngày trư c, b n ta ã c u gã ra kh i ng c r i. T ng Thu nghe lòng dâng lên n i xót xa. Chàng t nh kinh nghi m và cơ trí c a mình còn thua xa b n ác ma. Chàng nh m m t như buông xuôi ch ch t. Hán t lao n, vung ki m nh chém bay th c p c a con m i. Nhưng Thi t Phi n trong tay T ng Thu ã bay ra như tia ch p, c m th ng vào tâm th t i phương. Gã ng s ng l i, m t tr n tròn kinh ng c: - Ti u t gi i l m. Gã nhìn chàng v i ánh m t căm h n, thò tay vào b ng, rút m t v t ném m nh lên tr i r i g c xu ng. V t l rít lên t o nên âm thanh cao vút, lanh l nh. T ng Thu bi t gã báo hi u cho ng b n. Chàng v i lư t n, thu h i Thi t Phi n r i nh y lên lưng tu n mã, phi ng a v hư ng Trư ng An. Vó ng a nh i l c khi n máu trong ph i như mu n trào ra. T ng Thu v i v n khí i u thương, chàng th m suy tính: - Có l sào huy t c a Mai Hoa Sát Th H i Trư ng An nên chúng m i giăng b y nơi này. N u không ã s m ra tay t u lâu r i. T ng Thu quy t nh tìm nơi tr thương trư c ã. Trong tình tr ng này chàng không th i phó v i cư ng ch ư c. Th y c nh ư ng có tàn cây nh , T ng Thu d ng ng a, tung mình lên ch t l y m t nhánh cành lá. Chàng c t vào uôi ng a r i phi nhanh, xóa d u chân tu n mã. ư c ch ng ch c trư ng, th y mé t có ư ng mòn nh d n vào r ng, chàng r vào. i hơn d m, T ng Thu phát hi n m t căn nhà g ba gian r ng rãi. Có hai a ti u ng ch m ang ùa gi n trư c sân. Trong áo bông dày, trông chúng như hai con g u nh . T ng Thu d ng ng a bư c vào. T trong nhà, m t hán t tu i tam tu n ch y ra. Th y gương m t gã oan chính, hi n lành, T ng Thu yên tâm, c gư ng vòng tay nói: - T i h gi a ư ng b cư ng o t p kích, thân mang thương tr m tr ng. Kính mong huynh ài cho xin bát nư c và m t ch dư ng thương. Hán t nh n ra chàng thi u niên này dung m o anh tu n, khí ch t tôn quí, phi phàm. Gã kh ng khái áp: - T i h trư c ây cũng t ng là lăn l n giang h . Sau vì thê t nên gác ki m, nh n ngh th săn làm k mưu sinh. D u v y cũng chưa quên o nghĩa võ lâm. Xin công t c tùy ti n. Gã b o con rót nư c r i ưa cho T ng Thú vào gian bên h u. Chàng ã ki t l c nên u ng c n bát nư c r i ng i ngay xu ng chõng tre v n khí hành công. Hán t u i hai ti u hài ra ngoài, khép ch t c a l i. Gã cũng là ngư i luy n võ nên bi t T ng Thu c n yên tĩnh, ch m t sơ su t cũng m ng vong. Gă nhìn th y cành cây sau uôi tu n ánh l c hư ng nh ng k truy sát. Gã th m lo ng i ch p l y cây inh ba, ra trư c mã, bi t chàng dùng k này sân nghe ngóng. n u gi Ng , T ng Thu ã thoát c nh hi m nghèo. Tâm m ch không còn t c ngh n n a. C m giác au n tan g n h t. Tuy nhiên, võ công chàng ch m i ph c h i ư c hơn n a. T ng Thu bư c ra h ng gi ng. Hán t m ng r ch y vào: - Chúc m ng công t thoát n n. Xin dùng chén cháo r i hãy lên ư ng. Gã n m tay chàng kéo vào gian gi a. M t n nhân thâm th p, gương m t phúc h u, ang bày bi n chén bát, g t u chào khác. T ng Thu v i nghiêng mình t l . Hán t sang s ng nói: - T i h là i H o Minh còn chuy t thê ây tên g i T Ti u Lan. T nThu m m cư i: - T i h là Bách Lý T ng Thu. Món cháo gà r ng ngon tuy t, T ng Thu ang ói b ng nên ăn li n ba chén v n u ng rư u cùng H o Minh m y chung rư u g o. Chàng thành th c k l i vi c mình bi Âu Giang Thư Sinh Cung T n Hoan bày k kh nh c, ưa vào b y c a Mai Hoa Sát Th H i. H o Minh tr m gi ng:

- B n Mai Hoa qu th c là có sào huy t Trư ng An nhưng t i h ch ng rõ a i m. Nay công t chưa h i ph c nên theo ư ng t t i Sơn Tây, ng v thành n a. H i bèn l y gi y bút v l trình cho chàng. Như v y, chàng có th i d c sông V Th y, vư t Hoàng Hà sang t Sơn Tây, n L c Dương m i theo quan o xuôi Nam. T ng Thu trư c ây t tin b n lãnh mình có th ng o th giang h , h a chăng có thua có mình Vũ Khúc Tinh Ch . Nhưng l n này trúng k , thân mang thương tích ph i ào vong, chàng h th n nói: - T i h th s quét s ch b n Mai Hoa H i. H o Minh an i: - Lư ng quy n khó ch t quy n, công t ng l y ó làm nh c. Giang h x o trá khôn lư ng, lúc nào cũng ph i ti u tâm m i mong s ng sót ư c. T ng Thu g t u lãnh ý, chàng l y ra t m ngân phi u ba ngàn lư ng b c, cung kính trao cho H o Minh: - Xin i Huynh nh n chút, quà m n này k ni m m i duyên bình th y tương phùng. Chúng ta là thân võ sĩ, xem c a c i như phù vân. Nhưng i t u và hai ti u hài c n ph i ư c s ng sung túc hơn. T i h may m n l y ư c m t kho tàng, xin i huynh ng ái náy. H o Minh c m ng nh n l y. Gã tư l m t lúc, vào trong em ra m t v t b ng thép m u vàng nh t. ó là m t chi c vòng có hình b u d c, m t c nh tròn trơn láng, c nh kia d p như lư i dao, có mư i tám chi c răng cưa tua t a t a lư i cưa. H i x vào bàn tay t , n m l i r i lư t m nh trên cán inh ba b ng s t c t t m t cách d dàng. Gã trao cho T ng Thu: - V t này do t i h tình c nh t ư c trong r ng, không hi u làm b ng lo i thép gì mà s c bén vô song. Nay xin t ng công t làm k v t. T ng Thu eo vào, th giáng m t chư ng xu ng t, th y không h vư ng víu gì. Chàng ph n kh i: - T ơn i huynh ã t ng th n v t. Trò chuy n m t lát, chàng cáo bi t phu thê h i r i lên ư ng. M t trong hai a bé trai lưu luy n nói: - Thúc thúc nh ghé thăm b n ti u i t. ây bu n quá, Quanh năm ch ng có khách n chơi. Chàng c m ng cúi xu ng hôn c hai r i h a: - Ti u thúc s n và mang quà cho hai cháu. T ng Thu thúc ng a phi theo hư ng H o Minh ã ch . Trong r ng, ư ng mòn ngang d c, n u không có h a ch c chàng ã l c ư ng. i ư c ba d m chàng d ng chân trư c m t th m c tr ng, d b n xem xét. B ng nghe sau lưng có ti ng ng s t so t, chàng gi t mình quay l i. Nh n ra m t chú ch n hương, T ng Thu b t cư i. i có c t khói b c cao. T ng Thu kinh hãi th m nghĩ: Chàng vô tình ng ng u lên, th y phía nhà h - Ch ng l b n sát th th m nghĩ ã l n ra d u v t c a ta và tìm n nhà H o Minh? Chàng v i quay ng a phóng như bay, b t ch p gai góc, b i r m. Thanh Thi t Phi n trên tay chàng ti n t nh ng cành cây c n ư ng. Trong lúc y, H o Minh toàn thân m máu, múa inh ba ch ng c v i b n tên b t m t. Xác T th và hai ti u ng lăn lóc trên m t sân. G n y còn có năm tên n a ng quan chi n. M t gã g n gi ng: - H o Minh. Ngươi mu n s ng, tr thù cho thê t , thì hãy khai ra tên T ng Thu kia ã ch y ư ng nào? H o Minh g m lên: - i m quy t ch ng ham s ng m t mình mà ph n b i b ng h u. Ti ng vó ng a c a T ng Thu d n d p phi n. H o Minh quát vang: - Thu mau thoát i, b n sát th Mai Hoa y. T ng Thu n nơi, tung mình bay xu ng. Thi t Phi n trong tay chàng như ánh ch p bay ra, ti n t c h ng m t tên. ng th i, song chư ng giáng xu ng t a lôi th n. Hai gã b ch y gào lên qu xu ng ch t th m. Ch v i hai chiêu chàng ã phá ư c vòng vây quanh H o Minh. Tên còn l i v i vung ki m, h p l c cùng năm tên ngoài, vây l y T ng Thu. Ki m pháp c a chúng c c kì hi m c và nhanh nh n. T ng Thu xòe qu t xu t chiêu Phi n Phong Huy t nh. T ng t hàn khí ph t ra, y b t màn ki m quang và lư t vào b ng hai tên. Máu h ng phun như su i, b Phi n phong cu n theo t o thành màn sương máu. Chàng ã nhìn th y ba chi c xác vô t i nên l a h n b ng b ng, ánh chiêu này b ng c mư i hai thành công l c. Vì v y, v t thương trên ng c b ng nhói au. Nhưng chàng v n lăn x vào b n sát th . Vòng Ngũ Nha Hoàn trên tay t có màu vàng nh t nên i phương khó nh n ra. Mư i tám chi c răng cưa s c bén l p t c v ch toang l ng ng c m t tên. Chúng ch còn l i ba tên nhưng lưng T ng Thu cũng trúng m t ki m, máu tuôn ư t m áo thư sinh. Trên ư ng tr l i, chàng ã c i áo lông vư ng gai r ng. H o Minh li u ch t c m chân m t tên, T ng Thu m nh n hai tên kia. B n lãnh hai gã này có v cao cư ng hơn h n. Dư ng như h là u lĩnh c a toán sát th . T ng Thu choáng váng vì m t máu, không dám kéo dài cu c chi n. Chàng g m lên xu t chiêu Phi n H Nan ào. Phi n nh trùng trùng ph kín hai gã B ch y. Qu t là lo i vũ khí c d , có th phát ra l c o như chư ng kình nên r t khó i phó. Lúc c p l i thì ánh như

o n ki m, lúc xòe ra s c t a cương ao. Th n Phi n Ma Quân là ngư i duy nh t trong võ lâm t ư c tinh túy t t cùng c a phép ánh Thi t Phi n. Chiêu Phi n H Nan ào là m t trong ba chiêu sát th . Tuy ph m vi kh ng ch r ng nhưng l i có th tùy ý t p trung vào m t m c tiêu. T ng Thu d n chân khí ph t m nh vào m t gã cao g y ch n ng ư ng ki m r i p n gã th p lùn bên h u. Thi t Phi n r i tay chàng bay vào c i phương. Gã nghiêng mình tránh kh i nhưng không thoát ư c lu ng chư ng kình mãnh li t t song th T ng Thu. Chàng dùng phép phi Phi n H i Phong phóng qu t i và xu t chiêu Lôi Canh o n M c trong pho Thiên Lôi th n chư ng. Trong chín chư ng ch có m t là th t. i phương âu b n lãnh nhìn ra l s c a chiêu th n chư ng, ki m c a gã i m nhanh vào màn chư ng quang. Nhưng hoàn toàn vô ích. Chư ng kình t tay h u T ng Thu giáng th ng vào l ng ng c i th . Gã h lên văng xa hơn trư ng. V a lúc ó, Thi t Phi n bay vòng tr l i sau lưng gã cao g y, ti n t th c p. Bên kia, H o Minh cũng c m ng p inh ba vào b ng k thù. Gã b t cư i s ng s c, g c xu ng i theo thê t . T ng Thu ho ng h t g i: - i huynh. Chàng nh t l y Thi t Phi n, r o bư c l i xem xét. Th y H o Minh ã o n khí, T ng Thu s p xu ng khóc n c n . Lòng chàng ng p tràn ni m h i h n. Chính chàng ã em n cái ch t cho c gia ình H o Minh. Chàng th m oán trách mình ã quá ngây thơ, sơ su t m i trúng k b n yêu tà, ưa n h u qu th m kh c này. T ng Thu ng m ngùi kh n vái: - i huynh. Ti u th s không b sót m t tên sát th nào. Chúng s ph i nh n l y cái ch t th m kh c nh t. Mai táng xong b n thi hài, chàng lên ng a, c t r ng i v hư ng Sơn Tây. Mư i ngày sau, trong thành L c Dương, xu t hi n m t chàng k mã. Ngư i này dung m o tu n tú tuy t luân nhưng m t l nh như băng tuy t, m t r ng r c sát khí. Tr i ã g n Ng , k sĩ d ng chân trư c c a L c Thành i T u lâu. Nh n ra khách quen, ám ti u nh tíu tít ch y ra chào ón. Ch m ph i ánh m t ghê r n, b n chúng run b n ngư i, không dám nói nhi u. T ng Thu xu ng ng a, trao cương cho m t tên r i lên t ng chót. Chàng ch n chi c bàn quen thu c nhìn v phía ông nơi có Vũ Khúc Tinh àn. Nhưng nơi y gi ây v ng l ng như t , ch ng có chút sinh khí nào c . Sau tr n ch t h t ngo i thành Trư ng An, chàng b t u e ng i tâm cơ c a b n tà ma. Trư c kia, chàng v n th m chê Vũ Khúc Tinh Ch Trác M c ình ch có chút hư danh, không áng g i b ng Trí a Tinh. Nhưng gi ây, chàng nh n ra r ng lão ã c tình lơi l ng chàng tiêu di t mư i m t gã ng ình Th p Bát Yêu. B n này ch t i thì s tài s n kia s tr l i là c a lão. Dư ng ph Thiên Tà t ng nói r ng trong Vũ Khúc Tinh Cung có m t kho tàng r t l n. Ti u nh bi t thói quen m th c c a chàng nên t ng d n lên nh ng món ưa thích và m t vò Sơn Tây Ph n T u năm cân. L n trư c chàng văn nhã, hi n hòa, luôn h u thư ng nên chúng r t tôn kính. L n này chàng tr l i v i gương m t hung th n khi n ai cũng th c m c. M i là gi a tháng ch p mà hương xuân ph ng ph t âu ây. Ti ng chày giã g o gói bánh hòa v i ti ng pháo chu t c a b n ti u hài lác ác. Tuy t rơi dày khi n nư c sông Hoàng Hà c l i và ch y ch m hơn. Dăm ba chi c thương thuy n căng bu m v i vã xuôi ngư c, mong sao v b n k p t t Nguyên Tiêu. T ng Thu nâng chén, nh n hai m nhân Trư ng Sa. M t gi t l thương tâm lén trào ra khóe măt, khi chàng nghĩ n b n xác ngư i vùi nông trong cánh r ng ngo i thành Trư ng An. N u không vì chàng, gi ây h ang t t b t chu n b ón xuân. T ng Thu l y Ngư Nha Hoàn ra ng m nghía. ây là k v t cu i cùng c a h i. Chàng th s dùng nó phanh thây b n Mai Hoa H i. T ng Thu nh n ra m t trong c a vòng có kh c chìm m y ch nét nh như u kim : Huy t Ki m H i l nh phù. Chàng gi t mình nh l i l i k c a a Tà. Huy t Ki m H i là m t trong nh ng t ch c th n bí nh t võ lâm. Nhân th c a h ch có sáu ch c ngư i, nhưng võ công c c kỳ l i h i. Huy t Ki m H i Ch ã t ng m t mình u v i Thiên a Song Tà. Nhưng không hi u sao ba mươi năm nay l i tuy t tích giang h . T ch c gi t mư n này ch ng h bi t th t b i là gì. Khi h ã nh n h p ng thì ch ng ai thoát ch t. Môn nhân c a h gi i thu t c i trang, hành s r t chu áo và kiên nh n. Sau khi tà h i này bi t tăm thì Mai Hoa Sát Th H i m i dám xu t hi n th chân. T ng Thu xem k , không th y có gì khác, nhét tr l i th t lưng. Th c khách kéo lên ngày càng ông, ch ng m y ch c ã y kín b n ch c chi c bàn ăn. Hào khách võ lâm khá ông nên ti ng nói cư i sang s ng n ào. M i bàn u có năm, sáu ngư i, ch mình T ng Thu c chi m m t chi c. Gương m t l nh lùng c a chàng khi n ch ng ai dám n xin ng i chung. B ng t u lâu l ng i m t cách b t ng , không gian yên tĩnh n n i nghe ư c ti ng vàng ng c khua nh , ph n son ngào ng t kh p nơi. T ng Thu l y làm l , li c v phía c u thang nh n ra m t n lang m c cung trang h ng nh t, tóc b i cao d t y châu báu. Tay và chân nàng eo nh ng chi c chuông nh b ng vàng nên m i bư c i phát ra nh ng ti ng ngân vui tai. Sau lưng n lang là hai tỳ n áo xanh, tu i mư i lăm mư i sáu, và m t hán t tam tu n cao l n. Chàng ã bi t nguyên nhân, li n h h ng quay m t, ti p t c ng m c nh tuy t rơi trên sông Hoàng Hà. Hán t th y các ĩa th c ăn trư c m t T ng Thu ã h t, ch ng t chàng ng i lâu r i. Gã n bên c t gi ng âm tr m: - Các h ã dùng xong b a, sao không như ng bàn cho k khác.

L i nói tr ch thư ng khi n T ng Thu ng n . Chàng l nh lùng nói: - N u các h l m t chút, may ra ta vui v như ng ch . Hán t kiêu ng o cư i kh y: - Ch c ngươi m i xu t o nên m i dám yêu c u o t H n ao ta nói l i d u ng t. Thiên h th y Cao m u cúi u răm r p gi l y tính m ng. Nhưng nay ta ã là H Hoa S Gi nên không mu n Thánh N th y máu mà ăn m t ngon, tha cho ngươi m t l n. Hãy mau cút i. T ng Thu ch m rãi ng lên, chi u ôi m t l nh l o, tàn c vào m t gã. o t H n ao Cao M Tuy t ch n ng toàn thân, b t gi c lùi l i m t bư c. Gã ch ng h th y ánh m t ai r n ngư i n th . H ng y n lang gi ây m i th y rõ dung m o tuy t th c a chàng thư sinh. Nàng th m khen nghi bi u phi phàm, lòng dâng lên c m giác xao xuy n kỳ l . T ng Thu g n t ng ti ng: - N u ngươi không bư c i ngay thì ng trách ta tàn nh n. Cao M Tuy t s m t m t v i m nhân, gã b t cư i cu ng ng o: - Không ng o t H n ao có ngày b d a d m. Hãy xu ng dư i sân máu ngươi không làm b n m t Thán N . D t l i, gã tung mình qua song c a, áp xu ng n n g ch ch i. T ng Thu nh phóng theo thì H ng y n lang g i gi t l i: - Khoan ã! Xin công t cho bi t i danh. T ng Thu cư i nh t: - T i h không có ý nh là H Hoa S Gi , b t t t ph i báo danh. Nói xong, chàng phi thân xu ng sân, thân hình là à rơi xu ng như áng mây khi n th c khách v tay nhi t li t. N nhân như chưa bao gi b nam nhân nào l nh nh t, nàng h m h c d m chân t c t i, ch y n bên song c a quan chi n. ám hào khách b c bàn ăn, kéo ra ng ch t các khung c a. M t s không tìm ư c ch , ch y xu ng l u xem. Danh ti ng o t H n ao l y l ng kh p m y ph phía B c Hoàng Hà, ao pháp c a gã nhanh như thi m i n và hi m c khôn lư ng. ã có m y ch c cao th b m ng b i tay gã. T y, h Cao ngênh ngang ng o th giang h , ch ng ai dám ng n n a. Chính vì v y, h r t nóng lòng xem cu c long tranh h u. V i thân pháp kỳ tuy t kia, xem ra chàng công t l m t ch ng ph i k t m thư ng. T ng Thu ng trư c m t o t H n ao, phe ph y Thi t Phi n th n thái r t ung dung. Cao M tuy t th y chàng bi u l khinh công, t hi u hôm nay ã g p kình ch. Gã rút ao th th r i nghiêm gi ng: - Ngươi nh dùng qu t i phó v i Th n ao ư? T ng Thu ch ng thèm h , lư t n t n công. Chàng ang trong tâm tr ng c u h n, vì cái ch t c a gia ình i H o Minh, nên chiêu th c c c kỳ mãnh li t. Cao M Tuy t n ngày t n m i ch c gi n m t ngư i ang thèm chém gi t. Gã th y Thi t Phi n r ch nát không gian, p n như bão t , v i em m t chiêu trong pho o n H n ao ra ch ng . u qu t ch m vào thân ao quang chan chát. Cao M Tuy t nghe h kh u tê ch n, kinh hãi nh n ra công l c i phương thâm h u hơn mình. Gã v i v n d ng ch o trong ao pháp, nh tính qu d mà th th ng. Không h danh hung th n, cây ao trong tay gã loang loáng bay lư n, chiêu th c hi m c, tinh kỳ. Nhưng cây qu t trong tay T ng Thu như có m t, ch n ng m i ư ng ao và uy hi p nh ng t huy t M Tuy t t g i tr lên. o n H n ao kinh hoàng, em h t s h c ra thi th . Tr i l nh như c t mà y ph c gã ư t m m hôi. B ng chân h u h Cao á m nh, h t l p tuy t dư i n n vào m t i phương. ng th i, ban ao xoay tít như chong chó ng p n. Gã ã dùng n chiêu cu i cùng c a pho o t H n ao. Qu n hào th y gã dùng th o n lưu, lên lo l ng cho chàng công t m t ng c. Nhưng Thi t Phi n ã xòe ra, qu t bay ám tuy t và r i kh i tay T ng Thu bay v phía i th . M Tuy t ch kh nghiêng mình ã tránh ư c, gã c ý ánh h t chiêu ao, quy t phân thây i th . Nhưng song th T ng Thu ã v nên muôn ngàn chư ng nh. Chư ng kình v vào màn ao quang n ì m. M Tuy t như ngư i i ngư c cơn bão, ch m d n r i ng l i, không ti n thêm ư c bư c nào n a. Gã ang nh bi n chiêu thì nghe ti ng qu n hào rú lên và gáy mình l nh toát, th c p gã t lìa, rơi trên m t tuy t. o t H n ao ch t mà không hi u vì sao? M i ngư i v n không ưa gì tính cao ng o và th o n tàn ác c a h Cao nên hoan hô T ng Thu vang d i. N hang bi n s c, buông mình xu ng ch m t T ng Thu m ng: - Các h qu là tàn c, ch vì m t ch ng i mà n xu ng tay gi t ngư i! T ng Thu cư i nh t: - o t H n ao ã t ng gi t ngư i ch vì h vô tình t t nư c vào chân h n. Chuy n này truy n t ng kh p võ lâm. Sao cô nương không nh c n? Qu n hùng ng thanh xác nh n: - úng th ! N lang u i lý, gi n run ngư i, gương m t ki u di m c a nàng tái xanh. Lát sau nàng m i tr n tĩnh l i, căm ph n h i:

- Các h hãy báo danh chúng ta tìm n mà r a m i h n hôm nay. T ng Thu cư i mát: - Xin cô nương t khai lai l ch trư c ã. N lang t c t i áp: - Ta là Tri u ông Song, Thánh N Hoàng Hoa Cung Tinh Châu. Khách quan lên s hãi. Không ng , sau m y ch c năm b môn, Hoàng Hoa Cung l i xu t u l di n, ba mươi năm trư c uy danh c a h l y l ng thiên h . T ng Thu lãnh m nói: - T i h là Bách Lý T ng Thu, Hoàng Hoa Cung mu n báo ph c c n Trư ng Sa mà tìm. Có ngư i th ng th t kêu lên: - Thì ra Thi t Phi n Công T ! Sau tr n thương Âu Giang Thư Sinh, thanh danh T ng Thu ã bay n t n nơi này. Thánh N Tri u ông Song th c ra cũng ch ng ti c r gì gã o t H n ao, nàng ch gi n vì b chàng coi thư ng. Nàng t hào v nhan s c tuy t th c a mình, nay l i có m t nam nhân ch ng thèm ý n, không gi n sao ư c. ông Song gi n gi quay bư c b i T ng Thu cũng lên lưng ng a r i L c Dương. Nén vàng mư i lư ng ã khi n lão chư ng qu y và b n ti u nh hài lòng, khom lưng ti n ưa thư ng khách. Chàng lên ò ngang sang b Nam Hoàng Hà. Th y ã cu i gi Mùi, T ng Thu thúc ng a phi nư c i, inh êm ngh l i Tr nh Châu. Nhưng g n n khu r ng ào ven quan o, chàng nghé ti ng vũ khí ch m nhau chan chát. T ng Thu gi c Vân nhi tăng t c , phóng nhanh như gió tho ng. n nơi, chàng ng c nhiên nh n ra Thánh N Hoàng Hoa Cung và hai n tỳ ang b mư i m y tên H c y b t m t vây ch t. Chàng tư ng nàng ã v Sơn Tây nên r t b t ng . ám H c y dư ng như mu n b t s ng ông Song nên ch v n cho nàng ki t l c, ch không h c th . Thánh N v n toàn v n nhưng hai ti u tỳ ã th thương. T ng Thu căm h n b n tà ma nên g m lên như s m, r i lưng ng a ch p Thi t phi n xu ng u sáu tên ang vây hãm ông Song. Công l c chàng ã h i ph c hoàn toàn nên chiêu th c mãnh li t t a cu ng phong. Thi t Phi n g t bay hai thanh trư ng ki m, lư t ngang xương l ng ng c i phương. Ngư Nha Hoàn trong tay t cũng ti n t hông tên th ba. Tám tên ng ngoài v i nh y vào gi i c u ng b n nhưng ã quá mu n. Thi t Phi n bay ra c t li n hai chi c th c p và Thiên Lôi chư ng p nát xương vai tên kia. ông Song nh n ra c u tinh c a mình chính là k mà mình ang h n, lòng ng ngàng, m t ánh lên v vui m ng. Thánh N lui ra sau, xé áo băng bó cho hai tỳ n . Lúc này T ng Thu ã gi t thêm hai tên n a. Sáu tên cu i cùng v i l i ki m tr n i phó v i sát linh. Qu nhiên tr n pháp này ã khi n T ng Thu không phát huy ư c s h c. Sáu tên chia làm ba c p, thay phiên t n công t h u ti n h u. T ng Thu th y tr n th l i h i li n th th , tìm cách ph n công. Nh ng làn sóng ki m p n u b Thi t Phi n y b t ra. Lát sau, T ng Thu hét vang như r ng ngâm, dùng th Nh t H c Xung Thiên, b c cao lên không hai trư ng. Thi t Phi n như chi c ĩa vàng xoáy tít e d a th c p b n h c y. Chúng kinh hãi giơ ki m ch ng c . T ng Thu v n toàn l c ánh chiêu Lôi Qu n Sơn. Chín o chư ng kình giáng xu ng, mang theo ti ng n ì m. Ch có m t tên thoát ch t, kỳ dư qu xu ng vì th c p v v n và xương d p nát. Gã cu i cùng nh ào t u thì Ngư Nha Hoàn t tay t T ng Thu ã bay ra ti n t cu ng h ng gã. Chàng thu n tay dùng Kim Hoàn thi tri n th pháp Phi phi n H i Phong nào ng chi c vòng nh bé này t ra l i h i hơn c Thi t Phi n. Nó nh hơn nên ít ch u s c c n c a không khí, t ư c v n t c g p ôi qu t s t. Thánh N nhìn mư i b n xác ch t n m trong vũng máu, nàng rùng mình ghê s . T ng Thu nhìn th y, th c ng r ng ngư i con gái này có tâm a nhân h u thi n lương. Chàng l ng l trèo lên lưng ng a, nh b i. ông Song b i r i ch ng bi t nói sao. tỳ n có chi c mũi h ch v i ch y n ch n u ng a, nàng giương ôi m t ngây thơ nói v i v gi n h n: - Ch vì công t gi t m t H Hoa s gi nên ti u thư và b n ti u tỳ m i b ngư i c hi p. Xin hãy vì chút o nghĩa giang h , b o v dùm Thánh N n Tr nh Châu. Còn n g n trăm d m ư ng n a, l cư ng ch l i xu t hi n thì sao? T ng Thu cau mày: - Sao chư v không v Tr nh Châu mà i ư ng này làm gì? N tỳ nhăn nhó áp: - Ti u thư ang trên ư ng n nhà Nh Di Nam Xương, nghe nói bà ta ang lâm tr ng b nh nên cung ch phu nhân sai ti u thư em linh ơn n ch a tr . Chưa hoàn thành nhi m v sao dám v cung. T ng Thu vu t mi ng h i: - Nhi Di c a Tri u ti u thư danh tính là gì? Ti u tỳ v i áp : - Bà ta chính là Nam Xương Tiên Cơ Hách Cung Mai.

T ng Thu gi t mình, té ra Tri u ông Song l i là ti u thư c a Tam Phong H Ly. Chàng không th b m c nàng ư c. T ng Thu d u gi ng: - Thôi ư c. Tài h xin h t ng chư v n Tr nh Châu. Tri u ông Song m ng r nghiêng mình th th : - Công t không nghĩ n hi m khích cũ, ra tay c u m ng. Ti n thi p xin t c d i ân. Ba nàng lên ng a i theo T ng Thu ư c vài d m, th y không khí quá tr m l ng, ông Song p úng nói: - Ti n thi p quên không gi i thi u ây là Ti u Linh và Ti u Lan, hai n tỳ thân tín nh t. T ng Thu g t u h i l i: - Th ti u thư có bi t vì sao l i b môn , Vũ Khúc Tinh Cung ch n ư ng hay không? ông Song ng ngàng : - Té ra chúng là t c a Trác M c ình y. Nàng l ng ngư i m t lúc r i nói ti p : - Cách nay n a tháng, h Trác có n Hoàng Hoa Cung ngh gia m u liên th i phó v i Âu Giang Thư Sinh Cung T n Hoan. Nghe nói h Cung luy n thành Thành Kim Tinh Ch L c và ã liên k t v i Mai Hoa Sát Th H i. Hi n nay, th l c Mai Hoa Bang bành trư ng kh p năm t nh duyên h i. Các Tinh àn Vũ Khúc ven bi n ông ã b h Cung quét s ch, gia m u không mu n ưa môn nhân Hoàng Hoa Cung vào ch ch t nên th ng th n t ch i. Có l Vũ Khúc Tinh ch nh b t ti n thi p làm áp l c v i b n cung. T ng Thu ang inh n Chi t Giang h i t i Cung T n Hoan. Nay bi t lão ã luy n thành tuy t h c c a B ch Lão Nhân, chàng th t v ng th dài. Còn cách Tr nh Châu ch ng mư i d m, phía trư c b ng có ba th t ng a phi n. th t tu n, gi ng Dư ng như h có ý ón Tri u ông Song, nên m ng r d ng cương. ó là ba lão già tu i nhau như úc. Râu tóc b c tr ng, m t h ng, trông r t uy nghiêm. N u h không m c áo khác màu ch c khó phân bi t n i. Tri u ti u thư m ng r reo lên: - Sao tam v sư thúc bi t Song Nhi n mà i rư c? Lão già m c trư ng bào tr ng cư i áp: - Ta nghe gã ti u qu V n Lý Phiêu Phong, t L c Dương n k r ng o t H n ao ã b gi t ch t, v i lên ng a i ngay. Nào ng Song nhi ã n nơi an toàn. ông Song ph ng phiu nói: - N u không có Bách Lý công t ra tay c u m ng thì Song Nhi âu còn g p chư v sư thúc n a. Lão áo xanh gi t mình: - B gã ti u t kia gi t Cao M Tuy t xong nh hãm h i Song Nhi hay sao. ông Song gi n d i gi i thích: - Nh sư thúc l m r i, chính b n Vũ Khúc Tinh Cung ã ch n ư ng nh b t s ng i t nhi. Lão áo vàng tính tình nóng như l a, quát vang: - Cha ch , b n chó má Vũ Khúc l i dám ng n Thánh N Hoàng Hoa Cung. ông Song quay sang T ng Thu gi i thi u: - Công t ! Ba v này là sư c a gia ph . Danh hi u c a h là Hoàng Hoa Tam Tiên. Ngư i áo tr ng là i Tiên Vũ Hàn Yên. Ngư i áo xanh là Nh Tiên Vũ Huy T p. Còn ngư i áo vàng là Tam Tiên Vũ Hoàng Hi p. i Tiên là ngư i cơ trí thâm tr m, lão l p t c nh n ra ánh m t ngư ng m c a cháu gái dành cho chàng công t p trai. Lão h ng gi ng r i h i: - Song Nhi! V y chính là công t ây ã ra tay tương tr . Nhưng sao l i nghe V n Lý Phiêu Phong H B ch L k r ng H Hoa S Gi ã b m ng dư i tay m t thi u niên m t l nh như sương và cũng dùng qu t, gi ng h t như phong thái c a Bách Lý Công T ? T ng Thu th n nhiên áp: - úng v y! Chính t i h ã gi t gã h Cao. Nh Tiên v n không ư c thông tu , lão gãi u l m b m: - Th là th nào nh ? Tri u ti u thư s hãi bi n b ch: - Lúc u Cao s gi vì quen tính kiêu ng o nên ã xúc ph m n Bách Lý công t . Trong lúc giao u l i dùng th o n h lưu nên ã b công t h th . Tình c công t cũng xuôi Nam, g p mư i b n tên môn Vũ Khúc vây ánh i t n , chàng li n ra tay di t tr b n chúng. Gi ây, công t v i hài nhi là b ng h u, mong tam vi sư thúc ng khi n cho i t nhi ph i b m t. Cao M Tuy t say mê nhan s c Thánh N Tri u ông Song nên h t lòng mua chu c Hoàng Hoa Tam Tiên. Vì v y ba lão khó mà b qua chuy n này? i Tiên âm th m h i T ng Thu:

- Ph i chăng các h có ý vành c nh Song Nhi nên m i gi t H Hoa S gi r i th chân vào. T ng Thu th n nhiên quay l i nói v i ông Song: - T i h gi t o t H n ao và c u m ng ti u thư, xem ra công và t i b ng nhau, gi ã có Tam Tiên h t ng, t i h xin cáo bi t. Trư c lúc chia tay xin nh c nh tam v r ng ư ng n Tam Xương còn hơn ngàn d m. Vũ Khúc Tinh Cung ch c ch n chưa nh b qua ý nh b t cóc Tri u ti u thư. Có th là chính Mai Hoa Bang cũng có cùng m c ích y, xin hãy c n tr ng. Tri u ông Song run r y nhìn theo bóng chàng, nhưng th y chàng không gi n mà còn lo l ng n an nguy c a mình. Lòng n nhân xúc ng vô vàn. Nàng quay sang nhìn Tam Tiên v i ánh m t t c gi n r i b . Hai ti u tỳ cũng v y, làm cho Tam Tiên ng ngàng không hi u gì nhưng cũng v i u i theo. Lúc này, T ng Thu ang ng i ng t ng ng trên t ng ba c a Hà Nam Nh t ti u lâu. Ăn u ng xong, chàng tìm khách i m qua êm, m sáng ã lên ư ng. Chàng bi t mình không v Trư ng Sa k p ón giao th a, nên ch ng phí s c ng a làm gì. Cu i canh tư, thành B c Dương n mình trong làn mưa tuy t. T ng Thu nghe xa xa phía trư c có ti ng quát vang như s m và ti ng ao ki m ch m nhau. Chàng th dài, oán r ng Tri u ông Song l i b ch n ư ng. Cách ch ng n a d m, th y g n trăm tên h c y ang vây ch t b n Tam Tiên, T ng Thu kinh hãi d ng cương. Chàng r? vào r ng, i song song v i ư ng quan o, n g n tr n a. Nh n ra i H Pháp Tinh Cung Cù Minh ư ng ang ng ch huy, T ng Thu th m lo ng i. L n này, Tinh Cung ã ưa ra nh ng cao th h ng nh t. V i nhân s ông o như v y, chàng khó mà c u n i ám Hoàng Hoa Cung. Chàng th m tính toán r i l y khăn b t kín m t, v n toàn l c lao nhanh vào u trư ng, song th liên t c giáng xu ng u b n h c y nh ng òn s m sét. Chàng l i d a vào s c ph n ch n y mà ti n lên, ch ng c n t chân xư ng t. Hơn hai mươi tên trúng chư ng gào lên th m thi t. Thanh Thành i lão chưa k p ph n ng gì thì T ng Thư ã vào n gi a tr n. Chàng ánh b t hai tên i th c a ông Song r i nói mau: - Lên lưng! ông Song trong c nh hi m nghèo ang th m g i tên c u tinh, nào ng chàng xu t hi n ngay. Nghe gi ng nói quen thu c, lòng n nhân sung sư ng, quên c th n thùng, ôm ch t c T ng Thu. Chàng d n công l c n chót, dùng Pho Thiên Lôi Th n Chư ng m ư ng máu. Chư ng kình bao ph m t ph m vi hơn trư ng, quét bay nh ng tên c n ư ng. Chúng ch ng dám làm t n thương Tri u ông Song nên không t n công vào phía sau lưng. Cù Minh ư ng th y chàng s p ra n bìa tr n, lão v i phi thân qua u thu c h ch n ư ng i phương. Nào ng Ngư Nha Hoàn t tay T T ng Thu bay ra nhanh như ch p, vư t kho ng cách hai trư ng rư i, hư ng vào ng c lão. H Cù là cao th thành danh nên tung ki m ánh b t Nha Hoàn. Lão chưa k p c ý thì Thi t phi n l i bay n. Cù Minh ư ng nghe ti ng qu t xé gió, v i múa tít trư ng ki m h thân. Thi t phi n ch m vào màn ki m quang rơi xu ng, nhưng Ngư Nha Hoàn m i là v t áng s . Nó âm th m bay ngư c l i ti n t c n c lão h Cù r i bay tr v tay ch nhân. Chàng lư t n nh t Thi t Phi n, gi t thêm hai tên ã ch ng ki n c nh chàng ã phóng qu t r i m i phóng i. T ng Thu huýt sáo g i th n mã. Vân Nhi t trong r ng phóng ra u i theo chàng. Ch lát sau, chàng ã ch m ch trên lưng tu n mã, m t tay ôm ông Song trong lòng, m t tay n m l y dây cương Vũ Khúc v i b ám Tam Tiên, u i theo vó ng a. Hoàng Hoa Tam Tiên ã nh n ra lai gi c ng a. Toán môn l ch ngư i l m t, h m ng r b o v hai tỳ n phóng như bay. T ng Thu ch y ngư c v Tr nh Châu khi n h yên lòng, nơi này có cơ s c a Hoàng Hoa Cung. ám h c y th y t c c a Vân nhi nhanh như làn gió t bi t không u i k p li n b cu c, t n h t vào r ng. T ng Thu th y v y d ng cương ch i. Tam Tiên n nơi, nhìn chàng v i v kính ph c và bi t ơn. ông Song e l xu ng ng a. Nàng nghiêng mình vái t : - Công t hai l n c u m ng, ti n thi p bi t làm sao n áp l i ây. Tam Tiên cũng vòng tay xá dài: - B n lão phu xin ê u bái t . N u không có công t thì b n lão già h này cũng toi m ng r i. T ng Thu d u gi ng: - Vũ Khúc Tin h Cung tay l nhúng chàm t t không ch u b cu c. Tam v hãy ưa Thánh N tr l i Hoàng Hoa cung. T i h s thay nàng em Linh an n Nam Xương. ông Song bi t tình th nguy ng p? Không th i ti p ư c. Nàng li n trao cho T ng Thu m t l ng c nh : - Trong này có ba viên Hoàng Hoa H i Sinh Hoàn. Nh công t mang n H ng Gia Trang, c nh b sông C m. Hoàng Hoa Cu ng l i ch u ơn chàng thêm m t l n n a. T ng Thu nghiêm ngh b o: - Vũ Khúc Tinh Cung th m nh ngư i ông. T i h không mu n tr thành m c tiêu truy sát c a h . Mong chư v gi kín dùm chuy n hôm nay, c xem như t i h ch ng h xu t th . Xin cáo bi t. Chàng quay ng a i th ng, không h th y ánh m t ai oán, luy n thương c a Tri u ông Song. Ti u Lan t c t i nói:

- Gã công t này qu có trái tim b ng á nên m i th ơ v i ti u thư như v y. Nh Tiên cư i h h : - Bi t âu v gã nhà còn p Song nhi! ông Song gi t mình, th m công nh n lão ng c này có lý. C b n lên ư ng tr l i Tinh Châu. H i6 THI U NIÊN NAN CH C U NHÂN CH CÔNG T GIANG BIÊN TR M áC MA T i hôm y, T ng Thu có m t B c Dương. Tr n t chi n lúc trưa khi n chàng m t m i nên i ng s m. Sáng hôm sau, dùng i m tâm xong m i kh i hành. Cùng r i thành v i chàng có thêm ch ng hai mươi k mã. H m c thư ng ph c và không mang khí gi i nhưng th n thái âm tr m, l nh l o. Nhãn quang h l p lánh dư i vành nón r ng, ch ng t công l c không kém. Hai mươi vó ng a tung vó phi mau, dư ng như h ang c p bách? T ng Thu th n nhiên bám theo sau. Năm ngày sau, T ng Thu và ám k mã còn cách b sông Hoài b n ch c d m. Hai bên ư ng là vùng m l y trũng sâu. Cái l nh không làm ông ư c l p bùn, ch r i rác âu ó nh ng m ng băng tr ng, trông loang l và dơ b n. i u áng nói là m y ch c gã áo vàng, ng c thêu sao b c ã ch n kín ư ng quan d o. Trư c m t chúng là m t c ki u sơn son thi p vàng, ph sa tr ng. Toán k mã d ng cương. Lão nhân l n tu i nh t cao gi ng h i: - Vì sao Vũ Khúc Tinh Cung l i ch n ư ng bách tính. Ngư i trong ki u cư i ha h : - Các h nh n ra Tinh Cung thì cũng là khách giang h , âu th xưng là lương dân ư c? Lão già cư i nh t: - Ngư i võ lâm cũng t bách tính mà ra. Khi không mang vũ khí, không có ý tranh danh o t l i là ã tr v v i cu c s ng bình thư ng. Các h là Tôn sư m t phái, l nào không hi u o lý y? Ngư i trong ki u chính là Vũ Khúc Tinh Ch Trác M c ình, lão vén rèm ki u bư c ra. T ng Thu cũng v a n nơi. Chàng ã nghe rõ l i i tho i nên kéo s p mũ lông, c d u c p m t thù h n. Thân chàng run lên, l a h n căm h ng h c khi th y k i c u. Trác M c ình tu i g n sáu mươi, m t tr ng như ng c, mũi Huy n m, trán cao bi u hi n trí tu hơn ngư i. Nhưng ôi m t di u hung d và chi c c m nh n l i nói lên b n ch t ti u nhân gian hi m. H Trác tư ng T ng Thu là ngư i cùng b n v i toán k mã nên không lưu ý n. Lão cao ng o nói: - Hôm nay, b n t a thân chinh n ây ch n b t m t cư ng ch. Chư v mu n i qua, xin hãy báo rõ lai l ch, tính danh. Lão nhân ng a c cư i vang: - úng là ti u nhân c chí. Ngày lão phu ta ây tung hoà nh thiên h thì ngươi ch là tên m t sách t T Xuyên. Nay ngươi ư c vào Vũ Khúc Tinh Cung c ng mình vô ch nên m c h vô nhân. Lão phu nói th c tư ng m o ngươi không s ng n i ba năm n a âu. n m t nhân v t ã tuy t tích ba ch c năm. Lão cư i ha h nói: Trác M c ình gi t mình, quan sát lão nhân, nh - Té ra là Toán M nh Diêm La ông Phương Ti n b i. B n tòa ngư ng m thanh danh ã lâu, không ng g p l i ch n này. Ch ng hay ti n b i và thu c h i âu khi xuân s p n? ông Phương L c l nh lùng áp: - Lão phu có m t v c h u ang trong cơn ho n n n. C u nhân như c u h a. Xin cáo bi t! Trác M c ình g t u, ph t tay cho thu c h m ư ng. T ng Thu th n nhiên theo toán k mã i qua. Nhưng chàng quên r ng tu n mã Ô Vân Cái Tuy t là kì v t hi m có trên i. M t tên môn Tinh Cung ã nh n ra, gã l p t c báo v i M c ình, lão quát vang như s m: ng l i! Toán M nh Diêm La quay u ng a, sa s m nét m t: - Tinh ch còn mu n gì n a? Tinh Ch lư t n, ch vào T ng Thu: - Xin h i quan h gi a gã này v i ti n b i th nào? ông Phương L c cau mày: - Chàng công t này ch tình c chung ư ng thôi. M c ình m m cư i ghê r n:

- V y thì ti n b i và m i ngư i c ti p t c lên ư ng. Gã kia chính là k ã gi t i H Pháp B n Cung và g n năm mươi v sĩ. T ng Thu thúc ng a ti n lên l t mũ lông, nhìn th ng vào m t k i c u, buông t ng ti ng: - Các h âm mưu b t cóc Thánh N Hoàng Hoa Cung làm áp l c. G n trăm ngư i vây ánh b n n nhân y u u i, th o n h lưu y có áng trách hay không? Toán M nh Diêm La nhìn chàng v i v hi u kỳ, không tin r ng võ công T ng Thu l i cao cư ng n m c như th . Trác M c ình tím m t quát: - Chuy n riêng c a b n cung, ai mư n ngươi xen vào? N u mu n ch t toàn thây thì hãy t x i. T ng Thu ã có ch ý, ng a c cư i dài: - Thú th c là b n công t ch ng coi võ h c Vũ Khúc ra gì c . Có i u tu i còn tr nên công l c non kém, không ch ng l i Vũ Khúc Th n Chu . N u lão dám h a không dùng n tuy t h c y, b n công t ch c n ba trăm chiêu cũng l y u lão. T ngày lên ngôi Tinh Ch , Trác M c ình ư c võ lâm tôn là nh t cao th , m t ni m kính s . Nay b xem thư ng như v y làm sao lão ch u n i. H Trác nghi n răng áp: - ư c B n t a ch ng c n n Th n Chu cũng s c phân thây ti u t ngươi. T ng Thư quay sang kính c n vòng tay nói: - Mong ông Phương ti n b i và chư v ch ng ki n giùm. Lão này gian x o, ph n phúc khôn lư ng, t i h không th tin ư c. Toán M nh Diêm La và toán th h b t giác có c m tình v i chàng tu n niên anh tu n, hào khí ng t tr i này. M t hán t t tu n cư i h i: - Công t có c n vũ khí hay không. T i h s cho mư n ki m. T ng Thu quy t nhân d p này gi t cho ư c M c ình nên không c n d u gi m võ công n a. Chàng s dùng pho Diêm Vương Tuy t Ki m vào phút chót. Vì v y, chàng xu ng ng a, n bên hán t nh n vũ khí. Thanh ki m này ch dài hơn hai gang rư i t c là gi a trư ng ki m và o n ki m. Chàng g t u c m t , nguyên c v c m vào th t lưng. Trong lúc bư c i, chàng ã âm th m x Nha Ngư Hoàn vào bàn tay t . n trư c m t M c ình, chàng c tình xòe Thi t Phi n ra. ương nhiên h Trác là ngư i ki n văn uyên bác t t ph i nh n ra, lão ch n ng, m mi ng h i: - Té ra ngươi là... Ch trong kho ng kh c y, Thi t Phi n r i tay T ng Thu, bay th ng n ng c lão. ng th i, thân hình chàng b c cao, chư ng kình giáng xu ng như s m sét. Chiêu Thiên Lôi Qui Y này chàng m i thi tri n l n u tiên. Chư ng phong xoáy tít, lư n quanh u k d ch. Trác M c ình ă k p phi thân sang h u tránh thi t Phi n và vung trư ng ki m d t lư i thép dư i chân T ng Thu. Vũ Khúc Ki m Pháp l y l ng thiên h v bi n o và uy mãnh. C ng thêm công l c năm mươi năm c a h Trác, chiêu ki m kia ã phá tan màn chư ng phong c a T ng Thu. Nhưng Trác M c ình b ng nghe lu ng cương khí h thân sau lưng ch n ng nh , lão kinh hoàng o b , lách ngang. Nh v y, lão thoát ch t và ch b thương bên vai t . V t thương không ch m vào gân c t nhưng máu ra nhi u, ư t c m t bên tay áo hoàng bào. T ng Thu ti c th m, ch p l y Thi t phi n, lao vào t n công. Chàng ph i h p hai pho Thi t Phi n Lôi Phong và Thiên Lôi Th n Chư ng ánh cho Vũ Khúc Tinh Ch không ngơi tay ch huy t. Thi t Phi n Tu La sau l n th m b i trư c Vũ Khúc Tinh Quân ã s a i l i tuy t kĩ c a mình. Sau hai mươi năm nghiên c u, b xuy t, pho Thi t Phi n Lôi Phong ã kh c ư c Vũ Khúc Ki m Pháp. N u Trác M c ình không nh công l c thâm h u hơn thì ã b i vong. n chiêu th hai trăm, lão nh n ra i u y nên v n toàn l c ánh b t T ng Thu ra. Lão c m ki m vào v , d pho Vũ Khúc Hàn Phong Chư ng ra t n công. Ch qua vài l n va ch m, T ng Thu ã lùi li n sáu bư c. Chàng v i d t qu t vào dây lưng, rút ki m ra, không ng thanh ki m ng n này l i t a hơi l nh như sương bu i s m. ánh xanh l p lánh ph n chi u m t tr i ông. T ng Thu ph n kh i xu t chiêu Diêm Vương Bái Ph t, lu ng ki m quang l nh l o xuyên qua chư ng kình d y c bay vào ng c i phương. Trác M c ình âu ng chàng thi u niên này l i tinh thông ki m pháp qu d , hi m ác khôn lư ng như v y. Lão c kinh tung mình lên không trung tránh chiêu, nhưng mũi ki m ã r ch m t ư ng dài bên b p chu i h u. Toán M nh Diêm La và b n th h th y chàng trai hai l n thương h Trác, h vô cùng thán ph c, hoan hô vang d i. Trác M c ình căm h n giáng xu ng nh ng o chư ng phong n ng như núi Thái Sơn. T ng Thu v n d ng pho khinh công Thiên Lý Du H n n chót, bay l n quanh i th , th nh tho ng p vào t p kích. Sau l n ch ng ki n cái ch t th m c a gia ình i H o Minh, l a thù h n chi m tr n h n chàng. Nh v y, T ng Thu ã t m m c chót c a pho tuy t ki m. Chàng nghe chân khí c n d n, quy t i m ng v i i phương. N u kéo dài chàng s r t thi t thòi. T ng Thu th m tính toán r i xu t chiêu cu i cùng trong pho tuy t ki m Diêm Vương Hoan Ti u. Tên chiêu th c nghe hi n lành nhưng l i tàn c vô song. Ki m nh m t mù u á m thân ki m vang ng rung lên

vang lên ti ng ngâm t o n, l nh ngư i. Trác M c ình th y chiêu th c y sát khí v i vàng v n toàn l c ánh chiêu Vũ Khúc Tri u Thiên. Mư i tám o chư ng kình n i nhau ánh vào i th . T ng Thu c n răng ch u ng, ch p nh n i m ng. Chàng trúng b n chư ng và cũng r ch m t ư ng trên ng c k thù. Ti c r ng v t thương không sâu l y m ng lão. Vũ Khúc Tinh Ch au n g m lên, x li n m y o Vũ Khúc Th n Ch vào ngư i T ng Thu. Toán M nh Diêm La gi n d m ng: - Không ng Vũ Khúc Tinh Ch l i là k ti u nhân, ê ti n như v y? M c ình cư i ghê r n, ti p t c t n công T ng Thu. Chàng v i vung ki m ch ng nhưng sau vài chiêu ã rơi vũ khí. Vũ Khúc Th n Ch qu x ng danh tuy t h c vô thư ng l c o mãnh li t và nhanh như ánh ch p. T ng Thu v i vàng rút Thi t Phi n ch ng . Nh l p tơ Thiên T m b n ch c, chàng t m th i b o v ư c thân trên. Nhưng m t o chư ng kình b t ng xuyên qua ùi ph i khi n chàng ngã qu . T ng Thu căm h n ánh òn t i h u. Chàng phóng Thi t Phi n vào m t i phương và ti p theo ó là Ngư Nha Hoàn. Trác M c ình l n lư t ánh bay hai v t y. Lão ch m rãi bư c n nh k t li u i i th . Toán M nh Diêm La dù chán ghét tính ti u nhân, ê ti n c a Trác M c ình nhưng không kh i ngán s công phu Vũ Khúc Th n Ch . Hơn n a, T ng Thu và b n lão ch ng có quan h gì vì v y, lão v n phân vân không bi t có nên can thi p hay không. Khi h Trác x ch Kình ánh b t Ngư Nha Hoàn, v t này vô tình bay n trư c m t Diêm La. Lão thu n tay ch p l y, bi n s c m t g m lên: - Gi t! Thân hình lão như ánh sao băng lư t v phía Trác M c ình. Lúc còn cách hai trư ng, thanh o n ki m trong tay áo phóng ra, bay vào ng c h Trác. M c ình kinh hãi v i lùi nhanh, b d vi c sát h i T ng Thu. L i thêm ba lão già n a xông n. B n thanh o n ki m trong tay h c c kì hi m ác, l i có dây bu c chuôi nên có th bay ra b t c lúc nào. Toán M nh Diêm La quát vang: - H p chư ng. B n lão vung tay t giáng vào ngư i M c ình. H Trác kinh hãi dùng chiêu Vũ Khúc Toàn phong, quay tít thân mình, gi m b t l c p hùng m nh. Nhưng công l c c a lão ã suy gi m sau tr n t chi n v i T ng Thu nên không s c phát huy h t hi u d ng c a th n chiêu. H Trác h lên phun ra m t vòi máu. Lão x li n mư i o chư ng phong vào ông Phơng L c, m ư ng máu thoát i. Pho khinh công Tinh u Quá Thiên ã giúp lão t u thoát d dàng. Năm ch c gã môn Tinh Cung ch ng còn sót m t tên. T ng Thu ng i c nh v ư ng quan sát tr n chi n, th m thán ph c ki m pháp c a các k mã. H xu t chiêu chu n xác và l nh lùng như t thi n ngh . Toán M nh Diêm La quát thu c h quăng xác i phương xu ng m r i ch y n b n T ng Thu. Lão r ch ng qu n chàng ra xem v t thương, th phào nói: - May quá , ch b thương ph n m m, không ch m vào gân c t. Lão l y rư u trong túi ra r a s ch máu, r c thu c vào r i băng ch t. T ng Thu không hi u vì sao ám k mã này t n công Vũ K húc Tinh Cung vào phút chót nên lòng th m nghi ng i, chàng vòng tay h i: - Vì sao ti n b i l i c u m ng vãn sinh? ông Phương L c nghiêm gi ng : - Ch này ông ngư i qua l i, không ti n àm o. Xin m i công t lên ng a i thêm vài d m n a. Nơi y có tòa gia trang r ng rãi c a b n lão phu. Lúc y, chúng ta s chuy n trò sau. i. Diêm La T ng Thu g t u, huýt sáo g i th n mã. Vân Nhi ch y l i li m m t chàng r i kh y xu ng ch chàng lên lưng ng a, ra hi u kh i hành. n cánh r ng thưa g n sông Hoài, lão r trái. Ch còn hơn d m ã th y m t tòa trang vi n c kính, uy nghiêm. Lát sau, s ngư i trong i s nh tăng g p ba l n. T ng Thu nh m m úng sáu mươi b n ngư i. H không ng i mà ng thành b n i m i i mư i lăm ngư i. T t c u nhìn chàng v i ánh m t dò xét. Như v y quanh chi c bàn bát tiên cu i s nh, ch có T ng Thu và b n lão nhân. Toán M nh Diêm La l y Ngư Nha Hoàn ra t trên bàn r i h i: - Ch ng hay công t có ư c v t này t âu? T ng Thu ã bi t ám ngư i này là ai, chàng i m m áp: - M t th săn ngo i thành Trư ng An ã nh t ư c trong r ng, c nh m t b xương khô. Ngư i này ã t ng l i cho t i h . Diêm La ch n ng, run r y h i: - Ngư i th săn y có phát hi n thêm i u gì n a hay không? - Sau lưng b xương là m t thanh ti u ao r sét. Dư ng như n n nhân b ám toán. âu ây có ti ng khóc s t sùi, sáu mươi ngư i kia s p xu ng khóc r m r c. C b n lão nhân cũng không c m ư c nư c m t. Toán M nh Diêm La g t l h i ti p: - Th công t có bi t ch mai táng hài c t ó hay không?

May mà ngôi m v n n m trên con ư ng t t do i H o Minh ch d n. T ng Thu g t u: - Thưa có! Vãn sinh ã t ng i ngang nơi y. Dương La g t u, ra hi u cho ba lão già kia. H bư c vào trong bàn b c, lát sau tr ra b o T ng Thu: - Công t là b c anh tài t t ã oán ra lai l ch c a b n lão phu. B xương trong r ng kia chính là C Môn ch Huy t Ki m Môn. G n mư i năm trư c ngư i t nhiên th t tung mang theo c l nh phù. Chính vì th b n môn ph i thoái xu t giang h . Nay công t cho bi t ý ki n? T ng Thu ã t ng nghe Song Tà k v ác tính c a t ch c sát th này nên không mu n dính vào. Chàng c tìm cách thoái thác: - Vãn sinh còn có song thân quê nhà, không dám t quy t nh i s . Mong chư v lư ng th . ám môn lên th t v ng, Th n Toán Diêm La bùi ngùi nói: - Lão phu bi t công t là con cháu c a Thiên a Song Tà, trư c ây t ng có hi m khích v i C Môn Ch B n Môn. Nhưng chuy n y ã b n mươi năm r i. Hơn n a, Huy t Ki m Môn sau năm mươi năm n m t ã có n g n hai trăm t . H khao khát, ư c tr l i giang h v y vùng cho th a chí nam nhi. Mong công t nghĩ l i. T ng Thu tr m ngâm, lúc th y m y ch c c p m t nhìn mình v i v thi t tha, chàng ch m rãi nói: - Vãn sinh ch ng ý v i i u ki n Huy t Ki m Môn s b ngh gi t mư n. M i ngư i gi t mình, Diêm La b i r i nói: - Th thì chúng ta s mưu sinh b ng cách nào? Chàng cư i mát áp: - V i năm v n lư ng vàng làm v n l nào chư v l i không xoay s ư c? Huy t Ki m Môn ã cho B n hôm sau, T ng Thu lên ư ng xu ng phía Nam. Theo sau chàng là gã môn chàng mư n ki m u v i M c ình. Gã tên g i iêu Kim C u, n i ti ng giang h v i bi t danh Lãnh Di n Thái Tu . Nhưng ch ng ai bi t h iêu là cao th i th hai c a Huy t Ki m Môn. Ba mươi năm nay, t c a t ch c này xu t o v i tư cách cá nhân và không bao gi nh c n sư th a. Trong s sáu mươi t cùng vai v Kim C u là ngư i l i h i nh t. Chính vì v y gã ư c t v Trư ng lão c làm c n v c a Môn Ch Bách Lý T ng Thu. Lãnh Di n Thái Tu r t ph n kh i v i vai trò này. Gã ã t n m t ch ng ki n b n lãnh th n s u qu khóc c a Tân Môn Ch nên tôn kính chàng như th n nhân. Xa xa l i có thêm b y cao th n a, b n lãnh c a h ch thua Kim C u m t chút. Tám ngư i h p l i s thành Bát Long Ki m Tr n b o v môn ch khi c n thi t. Ba ngư i tiên phong, b n ngư i o n h u, xem ra t v trư ng lão r t lo l ng cho môn ch . H không th tháp tùng vì còn ph i lo vi c d i tr ng a xu ng Hán Dương. H n trăm gia ình s nh cư nơi t m i Bách Lý gia trang không còn là ch an toàn vì hi n nay T ng Thu ã có hai k thù r t hùng m nh là Vũ Khúc Tinh Cung và Mai Hoa Bang. Sáng ngày mùng hai t t, T ng Thu m i n ư c H ng Gia Trang c a Tây Thành Nam Xương. Chàng m ng r nh n ra c Thư ng Sương l n Lăng Phư ng u có m t nơi này. Nhưng hai n nhân ch y n g c vào vai chàng khóc vùi. T ng Thu v i h i: - Phương mu i! Ph i chăng b nh tình nh c m u ã quá tr m kha? H ng Lăng Phư ng l c u, g t l nói: - Thưa không! Gia m u ã hơn xin chàng vào trong, thi p s t bày sau. T ng Thu quay l i b o Lãnh Di n Thái Tu : - Ngươi ra g i c b y ngư i kia vào ây. Gã tuân l nh i ngay. Chàng vào h u vi n bái ki n Nam Xương Tiên Cơ, th y bà còn ng , chàng tr ra khách s nh. Bát Long ã có m t y , ng hai bên c a ch i. Tám gương m t l nh l o như t c b ng á núi. T ng Thu nghiêm ngh nói: - Bát Long hãy ra m t nh v môn ch phu nhân. Lăng Phư ng th a l ch duy t i phó v i trư ng h p này, nàng tươi cư i xua tay: - Mi n l , ta là i Phu Nhân H ng Lăng Phư ng còn ây là Nh Ph nhân C c Thư ng Sương. Hai ta u là chính th t c a Môn Ch , ch l y tu i tác mà phân ch em. Nàng m m cư i nói thêm: - Th c ra Sương mu i m i là ngư i n trư c. Lãnh Di n Thái Tu cung kính gi i thi u t ng ngư i: - Nh t long : Lãnh Di n Thái Tu iêu Kim C u. - Nh Long : Sách Huy t Ki m i n V n C . - Tam Long : c Th Linh H ư ng Thái B ch. - T Long : Ph n Di n Lang Tâm oàn D c Ng . - Ngũ Long : Thanh Y Ki m Khách àm Nhân Chu.

- L c Long : Tr i Dương Ti n Hoàng Thanh ài. - Th t Long : Vô Di n Yêu Cơ ch Y n Bình. - Bát Long : Truy M nh Kim Cang inh Trư ng Túy. Tam Phong H Ly kh rùng mình vì tám ngư i này u là nh ng i nhân v t trong H c o. Thanh danh c a h còn vang d i hơn c nàng, không ng gi ây h l i là thu c h c a phu tư ng nàng. T ng Thu nghiêm gi ng: - Bát Long u là ngư i c a Huy t Ki m Môn? Lăng Phư ng càng kinh hãi khi th y trư ng phu là th lĩnh c a t ch c sát th s m t võ lâm. Ch có Thư ng Sương là ch ng bi t gì nên vui v ra d u m i ám thu c h c a ch ng mình an to . N cư i ôn nhu, ch t phát c a nàng ã chinh ph c ư c tám gã sát th . T ng Thu th l s th c: - Nh phu nhân b á t t, các ngươi ng cho r ng nàng kiêu ng o nên ít l i. Bát Long rúng ng, không ng b c tài m o như chàng l i có v tàn khuy t. Lăng Phư ng m m cư i: - Chư v cũng nên bi t r ng ta chính là Tam Phong H Ly, quái nhân s m t c a võ lâm. Bát Long nghe v y càng thêm ngư ng m lư ng như bi n c a môn Ch . M i ngư i an to xong, T ng Thu h i Lăng Phư ng: - S vi c nhà như th nào, nương t hãy nói cho ta rõ. Nàng run r y áp: - Tư ng công! ng sư thúc và Trương Tam ã b Mai Hoa Bang c a Âu Giang thư sinh h sát. T ng Thư s ng ngư i, ch t l ng i m t lúc chàng ra d u b o Lăng Phư ng nói ti p. Nàng bèn thu t l i u uôi. êm mư i b n tháng ch p, Âu Giang thư sinh em theo hai mươi sát th h ng nh t t p kích Bách Lý Gia Trang. Thiên Th La Hán Trương Tam b m ng u tiên. Thi p và Sương Mu i gi t ư c sáu tên. ng sư thúc cũng h ư c b y gã. Nhưng Cung T n Hoan dùng tuy t k thương sư thúc. Ngư i li n ch t c n ư ng thư sinh b n ti u mu i thoát di. May sao, v a lúc y có quan quân tu n tra ngang qua. Chúng không dám u i theo và rút quân i ngay. B n thi p quay l i, th y sư thúc ã tuy t khí nên thu x p hành trang, sang nh Bàng T ng Tiêu u lo h u s cho hai ngư i. Bàng công t và quân tri u ình ã h t ng ch em thi p v ây. T ng Thu nghe xong ng a c cư i ghê r n: - Cung T n Hoan. Ta s tr l i ngươi c v n l n l i. Cu i tháng giêng, Bách Lý Gia Trang ã i ch . H ng Gia Trang c a Nam Xương Tiên Cơ cũng v y. Ch ng ai bi t Thi t Phi n công t Bách Lý T ng Thu cùng gia quy n ang trong tòa trang vi n s c nh b sông Hán. Nói chính xác hơn, chàng cùng Huy t Ki m Môn t b n danh c a B c thành Hán Dương. ng th i, kh p ph H Nam truy n t ng l i mi t th c a Bang ch Mai Hoa bang Âu Giang thư sinh Cung T n Hoan i v i Vũ Khúc tinh ch . H cung nói r ng Vũ Khúc Th n Ch so v i Kim Tinh Ch pháp ví như om óm v i m t trăng. Ch n i trăm chiêu Trác M c ình s th m h i. ương nhiên, Trí a Tinh không th ch u n i cái nh c y, lão bèn loan báo l i khiêu chi n. Lão ch oán r ng Trác M c ình không mu n chia s quy n l c v i Mai Hoa Bang nên ki m c tiêu di t. G n ây, trong Ph Chi t Giang l i có tin n r ng: H Trác dã b Thi t Phi n công t Bách Lý T ng Th u thương c nh b B c Sông Hoài ngư c l i T ng Thu cũng b m t ch gãy xương ùi. L i n này khi n Cung T n Hoan yên tâm nh n l i phó ư c. Lão cũng mu n nhân d p này dương danh Mai Hoa Bang kh p thiên h b ng cách b i Trác M c ình. Theo úng qui c giang h , a i m phó ư c bao gi cũng n m a phương th ba và cách u tr ng a c a hai phe. Do ó, bãi cát c nh b sông C m ư c ch n. Th i gian là sáng ngày r m tháng hai. Nh ng cu c phó ư c so tài th này thư ng ư c r t ông hào ki t võ lâm n quan chi n. Trư c m t c ngàn ngư i, ch ng ai dám dùng th o n h lưu vì s thanh danh chìm xu ng bùn nhơ. i v i ngư i võ sĩ, ch danh cao hơn t t c . Nhưng th t ra, i kèm v i thanh danh chính là quy n l i. t nư c Trung Hoa r ng l n, dân ông, tri u cương l ng l o, n n hành chính hà kh c nhưng l i b t l c. Sau m i l n thiên tai là tr m cư p l i n i lên như rươi. Lương dân không ư c s b o h c a quan l i a phương, ph i d a vào nh ng nhân v t ti ng tăm. Nhưng ngoài nh ng b c hi p sĩ h t lòng vì dân tr b o, còn có nh ng k vào võ công mà th l i. N n cư ng hào ác bá phát sinh t y. Sáng ngày r m tháng hai, hàng ngàn hào ki t võ lâm t t u ông c nh b ông sông C m Giang a i m này cách c a Nam thành Nam Xương ch ng hai ch c d m. Gi a gi Thìn, l c lư ng Vũ Khúc Tinh Cung sang sông vì u trư ng n m b ông Vũ Khúc Tinh Ch Trác M c ình ư ng b trong b Hoàng bào u i mũ Kh ng Minh. Dư ng như sau tr n t u v i Bách Lý T ng Thu, lão ã b t cao ng o, ch ng còn nhìn thiên h b ng n a con m t n a. Trác M c ình hòa nhã vòng tay chào khi n qu n hào b ng . H Trác sang s ng nói: - Kính cáo ng o, bao năm qua, giang h v n truy n t ng r ng Kim Tinh Ch L c c a Thái B ch lão nhân có th kh c ch võ h c Vũ Khúc Tinh Cung. Nay Âu Giang Thư Sinh may n m luy n thành, b n tinh ch r t hoan h cùng h Cung so tài. Mong chư v ch ng giám cho.

oàn tùy tùng c a lão g m m t trăm Hoàng Y võ sĩ. Nhìn ôi nhãn th n sáng qu c và thái dương g cao, cũng bi t h là nh ng cao th h ng nh t c a Vũ Khúc Tinh Cung. Hai kh c sau, phái oàn Mai Hoa bang cũng n nơi, i u là Âu Giang Thư Sinh Cung T n Hoan và H i ch Mai Hoa Sát Th H i. Tình c , h Cung cũng m c trư ng bào vàng r c, u i mũ Kh ng Minh như Trác M c ình, ch khác ch ng c áo c a lão thêu óa B ch Mai b ng ch b c. M t lão che b ng sa m ng d u nh ng v t s o mà T ng Thu ã gây ra. i u này càng khi n Vũ Khúc Tinh Cung thên căm ghét. H i ch Mai Hoa H i là ng bang ch Mai Hoa Bang chia ôi quy n l c v i Âu Giang thư sinh. Trang ph c c a lão cũng h t như h Cung nhưng ai trong võ lâm bi t ư c lai l ch và dung m o c a con ngư i th n bí này. Sau khi Huy t Ki m Môn n m t, Mai Hoa H i l p t c th chân, h chi m l y th trư ng gi t mư n. G n ba mươi năm nay, t ch c kh ng b này ã là n i kinh s c a võ lâm. Âu Giang thư sinh n i ti ng là gian ho t nên tươi cư i vòng tay chào qu n hùng: - B n Bang ch c m t chư v ã n quan chi n! Lão quay sang b o Trác M c ình: - Tinh ch là ngư i khiêu chi n, xin cho bi t qua quy c tranh tài. H Trác mang danh Trí a Tinh x o quy t có th a. Lão ung dung nói: - Nhân gian truy n t ng r ng Kim Tinh ch l c là kh c tinh c a ba công phu ki m, chư ng, ch b n cung. Vì v y, b n tòa s dùng c ba lãnh giáo Bang ch . Âu Giang Thư Sinh th n nhiên áp: - Xin m i! Th n thái lão r t tho i mái như tin ch c vào th ng l i c a mình. Vũ Khúc Tinh Ch th m ch t d , không hi u i phương s c y i u gì? Th c ra, Kim Tinh Ch l c dù có là tuy t l c vô thư ng cũng không th phát huy n chót khi ch m i luy n ư c vài tháng. Trong lúc Trác M c ình ã kh tu Vu Khúc Th n Ch mư i năm nay. Tinh Cung T iH Pháp ch còn l i là hai ngư i là Nh lão và Tam lão, tinh ch quay l i thì th m d n dò h r i bư c ra. Th y Âu Giang Thư Sinh không s d ng vũ khí, Trác M c ình cũng ch ng ti n rút gươm lão h ng gi ng: - Xét v niên k , b n tòa hơn các h vài tu i. Xin như ng các h xu t th trư c. Cung T n Hoan cư i nh t, vung song th chi m tiên cơ. Chư ng phong có màu tr ng c r t kh nghi. Trác M c ình hơi ng c nhiên vì chưa h nghe nói h Cung t ng thi tri n qua lo i c chư ng này. Lão th n tr ng d pho Vũ Khúc Hàn Tinh Chư ng pháp ra ch ng c chư ng kình cu n cu n, y b t làn sương c ra xa. Cung T n Hoan bi t i phương e ng i ch t c nên t n công ráo ri t, b ch v t a ra m m t u trư ng chư ng phong ch m nhau n vang r n. Công l c Vũ Khúc Tinh Ch thâm h u hơn nên chi m thư ng phong. n chiêu th m t trăm thì thư sinh ã lùi l i hơn trư ng. H Cung b ng ánh li u tám chư ng, r i H ng b ch v cho kín nhãn tuy n Trác M c ì nh. R i t sau màn sương tr ng, lão x li n mư i o ch kình. Thói i k c p bà già hay g p nhau, cùng lúc y, tinh ch cũng thi tri n Vũ Khúc Th n Ch . Hai lão H Ly ám toán nhau xong u tung mình lên không, rút vũ khí b i thêm m t òn chí m ng. Hai mươi o ch phong rít lên ghê ngư i nhưng u h t m c tiêu. Trao i m t chiêu ch p nhoáng, H rơi l i xu ng t, em h t s h c ra tranh tài. Ch kình t tay t th nh tho ng xé không gian, nh m vào t huy t c a nhau. Càng lúc, Âu Giang thư sinh càng t ra y u th , lùi d n v phía sau. Trác M c ình c ý xu t tuy t chiêu khóa ch t thanh Thi t tiêu. Tay t lão x năm o ch phong nát ng c tan vàng vào thân trư c i phương. Nào ng Cung T n Hoan không h né tránh, áp l b ng năm o Kim Tinh Th n Ch như mu n i m ng v i k thù. Vũ Khúc Tinh Ch tin r ng ch l c c a mình n m c tiêu s m hơn t t s thương i phương, c t t lu ng n i l c c a Kim Tinh Ch pháp. Do v y lão cũng ch ng thèm ng thân. Nhưng Vũ Khúc Th n Ch tr m vào ngư i Âu Giang Thư Sinh ch khi n lão kh ch n ng. M c ình bi t mình m c mưu, kinh hãi phiên thân, ti c là ã mu n, có hai o Kim Tinh Ch x trúng sư n và vai t h Trác. N u không nh l p cương khí dày c quanh thân, lão ã toi m ng r i. V t thương không tr m tr ng nhưng máu tuôn x i x và au n vô cùng. Vũ Khúc Tinh Ch nén au tung mình r i u trư ng. Lão gi n d ch m t Cung T n Hoan m ng: - Ngư i m c b o Y mà t thí âu áng m t anh hùng? Âu Giang Thư Sinh cư i r : - Lão hơn ta n g n mư i năm tu vi, sao không nh n i u y? ã t xưng là Trí a Tinh mà không oán trư c ư c th o n i phương thì th t là áng h th n. Nghe l i mai m a, u t khí xông lên tím m t, nhưng t bi t mình th t th nên Trác M c ình nu t h n nói: - H n H i H u Kỳ! Có ngày b n tòa s òi l i món n hôm nay. Mai Hoa H i ch b t cư i ghê r n: - Lão phu ch trương nh c nh t n g c. Ngư i ng hòng thoát kh i ch n này.

Lão ph t tay ra hi u, hơn trăm cao th Mai Hoa Bang xông n t n công l c lư ng Vũ Khúc Tinh Cung. B n thân lão và Âu Giang thư sinh cũng h p s c, quy t gi t cho ư c h Trác. Qu n hùng ngơ ngác trư c di n bi n ch ng bi t tính sao. H ành t th bàng quan, m c cho hai bên tương sát. Cu c chi n c c kỳ kh c li t vì c hai u em n nh ng t tinh nhu nh t. Võ công c a Mai Hoa H i ch càng khi n m i ngư i kinh s . Thanh ki m trong tay lão ra òn nhanh như ch p gi t, chiêu th c qu d , hi m ác khôn lư ng. M t mình lão u v i Thanh Thành nh lão mà v n chi m thư ng phong, ánh cho i phương th t iên bát o. Bên này, Âu Giang Thư sinh th n nhiên ùa gi n v i Vũ Khúc Tinh Ch . Hai v t thương lúc này ã làm gi m m t n a ph n công l c c a h Trác. Lão iên cu ng ch ng c , tìm cơ h i thoát thân. Ba kh c sau, l i th ã nghiêng h n v phía Mai Hoa Bang. Toán Môn Vũ Khúc b n lãnh không kém nhưng thi u kinh nghi m chi n u. Ngư c l i, b n t Mai Hoa Bang là nh ng sát th quen vào sanh ra t . Ki m pháp c a chúng l nh lùng, hi m ác như chính cái tên c a mình. Vì v y, m t n a s võ sĩ Tinh Cung ã g c ngã. Mai Hoa H i ch t nhiên vung t th x năm o ch kình vào ngư i nh h pháp Tinh Cung. Lão này rú lên th m thi t, ng c và h ng b soi th ng máu phun thành vòi. Qu n hào kinh hãi khi th y lão ác ma này cũng tinh thông Kim Tinh ch pháp. H th m oán lão và Âu Giang Thư Sinh trao i võ công cho nhau, ng tâm xây bá nghi p. B ch v chư ng pháp mà Cung T n Hoan thi th lúc này có l là do Mai Hoa H i ch truy n l i. H chưa k p nh th n ã nghe Thanh Thành Tam láo gào lên n c ngh n và g c ngã. Trác M c ình m y l n nh ào t u mà không ư c. Nay th y hai th h c l c nh t b m ng, lão tuy t v ng ánh i m ng v i Cung T n Hoan. Nào ng , t nh ng lùm cây g n y hàng trăm bóng ngư i áo tr ng b t m t lư t n. Nh ng thanh ki m ng n trong tay h t a sát khí dàn d a, ch p xu ng u b n Mai Hoa H i. Ki m pháp c a toán B ch Y còn ác c hơn c các sát th Mai Hoa. Ki m tuy ng n nhưng chuôi l i g n dây xích dài ch ng n a trư ng, có th tùy nghi bay ra như ám khí. H v a nh p cu c ã gi t li n m y Bang chúng Mai Hoa. Âu Giang Thư Sinh th y c c di n o ngư c, v i v n toàn l c vào song th , c gi i quy t nhanh Trác M c ình. Vũ Khúc Tinh Ch u i s c, trúng thêm m t ch vào u g i qu xu ng. Cung T n Hoan cư i ghê r n nh xu ng tay. Nào ng , m t bóng tr ng phi n như lu ng gió, giáng chư ng vào u lão. Trong lúc b t ng , h Cung ành ph i vung song th ch ng vì n u dùng Kim Tinh Ch thì dù có gi t ư c i phương, b n thân cũng ch ng thoát ch t. Chư ng kình ch m nhau n vang r n, ti c thay, chiêu Thiên Lôi o n M c này có n tám o chư ng phong liên ti p, n i nhau như sóng Trư ng Giang. Cung T n Hoan ch có sáu nên lãnh hai chư ng vào ng c và vai. Lão h lên, máu trong ph i b n ra, làm ư t m u c và trư ng bào Trác M c ình. H Cung lùi l i kinh hoàng nh n ra Thi t Phi n công t Bách Lý T ng Thu. Vũ Khúc Tinh Ch càng ng c nhiên hơn, ch ng hi u vì sao chàng l i c u mình. Trư c h t, chính lão ã nh gi t chàng, Âu Giang Thư rít lên: - Ti u qu kh n khi p dám th a cơ ám toán lão phu! T ng Thu cư i nh t: - Ngươi dùng kh nh c k ưa ta r i Trư ng Sa r i cho sát th Mai Hoa ám h i. Ngươi l i còn t p kích Bách Lý gia trang, h sát sư thúc ta là Âm H n Lão Quái ng Duy Kỳ. Hai chư ng kia xem ra còn nh . Hôm nay b n công t ph i l y u ngươi t m ng sư thúc và Trương Tam. D t l i, chàng tung mình lên không trung. Trư ng ki m trong tay hóa thành muôn ngàn ki m nh, ch p xu ng u h Cung. Âu Giang Thư Sinh th y th ki m h ng h c sát khí, mãnh li t như ch núi, v i giương song tr o x ra mư i o Kim Tinh Ch nh m vào các i huy t nơi ng c và b ng i phương. B y o b Ki m Phong xé nát, ba o b n vào ng c T ng Thu. L thay, chàng v n th n nhiên ánh ti p chiêu ki m. Âu Giang Thư Sinh Cung T n Hoan au n rú lên ng c. Hai tay lão b ch t sát kh y, c h ng t lìa. ôi m t v n m tr ng tr ng v i n i nghi ng không áp án t i sao chàng không s Kim Tinh Ch l c? Mai Hoa H i Ch bây gi b b n lão nhân cao l n vây ánh. Ki m tr n c a h li n l c như da tr i. M i l n lão Dùng Kim Tinh Ch L c thì h l i h p chư ng ch ng . B n ngư i này c ng l i có n hơn hai trăm năm công l c, d u là th n ch cũng không ch ng n i. Th y Âu Giang Thư Sinh th m t lão căm h n múa tít b o ki m, hóa thành trái c u ki m quang, phá vòng vây. Phép ng ki m c a lão ã n m c ti n thành, ki m khí l nh l o xô b t m i ngo i l c. Ch lát sau, Mai Hoa H i Ch ã m t d ng. T ng Thu v ch áo Âu Giang Thư Sinh. Th y b n l p da trâu d y, chàng m m cư i. Toán sát th Mai Hoa H i ã ào t u s ch. Phe B ch y cũng bi n m t nhanh chóng. Hơn mư i tên môn Vũ Khúc còn s ng sót ch y n bên săn sóc, băng bó cho Trác M c ình. Lão nghiêm ngh h i T ng Thu: - Vì sao công t l i c u b n tòa? Chàng cư i m m áp : - Sáu hôm trư c, t i h tình c g p Trác Nam Thư. H Trác r t i h so tài, ai thua tr n s nh n ngư i kia m t vi c. T i h không ánh l i gã nên ã b ng lòng b qua m i hi m khích v i Tinh Ch . Nam Thu nói r ng gã mu n t tay h sát các h tr thù cho song thân. Trác M c ình cư i nh t nói:

- N u v y b n tòa s d n mình ch Nam Thu n. ôi m t lão ánh lên v hi m c, ch ng t r ng ch ng h có chút h i h n nào. T ng Thu nh n ra th dài b i. Năm ngày sau Trác M c ình v n Tinh Cung núi Võng Xuyên, lão kinh hoàng khi th y sô châu báu tr giá m y ch c v n lư ng vàng ã không còn trong m t th t. C a n o v n y nguyên, không d u v t c y phá. B n môn gi nhà ngơ ngác báo r ng ch ng h có ngư i xâm nh p. i tư ng kh nghi nh t là T ng Qu n Tinh Cung Qu Th T Hoàn. Lão này i âu không rõ. H Trác n i lôi ình ra l nh truy sát Qu Th . Lúc vào phòng luy n công. Th y rương châu báu v n y nguyên. Lão th phào nh nhõm. Lão không ng r ng T hoàn không h có t i. Xác c a lão b vùi sâu trong khu r ng sau núi. H i7 C u Không Không Môn c Huy n Cơ Ng Hoa Mai Hoài Nghi Tri u Lão Sau tr n chi n bên b sông C m, danh ti ng T ng Thu l y l ng thiên h . âu âu cũng bàn tán v vi c chàng gi t Âu Giang Thư Sinh, c u nguy cho Vũ Khúc Tinh Ch . Hào ki t kh p nơi ch th c m c v lai l ch c a hai trăm cao th B ch Y b t m t. Ki m pháp tàn c c a h khi n m i ngư i tò mò. Như v y là dư i trư ng c a Thi t Phi n công t có c m t i quân tinh nhu không rõ lai l ch. Nhưng có m t ngư i ã nh n ra ư c Huy t Ki m Môn, ó là Mai Hoa H i Ch . Gi ây, lão ã là Bang ch duy nh t c a Mai Hoa Bang. Ngoài s sát th kỳ c u, m i. Bao năm nay, các phái B ch o ch như nh ng chi c bóng m nh t, lão còn thu n p thêm r t nhi u môn kh ng ch giang h chính là nh ng l c lư ng tàn ác. Tình tr ng cát c , r ng nào h n y r t ph bi n trong võ lâm. Trư c ây, Vũ Khúc Tinh Cung ư c coi là l c lư ng hùng m nh nh t giang h . Nhưng sau khi ng ình Th p Nh t Yêu b Trác Nam Thu gi t ch t các Tinh àn b phá hu th l c Tinh Cung suy gi m r t nhanh. Nh t là sau tr n C m Giang, thanh danh c a Vũ Khúc Tinh Ch sa sút m t cách th m h i. Hi n nay, ng o võ lâm ánh giá r ng võ công c a Mai Hoa Bang là cao nh t. K ó là Thi t Phi n công Bách Lý Lý T ng Thu. i u này hoàn toàn chính xác vì T ng Thu cũng nh n nh như v y, võ công chàng hi n nay s c gi t Trác M c ình vì Vũ Khúc Th n Ch không xuyên th ng n i l p áo da trâu trư c ng c Âu Giang Thư sinh. Như v y, Xúc c t Du Già i Pháp, chàng ch c r ng tác d ng cũng tương t . Hôm trư c, chàng ã có th ra tay gi t Trác M c ình báo ph c m i ph m u chi c u. Nhưng lão ã tr ng thương, b n ch t ngư i hi p sĩ không cho phép chàng ra tay. T ng Thu ã nh b ng ch lão bình ph c r i m i g i l i khiêu chi n công khai òi n . M t m t chàng ráo ri t luy n huy t ki m tàn chi. Là môn ch chàng b t bu c ph i h c pho ki m pháp này. Cũng may tinh th n và l s cũng tương t như Diêm Vương tuy t ki m. C hai u hi m ác và tàn nh n. Nh v y n cu i tháng hai chàng ã hoàn t t. Toán M nh Diêm La ông Phương L c i h pháp Huy t Ki m môn bùi ngùi nói: - Th là ba chiêu ki m cu i cùng ã mãi mãi i theo c môn ch . y m i th c s là ki m thu t thư ng th a. Thi u ba chiêu này, môn ch khó mà ch l i lão Mai Hoa H i ch , phép ng ki m c a lão th t áng s . Gi a tháng ba, võ lâm ch n ng vì tin Trí a Tinh Trác M c ình ã h c theo cách c a Âu Giang Thư Sinh liên k t v i m t i ma u tuy t th . ó là C u Hoa Yêu Cơ Ti t Dư Hà núi C u Hoa Sơn, Huy Châu. Yêu H là t chân truy n c a Võ Lâm c Thánh nên thi n ngh d ng c sai khi n c v t. Thanh Lam Quang b o ki m c a nàng bôi ch t tuy t c Ki n Huy t Phong H u, l i to mùi hương mê h n. V m t b n lãnh võ ngh nàng có th sánh v i Tôn sư m t phái. Dư i trư ng l i có hai trăm n tì r t l i h i. i u áng s nh t là sau lưng C u Hoa Yêu Cơ có s h u thu n c a Võ lâm c Thánh. T ng Thu ch ng h lưu tâm n s xu t hi n c a Yêu Cơ. Chàng s dùng phương th c khiêu chi n công khai b c bách Trác M c ình ph i nh n l i giao u. Nhưng chàng chưa k p th c hi n ý nh, phát hi n B o M nh C Trùng qu y ng trong ngư i. Bi t r ng Thiên a Song Tà ang g i, chàng ành gác chuy n báo c u, kh i hành lên phương B c ngay l p t c. Chàng không bi t m t cha m ru t c a mình nên hao nhiêu tình thương hư ng v dư ng ph và dư ng m u. H ã c u m ng và nuôi d y chàng nên ngư i. T ng Thu mang theo Lãnh Di n Thái Tu iêu Kim C u và c Th Linh H ng Thái B ch. H ư ng là tay di u th s m t c a Huy t Ki m Môn. Chính gã là ngư i ch huy vi c t nh p Tinh Cung, l y tr m tài s n c a h Trác. Thiên Th La Hán Trương Tam ã k l i m t ho chi ti t v ư ng i nư c bư c trong cung. C ng v i tài năng xu t chúng c a mình trong ngh ám khí cơ quan, Linh H ã xu t s c hoàn thành nhi m v . ư ng Thái B ch v n là h u du c a m t chi phái ư ng Gia T Xuyên nên có tài phóng c châm r t l i h i. Do ó m i n i danh là c th . a Tà ã d n dò nh ng qui ư c c a C Trùng nên T ng Thu hi u r ng song thân v n an toàn, chưa nguy ng p l m. Ngày xu t quân, Thiên Tà có nói d u th ng hay

thua, h cũng quan ngo i tìm cho ư c linh v t Sa M c Xà Vương. M t c a Xà Vương có th làm cho T ng Thu tăng ba mươi năm công l c. Chính vì v y h m i i mãi cho n bây gi . Ba ngư i lên ng a i d c theo sông Hán Thu , n a tháng sau ã n Trư ng An. H không n thăm m c môn ch D ch Thúc Quân mà trên ư ng tr v s c i táng luôn. Trưa ngày u tháng tư, b n T ng Thu l ng th ng vào thành, d ng cương trư c V Thu i t u lâu. Trư ng An n m c nh dòng sông V nên t u quán m i có tên này. T ng Thu m c trư ng bào thư sinh màu vàng, tay phe ph y thi t phi n, trông r t ung dung tiêu soái. Nhưng ôi m t y sát khí và gương m t anh tu n l nh như sương khi n chàng tr nên uy nghiêm và áng s . Hai gã thu c h bán theo như bóng v i hình. Th n thái iêu Kim C u ch ng khác gì ch nhân. Ch có c Th Linh H là tươi hơn m t chút. Th nh tho ng môi gã i m m t n cư i như mu n khoe hàm răng tr ng bóng u n. Nhưng thiên h âu bi t r ng cái tâm c a gã còn tàn nh n hơn c hai ngư i kia. Ba ngư i i th ng lên l u trên ch n bàn c nh c a s h ng gió Nam. M i u h mà v ng dương chói l i như mu n thiêu cháy v n v t. iêu Kim C u kéo gh m i T ng Thu an to r i m i cùng Linh H ng i xu ng. Hôm nay là ngày chay t nh nên t u lâu v ng bóng thư ng dân. Ch có m y ch c hào khách võ lâm ang thù t c. Rư u th t d n lên ê h . T ng Thu ăn hai chén ã buông ũa, chàng b o hai gã c t nhiên. Lãnh Di n Thái Tu và c Th Linh H ã t ng nghe các lão h pháp k l i r ng cô Môn Ch D ch Khúc Quân là ngư i cao ng o, l nh nh t ngay c các h pháp cũng không ư c phép ng i chung bàn. Nay Tông Thu tính tình phóng khoáng, s ng khoái khi n b n thu c h không c m th y xa cách. Ngoài s tôn kính, h còn c m th y m t tình c m thân thi t. Hai gã ăn v i cho h t bát cơm h u rư u Môn Ch . T u lư ng c a T ng Thu khi n b n h ph c lăn. Càng u ng m t chàng càng tái i, ánh m t v n sáng r c, l i nói không h sơ su t, u ng say mà tánh không lo n, ó là c c a b c quân t . Ba ngư i nâng chén u ng tràn, ch c lát á c n vò rư u mư i n hai a ti u ng con c a H o Minh, cân. Ti ng tr con ùa gi n dư i ư ng v ng lên khi n T ng Thu nh lòng chàng qu n au, nhãn quang loé lên ni m ph n h n. Chàng ã th không b sót m t tên sát th Mai Hoa nào c . T ng Thu th dài, nhìn v cu i tr i Tây. Ng n i Ba Sơn s ng s ng như chi c tr ch ng tr i, ch c th ng màn may tr ng. B ng t dư i l u có ngư i bư c lên. c Th Linh H dư ng như quen bi t nên kh bi n s c m t. ó là m t lão nhân áo xanh, tu i th t tu n, dung m o c c kỳ phúc h u, hi n lành như m t phú h già. Tuy nhiên, n u nhìn k s th y gương m t lão tái mét không chút huy t s c ánh m t l i y v h t ho ng, lo s . Lão nhân cũng ã nh n ra ư ng Thái B ch nhưng v n th n nhiên ng i xu ng. T ng Thu nhãn quang s c bén, bi t r ng lão ang th thương. Chàng quay sang nhìn Linh H v i v dò h i. Gã h gi ng thì th m: - B m môn ch , lão này là La Võng Nam Vi S Lãm C môn ch Không Không Môn. ám o chích , th n thâu trong c nư c u là t c a lão. Không hi u lão b ai truy sát mà th n thái l i khó coi như v y. Chàng g t u nói nh : - Lão ang b tr ng thương. Nhưng sao lão không c i trang tránh m t c u nhân? Linh H cư i áp: - H S t hào khinh công mình vô ch thiên h nên ch ng bao gi ch u hoá trang. Vi c này ã g n li n v i thanh danh c a lão nên không th tuỳ ti n s a i ư c. Cái danh lu ngư i là ch y. Thu c h là tay di u th c hành không ph i là ngư i c a Không Không Môn. Tuy nhiên, trong quá kh ã vài l n ư c lão tương tr , cung c p thông tin. Lão còn là chuyên gia th m nh các b o v t và ánh giá châu báu. Nh lão mà b n o chích có th bán úng giá nh ng gì mình tr m ư c. Lãnh Di n Thái Tu xen vào: - S Lãm C là tên o t c quái d nh t thiên h . Lão là môn ch mà xem ra còn nghèo hơn m t tên tr m v t. Dư ng như nh ng tài s n l y ư c lão u em b thí c . Nghe nói lão xu t thân là m t thư sinh nghèo quê Phúc Châu. Năm hai mươi tu i lão lên kinh ô ng thí. nhà song thân và hai em u ch t ói vì h n hán. H S thi r t, ph n chí b nghi p văn chương không hi u sao lão l i tr thành môn ch c a gi i tr m c p. T ng Thu b t giác có c m tình v i lão tr m này. S Lãm C ăn u ng v i vàng, g i ti u nh tính ti n. Nhưng lão chưa k p r i ch thì ã b b n quái nhân vây ch t. H tr n gi các c a, nhìn S Lãm C cư i ng o ngh . Dung m o dáng vóc c a b n ngư i này v a t c cư i v a áng s . H cao hơn ngư i thư ng c hai cái u nhưng thân trên ng n ng n, còn t chi thì dài quá kh . Tóc không búi xoã ngang b ng khăn l a. B n màu , tr ng xanh vàng ch c là phân bi t vì h gi ng nhau như úc. T ng Thu cư i th m, nh n Hoàng Hoa Tam Tiên. C b n u có ôi m t hình tam giác, mũi di u, mi ng r ng. Hàm răng tr ng nh n, nh n ho t như răng chó sói, trông r t hung b o. Lãnh Di n Thái Tu th dài: - S lão mà ng ph i b n Trư ng Túc T nhân Ma này là coi như ã n lúc m t v n. Khinh công và thu t truy tung c a chúng áng g i là cao cư ng nh t võ lâm. T ng Thu h i l i: - B n này lai l ch ra sao?

- B m môn ch , b ngoài h chuyên v truy sát nh ng b n t i ph m b tri u ình treo gi i thư ng ho c gi nh n l i i u tra thu h i b o v t b m t tr m. Nhưng bên trong, b n nhân ma l i là o t c. Có i u h hành s c c kỳ chu áo, tàn nh n, không lưu l i nhân ch ng nên ch ng ai dám b t t i. Anh em H c o r t căm thù T Nhân nhưng khôn dám ng vào. Sư ph b n chúng chính là võ lâm c Thánh. T ng Thu cư i nh t. Th n thái c a chàng khi n hai gã thu c h rùng mình. Lúc này La Võng Nan S Lãm C bi t mình không thoát ch t nên bình th n nói: - Lão phu bi t qui c c a t v nên không dám m l i c u xin. Nhưng cái u c a S m ch áng giá năm ngàn lư ng b c. So v i s vàng mà chư v nh n c a Lan Châu Tài Th n s ch ng áng là bao. Lão phu ngh ư c toàn m ng. N u không lão phu s p nát pho tư ng Ng c Quan Âm này ra ngay. Gã chít khăn chính là i Nhân Ma Tông Nh t Lăng. Gã t m t m cư i gian x o: - S Môn ch yên tâm chúng ta cùng ng o võ lâm, b n t i h âu n tuy t tình như v y. Xin hãy trao b o v t ra r i ư ng ai n y i. S Lãm C là b c lão thành, âu d gì tinh l i gã. Lão cư i mát áp: - Lão phu ch có m t cái m ng nên không th khinh su t ư c. Mong t v l y thanh danh c Môn mà th r ng s không truy sát S m n a. Võ lâm c Thánh v n còn s ng. B n nhân ma dù tán t n lương tâm n âu cũng không dám khinh sư di t t . N u ã em Tông môn ra th , t t s không dám sai l i. Nhưng b n chúng âu nghĩ n chuy n tha m ng cho S Lãm C . Trư ng Túc T Nhân Ma n i ti ng thiên h v tính tham lam, b n x n, d u n a l ng b c cũng không rơi r t, hu ng h gì năm ngàn lư ng. Nh Nhân Ma T ng Thiên Giang nghi n răng kèn k t nói: t , tôn c a lão. M i tên tr m - N u lão dám p v Ng c Quan âm, lão gia th s không tha m ng cho b n v t d u ch áng trăm lư ng ti n thư ng, s vì lão mà m t m ng. S Lãm C bi t b n này hung ác thành danh, dám nói , dám làm. Lão th dài: - Thôi ư c! Lão phu không th chúng t mang lu vì mình. Coi như s ta hôm nay ã h t. H S ho húng h ng, l y ra m t pho tư ng ph t xanh bi c cao gang tay. i Nhân Yêu s i phương tráo tr li n g n gi ng: - Lã o hãy t xu ng bàn r i lùi ra sáu bư c, ch p tay sau lưng. S Lãm C có tài phóng phi ao r t l i h i nên T ng Nh t Lăng không dám xem thư ng. Môn Ch bu n bã làm theo ý i phương. i Nhân Yêu hài lòng bư c n, thò tay nh l y b o v t. Ng âu, m tia ch p vàng nh t bay n. Ti n t khu u tay c a gã. ng th i m t bóng ngư i lư t n, v y tay hút l y pho tư ng. Công phu Hư Không Nhi p V t c a ngư i này th t áng khâm ph c. Không Không Môn Ch S Lãm C căm h n vung tay phóng m t lư i ti u ao vào b ng i Nhân Ma. Gã gào lên r i ngã qu . Ngư i áo vàng l y xong pho tư ng, xông vào t n công Nh Nhân Ma. Ba gã quái v t này ang b Lãnh Di n Thái Tu và c Th Linh H c m chân. T ng Thu căm ghét b n ê ti n nên xu t th r t tàn nh n. Chàng v n toàn l c ánh chiêu Phi n T o Tàn Vân, phóng qu t m t mù, phong to mư i hai y u huy t trên thân trư c i phương. Gã này múa tít trư ng ki m ch ng c . Thân ki m có ánh lam ch ng t ã ư c t m c. Nhưng s gã ã t n nên m i g p i Sát Tinh. Thi t Phi n i m nhanh phá tan màn ki m quang r i t ng t xoè ra. M t lu ng o l c mãnh li t giáng vào m t T ng Thiên Giang. Th c p gã v toang, ch t không k p ngáp. Bên kia, Lãnh Di n Thái Tu quát vang, chém li n mư i m y ư c h t nhưng thanh ki m ng n t nhiên bay ra, c m vào ng c gã. iêu Kim C u gi t nhát. Tam Nhân Ma m nh dây thi t luy n, thu h i vũ khí, l nh lùng nhìn i th c a mình h p h i. c Th Linh H th y h iêu ã c th , gã s m t m t v i Môn ch nên b t ng vung t th . B y mũi c châm chia nhau bay vào ngư i T Nhân Ma. H T ng ch g t ư c có b n mũi, s còn l i c m vào b ng và ùi. Th a lúc ch nhân b i r i, Linh H xu t tuy t chiêu. T chi và th c p T Nhân Ma r i kh i xác thân. Th c khách và b n ti u nh xanh m t trư c th o n tàn kh c c a h ư ng. T ng Thu trao pho tư ng l i cho S Lãm C : - Các h hãy i i nh b o tr ng. H S nh n l y, run gi ng c m t : - Ơn c u t lão phu xin t c d . Lão phi thân qua c a s bi n m t. iêu Kim C u quăng nh b c hai ch c lão cho lão chư ng qu y r i kính c n m i T ng Thu d i gót. Ba ngư i r i thành Trư ng An i v phía Hàm Dương. Ch ng m y ch c ã n cánh r ng ngày trư c, nơi có m t k ni m y máu và nư c m t. Cái ch t c a gia ình i H o Minh mãi mãi h n sâu trong ký c T ng Thu. o n ư ng này v ng v , khách l hành i qua u r o bư c ho c thúc ng c i mau. B ng La Võng Nan Vi S Lãm C t trong m t ư ng mòn ch y ra, v y b n T ng Thu vào. Lão i trư c d n ư ng, n m t toà c mi u hoang ph m i d ng l i. H S vòng tay nói: - Xin m i công t vào trong àm o. Lão phu có chuy n mu n thưa.

N n mi u ư c quét d n s ch s , ch ng t có ngư i thư ng xuyên lui t i. Linh H cư i b o: - S Lão ca nh chiêu ãi b n này n ơn hay sao? ư ng Thái B ch ã g n b n ch c nên g i xưng huynh v i lão cũng là h p lý. S Lãm C t m t m l c u: - Không có âu, xin m i tam v ng i xu ng n n g ch, lão phu xin có vài l i. Láo nghiêm ngh h i Linh H : - Bao năm nay, lão phu ã bi t các h là ngư i c a Huy t Ki m Môn, nay các h và Lãnh Di n Thái Tu ng hành, l i h t lòng tôn kính Bách Lý công t ây. V y xin h i có ph i Huy t Ki m Môn ã tìm ư c Tân Môn Ch . Linh H cư i khanh khách: - Lão tr m chúa này qu là l i h i , oán vi c ch ng sai m y may. Công t ây chính là Môn Ch c a b n ta. S Lãm C g t gù , l y pho tư ng Ng c Quan Âm ra t xu ng trư c m t T ng Thu r i bùi ngùi nói: - Lúc nãy, lão phu ã nh t ng b o v t này cho công t . Nhưng vì không mu n gieo ho cho ngư i nên n gi m i dám ưa ra mong công t nh n cho. T ng Thu cư i mát: - Các h vào sanh ra t m i l y ư c v t này, l nào t i h l i cư p o t s thích c a ngư i? Năm xưa các h ã nhi u phen tương tr c Th Linh H . Nay Huy t Ki m Môn giúp l i m t l n là úng l công b ng, ch ng ai n ai c . S lão cư i bu n: - Công t nhân ph m tôn quý t t không ch u nh n v t tr m c p. Nhưng thú th t pho tư ng này v n là c a lão phu. Hơn hai mươi năm trư c lão phu ã l c bư c n Quý Châu, tình c nh t ư c trong m t hang ng. Lúc tr l i Thi m Tây, i ngang chân núi Lô Sơn, b gã Long Trư ng i o ch n ánh. ao pháp c a gã hi m ác tuy t luân nên lão phu không ch l i. Tình c Lô Sơn Tiên T Cam T n Mi xu t hi n, h p l c ánh u i ch nhân. Tiên t còn ưa lão phu lên núi Lô Sơn Th n Ni tr thương. C m cái ơn y, lão phu ã t ng pho tư ng Ng c Quan Âm. Th n Ni ã t trên b c th trong am. Vài năm sau Th n Ni to hoá, Cam Tiên T chôn chung v i xác sư ph . Sau này nàng k t hôn v i T Xuyên Th n ao Trác Kh Lưu, lão phu có n d ti c cư i nên nghe k v pho tư ng chôn trên núi Lô Sơn. S vi c trôi vào quên lãng cho n lúc Trác Nam Thu xu t hi n, t n công các Tinh àn và l t m t n Trác M c ình. Tình c lão phu tìm ra m t ngôi m r t c Hàm Dương. Trong y không có c a c i vàng b c mà l i toàn là sách v . Lão phu tò mò m quy n Huy n Cơ Di C i c th , m i bi t trong pho tư ng Ng c Quan Âm có ch a m t quy n bí kíp vô thư ng. Lão phu m ng r n Lơ Sơn ào l y b o v t trao cho Trác Nam Thu. V i tuy t h c c a Huy n Cơ Thư ng Nhân, Nam Thu m i có th th ng ư c Vũ Khúc Tinh Ch . Nào ng , khi lên n m c a Th n Ni thì th y m nh t trư c m chí ã b ào b i. Chi c lư hương b ng á n m lăn lóc m t bên pho tư ng ư c chôn dư i chân lư hương. Lão phu bèn i u tra b n o t c T Xuyên và Quí Châu, cu i cùng tìm ra h l c c a pho tư ng. B o v t ã ư c bán cho Lan Châu Tài Th n. Vì v y lão phu ã t nh p vào nhà Tào Sĩ Hoàn mà l y l i v t báu lúc thoát ra, lão phu trúng m t chư ng To Tâm Tri t M ch c a Qu Chư ng T Lô. Phàm ch ng s ng ư c bao lâu n a. Tung tích c a Trác Nam Thu l i như bóng chim tăm cá ch ng bi t nơi âu. Lão phu xin công t hãy rèn luy n pho tuy t h c này. N u có g p Trác Nam Thu thì truy n d y l i cho gã. y là tâm nguy n cu i cùng c a k b c m nh này. Nói xong, lão nhìn vào m t T ng Thu ch i. ôi m t ươn ư t, long lanh c a chàng khi n lão s ng s t. T i sao con ngư i l nh lùng như á này l i có v b i h i thương c m? c Th Linh H nh nhàng b o: - Lão có th yên tâm mà ch t ư c r i. Môn ch c a b n ta chính là Trác Nam Thu ây. S Lãm C s ng s t p úng: - Nhưng lão phu nghe nói Trác công t ngư i nh thó như a tr hơn mư i tu i thôi mà. B ng ôi m t lão tr n tròn, mi ng há h c. Thân hình T ng Thu t t nh l i úng như hình d ng c a Nam Thu mà thiên h v n truy n t ng. C hai gã sát th cũng d i m t khi l n u ư c ch ng ki n th n công Xúc C t Du Già i Pháp. H ch nghe chàng nói ch chưa th y bao gi . Lát sau, T ng Thu x công tr l i như cũ. Chàng d u gi ng: - Các h là ngư i chí tình, chí nghĩa, Nam Thu tôi xin c m t . S Lãm C m ng n sa l , c m l y pho tư ng nhét vào tay chàng: - Công t ! ây là chút lòng thành báo n ơn c u m ng c a l nh ư ng. Lão phu d u ch t cũng vui lòng. T ng Thu cư i mát: - Các h không th ch t ư c, chút thương th kia t i h có th ch a tr d dàng. Chàng ra l nh cho hai thu c h ra ngoài c nh gi i r i b o h S c i áo. Trên lưng lão m t d u chư ng n tím en. T ng Thu dùng u nan qu t r ch m t ch th p trên thương tích. Chàng n n h t máu b m ra r i b t u d n Càn Khôn chân khí vào ngư i h S qua huy t m nh môn. Lu ng chân l c lư ng nghi hùng h u l n lư t thông nh ng o n kinh m ch b t c

ngh n. Ba kh c sau S Lãm C nghe cơ th thư thái, huy t m ch thông su t, công l c ph c h i như cũ. T ng Thu buông tay, nh m m t hành công và chân nguyên ã hao t n khá nhi u. M t canh gi trôi qua chàng x công vươn vai ng lên . Tr i ã quá gi mùi, n u i ti p cũng không n k p Hàm Dương. T ng Thu quy t nh ngh l i t i ây. Chàng ng c nhiên khi th y S Lãm C h i mư n Linh H m t chi c m t n da ngư i. Bi t chàng ang nhìn, lão vui v nói: - T sau tr n này, danh hi u La Võng Nan Vi ã tiêu tan. Mu n b o toàn m ng già ành ph i b c t t. Lão r ư ng Thái B ch tr l i thành ki m rư u th t. C hai hoá trang k lư ng r i m i i. Vô Di n Yên Cơ ch Y n Bình ngư i em th b y trong Bát Long là tay thánh th trong ngh d ch dung. Chính nàng ã cung c p nh ng chi c m t n này cho ng môn. ch Y n Bình là ái n c a Nh H pháp ch Thanh Ph n. ch lão là ngư i n m gi ngân sách chi thu c a toàn môn nên ch ng h có thanh danh gì Tư ng m o lão m p m p, phúc h u ch ng khác gì m t gã lái buôn. Nhưng lúc xu t tr n, thanh ki m trong tay lão c ác ch ng kém gì ai. Môn qui c a Huy t Ki m Môn không c m thu c h h c thêm công phu bên ngoài. Ch c n h chuyên tâm rèn luy n pho Huy t Ki m toàn chi, r i mu n nghiên c u th n tuy t k nào cũng ư c. Ngoài b n ch c v h pháp, Bát Long tương ương v i ch c ư ng ch . M i l n có phi v , h s là u lĩnh c a hơn ba mươi sát th . Cu i gi thân, Linh h và S lão tr l i sau tr n chi n v i Trư ng Túc Nhân Na, ai cũng ói b ng c nh t là T ng Thu. Chàng ã tr thương cho h S nên r t c n b i b . Th c ăn ng trong nh ng chi c l ng tre v n còn nóng s t. Chén ũa cũng y khôn thi u th gì. ăn ư c vài chén, h quay sang u ng rư u. S Lãm C cư i: - Công t ch c không th ng r ng Huy n Cơ Thư ng Nhân l i có liên quan n Huy t Ki m Môn bí n này, ch có mình lão phu bi t ư c nh c cu n di thư kia. Còn m t i u mà c trăm ngư i năm nay võ lâm v n m m t là l i l ch c a Huy n Cơ Thư ng Nhân. T ng Thu nhíu mày nói: - T i h t ng nghe nói Huy n Cơ Thư ng Nhân là b c cao th s m t n a th i trư c. Nhưng ông ta là hoà thư ng nên ch ng gi t ai bao gi . S lão c ý nh n m nh t ng ch : - Nhưng trư c khi xu t gia lão chính là sát nhân Vương Hàn Thiên Y, ngư i ã t ng gi t m y trăm cao th B ch o. - Không th th ư c - Lãnh Di n Thái Tu th ng th t Chính Huy n Cơ Thư ng Nhân ã gi t lão ta trên núi Thái B ch. S lão l c u: - iêu lão hãy ta k rõ ngu n cơ. S là m t hôm Sát Nhân Vương tình c i ngang núi Thái B ch. ám cư ng o trên núi âu nh n ra hung th n li n ch n ư ng cư p c a. Hàn Thiên Y gi t s ch hai mươi tên. V t áo tên u lĩnh t lìa, l s i dây chuy n mang m c ng c kh c ba ch Hàn Thiên Chí. Ng c c a h n có ba n t ru i son n m th ng hàng, lúc b y gi Hàn lão m i bi t mình ã gi t l m a con trai duy nh t. V lão ghê s tính hi u sát c a ch ng nên ã m con tr n bi t t ba ch c năm trư c. Sát Nhân Vương quỳ bên xác con kêu khóc, dùng ki m r ch nát gương m t mình r i xu ng tóc quy y l y tên là Huy n Cơ Thư ng Nhân. Trư c ó, lão ã sáng t o ra hai pho ki m pháp là Diêm La Tuy t Ki m Tàn Chi. H Hàn gi u m t ch n hai ngư i có căn cơ truy n cho m i ngư i m t pho. V n là kỳ tài tuy t th , trong lúc xu t gia, lão l i nghĩ ra pho ki m th ba Huy n Cơ Th t Th c t vào trong pho tư ng Ng c Quan Âm. Lát n a, lão phu s m tư ng ph t l y bí kíp công t rèn luy n. T ng Thu l m b m: - Bây gi ta ã hi u vì sao hai pho ki m pháp này l i có cùng l s ? Th y S Lãm C ngơ ngác, iêu Kim C u l nh lùng nói: - Môn ch còn là dư ng t c a Thiên a Song Tà, ương nhiên ph i tinh thông pho Diêm La Tuy t Ki m. S lão th c ng ra, lão cư i ha h : - Th t không ng võ h c c a Sát Nhân Vương l i t p trung c trong ngư i Trác công t . T ng Thu l ng l ng l y pho tư ng Ng c Quan Âm ra xem xét, toàn thân không m t d u ráp n i. S Lãm C cư i h i: - Công t có oán ra m i n i n m âu không? T ng Thu nhìn l i, th y c B ch Y i Sĩ ng i ki t già trên toà sen chàng ng m nghĩ r i áp: - N u t i h không l m thì bí n n m ư ng phân cách gi a toà sen và b vuông dư i. - Th t áng khâm ph c ! S lão dơ ngón cái khen ng i. Lão h i mư n Linh H hai mũi c châm. H ư ng dùng rư u r a s ch r i m i dám trao cho Lãm C . Lãnh Di n Thái Tu v i ng lên, r Linh H ra ngoài c nh gi i. H S dùng kim âm cùng m t lúc hai m t ph t. Kỳ

di u thay, ôi m t th t sâu vào và chi c b dư i chân áy tư ng r i ra. Pho tư ng tuy n ng n nhưng l i r ng ru t. S lão rút ra m t quy n sách m ng cu n tròn, trao cho T ng Thu. Ngoài bìa có b n ch Huy n Cơ Bí Kíp. Chàng say mê c, quên c s hi n di n c a h S . Lão nh nhàng ng lên, ra ngoài nh t c i khô t i n nhóm l a sư i m. T ng Thu là ngư i hi u võ, g p ư c tuy t h c th t truy n, chàng không tài nào d t ra ư c. Hoàng hôn buông xu ng r i êm n. T ng Thu ng i bên ng n l a b p bùng, l y qu t thay ki m, th thi tri n nh ng th th c trong b y chiêu Huy n Cơ Ki m Pháp. n cu i canh ba, chàng m m cư i: - T i h ch hi u ư c có hai chiêu u vì tinh th n còn có nét tương t như Diêm Vương Tuy t Ki m và Huy t Ki m Tàn Chi. Nhưng năm chiêu sau c c kỳ bác t p, khác h n i sát khí ngày càng gi m. Có l , Thư ng nhân d n d n giác ng Ph t Pháp nên cái tâm thi n lương hơn. Nói xong, chàng quăng quy n ki m ph vào ng l a. S lão ré lên: - Sao công t l i hu i? Linh H l i: - Mông ch ã thu c làu còn gi l i làm gì? S Lãm C th phào: - Lão quên m t răng công t là h u du c a Lô Sơn Tiên T , trí nh c a nàng kỳ tuy t nh t thiên h . Sáng hôm sau, S Lãm C t bi t b n T ng Thu. Lão ã có trong ngư i ba b n chi c m t n nên không còn s ai nh n ra n a. Tông Thu cùng hai thu c h ti p t c cu c hành trình ra quan ngo i. Mư i hai ngày sau h vư t Hoàng Hà vào thành Ngân Xuyên th ph c a t Tây h . a phương này g i l i nh ng năm tháng cùng c c, kh i trong i Lãnh Di n Thái Tu vì v y m t gã n ng như chì. V ng dương ã t t h n, ba ngư i vào Thanh il i m ngh ngơi. Ngân Xuyên n m g n b sông Thanh Thu . Thư ng thư ng, nh ng khách i m Thu c nh b sông hay dành t ng chót làm nơi ăn u ng, th c khách có d p ng m c nh sông. L i m này cũng v y. T ng Thu ch n bàn ngay lan can mong ư c thư ng th c ánh trăng vàng trên m t sông. Ba ngư i thù t c n canh hai, c n ba vò Thi u Hương lâu năm. V ng trăng mư i ba lơ l ng trên không, ban phát ánh sáng d u dàng cho v n v t. Dòng nư c H ng Hà ã m t i màu s c c ng u, tr nên áng yêu l lùng. T ng n Thư ng Sương và H ng Lăng Phư ng. Sương nhi là cô gái u tiên trong i chàng, ngư i Thu ngà say nh ã em t m thân băng thanh ng c khi t dâng hi n c u l y m ng chàng. D u Tam Phong H Ly có là ngư i tình n ng th m y ma l c chàng v n yêu thương Sương nhi nhi u hơn. Nàng không nói ư c nhưng ôi m t hoang d i, thi t tha kia luôn ch a chan ngàn v n l i yêu thương. T ng Thu b t giác nghe lòng dâng lên c m giác da di t. iêu Kim C u b ng nâng chén m i chàng. T ng Thu tinh ý nh n ra Lãnh Di n Thái Tu thư ng li c v toà i lâu b n t ng g n y. M t gã ánh lên v bi ph n khôn cùng. Chàng i m m nói: - Ngươi có tâm s gì sao ch ng nói v i ta. i v i t Huy t Ki m môn, l i nói c a môn ch là m nh l nh. Kim C u nghi n răng áp: - B m môn ch ! Trong toà i lâu kia có k ã ày o thu c h su t sáu năm tr i. Lão th ng tay ánh p, ch i b i iêu m m t cách tàn t . Cu c s ng ngày y còn t hơn m t con chó gh . T ng Thu qu c m t: - V u sao gi ây ngươi không gi t lão mà tr h n ? M t k tàn nh n v i ng lo i như v y không x ng ư c hư ng c nh phú quý, vinh hoa. c Th Linh H l i: - B m môn ch ! Lão D ch C u kia là cháu h c a c môn ch D ch Khúc Quân. i h pháp ã nghiêm c m iêu i ca tr thù. T ng Thu cư i kh y: - N u D ch Môn ch còn s ng t t cũng không ch p nh n vi c làm tàn ác c a cháu mình. Ta ra l nh cho hai ngươi n ch t t hai bàn tay D ch C u. Như th cũng là ã n m t c môn ch r i. Kim C u khoan khoái vòng tay t ơn r i kéo Thái B ch i. H tung mình qua lan can, rơi th ng xu ng hoa viên, nương theo ánh trăng m mà i. T ng Thu ng i l i i m v i v ng trăng, th nh tho ng li c v phía D ch gia trang cách y ch ng vài ch c trư ng. Hai kh c sau, ti ng phèng la mõ tre vang d i, èn u c sáng r c c cơ ngơi c a lão lái ng a D ch C u. T ng Thu hài lòng nh n ra hai bóng tr ng ang lư t v phía Thanh Thu iL i m. Khi h l i g n hơn, chàng m i phát hi n có b y tám bóng en ang bám theo sau, thu c h c a chàng. Khinh công c a b n này ch ng khác gì Linh H và Lãnh Di n. T ng Thu cau mày t h i vì sao trong nhà D ch C u l i có nhi u cao th như v y? Lúc còn cách khách i m ch ng vài trư ng. Linh H b t ng tung ra m t n m c châm. Hai gã áo en trúng òn lăn ra. Sáu gã còn l i múa tít trư ng ki m u i theo. Nhưng hai chàng sát th Huy t Ki m môn không ch y n a, h quay l i t n công b n H c y. Ki m quang l p loáng dư i ánh trăng m , cu c chi n di n ra r t quy t li t. So ra, võ công c a Linh H và Lãnh Di n hơn b t c tên H c Y nào. Nhưng

chúng l i có n sáu tên nên dành ư c thư ng phong. Lãnh Di n Thái Tu gi n d g m vang, o n ki m như ánh ch p bay vào ng c tên i di n. Linh H cũng r i c châm r i m i phóng ki m. Ba gã H c Y b lo i kh i vòng chi n nhưng h iêu và h ư ng u b thương nh . T ng Thu thoáng th y t xa có mư i m y bóng ch y l i, chàng v i nh y xu ng u tư ng r i b c cao lên, xu t chiêu Lôi o Qu n Sơn. Chín o chư ng kình như vũ bão giáng xu ng u b n áo en. C sáu tên thét lên au n r i g c ngã. - Mau rút vào sau tư ng băng bó, b n ti p vi n cho ta. Hai gã nhìn l i, th y có n mư i m y tên ang lư t n, v i tuân l nh môn ch . T ng Thu nh t m t thanh trư ng ki m dư i t, b n vi n binh v a ình b thì chàng p n. Chàng xu t chiêu Nguy t D Thí Vong, ki m quang r i ra muôn ngàn ánh hàn tinh như ngư i r i g o cúng cô h n êm r m tháng b y. B n gã h c y ôm m t rên la. Lư i ki m s c bén ã khoét l trên trán cúng. Mư i hai tên còn l i v i xông vào giáp công, b n lãnh b n chúng r t l i h i, l i l p thành ki m tr n nên ti p ng công th nh p nhàng. T ng Thu th m khen nh b ng s hu n luy n Huy t Ki m môn theo hư ng này. Chàng ung dung ch ng , ch ng v i dùng tuy t chiêu, xem th l s ki m tr n.. Nhưng Lãnh Di n Thái Tu và c Th Linh H ã băng bó cho nhau xong. H nh y vào h tr Môn ch . B t p kích b t ng nên hai tên ngoài cùng l p t c tán m ng. Ki m tr n suy y u ngay, T ng Thu cư i nh t xu t chiêu Diêm Vương Hoan Ti u. Trư ng ki m trong tay chàng rung ng, phát ra nh ng ti ng nhân nga. A nh ki m loé lên c t t th c p ba gã mé h u. Thi t phi n trong tay t xoè ra, ph t vào ng c m t tên trư c m t. Thu c h chàng cũng h thêm ư c hai tên n a. B n tên cu i cùng kinh hãi, nh ào t u. T ng Thu không mu n ch nhân phát hi n tung tích c a mình nên quy t ch ng xót m t tên. Chàng b c lên cao ch p lư i ki m xu ng u b n chúng. Chiêu Tuy t L Nam H c c kỳ bá o, s c công phá r t r ng, do ó chàng ít khi dùng n. B n gã h c y kinh hoàng, h p ki m ón chiêu. Nhưng ư ng ki m n ng như núi thái, ã g t bay vũ khí và li m vào thân th i phương. Ch có m t tên thoát ch t nh lăn tròn trên m t t. Ti c r ng c Th Linh H ã ch s n, ch gã ra làm ôi. T ng Thu c m trư ng ki m xu ng bãi c l nh lùng h i Kim C u: - Ngươi có nh n ra l i l ch b n này không? Lãnh Di n Thái Tu v i áp: - Thu c h cho r ng chúng là th h c a Mai Hoa Bang. - Có l D ch C u liên k t v i Mai Hoa Bang và bi n nhà mình thành cơ s bí m t c a chúng. à, hai ngư i ã òi n lão xong chưa? Lãnh Di n n n cư i hi m hoi: t nh p vào h u vi n. Lão ta ang n m v i ti u thi p, s quá - T ân môn ch . Thu c h và ư ng Tam ch ng dám kêu la. Thu c h k t i lão xong li n ch t t hai bàn tay. Không ng con ti n tỳ kia s quá thét lên nên m i b i l hành tung. ư ng Thái B ch cung kính áp: - B m môn ch chúng ta l i ây không ti n, xin r i sang khách i m khác. T ng Thu suy nghĩ m t lúc b o r ng: - Hai mươi sáu t thi này s làm náo ng quan quân Ngân Xuyên, e r ng s gây phi n lu cho chúng ta. Có l nên r i thành ngay, lư t v s h i t i h D ch sau. N a kh c sau, ba ngư i ã ra kh i thành, thúc ng a phi mau. Trăng non soi ư ng Thiên Lý, gió Nam làm m sương êm. H phóng ng a n sáng ã cách Ngân Xuyên hơn trăm d m. G n n chi c c u á l n b c ngang m t nhánh c a sông Thanh Thu . T ng Thu ra hi u d ng cương dùng i m tâm. ang ăn, t nhiên chàng h i: - Năm xưa, D ch môn ch i âu mà l i có m t Trư ng An? iêu Kim C u buông ũa áp: - Thu c h t ng nghe i H pháp k r ng D ch Môn ch nh n ư c thư c a D ch C u m i i Ngân Xuyên ăn y năm con trai gã. Thu y, căn c c a b n môn t Sào H ph Giang Tô nên ph i i ngang Trư ng An. T ng Thu g t gù h i ti p: - ông Phương h pháp có cho bi t ai là b ng h u thân thi t nh t c a môn ch không? - Thưa có. Hoàng Hoa cung ch Tri u Sư n chính là b n thâm giao c a D ch môn ch . - V y có kh năng nào D ch môn ch ghé Tinh Châu r Tri u Cung ch cùng i? Linh H gi t mình: - Ch ng l môn ch nghi ng h Tri u là hung th ? T ng Thu cư i kh :

- Thanh tri n ao c m sau lưng ch ng t r ng D ch môn ch ã b k thân ám toán, ngư i l khó mà c th ư c. Hoàng Hoa Cung ch là ngư i duy nh t mà D ch Môn ch không h phòng. Hơn n a, t i sao môn ch l i r vào khu r ng y làm gì? Ch ngư i ng n n cách ư ng quan o năm sáu d m, n u c n tiêu ti u cũng âu ph i i xa n th ? Ta tin r ng D ch môn ch ã k nào ó d n d . Nhưng phàm là khách võ lâm, khi vào r ng lúc nào cũng c nh giác. Ch có ngư i i c nh ngư i m i lơi l ng mà thôi. iêu Kim C u l m b m: - Nhưng lão ta h i môn ch ư c cái gì ? Ba mươi năm nay lão ru rú trong cung, ch ng h xu t hi n như m t b c hi n gi , không màng danh l i. - N u xét n vi c ai có l i trong cái ch t c a D ch Môn ch thì ó chính là Mai Hoa Sát th h i. Nhưng t i sao h l i bi t Huy t Ki m môn ph i thoái xu t vì m t môn ch mà dám ng ra kinh doanh ngành gi t mư n ? Và n u như b n h c y êm qua là ngư i c a Mai Hoa Sát th h i thì các ngươi có nghĩ n m t i u gì không? c Th Linh H toát m hôi: - úng v y ! Nhưng theo l p lu n c a Môn ch , s ph i i n k t lu n r ng Hoàng Hoa Cung ch Tri u Sư n chính là Mai hoa h i ch ? T ng Thu g t u: - Có th l m! Nhưng ph i ch i u tra m i oán ư c. Hình bóng ki u di m, d u dàng c a Tri u ông Song hi n ra khi n chàng thêm phân vân l nào m t thi u n như v y l i là con c a m t tuy t i ác ma? H i8 Quá trư ng thành ng ti u cô nương Nh p h huy t c u nguy ph m u a hình Tây H có n ba ph n tư là núi và cao nguyên nên càng v hư ng B c ư ng i càng khó khăn hơn. Nh ng th o nguyên khô c n mênh mông khi n con ngư i c m th y mình nh bé và l c lõng. Xa xa, nh ng ng n núi á trơ tr i khi n c nh v t thêm hoang v ng. V khí h u, vùng này cũng n i ti ng thiên h vì mùa ông kéo dài cho n t n th ng năm. Trong bài Xuân Bi t c a Chương Ki t i ư ng có b n câu thơ : Li u m nh tuy nhiên phong ni u ni u, Thông hà do d tuy t man man, ân c n m c y m iêu c u Tr ng Khúy Ph m Tâm Biên ngũ tuy t hàn ! (T m d ch) B Nam gió v n rung rinh li u i B c m t m tuy t ch a tan. áo c u ng ng i mang theo n ng. S g p tam biên rét tháng năm. Cu i tháng tư, b n T ng Thu còn cách V n Lý Trư ng Thành ba trăm d m ã th y tuy t rơi. Gi này Trung Nguyên là u h , v ng dương chói l i, khí tr i nóng b c. Th mà nơi ây v n chưa th y bóng xuân sang. Lúc kh i hành, T ng Thu ã cư i th m khi th y Lãnh Di n Thái Tu mang theo áo bông c u. Nay chàng m i bi t ki n văn mình còn nh h p. Ba ngày sau, b n chàng vư t i Linh Vũ. ang là th i bình nên c a i m ra, ng a xe qua l i ch hàng xuôi ngư c lưu lư ng không b ng Ng c Môn Quan nhưng cũng th y là t p n p. Bên kia ch là m t tr n l n. Nơi t p trung hàng hóa ch gi khai quan m i sáng i ch m c a t u gi Thìn n cu i gi Thân. Như v y, khách thương h nào nh p quan ngoài gi qui nh u ph i d ng chân tr n Sa Ph n này. Ngư c l i, ám lái buôn xu t quan vào bu i chi u cũng ngh ngơi t i ây ch sáng. Tr nh ng oàn xe ng a ông o, có ngư i b o

v m i dám i êm. B n cư p trên sa m c tàn nh n hơn h n ng nghi p Trung Nguyên. Nơi ây là bìa c a hoang m c i Qua Bích r ng l n dù thu c lãnh th ngo i Mông nhưng ph n l n các ki n trúc trong tr n l i thu c v ngư i Hán. Dân Mông dư ng như không có khi u kinh doanh. Quán ăn, khách i m, hi u buôn do ngư i Hán làm ch . Ngay c trong k vi n cũng có r t ít gái Mông. H c c m ch, thô l u nên không hài lòng khách làng chơi. Chính khách lái buôn ngư i Mông cũng khoái gái Hán hơn. Có th h thích ư c h u h t t, nhưng cũng có th h mu n tr thù dân t c. Nên văn minh Trung Hoa khi n dân Mông m c c m. iêu Kim C u ã t ng theo sư ph là Toán M nh Diêm La sang Mông C tìm D ch Môn ch . H ã lùng s c ây su t hai năm vô ích. Tuy nhiên nh v y mà h iêu r t gi i ti ng Mông. Gã d n T ng Thu và Linh H vào m t t u quán r ng rã gi a tr n. t sa m c không thi u nên chu vi quán này r t r ng. Mé h u là c m t bãi t tr ng u xe và nh t ng a. Nhi u oàn thương buôn có n c ch c chi c xe hàng. Chung quanh tr ng d y c nh ng hàng dương ch ng cát sa m c ôi lúc th i n t n ây, còn lúc bình thư ng, gió cũng y cát b i. CƠ ngơi này làm toàn b ng g t ng trên là nơi ngh tr . i di n là m t hi u buôn l n bán nh ng ngư i mu n vư t qua hoang m c. Ba ngư i giao ng a cho ti u nh r i vào quán dùng cơm. Rư n c a ngư i Mông cay n ng nhưng không chút hương v , do ó giá m t vò rư u Trung Nguyên t g p năm l n bình thư ng. Lão ch quán cư i h nh h ch nói : - B n i m còn m t vò Sơn Tây Ph n t u lâu năm, giá huy hơi cao nhưng r t x ng ba v i gia thư ng th c. Linh H cư i c t: - M t vò thì không ư t môi. Lão không th tìm âu ra vò n a hay không ? Lão già hân hoan áp: - Tam v c yên tâm, ti u nhân s cho ngư i i lùng s c, mua l i c a các quán khác B ng lão phát hi n chàng công t tr tu i kia loé ánh hào quang. Lão rùng mình nghe c m giác s hãi lan kh p chân thân, v i quay lưng i m t. c Th Linh H th dài : - M i l n môn ch ng n chính thu c h còn ch ng dám nhìn vào m t ngư i. T ng Thu l nh lùng nói : - Nơi ây là t l b t t t ph i gi môn qui. Hai ngư i c g i ta là i ca. Khách giang h k t giao không phân b b c theo tu i tác. Lãnh Di n Thái Tu n n cư i hân hoan hi m hoi l n th hai. Trư c gi gã ch cư i nh t ho c cư i kh y. C Môn ch D ch Khúc Quân dù là anh em k t bái v i T H pháp nhưng t lúc lên làm Môn ch ch ng bao gi cho h g i mình b ng i ca. c Th Linh H cũng v y, gã khoan khoái vòng tay, cùng h iêu c t ti ng: - i ca . Danh t này trong võ lâm dùng ch ngư i ng u m t nhóm v a hàm ý tôn kính, v a m à tình nghĩa. iêu Kim C u xu t thân h ti n, l i có quá kh y t i nh c nên m t l nh như ti n. Nay ư c môn ch xem như huynh , gã c m th y mình cao quí hơn, m c c m vơi i. Gã nâng chén nói : - ã i ca ! Ti u xin h u i ca m t chén.

Thân ph n m i cũng như chi c áo m i, ai cũng mu n khoe, Linh H u ng xong ph n kh i nói theo : - i ca ! n lư t ti u m i i ca. ư ng Thái B ch xu t thân th gia, v gã cũng là con nhà khuê các, xinh p và ư c giáo dư ng chu áo. Nhưng con ngư i tư ng như toàn bích y ã ph n b i gã. T y, h ư ng căm ghét m i n nhân. Tuy nhiên, Bách Lý T ng Thu ã làm gã s ng s t. Dung m o và tài trí c a chàng vư t xa gã nhưng l i ch n v khi m khuy t. C c Thư ng Sương thì câm, H ng Lãng Phư ng thì b ngư i i ch gi u là quái nhân. Gã ch t th c ng r ng tình yêu là s th y chung, không n t nhan s c toàn mĩ và gia phong l giáo. Ba ngư i ang bàn b c, b ng nghe Ô Vân Cái Tuy t hí vang ngoài bãi c Linh B và Lãnh Di n l p t c buông ũa ch y ra. T ng Thu cũng l ng th ng r i bàn. Trên lưng th n mã, m t thi u n m c y ph c Mông C ang c gi ch t dây cương không rơi kh i mình ng a. Vân nhi c t cao hai vó trư c r i l i tung hai vó sau, c h t cho ư c k l m t. Ti ng hí c a nó làm nh ng con ng a khác s hãi. B n T ng Thu th n nhiên ng nhìn, chàng ã nh n ra thu t ky mã c a thi u n kia r t cao cư ng nên mu n th xem Vân nhi hung mãnh n b c nào ? N a kh c sau, thi u n ki t l c, b h t bay kh i yên lăn xu ng m t c . Tu n mã gi n d giáng m nh hai vó trư c xu ng thân hình nàng, nh d m ch t tên tr m ng a. B n lái buôn s hãi thét lên. Nhưng T ng Thu ã như làn gió tho ng lư t n ch p l y móng ng a. Chàng kh quát r i y nó v phía sau. Tu n mã nh n ra ch , m ng r li m m t chàng. Thi u n xanh m t, l m c m ng d y. ôi môi tái nh t gư ng cư i phân bua : - Mong công t tha l i. Ti u mu i yêu thích ng a t nh , nay g p th n mã l ng danh thiên h , không d n ư c lòng say mê nên nh y lên lưng cư i th ch không h có ý tr m c p. - Ch ng l công t l i n b rơi m t cô bé y u u i gi a sa m c mênh mông hay sao ? L g p cư ng o thì ti u mu i bi t i phó th nào ây ? T ng Thu bèn qu c m t, chi u ôi nhãn quang r n ngư i vào m t thi u n . Chàng ch m rãi nói : - T i h còn áng s hơn b t c tên cư ng o nào. Thi u n rùng mình, l c u xua u i c m giác s hãi. Lát sau nàng b t cươl : - Công t ch c tình d a n t ti u mu i y thôi. N u là ác nhân, công t âu lao vào vó ng a mà c u k tr m ng a c a mình ? c Th Linh H cư i b o : - CÔ nương nh v âu mà l i òi theo b n ta. Nhà ti u mu i cách núi i Luân i D t ch ng hai trăm d m v hư ng B c. Ch c ch n chư v ph i i ngang núi y n U Luân B ch T . Kim C u th c m c : - Sao cô l i oán r ng b n ta nh i U Luân B ch T ? Nàng tròn m t ng c nhiên : - i Vương Mông C ang chiêu m dũng sĩ, ng th i kén r . Công t ây cài m o song toàn, l nào l i không có ý y ?

T ng Thu nhíu mày : - CÔ nương ch oán b a. Gi ng chàng s c l nh khi n cô gái gi t mình, cúi u. T ng Thu b ng có c m giác t i nghi p. CÔ bé này ph i m t mình lang b t ch c gia c nh không ư c m m. Nàng không áng ph i ch u ng s kh c b c c a chàng. T ng Thu d u gi ng b o : - T i h là Bách Lý T ng Thu, xin h i phương danh c a cô nương ? Nghe gi ng hòa nhã, nàng m ng r ng ng u lên, vui v áp : - Ti u mu i là T n Bích San. Mư i lăm tu i. T ph là ngư i Hán. Linh H và Lãnh Di n cũng t gi i thi u. Nàng không h t ra ng c nhiên khi th y T ng Thu dù tr tu i hơn l i là i ca c a hai hán t t tu n này. Sáng hôm sau, b n ngư i kh i hành lên phía B c. Bích San c t con ng a què vào sau xe, lên làm xà ích. ư c ch ng năm d m, nàng l t yên cương, th ng a ra, mi ng li n tho ng nói : - Khu v c này có m t àn ng a hoang, con v t t i nghi p này s không ph i cô ơn. Qu nhiên, t xa trong th o nguyên v ng l i ti ng hí vang, con ng a t p t nh ch y v hư ng y. D c ư ng, San nhi tr tài n u nư ng. Nàng ch bi n nh ng món ăn l mi ng c a ngư i Mông khi n T ng Thu hài lòng. S có m t c a cô bé ngây thơ lanh l i này làm cho ư ng thiên lý b t dài . Ti ng cư i trong tr o phá tan v tĩnh m ch vùng hoang m c. Tài x ti n c a San Nhi áng m t Dư ng Do Cơ. Không con v t nào b nàng nhìn th y mà có th thoát ư c. Nàng là ngư i c a sa m c nên hi u rõ tính n t c a nó. M t hôm th y v ng dương d u i, ng ông tr i ng, gió ng ng th i m t cách khó hi u. San Nhi bi n s c nói: - Bách Lý i ca ! S p có bão cát kéo n, chúng ta ph i n n p may m i k p. Nàng nhìn quanh, m ng r ánh xe r sang mé h u. M c tiêu c a nàng là t ng á cao hơn u ngư i lúc n nơi, nàng v i vã nói : - Chúng ta ph i tháo ng a r i l t xe n m ngang, ch n bên ngoài t ng á ngư i và ng a s núp gi a. B n T ng Thu mau m n thi hành. San Nhi b o h tr i l u m t u c t ch t vào xe, m t u bu c vào c c óng dư i chân t ng á. Hai con ng a kéo xe m i ư c mua nên khó d y chúng không ch u n m xu ng. San nhi b c b i nói : - ư ng Tam Ca mau th cho chúng ch y i. B n ngư i và ba con ng a chui vào dư i t m v i l u thì cơn bão p n. T ng Thu l n u g p bão cát, chàng không kh i kinh tâm l c phách. Tr i t m t mù, cu ng phong gào thét, cu n cu n như mu n gi t tung t m v i trên u. Cát trút xu ng n ng tr~ũ r i l i b cu n i. B n ngư i c gi ch t mép l u và tr n an lũ ng a. N u không có t ng á sau lưng, ch c ch n h ã b th i bay như chi c lá mùa thu. B ng tu n mã Ô Vân Cái Tuy t b cát bay vào mũi. Nó khó ch u ng b t d y. Bích San ang ng i c nh y b h t văng ra. Cơn bão l p t c ch p l y nàng. Thân hình nh bé lăn lóc trên m t cát, ti ng kêu th t thanh l c lõng gi a ti ng gió gào. T ng Thu v i v m t chư ng vào trán Vân nhi con v t choáng váng qu xu ng r i tung mình theo hư ng San Nhi. Chàng ã nh y i v i c s c l c c a mình. L i thêm s c y c a bãi cát nén t c r t mau l . T ng Thu vư t kho ng cách b n trư ng m i rơi xu ng, thoáng th y bóng San Nhi m m phía trư c, chàng m ng r i m chân lư t i. L i thêm b n trư ng n a,

T ng Thu nhoài ngư i ch p l y cô bé, c hai lăn thêm m t o n, T ng Thu m i tr l i ư c, chàng n m ng a hai chân th c sâu xu ng cát, tay xi t ch t. San Nhi vào b ng. CÔ bé ã hoàn h n, vòng tay ôm l y c T ng Thu. D u trong c nh hi m nghèo, nàng v n ý th c ư c r ng mình ang n m s p trên ngư i m t nam nhân Bích San không th m m t, nàng g c m t vào vai T ng Thu tránh cát Lúc này, ti ng g i th m thi t c a Lãnh Di n và Linh H v ng l i : - i ca ! Môn ch ! T ng Thu v i b o : - San Nhi. Ta l t s p xu ng, nàng trèo lên lưng và c bám cho ch t. Lát sau, San Nhi ã trên lưng chàng. T ng Thu quay m t v hư ng b n thu c h , v n công quát l n : - Ta và San Nhi còn s ng ! Hai gã sát th ch nghe r t nh vì ngư c gió nhưng cũng yên tâm ch i H luôn tin tư ng vào b n lãnh c a chàng. T ng Thu c m tay chân xu ng m t cát, l y i m t a y thân hình l t i như loài bò sát. Chàng chăm chú vào công vi c khó nh c c a mình nên không c m th y gì. San Nhi thì khác, b ng dư i c a nàng t trên mông T ng Thu. Có chàng, nàng hoàn toàn yên tâm r ng s thoát n n nên ch ng h lo l ng gì. Tâm h n ngư i x n b ng b nh theo nh ng va ch m u i Hai kh c trôi qua tư ng ch ng như th k , cu i cùng, T ng Thu cũng v ư c n nơi. Chàng nh hư ng ư c là nh ti ng khích l c a Linh H . Gã ng xuôi gió nên m i có th m m t ra nhìn. Bích San th n thùng n m c ch ng dám nhìn ai. Nàng ng i gi ch t l y cánh tay chàng, gi ò m t nh c, g c u vào vai ngư i trong m ng. N a canh gi sau bão m i tan nhưng hoàng hôn ã xu ng. T ng Thu quy t nh h tr i nơi này. u óc c a ai cũng len lu c dơ b n nên San Nhi ph ng ph u nói; - Ti u mu i không ch u ư c c m giác ng a ngáy vì b i b m. Xin i ca ban cho m t túi nư c t m. Cách ây ch ng hai ch c d m có m t c o sáng mai chúng ta s có nư c i ti p. M y ngày qua T ng Thu ã xem nàng như ngư i em gái nh nên r t yêu thương. Lúc nàng b bão cu n i chàng ã lao theo mà không nghĩ n s ng ch t. L nào gi ây l i ti c m t túi nư c. Sau khi th y chàng g t u. Nàng m ng r em túi nư c ra phía sau t ng á. Túi da ch ng ch ng hai ch c cân nư c, mu n t m k cũng ch ng ư c, ch lát sau Bích San ã tr l i. ương nhiên nàng không dám g i u, ch r a m t và thân th . ư ng Thái B ch ang nhóm l a ng ng lên nói ùa: - Trong sa m c nư c quý hơn vàng. Nay San Nhi ư c t m là sư ng hơn công chúa Mông C . San Nhi b t cư i : - Cũng nh ti u mu i có ư c m t v i ca hào phóng y thôi. Nàng bư c n T ng Thu cúi xu ng dùng khăn ư t lau m t và c cho chàng. iêu Kim C u nháy m t v i Linh H r i m m cư i. êm y, tr i rét hơn thư ng l ng c i ít i tàn l i s m. Cu i canh ba T ng Thu phát hi n có ti ng chân ngưu, bư c nh . Chàng hé m t ra nhìn, th y Bích San ng t n ng n, t m thân nh bé run lên vì l nh. Lát sau, nàng rón rén bư c n, chui vào chăn c a chàng. San Nhi thì th n : - Ti u mu i l nh quá ! T ng Thu v n nghĩ nàng còn quá nh nên kéo chăn p kín hai ngư i. San Nhi rúc u vào t m thân n ng m kia mà thi p i.

Linh H và Lãnh Di n d y s m, h phát hi n Bích San ang n m c nh T ng Thu. Hai gã l c u m m cư i. Trưa ngày mư i b n tháng năm b n T ng Thu ch còn cách núi i Luân t ch ng hai trăm d m. H nh ghé vào m t làng Mông C mua nư c và th c ph m. Nhưng khi n nơi, thì th y m y ch c oàn xe u ch t c ng trên bãi t tr ng gi a làng. Dân Mông và khách thương h t m năm, t m ba líu lo trò chuy n. Gương m t h y nh ng nét s hãi. T ng Thu b o Bích San và Kim C u vào xem th chuy n gì. Lát sau, h tr ra, San Nh li n tho ng k : - i ca ! Cách ây sáu d m ư ng quan o ph i i ngang m t d i á dài tên g i Trư ng Nham. Dư i chân d i á y có m y vũng trũng, cây c i hơn trăm bao quanh h nư c. Sáng nay, t nhiên xu t hi n b n con quái v t Chúng tr m mình dư i nư c, ch khách l hành i ngang là t n công, ngư i ng a gì cũng ăn s ch. L nh H nóng n y nói : - Hình dáng chúng th nào mà g i là quái v t ? San Nhi tròn m t di n t : - Ti u mu i nghe h k r ng chúng ch l n hơn con ng a. Chân sau to và dài hơn chân trư c. Mõm dài y nh ng chi c răng s c bén. Chúng ch y r t nhanh, không thua gì ng a. Da l i dày như da voi, không s giáo mác, cung tên. c bi t là chúng r t hung d , hi u sát, d u m i ăn no cũng v n gi t ngư i. T ng Thu cư i nh t : ta xem da lũ quái v t này dày n c nào ? Chàng thúc ng a vòng qua làng, i v hư ng B c. San Nhi rùng mình lên, ng i trên mông ng a, vòng tay ôm ch t T ng Thu. Hai gã thu c h l i quay xe ch y theo. Trong ám khách thương h , có m t s hào ki t võ lâm i theo áp t i hàng. Th y có ngư i dám i tiên phong h rút vũ khí tháp tùng. Còn cách ch ng n a d m ã nghe ti ng kêu quái d c a chúng. Ti n thêm vài ch c trư ng n a, chàng xu ng ng a b o th h : - Hai ngươi theo ta tiêu di t quái thú. Nhưng n u là chúng không s ao ki m thì ph i lui ngay, không ư c sính cư ng. Hai gã g t u tuân l nh, bư c theo T ng Thu. Bích San l i, n m dây cương tr n Mã Ô Vân Cái Tuy t, lòng lo l ng khôn nguôi. T ng Thu quát vang như s m, d cho lũ quái v t xu t hi n. Nghe ti ng ngư i, c b n con r i h nư c bò lên ư ng quan o. Hình dáng chúng qu như l i Bích San k l i. T ng Thu th m nghĩ r ng ây là nh ng con thú th i thư ng c còn sót l i. Chàng lư t nhanh n vung ki m b vào u m t con. Chiêu ki m c c kì nhanh nh n nên quái thú không thú không tránh kh i Nhưng òn này ch khi n con v t thêm hung t n, nó nh y b vào ngoác chi c mõm y răng, nh c n tay chàng. Ba con còn l i cũng xông vào Lãnh Di n và Linh H . Hai gã múa tít trư ng ki m, chém li n m y nhát vào thân con v t. Quái thú không b thương nhưng th y ao nên n i gi n, vươn chi c c dài và hàm răng áng s v phía i phương. T ng Thu bi t quái thú không s ao ki m, chàng quăng luôn vũ khí, tung mình lên không dùng Thiên Lôi Th n Chư ng t n công. Con thú trúng òn ré lên như ti ng heo kêu, s hãi lùi l i. Chàng ph n kh i b i thêm m t chư ng. Quái thú khôn ngoan r t u né, tránh. Chư ng kình p vào lưng nó, phát ra ti ng kêu như v lên m t tr ng. T ng Thu ánh h t, n i gi n xông t i, song chư ng liên ti p v vào ng c quái v t i. Con thú choáng váng thét lên inh i. Chàng p n vung t

th , Nha Ngư Hoàn trong tay c t út cu ng h ng nó. M t vòi máu h ng tanh tư i phun ra, quái v t l o o r i g c ngã. Bích San và b n hào khách th y chàng gi t ư c hai con, m ng r v tay reo hò. c Th Linh H phóng c châm vào m t quái thú r i ch c ki m vào mi ng nó. Con v t au n l ng lên h t u b gãy trư ng ki m r i ngoác mi ng táp h ư ng. T ng Thu kinh hãi phi thân n, vung chư ng ánh b t cái mõm kh ng khi p sang m t bên. Bàn ta chàng d n y chân khí nên c ng như thép và n ng như búa t . Xương u quái thú d p nát t a như g m c. Còn con cu i cùng ang áp sát iêu Kim C u. Thái Tu chém li n m y ch c nhát mà không làm gì ư c con v t. Gã n i xung, l a th phóng o n ki m vào m t nó. Não b b phá h y, con v t khu u xu ng lìa i. Bích San hân hoan ch y n n m tay T ng Thu : - i ca trèo lên lưng quái thú khi n ti u mu i r ng r i c chân tay! Gi ng nói và ánh m t chan ch a yêu thương khi n chàng c m kích và kh ch n ng. C c Thư ng Sương cũng thư ng nhìn chàng như v y. T ng Thu không mu n nghe nh ng l i tán t ng c a khách thương h , chàng ra hi u lên ư ng. ư c vài d m, th y bên ư ng có cây c i và dăm chi c l u Mông C , b n ngư i d ng chân xin nư c y các túi da. Bích San i vào chi c l u v i l n Lát sau tr ra cùng v i m t lão già ngư i Mông tóc b c tr ng. Lão chăm chú nhìn T ng Thu, m m cư i r i quay vào. oàn ngư i l i i ti p. Th y Bích San có v ưu tư, Linh H bèn h i : - San Nhi có tâm s gì v y. Nàng k v i gi ng lo l ng : - Lão già kia nói r ng b n con Sa Long kia n t m t c o nh cách núi i Luân t D t ch ng hơn trăm d m v phía ông. Nơi y có m t quái nhân tên g i Sa Thư ng Th n Y Tang Luân T ng. Hai năm trư c, lão ta tình c tìm ư c năm mươi trái tr ng l l n b ng qu dưa. Th n Y bèn d c s c tìm cách cho tr ng n ra. Nghe nói, cu i năm ngoái lão ã thành công. V trư ng lão Mông C lúc nãy ã t ng ư c Sa Thư ng Th n Y d t i xem b y Sa Long. Lúc y chúng ch nh b ng con c u. Bích San th n nhiên chia tay, không h l chút luy n lưu : - Ti u mu i ph i v nhà ngay c m t tam v ã chi u c lúc d c ư ng. Nàng i r i, Linh H bu t mi ng : - Th mà ti u c nghĩ lúc phân ly, San Nhi s khóc lóc ghê l m. T ng Thu ch t hi u mình ã m n cô em gái nh này n ch ng nào. Chàng vào ph n i m ăn qua loa r i thúc ng a i th ng n chân núi. Ng n i Luân t D t cao ch ng năm, sáu trăm trư ng. Cây c i m c xanh rì, nh và sư n núi nh nư c c a l p tuy t mà và ông. Vùng chân núi cũng ư c hư ng nh ng dòng su i nh ch y xu ng nên màu m , c cây tươi t t T ng Thu không bi t Song Tà âu nên ph i gõ c a Hoàng Sa Sơn Trang mà h i thăm. Trư c sân, b n nô tỳ ang lăng xăng quét sân. M t th y khách n, buông ch i ch y ra. CÔ bé giương ôi m t m t mí nhìn T ng Thu chăm chú. Lãnh Di n h ng gi ng r i nói b ng ti ng Mông : - Phi n cô nương vào báo v i âu Dương lão ti n b i r ng có Bách Lý công t xin bái ki n. N tỳ b t cư i rung rinh hai bím tóc tr l i b ng ti ng Hán: - âu Dương lão gia t ã quy tiên mư i năm nay, ch có trư ng t c a ngư i là âu Dương trang ch thôi. ám tỳ n cũng b c công vi c xúm l i ng m nghía T ng Thu. Chàng không hi u nguyên nhân nên khó ch u. Chàng ưa m t ng m toàn c nh sơn trang th m khen dòng h âu Dương không quên ngu n cu i. Các ki n trúc

u theo phong cách Trung Hoa. Trong i s nh b ng v ng ra ti ng n nhân: - Xuân nhi! Sao không m i khách vào ? N tỳ v i nói : - Phu nhân ã có l i th nh tam v nh p s nh. Ba ngư i theo vào trong, phu thê trang ch ang ng i bên bàn bát tiên. Trang ch là m t thư sinh, tu i l c tu n, râu ba chòm en nhánh dài n ng c. N nhân bên c nh m c Hán ph c nhưng có l là ngư i Mông. ôi m t m t mí ã nói lên i u y. Tuy nhiên, tư ng m o bà r t tôn quí và phúc h u. T ng Thu vòng tay nói : - Vãn b i là Bách Lý T ng Thu nam t c a Thiên a Song Tà xin bái ki n nh v . Trang ch có v hài lòng trư c nhân ph m và dung m o c a chàng. Lão g t u, tươi cư i b o : - M i công t và nh v h o hán an t a. Lão phu sinh trư ng t Mông nên không quen t c l Trung Nguyên. Ba ngư i ng i xu ng gh . Xuân Nhi mau m n róc trà, ôi m t nh li c T ng Thu v i v ranh mãnh. Chàng nh p h p trà, i th ng vào v n : - Vãn b i nóng lòng mu n bi t tin ph m u. Mong trang ch ch giáo cho. âu Dương trang ch ch nh s c k : - Hai năm trư c phu thê lão huynh n ây phó ư c. Nhưng tiên ph ã qua i t lâu, lúc lâm t , ngư i có d y b qua hi m khích v i Càn Khôn lão nhân Vì v y lão phu và Sòng Tà ã k t tình h o h u. H vui v l i ây và ra s c truy tìm Sa M c Xà Vương. Hơn tháng trư c, h tìm ra ch trú n c a Linh Xà. Nhưng l i ng b c kì nhân cái th . Lão ta có b y quái v t tr chi n nên ã b t s ng ư c Song Tà em giam gi . Lão phu có n kh n c u nhưng b t ch i, ch cho thăm vi ng mà thôi. Nh v y lão n c u. phu m i bi t Song Tà ã dùng B o M nh C u Trùng g i công t T ng Thu nghe cơn gi n d xâm chi m tâm h n. Gi ng chàng l nh l o như sương : - Lão quái y l i h i n m c nào mà khi n cho h u du c a Hoàng Sa Th n ông ph i s hãi n n i quên c tình b ng h u ? âu Dương phu nhân cư i bu n : - Lão ta là Sa Thư ng Th n Y Tang Luân T ng sư thúc c a thuy t phu. ó chính là n i kh tâm c a b n ta. Mong công t lư ng th . T ng Thu bi n s c, t l i : - Vãn b i không bi t nên có l i m o ph m. Xin nh v b qua cho. âu Dương Trang ch cư i hà hà : - Không sao. Lão phu v n th m h th n v vi c này. T ng Thu nghiêm gi ng : - Nh v âu bi t r ng Tang Th n Y có dã tâm r t l n. Lão ta nh dùng b y quái thú chinh ph c các b t c trên t Ngo i Mông. Sau khi tr thành chúa t Mông C , lão s xua quân vư t V n Lý Trư ng Thành ánh chi m Trung hoa. Vãn b i ã th t n di t lão và b y Sa Long c u bách tính hai nư c kh i c nh binh ao, khói l a. N u trang ch b t t i, vãn b i cũng ành ch u v y. Phu thê Trang ch kinh hãi nhìn nhau. âu Dương phu nhân l m b m : - Không ng Tang sư thúc l i là ngư i i ác như v y. Trang ch ch nh s c h i : - Công t nghe tin này t âu ? . - Vãn b i có m t ngư i ti u mu i tên g i T n Bích San. Sau khi b n

Văn b i tiêu di t b n con Sa Long gh nh á Trư ng Nam, có g p m t trư ng lão Mông C . San nhi ã nghe ông ta k l i dã tâm c a h Tang. Trang ch bu n r u b o : - N u Ngõa L p T ã nói ra thì ch ng th sai ư c. ông gi n d v bàn, ti p l i : - Tiên ph su t i mai danh n tích t Mông C khô c n này là vì mu n dùng nh hư ng c a mình d p t t m i âm mưu gây chi n gi a hai dân t c. Nay Trang sư thúc l i i ngư c l i ý chí c a ngư i, ta không th khoanh tay làm ngơ ư c. Quân t i nghĩa di t thân, ta s cùng công t tiêu di t b y quái v t và lão h Tang. T ng Thu b t giác sinh lòng ngư ng m âu Dương Trang ch . Chàng ng d y vái dài : - Vãn b i cúi u bái ph c lòng d trung trinh c a b c trư ng thư ng. Trang ch cư i ha h xua tay : - Tiên ph t tên lão phu là âu Dương Hoài Nam nh n nh n ngu n c i. Lão phu không tr l i Trung Nguyên cũng là mu n n i chí ph thân âu Dương phu nhân d u dàng nó i : - Tam v vào sau t m g i r i d ti c t y tr n. Xuân Nhi có v như ư c c phái h u h thư ng khách, nàng tươi cư i ưa b n T ng Thu vào trong. ám gia inh tỳ n không hi u sao l i ng thành t ng hàng, cúi u chào khách, ánh m t h l rõ v hi u kỳ. Linh H bu t mi ng nói nh : - L th t ! H làm như xem m t Tân lang v y. Kim C u ng ti ng : - Ch ng hi u âu Dương Trang ch có ái n hay không nh ? T ng Thú h nh , hai gã s hãi im b t. Trong b a ti c, âu Dương Trang ch nghiêm ngh b o : - V ch ng lão phu ã Tôn Bách Lý lão huynh và C c i Thư làm anh ch ch ng l công t không th xưng hô thân m t hơn sao ? T ng Thu b i r i thưa : - V y i t nhi xin tôn nh v là Thúc th m. Phu nhân hài lòng b o : - ã là ngư i nhà, ta s g i khuy n n ra bái ki n Bách Lý hi n i t. Bà g t u v i Xuân nhi. mau m n ch y vào trong. Lát sau m t thi u n m c o n bào màu thanh thiên xu t hi n. Nàng e l cúi m t bư c i, n t n bàn m i nghiêng u th th : - Ti u mu i là âu Dương Bích San xin ư c bái ki n Bách Lý i ca và nh v C ba s ng s t nh n ra cô em gái nh c a mình. Linh H t m t m cư i : - Ti u thư qu là l i h i, dám bưng m t b n ta. San Nhi m t áp : - Ti u mu i tình c g p tam v , âu th khai th c lai l ch ư c. n khi bi t Bách Lý i ca là ái t c a Bách Lý bá ph thì ã l r i. M t mũi nào mà s a l i ? T ng Thu r t m ng khi g p l i nàng nên không h b t l i, nhìn Bích San b ng c p m t hi n hòa. Trong chi c áo ng n tay bó sát này, ôi ng c tròn y khác h n lúc trư c. Chàng th c ng ra r ng cô bé này ã bó ng c có th nói b t i tu i tác. âu Dương Phu nhân kéo ái n ng i xu ng c nh mình r i d u dàng nói : - Khuy n n năm nay ã mư i b y tu i nhưng tính tình ranh mãnh, ngh ch ng m thư ng ngày v n gi nam nhân i trêu gh o m i ngư i. Tháng trư c nghe nói hi n i t s p xu t quan nó li n b nhà i m t ai ng

San Nhi l i i ón hi n i t. Bích San h th n ,bi n b ch : - M u thân nói kỳ quá, Hài nhi i chơi cho khuây kh a ch âu có ý ón Bách Lý i ca. c Th Linh H ư ng Thái B ch cư i h i : - Nhưng sao San Nhi l i bi t i ca ta là ai mà l i theo v ? Bích San tinh quái áp : - Ti u mu i ã t ng nghe C c bá m u k r ng i ca có n t ru i son nơi thùy chân bên trái. Trang ch cư i xòa : - Ch không ph i San Nhi i xem m t T ng Thu trư c hay sao ? Bích San v i ưa bàn tay búp măng b t mi ng ông : - Ph thân mà nói n a, Hài nhi s tr n i luôn y. Phu nhân âu y m b o : - Thôi ư c ! ch c u ư c Bá ph và Bá m u r i s tính. T ng Thu linh c m r ng có i u bí n trong câu nói c a h . Chàng lo l ng cho song thân nên g t ý nghĩ y qua m t bên, kính c n h i âu Dương Trang ch . - Xin Thúc Thúc cho bi t tình hình và a th nơi cư ng c a Tang Th n âu Dương Trang ch vu t chùm râu p k : - Tang Sơn Trang n m dư i chân ng n núi th p. Bên t là m t sơn c c thiên nhiên ăn sâu vào sư n núi. C a c c ch h p ch ng hai trư ng nên Tang Sư Thúc ã dùng g l n làm c a vào, ngăn cho b y Sa Long không thoát ra ngoài. H ng ngày ông ta hu n luy n b n chúng và dùng dư c v t kh ng ch . Mu n tiêu di t b n Sa Long e không ph i là chuy n d tr phi có ư c vài thanh b o ki m chét s t như chém bùn. Tang Sư Thúc s lão phu âm th m gi i thoát Song Tà nên ã nh t h vào th ch ng sau trang Lao th t này có cánh c a b ng á r t d y, ch t khóa l i bên trong và luôn luôn ,có m t viên cai ng c túc tr c. Song Tà b giam trong m t t n cu i ng. l ng s t kiên c T ng Thu è nén c m giác căm h n, c tìm ra k sách gi i c u song thân Chàng mư ng tư ng c u trúc th ch lao r i h i thêm: - Dám h i Thúc ph , h th ng thông gió th ch ng y ra sao. Trang ch nh l i : - Tr n hang có m t hàng l thông gió và thông sáng r ng b ng mi ng chén ăn cơm. Nhưng trên cánh c a á l i có m t Ô vuông m i b g n gang tay ưa th c ph m vào cho tù nhân và viên cai ng c. ư ng Thái B ch th c m c : - Cung b m Trang ch , vì sao h Tang l i b t giam Thiên a Song Tà ? âu Dương Hoài Nam bu n bã áp : - Tang Sư Thúc ã b t ư c Sa M c Xà Vương nhưng l i không có công phu Càn Khôn Chân Khí dung hòa m t Linh Xà thành ba mươi năm công l c. Lão mu n Bách Lý huynh d y l i môn th n công y, C c i t u ã chém Tang sư thúc m t nhát r t sâu vào ùi nên lão phu cũng khó m mi ng. Có i u, lão phu ã yêu c u sư thúc ph i i x t t v i h . T ng Thu d u gi ng : - Ti u i t ã có cách c u ư c song thân, thúc ph b t t t ph i áy náy n a. Sau khi h h i ph c công l c chúng ta s ti n hành tiêu di t b y Sa Long và Tang Luân T ng. Chàng bèn trình bày k ho ch cho m i ngư i nghe. Trang ch hài lòng tán dương : - Hi n i t qu là b c kỳ tài trong thiên h . **

T i hôm sau , âu Dương Trang ch , Bích San và b n T ng Thu có m t trên sư n núi phía sau Tang gia trang. H nh nhàng l n xu ng dư i. Trang ch và Lãnh Di n Thái Tu ch u trách nhi m c nh gi i vòng ngoài. Bích San T ng Thu và Linh H l n n phía Th ch lao. C a á khóa bên trong nên ch ng có ai canh gác phía ngoài. c Th Linh H rón rén th i mê h n hương vào trong. Lát sau, nghe ti ng gã gác tù ngã xu ng n n hang, ư ng Thái B ch li n ra hi u cho T ng Thu. Chàng bèn thi tri n công phu Xúc C t Du Già i Pháp, thân hình r t nh l i như a bé lên năm. Chàng nh y lên chui qua l vuông m t cách d dàng. Linh H và San Nhi nép sát vách á n mình. C hai ngư i u m c h c y và u trùm kín nên r t khó b phát hi n. T ng Thu chui ư c vào trong, l p t c x công, l c soát th tên cai ng c. Chàng tìm ư c chìa khóa li n m c a g i Bích San vào. C a lao ư c khép l i nhưng không khóa. Chàng vươn tay nh cây u c trên vách, cùng San Nhi lư t vào cu i ng. Trong chi c l ng s t kia chính là ph m u c a chàng. H nghe ng ã ng i b t d y. Dư i ánh u c, T ng Thu nh n ra hai ngư i g y i khá nhi u Chàng xúc ng, l t bao b t m t kh hô : - Ph thân ! M u thân ! B t hi u nhi ch m tr khi n nh v ph i nóng lòng. Song Tà vui m ng khôn xi t, gi t l già nua a ra. Thái àm Th y li n b o: - Thu Nhi ! Sao con l i có th l t ư c vào ây. C Trùng ã báo cho ta bi t con r t g n nhưng ch lo không có cách t nh p. T ng Thu lom khom m khóa l ng, chàng nói v i a Tà : - Chuy n dài l m, xin m u thân leo lên lưng Bích San. Hài nhi s cõng ph thân. a Tà vui v nói : - Thì ra c con dâu ta cũng ã n. T ng Thu gi t mình ch t hi u Song Tà ã ch n Bích San làm v c a chàng. Hai ngư i cõng Song Tà ra ngoài. Linh H m ng r rú lên như chim cú, báo hi u rút quân. T ng Thu giao Thiên Tà cho Lãnh Di n r i quay tr vào th ch lao. Chàng l nh lùng i m vào huy t tên võ sĩ cai ng c, khóa ch t c a l i r i thu nh thân hình, chui qua l tr ng. Như v y, Sa Thư ng Th n Y s không bi t tù nhân ã ư c c u thoát. Th c ph m và nư c u ng m i ưa vào ngày hôm qua, nghĩa là còn b n ngày n a m i n h n sau. Năm ngư i phóng như n ch gi u ng a. B y con tu n mã nương theo ánh trăng tr l i núi. i Luân t D t. Hai ngày sau, Thiên a Song Tà ã hoàn toàn bình ph c. Phép i m huy t c a h Tang không l gì v i âu Dương Trang ch . ông ta chu c l i v i Song Tà b ng nh ng nhánh sâm già và nh ng viên linh ơn quí giá. Trong b a ti c m ng, m i ngư i bàn n vi c tiêu di t Sa Long và Sa Thư ng Th n Y. a Tà b ng nói : - Khoan ã ! Trư c h t ph i lo vi c chính danh cho ôi tr . Bà quay sang b o T ng Thu : - Thu Nhi. Ta và lão gia ã quy t nh h i cư i Bích San cho ngươi. Thu Nhi th y th nào. T ng Thu ch ng bao gi dám cãi l i m u thân. Hơn n a, chàng cũng r t m n Bích San. T ng Thu kính c n áp : - Huy n ư ng ã d y, hài nhi xin vâng l i. Nhưng e r ng âu Dương ti u thư ph i ch u thi t thòi vì Hài nhi ã có hai ngư i v Trung Nguyên. âu Dương Trang ch cư i sang s ng : - Không sao ! Thu Nhi là b c anh hùng tài m o song toàn, khó mà không

a mang tình ái. Quí h Thu nhi i x cho công b ng là ư c. a Tà th y thông gia không câu n nên ch ng trách móc T ng Thu làm gì bà ch h i : - Hai nàng kia danh tính, lai l ch th nào ? B m m u thân ! M t ngư i tên g i C c Thư ng Sương, có gi ng máu Miêu T c nàng không may m c ph i á t t và m côi t nh . Ngư i th hai là H ng Lăng Phư ng, ái n c a Nam Xương Tiên Cơ. Phư ng n i cũng là ngư i mang quái t t, ư c m i ngư i g i b ng Tam Phong H Ly. a Tà r t yêu thương T ng Thu, nay th y chàng anh tu n phi phàm mà l y v như v y y bà sa s m ai nét m t : - Thu Nhi ! Thiên h thi u gì n nhân toàn v n, sao con l i ch n v khó coi như th ? T ng Thu ch nh s c thưa : - B m m u thân ! Phu thê quí t m lòng chân thành và chung th y. Hài nhi tin r ng mình không l m l n. a Tà tu i ã hơn chín mươi mà tính tình nóng như lia. ôi m t bà t a ánh hào quang ghê r n, nh quát m ng T ng Thu. Linh H và Lãnh Di n v i quì xu ng, Thái B ch nói trư c : - B m lão bá m u, nh v Môn ch phu nhân u xinh p phi thư ng và oan trang, thùy m , m t lòng tôn kính trư ng phu. Mong lão bá m u khai ân. Kim C u cũng nói : - Ti u i t xin l y cái m ng nh này b o ch ng cho nhân ph m c a nh v môn ch phu nhân. Tình th căng th ng như cung ã giương. Nhưng âu ương Phu nhân cư i bu n b o a Tà : - àm i thư âu bi t r ng ti u mu i cũng là ngư i tàn ph . ôi tai này ã i c c hơn mươi năm nay. Ch nhìn mi ng ngư i mà oán ra l i y thôi a Tà bi n s c, ngư ng ngùng nói : - Ta th t vô ý, mong Hà mu i ng gi n. âu Giang Trang ch cư i ha h : - Thu Nhi . Lão phu trư c gi v n t hào mình là b c i trư ng phu hi m có. Nay xem ra lòng d c a ta còn ch t h p hơn ngươi nhi u. Thiên Tà g t u : - Th là xong chuy n hôn ư c. Thu Nhi mau ra m t nh c ph và nh c mau. T ng Thu li n vén áo, bái ki n cha m v . ương nhiên Bích San cũng ph i ra m t Song Tà. a Tà i gi n làm vui, kéo Bích San vào lòng vu t ve : - San Nhi ng lo. A Nương s không ai b t n t con âu. Thiên Tà phá lên cư i khi n m i ngư i cư i theo. H vui v bàn sang vi c Sa Long. a Tà th n vì l i l m lúc nãy nên d u gi ng b o : - Bây gi chúng ta ã là thân gia, hi m khích cũ ch ng nên nh c n. D u sao Tang lão cũng là sư thúc c a âu Dương lão . Chúng ta ch c n gi t s ch lũ quái thú là h Tang s h t ư ng xưng vương. Thiên Tà ư c d p bĩu c t : - L th c. Sao hôn nay bà l i hi n lành như B Tát th nh ? âu Dương Trang ch vòng tay h n h nói : - Nh v ã r ng lư ng, ti u xin bái t : âu Dương phu nhân băn khoăn : - Ch s . Tang Sư Thúc s vì b y sa Long mà li u m ng v i chúng ta. Trang Ch nghiêm gi ng :

- Phu nhân yên tâm. Tá s c m chân sư thúc cho n khi các v ây gi t h t lũ quái thú. Bích San b ng xen vào : - Nhưng hài nhi mu n bi t chư v s dùng cách nào gi t b n mươi sáu con Sa Long ó. L p da kiên c y ? Thiên Tà vu t râu cư i áp : - Trong th i gian b giam gi , ta ã suy ngh~ v v n này. Như c i m c a Sa Long n m ôi m t và xương s . Trư ng ki m quá nh nên không có tác d ng. Ph i dùng côn s t n ng n m i p v u chúng ra ư c. San nhi vui v nó i : - Sau hoa viên có m t tr thép cao ba s i tay, dùng làm tr treo èn. N u c t ra ư c thì t t bi t m y. hài nhi cho ngư i em vào lò rèn trong tr n T ng Thu l c u : - Không c n âu San mu i. Ta có th làm ư c vi c y. Lãnh Di n bèn theo Xuân Nhi ra vư n nh cây tr thép em vào. Thân tr to b ng c tay m t ti u ng, en bóng màu thép t t. T ng Thu o c, chia làm ba o n b ng nhau r i dùng Ngư Nha Hoàn c t ra. Hơn n a canh gi sau chàng m i hoàn t t công vi c. âu Dương Trang ch khen ng i : - Chi c vòng này qu là báu v t hãn th . a Tà m m cư i : - Năm xưa, D ch Khúc Quân b v ch ng ta thương, phát sinh c u h n. Không ng gi ây Thu Nhi l i là ngư i k nghi p c a lão. T ng Thu th dài : - D ch Môn ch b ngư i ám toán, phơi xương nơi r ng v ng. Hài nhi ang c i u tra xem ai là hung th ? Thiên Tà gi t mình : - L th c ! D ch lão u là th lãnh c a bang sát th , l i là ngư i cơ c nh thâm tr m âu th b ánh phá ư c ? T ng Thu i m nhiên áp : - N u b b ng h u chí thân ra tay thì ch ng b c cao nhân nào tránh ch t. a Tà s ng s t : - Thu Nhi hoài nghi Hoàng Hoa Cung Ch Tri u Sư n hay sao ? - Thưa ph i ! Xin m u thân cho bi t ôi chút v h Tri u. Thái àm Th y tr m ngâm, ch m rãi áp: - Sư n tư ng m o oan chính, anh tu n, phong thái ư ng b và r t m c quân t . Trí tu c a lão cũng thu c hàng siêu phàm ngôn t c n tr ng, tính tình i m m, hòa nhã. Vì v y, ngay c m t ma u hi u sát như D ch Khúc Quân cũng m n m , coi là tri k . Nhưng có l n ta vô tình phát hi n h n tr m nhìn ta v i ánh m t vô cùng tà quái. T y ta luôn t h i ph i chăng ng sau gương m t thánh nhân y là m t tính cách hoàn toàn khác h n. Thiên Tà ti p l i : - H Tri u nh hơn ta n mư i m y tu i nhưng phong thái c a lão khi n ta cũng yêu m n nh k t làm anh em. Nhưng do m u thân ngươi can ngăn nên chuy n ó không thành. R i Sư t ngươi b t v B ch n cư. Không còn g p l i, sau ó m i nghe lão k t giao v i Môn ch Huy t Ki m Môn. T ng Thu phân cân : - Nhưng t i sao lão l i không l y Huy t Ki m Môn l nh phù ? Lãnh Di n Thái Tu r t rè nói : - B m Môn ch ! Nha Ngư Hoàn là v t gia b o c a D ch Môn ch Tr th h Huy t Ki m Môn, ngư i ngoài ch ng bao gi ư c th y l nh phù.

T ng Thu g t u : - Ph i r i, i i huynh có k r ng ã phát hi n v t này dư i b ng b xương. Hung th l i không bi t h D ch có Nha Ngư Hoàn nên ch ng l c soát làm gì. Chàng l i h i a Tà : - M u thân. Ngoài Sát Nhân Vương, trong võ lâm trăm năm trư c còn có ki m th nào xu t s c n a ? Thái àm Th y suy nghĩ m t lát áp r ng : - Ta nghe k Sơn Tây có m t kì nhân danh hi u là Long Ki m Khách. Lão ã t ng so tài v i Sát Nhân Vương, qua n i ngàn chiêu m i ch u b i. Nhưng vì sao Thu Nhi l i h i th ? - B m m u thân. Hài nhi oán r ng Hoàng Hoa Cung Ch ám h i D ch Môn ch xong li n t ch c Mai Hoa Sát Th H i, c chi m kinh doanh ngành gi t mư n. Hài nhi ã t ng th y lão thi tri n thu t Ng Ki m, do ó, m i nghĩ r ng lão là truy n nhân c a m t b c cao th tuy t th , tương ương v i Sát Nhân Vương. Hài nhi tinh thông c hai pho Diêm Vương Tuy t Ki m và Huy t Ki m Tàn Chi c a Sát Nhân Vương mà t nh n không b ng lão. ia Tà ng ngàng : - Thu Nhi nói sao ? Hai pho ki m kia u cùng chung ngu n g c à ? T ng Thu g t u, k l i cu c g p g v i Không Không Môn ch S Lãm C . Thiên Tà hoan h : - Thu Nhi ã h c ư c Huy n CƠ Ki m Pháp thì còn s gì ai n a. ** Sáng hôm sau, âu Dương Trang ch ư c Thiên a Song Tà và b n T ng Thu n Tang gia trang. H ch n ngang c ng sơn c c nuôi quái thú. Sa Thư ng Th n Y th y hai tù nhân ng trư c m t mình, lão bàng hoàng d i m t. a Tà cư i nh t b o: - Tang lão u ! B n ta n ây không ph i tr h n mà là yêu c u lão t b dã tâm th ng tr , b y quái thú kia là hi m h a cho bách tính, chúng ta b t bu c tiêu i t. Lão khôn h n thì ng c n tr . âu Dương Hoài Nam vòng tay nói : - Sư thúc ! Mưu xưng vương c a s thúc ã b i l . Ti u i t k th a di chí c a ph thân nên không th khoanh tay. Nay Thiên a Song Tà ã k t thông gia v i gi ng h âu Dương nên s n sàng b qua hi m khích mong sư thúc th c ng mà h y àn Sa Long kia i. Tang Th n Y nghe gi ng nói nghiêm ngh , y chính khí, hi u r ng Hoài Nam ã quy t tâm. Lão t bi t không th ch l i phe i phương, c suy nghĩ tìm cách i phó. Lát sau, lão gi ò au kh nói : - B y Sa Long này lão phu ã hao t n bi t bao tâm huy t, ch ng nh n tâm nhìn ngư i ngoài gi t h i. Chi b ng t tay lão phu h y chúng di. V i ch t kì c T i Tâm ph n, chúng s ra i yên bình hơn. T ng Thu v n công truy n nói v i Trang ch : - Nh c ph c nh n i, ti u t ã có cách. âu Dương Hoài Nam vui v g t u : - Sư thúc có lòng ph c thi n như v y, ti u i t r t m ng. Xin ngư i mau ra tay. Tang Luân T ng tr vào trong l y m t gói b t l n. Lão tung mình ng lên u cánh c ng. T ng n m b t theo ng n gió Nam r i lên u àn quái thú. Hơn kh c sau lũ Sa Long g c ngã không m t ti ng kêu. Tang lão ưa tay áo lau nư c m t bu n bã nói : - Chư v có th vào ki m tra.

Bích San cư i khanh khách : - Thúc công vào u ng trà v i thông gia. Tôn n và Thu ca vào xem là ư c r i. ã bàn b c trư c nên âu Dương Trang ch r Tang Luân T ng vào nhà H Tang thây hai thi u niên kia u tay không nên yên tâm d n khách i Hơn kh c sau, T ng Thu và Bích San tr l i. Chàng cung kính bái ki n: - Ti u Tôn t Bách Lý T ng Thu xin ra m t thúc công. Tang lão c ý trong lòng nên hoan h nói: - Hi n tôn t dung m o anh tu n phi phàm. L i là ái t c a Thiên a Song Tà, tương lai ch c ch n s là b c anh hùng cái th . Lát sau, âu Dương Trang ch ng lên cáo bi t. Ch m i ngư i i khu t r t lâu, Tang Luân T ng m m cư i bí n, l y trong rương g ra m t l sành l n Lão r o bư c v phía Sơn C c nh t b n Sa Long. B y quái thú n m r i rác lù lù như nh ng gò t nh . Không th y d u máu, lão hài lòng nhét thu c vào mi ng t ng con, nh y lên u c ng ch i. B y Sa Long h i t nh l i, kêu lên nh ng ti ng quái d , chúng c ng d y nhưng l i ngã lăn ra. Tang lão bi n s c phi thân xu ng xem xét. Toàn b b n mươi sáu con quái thú u b c t h t như ng chân. Chúng vĩnh vi n không ng lên ư c n a. Sa Thư ng Th n Y như ngư i b sét ánh ngang tai, th n th ng ch t l ng, mi ng rít lên : - T ng Thu ! Ta th s không tha cho ngươi. Lão rũ tr l i Tang gia trang, lưng còng h n i. Lão t trách mình ã ưa c cho i phương tròng thòng l ng. Không ng , ngoài ba cây g y thép kia, b n T ng Thu còn có m t vũ khí s c bén vô song r ch t l p da dày và gân c chân Sa Long. Tang Luân T ng th c tr ng m t êm, hôm sau, gi i tán gia nhân, thu x p hành lý b i. H i9 H I HƯƠNG BÁN L PHÙNG ANH KI T TH O KÍNH LUÂN H I TH TÔNG THU cu i tháng năm, sau m t l cư i ơn gi n, Thiên a Song Tà ưa T ng Thu và Bích San tr l i Trung Nguyên. Hơn tháng bôn hành, h n Trư ng An. Song Tà i T Xuyên chu n b cúng gi Càn Khôn Lão Nhân vào u tháng tám. B n T ng Thu l i c ô, ch sáng hôm sau c i táng hài c t D ch c môn ch . Chín ngày trư c, oàn ngư i ghé Ngân Xuyên, nh n D ch Gia trang i u tra D ch C u gã lái ng a cháu c a D ch Khúc Quân. Nhưng lão bán x i cơ ngơi, b i âu không rõ. Sau khi Song Tà kh i hành, b n T ng Thu vào Tây Kinh i L i m ngh ngơi. Lãnh Di n Thái Tu và c Th Linh H chi m m t phòng. T ng Thu và Bích San phòng k bên. ang trong tu n trăng m t nên hương l a m n n ng. San Nhi tr thành àn bà nên m th m hơn trư c. Trăng mư i sáu tròn vành v nh, t a sáng gi a tr i êm. Ti t h oi n ng nên ôi uyên ương ra lan can hóng mát. n t n u canh ba m i dìu nhau

vào phòng. Sáng ra b n ngư i mang theo nhang èn, rư n th t, tìm n cánh r ng ngo i thành. T m gia ình i H o Minh xong, T ng Thu d n m i ngư i n nơi mai táng thi hài D ch Môn ch . Ch ng ai bi t h D ch nên không m t gi t l nào rơi c . H ch bùi ngùi thương cho s ki p c a m t b c anh hùng. Nén nhang v a tàn, Linh H và Lãnh Di n b t tay ào b i ngôi m . G n ba ch c năm trôi qua, l i không có quan tài nên b xương ã m c nát, ch còn sót l i m nh xương u và m y khúc xương t chi. iêu Kim C u dùng rư n r a s ch r i b vào túi l a d y. Tr i ã g n ng , h tr l i thành dùng cơm trưa. ám ti u nh V Th y t u lâu g p l i T ng Thu, v a m ng v a s . Ch tr nh ng lúc k c p ngư i thân, thư ng thì gương m t T ng Thu l nh lùng như t c b ng á núi. M t chàng t a hào quang ghê r n. Trên t ng ba, th c khách khá ông, a s là h o hán giang h , Bích San không còn m c y ph c Mông C . Trong b võ ph c màu lam, trông nàng r t xinh p So v i Thư ng Sương và Lăng Phư ng thì kém ph n quy n rũ nhưng tươi t n, tr trung hơn. B ng t gi a quán, m t ngư i áo tr ng ng lên, bư c v phía bàn T ng Thu. ó là m t nam nhân tu i hai mươi lăm, hai mươi sáu, dung m o anh tu n, th n thái ung dung, tinh sái. Gã cung kính vòng tay, hòa nhã nói : - T i h là Tri u B ch Ng c, m i t Thanh H i tr l i Trung Nguyên. D c ư ng nghe danh Thi t phi n công t , võ công, nhân ph m u áng b c anh hùng, không ng n ây l i ư c di n ki m qu là Tam sinh h u h nh. L i nói khôn khéo, ng t ngào và s c di n chân thành kia khi n ai cũng ph i ng lòng. Nhưng T ng Thu bi t lai l ch c a gã nên sanh lòng c nh giác. Gương m t c a Tri u B ch Ng c gi ng h t Tri u ông Song - Thánh N Hoàng Hoa Cung. Tam Phong H Ly H ng Lăng Phư ng ã t ng k r ng : i Di c a nàng có nam t tên g i Tri u B ch Ng c h c võ Thanh H i, ã năm năm nay. T ng Thu ang nghi ng tư cách c a Hoàng Hoa Cung ch Tri u Sư n nên âm ra nghi ky c con trai lão. Nhưng ch t nghĩ n câu : Cây ng sinh trái ng t, chàng i m m áp: - Các h quá l i. Xin m i an t a. Tri u B ch Ng c xa nhà ã năm năm nên không bi t T ng Thu là bi u mu i phu c a mình. Gã vén áo ng i xu ng vòng tay chào Bích San và hai gã sát th Tâm lý n nhân thư ng so sánh trư ng phu v i các nam nhân mà h g p g Bích San cũng v y. Nàng âm th m nh t xét r ng B ch Ng c anh tu n không kém T ng Thu, nhưng dư ng như thi u v hiên ngang, khí phách. T ng Thu gi i thi u ái thê và hai gã th h r i h i: - Sao các h l i nh n ra t i h dù không h bi t m t ? B ch Ng c cư i áp: - Gia sư là Thanh H i à ông, năm xưa là b ng h u c a Thi t Phi n Tu La. Ngư i ã t l i hình dáng, màu s c cây qu t s t. Hơn n a, phong thái c a công t khi n t i h tin r ng ch ng có ngư i th hai như v y. T ng Thu mu n nhân d p này ki m ch ng suy lu n c a mình, quy t ph c rư n B ch Ng c. Hy v ng trong lúc say sưa, gã l tính cách c a mình. Chàng b o ti u nh em lên m y vò rư n l n. Lãnh Di n và Linh H hi u ý i ca, luôn tay m i m c H Tri u. Nhưng gã u ng h t m t vò rư n ph n năm cân mà v n gi ư c l , không m t l n li c nhìn Bích San, l i nói v n c n tr ng, úng m c. M t B ch Ng c h ng, gã vui v nói : - T u lư ng c a Tam v th t cao cư ng, Ng c tôi xin bái ph c. Sau này có d p, mong tam v giá lâm Hoàng Hoa Cung, chúng ta cùng say lúy túy m t

b a. Gi xin cáo bi t. H Tri u g i ti u nh tính ti n cho mình. T ng Thu cư i mát : - Các h hãy dành cho l n tái ng . B ch Ng c hi u ý, không dành tr n a. Gã i r i, T ng Thu th dài b o : - Ngư i này tâm a quang minh, chính i, phong thái quân t , ch ng khác gì ph thân gã ngày xưa. N u xét câu h ph sinh h t thì khó mà hoài nghi nhân ph m c a Hoàng Hoa Cung ch . Bích San th th : - Tư ng công ! Thánh hi n có câu quân t c cùng, lúc cùng kh n m i bi t ai là ngư i gi ư c o nghĩa. Có th lúc còn thanh thi u, Tri u Sư n cũng như B ch Ng c bây gi , nhưng n lúc nào ó l i ánh m t cái tâm c a mình. Linh H g t gù tán thành: - Tam phu nhân qu là cao ki n. T ng Thu không nói gì, ra l nh kh i hành. Cu i gi mùi, h r i xa thành Trư ng An ch ng b n ch c d m. Trên bìa r ng mé t quan o ang di n ra m t tr n chi n kh c li t gi a Tri u B ch Ng c và m t toán ngư i l m t. B n này m c thư ng ph c màu nhưng T ng Thu ã nh n ra ki m pháp c a Mai Hoa Bang. Chúng ông n hơn b n ch c tên nên h Tri u r t v t v . Gã ã nh n ra b n T ng Thu li n cao gi ng: - T v khoan nh p cu c, t i h ánh cho sư ng tay cái ã. D t l i, gã múa tít trư ng ki m xông vào b n sát th , ki m quang loang loáng, t a thanh quang xanh bi c. Tay t gã th nh tho ng l i y ra nh ng o chư ng kình hùng m nh. Ch hơn n a kh c ã có b n tên b m ng. T ng Thu th y B ch Ng c tinh thông c ki m chư ng, lòng th m khâm ph c. Nhưng b t ng , phe i phương nh t lo t nh y lùi và vung tay. Nh ng mũi c châm xanh lè như tr n mưa ph kín ngư i H Tri u. B ch Ng c kinh hãi múa tít b o ki m h thân. Nhưng ã có hai mũi c m vào tay t . T ng Thu v i tung mình kh i lưng ng a, lư t n u trư ng. Chàng i m chân vài lư t r i tung mình lên không trung, giáng Thiên Lôi Th n Chư ng xu ng u b n Mai Hoa. Bích San và hai gã thu c h cũng rút ki m xông vào. Linh H th y phe i phương dám múa rìu qua m t th , d ng c châm trư c m t mình gã li n r i nh ng mũi kim t m c, gi t li n năm c th . Lãnh Di n cũng không ch u kém, lao vào h ư c hai tên. Trong su t m y tháng qua, T ng Thu ã ch i m ki m pháp cho thu c h nên b n lãnh h tăng ti n vư t b c. Bích San ư c chân truy n tuy t h c c a giòng h âu Dương, tuy hơi kém ph n khí l c nhưng ki m pháp và khinh công c c kỳ l i h i. T ng Thu v li n tám chư ng, thương hai tên ng chung quanh Tri u B ch Ng c, chàng h thân xu ng c nh h Tri u, nói nhanh: - Mau theo t i h thoát ra, dùng ki m b o h phía sau. B ch Ng c ã phong t a kinh m ch nơi tay t , võ công gi m i m t n a nhưng v n còn múa ki m ư c. Gã cư i áp: - Công t yên tâm, t i h chưa n n i nào. T ng Thu v n toàn l c phóng Thi t Phi n v phía i phương. Qu t s t như chi c dĩa xoáy tít bay i, ch t li n hai chi c th c p, ch m ph i trư ng ki m c a tên th ba, bay ngư c v tay ch nhân. T ng Thu dùng tay t ch p qu t, tay h u vung thanh trư ng ki m l y c a m t xác ch t. Ki m thành lư i hái t th n, ưa li n m t lúc ba tên v u ng t thành L i thêm m t lo t sát chiêu n a tung ra, ti ng rên la th m thi t khi n B ch Ng c ph i rùng mình. Gã t bi t võ công mình không th so v i T ng Thu.

Vòng vây b phá v , T ng Thu ưa h Tri u ra ngoài, giao cho Lãnh Di n Thái Tu b o v r i quay l i. Hình bóng cu c th m sát toàn gia i H o Minh hi n v , bi n T ng Thu thành con h d . Trư ng ki m và Thi t Phi n thay nhau v ch nát thân th b n sát th Mai Hoa Bang. Ch còn l i hơn mư i tên s ng sót, nh nhanh chân ào t u vào r ng. Tri u B ch Ng c l n u th y c nh máu ch y u rơi, gã nhăn m t nhìn sang ch khác. Bích San cũng v y, mùi máu tanh khi n nàng khó ch u. c Th Linh H cho B ch Ng c u ng gi i c an bí truy n c a ư ng môn. H Tri u hành công m t lát ã tr c h t dư c. Gã ng d y vòng tay nói : - ơn c u t , Tri u m xin t c d . Sau này, công t có i u gì sai b o, d u ch t ch ng dám t nan. T ng Thu h i l i : - Sao các h không v Tinh Châu mà l i i ư ng này. Và vì l gì l i b Mai Hoa Bang vây ánh ? Tri u B ch Ng c ngư ng ngùng áp : - T i h ph i i Nam Dương trao thư c a Gia sư cho m t v lão h u. Khi n ây, b b n kia ch n l i, h i r ng t i h có ph i Thi t Phi n công t hay không. T i h b o r ng ch là b ng h u c a Bách Lý công t mà thôi. Nào ng chúng l p t c ùa vào t n công. Ph i chăng Mai Hoa Bang có m i thâm thù v i công t . T ng Thu nói v i gi ng l nh như băng : - Mai Hoa Bang là h u thân c a Mai Hoa Sát Th H i, m t t ch c tàn ác nh t võ lâm. Chúng tàn nh n n n i gi t c àn bà và tr em vô t i. T i h ã th không tha cho chúng. B ch Ng c bu t mi ng : - N u th thì b n này qu là áng ch t. T ng Thu hi u nãy gi gã này ang ghê s th o n tàn nh n c a chàng. C m giác thương m n dâng trào, chàng ch nh s c nói : - Các h là b c anh tài ki t xu t c a võ lâm. Xin hãy gi mãi cái tâm chính o, thi n lương y. N u không, t i h s r t au lòng. B ch Ng c ngơ ngác không hi u, gã gư ng cư i : - Gia ph có danh hi u là Sơn Tây Quân t . T i h dù hèn kém cũng c noi gương ngư i. Không làm h th n Tông môn. T ng Thu th dài, nói qua chuy n khác : - B n t i h cũng ang trên ư ng n Nam Dương, chúng ta có th ng hành. B ch Ng c m ng r nói : - Tám ngày n a là sinh nh t c a gia m u t i h ang s n u n Nam Dương s v Sơn Tây không k p ngày chúc th . Dám phi n công t mang giùm thư này n cho B ch Vân Cư Sĩ Hàn M nh Phu, khu r ng trúc phía ông thành. T i h xa nhà ã năm năm, r t mu n m u thân vui m ng vì s có m t b t ng . T ng Thu th y gã có lòng hi u th o, chàng li n nh n l i : - Các h hi u thu n như v y, l nào t i h không giúp m t tay. B ch Ng c m ng r , l y ra m t phong thư dán kín, kính c n trao cho T ng Thu. Gã bùi ngùi nói : - Gia ph n cư tu luy n th n công trên nh núi Qu n S m, th nh tho ng m i v Hoàng Hà Cung. N u ngày hai mươi lăm t i ây, ngư i không có m t thì gia m u s bu n l m. T ng Thu ch n ng, h i khéo : - L nh tôn n cư ã lâu chưa ? - T i h nghe gia m u k r ng mư i năm trư c, gia ph au bu n vì s

m t tích c a ngư i b ng h u chí thân - Huy t Ki m Môn ch D ch Khúc Quân, nên ã r i cung tìm ki m su t m y năm tr i ó, ngư i em theo b n môn , lên Thiên Trì Th ch ng b quan. M i năm, ch v nhà m t, hai l n và c m không cho ai n núi Qu n S m qu y r y. T ng Thu gi ây ã có th oán ch c ai là Mai Hoa h i ch , b t giác thương cho Tri u B ch Ng c. Gã s au kh bi t bao khi bi t ngư i cha th n thánh c a mình là m t ác ma tanh máu ? Tri u B ch Ng c nói l i c m t r i thúc ng a phi mau v hư ng Sơn Tây. Lãnh Di n Thái Tu iêu Kim C u rít lên : - Cu i cùng thì suy lu n c a i ã chính xác. Tri u Sư n s ph i tr món n này cho Huy t Ki m Môn. ** B n ngư i ti p t c lên ư ng n Nam Dương. Sáu ngày sau, h có m t huy n thành, vào tr trong l i m. T m g i, ăn b a trưa xong, T ng Thu nh m t mình n ch cư ng c a B ch Vân Cư Sĩ Hàn M nh Phu. c Th Linh H b ng nói : - i ca ! Thanh H i à ông ph i là b ng h u chí thân c a Hoàng Hoa Cung ch Tri u Sư n nên m i ch u nh n Tri u B ch Ng c làm . Suy ra B ch Vân Cư Sĩ cũng có th quen bi t v i h Tri u. Ti u ngh i ca c i trang thành B ch Ng c dò xét n i tình. T ng Thu th y gã nói có lý li n ch p thu n. Dáng ngư i c a chàng và B ch Ng c tương t như nhau nên ư ng Thái B ch ch s a sang dung m o cho già i. Hơn n a, chưa ch c Cư Sĩ ã bi t m t t c a à ông. T ng Thu r i l i m, i th ng n khu r ng trúc h i thăm m t lão già gánh c i, chàng i sâu n B ch Vân t nh xá. Khung c nh nơi ây r t t nh m ch và thanh nhã. Chung quanh là r ng trúc âm u, r m r p ti ng ve hòa v i ti ng chim ríu rít. T nh xá cũng d ng b ng trúc, mái l p c tranh và có ba gian. T ng Thu y c ng bư c vào trong, vòng tay cao gi ng : - Vãn b i là Tri u B ch Ng c, vâng l nh gia sư là Thanh H i à ông n bái ki n. T gian gi a, m t lão già tóc b c ch ng g y bư c ra. Gương m t lão nhăn nhó, nhãn quang bu n bã . Lão hi n hòa h i : . - Thi u hi p mang thư c a à ông n ph i không ? ã mư i năm r i b n ta không g p nhau. T ng Thu cung kính dâng thư. Lão nhân c xong vui v nói : - à ông mu n ta t ng thi u hi p m t h t Tuy t Liên tăng thêm mư i c a công t năm công l c. Lão b o r ng l nh tôn ang c n n s giúp trong s nghi p tranh bá c a mình. Lão phu ch ng quan tâm n chuy n y, nhưng báo áp ơn c u m ng c a Thanh H i à ông, lão phu s n sàng hi n t ng linh dư c. T ng Thu hơi b t ng trư c s vi c này. Nhưng chàng nghĩ, trư c sau gì Tri u B ch Ng c cũng b Mai Hoa Bang Ch dùng quy n làm cha, lôi kéo vào n o tà ma tr thành công c c a lão. Vì v y chàng th n nhiên nh n l y linh ơn B ch Vân Cư Sĩ b o chàng u ng vào r i ng i x p b ng v n công. Lão ng bên c kh u quy t dung hòa dư c l c. N a canh gi sau, Tuy t Liên hoàn toàn tan bi n và lu ng chân khí tăng thêm ư c mư i năm tu vi. T ng Thu m m t ng lên, vòng tay : - Vãn b i xin i ơn ã ban linh dư c. Lão nhân tr m ngâm m t lúc h i l i : - Thi u hi p năm nay ư c bao nhiêu niên k ?

- Cung b m, Vãn b i tròn hai mươi sáu. Cư sĩ g t gù : - úng r i. Trư c ây ta có nh n ư c thư c a à ông nghe k v thi u hi p. Nhưng xem ra dung m o l i tr hơn tu i tác. Lão tư l m t lúc, nói gi ng thành kh n : - Lão phu có vi c mu n nh c y thi u hi p. Không ph i là c y công cho thu c mà vì tình c nh n ra thi u hi p có th giúp ư c. T ng Thu th y lão ư ng chính, nhân h u, l i như mang n i th ng kh trong lòng, nên kh ng khái g t u : - Xin ti n b i c nói. N u làm ư c vãn b i s t n l c. Lão d t chàng vào khách xá , rót trà r i k l : - Sơn ông có m t a danh tên g i H ng ình, n m c nh Lương Sơn B c . ng ình H ch Hiên Viên o là m t b c kỳ nhân tuy t th , nh g p kỳ duyên nên võ công c a lão úng g i là vô ch. Nhưng do m t mũi x u xí, thân th quái d nên không h ló m t dương danh ch n võ lâm. Hai mươi tám năm trư c, lão phu b c u nhân ánh tr ng thương, rơi xu ng h . Tình c ái n c a H ch chèo thuy n i hái sen c u em v . Năm y lão phu hơn b n mươi còn nàng cũng ã g n tam th p. Vì gi ng cha nên m t mũi x u xí, thô k ch, không l y ư c ch ng . Lão phu c m ơn c u t li n cùng nàng k t nghĩa phu thê. Hơn năm sau nàng sinh ư c m t ti u hài nhi xinh p. H ch r t yêu thương cháu ngo i, t tên là Hiên Viên Th o Kính n i dõi tông môn c a H ch . Lão phu có n ba anh em trai nên không lo ph n th a t , vui v con mình mang h m . Năm Kính nhi tròn tu i, chuy t thê d t con vào khu r ng li u c nh h d o chơi. Nàng r t mê sưu t p bư m l nên u i theo m t con xinh p. Nào ng , lúc quay l i không th y Kính nhi âu. Tìm mãi ch ng th y, H ch n i lôi ình giam con gái vào ng n tháp á. ông ta b t lão phu ph i r i h ng ình, tìm cho ư c Th o Kính. N u không thì Hiên Viên B ch Lan s b giam c m cho n ch t. Nàng dù x u xí nhưng l i là ngư i v r t t t, tình nghĩa phu thê sâu như ông H i. Lão phu phiêu b t hai mươi năm nay mà ch ng th y Kính nhi âu. Ph n thương con, ph n nh v , lão phu lúc nào cũng s u héo ru t gan, ch ng bi t sinh thú là gì. Nay tình c thi u hi p l i có n t ru i son trên thùy châu bên trái, lão phu li n nghĩ n k thay m n i ào, hòng c u l y ngư i v b c m nh ra kh i ki p lao tù. Sau ó, lão phu s xin phép ưa v con v Cam Túc cúng t tiên lúc y thi u hi p coi như xong nhi m v . T ng Thu c m ng trư c n i b t h nh c a B ch Vân cư sĩ, chàng nghiêm gi ng h a : - Vãn b i v thăm nhà xong s quay l i cùng ti n b i i Sơn Tây. Hôm nay là hai mươi ba, úng r m tháng b y, vãn b i s có m t. Hàn M nh Phu m ng n sa l , lão n m tay chàng d n dò : - Mong thi u hi p úng h n cho, i v i lão phu m t ngày dài t a ba năm. T ng Thu cáo bi t, quay v l i m, thu t l i m i chuy n. M sáng hôm sau b n chàng lên ư ng. Mư i ngày sau v n Hán Dương. Ch mình Thư ng Sương ra ón vì Lăng Phư ng ã theo Nam Xương Tiên CƠ i Tinh Châu chúc th i Di Hách Phương Th o - phu nhân cung ch Hoàng Hoa Cung. Bích San bi t ph n mình, s p xu ng ra m t Thư ng Sương : - Ti u mu i là âu Dương Bích San, d p u bái ki m C c thư thư. Thư ng Sương thông tu hơn ngư i, hi u ngay T ng Thu ã l y thêm v . Nàng không h gi n h n mà hân hoan cúi xu ng Bích San lên, ánh m t y v yêu thương. Nàng múa tay ra d u, ý vui m ng. T ng Thu bư c l i hôn trán ngư i v c m ôn h u, d u dàng nói :

- San nhi làm v ta là do song thân tác h p, mong Sương nhi hi u cho. Thư ng Sương g t u, n m tay Bích San kéo vào trong. T i h pháp và hai trăm t Huy t Ki m Môn t t u ông . G n gia trang có n b n mươi ph m i m, t u lâu. Do ó, vi c bày y n ti c b t ng ch ng khó khăn gì. Thư ng Sương sai nô tỳ pha nư c r i ích thân t m g i cho phu tư ng. ã lâu không g n nhau nên ôi m t nàng ánh lên v khát khao, khi ch m vào da th t trư ng phu. T ng Thu cũng v y, mùi da th t n ng nàn c a Thư ng Sương khơi d y l a tình. Chàng bư c ra kh i b n t m, l ng l ng m nhìn ngư i v ngoan hi n. Mái tóc nàng v n xõa dài như ngày m i g p, ôi môi i m n cư i e th n khi chi c khăn lau n vùng nh y c m. T ng Thu nghe tình yêu tràn ng p tâm h n, cúi xu ng hôn lên má ngư i àn bà quí giá nh t i mình. Bàn tay chàng thoăn tho t c i b xiêm y ã ư t vài ch . Thư ng Sương n ng nàn dâng hi n, vòng tay tr ng mu t vòng qua c ch ng, nh m m t ch p ch n theo nh p giao hoan. Sau tr n mây mưa, T ng Thu m c y ph c r i lên i s nh. Chàng ã d n Thư ng Sương t m xong thì vào h u vi n v i Bích San. Tông Thu ng i xu ng ch v . Mé h u là i h pháp Toán M nh Diêm La ông Phương L c, nh h pháp D ch Thanh Ph n. Hai gh bên t dành cho Tam H pháp Hoa Di n Phi Ma S T n Trung và T H pháp Trư ng Mi Phán Quan H i Vân B ch. ó là bàn ti c dành cho môn ch t trên m t b c g cao hơn th m nhà ch ng ba gang tay. Hai bên chính là bàn c a Bát Long và tr i dài n c a s nh là m y ch c bàn c a các môn . T ng Thu ng lên nhìn thu c h v i ánh m t uy nghiêm nhưng n ng m. Chàng d u gi ng b o : - Các v c ăn u ng t nhiên, lát n a b n tòa s thông báo m t vi c . Chàng nâng chén lên m i, m i ngư i ph n kh i u ng c n. ám t i th hai có tu i t hai mươi n b n mươi. H là con cháu c a i th nh t, h u h t u không bi t m t c môn ch D ch Khúc Quân . H ch nghe trư ng b i k l i tính cách c a h D ch và l y làm sung sư ng khi ư c làm thu c h c a T ng Thu. M t chàng lúc nào cũng l nh như sương nhưng tính i m m, gi n d và không h kiêu ng o. Trư c m t chàng, h th tùy ti n ăn u ng, nói năng mà không s b b t t i. Nhưng ã là nh ng sát th ư c ào t o chu áo, ch ng ai l i không bi t gi l i. L p sát th i trư c, như T i h pháp và nh ng b c cao nhân, b b t bu c ph i xa lìa v con, lâu lâu m i ư c v thăm. T ng Thu thì khác, chàng cho h em c thê t theo và chu c p y . Sau khi l y ư c s vàng b c châu báu trong Vũ Khúc Tinh Cung, ngân Sách Huy t Ki m Môn ã có hơn làm yên lòng tư ng sĩ. b n ch c v n lư ng hoàng kim, Th y m i ngư i u ã buông ũa, quay sang u rư n, T ng Thu h ng gi ng ng lên nói : - B n tòa ã tìm ư c hung th gi t h i c Môn ch D ch Khúc Quân. K y chính là Mai Hoa Bang ch , cũng là Hoàng Hoa Cung ch Sơn Tây Quân T Tri u Sư n. C t a xôn xao vì l i t cáo y. T ng Thu bèn nói ra l p lu n c a mình và nh ng l i ti t l c a Tri u B ch Ng c. Nhi H pháp ch Thanh Ph n th dài b o : - Ba mươi năm nay lão phu cũng có ý hoài nghi h Tri u nhưng không dám k t lu n ch vì cái danh quân t c a lão ta l y l ng thiên h . Tam H pháp Hoa Di n Phi Ma nhăn gương m t r nói : - Trư c ây y, võ công c a Tri u Sư n ch ngang v i lão phu. Nay Mai

Hoa H i ch có th bình th v i c b n H pháp . Vi c này th t khó hi u ? T ng Thu th n nhiên h i l i: - Tam H pháp có t ng nghe n danh hi u Long Ki m Khách hay không ? S T n Tung gi t mình : - úng r i. Lão qu này ki m pháp thông th n, l i n cư Sơn Tây. N u h Tri u l y ư c bí kíp c a lão thì võ công tăng ti n là ph i. T ng Thu nghiêm gi ng: - S H pháp ph trách vi c trinh sát. Xin hãy cho ngư i giám th Hoàng Hoa Cung và T ng àn Mai Hoa Bang. Sau khi i Sơn ông v , b n tòa s có k ho ch tiêu di t chúng. T H Pháp Trư ng Mi Phán Quan H i Vân B ch như n c p mày dài b c ph ch : - Vũ Khúc Tinh Ch Trác M c ình là k i c u, sao Môn ch không i phó v i lão trư c ? Chàng ch nh s c áp : - B n tòa ã là th lãnh Huy t Ki m Môn, t t ph i lo chuy n công trư c. Hơn n a, vi c báo c u cho ph m u là chuy n riêng c a b n tòa, b t t t ph i hao t n máu xương c a anh em. Bát Long Truy M nh Kim Cang nh Trư ng Túy xu t thân là t , thân hình l c lư ng to ngang, u hói, tính tình nóng như l a nhưng r t th ng th n th t thà Gã ã ngà say nên ng lên vòng tay nói : - B n thu c h nh có môn ch mà ư c th a chi tang b ng, v con no m, ai cũng tôn sùng Môn ch như th n thánh. Nay lão c u t c Vũ Khúc Tinh Ch kia sát h i song thân c a môn ch thì cũng như gi t cha m b n thu c h . Xin môn ch cho phép anh em Huy t Ki m Môn ư c xu t quân làm c Tinh Cung. Gi ng gã sang s ng như chuông ng, thô l nhưng y tình nghĩa. M i ngư i nh t t hư ng ng, nhao nhao òi tiêu h y Tinh Cung. T ng Thu c m ng nhưng gi ng v n l nh l o : - Th nh tình c a anh em b n tòa xin lĩnh ý. N u sau này Trác M c ình không ch u ơn chi n mà dùng n s ông, ta s nh c y n chư v . Nhưng th c ra, ánh Tinh Cung lúc này không có l i b ng ánh Mai Hoa Bang. H Trác không bi t ta là Trác Nam Thu nên s khoanh tay nhìn. Ngư c l i, n u ta t n công Tinh Cung, Mai Hoa Bang s kéo quân n h p s c v i Trác M c ình M i ngư i hi u ra, lên thán ph c . Th n Toán Diêm La cao h ng nói : - Môn ch tu i tuy còn tr mà tâm k sâu xa, b n lão phu xin bái ph c. Hai ngày sau, T ng Thu r i Hán Dương lên ư ng tr l i Nam Dương, cho k p cu c h n v i B ch Vân Cư Sĩ. L n này thì Nh Long Sách Vi t Ki m i n V n C , T Long Ph n Di n Lang Tâm oàn D c Tú và Th t Long VÔ Di n Yên H ch Y n Bình ư c tháp tùng. Nh Long và T long u ã g n b n mươi nhưng Y n Bình ch m i hai mươi sáu. Trong Huy t Ki m Môn, ch mình T v h pháp và T ng Thu là bi t m t th t c a Th t long. Bình thư ng, lúc nào nàng cũng mang m t n . Trong Bát long ai cũng có v , tr c Th Linh H ư ng Thái B ch. Y n Bình là n nhân chưa ch ng nhưng vì vai v và võ công nàng ch ng ch n ư c ai trong ám t c p dư i. Gi ây, trong lòng nàng ã kh c sâu m t bóng hình, nàng sung sư ng vì mình ã yêu nhưng l i au kh vì không dám nói. Ch có ph thân nàng bi t i u y, ông th dài, lo l ng cho duyên ph n ái n . Chuy n này, ch Y n Bình ư c i theo là do tài d ch dung c a nàng

c n thi t cho k ho ch c a T ng Thu. Trưa ngày mư i b n, chàng và ba thu c h ã có m t khu r ng trúc. M t mình chàng thúc ng a ti n vào B ch Vân t nh xá. Hàn M nh Phu m ng r ra ón chào : - Thi u hi p n s m m t ngày là r t t t. Chúng ta còn ph i bàn b c cách gi i thích v i Hiên Viên H ch . Hai ngư i vào khách xá àm o, T ng Thu nghiêm ngh h i : - Vãn b i ã có cách i phó nhưng trư c h t, xin ti n b i thành th t nh n xét v gia ph , Sơn Tây Quân T . Hàn M nh Phu nhìn th ng vào m t chàng : - Thi u hi p ã h i như v y ch c là ã bi t ôi chút v m t th t c a l nh tôn. Lão phu xin nói th t, l nh tôn x ng áng ư c tôn làm thiên h nh t gian t c. Lão ta thông minh xu t chúng, gi i ngh x o ngôn l nh s c, che m t ư c ng o m y ch c năm nay. L nh tôn tình c c u m ng Thanh H i à ông nên ư c lão t ng cho h a d n n nơi t a hóa c a Long Ki m Khách H c Kim ăng, trên nh núi Qu n S m. Khi l nh tôn luy n ư c tám thành pho Long Ki m pháp thì võ lâm s tr thành su i máu r ng xương. T ng Thu h i l i : - Ti n b i ã không tán thành nhân cách c a gia ph , sao l i ban linh dư c ? Ch ng ph i là n i giáo cho gi c hay sao ? B ch Vân Cư Sĩ bùi ngùi áp : - Lão phu vì ch u ơn à ông nên b t ch p h u qu . Ch mong thi u hi p th c ng ư c chánh nghĩa, không ti p tay v i l nh tôn mà gi t h i ng o. T ng Thu l c u : - Ti n b i sai r i, b c quân t d u i u ác r t nh cũng không làm. Tri u B ch Ng c là óa kỳ hoa c a võ lâm, l i c c kỳ hi u thu n, ch c ch n không dám cãi l i ph thân. Gã như t gi y tr ng, ch ng m y ch c s b bôi en. Tri u Sư n chính là H i Ch Mai Hoa Sát Th H i l ng danh thiên h ba ch c năm nay. Gi ây lão l i là Bang ch Mai Hoa Bang, th ng tr c m t vùng duyên h i phía ông nam. V i võ công c a hai cha con lão h p l i, võ lâm còn ai ch n i n a. B ch Vân Cư Sĩ toát m hôi, nhưng l i c m th y l i nói c a chàng thi u niên r t kỳ l , dư ng như ang nói v ngư i khác v y ? T ng Thu d u gi ng : - May mà viên Tuy t Liên kia không n tay Tri u B ch Ng c. Ti n b i có th yên tâm. . Chàng xóa l p hóa trang, k rõ tao ng c a chàng v i B ch Ng c, cũng như c c di n giang h hi n nay. Cu i cùng, chàng b o lão : - Vãn b i kính ph c t m lòng chung th y và nhân h u c a ti n b i. Nên không mu n d u, k rõ ngu n cơn, ti n b i suy nghĩ cách qua m t ng ình H ch . Hàn M nh Phu th phào : - May mà tu n hi p thành th c, n u không, h u qu s khó lư ng. Nh c ph c a lão phu b n lãnh cao thâm khôn lư ng, nhãn quan l i s c bén, t t s nh n ra thi u hi p có n hơn b n mươi năm công l c trong ngư i. Lão phu s ch cho thi u hi p cách t m th i kh ng ch chân khí, gi như m t thư sinh y u u i, con c a m t gia ình thi l . Như th ph c t p hơn. T ng Thu g t u b o : - Vãn b i có m t th h r t gi i ngh hóa trang. Ti n b i c phác h a dung m o Th o Kính lúc còn thơ u. Ngư i y s d a vào y mà d ch dung. M nh phu hân hoan nói : - Lão phu có chút tài h a o nên ngay sau khi m t con, ã v ra m t b c chân dung tư ng nh .

Lão vào trong l y ra m t b c v r t sinh ng. T ng Thu hài lòng, bư c ra ngoài c a huýt sáo g i b n th h . Ba ngư i mau m n có m t, h cúi chào B ch Vân Cư Sĩ r i ng ch l nh. T ng Thu b o Y n Bình : - ch hi n mu i theo b c chân dung này mà ch nh trang cho ta . Y n Bình nghe lòng ng t l m, v i d ngh ra. Nàng ư c ng i sát bên chàng, lòng xao xuy n, c tình kéo dài công vi c. Hai kh c sau, Y n Bình d ng tay h i Cư sĩ : - Ti n b i th y th nào ? Hàn M nh phu tán dương : - Qu là thánh th , ch ng khác gì lão phu lúc thi u th i. Y n Bình vui v nói : - Ti u mu i ã dùng lo i sơn c bi t, d u d m mưa, dãi n ng cũng ch ng th tróc ra. i ca có th yên tâm. Lãnh Di n và Linh H ã khoe v i huynh trong Bát Long nên ai cũng ua nhau g i T ng Thu b ng i ca. V i Y n Bình thì cách xưng hô này còn làm tăng thêm ni m hi v ng th m kín trong lòng. B ch Vân Cư Sĩ hân hoan b o : - Trong vư n có b y gà sao, Tam v c b t h t mà làm th t. Còn rư n thì cũng ch ng thi u. Sách Huy t Ki m và Ph n Di n Lang Tâm u là tay h o t u, ph n kh i ra tay u i gà. Khinh công c a r t cao cư ng nên ch ng con nào ch y thoát, c túm ư c là b c ngay, ch ng trói bu c làm gì. ch y n Bình tr tài n u nư ng ch bi n th t gà làm năm, sáu món. Nàng sai phái hai gã sát th nhi u n m c h nhăn nhó nhưng ây là ti c ph c v Môn ch nên ch ng dám hé răng than phi n. n b a ăn n i gi n h n tan bi n vì Y n Bình n u r t ngon. T ng Thu g t gù tán thư ng khi n VÔ Di n Yên H sung sư ng, luôn tay g p cho chàng. Tan ti c Y n Bình l i l i d n trà thư ng trăng. T ng Thu ch t nói : - Hàn ti n b i ! Hiên Viên H ch thân hoài tuy t h c t t s không cháu mình t m thư ng. N u lão lưu l i d y võ công thì nguy m t. Vãn b i không th m c công vi c c a Huy t Ki m Môn mà Sơn ông lâu dài ư c. B ch Vân Cư Sĩ kiên quy t áp : - Lão phu ã nghĩ n i u này, ch c n chuy t thê ư c th ra, ba chúng ta s âm th m tr n i. Mư i ngày sau, Hàn M nh Phu và T ng Thu n Hiên Viên gia trang, ng ình. Ba th h c a quanh qu n g n y ch không vào. c nh h Hai mươi năm au kh ã khi n h Hàn già h n i. Lão m i hơn sáu mươi mà tư ng như quá th t tu n. May mà m t tỳ n trung niên nh n ra. Nàng ta hoan h m i vào khách s nh. Lát sau, ng ình H ch Hiên Viên o ra n. Lão cao lênh nghênh như cây sào, m t l , mũi h c ngư c, trông r t x u xí. Hàn M nh Phu ph c xu ng, ngh n ngào thưa: - Nh c Ph ! Ti u t l n l i hai mươi năm nay, tìm ư c Kính nhi m i dám tr v ph c m nh. T ng Thu cũng d p u hô : - Gia gia ! H ch không h t ra m ng r , v v p ông ch hi n hòa b o : - Hi n t và Kính nhi ng lên i. Lão chăm chú ng m nghía T ng Thu v i ôi m t hi n r i b o : - Kính nhi ! Cháu hãy c i áo ra. Hàn M nh Phu nghe như b u tr i s p , ch t l ng không nói nên l i.

Th o Kính còn m t c i m n a là b t son nơi huy t truy khu, gi a c t s ng. T ng Thu cũng bi t vi c ã b i l chàng ành phó m c cho s ph n, ch m rãi c i áo, quay v phía H ch . Hiên Viên o ng a c cư i dài, ti ng cư i y n i hân hoan v i v i, lão l mb m: - Thiên có màu nhi m, ph t pháp vô biên. Lão quay sang b o th tỳ : - Ngươi vào m i ti u thơ và Vân nhi ra ây. T ng Thu không th y lão nói n mình, v n ng im ch u tr n. Lát sau, t trong bư c ra m t ph nhân ngũ tu n và m t thi u n tu i ôi mươi. Ph nhân có dung m o x u xí gi ng h t Hiên Viên o. Ngư c l i, thi u n l i r t xinh p. Hàn M nh Phu g p m t nương t , a nư c m t nh g i. H ch khoác tay : - Khoan ã. Hãy Bích Lan nh n Kính nhi trư c ã. ông v y ái n , ch vào T ng Thu : - Lan nhi hãy xem i. Ph nhân n bên T ng Thu. Xem k lưng chàng r i bư c ra trư c m t quan sá i n t ru i trên thùy châu bên trái. Bà òa lên khóc, ôm l y T ng Thu - Kính nhi ! M nh thương con su t hai mươi năm, không phút nào nguôi. T ng Thu như ngư i rơi t cung trăng xu ng, t h i sau lưng mình có d u v t gì trùng v i Th o Kính ? ti ng khóc c a ngư i àn bà au kh này ã ánh th c n i au th m kín trong lòng chàng. N u LÔ Sơn Tiên T Cam T n Mi còn s ng, bà cũng s khóc như v y khi g p l i chàng. T ng Thu b t giác g i : - M u thân ! B ch Lan càng khóc l n hơn : - Kính nhi ! M mong ch giây phút này ã lâu. Hiên Vân o tr m gi ng : - Lan nhi. Con không cho Vân nhi nhìn cha hay sao ? B ch Lan nh ra, lau nư c m t, chăm chú kéo áo T ng Thu lên, d u dàng b o: - Kính nhi hãy n ng i bên ngo i công. Ngư i r t nh thương con. Bà ch Hàn M nh Phu, nói v i thi u n : - Vân nhi, ngư i này chính là thân ph c a con. Thi u n m ng r ch y n n m ch t tay M nh Phu : - Thân ph ! Hài nhi là Thái Vân. L n này n lư t B ch Vân Cư Sĩ ngơ ngác, lão gư ng cư i v i Thái Vân r i quay sang h i H ch : - Nh c ph ! S vi c th nào xin ngư i nói cho ti u t ư c rõ. Hiên Viên o cư i khà khà : - T t c hãy ng i xu ng r i ta s k ra ngu n cơn. Hiên Viên B ch Lan khép nép ng i c nh M nh Phu. Vân nhi cũng an t a bên cha. H ch tươi cư i : - Năm xưa, ta vì quá au n trư c s th t tung c a Kính nhi nên n i iên u i hi n t i và giam B ch Lan vào th ch tháp. Nhưng m t tháng sau, Lan nhi phát hi n mình mang thai li n sai tì n báo cho ta bi t. Ta vui m ng m c a tháp em Lan nhi v chăm sóc. Tám tháng sau, Thái Vân ra i. Cùng lúc y, m t n tỳ trong trang nhìn th y m t con, v t l t dư i h bò lên, lão phu k p th i ch y ra, gi t ư c nó. ó là m t con quái v t d d ng, có chi c mõm dài y răng như cá s u, nhưng da l i trơn bóng lúc m b ng nó ra, th y chi c

vòng c b ng vàng, lão phu bi t r ng chính con v t kh n ki p này ã ăn th t cháu mình. T ng Thu và Hàn M nh Phu nghe n ây càng ng ngàng, kinh ng c. Kính nhi ã ch t sao lão và B ch Lan v n nh n chàng là Hiên Viên Th o Kính ? H ch bi t tâm tr ng hai ngư i, lão m m cư i bí n k ti p : - Năm Vân nhi b n tu i, nó th c m c h i cha âu lão phu nh cho ngư i i tìm Hàn hi n t v . Nhưng tình c có m t Du phương hòa thư ng n kh t th c Dung m o và ngôn t c a lão khi n ta r t khâm ph c, li n em chuy n nhà ra tâm s . Lão gieo qu r i b o r ng Kính nhi ã u thai vào làm con ngư i khác. Sau này, chính hi n t s em v m t chàng thi u niên có nh ng c i m gi ng như Kính nhi. Ngư i này sinh ngày r m tháng hai năm giáp tý, úng ngày Kính nhi qua i. Ta tin tư ng vào l i c a Hòa thư ng nên ch i su t mư i sáu năm nay. T ng Thu nghe xong bàng hoàng, ngơ ngác. Thiên Tà Bách Lý H c tinh thông nho h c nên không tin vào thuy t luân h i c a Ph t giáo. T ng Thu ch u s giáo hu n c a ông nên cũng v y. Nay g p trư ng h p này, chàng r t phân vân. Qu th c chàng sinh úng ngày tháng y. Thái Vân b ng h i : - Th o Kính ca ca ! Có ph i ca ca sinh úng ngày y hay không ? T ng Thu g t u, vòng tay nói v i H ch : - Vãn b i là Bách Lý T ng Thu. Vì c m ng trư c c nh ng c a Hàn Cư Sĩ nên ng ý gi làm Th o Kính. Nào ng , thiên cơ m u nhi m ưa n nh ng trùng h p khó mà gi i thích ư c. Nhưng s i thà tin r ng có còn hơn không. Vãn b i xin thay Th o Kính n i dõi tông ư ng giòng h Hiên Viên. Sau này có con trai s cho m t a theo h c a H ch . Hiên Viên o p d b o : - Công t còn tr nên không tránh kh i hoài nghi. Nhưng lão phu thì tuy t i tin tư ng. Mong công t xưng hô v i chúng ta như thân ph n c a Kính nhi có ư c chăng ? T ng Thu c m thông t i hoàn c nh thương tâm c a ba ngư i, ng ý hóa thân làm Th o Kính. Chàng cư i áp : - Ngo i công yên tâm. Ti u tôn bi t mình ph i làm gì. Hiên Viên o khoan khoái b o : ãi ca ca. - vân nhi ! Sau cháu không xu ng b p làm vài món ngon Thái Vân cư i khúc khích : - Ch s Th o Kính ca ca chê d mà thôi. Nàng li c T ng Thu r i ch y vào nhà sau. H ch b ng h i : - Kính nhi ! Dư ng như ngươi hóa trang ph i không ? T ng Thu ngư ng ngùng thú nh n : - Không ng nhãn quang c a ngư i l i s c bén như v y. ti u tôn g i thu c h vào m i có th l t b ư c . Chàng bư c ra trư c sân hú vang. Lát sau c ba ngư i trong Bát long xu t hi n, chàng d n h vào bái ki n H ch . ch Y n Bình nghe nói di u th c a mình b lão già quái d kí khám phá, nàng ngư ng ngùng h i : - Dám h i lão gia t vì sao l i nhìn ra ? Hiên Viên o cư i khà khà : - Th thu t c a cô nương áng g i là thiên h vô song. Tuy nhiên khuy t i m chung c a thu t d ch dung là da m t không bi u l ư c c m xúc. Lão phu âm th m quan sát, th y Kính nhi dù kinh ng c hay h th n cũng u không hi n ra trên nét m t. T ó mà suy ra y hoá trang.

Y n Bình tâm ph c, quay sang r a l p hóa trang cho T ng Thu. Dung m o th c c a chàng tu n tú, khí phách hơn m t gi r t nhi u. H ch càng hài lòng : - Tuy t l m ! Hòa thư ng kia t ng nói r ng h u thân c a Kính nhi là b c tài m o song toàn b c nh t thiên h . Nay m i bi t lão ta qu là b c a tiên. Hôm sau, Hiên Viên o kh o sát võ công c a T ng Thu. Chàng em h t s h c ra bi u di n. H ch cư i b o : - V ki m, chư ng, ngo i công không c n ph i d y thêm cho Kính nhi. Ch có pho khinh công Th t nh Th n B và pho Toàn CƠ Quy n Pháp là Kính nhi nên h c. Lão x n tay áo, thi thi n Th t nh Th n B , T ng Thu kinh hãi khi th y chung quanh mình là b y bóng ngư i không phân bi t hư th c. Chàng th t n công nhưng ch vô ích, chư ng kình hoàn toàn ánh vào hư không. H ch ình b , ánh pho Toàn CƠ Th n Quy n. Qu úng như tên g i, công phu này g m c m quy n, chư ng cư c, tr o, cương th . Chiêu th c c c kỳ o di u và nhanh như ch p gi t. H t pho quy n, lão vòng tay nói : - N u ph i h p Toàn CƠ Th n Quy n v i Th t nh Th n B thì l c tăng g p b i. T ng Thu m ng r , ngày êm kh luy n. N a tháng sau chàng ã tinh thông pho quy n pháp còn th n b thì ch m i hóa ư c thành ba bóng nh. Hiên Viên o h t l i khen ng i : - Căn cơ c a Kính nhi qu là hi m có ! Ngày xưa ta ph i m t n ba tháng m i thu c ư c quy n ph . T ng Thu cư i áp : - Ti u tôn có trong ngư i hơn b n mươi năm công l c, l i luy n võ t nh nên d dàng ti p thu tuy t h c . Ngoài nh ng lúc luy n võ, chàng k c n bên H ch và phu thê B ch Lan, h t lòng kính hi u nên h r t yêu thương chàng . Tôn Thái Vân cũng v y, nàng ã khóc khi nghe nói ca ca ph i lên ư ng.T ng Thu ph i d dành r ng ngày nào báo xong i c u s ưa v con v ng ình H sinh s ng. Nh v y, Thái Vân m i vui lên. H i 10 SƠN THƯ NG NG TRUNG LƯU HUY T L SONG MA H BIÊN CÔNG T Sáng ngày mư i hai tháng tám, T ng Thu cùng ba thu c h r i Sơn ông, tr l i Hán Dương. o n ư ng m t ngàn hai trăm d m m t c a b n chà ng m t mư i b n ngày. V n nơi, nghe nói H ng Lăng Phư ng và Nam Xương Tiên Cơ chưa tr l i, chàng linh c m r ng h ã g p tai h a. H tín c a Thư ng Sương và Bích San không làm vơi ư c n i lo l ng trong lòng. Chàng cho h p toàn môn, ra l nh r i ngay b n doanh sang m t cơ ngơi bí m t, cách ch cũ hơn d m. M t n a quân s l i Hán Dương, còn l i theo chàng n Tinh Châu. B trí xong ch an toàn, T ng Thu lên lưng Ô Vân Cái Tuy t i trư c. Hai h pháp Toán M nh Diêm La và Hoa Di n Phi Ma s th ng lĩnh i quân theo sau. Nh cư c trình th n t c c a Vân nhi, ch sau mư i hai ngày, T ng Thu ã n Hoàng Hoa Cung. Qu n th ki n trúc này n m

trong m t sơn c c. Gi a hai ng n núi th p. Nơi ây, các loài hoa có m u vàng ư c tr ng r t nhi u. Mai, cúc, i p vàng] mùa nào cũng có. Võ sĩ gác c a c c c bái thi p, hân hoan nói : - Thi u cung ch và Thánh N luôn mi ng nh c n công t . Xin m i nh p cung ! Gã gõ vào chi c khách á treo c nh y m t h i dài, báo hi u cho bên trong bi t có thư ng khách n. Tri u B ch Ng c và Tri u ông Song cùng ch y ra. Thánh N nhìn ngư i trong m ng v i ôi m t chan ch a ân tình. Nhưng ch ng dám nói gì, ch nghiêng mình chào : - M ng công t giá lâm t xá ! B ch Ng c thì khác, gã h n h nói : - Té ra chúng ta là quy n thu c, hôm trư c, H ng bi u mu i n d l th gia m u nói ra, khi n ta gi n Thu n ch t i ư c. T ng Thu gư ng cư i : - Bi u huynh và bi u thư lư ng th . Ti u v i Lăng Phư ng chưa t ch c hôn l nên không dám nh n h hàng. Hai ngư i ưa T ng Thu vào khách s nh. Hoàng Hoa Cung ch n, m ng r ra phu nhân Hách Phương Th o nghe nói có cháu r ti p ki n. Hai ngư i v trư c c a Tri u Sư n qua i mà không có con cái gì. Hách phu nhân may m n sinh ư c m t trai, m t gái nên r t ư c cưng chi u. Môn nhân trong cung s bà còn hơn c Cung ch . M t ph n cũng do tính tình bà cương li t, nóng n y. T ng Thu kính c n ra m t : - i t t Bách Lý T ng Thu xin bái ki n i Di. Phu nhân vui v nói : - Hi n i t t liên ti p c u m ng Song nhi và Ng c nhi, lão thân ph i c m ơn ngươi m i ư c. Nhưng sao không n ây úng ngày chúc th mà gi m i ló m t. T ng Thu i m m áp : - Dám h i i Di r ng Lăng Phư ng và gian nh c m u r i Hoàng Hoa Cung lúc nào ? Phu nhân s ng s t : - L nào h chưa v n nhà ? Sau l th ba hôm, Mai mu i ã xin cáo t t i mà ? T ng Thu c nén n i ưu tư, i m m nói ti p : n Hán Dương. Nhưng - B m i Di, qu th t h chưa v chuy n y c gác l i, ti u t xin h i hôm y i Di trư ng có v d l th hay không. Phu nhân không h i vì sao chàng l i h i th nhưng v n áp : - Có ! Ông y vui v trò chuy n v i Lăng Phư ng và khen r ng Phư ng nhi may m n l y ư c b c anh hùng cái th . Ngay hôm sau, Di tư ng ã tr l i núi Qu n S m luy n công. T ng Thu ã hi u ai hung th , chàng bu n bã nói : - Ti u t s p trình b y m t vi c quan tr ng. Nhưng trư c h t, xin i Di nh l i xem ba mươi năm trư c ây Huy t Ki m Môn ch D ch Khúc Quân có ghé qua Hoàng Hoa Cung hay không ? Và lúc y Di trư ng nhà hay i v ng ? Phu nhân suy nghĩ m t lúc áp r ng : - Có ! D ch i ca n r tư ng công ta i Ngân Xuyên d l thôi nôi con trai D ch C u, nhưng ông không có nhà. Hôm sau Di trư ng

ngươi v n, nghe nói v y li n cư i xòa r i b o : - Ta ang nh i Yên Kinh thăm b ng h u, không th i v i D ch i ca ư c. May mà ch ng g p, n u không s khó t ch i. Ngay trưa hôm y, tư ng công ta kh i hành i Yên Kinh, hơn tháng sau m i v . T ng Thu g t u h i thêm : - Th kho ng bao lâu sau thì Di trư ng bi t tin D ch môn ch th t tung và ti n hành tìm ki m ? - Có l là năm, sáu tháng gì ó. Ông ta b o v i ta r ng ã g p ông Phương H pháp c a Huy t Ki m Môn và bi t r ng D ch i ca m t tích. T ng Thu bi ph n nói : - Ti u t mong i Di bình tâm l ng nghe. Ti u t ã có b ng c nói r ng i Di trư ng ã l a g t m i ngư i su t ba ch c năm nay. Ông ta chính là k sát h i môn ch Huy t Ki m Môn và thành l p ra Mai Hoa Bang. Uy th bao trùm c m t vùng phía Nam Trư ng Giang. Chàng bèn trình bày nh ng suy oán c a mình r i b o : - Ch ng c rõ ràng nh t là vi c D ch môn ch m t tích ư c gi kín su t ba mươi năm dài. Th hai, ông Phương h pháp không h g p Di trư ng. Th ba là s th t tung c a m con Lăng Phư ng. Tri u B ch Ng c c xong b c thư c a sư ph Thanh H i à Ông, g i cho B ch Vân cư sĩ, sinh lòng ng v c thân ph . Gã au n nói : - Chúng ta c lên ngay núi Qu n S m i u tra t t s rõ. Hách Phươmg Th o linh c m r ng T ng Thu ã nói úng s th c. Vì l gì mà Tri u Sư n lên núi luy n công lúc con còn thơ d i và ái thê ch m i hơn tam th p, l i c m không cho thăm vi ng gì c ? Hơn n a, phu thê thân thi t c n k , d u là k x o quy t, cơ c nh cách m y, cũng ôi lúc l sơ h . Trư c ây, phu nhân và luôn t an i r ng lão ch ng ph i là thánh nhân nên ph i có vài khuy t i m. Nhưng gi thì bà hi u r ng ó chính là b n ch t ư c che d u. Cung ch phu nhân ph n h n, d n hai con và T ng Thu i ngay. Núi Qu n S m ch cách thành Tinh Châu ch ng vài d m. B n ngư i g i ng a r i phi thân lên núi. Qu n S m không cao, hình dáng cũng ch ng h hùng vĩ như Thái Sơn, nhưng nh trên chóp núi có m t h nư c l n, tên g i Thiên Trì nên m i tr thành danh sơn c a Trung Hoa. M t tòa thúc xá n m ch n ngang o n cu i ư ng sơn o. M t hán t t tu n nghe ng ch y ra. M i u gi Mùi mà m t gã gay, ch ng t ã u ng rư u t sáng s m. Gã là Trương Ki u Vũ t th tư c a Hoàng Hoa Cung ch Tri u Sư n. Th y sư nương t nhiên xu t hi n, s c m t l nh lùng, m t như l a gã r ng r i x p xu ng : t bái ki n sư nương. Phu nhân h nh : - Ki u Vũ ! Sư ph ngươi âu ? H Trương lúng túng áp : - B m sư nương ! Sư ph xu ng núi i thăm b ng h u. - Không sao. ta vào xem qua ch ăn c a cung ch . Trương Ki u Vũ làm sao dám ngăn c n, gã l m lũi d n ư ng. C nh b h nư c trong xanh là m t căn nhà g dành cho b n t theo h u Sư n. Cách y g n mư i trư ng là m t vách á cao hai

ch c trư ng, có cánh c a d n vào nơi luy n công. Gian nhà g v ng tanh, b i b m m ng nh n ph y trên ba chi c chõng tre. Ch có chi c th tư là s ch s . Phu nhân cư i nh t, quay ra, i v phía th ch ng. Tri u B ch Ng c v n công y m nh cánh c a á d y. Mùi hôi hám, m m c xông ra n ng n c, dù bên trong v n có l thông sáng và gió. B n ngư i vào trong quan sát, t hi u r ng ã nhi u năm không ai vào ây. T ng Thu nghe lòng au th t, nói v i phu nhân : - Gi thì ch c i Di ã tin l i ti u t . Xin ngư i n i u tra gã h Trương kia v tung tích c a m con Lăng Phư ng. Hách Phương Th o nghi n răng áp : - N u Mai mu i và Phư ng i t n có m nh h gì, ta th s không tha cho lão qu y. B ch Ng c và ông Song th n th như ngư i m t trí. Th n tư ng mà h h ng yêu thương, kính ngư ng ã hi n nguyên hình là m t lão ác ma. H h th n cúi g m m t, c gi u nh ng gi t l thương tâm. Phu nhân ra kh i ng xăm xăm bư c n trư c m t Trương Ki u Vũ. Bà qu c m t h i : - Ki u Vũ ! Ngươi có còn coi ta là sư nương n a không ? H Trương s hãi quì xu ng d p u thưa : t su t i không dám quên ơn Sư nương. Mư i lăm năm trư c, n u không có ngư i t n tâm chăm sóc, ch a tr thì t ã b m ng vì ch ng thương hàn r i. Phu nhân g t gù : - N u v y thì hãy thành th c tr l i nh ng câu h i c a ta. Th nh t, ph i chăng sư ph ngươi trong nhi u năm nay, không h luy n võ mà thư ng xuyên v ng m t. Ki u Vũ bi t vi c ã b i l , ành thú th c : ây, sư ph ch v m i - Thưa ph i ! Trong mư i năm t năm hai ba l n và i ngay. - Còn ba v sư huynh c a ngươi âu ? - B m sư nương, h i theo h u sư ph , ch có mình t canh gi nơi này. - Ngươi có bi t sư ph i vì công vi c gì hay không ? t có h i Tam sư huynh, ngư i tr l i r ng sư ph ang c công truy tìm m t kho tàng r t l n. Phu nhân nghiêm gi ng : - Ta b o th c cho ngươi bi t, sư ph ngươi ã l a d i t t c m i ngư i. Lão chính là H i ch Mai Hoa Sát Th H i, m t t ch c tà ác nh t võ lâm. Vì v y, ngươi tuy t i không ư c bao che lão. N u không thì ng làm ngư i c a Hoàng Hoa Cung n a. Trương Ki u Vũ choáng váng, không ng s th c l i phũ phàng như v y. Gã c n răng, kiên quy t áp : - Sư nương c h i. - Tháng sáu v a r i, ngươi có th y cung ch mang v ây hai n nhân nào không ? Ki u Vũ suy nghĩ r i áp : - B m sư nương !N nhân thì không, nhưng nh sư huynh và tam sư huvnh có vác v hai bao v i r t l n, em c t trong th ch ng. Trưa hôm y, t say rư u n m trong tòa trúc xá ngoài kia. Lúc t nh d y thì l i tư ng mình hoa m t nên không ý n và cũng ch ng dám h i. Sau ó, sư ph xu t hi n, cùng b n t ăn u ng r i

vào th ch ng luy n công. t xin ư c vào quét d n thì ngư i b o không c n. Hôm sau sư ph và nh v Ph ng, Hương huynh xu ng núi, không mang theo gì c . T ng Thu bi n s c than : - Thôi r i ! Ch c ch n trong th ch ng còn có m t m t th t n a. Chàng iên cu ng ch y tr l i th ch ng, nh ng ngư i còn l i cũng theo chân. T ng Thu bình tâ m quan sát, c tìm cho ra cánh c a. Nơi b c vách cu i cùng có m t khung c a. Nơi y khu t ánh sáng nên ng ngoài không th nh n ra. Chàng v n toàn l c y mà cánh c a không h nhúc nhích. Tri u B ch Ng c nh y vào h p s c cũng ch ng ăn thua. Tìm quanh không th y ch t cơ quan âu. T ng Thu nóng ru t nó i : - Xin i Di và m i ngư i tránh xa ra, ti u t s phá c a. Chàng d n mư i hai thành công l c v n kh u quy t Thiên Lôi Th n Chư ng v vào m t á. Ti ng chư ng kình ch m á n vang như tr ng. Cánh c a á ch ch u ư c mư i b n chư ng ã gãy b n l , b t ra. Mùi hôi th i kh ng khi p bay ra B ch Ng c run r y rút ng n u c trên vách t lên r i ưa cho T ng Thu. Chàng nh n l y, d n m i ngư i bư c vào. H t o n ư ng năm trư ng, n m t th ch th t r ng rãi sáng s a. T ng Thu b ng qu xu ng khi nhìn th y hai chi c xác trương phình y dòi b , trên m t n n á. Toàn thân h không m t m nh v i nên d dàng nh n ra xác bên trái có n ba gò nhũ phong. Tri u ông Song ng t x u, cung ch phu nhân thì thào khóc : - Tr i ơi ! Mai mu i. H ch có hai ch em, l i m côi ph m u t nh nên r t yêu thương nhau. T ng Thu không khóc nhưng khoé m t chàng r ra m y gi t máu. Bi t không còn làm gì ư c n a, chàng qu y l i b o B ch Ng c : - Bi u huynh ! Chúng ta ph i ưa h r i ây ngay thôi. B ch Ng c au kh g t u, b ng ông Song tr ra. T ng Thu i m huy t i Di r i mang bà i. Trương Ki u Vũ cũng l m lũi theo h v Hoàng Hoa Cung. Hôm sau, m t ám tang ơn gi n ư c c hành. Hai ngôi m n m song song trên m nh t mé h u, trư c c a cung. Ba mươi năm nay, Tri u Sư n d u mang danh cung ch nhưng i th ba ch bi t có Hách phu nhân. ít khi v nhà. Hơn trăm t Chính bà ã nuôi, d y võ cho h . Do v y, phu nhân tuyên b s xu t quân tiêu di t Mai Hoa Bang, gi t Tri u Sư n báo thù thì ch ng ai ph n i. Hoàng Hoa Tam Tiên là sư c a cung ch cũng ch dám cúi m t, th dài. Nhưng T ng Thu ã nh n trách nhi m v ph n mình, yêu c u bà án binh b t ng. Ngư i au n nh t trong cung chính là Tri u B ch Ng c và Tri u ông Song. T ng Thu d tang l xong, cùng b n thu c h tr l i Hán Dương. B n h ã n k p ch u tang môn ch phu nhân. Theo sát T ng Thu là i H pháp Toán M nh Diêm La ông Phương L c và Bát long. G n trăm th h còn l i do nh h pháp Hoa Di n Phi Ma th ng lãnh. H m c thư ng ph c, i r i rác t ng nhóm vài ngư i. N i au kh và c u h n g m nh m trái tim T ng Thu. Chàng như ngư i m t h n, b ng b nh trên lưng ng a, không nói m t l i. U ng nhi u hơn ăn, m t chàng h c hác i th y rõ. Toàn môn r t lo

l ng nhưng ch ng bi t ph i làm sao. M i l n d ng chân qua êm nơi khách i m, T ng Thu không ng mà uông rư u cho n sáng. Bát long ành th c b i ti p môn ch . Vì v y, dung m o h cũng sa sút theo chàng. Chi u ngày mư i tám, b n T ng Thu n b Hoàng Hà. Ngư i ng a lên thuy n sang sông. T ng Thu ng m n thuy n, ng m c nh hoàng hôn cu i tr i tây, nh l i l n u g p g Lăng Phư ng u thu năm ngoái tín Dương. Cũng trong m t bu i chi u tà r c th nàỳ, chàng ã quen bi t ngư i con gái ki u di m nhưng b t h nh y. Chàng nh nhung bi t bao v p yêu quái có m t không hai c a nàng. Lúc u, chàng d n v i Lăng Phư ng b ng lòng thương h i. D n d n, tình yêu ã âm ch i n y l c, g n ch t hai tâm h n. T ng Thu ng n ngơ h i tư ng, âu bi t r ng Lãnh Di n và Linh H th s n sau lưng, phòng chàng t h y mình. Càng lúc n i thương tâm càng da di t, gi t l anh hùng lén trào ra khóe m t. Chàng mê mu i nhìn xu ng m t nư c, tư ng như bóng hình ngư i v x u s ang v y g i ? B ng trong khoang lái, a con bé b ng c a thuy n ch b t khóc oa oa. Ti ng khóc lanh l nh g i nh n hai a con c a chàng trong b ng Thư ng Sương và Bích San. T ng Thu b ng t nh, toát m hôi. Chàng vì quá au kh nên quên m t r ng mình còn b n ph n làm ch ng, làm cha. T ng Thu hít m t hơi dài, c nh n nh ng ngư i còn s ng và m i i c u, è nén n i th ng kh . Lát sau, chàng ã bình tâm ôi chút, quay l i nhìn b n thu c h . Th y iêu Kim C u và ư ng m hôi h t, chà ng l nh lùng b o : Thái B ch hư m s n, trán ng lo. Ta còn ph i s ng báo thù, ch ng d i gì mà t sát. Câu nói u tiên này ã khi n m i ngư i th phào nh nhõm. ch Y n Bình th th : - Th n thái c a môn ch m y ngày nay khi n b n thu c h ăn ng không yên. Chàng g t u, d u gi ng : - Ta bi t ! Nhưng gi ây c m gíac tuy t v ng ã qua. C m ơn chư v ã vì ta mà lo l ng. * ** n Hán Dương. Tin t c Cu i tháng chín, b n T ng Thu m i v do các sát th Huy t Ki m Môn thu th p ư c t Chi t Giang ã làm trì hoãn vi c báo thù. Mai Hoa Bang ã m i ư c Miêu Cương Bà Bà Vu Bích Ma Qu ng Tây v làm phó Bang ch . Bà Bà mang theo m t b y c v t kh ng khi p g m r n, r t, bò c p, ong c và c trùng m cho t m kỳ c vào nh ng thanh trư ng ki m c a t Mai Hoa Bang. T ng Thu hoàn toàn không s c nhưng thu c h c a chàng thì có. Chàng không th li u lĩnh hy sinh xương máu c a h nên l n l a tìm lương sách. Vũ Khúc Tinh Cung ch c cũng e ng i Miêu Cương Bà Bà nên không h có ng tĩnh gì h ch ráo ri t lo c ng c l c lư ng. Nghe nói C u Hoa Yêu Cơ cũng ã trang b c ki m và c sa cho thu c h . T ng Thu cho rút ngư i c a mình v Hán Dương, ch l i vài trinh sát Âu Giang và Võng Xuyên. Chàng em hai chiêu Vũ Trung Qu Ng a và H n áo N i Hà trong Diêm Vương Tuy t Ki m d y cho các thu c h .

Chiêu u ch v phòng th , ki m quang d y c d u ng dư i mưa cũng không h ư t. Chiêu th hai l y m ng i phương. Âu Dương Bích San truy n l i phép b n o n cung. Cánh cung tuy ng n nhưng ư c vót d y nên s c b n r t m nh. u mũi tên b c s t, có th xuyên th ng m y l p da trâu. Nhưng sáng ki n c a C c Thư ng Sương m i là quan tr ng. M t hôm, nàng ưa cho T ng Thu xem b c v m t t m áo giáp en b ng khoen s t, trong lót da m m. T ng Thu m ng r hôn lên trán nàng r i tri u t p các H pháp bàn b c. Nh h pháp ch Thanh Ph n cư i b o : - T m áo giáp này n ng không dư i hai mươi câ n, anh em s khó xoay s . T H pháp Trư ng Mi Phán Quan góp ý : - N u s i thép nh i thì s gi m ư c tr ng lư ng nhưng ph i tôi r t k m i ch ng ư c ao ki m. Như v y cũng ph i m t hơn tháng. T ng Thu nhíu mày : - ‘ Hán Dương này có lò rèn nào là l n nh t ? Toán M nh Diêm La ng ti ng : - Hán Dương thì không nhưng thành Vũ Xương, cách ây mư i d m có xư ng rèn r t l n c a Tr i L Ban Thi Bát Vân. Lão ta chuyên ngh ch t o vũ khí cung c p cho tri u ình. T ng Thu nghiêm gi ng : - T t l m ! ông Phương h pháp hãy i Vũ Xương, ưa cho lão xem b n v này. Kỳ h n là n a tháng, giá c không thành v n . Tr ng lư ng m i áo không ư c quá mư i cân. Hai ngày sau, ông Phương L c em v chi c áo m u, T ng Thu vung ki m khám th , vui m ng b o : - Tuy t di u, v i t m b o giáp này, anh em Huyêt Ki m Môn ư c an toàn. úng th i h n, Tr i L Ban ch hàng n giao. Các sát th khoác áo da trư c r i m i m c giáp vào. H th m c m kích khi th y Môn ch h t lòng lo l ng cho an nguy c a thu c h . Trong th i gian này, b n thân T ng Thu cũng kh công rèn luy n pho Huy n Cơ Ki m Pháp. Ph t giáo t Thiên Trúc truy n sang Trung Hoa t th i nhà ư ng. Nhưng trư c ó vài trăm năm, Nho h c ã là h tư tư ng th ng tr . Chính vì v y d u v căn b n, hai tôn giáo này khác h n nhau trong cách xu t x , l i hòa h p m t cách kỳ l ph n Hình Nhi Thư ng. Ph t giáo Trung Hoa nh hư ng r t l n n các nhà nho, và ngư c l i các b c cao tăng cũng u tinh thông Kinh d ch. Huy n Cơ Thư ng Nhân - T c Sát Nhân Vương cũng không ngo i l . Pho ki m pháp cu i cùng c a ông d a vào s bi n hóa c a D ch lý. Trư c ây, T ng Thu ã luy n ư c hai chiêu th nh t có tên là Long Phi T i Thi n, l y ch Trung Hòa C u Ngũ c a qu Ki u. Chiêu th hai là Long Chi u Vu Dũ, l y ch trong Hào Thư ng L c c a Qu khôn mà t tên. Sau khi Hoàng Hoa Cung v , chàng ã luy n thêm ư c hai chiêu n a. Chiêu Kh p Huy t Liên Như l y tên trong ch c a Hào Thư ng L c Qu Truân. Chiêu th tư Cương ti p Nhu Dã, t theo ch hào C u Nh Qu Mông. Càng v sau, các chiêu càng ph c t p, uyên náo phi thư ng, như nh ng b c thang ưa n c nh gi i ki m o. T ng Thu t tin ã có th ch l i Tri u Sư n li n nh phái

Thi u Lâm ng ra làm tr ng tài, cho cu c t thí gi a chàng và Mai Hoa Bang ch . Phái Thi u Lâm ch u ơn chàng h t ng giùm B i Di p Chân kinh nên h t lòng giúp . Cu c phó ư c ư c nh vào sáng ngày r m tháng mư i. a i m là b ông Sào H , thu c t nh Giang Tô. T ng Thu vì thông c m v i c nh ng c a i Di Lăng Phư ng Tam phu nhân Hách Phương Th o, nên không h ti t l lai l ch c a Tri u Sư n. Chàng s gi t lão như gi t m t ác ma ch không ph i gi t Sơn Tây Quân T . Tin này ư c loan báo r ng rãi kh p giang h nên hào ki t b n phương háo h c kéo n quan chi n. Vũ Khúc Tinh Ch mu n bi u dương l c lư ng nên em theo B ch C t Yêu H và hai trăm môn áo vàng kiên dũng. Mai Hoa Bang ch và Miêu Cương Bà Bà cũng th ng lĩnh hơn trăm tay ki m th H c y n phó h i. Ngư c l i, T ng Thu ch có Bát long h v . T i h pháp và hai trăm sát th c i trang, trà tr n trong ám khán gi . Hôm nay, chàng m c B ch y, dây c t tóc cũng màu tr ng toát. V m t l nh l o và ánh m t y sát khí không làm m t i v anh tu n phi phàm. C u Hoa Yêu Cơ Ti t Dư Hà nhìn chàng không ch p m t. Nàng không ng Thi t Phi n công t l i là m t nam nhân quy n rũ như v y. Yêu Cơ là t nh nh t c a Võ Lâm c Thánh ào V Ngã. Lão nh t ư c nàng và nuôi dư ng t thu u thơ nên yêu thương như con ru t. c Thánh em h t s h c ra truy n l i. Do ó c võ công l n b n lãnh phóng c c a nàng u r t cao cư ng. Yêu Cơ là m t n nhân ki u di m phi thư ng, b n tính cao ng o nên ã hai mươi sáu mà chưa tìm ư c ý trung nhân. Nàng n i ti ng võ lâm v tính hi u sát, th o n cay nghi t nhưng không h mang danh dâm n . Thiên h s nàng như s c p nhưng v n lén lút li c nhìn gương m t p và thân hình khêu g i. Yêu Cơ c m th y t ái b t n thương, khi T ng Thu ch ng thèm nhìn mình n m t l n. Dư ng như i v i chàng, nàng không h có m t. Yêu Cơ cũng bi t chính T ng Thu ã gi t b n v sư huynh c a nàng Trư ng Túc T Nhân Ma. Dư Hà ch ng h ưa thích b n gã b i ho i này nên không em lòng thù h n T ng Thu. Nhưng nàng mu n mư n c ti p xúc v i chàng, li n bư c n nghiêm gi ng h i : nh - Bách Lý công t , món n Trư ng Túc Nhân Ma, công t thanh toán th nào v i b n nhân ? T ng Thu l nh lùng áp : n tr n . - Cô nương c ch n ngày và a i m, t i h s Yêu Cơ suy nghĩ m t lúc r i nói r ng : - Gia sư cũng r t gi n v vi c này. V y công t hãy n C u Hoa Sơn vào ngày u tháng t i. T ng Thu ang lo Yêu Cơ mư n c tr thù cho sư huynh, h p l c cùng Mai Hoa Bang. Nay nghe nói v y, chàng th m c m ph c Ti t Dư Hà, vòng tay d u gi ng : - T i h s y ư c. Thái hòa nhã c a T ng Thu khi n Yêu Cơ p d , nàng nghiêng mình áp l r i lui v ch cũ. Vũ Khúc Tinh Ch Trác M c ình cao ng o l n ti ng : - Công t yên tâm, hôm nay b n tòa s làm h u thu n cho Huy t Ki m Môn. N u như Mai Hoa Bang tráo tr , không gi úng qui c

c a ơn u. Mai Hoa bang ch l nh lùng ng ti ng : - Chưa ch c âu. Câu nói c a lão r t mơ h , bí n. Ph Lu n thi n sư - Phương trư ng Thi u Lâ m t h ng gi ng ni m ph t : - A di à ph t ! Bách Lý công t t cáo Mai Hoa Bang ch ã sát h i ti n nhi m Huy t Ki m Môn ch là D ch Khúc Quân chính vì v y, lão n p ã ng ra t ch c cu c phó ư c này. Nay hai bên giáp m t, xin c th ng th n gi i t a nghi ng . T ng Thu cao gi ng : - Kính cáo ng o ! Ba mươi năm trư c, chính con ngư i này ã ám h i Môn ch Huy t Ki m Môn, lão bi t r ng khi không có Môn ch thì b n môn s ph i thoái xu t giang h . Vì v y, lão ã dành l y sanh ý. M i ây lão ta l i dâm sát chuy t thê là Tam Phong H Ly H ng Lăng Phư ng và gia nh c m u Nam Xương Tiên Cơ. Qu n hùng lên căm ph n, th c m c vì sao T ng Thu không nêu tính danh c a k thù. Mai Hoa Bang ch cư i nh t : - Kh u thuy t vô b ng ! Ch ng c âu mà ngươi dám k t t i lão phu ? T ng Thu l nh lùng áp : - Ta vì không mu n con cái c a ngươi ph i t sát vì x u h nên không nh c n tính danh. N u còn chút tình ph t , hãy t n l c cùng ta giao u. Ta h a s r ch nát m t ngươi không ai nh n ra lai l ch. N u b ch y, c thiên h s ư c bi t Mai Hoa Bang ch là ai. Lão ác ma ng a c cư i vang : - Gi i l m ! Lão phu xin bái ph c tài trí c a ngươi. Không ng bí m t m y ch c năm l i b m t a o t con khám phá ra. Qu n hùng nghe lão thú nh n t i l i càng tò mò mu n bi t lão là ai. H xôn xao bàn tán, c oán xem. T ng Thu rút trư ng ki m t n công. Chiêu Diêm Vương ăng ư ng ch là thăm dò. B n lãnh song phương ngang nhau không th ch m t hai chiêu là c th . Tri u Sư n cũng v y. Thu t Ng ki m dù là tny t h c thư ng th a nhưng r t hao t n n i l c. i phương khinh công cao cư ng âu ng yên ch u ch t. Do ó, lão cũng ch dùng nh ng chiêu th c thông thư ng. tr n u tăng d n. Ki m quang dàn Sau m y ch c chiêu, t c d a sát khí, vun vút trong không gian và ch m nhau liên t c. T ng Thu b t ng v n toàn l c b c lên cao xu t chiêu Long Phi T i Thiên. Trư ng ki m l ng l n, ki m nh cu n cu n như r ng thiêng u n khúc trong mây. Sư n không ng i phương tu i m i ôi mươi mà ã bư c vào c nh gi i ki m o, nên b b t ng . Lão v i múa tít trư ng ki m ph n kích. Nhưng T ng Thu ã chi m ư c tiên cơ, chiêu ki m như trái c u sáng b c, sa xu ng u k ch v i t c c a ánh ch p. Ti ng thép ch m nhau ngân dài, kèm theo ti ng rên au n. Qu n hùng reo hò vang d i khi th y Mai Hoa Bang ch ã th thương. M t v t máu v t t vai trái xu ng hông ph i và ki m c a lão ã g y lìa. Nhưng dư ng như thương tích không sâu, lão th n nhiên x li n m y o Kim Tinh Ch vào ngư i i th . Ph n ng c a lão r t th n t c nên ã c th , ch kình xoáy vào ngư i T ng Thu. Lão

ma chưa k p c ý ã th y chàng nương theo ki m quang p n. Chi c áo giáp b ng khoen s t ã có tác d ng ch ng l i Kim Tinh Ch . T ng Thu dùng ngay chiêu th hai trong Huy n Cơ Ki m Pháp - Long Chi n Vu Dã, quy t l y m ng k thù. Qu n hùng cũng tư ng ràng phen này Mai Hoa Bang ch ch ng th thoát ch t. Nào ng m t lu ng ki m quang xanh bi c lóe sáng quanh ngư i lão t c, ch n ng ư ng ki m c a T ng Thu. Song phương r i nhau, m i ngư i kinh hãi nh n ra ki m c a T ng Thu ã gãy. Ngư c l i, trên tay Mai Hoa Bang ch là m t thanh ki m ng n t a ánh xanh l nh l o. Lão ma cư i c chí: - Ngươi bi t lai l ch c a lão phu mà không bi t thanh Long ki m này ư ? T ng Thu g n gi ng : - Lão tư ng có th d a vào thanh ki m mà thoát ch t ư c sao ? D t l i, chàng lư t vào t n công. Sư n nh ch mép cư i âm hi m, tin r ng ch v i m t chiêu Ng ki m cũng có th l y m ng ich nhân. Nhưng thân nh T ng Thu b ng chia ra làm b n bóng ngư i, cùng p n m t lư t. Lão ma không phân bi t ư c th c hư ành ch n i m t bóng. T c là lão ã oán sai, chiêu ki m ch chém vào ma nh. ng th i, m t trong ba chi c bóng còn l i giáng vào vai t lão m t quy n. Qu n hùng ch ng ki n tuy t h c vô thư ng, v tay tán thư ng. Tri u Sư n nghe tay t tê d i khí huy t nh n nh o, gi n d g m lên, múa tít Long Ki m b o v toàn thân. T ng Thu ti p t c dùng Th t nh Th n B ch y quanh, ch lúc i phương sơ h , v thêm m t chư ng cách không vào lưng h Tri u. Trong phép ánh ki m, m t sau bao gi cũng khó phòng b hơn m t trư c. Chư ng kình ánh xuyên màn ki m quang m ng manh, giáng vào h u tâm Tri u Sư n. òn này khá n ng, lão ma văng ra phía trư c hơn n a trư ng, máu mi ng tuôn như su i. Không còn ư ng thoát, lão gi qu quát vang : - Gi t ! ó là hi u l nh cho Miêu Cương Bà Bà và hơn trăm bang chúng hành ng. Vu Bích Ma v i vung trúc trư ng h p l c cùng bang ch giáp công T ng Thu. B n ki m th cũng vây ch t l y Bát long. Nhưng t trong ám qu n hào quan chi n, m t trăm năm mư i ngư i m c thư ng ph c ã xông ra, ó chính là t Huy t Ki m Môn. B n Mai Hoa dù có c ki m trên tay nhưng không âm th ng n i gíap s t c a Huy t Ki m Môn. B n lãnh chúng l i không b ng nên ch hơn kh c ã b m ng g n n a s . Ph n T ng Thu ph i i phó v i hai i cao th nên r t v t v . Chàng ng c nhiên khi th y trư ng pháp c a Miêu Cương Bà Bà vô cùng l i h i. Ph i c hai pho Toàn Cơ Quy n pháp và Thiên Lôi Th n Chư ng, chàng mi n cư ng gi ư c th quân bình. B ng Mai Hoa Bang ch g i l n : - Trác M c ình ! Bách Lý T ng Thu chính là Trác Nam Thu, k thù c a lão y. H n ta h c ư c Xúc C t Du Già i Pháp nên có th thu nh cơ th l i. Vũ Khúc Tinh Ch ch t hi u ra n tình, lão l n ti ng h i l i T ng Thu : - Bách Lý T ng Thu, ngươi có ph i là Nam t c a Trác Kh Lưu hay không. Trư c m t thiên h , T ng Thu không th ph nh n ngu n g c

c a mình, chàng nghi n răng áp : - úng v y, ta chính là Trác Nam Thu ây. Thâm tâm chàng r t th c m c, ch ng hi u vì sao Tri u Sư n l i bi t bí m t này ? Ph Luân Thi n Sư v i nói : - Tinh ch ã gi t T Xuyên th n ao, ch ng l còn mu n nhân cơ h i này mà h i luôn Trác Nam Thu hay sao. Xin hãy nghĩ n thân ph n tôn quí c a mình. Trác M c ình v n có danh hi u là Trí a Tinh, b n ch t gian ho t, x o quy t như ch n cáo. Lão bi t ây là cơ h i ngàn năm có m t lo i tr h u ho n. B n lãnh T ng Thu quá cao siêu, n u chàng s ng sót, lão s khó mà thoát ch t. Nghĩ n ây, lão b t cư i ghê r n : - Thi n sư ng xen vào chuy n c a Tinh Cung. B n Tinh ch cho r ng Vô c b t trư ng phu. Ta không gi t ngư i thì ngư i gi t ta. Lão ph t tay ra hi u cho thu c h xông vào. Nhưng không ng C u Hoa Yêu Cơ cao gi ng m ng : - Ta ng Tinh ch là b c anh hùng quán th nên m i n h p tác. Nay ã rõ lão ch là k gian x o, ê ti n, Ti t Dư Hà ta l y làm h th n mà ng chung hàng ngũ v i lão. Nói xong nàng quay ngư i b i. Trác M c ình th n m t, h nh m t ti ng r i lư t v phía T ng Thu. Ba h pháp Huy t Ki m Môn v i ch n lão l i. Ph Luân thi n sư v n th n công sư t h ng nói l n : ng o. Lão n p xin l y thanh danh c a - Kính cáo chư v Thi u Lâm t b o m r ng Huy t Ki m Môm dư i s lãnh o c a Bách Lý công t ã b h n ngh gi t mư n. Mong chư v nghĩ n o lý giang h mà b t ao giúp h , ch ng l i Mai Hoa Bang và Vũ Khúc Tinh Cung. Ch có ch ng b n ch c h o hán hư ng ng l i kêu g i này, h rút vũ khí, cùng phái Thi u Lâm xông vào tr n a. Theo h t ng thi n sư l n này ch có Th p Bát La Hán. V i quân s ông hơn g p b i, phe tà ma b t u th ng th . Hai mươi m y cao th Huy t Ki m Môn ã th thương. T ng Thu t bi t kéo dài s b t l i chàng thi tri n Xúc C t Du Già i Pháp, thu nh thân hình l i r i xông vào lư i trư ng c a Miêu Cương Bà Bà. Các huy t o trên thân khép l i, màn cương khí h thân dày c, v ng ch c hơn. Nh v y, d u trúng li n sáu trư ng cũng không n n i th thương. Chàng p n tung li n tám quy n và m t cư c. Vu Bích Ma trúng ba quy n vào ng c, h c máu văng ngư c ra phía sau. M v i dào t u, tìm ch dư ng thương. Lo i ư c m t ch th , chàng ph n kh i lao vào Tri u Sư n. Chàng ã hao t n chân khí nên ch còn phân thân ư c thành ba bóng nh, nhưng cũng cho Tri u Sư n ph i b i r i. Lão dùng chi n thu t dương ông kích tây và như nh m bóng này nhưng l i t n công bóng khác, ti c là cũng ch hoài công. Lãnh thêm hai chư ng n a vào lưng, Tri u Sư n ch u không n i, phi thân ào t u. T ng Thu nh rư t theo nhưng th y Vũ Khúc Tinh Ch ã thương ư c Tam H pháp Hoa Di n Phi Ma. Chàng v i tung mình v phía lão. T trên không trung, chàng xu t chiêu Lôi Oanh o n Môc, chư ng phong n ì m giáng xu ng. Trác M c ình v i ph i h p

ki m ch òn. Ch kình xuyên qua chư ng kình ch m ng c T ng Thu nhưng không c n n i chàng. Vũ Khúc Tinh Ch trúng m t chư ng vào vai trái, hét lên au n, quay ngư i p lên th h mà bôn ào. T ng Thu nghi n răng truy sát, b b n ki m th áo vàng li u ch t c n ư ng. Th y k thù ã khu t trong r ng li u, T ng Thu ành b cu c, quay l i tàn sát b n th h c a lão. Ch tư ng ã ào vong, t Mai Hoa Bang và Vũ Khúc Tinh Cung cũng tìm cách t c u l y mình. Nhưng cũng ch thoát ư c vài ch c tên. T ng Thu nhìn chi n trư ng ng n ngang xác ch, th dài ti c nu i. Tuy i th ng nhưng v n chưa tr ư c thù. Sau tr n này, ch c ch n Vũ Khúc Tinh Cung và Mai Hoa Bang s liên th i phó v i chàng. Cu c chi n u s kh c li t và khó khăn hơn nhi u. Chàng vòng tay c m t phái Thi u Lâm và nh ng hào ki t ã b t ao tương tr . Th n Toán Diêm La ki m i m thương vong báo r ng có hơn năm ch c ki m th th thương. Nh áo giáp nê n không có ai b m ng. T ng Thu ra l nh ào huy t chôn hơn trăm xác i phương r i ra l nh rút quân. Ph Luân thi n sư nghiêm trang b o : - Khi c n tương tr , Trác thí ch c báo cho Thi u Lâm t ư c bi t. Chàng nói vài l i bi t ơn r i cáo bi t. H i 11 VŨ KHÚC THĂNG THlÊN ÂN OÁN Ll U T LAl SƠN H C TH N BINH T ng Thu v Hán Dương tĩnh dư ng mư i ngày r i l i lên ư ng n C u Hoa Sơn, cho k p kỳ h n ư c v i B ch C t Yêu CƠ Ti t Dư Hà. Chàng không có ý nh thí m ng v i VÕ Lâm c Thánh nên ch i có m t mình n u không ch l i ào V Ngã chàng s ào t u ngay. V i khinh công Thiên Lý Du H n và cư c l c c a th n mã Ô Vân Cái Tuy t c Thánh mu n u i theo cũng ch ng ư c. Vai v c a c Thánh ngang hàng v i Thiên a Song Tà, chàng có b chay cũng ch ng b chê cư i. Sau tr n H Phiêu Dương, danh ti ng Thi t Phi n công t Bách Lý T ng Thu vang d y kh p võ lâm. Thiên h xem chàng là nh t cao th ương i. H cũng bi t chàng chính là Trác Nam Thu nhưng ã quá quen v i cái tên ó nên không s a l i làm gì Thâm tâm T ng Thu cũng không nghĩ n vi c i l i tên. Giòng h Trác v n a inh, con cháu chen chúc kh p t nh T Xuyên, ch ng ph i lo vi c tuy t t . Ngư c l , tông môn h Bách Lý r t hi m hoi, chàng có b n ph n n ơn giáo dư ng c a Thiên Tà. ph i lo vi c th a t Th i gian dư gi , chàng ung dung dong ru i, suy nghĩ và c c di n giang h . B ch C t Yêu CƠ ã c t t liên minh v i Vũ Khúc Tinh Cung rút toán n binh v núi C u Hoa. Nhưng bù l i, Mai Hoa Bang. ã b h n căn c TÔ Giang, v Võng Xuyên h p l c v i Trác M c ình. V trí Tinh Cung d phòng th và cũng thu n ti n bành trư ng lên các t nh phía B c Trư ng Giang. T ng Thu bi t mình không ch l i hai lão ác ma khi h liên th . Hơn n a, thanh Long Ki m kia quá l i h i khi n chàng ch có th t xa ánh vào b ng cách không chư ng. Vì v y, uy l c gi m i r t nhi u. Sáng ngày u tháng mư i m t, T ng Thu có m t chân núi C u Hoa Huy Châu. C u Hoa sơn là. ng n núi th p ch ng hơn trăm trư ng. nh núi tương i b ng ph ng và cây c i r m r p. Gi ã là u ông, tuy t rơi nh , lác ác i m hoa trên cành lá. Nơi n cư c a VÕ Lâm c Thánh là m t tòa sơn trang, n m trên bình ài lưng ch ng ,núi. Th p thoáng dư i làn mưa tuy t, nh ng mái ngói kia hi n hòa bi t m y T ng Thu tìm ch th ng a r i theo ư ng ru t dê thư ng sơn. n c ng trang chàng v n công nói l n :

T i h là Bách Lý T ng Thu. Y h n n xin bái ki n. C u Hoa Yêu CƠ chay ra, ánh m t hân hoan, ch ng có chút thù ch. Nàng tươi cư i b o : M i công t d i gót vào trong. Gia sư ang luy n an, lát n a m i xong. T ng Thu l ng l bư c theo nàng. Chàng th y các ki n trúc trong sơn trang u ơn gi n, thanh nhã, lòng hơi b ng . Bên trong khách s nh cũng ch ng bày bi n gì nhi u, ch vài b c c h a trên tư ng và m y chi c bình s r t p. Yêu CƠ m i khách an t a r i châm trà. Dư ng như nàng ã chu n b trư c . Dư Hà th th : Nghe nói hôm y công t thương Vũ Khúc Tinh Ch và Mai Hoa Bang ch nhưng không gi t ư c ai. T ng Thu g t u : úng v y ! T i h b t tài nên ã h chay thoát. Yêu CƠ li c chàng : Nay hai ngư i y ã liên th v i nhau, l c lư ng r t hùng m nh. Công t tính sao ? Chàng th n nhiên áp : T i h ch còn bi t t n l c, thành b i th nào tính sau. Chuy n trò ư c m t lát thì c Thánh ra n. ó là m t lão nhân bát tu n, dung m o oan chính, râu tóc b c phơ và ánh m t uy nghiêm. T ng Thu tư ng c Thánh ph i có gương m t c a m t ác ma, nên không dám ch c ây có ph i là ào V Ngã hay không. Ti t Dư Hà v i nói : Công t ! ây chính là gia sư - VÕ Lâm c Thánh. T ng Thu v i vòng tay thi l : Vãn b i là Bách Lý T ng Thu xin bái ki n ào ti n b i. c Thánh ng m chàng, g t gù b o : Xem khí ch t qu áng b c anh hùng. Lão hít m nh vài cái r i nói ti p : M t l nh nhưng lòng d thu n lương. c Thánh ng i xu ng c nh Yêu Cơ, nâng chén trà nh p m t h p r i h i : Ngươi gi t b n gã t c a lão phu mà còn dám n ây. Té ra th gian có ngư i không s ch t. Hay là vào b n lãnh ? T ng Thu i m m áp : Trư ng Túc T Nhân Ma vì tài l i mà truy sát ng o, so ra còn t hơn b n ưng khuy n ch n Nha môn. Vãn b i không hi u vì sao ti n b i l i dung dư ng cho b n h . Còn vi c ch t s ng thì vãn b i cho r ng chưa n lúc. Vãn b i còn tr , n u hôm nay không ch l i thì s ào thoát ngay. c Thánh kinh ng c khi nghe chàng th ng th n như v y. Lão h i l i: Thanh damh c a ngươi gi ây l y l ng thiên h , l nào ch u nh c mà b ch y ? T ng Thu cư i bu n : Thanh danh c a ngư i võ cũng như nhan s c m t cung phi. r c r nhưng chóng tàn l nào l i vì chút hư o y mà quên b n ph n c a mình. Vãn b i còn hai m i i c u ph i báo ph c không th ch t s m ư c. Hơn n a, i v i b c ti n b i mà ch u b i thì cũng ch ng ai cư i. ào V Ngã dơ ngón cái khen ng i : Hay l m ! Tu i thi u niên thư ng vào b n lĩnh mà kiêu ng o. Nay ngươi th c ng ư c o lý y qu là hi m có. Lão d ng l i suy nghĩ r i vu t râu nói ti p : Còn chuy n ngươi gi t b n t c a lão phu là Trư ng Túc T Nhân ma. ch ng th b qua. N u ngươi qua trăm chiêu, có th ung dung xu ng núi. T ng Thu l nh lùng nói : Vãn b i xin t n l c. c Thánh bư c ra sân trư c, cư i nh t : Lão phu có t t xu t th là không h nương tay, hãy c mà gi l y tính m ng . H ào không dùng vũ khí nên T ng Thu cũng v y. Chàng tin vào hai pho tuy t h c Thiên Lôi chư ng và Toàn CƠ quy n Pháp.

T ng Thu vái chào r i xu t th , chiêu Thiên Lôi Khai Th b a s m sét xu ng u c Thánh. ào lão cao h ng ón chiêu, chư ng kình tung ra như ch p gi t, ch m vào nhau n ì m. T ng Thu nghe tay tê ch n, kinh hãi trư c công l c c a i phương. Thiên Lôi Th n Chư ng là võ h c chí cương, chiêu th c quang minh, ch l c hùng h u. Nay g p i th có tu vi hơn h n, khó mà s c ư c. T ng Thu ành xoay qua dùng pho Th t nh Th n B và Toàn CƠ quy n Pháp. VÕ Lâm c Thánh th y i phương phân làm ba bóng nh, v i tung li n ba chư ng. Nào ng T ng Thu hóa thành nh th tư, p n t n công khi ã áp sát ch th , chàng tung li n m t lo t th th c, n i nhau liên miên b t tuy t. ào V Ngã v i em h t s h c ra i phó. ngoài, Ti t Dư Hà v n cao gi ng m s chiêu. n chiêu th chín mươi c Thánh v n b T ng Thu áp o eo bám như sam. Lão b t bu c ph i dùng phép Khoái chư ng ch ng nên l c o không m nh. Nh v y T ng Thu ung dung va ch m. Hơn n a, quy n chư ng không ph i là s trư ng c a c Thánh nên lão r t v t v trư c pho Toàn CƠ quy n pháp. Ch còn hai chiêu n a là s , c Thánh quát vang, quay tít thân hình, song th v ra m t lo t chư ng kình uy mãnh, y b t T ng Thu. Lão tung mình lên không, hai tay ve v y nên hàng ngàn chương nh. Kình phong cu n cu n, bao ph c ph m vi r ng hơn trư ng. T ng Thu bi t lão ã ng sát cơ v i thu nh thân hình, xu ng t n xu t chiêu Vân Chung Lôi Hi n. ây là m t kỳ chiêu trong Thiên Lôi Th n Chư ng chuyên dùng t n công i th trên cao. B y o chư ng kình xoáy tít bay lên, ch m vào chư ng nh c a c Thánh, phát ra ti ng n kinh h n. C b y chư ng n i nhau v vào m t i m nên ã phá h y ư c màn chư ng phong, ánh vào ng c c Thánh. Ngư c l i vai và lưng T ng Thu cũng b trúng òn. V a lúc y Ti t Dư Hà quát vang : M t trăm s . c Thánh h thân hình nhìn T ng Thu nói v thán ph c : Không ng ngươi còn gi i c công phu Xúc C t. Xem ra ch vài năm n a s là thiên h nh t cao th . T ng Thu x công, khôi ph c hình dáng, gư ng cư i : N u không có th n công này, vãn b i ã ch t dư i chư ng c a ti n b i r i. c Thánh nghiêm gi ng : Ngươi qua ư c trăm chiêu, có th h sơn r i y. T ng Thu vái chào r i xu ng núi, chàng nghe cơ th ê m, th m hi u n u ánh n a s không ch u n i. Lên lưng tu n mã, T ng Thu r i chân núi C u Hoa, ra ư ng quan o tr l i Hán Dương. i ư c vài ch c d m ã là u gi Ng . Th y ven r ng ph t ph i t u kỳ, chàng ghé vào dùng b a trưa. Huy Châu giáp v i Giang TÔ nên rư u Thi u Hưng làm bá ch . Tuy t rơi dày hơn, ti t tr i l nh l o khi n chàng thèm rư u. ăn xong ba chén cơm, chàng ng i c m, ng m nhìn mưa tuy t ngoài song. Xa xa, ng n Kính ình sơn b c u g i nh c nh quê hương. C nh mùa ông tiêu i u, m m khi n lòng quân t bùi ngùi. T ng Thu Thành c a Lý B ch : bu t mi ng ngâm bài Tao Phát B ch Thi n t b ch Thái Vân giang, Thiên lý Giang Lăng nh t nh t hoàn. Lư ng ng n viên thanh b t t n. Kinh chu dĩ quá v n thùng san. T m d ch : B ch thành mây t ng sáng băng, M t ngày ngàn d m n Giang Lăng. ôi b ti ng vư n kêu không ng ng Thuy n vư t muôn trùng l p núi dăng. T ng Thu chưa t ng suôi giòng Hoàng hà. i v i chàng, ti ng vư n não ru t kia là m i i thù trong lòng và núi non là nh ng k c u nhân l i h i. Chàng không bi t mình có th vươt qua gian kh , chi n th ng lũ ác ma và v n b n bình yên hay chăng Nh n câu quân t dĩ t cư ng b t t c, T ng Thu nghe lòng m l i, g i t u nh tính ti n. Nhưng v a r i quán ư c hơn d m T ng Thu ã g p cư ng ch. Th y Vũ Khúc Tinh Ch l n Mai Hoa Bang ch u có m t, chàng th m than trong b ng. ó là chưa k n g n trăm tên ki m sĩ.

T ng Thu ch t nh ra r ng Trác M c ình ã nghe ư c l i ư c h n c a B ch C t Yêu CƠ Ti t Dư Hà. Chàng tính toán r t nhanh, xu ng ng a, u i Vân nhi ra phía sau r i ch m rãi bư c n. Mai Hoa Bang ch b t cư i c ý: T ng Thu ! xem hôm nay ngươi thoát thân b ng cách nào ? ám ki m th li n vây ch t chàng và hai lão ma vào gi a. Nhi m v c a chúng là gi chân, không cho T ng Thu ào thoát. Chàng th n nhiên rút ki m l nh lùng b o: Lư i tr i l ng l ng, gi ã n lúc hai ngư i n t i. Tay t th Thi t Phi n, tay h u n m b o ki m. T ng Thu lư t vào t n công hai k i c u. Nh thân pháp Th t Anh Th n B , trong hơn trăm chiêu u chàng gi ư c th quân bình. Nhưng càng v sau càng lép v . Trác M c ình x li n m y o Vũ Khúc Tinh Ch vào thân dư i m t bóng và vung ki m t n công bóng th hai, cùng lúc y, Mai Hoa Bang ch cũng làm y h t như v y v i hai bóng còn l i. T ng Thu không còn cách nào khác, ành ph i tung ngư i lên tránh chiêu ki m c a Tri u Sư n. Chàng e ng i Long Ki m nên quy t nh di t tr h Trác trư c ã. T trên không trung, chàng thu nh cơ th , v n toàn l c xu t chiêu Kh p Huy t Liên Như (khóc n n i nư c m t m ìa). T ng Thu hoá thành lu ng ki m quang lao xu ng u Trác M c ình. D u bi t r ng ng b n ã dùng thu t Ng Ki m t n công h u tâm T ng Thu. Vũ Khúc Tinh Ch cũng v i x li n năm o th n ch và kèm m t chiêu tuy t ki m. Công l c chàng gi ây ã ngang v i h Trác nên trư ng ki m c t nát ch phong, ti p t c bay n. Nhưng chàng t nhiên b d chiêu ki m, sa th ng xu ng t. V a lúc thanh Long Ki m p n, l à lao th ng vào Tinh ch . B o ki m hãn th này l p t c ch t gãy trư ng ki m c a M c ình và b n vào ng c lão. Mai Hoa Bang ch ã c gi m b t công l c nên M c ình m i toàn m ng. Tuy nhiên ng c lão b ba ư ng toé máu. T ng Thu không b l cơ h i, v n toàn l c xu t chiêu Lương ti p nhu dã, ánh vào lưng Tri u Sư n. ng th i Thi t Phi n r i tay bay v phía Vũ Khúc Tinh Ch . Tri u Sư n b m t tiên cơ ành phiên thân tránh chiêu. Trác M c ình v i vung o n ki m ánh b t Thi t Phi n nhưng chiêu ki m th tư trong pho Huy n CƠ Ki m Pháp ã p n. Mai Hoa Bang ch c c u ng b n mà không k p. Trác M c ình au n rú lên th m thi t, ng c th ng bây l và thân chia làm hai o n. Ngư c l i, T ng Thu cũng b Sư n v ch ba ư ng trên lưng. N u không có giáp s t và th n công Xúc C t Du Già chàng ã m ng vong. T ng Thu c gư ng, lăn vài vòng nh t l y thi t phi n ng lên th th . Tri u Sư n cho r ng không th thoát kh i tay mình. Lão ung dung ng nhìn, m m cư i âm hi m: Gi i l m ! Gi t ươc Trác M c ình ch c lòng ngươi cũng ã th a nguy n, yên tâm v ch n su i vàng. T ng Thu i m huy t ch huy t, chi u ôi m t r c l a vào m t c u nhân. ng v i c chí. N u ta có ch t cũng r lão i cùng. Chàng ch m rãi bư c n, sát khí r ng r c khi n lão ác ma mư i hai thành công l c xu t chiêu. ph i ch t d . Lão d n T ng Thu ng im không h tránh. Trư ng ki m trong tay h u i m nhanh vào màn ki m quang. Chiêu Vương Tam Tích M nh (vua ba l n truy n m nh) nay chàng m i luy n xong ư c vài ngày. Ki m chiêu g m hai trăm b n mươi th th c, chia làm ba t. T n công b ng mũi ki m nên không s gãy. Ti ng tính tang vang lên liên t c, nghe như ti ng chuông ngân. Chàng ã ki t s c nên l c không , ch ch n ư c g n h t chiêu c a i phương. Cu i cùng, Long ki m ch t gãy trư ng ki m th c vào ng c chàng. Nhưng thi t phi n ã xòe ra che ch . B o ki m xuyên qua l p tơ Thiên t m b n ch c b ch m l i. úng lúc y, Ngư Nha Hoàn bay vút ra, nh m n b ng lão ma. Tri u Sư n kinh hoàng o b né tránh nhưng hông trái ã rách toang. T ng Thu ch làm ư c có th , ngã ng a ra m t ư ng y tuy t. máu t ng c ph i tuôn như su i. Mai Hoa Bang ch ôm v t thương, vung ki m nh b m xác i phương cho h gi n. May sao trong lúc ngàn cân treo s i tóc y, m t bóng ngư i lư t n như ánh ch p, ph t tay áo ánh b t Tri u Sư n ra r i ch p l y T ng Thu, phi thân vào r ng. Chư ng kình hùng h y tuy t luân, y lão ác ma lùi g n trư ng. Lão ch k p nh n ra ó là m t v sư già, râu b c tr n g . Kinh hãi trư c công l c c a hoà thư ng, Sư n không dám u i theo, h m h c rút quân, mang Vũ Khúc Tinh Ch Trác M c ình v Võng Xuyên. Năm ngày sau, T ng Thu t nh l i. Chàng ngơ ngác nh n ra mình ang n m trên ng c khô, trong m t toà c mi u. C nh y là m t hoà thư ng già ang lúi húi s c thu c. Ông cư i b o: Thí ch b m t ki m âm th ng ng c mà không ch t qu là phúc duyên y n.

Chàng bi t r ng chính ngư i này ã c u m ng mình, li n gư ng ng i d y, s p xu ng bái t : Bách Lý T ng Thu i ơn c u t . Hoà thư ng xua tay: Thương th chưa lành, b t t t a l . T ng Thu nghe ng c au nhói, lo l ng h i: B m i sư, ch ng hay thương tích này có nh hương gì n võ công hay không? Hòa thư ng nghiêm m t: Sinh t chưa rõ, nghĩ gì n chuy n võ ngh . T ng Thu bu n r u áp: Vãn b i còn m t m i thù sát thê chưa báo ph c. N u m t võ công thì vong thê sao có th m m cư i nơi chín su i? Hoà thư ng th dài: Sát nghi p c a thí ch quá n ng, nhưng l i ng v i cơ tr i tiêu di t tà ma. Lão n p s c g ng giúp thí ch ph c h i công l c. Nhưng ch mong thí ch b lòng hi u sát. T ng Thu s toát m hôi, v i nói: Vãn b i nguy n tuân theo l i d y b o. Tr trư ng h p b t kh m i xu ng tay. Hoà thư ng ch nh s c b o: Chúng sinh mê ám, sa vào n o tà ma. N u tha ư c thì c tha. B n u s m i áng ch t. T ng Thu g t u lĩnh ý: Vãn b i ã hi u, mong i sư cho bi t pháp danh Hoà thư ng m m cư i: T i gia không. C g i lão n p là Du Phương hoà thư ng. T ng Thu nh ra, tho ng th t h i; Ph i chăng i sư ã t ng n h ng ình úng v y ! Lão n p ã có duyên g p g Hiên Viên H Ch . T ng Thu băn khoăn: Dám h i i sư, có ph i vãn b i qu th c úng là h u nhân c a Hiên Viên Th o Kính hay không? Du Phương Hoà Thư ng t m t m áp: Thí ch mu n tin cũng ư c mà không tin cũng ch ng sao. Ch t nghe ti ng Ô Vân Cái Tuy t hí ngoài sân, chàng m ng r b o: úng là th n mã, nó ánh hơi mà tì m n toà c mi u này. B y ngày trôi qua, T ng Thu ã hoàn toàn bình ph c. Trư c lúc chia tay hoà thư ng nghiêm trang b o: Mai Hoa Bang ch chưa ph i là i th l i h i nh t âu. Ban Thi n Ho t Ph t i Chi u T ã th ng lĩnh thu c h vào Trung Nguyên, h l y c òi l i pho bí kíp Xúc C t Du Già i Pháp, nhưng th c tâm là mu n kh ng ch võ lâm trung th . Gánh n ng này ã t lên vai thí ch r i y. Ngoài ra còn m t m i hi m ho n a mà lão n p chưa xác nh ư c xu t x . T ng Thu d ng ngư c ôi mày ki m: i sư yên tâm. Vãn b i quy t vì võ lâm mà t n l c. Chàng quỳ xu ng vái t r i lên ư ng tr l i Hán Dương. Bi t ngư i thân và thu c h nóng ru t ch mong, chàng thúc ng a phi nư c i. ư c mư i m y d m ã nghe ti ng g i th t thanh: Môn ch ! T bìa r ng, c Th Linh H và sáu sát th chay ra. H m ng r ph c xu ng v ư ng. ư ng Thái B ch a l run r y nói: i ca ! Ti u tư ng ki p này không còn ư c th y tôn nhan. T ng Thu nh y xu ng ng a, b o m i ngư i ng lên r i d u gi ng: Ta th t tung khá lâu, ch c m i ngư i r t lo l ng M t sát th rút còi tre th i vang. Lát sau, c trăm dũng sĩ kéo n. m t mũi h h c hác, râu ria l m ch m m t ng u và sưng m ng, c Bát Long u có m t. M i ngư i quây qu n m ng Môn ch thoát n n. Hình d ng ti u tu và ánh m t hân hoan c a h ã nói lên t m lòng trung li t. T ng Thu c m kích, cao gi ng: Toàn môn lên ng a v Hán Dương. ã lâu ta không ư c u ng rư u cùng anh em. Câu nói tuy ơn gi n nhưng chan ch a nghĩa tì nh huynh . ám h o hán quên i n i kh c c bao ngày qua, hân hoan lên yên.

Chi u ngày mư i b n, oàn ngư i v n Hán Dương. Tuân th quy lu t th n bí, g n n c a thành, h t n ra, chia thành t ng nhóm nh v trang. Thư ng Sương và Bích San ra ón, ôm l y vai chàng khóc vùi. B ng trong s nh v ng ra ti ng nói thân thi t: Hai con ưa gã b t hi u y vào ây. T ng Thu nh n ra gi ng nói c a a Tà, chàng m ng r chay vào, quì xu ng bái ki n: Hài nhi m ng ph m u ã tr l i. Thiên Tà vui v b o : May mà Thu nhi v s m. N u không ch c ta và ám Huy t Ki m Môn ch ng yên thân v i m la sát này. T ng Thu nhìn ôi m t thâm qu ng y v yêu thương c a a Tà, hi u r ng bà ã nhi u êm không ng . Chàng v i nói : Hài nhi b Vũ Khúc Tinh Ch và Mai Hoa Bang ch ch n ánh. Hài nhi ã gi t ư c Trác M c ình và thương Tri u Sư n nh ng cũng mang thương tr m tr ng. May có Du Phương hòa thư ng n c u. a Tà nghiêm s c m t : B n th h c a Thu nhi ã i u tra ra vi c này và báo cho ta bi t. Nhưng m u thân ch h i t i Thu nhi sao i mà không em theo h v . Ph i chăng ngươi t hào mình là vô ch ? T ng Thu s hãi thưa : Hài nhi bi t l i, xin m u thân lư ng th . Thiên Tà trách móc : ã em thân vào ch n giang h , nh t c nh t ng u ph i c n tr ng. Thu nhi mà có m nh h gì s khi n bi t bao ngư i ph i thương tâm. B n ngày nay, chúng ta như ng i trên lò l a. N u lão ông Phương L c không em u ra b o ch ng r ng ngươi v n an toàn thì m u thân ngươi ã phát hi n iên lâu r i. T i H Pháp cũng ã có m t. Toán M nh Diêm La cư i h h : May mà chút tài bói toán còn công hi u. Ti u su t i không s ai mà m i l n g p Thái i Thư, ngư i c run b t lên. Thái àm Th y qu c m t: Ta cho Thu nhi k nghi p D ch Khúc Luân là ã ch u khu t t t l m r i. Ch ng thà các ngươi i theo, h t lòng b o v thì d u T ng Thu có b gì ta cũng ch ng trách. Nay các ngươi u là tay lão luy n mà mình Môn ch i phó ư c. Th h i có úng không ? B n lão h pháp c ng h ng, ng gãi u. T ng Thu v i nói: ó là do hài nhi không cho h theo. a Tà l c u, d u gi ng: úng ra l i này là c a D ch Khúc Luân. Lão quá c tài nên thu c h d y có l i ph i cũng không dám nói ra. Thu nhi ng i theo bánh xe c a lão . Nh h pháp ch Thanh Ph n th dài: ã t ng nghi ng nhân ph m c a Sơn Tây Luân T Tri u Sư n mà Thái i thư nói không sai. Chính ti u không dám nói v i D ch i ca. T h pháp Trư ng Mi Phán quan ng ti ng: D u tam ca có nói, chưa ch c i ca ã nghe. Thiên Tà cư i dài: Sao không m i y n m ng môn ch thoát n n mà còn dông dài mãi v y? Ba ngày sau, m t ngư i khách xu t hi n ó chính là La Võng Nam Vi S Lãm C - môn ch Không Không môn. Lão tr nh tr ng t lên bàn m t túi l a: Lão phu có món quà nh t ng môn ch . Lão t tay c i nút th t. H t ba l n v i m i n l p gi y d y. Trong y chính là th c p c a Trác M c ì nh. T ng Thu hân hoan h i: Sao S môn ch l i có th l y ư c v t này Lãm C cư i mát: Xác c a Vũ Khúc Tinh Ch ch ư c mai táng qua loa nơi h u sơn, ào lên âu có khó gì Lão phu ã ư p c n th n, d u c năm cũng không hư nát. Hôm nào môn ch r nh rang i t m , xin r lão phu theo. T ng Thu sai ngư i em c t chi c u lâu k thù r i gi h S l i dùng cơm. Trong b a ti c, T ng Thu h i v tình hình núi Võng Xuyên thì Lãm C k r ng: Mai Hoa Bang ch chi m l y Tinh Cung, ráo ri t hu n luy n th h . Dư ng như lão ang tì m cách liên k t v i vài tay i ma u nào ó

T ng Thu cau mày nói v i Thiên Tà: N u ơn u thì hài nhi s c gi t Tri u Sư n. Nhưng có thêm m t hai cao th n a c n tr hài nhi, lão ta ngoài dùng Long Ki m t n công thì r t nguy hi m. Ngay c giáp s t cũng không ch ng n i. a Tà cư i nh t: Này lão tr m già kia. Ngươi t hào là thiên h nh t th n thâu, sao không tìm cách l y thanh Long Ki m Thu nhi nh c nh n H S ngư ng ngùng áp: Vãn b i cũng có ý y nên ã t nh p Tinh Cung, rình r p su t ba ngày êm. Nhưng lão qu kia không lúc nào r i b o ki m, có t m g i cũng em theo. Lão ã sáu mươi nhưng Song Tà l i ngang hàng v i sư ph nên ph i xưng hô như vây. T ng Thu ch t h i: Ph thân ! Năm xưa Sát Nhân Vương dùng vũ khí gì th th ng thanh Long Ki m Thiên Tà v trán: úng r i! N u Hàn Thiên Y không có th n binh thì sao có th hơn ư c Ho c Kim ăng? Ta không nghe sư t ngươi nh c n, nhưng suy ra cũng bi t Sát Nhân Vương ph i có vũ khí tương ương v i Long Ki m. T ng Thu quay sang h i h S : S huynh! Ch ng hay ngôi m ch a y sách y là c a ai và a phương nào? Lãm C tr m ngâm: Theo m chí thì ngư i ch t là m t h c sĩ có tên Th m Vũ Nhân. Còn ngôi m thì n m chân núi TÔ Lai, Hà Nam. Lão phu không l y gì c và ã óng ch t c a l i. N u môn ch mu n tham kh o, lão phu s n sàng d n ư ng. Núi TÔ Lai n m b nam sông Hoài, cách Hán Dương ch gn sáu trăm d m. Do ó, T ng Thu quy t nh lên ư ng ngay sáng hôm sau. L n này c Bát Long u ư c phái i theo. Trưa ngày th năm b n T ng Thu m i n nơi. TÔ Lai sơn cao hơn núi C u Hoa vài ch c trư ng, quanh núi là r ng cây b t ngàn, r m r p. Gi ây, t t c ã n m im dư i t m chăn tuy t tr ng. S LÃM C L Y TÚI DA, U NG M T H P RƯ U NG HÀN R I ƯA M I NGƯ I VÀO R NG. Ư NG MÒN QUANH CO, KHÚC KHU U, GAI GÓC M C Y. G n canh gi m i n ư c khu m a nơi chân núi. r i rác ó ây hàng trăm ngôi m iêu tàn, hoang ph . H u h t ã s t l vì th i gian và vì không ai chăm sóc. Duy nh t còn ng v ng là m t ngôi m xây b ng á t ng cao hơn u ngư i, nhìn xa trông gi ng như m t con ma kh ng l . oàn ngư i d ng cương, xu ng ng a. Bát Long l p t c t a ra c nh gi i T ng Thu và h S vào m . S Lãm C b i l p tuy t trư c chân bia, n m ch t lư hương xoay m nh t m bia á t t t t xu ng, l khung c a en ngòm. T ng Thu th m nghĩ lão h c sĩ h Th m này qua là b c th y trong ngh b trí cơ quan. ã m y ch c năm trôi qua mà v n ch ng h hư h ng. S lão châm u c d n u. ư ng i là nh ng b c thang ngày càng xu ng th p. H t mư i sáu b c là n m t o n ư ng b ng dài hơn trư ng, cu i ư ng l i là m t cánh c a á khác. Lãm C nhét chùm thép m ng hí hoáy m khóa. Cánh c a b t ra, mùi m m c ch hơi thoang tho ng. Không hi u h th ng thông gió và thông sáng ư c thi t k th nào mà gian th ch th t này l i r t sáng s a và mát m . Ngoài chi c áo quan b ng á n m gi a, chung quanh toàn là sách v . S lão th dài : Ngư i này quí sách n n i ch t cũng mang theo. T ng Thu g t u, vái c áo quan ba vái: Vã n b i xin phép ư c tham kh o di thư c a tiên sinh. S sách lên n n a v n quy n. G m lo i kinh thư c a Tam Giáo C u Lưu và Bách Gia Chư T . Ngoài ra, còn có m t s b n th l c ghi chép ki n th c c a các ngành g m môn khoa h c khác như Ki n trúc, toán h c, thiên văn, a lý... Dư ng như ngư i ch t có quen bi t v i Sát Nhân Vương nên m i gi quy n Huy n CƠ Di C o .Vì trong kho sách này hoàn toàn không có ph n võ h c. Th y công vi c quá n ng n , T ng Thu cho g i b t sáu ngư i ngoài vào giúp ch l i Lãnh Di n Thái Tu và Truy M nh Kim Cang canh gác. G n trưa, T ng Thu b o Y n Bì nh ra ngoài mua rư u th t và ít nhang èn. Chàng c m th y mình có l i khi qu y nhi u ch n an ngh nghìn thu c a Th m h c sĩ.

Vài kh c sau, Y n Bình tr l i, nàng cùng T ng Thu bày bi n nhang èn và th c ph m trư c áo quan. T ng Thu l m b m kh n r ng: Vãn b i m o ph m m ph n. Lòng vô cùng áy náy. Nay có chút l v t mong anh linh v thư ng hư ng. Chàng quỳ xu ng l y ba l y. B t ch t ôi nhãn quang s c bén c a chàng nh n ra trên thành trư c linh c u có vài hàng ch nh . N u không nh hai cây H ng l p c m g n y thì ch ng th nào phát hi n n i. T ng Thu hi u kỳ lau s ch r i c th : ,,Túc h là ngư i quân t , x ng áng ư c th a hư ng thanh Huy t Hãn Th n Ki m c a t phu ta - Sát Nhân Vương Hàn Thiên Y. Nhưng n u cái tâm không trong sáng, thi n lương, dùng ki m gây nhi u sát nghi p, sau s b ch t b i chính thanh ki m này. Hàn lâm h c sĩ Th m Vũ Nhân c n bútl'. Cu i cùng là b n ch : Ki m t i tâm thư ng. T ng Thu không hi u li n g i m i ngư i n xem. Y n Bình cư i b o: i ca ! Tr i ã chính ng , ai cũng ói b ng. Hay là chúng ta v a ăn v a bàn b c cũng ư c. T ng Thu ng ý. Y n Bình nh Linh H em. ph n ra cho hai ngư i ngoài r i nhanh tay bày bi n chén ũa. Ai cũng c oán xem câu cu i cùng mu n nói gì ! ăn xong vài chén, h nhâm nhi vò rư u mư i cân, ưa ra nh ng nh n xét c a mình. S Lãm C b ng nói : Theo ý lão thì b o ki m t trên ng c di hài c a h Th m, trong quan tài. Hay là chúng ta m n p ra xem th . T ng Thu l c u : Không ư c. Ch ng thà không l y ki m. T i h ch ng th làm như v y. Chàng ưa m t li c quanh, b t giác nhìn lên tr n m á, th y m nh tr n bên trên quan tài hoàn toàn t i en, m t ý ni m lóe sáng trong u. T ng Thu ch p l y cây n n ang cháy d , b o L c long Tr i Dương Ti u Hoàng Thanh ài : Ngươi ra ng sát quan tài ta nh y lên vai. Tr n th ch m không cao nhưng n u chàng phi thân lên thì n n s t t. H Hoàng vui v làm thang cho Môn ch . T ng Thu ng lên vai gã, dơ cao ng n n n quan sát tr n hang. qu nhiên chàng tìm th y m t l tròn to b ng mi ng tô t i om như m c. L tròn này n m ngay bên trên áo quan, xét v trí thì úng là i x ng v i ng c c a ngư i ch t. c Th Linh H và Sách Huy t Ki m l p t c chay n nh c b ng Thanh ài lên, T ng Thu có th v i t i l trên nóc m . T ng Thu thò tay vào, ch m ph i m t b c v i, nh nhàng kéo ra. Ch c n nhìn chi u dài c a b c cũng bi t ây chính là thanh Huy t Th n Ki m. M i ngư i m ng r i xúm l i xem. M y l p v i bên ngoài ã m c nát nhưng l p gi y t m d u bên trong v n còn nguyên v n. Th y có m nh l c qu n quanh v ki , chàng m ra xem. c xong hàng ch trên y, chàng kinh hãi ưa tay lau m hôi trán. Y n Bình nh n l y, c cho c b n cùng nghe: ,,Túc h l y ư c th n ki m là ã ch ng t ư c tài trí và c . N u m n p quan tài thì c ngôi m này s chì m sâu dư i lòng t." S Lãm C h th n nói: Cũng may mà Bách Lý công t lòng d quân t , không nghe l i bàn c a lão phu. N u không thì th t là tai h i. T ng Thu không nói gì l ng l ng ng m nghía v ngoài thanh th n ki m. V và chuôi làm b ng ng en, ch m tr văn hoa tinh x o. Chàng rút ra xem thì th y lư i ki m sáng như gương, t a khí l nh t a sương êm. L m t m trên thân là nh ng i m m u h ng nh t. Linh H cao h ng ưa ki m c a mình cho môn ch ch t th . T ng Thu không c n v n công cũng có th chém thanh ki m kia thành t ng o n ng n. T ng Thu vui m ng khôn xi t, vái t linh c u, ra l nh d n d p cho m i v t trong m g n gàng, úng ch . H r i chân núi TÔ Lai, n ư c thành Tín Dương thì tr i ã t i h n. Sáng hôm sau, b n T ng Thu quây qu n dùng i m tâm r i kh i hành v Hán Dương. Tuy t v n rơi nhưng v ng dương le lói, t a ánh vàng m nh t. i ư c. ch ng vài mươi d m, phía sau vang lên ti ng vó ng a phi nhanh. B n T ng Thu v i nép vào, như ng ư ng cho ngư i y. Th t ng a lao lên, vươt qua nhưng lát sau quay u l i. Ky mã là m t nhà sư già pháp tư ng trang nghiêm. Ông cao gi ng : Lão N p là Ph Trú, th tòa t Ma ư ng cua Thi u Lâm t . Dám h i thí ch có ph i là Thi t phi n công t Bách Lý T ng Thu hay không? T ng Thu g t u : Thưa ph i ! Chính là t i h .

Lão tăng l v m ng r , xu ng ng a. Ph Trú là sư c a phương trư ng Thi u Lâm, b i ph n r t cao, nên T ng Thu cũng ph i h mã. Lão tăng v a bư c n, v a nói: Lão n p vâng l nh chương môn sư huynh n Hán Dương ưa thi p m i thí ch giá lâm Thi u Th t làm vi c i s . May mà l i g p gi a ư ng. T ng Thu b ng nghe Huy t Hãn Th n Ki m trên vai rung lên b n b t như mu n chui kh i v . Chàng kinh ng c nghĩ th m: ,,Ch ng l b o ki m này u ng máu ngư i quá nhi u nên thông linh n m c nh n ra nguy hi m hay sao? Hơn n a vì l gì mà m t b c cao tăng ph i ích thân ưa thư? D u không tin ch c nhưng T ng Thu cũng âm th m d n h t chín thành Càn Không Chân Khí d n vào tay t . Ph Trúc tư i cư i trao ra m t phong thư dán kín. Lão là b c cao niên, úng ra chàng ph i nh n b ng c hai tay. Nhưng ã có ý phòng nên T ng Thu ch thò tay h u ra nh n. Lá thư v a l t vào tay t .T ng Thu thì Ph Trú vung song chư ng giáng vào ng c chàng. T th T ng Thu l p t c ưa lên òn. Bùng ! Song phương d i ra hơn trư ng. Bát Long kinh hãi tung mình vây ch t hoà thư ng. Lão b t cư i ghê r n: Gi i l m T ng Thu ! Không ng cơ trí c a ngươi l i thâm tr m hi m có như v y. Chàng l nh lùng h i : Lão là ai mà l i gi danh Ph Trú i sư. Hòa thư ng th y mì nh ã b vây ch t, o m t tìm k thoát thân. Lão gia n x o nói : Trư c h t, ngươi ph i cho bi t vì sao l i khám phá ra chân tư ng c a ta ? Ngươi chưa h g p Ph Trú l n nào mà T ng Thu nghĩ th m : ,,Vi c mình lên Thi u Lâm t g p ai và không g p ai, t i sao lão này l i bi t ? Chàng áp khéo : úng v y. Ta chưa h bi t m t th tòa t Ma ư ng c a Thi u Lâm. SƠ h c a lão ch là thân ph n c a Ph Trú r t cao quý, không th làm ngư i ưa thư ư c. Lão già không hài lòng v i lý do y cư i hăng h c : Nhưng n u là m t nhà sư b n ph n th p, ngươi âu có ch u xu ng ng a mà nh n thư. Lão phu ã tính toán r t chu áo, ch b t ng m t i m r ng ngươi quá c nh giác. T ng Thu cư i nh t : Ch c lão ã t ng nghe nói n th o n tàn nh n c a Huy t Ki m môn ? N u th t thì khai ra k ch mưu, b n tòa s m cho m t con ư ng s ng. Con sâu, cái ki n còn bi t s ch t, lão già s ng ngư i suy nghĩ. M t lão chơt ánh lên v s hãi, dư ng như ang nh n m t cái r t kh ng khi p. Lão b t ng nh y x vào Th t Long ch Y n Bình, hy v ng s phá ư c vòng vây mà ào t u. Nhưng Bát Long Ki m tr n là tuy t h c c a Huy t Ki m Môn âu d gì phá ư c. Lão v a p n Y n Bình thì b y thanh ki m còn l i ã phong t a h u tâm và t h u. Lão già có không dư i năm mươi năm công l c, chư ng kình c c kỳ hùng h u, cu n cu n y ra. Bát long l n u l p ki m tr n trư c m t môn ch nên ai n y u t n l c. Ch hơn kh c sau, trên ngư i lão sư già ã vư ng b y tám v t ki m thương, máu tuôn ư t m tăng bào. Trong c nh tuy t v ng, lão không còn gi u ư c công phu c môn, g m vang như s m, tung mình lên không r c, giáng xu ng u bát long. trung. Song th m l n, hóa ra ngàn chư ng nh T ng Thu nh n ra công phu Huy t Th n c a M t Tông Tây T ng. Chàng kinh hãi phóng thi t phi n vào lưng lão. Hành ng này qu là không úng tinh th n thư ng võ, nhưng chàng ch ng th hy sinh thu c h . Chư ng phong vũ bão phá tan lư i ki m s p s a ch p xu ng Yi n Bình và Kim C u thì t t l m. Lão ma rú lên, rơi xu ng như sung r ng. Thi t phi n ã c m vào h u tâm c a lão. Y n Bình thoát ch t, y u i u nói : N u i ca không ra tay, ch c ti u mu i và iêu huynh ã táng m ng. Chư ng l c c a lão này th t áng s ! T ng Thu th dài : Khuy t i m c a ki m tr n này là không chú tr ng n chư ng pháp. N u lúc này các ngươi dùng tay th h p chư ng thì âu n n i lâm nguy. S Lãm C nghiêm gi ng : D ch c môn ch tính tình c oán, quái d . Lão ch mê ki m và coi thư ng t t c nh ng công phu khác. T ng Thu g t u b o :

Thôi ư c. Ta s em ba chiêu trong pho Thiên Lôi Chư ng Pháp d y l i cho các ngươi. Bát long m ng r ng thanh c m t . Y n Bình hì u kỳ bư c n s gương m t c a xác ch t. Nàng chơt m m cư i, m túi bát b u bèn hông, rư i m t ch t l ng lên trên l p hóa trang, ch t thu c d ch dung trôi i, l m t dung m o xa l . Linh H l c soát y ph c, phát hi n m t the ng nh , m t m t là bàn tay m vàng, m t sau có s th p nh . ư ng Thái B ch th n nhiên t ch thu m y trăm lư ng b c c a i phương, em ng bài dâng cho môn ch . Bát Long Truy M nh Kim Cang inh Trư ng Tuý cùng L c Long - Tr i Dương Ti u Hoàng Thanh ài kéo xác ch t quăng vào cánh r ng c nh quan o ch Y n Bình nêu ra nh n xét c a mình : i ca ! Lão này không ph i là hòa thư ng. Da u lão tr ng tinh ch ng t v a m i c o. T ng Thu xem xét ng bài, tư l nói : T ký hi u bàn tay vàng này, chúng ta t m cho r ng lão kia thu c m t t ch c có tên là Kim Th Bang. Lão ta tinh thông pho Huy t Th n c a Tây T ng. Như v y, Kim Th bang có liên quan n phái M t Tông. Bang phái này m i xu t hi n vì sao l i nh m vào ta mà h th ? Suy ra h còn có quan h v i Mai Hoa Bang. T t c ch là nh ng gi thi t, ph i ch thêm d ki n m i k t lu n ư c. S Lã m C th dài : Môn ch suy lu n ch c không sai. Nhưng i u này không quan tr ng b ng vi c vì sao chúng l i bi t b n ta i ư ng này mà bày mưu ám h i. T ng Thu cư i mát : T i h cũng ã nghĩ n nhưng không mu n nói ra. c Th Linh H gi t mình : i ca. Ch ng l b n môn có ke ph n b i ? B n bát long ch t i ng ngư i hi u r ng s tì nh r t ph c t p. Kim C u căm h n nói : Môn ch i ã v i m i ngư i như ru t th t. Ch có loài súc sinh m i không nh n ra u y. iêu m mà tìm ư c thì h n mu n u thai cũng khó. H iêu là t c a i h pháp Toán M nh Diêm La, ph trách hình ư ng c a Huy t Ki m Môn. Gã thư ng thay m t sư ph x ph t nh ng t ph m môn quy, th o n r t tàn nh n. T ng Thu ra hi u lên ư ng. G n trưa ã n huy n thành B Kỳ, thu c a ph n ph H B c. Chàng b ng h i thu c h : N u ta nh không l m thì dư ng như qua kh i c a Nam thành m y d m, hai bên ư ng là bãi lau s y cao hơn u ngư i. Nh long ng ti ng : Thưa ph i. Nơi ây mà t ph c binh thì r t tuy t T ng Thu g t gù, d ng cương trư c m t khách i m sang tr ng. Toán sát th ã hi u ý chàng nên không h th c m c. úng ra h ch dùng cơm r i lên ư ng ngay, vì tr i m i úng Ng . Nh n phòng xong, chàng b o ti u nh d n m t bàn rư u th t trên phòng ăn l u hai. Lão chư ng qu y th y thư ng khách mư n tr n c t ng, lòng vô cùng hoan h . D u m t mũi ám ngư i này l nh lùng, âm tr m nhưng h ã tr ti n trư c thì có gì ph i lo. Lão mưu sinh b ng ngh khách i m t thu còn trai tráng nên r t bi t qui c . Khách ch có mư i ngư i mà mư n c mư i hai phòng c a t ng hai t c là không mu n b qu y r y. Vì v y, lão d n dò b n ti u nh không ư c bén m ng, khi nào g i m i ló m t lên. Lãnh Di n Thái Tu nh xách gh ra u c u thang canh gác. T ng Thu khoát tay : Không c n âu. Trong kho ng cách năm trư ng, ch ng có bư c chân c a cao th nào qua ư c thính giác c a ta. Chà ng ra hi u cho m i ngư i ng ũa. Ch thu c h ăn no, T ng Thu nghiêm ngh b o : N u ăn thêm u c c vi c ăn, ch s t sáng mai không có d p mà ăn. S Lãm C th dài: úng v y ! Lão phu linh c m r ng m i n o ư ng v Hán Dương u có ph c binh. Ngũ Long Thanh Y Ki m Khách àm Nhân Trung tính tình r t rè, ít nói b ng m mi ng : i ca ! Ti u cho r ng v i thanh Huy t Hãn Th n Ki m, ch ng ai có th ch l i i ca. Cùng l m thì b n ti u li u thân c m chân i phương i ca thoát i. Nói xong, gã ch t th c ng r ng mình ã l l i. M t b c anh hùng cái th như T ng Thu không th b thu c h mà ào vong ư c. Gã áy náy nhưng không bi t nói sao c i chính. Nhưng T ng Thu không h trách mà l i nói b ng gi ng tr m m:

Ta r t c m kích trư c lòng trung li t c a các ngươi. Nhưng n u có n m y tr n mai ph c l i h i thì sao! Các ngươi có bao nhiêu m ng s ng d hy sinh cho môn ch . L n này i phương ã quy t tiêu di t chúng ta b ng m i giá, vì vai trò c a tên n i gián ã quá rõ ràng. N u ta v ư c Hán Dương thì h n không th s ng sót. Trư c ây, ta v n th c m c r ng ai ã ti t l cho Mai Hoa Bang bi t vi c ta chính là Trác Nam Thu ? B n môn có n hơn trăm t nên r t khó i u tra. Nay vi c ta n núi TÔ Lai tìm ngôi m c ch có r t ít ngư i ư c bi t. Bát Long tái m t nhìn nhau, nh t t s p xu ng. iêu Kim C u run r y nói. Thu c h hi u rõ anh em trong Bát Long như chính b n thân mình, xin l y u b o m r ng không ai ph n b i c . S Lãm C bi t ý, ng lên xu ng chân c u thang c nh gi i. T ng Thu chiêu ôi nhãn quan th n s c l nh vào m t t ng ngư i. Lát sau chàng d u gi ng: ng lên i ! Ta tin các ngươi. Bát Long m ng r ng d y, lau m hôi tay. Trung M nh Kim Cang l m b m: M ki p. Tên chó má nào h c thói ngu iêu lão gia ph i m t phen hú vía. inh Trư ng Túy th t h c nhưng lúc nh thư ng mon men n nh ng quán trà nghe k truy n nên r t thu c nh ng c s th i Tam qu c. T ng Thu rút Huy t Hãn Th n Ki m ra kh i v , tr m gi ng: Ta mu n các ngươi l n lư t n c m thanh ki m này và g i ta b ng ti ng i ca. Tám ngư i vui v làm theo ý chàng. B o ki m im l ng ch ng giám cho lòng trung thành c a h . T ng Thu ã hoàn toàn tín nhi m Bát long, th phào b o : i h pháp, các ngươi cũng có th g i ta b ng i ca. T nay, ngay c trư c m t T Trư c ây, h ch dám xưng hô như v y khi theo h v chàng. T ng Thu b o Y n Bình xu ng g i S Lãm C lên. M i ngư i an t a xong, T ng Thu nâng chén m i, như t l i vì ã nghi ng nh ng th h trung thành. c Th Linh H cơ trí thâm tr m hơn c , chau mày h i l i anh em : Vi c này quan tr ng n s s ng còn c a b n môn. Trong chư v , ai là ngư i l mi ng k l cho v con, ho c ngư i nào ó bi t l trình c a chúng ta thì mau khai báo ? Tr ch Y n Bình chưa có gia th t, ám còn l i nhao nhao th th t. Lãnh Di n nói : Môn quy ã nghiêm c m vi c y ch c không ai dám vi ph m âu. ư ng Thái B ch th dài : N u úng như v y thì ch còn T v h pháp mà thôi. Gã nói không sai nhưng ai cũng có c m giác như b búa n n vào ng c. ch Y n Bình sa l : i ca ! Ti u mu i xin b o ch ng cho gia ph . T ng Thu g t u : Nh h pháp m t i vì Huy t Ki m Môn, không có n m t chút thanh danh. Trong tay l i n m ngân qu c a b n môn hàng m y ch c lư ng mà không h tơ hào m t. Ngư i không màng danh l i t t ch ng th ph n b i ư c? Lãn h Di n Thái Tu cũng lên ti ng : Gia sư là ngư i h t lòng ng h i ca lên làm m t môn ch . Ti u cho r ng ông vô t i. T ng Thú tán thành : úng v y. N u ông Phương h pháp mu n làm môn ch thì ch ng n lư t ta. Chín c p m t d n v phía thanh y ki m khách àm nhân chu. Gã là t c a Tam H Pháp Hoa Di n Phi Ma S T n Trung. Ngũ long có thân hình m nh kh nh, văn nhã như m t thư sinh. Gã r t lúng túng khi ph i di n t ý c a mình. Nhưng khi xu t tr n, gã là hi n thân c a m t hung th n. àm Nhân Chu b i r i, m t lúc lúc tái, m t ch p liên h i, trông r t t i nghi p. T ng. Thu hòa nhã b o : Nhân Chu ! Ngươi là ngư i c sách t t bi t câu i nghĩa di t thân. N u qu l nh sư có nh ng bi u hi n không bình thư ng thì hãy nh n m y trăm àn bà, tr em c a b n môn. Huy t Ki m Môn tan v thì cu c i h s ra sao ây ! Thanh Y Ki m Khách ch t nh r ng mình cũng có ba a ti u hài ch m. Gã hít m t hơi dài, bu n bã nói : C mt i ca ã th c t nh. Ti u không bi t ch c gia sư có ph n b i hay không, nhưng ngư i có v ch ng vui khi i ca lên làm môn ch . Sau này, gia sư thư ng ra ngoài u ng rư u, n t n sáng m i v . M t trưa n , ti u ra hoa viên, th y ngư i ang suy nghĩ n xu t th n, mi ng l m b m m t câu Th là u ng công rèn luy n mư i sáu năm nay ! Ti u t th t là áng ghét !. Cho n hôm nay ti u m i bi t câu y ám ch i ca. T ng Thu nhíu mày h i l i : Th ngươi có bi t l nh sư kh luy n môn tuy t h c nào không ?

Nhân Chu cư i th m : Ti u không rõ l m, nhưng hình nh ó là m t pho chư ng pháp, khi ánh ra, chư ng phong có màu h ng nh t còn hai bàn tay thì như l a . S Lãm C gi t mình l m b m : L nào l i là Chu Sa c chư ng cúa H a u à. Lãnh Di n Thái Tu tán thành: S huynh nh n xét r t chính xác. Gia sư cũng ã bi t vi c này. Ngư i âm th m luy n pho Lãnh V âm Công kh c ch Tam H pháp. T ng Thu th c m c: Ch ng l gi a i H Pháp và Tam H Pháp có hi m khích hay sao ? Kim C u bu n r u áp: Th c ra b n môn ã chia ra hai phe t mư i năm trư c. Phe cao niên ng h Tam H Pháp, òi t ch c so tài b u Môn Ch m i. Gia sư tinh thông D ch s , bi ư c r ng b n môn s ph i ch i ba mươi năm m i có tân Môn ch nên không ng ý. Ngư i mu n p tan o v ng c a Tam H Pháp nên gi v say r ông ta t võ. S H pháp lúc này ã luy n ư c ba thành Chu Sa c chư ng nên t tin r ng s th ng. Nào ng gia sư nh có chân khí Lãnh V ân Công nên b i i phương. T y, hai ngư i ngoài m t thu n hòa nhưng bên trong ráo ri t ganh ua. B t ng i ca xu t hi n không nh ng có l nh phù mà võ công còn quá cao siêu. CÓ l Tam H pháp th t v ng nên sanh lòng ph n u t. T ng Thu cư i nh t: u t t s không nh n l i làm Môn ch . N u ta bi t vi c này t Thanh Y Ki m khách v i nói: i ca ng nghĩ v y, n u gia sư ho c ông Phương H pháp làm môn ch thì b n môn ã b Mai Hoa H i tiêu di t t lâu r i. Mong i ca vì h nh phúc c a m y trăm gia ình th h mà ng ph n chí, r i b Huy t Ki m Môn. B y ngư i còn l i cũng h t l i c u kh n.T ng Thu nghiêm gi ng: Trư c m t là ph i v ư c Hán Dương cái ã. N u b n tà ma nhân d p này t p kích tr ng a b n môn thì khó mà lư ng ư c h u qu . M i ngư i gi t mình lo l ng. Nh long nói như mu n khóc : Ke tr m ã ph c trong nhà thì làm sao gi ư c c a. Ch hy v ng vào nh v lão nhân gia th n công tuy t th mà thôi. T long cư i kh y : T ng àn b n môn ch có m t gi ng nư c l n, i phương b c dư c vào thì c a bé ang bú cũng không thoát ch t. Toàn trư ng rung ng vì l i ph ng oán y, ch h n không có cánh mà bay v . àm Nhân Chu run b n ngư i : Không ! Gia sư không n n i tán t n lương tâm n th âu. c Th Linh H h h ng nói : N u qu úng là Tam H pháp thì lão s dùng thu c rnê ch không dùng c dư c. T ng Thu nhăn m t : ng nói nhăng khi n lòng ngư i thêm lo n. Mau vào ngh ngơi, x m t i s i do thám xem sao. Chà ng v a nói xong, ã nghe B o M nh C trùng trong an i n qu y ng d i. Chàng bi t nhà ã có chuy n l n, c tr n an tĩnh b o : Khoan ã, chúng ta ph i lên ư ng ngay thôi. Gia m u ã dùng c trùng báo tin r ng có cư ng ch n t n công. Lãnh Di n b n ch n h i : K ho ch c a i ca th nào ? T ng Thu tr m ngâm m t lúc áp r ng: n nư c này, mu n tránh cũng không ư c. Chúng ta ph i theo ư ng quan o v ngay m i k p. CÓ l ph i c i trang, trà tr n v i khách thương h mà i. Y n Bình băn khoăn : N u g p ph c binh thì s r t nguy hi m. Sao i ca không i ư ng t t ? T ng Thu l c u : Phe i phương cho r ng chúng ta s ph c binh nên s không i ư ng chính. Vì v y. h s d n cao th vào ư ng nh . Hơn n a, gi a ban ngày chúng khó mà có th r i quân nhi u ư c. Hai là, trinh sách c a chúng ã báo v r ng b n ta ngh qua êm B Kỳ nên s lơi l ng. Ba là, chúng không bi t ta ã nh n ư c tin t Hán

Dương nên c n i ngay. V i nh ng y u t ó, hi v ng chúng ta s thành công. L n này, ch y u là thoát thân v gi i c u T ng àn, tuy t i không ư c tham chi n. Y n Bình mau xu ng hóa trang Vân nhi che m t b n tà ma. C b n mau m n thay y ph c eo m t n , chu n b lên ư ng. Lúc ch n l i m này, T ng Thu ã ý n vi c phía sau là c m t khu vư n ào r m r p. B n chàng s âm th m thoát ra b ng l i y. Ch c n bôi en nh ng m tr ng trán và b n vó là bi n th n mã thành ng a thư ng. Lãnh Di n g i lão chư ng qu y lên. T ng Thu t nh vàng ba ch c lư ng lên bàn, l nh lùng nói : Túc h hãy treo b ng h t phòng, coi như b n ta ã thuê tr n l i m này. N u có ai d h i thì c tr l i r ng b n ta ang say rư u, ng vùi. B ng n u hé môi bép xép thì ng ta g p l i. Chàng t ngón tay tr lên nén vàng, è cho nó ng p sâu xu ng m t g . Th c ra chàng cũng ch ng c n ph i làm th , ánh măt r n ngư i c a chàng cũng khi n lão già ch t khiêp. quan sát trư c sau th y không có ai b n T ng Thu nhanh chóng ưa ng a qua rào, vào cánh r ng ào. Hai kh c sau, h ã phân tán r i rác trên ư ng quan o xuôi Nam, làm ng hành v i b n khách thương h . r i kh i thành vài d m ã là cu i gi Mùi. Tuy t rơi nhi u nên ai cũng co ro trong áo choàng và mũ lông. n o n ư ng y lau s y, hai chi c xe song mã u ngư c chi u nhau khi n quan l ch còn phân n a. Vài tên ang hí hoáy gi v s a ch a bánh xe, c nh y là m y gã n a ang giương m t quan sát nh ng ky mã t hư ng B c xu ng. ư ng ch t nên xe, ng a nào cũng ph i ch m l i. T ng Thu bình th n i qua. Chàng ã nh n ra trong ám lau s y hai bên ư ng có bóng ngư i n n p. CÓ l do ã ư c báo r ng b n T ng Thu ngh l i B Kỳ nên vi c dò xét cũng chi u l . r i o n ư ng hi m y u ư c hơn d m, T ng Thu ra hi u phi nhanh. Mư i th t ng a lao i dư i màn mưa tuy t. Theo k ho ch, chàng i trư c khá xa l có ch ng mai ph c th hai cũng b nghi ng vì ch c hành. N u c mư i vó ng a cùng phi, chúng s phát hi n ư c t xa. Cũng may, tuy t ph d y nên ti ng vó ng a c a Vân nhi r t êm. ư c hơn trăm d m v n không th y ng tĩnh gì, b n T ng Thu ghé vào quán bên ư ng ăn v i m y chi c bánh bao r i l i i ti p. G n sáng h ch còn cách Hán Dương ch ng b n ch c d m. Tr Ô Vân Cái Tuy t, t t c nh ng con ng a kia u sùi b t mép. Phía trư c h là m t o n ư ng dài g n d m i xuyên qua cánh r ng thưa. ây là nơi duy nh t có th t ph c binh. T ng Thu ra l nh xu ng ng a, giao cho Y n Bình và S Lãm C trông coi. Chàng d n Bát long men theo bìa r ng ti n lên. Nh c nh giác mà b n chàng thoát ch t. Hai bên ư ng có kho ng hơn trăm cung th ph c kín. B n chúng m t m i thi p i g n h t, nhưng tay không r i trư ng cung. r i rác là nh ng tên c nh gi i. T ng Thu thì th m v i Linh H . Gã quay l i d n dò Y n Bình r i tr l i. T ng Thu giao Lãnh Di n ph trách mé t cùng b n ngư i n a. Chàng và ba ngư i kia i cánh h u. Linh H m u cu c tàn sát b ng cách r i c châm, gi t li n sáu b y tên cung th . T ng Thu l nh lùng lư t i. Thanh Huy t Hãn Th n Ki m s c bén vô song ti n t b t c v t gì nó ch m ph i. Ti ng gào thét vang d y c khu r ng v ng. Cây c i ã bi n nh ng cây cung thành vô d ng, b n mai ph c ành rút ki m ch ng c . Nhưng tám ngư i dàn hàng ngang ti n lên như vũ bão. N i căm h n ã bi n h thành nh ng hung th n. Ch còn sót l i vài ch c tên thoát ch t nh nhanh chân ào t u vào r ng. G n trăm xác ch t n m phơi dư i chân nh ng g c cây già c i. Linh H huýt sáo báo hi u cho Y n Bình và Lãm C . Hai ngư i ưa ng a lên cùng i. Mư i th t ng a ư c m t, ti p t c phi như iên cu ng. o n ư ng phía trư c là ru ng lúa và nhà dân ngh ngơi hai kh c nên cũng san sát nên không s mai ph c. T ng Thu r p ngư i trên lưng th n mã, lao i như cơn gió. C trùng v n nh n nh o trong ngư i cho chàng bi t r ng cu c chi n chưa k t thúc. Còn cách c a B c thành ch ng ba d m thì tr i sáng h n. Chàng ng c nhiên khi th y trên i mé h u ang có cu c ác chi n. Ng n i này có m t tòa gia trang kỳ d nh t Trung Hoa. Ch nhân c a nó là m t i phú t Hán Dương. Lão s cư ng o n n i mua c ng n i xây m t bi t th kiên c , xung quanh là tư ng á cao hai trư ng. Trên u tư ng l i có c c s t nh n ho t âm xiên ra ngoài. Chân tư ng là vòng hào sâu n a trư ng, r ng ba trư ng, áy c m chông, mu n ra vào ch có cách i qua i u ki u. Nhưng chính tòa dinh th x u xí nhưng c c kỳ khó vào này l i khi n sanh ý c a lão thêm th nh vư ng. Dân trong vùng h t lòng tin tư ng, r nhau g i vàng b c vào sáu ti n trang c a lão. Nhưng n u h bi t ư ng lão Tam là chú ru t c a m t tay o t c khét ti ng c Th Linh H ư ng Thái B ch thì ch c h l i càng tin tương hơn. Gi ây, trên chi c i u ki u b c ngang hào nư c kia, có hai ngư i ang c ch n ng s xâm nh p c a hơn trăm gã lam y. Ti ng n ì m c a Thiên Lôi Th n Chương ã giúp T ng Thu nh n ra Thiên a Song Tà. H ang t u cùng b n lão b t m t cao l n. T ng Thu kinh hãi r i lưng ng a, lư t nhanh lên i. B n lam y ã phát hi n nên ùa

xu ng ch n ư ng. T ng Thu múa tít Huy t Hãn Th n Ki m, ch t g y th c p và vũ khí c a b n chúng. Ti ng rên la th m thi t không làm chùn bư c chân mãnh sư. Chàng v n ti p t c lao lên, không ai có th ch u n i lòng ph n h n c a chàng. B n lão b t m t ang ng ngoài v i phi thân xu ng ón ư ng. Nh ng lu ng chư ng phong r c, nh ng chư ng nh mang màu máu vây ch t T ng Thu. Chàng b c lên cao tránh chiêu r i hóa thành trái c u ki m quang, sa xu ng. Trong lúc c p bách, chàng ã xu t ngay chiêu Long Phi T i Thiên trong Huy n CƠ ki m pháp h th . B n lão l i c chương t n công. Năm mươi năm công l c d n c vào chiêu này. C ng v i th n ki m s c bén vô song, ư ng ki m c t nát chư ng kình li m vào thân trên hai lão t c. H chưa k p rú lên thì u ã lìa c , ng c th ng l ch như áy r . T ng Thu cũng b thương nh , máu r ra khóe mi ng. Chàng hít m t hơi chân khí, hóa thành b n bóng nh, p n hai lão còn l i. H b i r i, nh m i m t bóng mà giáng chư ng. Nhưng r t ti c h ã oán sai. T ng Thu t m t trong hai bóng còn l i p vào. Chiêu Kh p Huy t Liên Như ch nghe tên cũng ã r ng r i. C hai lão u b t thành nhân d ng. ám lam y l i ùa vào và T ng Thu không còn gi ư c l i h a v i Du Phương hòa thư ng n a. Chàng như con h say máu, v t th ng v phía trư c, l i sau lưng nh ng t thi không toàn v n. Lúc còn cách u trư ng b n trư ng, chàng út ki m vào v , d pho khinh công Thiên Lý Du H n, lư t i trên u ám lam y. Hai tay chàng liên t c v xu ng nh ng lu ng chư ng kình mãnh li t, mư n s c ph n ch n mà ti n sâu vào. Thiên Lôi Chương không ch m vào t mà là vào thân th c a m y ch c gã áo lam. T ng Thu th y Song Tà không h hô hoán, hi u r ng h ã th thương nên không dám m mi ng. Chàng nóng ru t lao th ng vào hai u th c a h . Chiêu Long Chi n Vu Dã ã bi n thanh b o ki m thành nh ng chi c móng r ng sáng xanh. Hai n n nhân c a chàng v i c chư ng ón chiêu. H may m n hơn ng b n vì còn thét lên ư c nh ng ti ng cu i cùng. Hai lão còn l i kinh hoàng trư c ki m pháp c a chàng thanh niên, nh ào t u nhưng ư ng rút lui ã không còn. T ng Thu t u ngoài i u ki u lư t vào. B o ki m hóa thành ba l p sóng liên ti p xé không gian bay n. Hai lão b t m t h p chư ng phá ư c hai l p sóng u nhưng không c n ư c sóng ki m cu i cùng. Ng c m i lão ch th ng có úng ba l mà thôi. Ngoài kia, S Lãm C và Bát long ã n. H lao vào ám tàn quân mà chém gi t. Dù ông n năm sáu ch c tên nhưng tám th lĩnh ã ch t th m, ch ng ai còn dũng khí chi n u n a. c Th L nh H là tay hi u sát s m t võ lâm, gã nh ch mép cư i âm hi m, luôn tay r i c châm. Th pháp Mãn Thiên Hoa Vũ c a ư ng gia l ng danh thiên h ã g n trăm năm. B n l c l c thư ng tài này làm sao tránh n i. Nh ng k trúng chân châm khí b t c, t t nhiên s làm m i cho nh ng sát th còn l i. Ph n T ng Thu v a h xong hai lão b t m t cu i cùng thì th y Song Tà qu xu ng. Chàng bi t h ã ki t l c, v i ch y n truy n chân khí. Lát sau, hai ngư i h i t nh. Thiên Tà gư ng cư i: N u Thu nhi v ch m vài kh c là ta và bà lão này ã d t tay nhau xu ng su i vàng r i. a Tà công l c kém hơn nên chưa th nói ư c. Bà ch nhìn T ng Thu b ng c p m t yêu thương. Chàng v i dìu c hai vào trong. Bát long cũng ã ch ng còn ai gi t, chay theo. T trong, m t lão già to béo ph c ph ch ch y ra. Lão quát l n : Thái B ch ! Mau kéo i u ki u lên. Ngư i y chính là ư ng lão tam, thúc ph c a Linh H . Bát long xúm l i quăng nh ng xác ch t trên sàn g xu ng h nư c r i quay l i, kéo i u ki u lên óng ch t c ng l i. Gi ây ch có súng th n công m i m ư c ư ng vào. c Th Linh H n bên nói nh v i lão tam : Tam thúc ! Chàng công t kia chính là môn ch c a ti u i t. Lão Tam quen v i các H pháp c a Huy t Ki m Môn nhưng chưa t ng g p T ng Thu. Lão v i ch y n xum xoe nói : Lão phu là ư ng Tam kính th nh ng c giá nh p trang. T ng Thu bi t l n này nh có tòa gia trang quái d c a lão m t híp này mà c u vãn ư c tình hình. Chàng hòa nhã nói : Vãn b i xin t c d s giúp c a Trang ch . ư ng Lão Tam hài lòng, l t b t i trư c d n ư ng. i s nh và các ki n trúc khác u xây b ng g ch á . Giá như trên nóc có th l p b ng á t ng thì ch c lão cũng ã làm như v y. ch Y n Bình dìu a Tà l i ng i trên gh . Lãnh Di n thì Thiên Tà. Hai ngư i l p t c nh m m t hành công khôi ph c lư ng n i l c ã c n Trên sàn nhà, ba v h pháp và hơn trăm dũng sĩ Huy t Ki m Môn n m la li t. Thư ng Sương và Bích San ang băng bó, chăm sóc cho h .

Th y T ng Thu, h ch cư i ra nư c m t r i l i ti p t c công vi c. T ng Thu cũng ch g t u t ý hài lòng, ti n hành thăm m ch cho các th h . T t c u rơi vào tr ng thái hôn tr m, m ch p r t y u, chân khí b t c. Chàng th dài, bi t r ng ch m u thân mình m i tr n i. N a canh gi sau a Tài m m t, th i gian v n khí như v y là chưa nhưng có l bà mu n tr thương cho nh ng ngư i kia nên x công hơi s m. T ng Thu v i ch y n bên h i : Sao m u th n không hành công thêm m t lúc n a a Tàì vu t tóc chàng áp : N u ta không ra tay s m thì ám th h c a Thu nhi s ch t s ch y. Bà quay sang h i ư ng Lão Tam : ư ng trang ch ! Ch ng hay g n ây có hi u thu c nào không Lão cư i h h áp : i thư ch lo, trong h u vi n có m i dư c v trên i. Ti u còn mư n c m t v i phu riêng n a. a Tà hài lòng b o Linh H : B ch nhi. Ngươi vào thư phòng l y gi y bút ra ây. N a kh c sau, thu c ã ư c t lên b p. Không ph i n u b ng siêu mà là b ng chi c n i ng, mi ng r ng ba gang. ư ng Thái B ch thì c thúc gia nhân d n cơm. T chi u hôm qua n gi , T ng Thu và Bát long ch ăn toàn bánh h p, bánh bao. H i 12 Võng xuyên tuy t d Mai hao di t Thi u th t thanh thiên c u thi u lâm i h i trong m t tòa gia trang khác cũ ngư i Hán Dương. Cơ ngơi này B y ngày sau, Huy t Ki m Môn m m i mua vì Hoa Di n Phi Ma bi t t t c nh ng a i m cũ . Trên gương m t m i ngư i , h n lên nét ph n h n, căm thù. T ng Thu nghiêm ngh nói: Sau vi c ph n b i c a Tam H Pháp, b n nhân m i bi t trong Huy t Ki m Môn có ngư i không tán thành vi c b n nhân làm môn ch . Không th ti p t c kéo dài c nh ng sàng d h i, ai mu n ly khai môn phái c vi c dơ tay. Nh H pháp s phát cho m i ngư i ngàn lư ng b c làm v n mưu sinh. c Th Linh H th m nghĩ: ' i ca th t quá r ng lư ng, nhưng ư ng m thì không. Ta th s l t s ch túi nh ng k ra i . Chúng không x ng áng hư ng s b c ó . ám cao niên bi t Môn ch ám ch mình, v i ph c xu ng. M t lão i di n nói: B m Môn ch ! Trư c ây b n thu c h úng là có ý ng h Tam H pháp lên làm th lĩnh. thưng t ngày Môn ch ch p chư ng Huy t Ki m Môn, b n thu c h h t lòng tâm ph c, không can d gì n s ph n tr c c a S lão. Mong Môn ch minh giám cho. Con cháu c a lũ già này u là th h i th hai c a b n môn, còn b i âu n a H i trư c, b cư ng ch t p kích, b n thu c h cũng ã h t lòng ch ng c , thương tích y mình. Nói n ây lão ngh n ngào, sa l . T ng Thu d u gi ng : B n nhân không có ý ám ch chư v . Ch nói chung mà thôi. Cu c chi n trư c m t r t hung hi m, khó khăn, n u ai không mu n tham gia thì có quy n thoát ly. B ng như toàn môn u m t lòng trung li t, ch ng ng i t sinh thì không c n ph i nói thêm n a, chư v ng lên i . M y ch c lão già th phào, ng d y. B u không khí ã b t căng th ng, ti ng xì xào bàn lu n vang lên. T ng Thu h i nh ba v H Pháp : Nay S Toàn Trung ã không còn, nên l y ai thay th ? Toán M nh Diêm La c b n ngư i , trong ó có Ma nh Phu T giang Thiên, sư c a k ph n b i. Chàng h i l i : B n lãnh và cơ trí c a T lão th nào ? ch Thanh Ph n l i: VÕ công kém Hoa Di n Phi Ma nhưng tài trí l i hơn. Tính i m m ít nói, làm vi c thì c n th n. T ng Thu g t gù, cao gi ng g i : T giang Thiên !

T lão v i r i ch , n trư c bàn môn ch i l nh. Tu i lão chưa n b y mươi , ngư i cao g y, m nh kh nh, trán cao, m t sáng, môi m ng. Dung m o hòa nhã, d gây thi n c m. T ng Thu nghiêm gi ng b o : Các h có b ng lòng nh n ch c h pháp c a b n môn hay không ~ Ma nh Phu t m t m cư i : S sư huynh ã ph n b i mà môn ch còn tin cây k hèn này sao ~ Toàn môn cũng ng ngàng, l ng tai nghe ngóng. T ng Thu cư i mát : Cây ng còn có th sinh trái ng t. ng môn huynh ch c gì ã gi ng nhau. b n nhân âu th vì m t con sâu mà c n i canh. Lòng ta như v y các h mu n nghĩ sao cũng ư c. T lão cư i vang : H o trư ng phu ! Thu c h xin nh n m nh. T ng Thu b o lão lên ng i chung bàn r i sang s ng tuyên b : K t hôm nay, T giang Thiên s là T H pháp, ph trách vi c i ngo i c a b n môn. H i H pháp s tr thành Tam H pháp. ám sát th hoan hô vang d i, nh t là l p già. H hi u r ng Môn ch ch ng h nghi ky gì h c . Truy M nh Kim Cang gãi u nói : i ca ! Theo ý ti u thì chúng ta nên m i y n m ng Tân H pháp m i là ph i o. ương nhiên ai cũng tán thành. T ng Thu v a m i g t u là inh Trư ng Túy ã d n m y ch c ngư i r i s nh. Ch nhân cũ c a tòa gia trang này là m t ngư i khoái ngh chăn nuôi. Lão ã l i c m t b y gà v t. và m y ao nh m. T ngày b h c, vi c mua thúc ăn n u cá r ng. Hàng trăm ngư i xúm vào nên ch u canh gi ã có s n bên ngoài b nghiêm c m . ***** T i n, t v H pháp ư c m i dù ngư i cơm chung v i gia ình Môn Ch . Diêm L c b o T giang Thiên : Lão phu bi t T lão tài trí song toàn nhưng chưa có d p bi u l . nay ư c môn ch tin dùng, mong hi n h t lòng phò tá. giang Thiên ngư ng ngùng áp: Ti u xin t n l c ch ng dám ph lòng c t nh c c a Tam v lão huynh. H i Vân B ch cư i khà khà: Lão phu cũng không ng Môn ch l i ch m T lão . Thiên a Song Tà cùng nh v Môn ch phu nhân ra n. Hai nàng dâu kéo gh m i trư ng b i ng i r i nghiêng mình chào các h pháp. T ng Thu cùng S Lãm C ra sau, Thiên Tà ã bi t vi c Ma nh Phu lên làm h pháp, lão cao h ng nâng chén: Chúc m ng tân h pháp. Gi a b a ăn, T ng Thu buông ũa nói : Ph thân ! Hôm trư c Du Phương Hoà thư ng có b o r ng ngoài l c lư ng c a M t Tông Tây T ng, còn m t th l c tà ác áng s n a. Ch ng hay trong l p i ma u già lão, cao th nào có th khi n v tuy t th kỳ nhân kia lo ng i ~ Thiên Tà c n chén, vu t râu suy nghĩ m t lúc mòi lên ti ng áp: g n LÔ T quan, phía B c Thi m Tây có m t cao th tên g i C m Ma T H ng Lâu. H i 1 hai ch c năm trư c, sư t ngư i t ngo i Mông v i ngang y, có g p lão ta. Lúc v n B ch Thành, ngư i k l i và nh n xét r ng: Sau này T H ng Lâu s là k khuynh o võ lâm. Ta cho r ng ch có lão y là áng ng i thôi. T giang Thiên kính c n ti p l i: Lão nhân gia nh n xét ch ng sai. Vãn b i ã t ng àm o v i C m Ma. Xem ra tài trí và dã tâm c a lão u không nh . Lão có nói bóng gió r ng m y năm sau s có kỳ nhân xu t th . Dư ng như ã n kỳ h n y r i. a Tà bu n r u b o Thiên Tà : Bây gi ta m i hi u vì sao trong nh ng ngày lâm b nh, có lúc sư ph l m b m mãi m t câu: C m Ma. Hôm y ông i h t thu c nên không nghe. Bách Lý H c tr n an: Ta ch . võ oán th thôi. Ch c gì ã là gã h T . Nay Thu nhi ã có Huy t Hãn Th n Ki m trong tay, còn ph i lo gì n a ~ Thêm vài chén rư u ngon, n i lo l ng qua i. Nh h pháp ch Thanh Ph n b ng nói :

Môn ch ! Xem ra lão t ng binh thành Hán Dương này ã ăn ti n út lót c a Mai Hoa Bang, hôm y tr n chi n kéo dài g n m t ngày êm mà ch ng th y bóng quan quân âu. Tàn cu c lão m i xu t hi n, h ch sách ư ng lão tam. Sau khi vòi ư c ba ngàn lư ng b c m i ch u b qua. T ng Thu n o: Gi t lão T ng binh không khó nhưng ch là h sách. N u i ư c lão i nơi khác, ưa ngư i c a ta v m i là thư ng sách. Ma nh Phu T giang Thiên góp l i: Môn ch lu n vi c không sai. Lão phu ã có lương sách i phó, nhưng trư c tiên ph i i chiêu bài c a b n môn m i ư c. M i ngư i gi t mình, l ng nghe cao lu n. T lão nói ti p: Th c t thì t ba mươi năm trư c, Huy t Ki m Môn ã không còn t n t i. Nay chúng ta ch ng mưu sinh b ng ngh gi t mư n thì gi l i cái tên y làm gì ? ác danh Huy t Ki m Môn khi n c võ lâm l n quan trư ng u nghi ky. Lão phu ngh i tên thành Kim Hoàn Môn, v a hi n lành, v a có ý tư ng nh c Môn ch D ch Khúc quân. L nh phù c a b n môn v n là m t chi c vòng vàng. Toán M nh Diêm La ph n kh i v ùi: qu là cao ki n ! Lão phu r t tán thành. T ng Thu i m m b o: B n nhân ã có ý y t lâu, ch s lòng ngư i không thu n. T giang Thiên ch nh s c áp: Môn ch yên tâm, phong thái c a ngư i ã chinh ph c ư c toàn môn. H ch ng lưu luy n gì cái danh hi u Huy t Ki m Môn. Các h pháp nói thêm vào cu i cùng T ng Thu quy t inh i tên môn phái. Chàng c t ti ng khen ng i T lão: T h pháp tinh minh, quy t oán như v y, b n nhân r t khâm ph c. Ma nh Phu th y ý ki n c a mình ư c ch p nh n, cao h ng ưa ra k sách i phó v i Ph m t ng binh thành Hán Dương. u canh hai ngày tám tháng ch p, m t tên cư ng o t nh p vào khu h u vi n tư dinh tu n ph H B c Vũ Xương, b t cóc ái n c a tu n ph là Du Kim H ng ti u thư. Tr i còn r t s m nên quân canh phát hi n vây ánh. gã o t c vì cõng ti u thư trên lưng nên lúng túng, tu t m t khăn che m t. Toán quan quân Vũ Xương nh n ra h n r t gi ng quan t ng binh thành Hán Dương. Tên dâm t c khinh công xu t chúng, vư t qua vòng vây, ch y v phía Hán Dương. quan quân và b u u i theo sát nút. qu nhiên hung th ch y v Hán Dương, vư t vào sau tư dinh Ph m t ng binh. Du tu n ph bèn cho quân vây ch t r i p vào l c soát. Cu i cùng phát hi n Du ti u thư b gi u trong m t gian nhà kho t i tăm, hôi hám. Ph m t ng binh h t l i kêu oan nhưng ch ng ai tin. CÓ ít nh t m t trăm ngư i oan ch c r ng lão là hung th . Tang ch ng v t ch ng rành rành. Du tu n ph cho gi i Ph m Phong v i lao. Ba ngày sau, viên lãnh binh tr n gi c a sông Hán th y ư c i u v t m gi quy n t ng binh Hán Dương, ch công văn phê duy t c a b binh. thư ng thư ng thì tri u ình luôn chu n t u ngh c a các a phương. Trư c ó, gã lãnh binh này bi u tu n ph phu nhân g n trăm xúc g m l a TÔ Châu và m t b chén m ng c bích. gã l i là cháu c a i Tài ch ư ng Tam giàu có nh t vùng h lưu sông Hán Th y. Chính vì v y, lãnh binh thành Hán Dương, Du tu n ph ã nh ngay n ư ng Thái L c. Ch trong sáu ngày mà T h pháp T giang Thiên ã dàn x p xong s ph n c a gã T ng binh tham ti n. Tân t ng binh là bi u c a c Th Li nh H ư ng Thái B ch, như v y Hán Dương ã tr thành vùng t an toàn cho Kim Hoàn Môn. úng như d oán c a T giang Thiên, ch ng ai ph n i vi c i tên môn phái c . Sau khi c ng c xong h u phương, T ng Thu b t u tính n vi c t n công Mai Hoa Bang. nhưng phe i phương ã i trư c m t bư c. Ban Thi n Ho t Ph t g i thư nh Thi u Lâm T m i T ng Thu n tr l i v bí kíp Xúc C t Du già i Pháp Phái M t Tông ã theo úng qui c võ lâm nên chàng không th t ch i cu c phó ư c vào ngày r m tháng giêng t i.

ích thân Ph Trú i sư Th toà t Ma Vi n ã n Hán Dương báo tin này cho Kim Hoàn Môn. i theo ông còn có b n cao tăng tháp tùng. T ng Thu c xong thư c a phương trư ng Ph Luân m m cư i : i sư yên tâm ! T i h s có m t ng ình H úng kỳ h n. Ph Trú i sư lo l ng nói: Sư thúc c a b n lão n p ã ghé v chùa, b o r ng dã tâm c a Ho t Ph t không d ng l i vi c thu h i bí kíp. Vì v y phái Thi u Lâm ph i h t lòng h tr Bách Lý thí ch . T ng Thu kinh ng c: Té ra v Du Phương hoà thư ng kia là trư ng lão Thi u Lâm Thưa ph i ! Pháp danh c a ngư i là giác Lâm thi n sư. Thiên Tà b ng nói: Th c ra, pho th n công Xúc C t Du già i Pháp là c a Thiên Trúc ch không ph i c a Tây T ng. Thu nhi vô tình ư c th a k c a Thi t Phi n Tu La ch âu có tr m c p c a ai? ây l i là b n ch Hán ch ch ng ph i nguyên văn Ph n ng . V y l y gì mà tr l i bây gi ? Toán M nh Diêm La lên ti ng: Lão phu cho r ng d u có nguyên b n cũng chưa . B n Ban Thi n ch c s yêu c u Môn ch không ư c s d ng th n công này n a. a Tà cư i nh t. Th t là vô lý ! n u mai ây b n Thiên Trúc vào Trung nguyên òi l i tuy t h c c a t Ma t sư, ch ng l phái Thi u Lâm cũng ph i tr l i à ? Ph Trú gi t mình: úng v y! Lão thí ch nói không sai . T ng Thu i m m nói: T i h cho r ng ây ch là cái c phái M t Tông công khai bành trư ng th l c Cu c phó ư cc s p t i s là m t tr n chi n r t kh c li t. H ã âm th m ưa l c lư ng vào Trung th t lâu, hi n ang ph i h p v i Mai Hoa Bang. Chàng bèn k cho Ph Trú i sư nghe cu c t p kích h i cu i tháng trư c. Ph Trú kinh hãi: n u th lão n p ph i v ngay chùa b m báo v i phương trư ng, tìm cách i phó. R m này, Thi u Lâm t s sát cánh cùng Kim Hoàn Môn. Khách i r i, T ng Thu l p t c tri u t p b n v h pháp bàn k sách. Song Tà ư c coi như thái thư ng nên cũng có m t. T ng Thu h i Ma nh Phu: T h pháp ! Trinh sát b n môn VÕng Xuyên ã thu lư m ư c nh ng tin t c gì m t trăm ngư i . Tăng t c l n l n. B m môn ch . S cao th M t Tông t ng àn Mai Hoa Bang ch có C ng v i nhân s c a Tri u Sư n thì kho ng sáu trăm. T ng Thu th dài: i phương ông g p ba l n b n môn. b n M t Tông l i có công phu i Th n r t l i h i. Xem ra tr n quân s này ch ng cân s c chút nào c . Chàng qua sang b o ông Phương L c và H i Vân B ch: Còn m t tháng n a là n kỳ h n nh v d c s c ôn c anh em rèn luy n Bát Long ki m tr n. B n nhân d y cho h m t chiêu trong Thiên Lôi th n chư ng. n u tám ngư i h p l c l i, uy th r t mãnh li t, hy v ng áp o ư c i Th n. ngoài ra còn ph i ôn luy n thu t x ti n. Hai lão g t u nh n l nh. ch Thành Ph n báo cáo: B m môn ch ! ngân sách c a b n môn ch còn hai mươi v n lư ng. g i trong ti n trang c a ư ng Lão Tam. L i t c m i tháng là g n hai ngàn lư ng vàng, hi n nay là dư gi chi tiêu nhưng nhân kh u ngày càng tăng, sau này s thi u h t. T giang Thiên cư i b o: May mà ch lão huynh g i tài s n b n môn cho ư ng lão b n, n u không ã m t s ch r i. Tam h pháp Trư ng Mi Phán quan tán dương: ngay ti u cũ ngư i không bi t r ng ch huynh ã âm th m làm như v y.

Thanh Ph n nghiêm gi ng: Vi c này ch có mình lão phu và môn ch bi t. nh v y mà lão qu h S ch l y ư c có hơn ngàn lư ng b c. T ng Thu tr m ngâm: nay Hán Dương ã là ch an toàn, ch h pháp hãy tính k lâu dài cho b n môn. Trư c m t, mua l y vài ngàn m u ru ng và m t s cơ s kinh doanh. Sau này võ lâm thanh bình, anh em còn có phương ti n mưu sinh. Chàng l i b o T giang Thiên: H pháp c ngay hai t tinh minh i LÔ T quan nghe ngóng ng tĩnh c a C m Ma T H ng Lâu. Chúng ta không th xem thư ng l i c nh báo c a giác Lâm thi n sư ư c. T lão m m cư i : B m môn ch ! Lão phu ã làm i u y r i. a Tà vui v nói: Lão hòa thư ng qu quái kia em gánh n ng c a Thi u Lâm t lên vai Thu nhi . n u C m Ma xu t hi n, t t s n Thi u Th t òi n trư c tiên . Sư phó h T là Ma C m Tôn gi ã b i sư huynh c a giác Lâm gi t ch t. Thiên Tà nh l i: Sư ph ta có k r ng giác T thư ng nhân dùng công phu Ph n âm Thi n Xư ng u v i ti ng àn ma su t ba ngày. Tôn gi công l c kém hơn, ch t ngay ương trư ng. Còn giác Trí cũ ngư i b tr ng thương, v chùa ư c sáu năm thì qua i .n u T H ng Lâu luy n thành Ma C m âm Công thì r t áng ng i. b n mươi năm trư c, Ma C m Tôn gi ã t ng dùng ti ng àn gi t m t lúc ba trăm cao th . T ng Thu hi u kỳ h i: B m ph thân ! Ch ng l ti ng àn l i có th gi t ngư i sao ~ Bách Lý H c rùng mình: nghe nói Ma âm Th n Công khi n chân khí b t c, tâm th n iên lo n. T cào xé mà ch t. Ch ng l ngoài Ph n âm Thi n Xư ng, không còn công phu nào kh c ch ư c Ma âm hay sao ? Thiên Tà bu n r u áp Sư ph ta nói r ng Càn Khôn Tâm Pháp có th d n lên u, t o thành m t b c màn b o v não b . nhưng bí quy t y ch có m t ngư i duy nh t bi t ư c là sư thúc c a ta, lão b n tính c c kỳ thông tu , ngoài võ công lão còn say mê c y o nh v y, lão ã tìm ra bí quy t kỳ l kia. Thu y, căn c c a Càn Khôn phái t trên núi Vu Sơn, c nh sông C ư ng. Ba mươi năm trư c, sư thúc r i núi i Sơn ông hái thu c và bi t tăm. Sư ph ta tìm ki m su t m y năm mà không th y. T ng Thu h i : B m ph thân ! Ch ng hay danh tính c a sư thúc t là gì ? Lão tên g i Tiên CÔ Phi, danh hi u là Ph t Di u Hoa à. Lão nh p môn tr nên tu i tác cũng ch x p x v i ta. ia Tà cư i b o: Tiên sư thúc là ngư i tinh ranh, ngh ch ng m, thích trêu ch c ngư i khác. CÓ l n lão gi ma khi n ta s mu n ng tim. M i ngư i b t cư i . ông Phương L c nói ùa: Không ng i Sát Tiên Cơ mà cũng s ma sao ? a Tà m t g t u: Lúc m i xu t o, lão thân gi t oan nhi u ngư i nên lương tâm c n r t, sinh ra s bóng gió. Câu nói này không kh i làm m i ngư i suy nghĩ. T giang Thiên nói l ng sang chuy n khác: Tr l i cu c phó ư c s p t i, xin th nh ý môn ch . T ng Thu m m cư i : T lão là ngư i cơ trí, sao không th nói ra ý mình xem sao ? Giang Thiên bi t môn ch mu n th nghi m tài năng c a mình. Lão ph n kh i trình bày k ho ch tiên phát ch nhân. ***** êm tr t ch năm y, tr i rét m, tuy t bay mù m t n m c không nhìn rõ bóng ngư i . Toán võ sĩ tu n tra trên núi Võng Xuyên co ro bên ch u than h ng, nhâm nhi vò rư u ch ng rét. Bên trong, toàn bang ang vui v ăn m ng năm m i. Còn m t kh c n a là giao th a. Mai Hoa bang ch châm ngòi hai tràng pháo i dài hơn trư ng, theo úng phong t c Trung Hoa. Pháo t t n giòn, không m t viên b lép, ì ùng n hơn 1 n a kh c m i xong. Tri u Sư n hài lòng b o: Qu là i m i cát, sang năm m i, b n bang ch c ch n s mã áo thành công.

Ban Thi n Ho t Ph t tu i sáu mươi , dung m o ba mươi hai tư ng t t, như ph t Thích Ca th a trư c . Lão hoan h chúc m ng r i theo h Tiêu vào i s nh. Hai lão không bi t r ng t u canh hai ã có m t trăm tám mươi ngư i ph c kín sư n núi phía sau. H không nhà ón giao th a mà l i n ây t ng i phương món quà xuân. Không th nh n ra h là ai vì toàn thân n kín trong áo c u và mũ lông. y ph c ng hàn này khá kỳ l , áo qu n li n l c như th ngư i ta chui và m t m t t m da g u v y. nh th , toán quân này có th th n nhiên n m b t ng trên m t tuy t ch hi u l nh. Khi viên pháo u tiên phát n thì toán ngư i này phóng lên như vũ bão, quét s ch năm ch c tên môn Mai Hoa phòng th h u sơn. Ti ng pháo ã che l p ti ng thép va ch m và ti ng hô hoán, báo ng. i tiên phong g m sáu ngư i , th o n c a h c c kỳ nhanh nh n và tàn c. nh t là m t thanh trư ng ki m t a ánh xanh. Dù êm t i en như m c, thanh b o ki m này ch t gãy h t t t c nh ng gì nó ch m ph i. Khi tràng pháo v a d t thì tên môn Mai Hoa cu i cùng cũng n m xu ng. ám ngư i l m t p vào khu h u vi n. H t n ra, rút túi da rư i ch t l ng bên trong vào nh ng b c vách g . CÓ hai ngư i trư n trên m t t, ti n d n v phía i s nh. Tuy t rơi thành t ng m che ch cho nh ng chi c áo lông tr ng mu t. Hai ngư i này bò n chân vách s nh, t xu ng m t kh i vuông r i b t h a t p châm ngòi. Xong xuôi, h bình th n bò tr l i ch n n p ch i. Lát sau, m t ti ng n kinh thiên ng a phát ra, phá s p b c vách phía ông c a tòa i s nh. ng th i, m t ti ng n th hai phát ra t phía cánh c a á dư i vách núi phía Tây. ây chính là c a vào Vũ Khúc Tinh Cung. Ti p theo, toàn b nh ng căn nhà g phía sau b c cháy ngùn ng t, hòa cùng ng n l a ang thiêu h y i s nh. ám cháy bùng lên, sáng r c c nh núi Võng Xuyên. Toán môn Mai Hoa kinh hoàng kêu cha g i m , c thoát ra. nhưng nh ng mũi tên thép ã ch s n, l nh lùng c m vào cơ th chúng. Mai Hoa bang ch và Ban Thi n Ho t Ph t may m n thoát ch t, ch y ra hò hét th h ph n kích. Miêu Cương Bà Bà Vu Bích Ma và Hoa Di n Phi Ma cũng xu t hi n. u c y ph c h t tơi, y b i b m. Tri u Sư n gi n d g m lên: T ng Thu ! Lão phu th s không tha cho ngư i . Lão oán ch ng sai, l c lư ng này chính là Huy t Ki m Môn, gi có tên m i là Kim Hoàn Môn. T ng Thu áp ng ngay yêu c u c a Mai Hoa Bang ch , chàng tung mình n b chư ng và u lão. Thiên a Song Tà thì ch n Ban Thi n Ho t Ph t. Ma nh Phu nghĩ n tình ng môn nên tránh m t S T n Trung, ch n Miêu Cương Bà Bà, dành k ph n b i cho Toán M nh Diêm La và Trư ng Mi Phán quan. L n này theo h v Ban Thi n Ho t Ph t có mư i tám v H giá tì khưu. Tám ngư i ch t trong tay T ng Thu. b n ngư i n a b m ng b i Song tà, ch còn l i sáu. nhưng sau ti ng n v a r i h u b thương c . ia Tà nh m i h n tháng trư c, xu t chiêu Tuy t l lam H i, nh m vào hai lão tì khưu. Bà có hơn m t hoa giáp công l c nên ki m chiêu mãnh li t hơn c T ng Thu. Thiên Tà cư i ha h , b c lên cao ánh chiêu Lôi qu n Sơn, b a 1 chư ng xu ng u ám còn l i. b n l t ma múa tít song th , vung chư ng nh như máy ch ng . Bách Lý H c b y văng ngư c lên nhưng hai m c tiêu c a a Tà ã b tiêu di t. a Tà th n nhiên khoét l trên ng c i phương r i lao vào ánh ti p Bên này, T ng Thu hóa thành năm bóng nh, dùng pho Toàn Cơ ki m Pháp t n công Sư n. Ch sau trăm chiêu lão ã trúng b n o chư ng cách không, máu mi ng r ra. Th y i phương o m t tìm ư ng thoát thân, T ng Thu cư i nh t, b t ng rút Huy t Hãn Th n Ki m ra chiêu Lôi Xuân a Ph trong Huy n Cơ Ki m Pháp. Ki m khí n ì m như s m v ng. Tri u Sư n âu bi t thanh ki m trong tay chàng cũng là b o v t hãn th . Lão m ng r dùng phép ng ki m ánh chiêu H i Long, vào th n ki m mà th th ng. Hai trái c u ki m quang ch m nhau trên không, ti ng thép ngân dài ch ng d t. M t rơi xu ng như t ng á n ng n , m t là à h thân trên m t t. Sư n ôm ng c th h n h n, máu t k tay tuôn như su i, thanh Long Ki m ã g y lìa. T ng Thu qu c m t nói : Tri u Sư n ! Lúc ngư i dâm sát nh c m u và ái thê c a ta, ch c không ng r ng có ngày hôm nay Lão ác ma không còn nói ư c n a, g c xu ng ch t mà m t v n m tr ng tr ng. T ng Thu vung ki m ch t u lão r i nh t c hai o n Long Ki m.

ch Y n Bình ch y n nói: i ca hãy giao cho ti u mu i. T ng Thu ưa h t cho nàng, nh y x v phía Ban Thi n Ho t Ph t. Th y chàng, lão gi n d g m lên: T ng Thu ! Té ra ngư i quy t tâm chi m o t bí kíp c a M t Tông nên n ây gi t ngư i di t kh u Chàng l nh lùng áp: Lão mu n òi kinh sao không n th ng Hán Dương mà l i liên th v i Mai Hoa Bang bày trò ma qu ? n u mu n s ng thì hãy th su t i không bư c chân vào Trung nguyên n a. a Tà c ng c thêm ý ki n c a ái t b ng cách gi t lão tì khưu trư c m t. Ban Thi n Sư hi u ã n bư c ư ng cùng, thi u não nói: Thôi ư c! Ph t gia xin h a b qua pho bí kíp Du già, không t chân tr l i Trung th n a. T ng Thu ch nh s c nói: Ho t Ph t là b c cao tăng tinh thông ph t pháp , sao l i ra n o u minh như v y? Tây T ng và Trung Hoa u th chung m t ph t như Lai, màu áo có khác nhau nhưng giáo pháp ch m t. C n gì ph i bành trư ng M t TÔng vào Trung Th ? T i h vì c hi u sinh nên không n gi t m t b c th n tăng. Còn bí kíp Du già, qu th c t i h ch có b n ch Hán mà thôi. Sau này s tìm ki m l i xem tiên sư gi u âu r i s g i tr i Chi n T . Ban Thi n Ho t Ph t c m kích nói: a t thí ch ã th c t nh, b n ph t gia r t h th n, xin cáo bi t. Lão cao gi ng g i ám l t ma rút lui. b n t Mai Hoa Bang cũng ã ào t u h t. ông Phương L c xách u Phu và Miêu cương Bà Bà. Hoa Di n Phi Ma n báo công. Ch còn tr n u gi a T h pháp Ma nh a Tà sa s m nét m t, bư c n nói m t tràng ti ng Miêu. Vu Bích Ma bi n s c tung ngư i r i u trư ng r i ph c xu ng l y: Lão nhân không bi t Bách Lý công t là lam t c a công chúa nên m i theo Mai Hoa Bang ch ng l i . Xin ngư i tha cho t i ch t. M cúi sát mái u b c tr ng xu ng tuy t, run r y van l y. T ng Thu b t nh n nói: M u thân nên tha cho bà bà, t lúc liên minh v i Sư n n gi , bà y chưa h th c v t t n công hài nhi. a Tà th c m c h i : Bích Ma, vì sao v y? Vu bà bà ngư ng ngùng áp: c ngô Công quí Châu gi t s ch r i. S m i nuôi chưa B m công chúa, àn c v t linh thông ã b lão qu ch u nghe l nh, ph i hu n luy n thêm ba tháng n a. a Tà cư i b o: Té ra ngư i b c ngô Công ánh u i kh i t Miêu Cương nên m i n làm tay sai cho Mai Hoa Bang. Thôi ư c ! Ta tha cho ó. Vu bà bà m ng r l y ba l y r i i m t. c Th Linh H ch y l i v i v ph n kh i: i ca ! Ti u ã m ư c phòng qu trong Tinh Cung, s vàng lên n hơn b n mươi v n lư ng. T ng Thu vui v cao gi ng: Toàn môn rút quân v Hán Dương ăn t t. H i 13 C m ma nh t xu t khuynh thiên h Thi n môn ho áo huy t mãn sơn n gi a tháng giêng thì c võ lâm u bi t Kim Hoàn Môn ã tiêu di t ư c Mai Hoa Banh và uô phái M t Tông v Tây T ng. Thanh danh Thi t Phi n công t Bách Lí T ng Thu r ng r như m t tr i xuân. Các phái hoan h c ngư i n Chúc m ng và k t tình giao hao. Ch có m t nơi không bi t mùi v c a Xuân ó là Hoàng Hoa Cung. úng ngày r m, m t c xe song mã ch thi hài Tri u Sư n, lóc cóc i vào c a c c. Ngàn mai r c r ch khi n lòng ngư i thêm au n. Cung ch phu nhân l ng l t ch c tang ma cho trư ng phu sơn tây quân T . Trư c lúc h huy t, bà rút trư ng ki m, âm xuyên qua n p linh c u r i m i cho chôn. Hôm sau, bà phân phát tài s n cho ám t , u i h ra kh i c c, r i xu ng tóc qui y. Ch còn l i huynh mu i B ch Ng c và Hoàng Hoa Tam Tiên, cùng b n n tì thân tín nh t. Vài ngày sau, B ch ng c d n ông Song r i

Hoàng Hoa Cung. H không th ch u n i n i ám nh n ng n c a nơi y . Cu i tháng giêng, T ng Thu cùng Song Tà i sơn ông thăm ng ình H ch Hiên Viên o. Thư ng sương và Bích San mang thai ã năm tháng nên ch ng th i cùng. gi a tháng ba h tr l i Hán Dương thì g p T ng tiêu u Ngân Long tiêu c c Bàng Thu Nh n và Ch án Thiên Ki m Bàng V n Lý. Ph t h Bàng ã ch T ng Thu úng năm ngày . Th y gương m t thi u não c a Bàng lão, T ng Thu v i h i : CÓ chuy n gì mà s c di n T ng tiêu u m m như v y ! Bàng Thu Nh n bu n bã k : Trong t t, b n tiêu c c nh n áp t i m t ngàn cân vi cá t hán Châu i ngân Xuyên. Tr giá s hàng này ch hơn hai ngàn l ng vàng và l i là lo i ít b cư p. Vì v y lão phu ch phái phó T ng tiêu u Trư ng Sa Th n Thương Chu T Phi, cùng rnư í tiêu sư i mà thôi. Nào ng , sau t t ch có m t ngư i tr l i. Gã là tên ch y c trong oàn b o tiêu, m i ngư i thư ng g i là Trương i c. Nhưng cũng nh cái khuy t i m y mà h Trương thoát ch t k l i v th m sát. Hung th là m t toán thanh y b t m t, tay c m àn tì bà b ng s t. Chúng ch g y m t h i là g n b n Mươi ngư i C a Long ngân tiêu c c ôm u lăn l n, m t h t khí l c. M t s ch t ngay , m t s có công l c thâm h u hơn thì b chúng p v s . Trương i c không nghe gì c , khôn ngoan gi ch t. Khi b n cư ng o y mư i Xe tiêu i r i gã m i nhanh chân ch y v Trư ng Sa báo hung tin. a i m x y ra th m án là m t o n quan o v ng v , cách thành Hàm Dương b n trăm d m v phía B c. Lão d ng l i 1 h i, h m h c nói ti p: Lão phu ã b i thư ng cho ch hàng nhưng không th b qua cái ch t c a m y ch c anh em. Mong môn ch vì tình ng o mà ra tay tr b o. T ng Thu g t u: T ng tiêu u yên tâm. T i h ã bi t rõ lai l ch b n hung th Nhưng vi c truy tìm không c n thi t vì b n chúng s p dương c ch ng l i võ lâm. Lúc ó ta h i t i cũng không mu n. Kim Hoàn môn ã theo dõi tà h i này t lâu r i. Bàng Thu Nh n ph n kh i cáo t . Bàng V n Lý Cư i b o: b a nào m i công t giá lâm t xá, cùng nhau say m t b a. t i hôm , T ng Thu tri u t p T i h pháp và Bát Long bàn vi c i phó vóí C m Ma Tô H i Lâu. ây cũng là ti c t y tr n do nh v phu nhân và ch Y n Bình chiêu ãi. Th t long t bi t mình mu n T ng Thu m t trư c h t ph i ư c lòng nh v phu nhân. Tr nhưng lúc công vi c, Y n Bình luôn lúc tr c b u b n, giúp hai ngư i àn bà ang mang n ng này , nh v y , h r t yêu thương nàng. Ti c bày xong, T ng Thu và hai ái thê ng i l i dùng cơm chung. a Tà nghiêm m t. Hai con s p n ngày lâm b n, không ư c làm vi c quá nhi u. Bích San v i nói: A nương yên tâm, b n ti u n ch ng xem còn m i vi c u do Bình mu i và ám n tì m nh n. a Tà hài lòng, khen Y n Bình: Bình nhi gi i l m ! Thiên Tà b i ph n, tu i tác u cao nh t, nâng chén m i: Ta c ăn u ng no say i còn bàn i s . Bát Long gi ã là ư ng ch ư ng phó c a Kim Hoàn Môn.dư i trư ng có b n mươi th h . ư ng th năm tên g i nguyên Lão ư ng g m toàn các lão nhân, nhi m v c a h là b o v T ng àn. b n ư ng kia l y tên theo th t : Phong ư ng: c Thu Linh H và Thanh y ki m khách. Di n ư ng: Lãnh Di n Thái Tu và VÔ Di n Yên H . Lôi ư ng: Ph n Di n Long Tâm và Tr i dương Ti n. Vũ ư ng: Sách Huy t Ki m và Tr y M nh Kim Cáng. nguyên Lão ư ng n m Dư i quy n th ng lãnh c a nh h pháp ch Thanh Ph n. ăn ư c Vài Chén, T ng Thu buông ũa nh p rư u, t t n k l i n i dung v cu p tiêu Thi m tây . Toán M nh Diêm La Th dài: ó m i ch là ám t c a C m Ma. N u lão ích thân ra tay thì h u qu ch c th m kh c hơn nhi u. Sau tr n i th ng Mai Hoa Bang, T ng Thu r t tin tư ng vào tài trí c a T giang Thiên, chàng Cư i h i: T h pháp có cao ki n gì không ? T lão v i nói:

B m môn ch ! i v i ám thu c h c a h T , chúng ta có th l y sáp ong b t tai, dùng cung tên mà tiêu di t. Nhưng i v i b n thân C m Ma thì lão phu hoàn toàn b t l c. N u lão dùng khinh công thư ng th a ch y quanh thì cung tên cũng vô d ng. T ng Thu cau mày : CÓ l b n nhân ph i lên Thi u lâm t bàn b c v i Ph ân thi n sư. May ra còn có b c cao tăng tinh thông Ph n âm Thi n Xư ng. Không bàn n vi c n a, ch Thanh Ph n báo cáo vi c u tư cua Kim Hoàn Môn. Cu i canh hai, trong lúc Thư ng sương và Bích San s p hành lí, T ng Thu ng i tr m ngâm nhìn qua song c a. Tr i v n l nh nhưng tuy t ã thôi rơi, trăng r m t a sáng, vài óa mai n mu n trong hoa viên. bóng dáng H ng Lăng Phư ng hi n v , em theo bi t bao nhiêu s u mu n. Chàng nh b ng s c i táng nàng và ph m u, em v chôn trong vư n hoa này . gi ng nói c a San nhi c t ngang hoài ni m: Tư ng công ! L n này xin chàng ng i lâu. Ch em b n thi p ch còn hơn tháng là ã n kì khai hoa n nhu . T ng Thu cư i áp: Ch hơn 10 ngày là ta v n, hai nàng yên tâm. Chàng ưa hai mĩ nhân vào giư ng, trò chuy n r t lâu m i thi p i. Sáng hôm sau, trong b a tâm, chàng ch nh c Th Linh H và Thanh Y Ki m Khách tháp tùng. a Tà không ch u: Dù Mai Hoa Bang ã tiêu tan nhưng C m Ma l i tái xu t, ph i có ít nh t b n ngư i h v Thu nhi ta m i yên tâm. Bình nhi là ph n gái, tính tình c n m n chu áo, cho y i theo chăm sóc cơm nư c. b n hoà thư ng ch ăn toàn rau c i, Thu nhi không nu t n i âu. Gã iêu Kim c u kia n a là b n. T ng Thu nào dám cãi l i m u thân, cúi u ph ng ý. ngư i vui nh t là Y n Bình, nàng cúi nhìn a Tà v i ánh m t c m kích. Bích San Cư i b o: Bình mu i gi ch t Môn ch dùm ch em ta, k o không chàng l i sa vào Lư i tình c a m t nàng n hi p nào ó . Thiên Tà vui v nói: nghe âu lão c Thành s núi c u Hoa có ngư i n r t xinh p ph i không T ng Thu th n nhiên áp: Thưa phai ! c u Hoa Yêu Cơ xinh p phi thư ng và cũng có c m tình v i hài nhi. Bích San nghe máu ghen d n lên óc, t c t i nói như mu n khóc: Tư ng công mà rư c nàng ta v thi p s xé xác nó ra . a Tà v i tr n an: Thu nhi ch nói ùa thôi. Làm gì mà con l ng l n như h v y ? M i ngư i b t cư i khi n Bích San m t. Y n Bình thì ngán ng m lo s cho chính mình. TRư c lúc lên ư ng, Thư ng sương ra d u b o ch m t lát. Nàng r o bư c vào trong, mang ra m t x p gi y ã khâu thành quy n và m t c c sáp ong to hơn n m tay . T ng Thu m n cư i, b c c sáp vào túi hành lí treo nơi khâu yên r i l t sách xem th . Chàng vui m ng nh n ra kh u quy t c a pho Kim Tinh Th n chư ng Thì ra Thư ng sương ã âm th m nghiên c u, s p x p l i hơn ngàn ch vô nghĩa, h n c lư t qua ã bi t Thư ng sương lo n kia thành m t bài thơ dài. T ng Thu có thiên b m võ h c r t cao, ch hoàn toàn chính xác. Chàng xi t ch t ngư i v tàn t t vào lòng khen ng i: sương nhi gi i l m, xem ra nàng còn thông tu hơn c ta n a. Bích San cư i b o: Thi p cũng ph i d p u bái ph c trư c tính kiên nh n vô song c a thư thư. Thi p ch giúp ư c m y hôm là ã b cu c r i. Thư ng sương ch vào tai T ng Thu, nh c nh chàng phòng C m Ma. Chàng tươi cư i: Lão còn mãi LÔ T quan, nàng lo xa chi cho m t? Thôi ư c, d u sao có c c sáp này ta cũng yên tâm. Năm th t ng a phi mau, T ng Thu m c Vân nhi tung vó, l ng l nghiên c u pho chư ng pháp. Ba ngày sau chàng ã thu c làu kh u quy t và hi u ư c tinh tuý c a Th n chư ng êm , T ng Thu tĩnh to trong phòng riêng, th lưu chuy n chân khí, ưa ra Mư Í u ngón tay . n g n cu i canh ba, ch kình xu t hi n, khoan sâu vào l p v a trên b c tư ng i di n. Chàng s ng s t nh n ra ch phong t tay trái có màu h ng nh t, còn năm o ch phong t tay h u l i xanh bi c. Mùi khét l t thoang tho ng trong phòng. T ng Thu b ng t nh, th c ng r ng Càn Khôn Chân Khí ã gây nên hi n tư ng này . Dương công t m ch nhâm khi n ch kình nóng như l a, âm. công m ch c t o ra ch phong băng giá.T ng Thu ph n kh i, luy n t p n g n sáng hoàn thành pho Th n Ch Chàng phát hi n ra r ng n u ch xu t m t o duy nh t qua huy t Thương dương, nơi u ngón tr thì uy l c tăng g p b i. Chàng ã có s n hơn b n

Mư i năm công l c và căn b n võ h c thư ng th a nên m i có th hoàn t t pho tuy t h c trong ch vài ngày . V i màu s c m i, ch ng ai có th nh n ra ây chính là Kim Tinh Th n ch T ng Thu bèn t cho nó cái tên là âm Dương ch pháp dư i tác d ng c a Càn Khôn chân khí, pho ch pháp uy l c hơn h n nguyên g c. Hôm sau, oàn ngư i Vư t sông Hoài, i thêm hai ngày ư ng là n chân r ng Tung sơn T ng Thu nh n ra trên núi Thi u th t, ti ng àn réo r t hoà v i ti ng i H ng Chung vang r n. Chàng bi n s c l y c c sáp ong chia cho b n thu c h r i nghiêm gi ng: Phái Thi u Lâm ã t ng x thân tương tr b n môn, chúng ta không th khoanh tay ng nhìn. Nhưng ph i li u s c mà làm ch không th li u m ng. Các ngươi theo ta thư ng sơn tùy cơ ng bi n. D u ta có m nh h gì thì ph i rút lui ngay , v báo l i v i nh v lão nhân gia tìm cách i phó. ánh m t s c l nh c a chàng khi n c b n th m hi u r ng tình th r t hi m nghèo. Chàng ã quy t li u thân báo áp ân tình c a Thi u Lâm t . M ng s ng c a chàng n hôm nay cũng là do trác Lâm thi n sư ban cho. G i ng a xong, T ng Thu d n thu c h phi lên nh núi. H d ng chân cách c ng chùa sáu trư ng, trèo lên cây b già, quan sát tình hình. Trên sân g ch TRư c c a i Hùng B o i n, m t cu c chi n th m kh c ang di n ra. Xác ngư i ng n ngang, a s là t Thi u Lâm. Trên th m i i n, trác Lâm thi n sư ang ng c nh chi c i H ng Chung n ng b n ngàn cân. Chuông không treo úp mà n m nghiêng trên m t t, mi ng hư ng v m t c ki u ph sa xanh. Trong th p thoáng bóng ngư i ang g y àn. Máu t mi ng Du Phương hòa thư ng a ra ư t m hàng râu b c và ng c áo tăng bào cũ kĩ. M t ông nh m nghi n, lâu lâu v m nh vào i H ng Chung. Khi ti ng ngân g n t m i v ti p. quanh ó , m y trăm tăng l ang li u ch t ch ng c v i b n H c y. Nh có ti ng chuông kia mà h không b nh hư ng b i ti ng àn ma quái. nhưng n u trác Lâm th n tăng không còn tr ư c thì ch ng m t ai trong chùa Thi u Lâm s ng sót. T ng Thu th y Th n tăng h c thêm m t vòi máu, quy t nh ph i ra tay ngay . Chàng ra hi u r i nh y xu ng t, nhanh tay c i h t y ph c, tay n m giai kh , thi tri n th n công Xúc C t Du già i pháp n m c chót. Chàng xi t ch t kh v i và h gi ng b o: Lãnh Di n và Linh H ưa ta lên ng n cây , dùng toàn l c quăng v phía chi c ki u kia. N u không thương ư c c m Ma, phái Thi u Lâm s b t n di t. Hai gã mau m n thi hành. Lên n nh cây c th , h n m tay chân môn ch , v n toàn l c ném i. T ng Thu gi ch nh như a bé lên ba, ít b s c c n c a không khí. Chàng l i ph i h p v i c s c c a mình vào y nên ã vư t ư c kho ng cách tám trư ng. M c dù tai ã b t ch t b ng sáp ong, huy t o toàn thân óng kín. Lúc n g n nh ki u, T ng Thu cũng b tr n ng b i ti ng àn. Chàng nghi n răng giáng xu ng m t chiêu LÔ Oanh o n M c. Chư ng kình phá tan chi c ki u, v vào th c p ngư i bên trong. H n ch t ngay l p t c và ti ng àn ma im b t. qu n tăng m ng r thoát ư c i n n, không b ti ng àn chi ph i tr h t tài th n oai tàn sát b n h c y. Lúc này , b n th h cua Kim Hoàn Môn cũng xông vào. T ng Thu n i kh , x công tr l i giáng vóc cũ , chàng tò mò d l p sa ki u ang ph lên xác ch t, s ng s nh n ngũ tu n. ra ó là m t ph nhân tu i trác Lâm th n tăng lau máu mi ng bư c n nói: Thí ch n th t úng lúc, lão n p cùng toàn phái Thi u Lâm xin c m t . T ng Thu xua tay r i h i ngay: B m th n tăng, sao C m Ma l i là n nhân ông l c u áp: ây không ph i là Tô H ng lão, m ta ch là h pháp c a Thiên âm giáo mà thôi. T ng Thu kinh hãi l m b m: Ch là m t h pháp mà ã l i h i n th , n u là C m Ma xu t th thì còn ai ch ng l i ư c ? Th n Tăng cư i b o: CÓ ch , ó chính là thí ch y. Chàng ngư ng ngùng áp: Ch là ánh lén t sau lưng nên m i c th . N u i di n ch c không ch ng n i Ma Âm . T ng Thu vái chào, nh y vào tham chi n. Ch hai kh c sau, cu c chi n ã tàn, ba trăm tên h c y ch ng ch y thoát ư c n m t ngư i Nhưng phái Thi u Lâm cũng m ng vong không Dư i hai trăm.

Ph luân thi n sư Phương trư ng chư ng môn, tăng bào nhu m máu k thù, bư c n ch p m t tay lên ng c vái t : Ph t t anh linh ã khi n thí ch n k p. Lão n p ã nghĩ n chuy n qui hàng b o toàn m ng s ng cho g n ngàn t . M i thí ch vào trong i n . Ti ng khóc c a qu n tăng vang lên, h xót thương hai trăm ng môn ã n m xu ng. Ph Hòa i s nóng tính nh t chùa, gi n d quát vang: Không ư c khóc, hãy mau nhanh tay thu d n, em xác ra sau núi h a táng. Y n Bình em y ph c n, m t th th : i ca m c vào i. B y gi chàng m i nh trên thân ch có c m t chi c kh . Chàng nói l i t l r i ra sau g c cây . Ph ân cao gi ng m i c b n ki m th kia vào khách xá. b n T ng Thu ng i nh p trà lúc trác Lâm và Ph ân vào thay áo. n a kh c sau, trác Lâm th n tăng và b n v cao tăng hàng ch Ph ra n. ngoài Ph ân, Ph Th , Ph a còn có Ph i T Th tòa La Hán ư ng. M i ngư i an t a Xong, T ng Thu kính c n h i: B m thi n sư S vi c x y ra th nào mà s thương vong l i nhi u như v y . Ph ân r u rĩ áp: Sáng nay , Thiên âm giáo t nhiên xu t hi n. Lúc u l y c báo thù cho Ma C m Tôn gi , òi g p gia sư. Nhưng khi nghe nói ngư i Viên t ch ã m y ch c năm, b n h òi l y hài c t c a ngư i còn như n u không ưa ra thì ph i tuyên b qui ph c Thiên âm giáo. ương nhiên b n phái không ch u, dùng công phu Sư T H ng ch ng l i. Nh ng ch ư c n a canh gi , g n hai trăm t La Hán ư ng ã ch t vì ki t s c. Th i may trác Lâm sư thúc v n, em i H ng chung ra u v i ti ng àn ma, duy trì cho t i lúc thí ch xu t hi n. trác Lâm th n tăng bu n bã nói: Lão n p ã oán trư c r ng tai h a s giáng xu ng b n sư môn nhưng không bi t rõ th i gian. Tư ng qu l nói r ng v c u tinh t phương xa n. Lão n p l i vào vi c ó nên i thăm m t v c h u ang h p h i. Ai ng v tr ch m t bư c mà m y trăm ngư i ã Ch t. Ph Trúc i sư hi n hòa nói: Sư thúc ng t trách mình. N u ngư i V s m Cũng ch ng c i thi n ư c tình hình âu. Chính hai trăm t kia ã làm hao mòn công l c c a i phương nên sư thúc m i duy trì ư c n lúc Bách Lý thí ch xu t hi n. T ng Thu lo l ng nói: Ti ng àn ma l i h i tuy t th như v y, xin th n tăng ch giáo phương sách i phó. trác Lâm tư l nói: Tr n này không m t tên giáo Thiên âm giáo nào ch y thoát. Nh v y C m Ma s không bi t rõ n i tình, sinh lòng s hãi. Lão s án binh m t th i gian i u tra. Nhân lúc thí ch i sơn ông tìm cho ư c Ph t Di n Hoa à. Mư i lăm năm TRư c lão n p có g p g ông ta chân núi Thái sơn N u h c ư c công phu Tùy Tâm o khí c a lão thì không còn s Thiên âm Ma Công n a. ng Th i b n t s phái võ lâm thi p, kêu g i các phái liên minh ch ng l i Thiên âm giáo. T ng Thu t ý băn khoăn: B m th n tăng! N u ch m t mình vãn b i ch l i Ma âm cũng âu th phân thân lo li u m i nơi ! CÓ bi t rõ hành cung c a C m Ma m i mong ngăn ch n k p th i. ư ng xa ngàn d m mu n thông tri cũ ng khó. Th n tăng bùi ngùi nói : - Trong thiên h ch có h th ng Phi Cáp truy n thư c a Cái Bang là th n di u nh t. S c chim bay m t ngàn b n trăm d m là chuy n thư ng. Nhưng r t ti c t ngày Bang ch b b c giam vào thiên lao thì bang h i không t n t i n a. T ng Thu hi u kì h i: Vì sao bang ch c a thiên h nh t i bang l i b tri u ình b t giam. S là th này ! Mư i năm trư c, c m Y cái Tư Mã Thu n B c kinh th sát phân à. Lão i d o trong thành tình c g p c nh m t gã công t ánh p hành h tên ti u cái m y u. Tư Mã Thu can ngăn thì b ánh luôn. Lão ng n gõ b s tên thi u niên ác ôn kia. Hoá ra gã này l i là cháu ru t Hoàng H u. C m quân li n bao vây phân à cái bang B c Kinh, b t ư c c m Y cái, giam vào thiên lao ch ngày xét x . T ng àn L c dương hay tin, l p t c kéo m t v n t lên kinh ô. H mang theo t m b ng s c phong c a Tiên Hoàng Minh thành t . Tri u ình không dám gi t lão, ành giam c m cho n ch t. T ng Thu cư i nh t.

N u th thì vãn b i s i B c Kinh gi i c u C m Y Cái. TRư C là khôi ph l i truy n th ng Cái Bang, sau là nh h h tr trong cu c chi n v i C m Ma. Ph ân thi n sư lo l ng nói: Mong thí ch b o tr ng. T i vào thiên lao cư p tù vương pháp x r t n ng. c Th Linh H bu t mi ng: Phương trư ng yên tâm. b n vãn b i ã ra tay thì qu th n cũng ch ng hay bi t. T ng Thu vòng tay cáo bi t. Ph ân thi n sư l y ra m t l ng c nh : cu c chi n v i tà ma còn nhi u hung hi m. Mong thí chu gi l y ba viên i hoàn an phòng thân. Ơn thí ch c u vãn cơ nghi p Thi u Lâm, b n lão n p su t i ghi t c, còn ây ch là chút quà nh . T ng Thu bi t không th t ch i, nh n l y cho lão vui lòng. Tr i ã chính ng , năm ngư i Vào huy n thành Tương dương ăn u ng. Cu i b a T ng Thu n o h i lâu m i quy t nh ư c: Th i gian quá c p bách, ta không th vì vi c sinh n c a nh v phu nhân mà quên i i cu c võ lâm. àm ư ng phó mau tr l i Hán dương k rõ như v y cho hai v thái gia ư c rõ mà phòng. Ba ngư i kia s i ngay B c kinh, i u tra ư ng i nư c bư c vào thiên lao. Ta i ư ng ông g p sư thúc t , s n ô thành ph i h p hành ng. ng i thêm ru t lúc, Y n Bình á chân Linh H và nháy m t. ư ng Thái B ch tinh minh như h ly, hi u ngay ý th t mu i. Gã cư i bao: Vi c i B c Kinh do thám ch c n hai ngư i là . xin i Ca Cho Bình mu i i theo. N u không sau này lão thái và nh v phu nhân không tha cho b n ti u . Y n Bình cũ ng ph ng ph u nói: i ca i m t mình b n ti u mu i s r t lo l ng. T ng Thu không n t ch i, g t u ch p nh n. Kim ki u g i ti u nh tính ti n r i kh i hành. H i 14 THÁI SƠN SÁT H CHIÊU T LÃO A THI MƯU C U C M Y T ng Thu và Y n Bình ra roi i v ông B c. ư c vài d m T ng Thu ng c nhiên khi th y Vô Di n Yêu H g m t n c t i. Năm trư c, Y n Bình ã t ng ra m t Môn ch b ng m t th t. Chàng gi l mà không nhìn k . Hôm nay dư i ánh n ng xuân, trông nàng ki u di m l lùng. Yêu cái p là b n ch t t nhiên, T ng Thu b nhan s c kia cu n hút, lòng xao xuy n li n quay i. Sau khi gi t ư c Trác M c ình và Tri u Sư n cùng ám Mai Hoa sát th , l a h n trong lòng T ng Thu vơi i r t nhi u. Nh v y s c di n và tính khí chàng ã hòa hoãn hơn trư c. Chàng t m t m h i: - Sao hôm nay ch hi n mu i l i cao h ng l chân di n m c ? Y n Bình b n l n áp: - Ch có mình i ca và ti u mu i, hóa trang làm gì ? Câu nói chan ch a tình ý khi n T ng Thu c m ng. Chàng ch t hi u câu nói bâng quơ c a ch h pháp: Trong thiên h , ch mình lão phu và Môn ch bi t m t th c c a Bình nhi . T ng Thu gư ng cư i: - Như v y, ta không còn là ngư i duy nh t bi t m t bình mu i n a r i. Y n Bình nũng n u áp: - Nhưng i ca v n là ngư i u tiên. Chàng than th m, nói l ng sang chuy n khác. Y n Bình vui v cư i c t, trông càng thêm quy n rũ. B y ngày sau, hai ngư i vào n chân r ng Thái Sơn. Tr i ã v chi u, h

vào khách i m g n y ngh ngơi. Kh thay ch còn úng m t phòng. T ng Thu nghe lòng b i r i nhưng ngoài m t v n th n nhiên ch p nh n. T i n chàng b o Y n Bình: - Hi n mu i c lên giư ng n m ngh . Ta c n tranh th ôn luy n pho Xúc C t Du Già i pháp. Dư ng như công phu này có tác d ng b o v thân th trư c Ma Âm. Y n Bình d r t ngoan, trèo lên giư ng n m. Nàng quay m t ra ngoài, ng m nhìn gương m t p tuy t th c a T ng Thu. Chàng ng i ki t già trên m t bàn, m t nh m h , h i tư ng l i kh u quy t pho th n công. Thân hình chàng nh i r i l i l n lên. Trư c gi chàng ch chú tr ng n th pháp xúc c t. Nay có d p nghi n ng m o n sau, b ng phát hi n công d ng th hai c a tuy t h c Ph t môn. Chàng th hơi chuy n chân khí theo hư ng m i, thân hình không rút nh mà da th t săn ch c l i, nhăng nheo như ph m t l p da dày. T ng Thu b o Y n Bình: - Hi n mu i th i m vào huy t kiên tĩnh trên vai ta. Y n Bình bư c n làm theo l i. Trư c nh sau n ng mà v n không sao ưa chân khí ch m n dây huy t. T ng Thu m ng r : - L n này hi n mu i i m vào t huy t ng c ư ng. Y n Bình s hãi áp: -L i ca có m nh h gì thì sao? Chàng cư i b o: - Lúc u c nh tay m t chút r i t t tăng d n l c o lên. Y n Bình run r y tuân m nh nên i m hoài không trúng. T ng Thu bèn c i áo nàng d nh n nh v trí. Tr gương m t, thân trên chàng u nhăn như v cây khô trông r t quái d . Y n Bình tu n t tăng d n l c o. n m c chót mà v n không làm gì ư c T ng Thu. Chàng cao h ng b o: - Bình mu i dùng ki m c a th xem. Nàng l y ki m c a mình c a th da tay Môn ch . L thay, lư i ki m trư t i mà ch ng l i d u v t gì. T ng Thu x công, hân hoan nói: - Không ng pho tuy t h c này l i th n di u như v y ! Y n Bình v a lau m hôi cho chàng v a h i: - Th có ch ng l i ư c C m Ma hay không ? T ng Thu l c u: - Tai v n còn nghe rõ, âu th ch l i ti ng àn ma ! N u bi n i ư c c da m t thì may ra. Y n Bình rùng mình: - Lúc y dung m o i ca r t quái d , ti u mu i ch ng dám nhìn âu. ã cu i canh ba, n nhân che mi ng ngáp dài. T ng Thu nghiêm gi ng: ong lên núi r t gian kh ! Bình mu i ngh i. ôi m t nhung huy n nhìn chàng ai oán, môi anh ào thì th m: - i ca cũng nên ngh , ng luy n công n a.Nàng trèo lên giư ng, n m sát vách như mu n dành n a còn l i cho T ng Thu. Chàng l ng l nh n hai ngư i v s p lâm b n, lát sau, tìm ra cách i phó. T ng Thu th n nhiên t mình xu ng c nh Y n Bình. Thân hình chàng bi n d ng, da d nhăn l i, hơI th mong manh như tư nh n. T ng Thu chìm vào tr ng thái qui t c, ch ng còn giác quan nào ho t ng. Y n Bình hi u ý, sa l , quay m t vào vách. Ti ng gà gáy s m ánh th c hai ngư i. Dùng i m tâm xong, T ng b o Y n Bình chu n b nư c u ng và lương khô r i cùng nàng i sâu vào r ng Thái Sơn. Hai canh gi sau h m i n ư c chân ng n núi cao nh t. Ngh ngơi m t lát, hai ngư i theo ư ng sơn o y gai góc ti n lên. T ng Thu ph i dùng b o ki m m ư ng, lòng th m nghĩ nơi này ã lâu không bóng ngư i qua l i. N u Tiên Cô Phi ã t hóa thì qu là tai h i.

n trưa h m i trèo ư c hơn trăm trư ng, d ng chân trên m t ngh nh á ăn lót d . Y n Bình m t m i nói: - Ti u mu i nghe hai chân rã r i, ch c không còn i ư c n a. Hay là mu i ây i i ca ? T ng Thu an i: - Bình mu i ráng lên. Núi cao thư ng có nhi u c xà, mãnh h , ta không yên tâm nàng l i: ún u ng xong, chàng n m tay Y n Bình kéo i. Nhưng ch ư c vài ch c trư ng nàng ã ki t l c. T ng Thu cúi xu ng m nàng trên ôi cánh tay m nh m . Y n Bình sung sư ng l ng nghe trái tim r n rã. Nàng úp m t vào vai chàng, hít l y mùi nam nhân n ng nàn. Khi hoàng hôn buông xu ng thì T ng Thu m i n ư c tòa o xá lưng ch ng núi. C a n o m c nát, b i ph , nh n giăng trông r t iêu tàm. T ng Thu th dài th t v ng. N u xu ng thì cũng không k p. Chàng quy t nh l i m t êm. Tuy t trên nh ang tan, ch y xu ng thành thành giòng su i nh . Mé t tòa o xá cũng có m t giòng nư c trong v t. Hai ngư i b nhánh cây quét d n sơ bên trong r i ch c i nhóm l a. Y n Bình nư ng l i ùi dê lu c và b y bi n chén bát, trong lúc T ng Thu xu ng su i t m g i. Chàng lên thì n lư t Y n Bình. Lát sau, hai ngư i quây qu n ăn u ng bên ng l a, và trò chuy n vui v . ên d n buông, khí h u trên núi cao ngày càng l nh giá. T ng Thu cư i b o: - Bình mu i u ng vài chung cho rét. Y n Bình ngoan ngoãn vâng l i. M t nàng h ng lên, ôi m t phư ng long lanh tình t . Xong b a, T ng Thu hành công cho n cu i canh hai m i ng . Y n Bình ã thi p i c nh ng l a tàn. Chàng b thêm vài khúc g r i n m xu ng. Dư i ánh l a b p bùng, gương m t di m l kia g i nh n H ng Lăng Phư ng, ngư i àn bà b c m nh y ã yêu chàng b ng c trái tim.M sáng thanh Huy t Hãn th n ki m c nh T ng Thu b ng run lên báo hi n tai h a. Chàng b t d y, nh n ra trư c c a mi u lù lù m t con c p v n. Nó ang ch m chân, nh nh y vào ch p l y hai ngư i. T ng Thu kinh hãi x li n m t o ch kình vào m t mãnh thú. Trong lúc c p bách, chàn ã v n toàn l c ch phong r c, bay i như ánh ch p. Th n ch nóng b ng như chi c dùi , khoan vào m t trái con h . Nó g m lên kh ng khi p, dãy d a m t lúc r i g c ch t. Y n Bình hoàn h n, nho n mi ng cư i: - i ca ch phát hi n ch m m t chút là chúng ta nguy r i. T ng Thu ng lên, bư c ra xem xét. Th y trên c ác thú có m t vòng da, chàng s ng s t b o: - Bình mu i l i ây. Con mãnh h này có ch nhân. Chàng th c mũi ki m, c t t vòng da ưa cho nàng xem. T m ngân bài nh , trên vòng ghi s : th p nh t . Y n Bình kinh hãi nói: - Con v t này mang s hai mươi b n như v y àn h ph i n vài ch c con, không hi u ch nhân c a chúng là ai? Chàng nhíu mày suy nghĩ: - Ta nghe m u thân k r ng trong võ lâm có m t kỳ nhân thi n ngh hu n luy n ác thú. Lão tên g i T Kiên Hành, t xưng Bách Thú Chi Vương. Hơn hai mươi năm trư c, lão tung hoành vùng r ng núi Vân Nam. àn ác thú c a lão x ng chu ng, ã ăn th t m y ch c ngư i Miêu. Gia m u là công chúa át Miêu tìm n t n Hoành o n Sơn tàn sát b y dã thú và ánh tr ng thương h T . Lão nhanh chân ào t u ư c, có l tìm n Sơn ông n cư? Y n Bình lo l ng nói: - i ca! Chúng ta h sơn thôi. Ti ng g m gi y ch t c a con h này ch c ã ánh ng ch nhân. N u lão kéo c àn n thì r t áng ng i.

T ng Thu cư i mát: - Vô Di n Yêu H mà cũng s c p sao? Y n Bình nũng n u áp: - Ti u mu i ch lo cho i ca thôi. Hai ngư i ra su i r a m t r i xu ng núi. Nhưng v a xu ng n lưng ch ng núi thì ch m toán cư ng ch. M t lão già áo en g y như que c i, râu tóc bù xù, che kín n a m t cùng àn h , báo ng ch t bình ài nơi sư n núi. Lão nhân cư i ghê r n h i: - Ph i chăng b n ngươi ã gi t mãnh h c a lão phu? T ng Thu l nh lùng áp:- úng v y ! Các h nuôi ác thú mà th rong, xém chút n a ã h i m ng b n ta, không gi t thì s làm gì? Lão nhân th y dung m o hai ngư i u xinh p phi phàm, c t cách thanh kỳ, sinh lòng luy n ti c nên nói: - Lão phu s p dương danh thiên h nên c n có ngư i sai khi n. N u hai ngư i l y ta làm sư ph thì ta s b qua cho. Y n Bình ranh mãnh h i: - Ti n b i d a vào l c lư ng nào mà dám nuôi m ng tranh bá ò vương? Hi n nay C m ma T H ng Lâu ã luy n thành Thiên Âm ma công, thiên h vô ch. Li u ti n b i có ch ng l i ư c ti ng àn ma quái kia không? Lão nhân cư i c ý: - Lão phu là ngư i duy nh t trong võ lâm không s ti ng àn ma. Hai ngươi yên tâm. Y n Bình vui v nói: - Ti n b i qu là b c kỳ nhân tuy t th . Xin ngư i nói rõ xem sao? Nàng th n nhiên rút da ng rư u và ùi dê, bày lên t ng á b ng ph ng g n y, mùi rư u Trúc Di p Thanh lâu năm b c lên ngào ng t. Y n Bình tươi cư i: - Không ng ch n thâm sơn l i ư c h nh ng cao nhân. M i ti n b i an t a r i àm o. Lão quái s ng cô c gi a b y ác thú, không kh i c m th y t nh m ch. Nay g p m t cô gái xinh p, lanh l i l i h t l i tán dương, l a gi n nguôi i. Lão nhân gi v h m h : - Ti u nha u nh dùng rư u th t h u xí xóa t i gi t thú cưng c a ta y ư! Nàng nguýt lão: - Ti u n còn chưa b t n ti n b i là mau r i. Sáng nay ch ch m m t chút là anh em ti u n ch t dư i móng vu t c a mãnh h . T c u l y mình là lý do r t chính áng. Ti n b i tài năng xu t chúng, mu n nuôi d y bao nhiêu h báo mà ch ng ư c. Sá gì m t con h mà b t l i b n h u sinh? Mi ng nàng trơng nhu bôi m khi n lão ch ng cách nào b t b ư c, ành gư ng cư i ng i xu ng bên mâm rư u. B y ác thú v n ph ph c g n y, trông r t hi n lành. Ch có m t chi c chung s . Y n Bình m i lão c n r i rót cho T ng Thu. Lão quái ã lâu không ư c u ng rư u ngon. Khoan khoái chép mi ng khen: - H o t u!T ng Thu b t giác sinh lòng thương h i con ngư i cô c này. Tu i lão ã hơn b y mươi mà nào có ư c hư ng l c thú nhân sinh? Chàng t t n nói: - Vãn b i là Bách Lý T ng Thu và ây là nghĩa mu i ch Y n Bình. Lão quái c n chung th hai, kh khà áp: - Lão phu là T Kiên Hành. Y n Bình dùng ki m c t th t ưa cho lão. T ng Thu tr l i ý ban u: - Xin ti n b i nói rõ ngư i ã luy n ư c th n công gì mà ch ng l i ư c Ma Âm? T lão cư i áp:

- Mư i b n năm trư c, lão phu n Thái Sơn gây d ng l i àn ác thú. Nào ng tình c g p ngư i quen là Ph t Di n Hoa à. Lão ta ang hành công trong o xá thì b àn h n qu y nhi u, s p lâm vào tình tr ng t u h a nh p ma. Lão phu ra tay ánh u i b n mãnh h , c u lão thoát n n. Hoa à bèn cùng lão k t tình huynh . Trư c khi r i núi, lão ã d y cho ta pho Càn khôn Tâm Pháp và kh u quy t Tuỳ Tâm o Khí. V i công phu này, ta có th d n chân khí vào b t c b ph n nào trong cơ th , k c u. Y n Bình h i l i: - Vì sao Ph t Di u Hoa à l i r i núi Thái Sơn? Kiên Hành th dài áp: - Tiêu Cô Phi thông minh tuy t th nên sinh o v ng cư ng l i s tr i. Lão n cư ây hơn hai mươi năm tìm cây Thiên Niên Linh Chi qu . Lúc tìm ư c l i ra ông H i câu H a Giáp kình ngư. Lão b o r ng n u có ư c c hai s tr thành trư ng sinh b t t . T ng Thu nghiêm ngh b o: - Vãn b i nghe giang h truy n t ng r ng ti n b i ã b Thiên a Song Tà thương , ph i b Vân Nam mà i. Sao ti n b i l i c u sư thúc c a h ? T lão cư i xòa: - Năm y, lão phu sơ ý b y h d x ng chu ng. Chúng ăn th t h t n g p a tà kêu khóc, bà n i gi n kéo Bách Lý mư i m y ngư i Miêu. H H c n Vân Nam. Miêu cương công chúa tính tình nóng n y, hi u sát nhưng Thiên Tà l i r t nhân h u chính lão ã gi v ánh h t ta có cơ h i thoát thân. Nghĩ l i cũng do l i c a lão phu h i ch t ám lương dân vô t i, còn trách ai ư c n a! B ng lão gi t mình: - Ch ng l ti u t ngươi có quan h v i Song Tà? T ng Thu g t u, vòng tay áp:- Vãn b i là nam t c a Thiên a Song Tà, xin bái ki n ti n b i. Bách Thú Chi Vương l c u: - L nào a Tà b y mươi m i sinh con? T ng Thu bèn k sơ lai l ch c a mình. Cu i cùng chàng nói: - Mong ti n b i vì m y v n ng o giang h , mang th n công tuy t th di t tr C m Ma, t o phúc cho võ lâm. Vãn b i nguy n ph ng dư ng ngư i cho n ngày trăm tu i. Y n Bình nói thêm: - Ti n b i mà gi t ư c T H ng Lão thì thanh danh vang l ng b n bi n, th a nguy n bình sanh. Lão quái xiêu lòng nhưng l i băn khoăn: - Nhưng còn ba mươi con mãnh thú thì sao? Ti ng r ng c a chúng chính là kh c tinh c a ti ng àn ma. T ng Thu tr n an: - N u qu là chúng r t c n trong cu c chi n c i Thiên Âm Giáo, vãn b i s có cách ưa chúng v Hán Dương. Sau lưng T ng àn Kim Hoàn Môn là m y trăm m u vư n r ng, ch y dài n b sông. Chúng s ư c th nh thơi. T lão quái nhìn b y thú v i c p m t trìu m n: - Mư i c p th n h và năm c p c m báo này ư c lão phu nuôi t nh . Chúng r t thông minh và ngoan ngoãn. Ch có con m i ch t là khó d y, thư ng b i chơi. T ng Thu tính toán r i d n dò: - B n vãn b i còn ph i i B c Kinh gi i thoát Bang ch Cái Bang. Lúc v s ghé T Nam i u xe n ây rư c ti n ti n b i và àn thú. Trong th i gian y, ti n b i nh ám th m c óng giùm mư i lăm chi c cũi ch c ch n. Ph i t p cho chúng quen v i c nh tù túng trư c m b o an toàn trên ư ng v Hán Dương.

Y n Bình m túi hành lý, trao cho lão ba ch c nén vàng mư i lư ng và m t t ngân phi u ngàn lư ng. Nàng cư i b o: - Ti n b i cũng ph i mua s m y ph c m i cho x ng áng v i thân ph n c a mình. Bách Thú Chi Vương vô cùng c m ng. Lão gư ng cư i: - Bách Lý hi n i t n ây ch c cũng vì mu n h c kh u quy t Tùy Tâm o khí c a Ph t Di n Hoa à? Lão phu xin truy n l i hi n i t nghiên c u.Lão bèn c o n kh u quy t kỳ l kia. T ng Thu luy n Càn Khôn tâm pháp t nh nên ch nghe qua ã hi u m i tương quan. T lão nh c l i l n n a, chàng xua tay, cư i b o: - Vãn b i ã thu c, ch ng dám phi n ti n b i n a. Kiên Hành t m t c khen: - Xem ra trí tu c a hi n i t ch ng thua gì Tiên Cô Phi. Mư i ngày sau, T ng Thu và Y n Bình có m t B c Kinh. c Th Linh H ã h n g p nhau Yên Kinh i l i m. Th y môn ch xu t hi n, hai gã m ng r b o chư ng qu y d n thêm phòng. T m g i xong, b n ngư i quây qu n bên bàn ti c trên l u b n. ư ng Thái B ch cư i h i: - i ca có tìm ư c Tiêu ti n b i không? T ng Thu không áp nhưng quanh u chàng hi n ra m t màn sương m ng lúc h ng lúc xanh, trông như hào quang c a ph t t . Kim C u bu t mi ng tán dương: - Tuy t di u th t! Ch ng trách ngư i i xưng t ng Tiêu ti n b i là Ph t Di n. Y n Bình luy n tho ng k l i cu c t o ng v i Bách Thú chi vương. Hai gã tròn m t l ng nghe. Ch nàng nói d t, T ng Thu h i v a th thiên lao. c Th Linh H nhăn m t áp: - Ti u ã làm quen v i gã áp ty c a Thiên lao, tên g i là Vương Lai Giang. Gã cho bi t nh ng tr ng ph m như C m Y ư c gian dư i h m ng m, ph i qua b y l n c a m i n ư c. Xem ra n u mu n c u Tư Mã Thùy, b t bu c ph i gi t b n c m quân và gây náo ng kinh thành. T ng Thu suy nghĩ m t lúc, m m cư i b o : - Chúng ta không c n vào ng c cư p tù. Chính b n c m quân s ưa C m Y Cái ra ngoài trao l i. Ba ngư i tr n m t d h i, chàng h i h ư ng: c môn hay th n y nào n i ti ng hay - Trong ph Hà B c này có cao th không ? - B m có ! Nhưng xin i ca cho bi t ngư i c n lo i thu c gì ? - Ta c n th thu c có th khi n C m Y Cái o n khí trong vài canh gi . Ngươi s h i l tên áp ty, b o gã b thu c y vào cơm canh c Tư Mã Thùy, mư n c là gi t lão tr thù. Tri u ình ang mong Bang ch Cái Bang ch t i, vì v y Vương áp ty s ch ng e ng i gì. C m quân thiên lao t t ph i em xác ra ngoài chôn. Chúng t ch vi c ào lên. Y n Bình reo lên :- i ca ! Ti u mu i có ngư i c u ru t là m t th n y n i ti ng Kinh có l s giúp ư c chúng ta. iêu Kim C u tán thành : - úng r i ! Lão Tam Nh t i Phu ch Thanh Phương cũng là cao th c môn. T ng Thu cư i b o : - Sao lão l i có danh hi u kỳ qu c như v y? Y n Bình cư p l i h iêu: - Gia thúc có c t t là tr b nh nào cũng ch cho thu c có ba ngày. N u không h t thì coi như t t s . T ng Thu hài lòng b o:

tB c

- V y hi n mu i n g p l nh thúc h i th xem ngư i có th mê dư c y không? Chi u hôm sau ư ng Thái B ch ng ch trư c c a c m thành. Th y gã áp ty Vương Lai Giang ra n, h ư ng vui v g i và m i i u ng rư u. Hơn n a tháng qua, m i giao tình gi a hai ngư i ã r t sâu m. Tính hào phóng c a h ư ng ã chinh ph c ư c Vương áp ty. Gã cũng là ngư i T Xuyên nên r t m ng ư c g p ng hương. Linh H b o gã mình là Bách Tam lên kinh du ngo n l nư c l cái nên mu n nh h Vương d n i thăm thú kh p nơi. Sau m y l n vui say ch n yên hoa, Vương L i Giang coi Linh H như b ng h u. Hai ngư i ra quán thư ng th c món v t quay T Xuyên tư ng nh c hương. C n vò rư u năm cân, Linh H gi ò bùi ngùi nói: - Sáng mai ti u v l i T Xuyên, ch ng bi t khi nào m i ư c trùng phùng v i Vương huynh. Lương b ng áp ty ch c ch ng ư c bao nhiêu ti u xin t ng ngàn lư ng b c k ni m m i duyên tương ng . Vương áp ty dù ph m hàm ch c v nh bé nhưng cũng là ngư i c a quan trư ng. Gã bi t ngay h Quách có vi c mu n nh c y. - Ph i ch ng Quách hi n có ngư i thân b giam trong thiên lao nên mu n g i g m ta? ư ng Thái B ch l c u nói v i gi ng căm ph n: - Không ph i là g i g m mà là mu n nh Vương huynh gi t dùm lão Bang ch Cái Bang Tư Mã Thùy. Mư i lăm năm trư c lão ã gi t i ca c a ti u . N u ư c v y thì Quách m quy t không quên ơn sâu c a Vương huynh. Vương áp ty ng m nghĩ r i áp: - Lão ta có ch t cũng ch ng ai truy c u. Nhưng võ công lão r t cao cư ng, sao ta có th làm gì ư c?Linh H l y ra m t gói thu c b t: - ây là lo i kỳ c không mùi v hay màu s c, u ng vào là ch t ngay không l i d u hi u gì. S c di n s y như ngư i ang ng . Vương huynh ch c n r c vào cơm canh c a lão là xong. N u thù này tr ư c, ti u xin dâng thêm ngàn lư ng n a. Vương áp ty b t ngân phi u và gói b t vào túi, cư i b o: - ã là b ng h u, ngàn lư ng này cũng là quá . Ba ngày n a Quách hi n ra khu nghĩa trang ngoài thành, ta s giao xác lão cho hi n chút gi n. Linh H th y h Vương không vòi thêm, lòng cũng m n m , cùng gã u ng n say khư t. Qu nhiên, Vương áp ty r t úng h n. Gã cùng b n tên quân c m v ánh xe ch hòm ên. Th y Quách tam ang c m bó nhang, gi như ngư i a thăm m , gã nháy m t r i b o b n c m quân h huy t, vùi l p sơ sài. T ng Thu cùng hai ngư i kia xu t hi n, nhanh tay ào b i. Chi c hòm g x u, m nh manh và n t n nên r t d phá. Kim C u vác xác C m Y Cái ch y vào khu r ng c nh y. Y n Bình thu c gi i vào mi ng t thi. G n kh c sau, Tư Mã Thùy m m t, ng c nhiên nh n ra mình không còn trong ng c th t chung quanh l i có b n ngư i lakj m t. Lão ng ngàng h i: - Chư v là ai mà l i c u ư c lão phu ra kh i thiên lao? T ng Thu ch m rãi k l i c c di n võ lâm và k ho ch gi i thoát lão. C m Y Cái nghiêm gi ng: - Lão phu nguy n th ng lãnh Cái Bang phò tá công t giáng ma v o. Nhưng có i u, lão phu ph a l y danh nghĩa C m Y Cái m i có th tri u t p t b n bang. Lúc y tri u ình mà bi t ư c thì r t phi n ph c. Công t là ngư i cơ trí, xin nghĩ dìm m t k sách v n toàn. Chàng tr m ngâm m t lúc r i b o r ng: - Bang ch yên tâm. T i h ã có lương sách. Ch vài ngày n a là s th y

k t qu . Gi chúng ta v khách i m u ng m ng h i ng . Y n Bình l y y ph c và m t n cho C m Y Cái mang vào. Linh H và Lãnh Di n thì b hòm r ng vào huy t r i l p l i àng hoàng. Ngay t i hôm y, Tư Mã Thùy cùng Linh H n phân à Cái Bang B c Kinh i u ng t . B n kh t cái m ng khôn si t, l p t c theo k ho ch thi hành. Ch n chi u th ba, Linh H v báo: - B m i ca. Anh em Cái Bang ã i u tra ra s có m t c a Dương hoàng h u ph Qu c Trư ng. Ti u ã n do thám, năm ư ng i nư c bư c, êm nay i ca có th ra tay. Gi a canh ba, T ng Thu theo c th Linh H t nh p th c a Dương Qu c Trư ng. Hoàng h u nương nương v thăm qu c m u ang lâmb nh. Ngư i ang ng i bên giư ng trò chuy n v i m u thân. T ng Thu núp ngoài c a s ni m trú ưa b o m nh c trùng ra. Linh trùng bay vào mũi hoàng h u, chui th ng lên huy t mi tâm. Nàng h t hơi c m y ch c cái mà không làm văng ư c c trùng. Hai ngư i nhìn nhau cư i, tr l i khách i m. H i r i ph Qu c Trư ng r i lo n như ong v t . Dương hoàng h u lăn l n ôm u trên giư ng. Quan thái y t hoàng cung l p t c ư c tri u n. Lão iên u khi th y nương nương h t hơi liên t c và nh c u như búa b . Nàng k r ng dư ng như có con v t nh bé nào ó c ch y lên ch y xu ng và c n óc nàng. T n thái y dùng khói thu c xông lên mũi gi t con v t nhưng càng làm hoàng h u thêm khó ch u. Sáng hôm sau lúc vào ch u, T n thái y kh i t u: - Muôn tâu thánh thư ng. H th n b t tài không tr ư c quái ch ng xin ti n c Tam Nh t th n y ch Thanh Phương Yên Kinh dư c phòng. Long nhan chu n t u: - Ai cũng ư c, quí h ch a kh i cho nương nương. Toán ng ti n th v v i h t ng ki u T n thái y n dư c phòng c a ch lão. T n thái y là b ng h u c a h ch nên i th ng vào trong. Thanh Phương ang ng i v i m t o s râu ba chòm, m t sáng như trăng r m. T m o bào m i toanh, thêu hình thái c c trư c ng c. ch th n y m i khách ng i. T n thái y i ngay vào v n , lão k l i b nh tình c a Hoàng h u. ch Thanh Phương vu t râu suy nghĩ, cu i cùng cư i b o: - Trình y thu t c a lão phu và T n huynh cũng ch ngang nhau. Lão phu là ngư i võ lâm nên có nhi u kinh nghi m trong vi c tr chư ng thương và ki m thương. Ngoài ra, ch ng hơn ư c T n huynh i u gì c . Nay nghe l i mô t tri u ch ng và tình hình kinh m ch, lão phu cũng ành bó tay. Có l quái b nh này do tà qu gây nên. Lão quay sang gi i thi u o nhân v i Thái y: - ây là Thông Thiên o trư ng, tu luy n núi i Ba Sơn, v n là ch thân giao. Tuy tu i m i ngũ, tuân nhưng pháp l c cao siêu, có th giúp ư c hoàng h u nương nuơng. T n thái y bi t ch Thanh Phương không k t giao v i k b t tài, lão hoan h nói: - N u v y, lão phu xin th nh c tiên trư ng vào ph Qu c Trư ng. Qu như úng là tà b nh, mong tiên trư ng ra tay t . Thông Thiên o trư ng m m cư i áp : - B n o cũng là th n dân i Minh, xin t n l c giúp nương nương.Hai ngư i theo quan thái y v ph Qu c Trư ng. Tam Nh t Th n y xem m ch trư c, lão l c u ch u thua, giao l i o trư ng. Thông Thiên xin ba nén nhang thơm ng trư c giư ng Dương hoàng h u nh m m t lâm râm kh n vái. M nhân ang au n rên xi t, b ng nghe con v t trong u n m yên, nàng m ng r ng i d y. Th y trư c m t mình là m t o sĩ anh tu n phi

phàm, Dương hoàng h u h i T n thái y : - T n khanh ! V tiên trư ng này là ai mà pháp thu t thông th n, ch a kh i quái b nh cho b n thánh cung ? T n lão v i áp : - Kh i t u nương nương. Tiên trư ng ây pháp hi u Thông Thiên, tu luy n trên nh i Ba sơn. Ngư i tình c n ô thăm ch th n y nghe nói nương nương lâm tà b nh nên n ch a tr . Lúc này Thông Thiên o trư ng m i ch u m m t ông nghiêng mình vái hoàng h u: - K sơn nhân bái ki n thánh cung. Dương Qu c Trư ng m i tan ch u v n. Nghe nói thánh th ã an khang, lão m ng r ch y vào. B n th n y v i vái chào. Qu c Trư ng xua tay cư i ha h : - B t t t a l , hoàng h u thoát kh i quái b nh là lão phu vui l m r i. M i an t a dùng trà. Qu c Trư ng d n ba ngư i n chi c bàn bát tiên g n y. Dương hoàng h u v n ng i c nh mép giư ng long ph ng. Nàng ưa m t ng m nhìn ân nhân, t nh ngư i này lúc tr ph i là m t b c nh t m nam t . Tỳ n rót trà. Qu c Trư ng ch khách nh p xong m i h i : - Tiên trư ng có th cho lão phu bi t nguyên nhân c a ch ng b nh kỳ l này không? - Kh i b m qu c lão! Nương nương v n là b c tôn nghiêm, ư c chư th n che ch , nhưng không hi u sao l i b oan h n báo oán? b n o tìm hi u th xem sao. Nói xong, o trư ng nh m m t nh p nh, tay b t ph t n t trư c ng c. Xung quanh u t a m t làm sương m ng có màu xanh và h ng nh t. Toàn trư ng rung ng trư c hi n tư ng kỳ l kia, h t lòng khâm ph c pháp l c c a Thông Thiên. N a kh c sau, màn sương bi n m t, o nhân m m t th dài nói: - B n o ã th nh ý th th n. ïng ta nói r ng vì hoàng h u nương nương mà m t ngư i mang h T Mã ph i ch u giam c m su t mư i năm. Lão ta v a m i t tr n ư c b n ngày. Không nh ng v y, t lúc lão b giam vào thiên lao, hàng ngàn t c a lão không ư c ai che tr nên ã ch t vì ói l nh. Oán khí quá n ng nên bách th n không th ngăn h tr thù.Dương hoàng h u kinh hãi h i: - Nhưng tiên trư ng ã tr n áp ư c r i mà? Hi n nay ta nghe cơ th thư thái, ch ng còn chút khó ch u nào c . Thông Thiên o trư ng kính c n thưa: - Kh i t u thánh cung! Oan h n b pháp l c c a b n o tr n áp. Nhưng khi b n o i kh i, b n chúng l i hoành hành. Có n c ngàn h n ma, b n o âu th i phó cho h t ư c! Dương hoàng h u nghe nói có c ngàn oan h n bám theo minh, nàng rùng mình nói như s p khóc: - V y theo ý tiên trư ng thì ph i làm th nào gi i m i oan nghi t này? o trư ng nghiêm gi ng: - Thánh cung ch c n kh i t u v i thánh thư ng xóa b án oan ngày trư c cho phép bang h i kia ho t ng tr l i. H là nh ng k cùng kh , n u không có t ch c ùm b c l n nhau thì ch ng th s ng sót n i. Chính th th n ã nói cho h th n nghe yêu c u c a các oan h n. Dương chánh cung m ng r phán: - N u ch có v y thì b n thánh cung s vào tri u kh i t u ngay. Sáng mai là có chi u ch xá t i. o trư ng ng lên nói: - B n o s thông báo l i thánh ý cho các âm h n, h s rút lui ngay.

Thông Thiên n trư c m t nươn nương lâm râm trong mi ng. Lát sau m m cư i b o: - Thánh cung có th yên lòng b n h ã v âm c nh c r i. N cư i quy n rũ khi n hoàng h u rung ng. Nàng d u gi ng: - Công lao c a Tiên trư ng ta bi t n áp sao ây? - B n o là ngư i tu o tam thanh, coi danh l i như phù vân. Xin thánh cung ch b n tâm. Dương hoàng h u quay sang h i Qu c Trư ng: - Ph thân! Nhà ta có chi c chuông b ng ng c tía. Xin ngư i t ng cho tiên trư ng. Dương qu c lão khen ph i, sai ngư i th tỳ vào phòng l y ra. Thông Thiên o trư ng kính c n nh n l y r i cáo t . V a n Yên Kinh dư c phòng, Tam Nh t th n y nh y xu ng ki u ch y v t vào h u s nh. Lão lăn ra trư ng k , ôm b ng cư i ng t. Thông Thiên vào n cũng m m cư i. ch lão gư ng ng i d y b o:- Bách Lý môn ch khi n lão phu nín cư i n m c au c b ng. Ch chút n a là ã không k m ư c r i. ch Y n Bình ch y ra h i: - i ca! Hoàng h u p l m ph i không? T ng Thu t m t m cư i và g t u. * ** Cu i tháng tư b n T ng Thu d n mư i lăm chi c xe song mã t T Nam n chân núi Thái Sơn. Bách Thú chi Vương b nh bao trong áo m i, râu tóc g n gàng, vui v ón m ng. T ng c p mãnh thú n m im trong cũi g . Lúc b chuy n lên xe cũng ch ng h ph n ng, thùng xe có ph b t nên không s làm náo ng dân tình. Hai mươi ngày sau, oàn xe v n Hán Dương. Ch y th ng vào t ng àn Kim Hoàn Môn. Song Tà b t ng khi nh n ra Bách Thú Chi Vương. a Tà l nh lùng h i: - Té ra lão chưa ch u b ngh nuôi ác thú hay sao? T Kiên Hành ngư ng ngùng áp: - Công chúa hãy d ng cơn th nh n . Lão phu nghe l i Thu nhi, h i u hư ng thi n, em àn thú n i phó v i C m Ma. T ng Thu v i k l i vi c T lão c u m ng Ph t Di n Hoa à Sơn ông. Thiên Tà cư i ha h : - Hay l m! Lão phu xin c m t T lão . Gi ây chúng ta có th coi nhau như ngư i nhà r i. a Tà cũng m m cư i: - Chuy n cũ mong T lão b qua cho. Năm xưa qu là lão thân hơi nóng tính. T ng Thu v i h i: - M u thân! Sương nhi và San nhi ã lâm b n chưa? a Tà s c nh ra, h n h b o: - Ta quên không nói cho Thu nhi bi t, c hai u h sanh Nam t êm r m tháng tư.Thu nhi mau vào thăm h . Chàng vui m ng không si t, r o bư c vào h u vi n. Nh v phu nhân th y phu tư ng v n hoan h chào ón. T ng Thu cư i h i:- Song thân ã t tên cho chúng chưa? San nhi nũng n u áp: - Lão gia b o ch tư ng công v . Y ph c, u tóc chàng bám y b i ư ng nên không dám m con, lui ra t m r a. Chi u hôm y trong b a ti c t y tr n, Thiên Tà nghiêm ngh nói: - Con c a Sương nhi ra i trư c m t canh gi , ư c xem là trư ng t ,

a bé y s mang h Trác. Còn con c a San nhi s k th a hương h a giòng h Bách Lý, ta nh t tên cho nó là Bách Lý Tùng. Còn a kia tùy Thu nhi nh o t. T ng Thu kính c n áp: - Hài nhi ã là con c a h Bách Lý, xin em tên Trác Nam Thu trao l i cho ái t . Thiên Tà c m ng b o: - Như th cũng ư c. a Tà nh c nh : - Thu nhi còn b n ph n v i Hiên Viên H ch n a. a con trai k ti p s là c a lão ta. Thiên Tà c n chén kh khà nói: - Nghĩ cũng l th c! Ch ng l thuy t luân h i c a ph t giáo l i linh ng như v y? Lão phu th t khó nghĩ. T ng Thu cư i áp: - Hài nhi cho r ng ch là s trùng h p ng u nhiên mà thôi. Chàng quay sang h i T h pháp Ma nh Phu: - T h pháp! Tình hình L T Quan th nào r i? - B m Môn ch ! ư ng xa ba b n ngàn d m, trinh sát b n môn chưa có tin v . Xin h i vi c gi i c u Bang ch Cái Bang có mã áo thành công hay không? T ng Thu ch m rãi k l i nh ng vi c x y ra B c Kinh. M i ngư i b t cư i n c n . Chàng k t lu n: - Ta ã trao cho C m Y Cái ba ngàn lư ng vàng khôi ph c ho t ng Cái Bang. Ch vài ngày n a s là h th ng Phi Cáp Truy n Thư s mang tin v n. T ng Thư tư l nói v cu c t n công Thi u Lâm c a Thiên Âm Giáo. a Tà kinh hãi b o:- Ch là m t h pháp mà Giác Lâm Th n Tăng còn không ch n i. Ma Âm qu là áng s ! Bách Thú Chi Vương góp l i: - Ph t Di n Hoà à tinh thông n giác, ã tiên oán ti ng àn ma s t o sát ki p trên giang h . Lão b o r ng ti ng g m c a mãnh thú có th kh c ch ư c Ma C m v i i u ki n là T H ng Lâu có dư i m t hoa giáp công l c. Năm nay h T hơn b y mươi, n u lão luy n võ t nh thì ã có hơn s tu vi c n thi t. Lúc y, ch ng co cách nào ch n i lão ta. T ng Thu cư i nh t: - Tr khi h T có võ công quá siêu phàm, n u không hài nhi s dùng phép Tuỳ Tâm o Khí, phong to thính giác r i tiêu di t lão. Thiên Tà nghiêm gi ng: - Tu vi c a ngư i luy n võ có ư c là do thư ng xuyên kh luy n gi úng th i gian bi u hành công m i ngày. âu ph i tu i bao nhiêu thì công l c b y nhiêu? Chưa ch c C m Ma ã sáu mươi năm tu vi. H i 15 THI U TH T C M MA PHÙNG SÁT TH NG SƠN BÁN D QU TH N KINH Ngay sáng hôm sau, m t lão hóa t áo en xin vào bái ki n môn ch Kim Hoàn Môn. Ki m th gác c a ưa lão vào khách s nh. Lão cái v a th y m t T ng Thu ã s p xu ng thi l : - Lão phu là H c Y cái Hà Tư L u, trư ng lão tám túi, kiêm phân à ch phân à Hán Dương. Xin bái t công ơn tái t o c a môn ch .

T ng Thu v i lão lên: - Hà trư ng lão sao l i a l như v y? T i h giúp Cái Bang cũng như t giúp mình mà thôi. Xin m i an t a. H c Y Cái kính c n nói: - Bang ch c phái lão phu n Hán Dương ph i h p cùng Kim Hoàn Môn cách ây vài kh c, chim câu t Thi m T y bay v báo r ng Thiên Âm Giáo ã r i c a v núi ng Sơn, n m ngay bìa sông V Tu n, la sát v i Sơn Tây, Hà Nam nên d xu t quân t n công các phái. Bang ch b n bang ã n Tung Sơn bàn b c v i Thi u Lân. Ph Luân thi n sư ã chu n b i phó nhưng khi ngư i n núi Võ ang thì không ư c ti p. Lão mũi trâu Thanh Tr n cho t nh n l i r ng phái Võ ang t lâu ã b quan, không can d n vi c võ lâm. T ng Thu h i l i: - Vì c gì mà phái Võ ang b môn c ch c năm nay? H c Y cái nh p h p trà bùi ngùi áp: - Mư i năm trư c, i t c a Thanh Tr n là Võ ang nh t ki m Tr n Sinh ham dâm hi u s c, b t m t t nh p vào m t nhà lương dân ngo i thành Nam Dương d trò cư ng b c. Tình c có ba cao th La Hán ương ngh tr g n ây. Nghe ti ng kêu c u, h vây ch t và b t ư c Tr n Sinh. Vì không bi t m t h Tr n nên ba v i sư ã gi i i giao cho nha môn. H Tr n b chém u, thanh danh Võ ang cũng b ô u . Thanh Tr n o trư ng n i gi n óng c a môn phái không cho t h sơn hành hi p. Ý lão th m trách phái Thi u Lâm ã h nh c Võ ang, sao ch ng gi t quách Tr n Sinh i mà còn gi i lên quan làm gì? S tình là như v y y. T ng Thu tr m ngâm suy nghĩ m t lúc, th dài b o: - Xét v trí c a ng Sơn thì có l Thiên Âm Giáo s ch n Võ ang làm v t t c . Khi ã chi m ư c Ng c N Phong ngay sát nách Thi u Th t thì vi c tiêu di t Thi u Lâm t ch ng ph i là chuy n khó. Chúng ã thu ph c ư c toàn b các bang h t b sông V Th y lên phía B c nay t t ph i ti n sâu vào n i a. T i h s lên ư ng n Tung Sơn h p l c cùng Thi u Lâm. Mong Cái Bang giám sát ch t ch núi Võ ang, n u th y i phương có ý t n công thì ph i báo v Thi u Th t ngay. H c Y Cái ph ng ý cáo t . T ng Thu vào h u s nh bàn b c v i Song Tà và các H Pháp. a Tà nghe k , cau mày b o: - M c k b n mũi trâu c ng u, cho h n m mùi cay ng m t l n. Thu nhi m i v , chưa ư c ngh ngơi gì sao l i v i i ngay? Có gì cũng ph i qua r m th ng năm, ăn y tháng hai ti u hài kia xong m i ư c lo chuy n thiên h . Thiên Tà cũng nói vào: - Chưa ch c C m Ma ã ánh Võ ang ngay âu. Thu nhi ph i nàh an i th t ít hôm. Lúc h vư t bi n ngươi ã không có m t, gi i ngay sao ph i o? Bách Thú Chi Vương v i lên ti ng: - Thu nhi c yên tâm l i Hán Dương. Lão phu s ưa àn mãnh thú n Túng Sơn ph i h p cùng Thi u Lâm t . Lão phu cũng ang nóng lòng th s c v i Ma Âm. T ng Thu không dám cãi l i huy n ư ng nên ành ch p nh n: - V y phi n T lão i trư c m t bư c. T h pháp T Giang Thiên cũng nói: - B m Môn ch ! Lão phu xin ư c cùng H i h pháp ưa trăm cao th theo t lão. T ng Thu ng ý, d n dò thêm:

- Ma Âm c c kỳ l i h i, không th khinh thư ng ư c. Anh em ph i mang theo sáp b t tai, khi nào th y àn mãnh thú ã kh c ch ư c ti ng àn m i xông vào. Ch y u là ph i b o toàn l c lư ng. Ngay sáng ngày hôm sau, àn mãnh thú và toán nhân th Kim Hoàn Môn lên ư ng. Trong Bát Long có b n ngư i i theo. ó là Sách Huy t Ki m, Truy m nh kim Lang, Tr i Dương Ti n và Ph n Di n Lang Tâm. T ng Thu l i T ng àn cho n ngày mãn nguy t hai hài t . Chim câu c a Cái Bang liên t c bay v báo r ng Thiên Âm giáo không ng tĩnh gì khi n chàng cũng yên lòng. Sáng ngày mư i sáu tháng năm, T ng Thu cùng b n ngư i còn l i Bát long kh i hành i Tung Sơn. Năm ngày sau h n Tín Dương thì nh n ư c hung tin. Sáng mư i b y H pháp Thiên Âm Giáo cùng ba trăm giáo chúng, hành quân th n t c, t n công Ng c N Phong. L c lư ng Thi u Lâm và Kim Hoàn không k p th i ti p vi n. Ti ng g m c a b y mãnh thú ã àn áp ư c Ma âm nên phe i phương thi t h i n ng n ph i rút lui. Nhưng ch hơn canh gi sau, trong lúc qu n hùng còn quây qu n trên núi Võ ang, C m Ma T H ng Lâu ích thân kéo vi n binh n. Ti ng àn ma quái c a lão ã tàn sát m y trăm cao th b c nh t như Ph T i sư, Thanh Tr n o trư ng, Bách Thú Chi Vương và hai h pháp Kim Hoàn Môn là thoát ư c ch y v Thi u Lâm t . Hai hôm sau, C m Ma l i ti n ánh núi Thi u Th t, phá Thi u Lâm li u ch t ch ng c , t n hao nhân m ng r t nhi u nhưng chưa n n i th t th . T ng Thu nghe tin hơn trăm th h ch t th m, lòng au như c t, sát khí ph m gương m t p. Y n Bình thì thút thít khóc thương cho T long. c Th Linh H cư i l nh: - T H ng Lâu ! ư ng m th s x o t ng mi ng th t c a ngươi. T ng Thu qu c m t: - Tình th c p bách, ta ph i i trư c phá vòng vây vào gi t h T . Các ngươi n nơi, ánh vào phía sau lưng tuy t i không ư c i di n v i Ma Âm. D n dò xong chàng p ngư i trên lưng Ô Vân Cái Tuy t, ra roi phi nư c i. N u Vân nhi không ph i tu n ma hi m có thì ã g c ngã d c ư ng. Sau hai ngày êm kiêm trình, T ng Thu ã có m t chân núi Thi u Th t. Chàng th Vân nhi nơi bìa r ng y c xanh r i phi thân lên núi. Thiên Âm Giáo ã y lùi phòng tuy n c a phái Thi u Lâm lên t n nh. Ti ng àn sát ph t hòa cùng ti ng chuông ng r n rĩ, ti ng mãnh thú ghê r n và c ti ng quát tr m hùng u n c a m y trăm tăng l . R i rác d c ư ng quan o là nh ng xác ch t c a c hai phe. Mùi máu tanh và mùi th i r a xông lên n ng n c. T ng Thu ng c nhiên nh n ra có nhi u giáo chúng Thiên Âm mang hi n tư ng ch t vì ch t c, thân th không thương tích, m t xám en và th t khi u r máu. Khi lên n g n u trư ng m i nghe ti ng rên la, ti ng vũ khí ch m nhau. T ng Thu lư t n, âm tr m áp sát. Nhưng b n giáo Thiên Âm ã phát hi n ra. Chúng chưa k p la hét thì T ng Thu ã lao n như ánh sao băng. Thanh Huy t Hãn Th n Ki m ch t g y nh ng cây àn thép và l y m ng li n m t lúc ba tên. L a h n thù r ng r c trong lòng,bi n chàng thành con mãnh thú say máu. T ng Thu v a chém gi t v a chém gi t v a xông th ng lên, còn cách tr n a tám trư ng,chàng nh n ra m t c ki u ph sa vàng t gi a c ng chính c a chùa. Có l ó là C m Ma T H ng Lâu. i di n lão là Giác Lâm th n tăng, Bách Thú Chi Vương và hai trăm nhà sư. B y mãnh thú dàn hàng ngang trư c m t h . Ng a c r ng lên nh ng ti ng kinh khi p theo hi u l nh c a T lão. Nhưng xem ra chúng ã quá m t m i và máu cũng ã r ư t tăng bào Giác Lâm cùng các cao tăng. Chung quanh y là cu c chi n kh c li t c a t hai phe, t o thành

m t hình cánh cung quanh chùa. T ng Thu ng c nhiên nh n ra m t n lang áo tr ng liên t c lư t nhanh su t m t tr n. Thanh c ki m trong tay nàng h tr các nhà sư r t h u hi u. Th nh tho n tay t c a nàng l i tung ra nh ng mũi c châm hay làn ph n c, ngư i y chính là C u Hoa Yêu Cơ Ti t Dư Hà. Lúc này T ng Thu ch còn cách c ki u c a C m Ma ch ng ba trư ng. Hai phu nhân m c áo h ng ng c thêu Ngân C m, v i xông n ch n ư ng chàng. Dư ng như h là H pháp Thiên Âm Giáo. àn trong tay b ng ng ch không ph i b ng s t như b n giáo chúng. Hai m múa tay tr nh ng âm thanh ch t chóc. Nhưng làn sương chân khí quanh u ã b o v ư c não b T ng Thu. Chàng cư i nh t xu t chiêu H p Huy t Liên Như. B o ki m ph n chi u ánh n ng gay g t c a m t tr i chính Ng , hóa thành trái c u sáng n chói m t. T ng Thu ã d n n tám ph n chân khí vào ki m chiêu, ch t phăng c àn l n th c p hai k x u s . Chàng ôm ki m nh y b v phía c ki u. B n giáo chúng ho ng h t thét lên: - Giáo ch coi ch ng! Ti ng àn im b t, t trong ki u m t lão nhân hoàng bào nh y ra ón u T ng Thu. V a lúc Giác Lâm th n tăng và ám cao th Thi u Lâm g c ngã. Ch còn b y mãnh thú là ng v ng. Chúng ph i gào thét t sáng n gi nên r t ói b ng. Nghe hi u l nh c a T Kiên Hành, ba mươi con ác thú m ng r Thiên Âm. Chúng ư c hu n luy n chu áo nên r t xông và ám giáo không ngoan, nhanh nh n, bi t né tránh nh ng òn ch t ngư i và ph i h p nh p nhàng. Bên kia T ng Thu d n h t toàn l c ánh chiêu Vương Tam Tích M nh quy t l y m ng C m Ma. T H ng Lâu búng nh lên dây àn. T ng Thu không nghe th y gì nhưng c m nh n ư c ti ng àn ang t n công vào các i huy t trên ngư i. Chàng v i dùng công phu Du Già óng kín các huy t o. Th y i phương không h ch n ng, h T v i múa rít cây àn c en bóng chiêu. T ng Thu ã ph i d n ba thành công l c lên u phong b thính giác nên chiêu ki m không mãnh li t như lúc bình thư ng. Hãn Huy t Th n Ki m chém vào c c m phát ra nh ng ti gn vang r n nhưng không phá h y ư c nó. Hơn n a công l c c a C m Ma có hơn hoa giáp nên hơn h n T ng Thu. Chiêu th c lão l i c c kỳ o di u, bi n hóa ch n ng ư ng ki m c a i phương. T n Thu nghe h kh u tê ch n, t hi u s c mình kém hơn, li n thi th phong khinh công Th t nh Th n B hóa thành năm bóng nh. H T b t cư i ghê r n: - T ng Thu! Ngươi tư ng trò tr con y d a ư c ta chăng? Thân hình lão quay tít chìm trong bóng àn ch ng còn th y âu c . T ng ng l c. Th nh tho ng chàng x Thu kiên nh n ch y quanh cùng lão thi th nh ng o ch phong nóng như l a vào i phương. Ngư c l i C m Ma cũng búng dây àn phát ra nh ng âm thanh t o n nhưng áng s . T ng Thu th y C m nh v n dày c không h gi m sút, chàng quy t nh m o hi m, b t ng thu h i ph n chân khí trên u xu ng an i n, d n c và thân ki m ánh chiêu Lôi Xu t a Ph n. Lão ma ch ng ng i th l i li u m ng như v y nên không k p phát Ma Âm. Ki m khí n ì m như s m ng, phá tan b c màn c m nh, li m vào ngư i T H ng Lâu. Lão au ơn rú lên ôm ng c ào t u. T ng Thu cũng trúng m t òn vào vai t , máu phun thành vòi nên không th u i theo. Chàng v i l y m t viên i hoàn an b vào mi ng, ch ng ki m ng v n công è nén lu ng chân khí ang nh n nh o. Ti t Dư Hà ã chú tâm theo dõi tr n u c a chàng nên nh n ra vi c chàng th thương. Nàng phi thân n ng bên c nh gi i. T ng Thu m m cư i c m t r i ng i xu n nh m m t hành công. Lúc này ph n th ng ã nghiêng h n v phía qu n tăng và b y mãnh thú.

ám giáo Thiêm Âm th y giáo ch bôn ào cũng v i tìm ư ng thoát thân. Phái Thi u Lâm truy sát n t n chân núi m i ch u tr lên. Ph Luân thi n sư th y T ng Thu ang nh p nh ch a thương v i ra l nh cho t gi im l ng. H ch dám s t sùi thu nh t xác ng môn. Tr n này phái Thi u Lâm thương vong g n trăm ngư i. C ng v i hơn trăm cao th ã b m ng núi Võ ang và hai trăm c a l n t p kích tháng trư c ã x p x b n trăm ngư i. Trong l ch s Thi u Lâm chưa bao gi h l i g p tai ki p n ng n n th . úng canh gi sau T ng Thu m i x công, chàng d u gi ng h i Dư Hà: - Vì sao Ti t cô nương l i có m t t i nơi này? Yêu Cơ cư i áp: - Ti u mu i nh i Trư ng An thăm nhà, nào ng n ây l i g p nh ng ngư i còn s ng sót ch y t Ng c N Phong tr v . Ti u mu i bèn l i giúp h m t tay. Hai h pháp Kim Hoàn Môn ch y n s p xu ng. Trư ng Mi Phán Quan ngh n ngào nói: - B n lão phu b t tài anh em th m t , th t ch ng dám nhìn m t môn ch . T ng Thu cư i th m: - C m Ma b n lãnh thông th n l i t nhiên xu t hi n, ch ng ai có th ng ư c. Nh v h pháp hãy gư ng s ng mà báo thù cho huynh Kim Hoàn Môn. Ph Hòa i sư bươc n m i m i ngư i vào khách xá. Ph Luân phương trư ng ch p tay bùi ngùi: - Xem ra trong võ lâm hi n nay ch còn mình Bách lý thí ch là ch l i C m Ma. B n phái t nguy n em h t l c lư ng phò tá thí ch tiêu di t Thiên Âm Giáo. T ng Thu bu n bã áp: - T i h nh li u m ng mà b t ng c th . L n sau ch c lão s phòng c n m t hơn n a. T H ng Lâu là ngư i a mưu túc trí, gi i thu t dùng binh. N u lão ti p t c l i hành quân th n t c, án t p b t ng thì các phái khó mà s ng n i. Phe B ch o vào c nh èn nhà ai n y sáng, không ch u h p l c v i nhau, xem ra ch ng th ch l i tà ma. Ti t Dư Hà b ng nói: - Ti u mu i ch th c m c m t i u là h T l y âu ra ngân kho n mà nuôi dư ng c ngàn th h như v y? Gia sư thư ng nói r ng th y trò Ma C m Tôn Gi nghèo ki t xác ch có vài m u ru ng x u. N u tìm ra k tài tr , c t t ngu n cung c p thì Thiên Âm Giáo ch ng th sính cư ng ư c n a. M i ngư i u khen ph i. T Giang Thiên lên ti ng: - ˜ vùng Tây B c ch có mình Lan Châu tài th n Tào Sĩ Hoàn là năng l c tài tr m t l c lư ng ông o như v y. Nhưng trư c gi lão ch chuyên tâm vào vi c kinh doanh, ch ng h dính d p n chuy n võ lâm. T ng Thu nh n v t thương c a La Võng Nan Vi S Lam C , cư i nh t b o: - Chưa ch c h Tào ã là m t thương nhân thu n m . N u không sao lão l i thu d ng qu chư ng T Cô Phàm làm t ng qu n? Ph Luân thi n sư gi t mình: - Qu chư ng là m t i ma u sao l i nép mình làm nô b c cho Tào Sĩ Hoàn? T ng Thu không th y Thanh Tr n o trư ng li n h i: - B m thi n sư! Sao không th y Tr n chư ng môn l di n? Ph Luân th dài: - Tr n o trư ng b tr ng thương còn ang tĩnh dư ng nơi h u t .

T ng Thu nghiêm gi ng: - C m Ma b t i h thương ít nh t ph i hơn tháng sau m i bình ph c. Nhưng ti c r ng Kim Hoàn Môn và phái Thi u Lâm t n th t quá n ng n ch ng th em quân n ng Sơn t n công. Ch còn cách liên h v i các phái trong thiên h l p thành m t tr n giáng ma. Ph n t i h s i Lan Châu i u tra chân tư ng Tào Sĩ Hoàng. Ph Trú i sư chán n n nói: - ã mư i m y năm nay chính khí lu m , các bang h i ch lo gi l y mình. H s cho r ng ây là t thù c a C m Ma v i b n t , ch ng ai b t ao liên th âu. B ng ngoài c a có ngư i l o o bư c vào. ó là m t o nhân tu i l c tu n, m t mũi tái xanh, h c hác tay chân qu n y băng tr ng. Lão bi ph n nói: - B n o s cùng Thi u Lâm i các nơi thuy t ph c ng o. Th m c nh c a phái Võ ang s là cái gương c nh t nh h . Ph Luân v i o nhân vào ch ng i r i gi i thi u: - Bách Lý thí ch ! ây chính là Tr n chư ng môn. Chàng l nh lùng g t u. Cái ch t c a hơn trăm thu c h khi n chàng ch ng ưa gì lão o sĩ h kia. Thanh Tr n hi u ý, h th n nói: - B n o su t i ch ng dám quên công ơn c a Kim Hoàn Môn và phái Thi u Lâm. Trư ng Mi Phán Quan cư i l nh: - N u lão ng quá ngu mu i, t ch c phòng th chu áo thì u n n i ch t c ám như v y? V a th ng ư c m t tr n ã t c, không ôn c t c nh gi i nghiêm m t. C m Ma vây ch t nh núi m i bi t thì còn ch y ư ng nào? Thanh Tr n t i h : - B n o bi t t i mình, ch ng dám tham s ng ch c n tiêu di t ư c Thiên Âm giáo, gây d ng l i Tông môn xong, b n o s t sát t l i. T ng Thu ng lên, xin phép vào trong t m g i. ã m y ngày êm chàng không h thay áo. * ** Chi u hôm y, b n Lãnh Di n n nơi. T ng Thu l p t c d n th h r i núi Thi u Th t. H vào khách i m huy n thành Tuy Dương ăn u ng ngh ngơi. Sáng ra m i ngư i ang dùng i m tâm thì C u Hoa Yêu Cơ Ti t Dư Hà ghé vào. T ng tr t c a khách i m là m t t quán kiêm ph m i m. Hai v h pháp ã cùng nàng sát cánh chi n u m y ngày li n nên có c m tình. T Giang Thiên tươi cư i: - M i Ti t cô nương cùng cùng b a sáng cho vui. T ng Thu cũng ưa tay t ý m i m c. Yêu Cơ ng i xu ng, không ý n ánh m t kỳ l c a Y n Bình. Th t Long t t i phương xinh p ch ng kém mình, võ công l i có ph n cao hơn nên không kh i sanh long ái ng i. Nàng bi t Ti t Dư Hà ch ng th th ơ trư c m t nam nhân tài m o phi phàm như T ng Thu. Y n Bình c t v th n nhiên, cư i h i: - Ti t cô nương ch c ang inh tr l i núi C u Hoa? - Ph i ! Ti u mu i úng là có ý ó. Y n Bình m i hai mươi hai còn nh hơn Dư Hà nhưng vì nàng mang m t n nên Yêu Cơ tư ng ã tam tu n. Yêu Cơ quay sang nói v i T ng Thu: - Sao hôm qua công t không h p l c cùng Bách Thú Chi Vương tiêu di t lão C m Ma? T ng Thu l c u: - Phép Tùy Tâm o Khí ch phong b ư c thính giác ch không b o v

ư c các i huy t toàn thân. Trong vòng m t trư ng quanh ngư i C m Ma s c công phá c a ti ng àn r t mãnh li t, xuyên qua cương khí h thân chui vào các huy t o. T i h nh công phu Xúc C t Du Già i pháp nên m i không b h i. T lão có mu n liên th cũng ch ng ư c. Dư Hà t m t m cư i: - V y ch cò mình công t m i có th gi t ư c lão ma? T ng Thu h i l i: - Ti t cô nương ã th c v i lão ta chưa ? - Có ! Nhưng r t ti c là lão không h s c. T Giang Thiên ng ti ng: - Trên u cây àn có kh m m t viên t c châu, lão không s c là ph i. Dư Hà tư l : - Gia sư m i bào ch ư c m t lo i kỳ c t i thư ng, ngay t c châu cũng không kháng c n i. ti u mu i v xin ngư i m t ít. Tr n sau th em i phó v i C m Ma xem sao? T ng Thu hoan h nói: - N u th thì qu là i phúc cho võ lâm. Dư Hà nghiêm gi ng: - Ch t tuy t c Tiêu H n o t Phách tán kia là tâm huy t m t i c a gia sư, chưa ch c ngư i ã ch u ban cho ti u mu i. N u công t ích thân n kh n c u, trình bày i c c võ lâm may ra gia sư ng lòng. T ng Thu tr m ngâm nói: - T i h bi t s c mình không th gi t ư c C m Ma, cùng l m là t b o v mà thôi. N u l n sau lão b thói vênh vang ra v tôn sư, không ng i ki u mà ôm àn thi tri n khinh công thì h u qu khó lư ng. T i h i Lan Châu xong s n núi C u Hoa bái ki n c Thánh. Ti t Dư Hà cáo t : - Ti u mu i xin phép i trư c, mong công t n sơm cho. Nàng i r i, Trư ng Mi Phán Quan h i T ng Thu: - Ch ng l môn ch nh i Lan Châu th t sao? ư ng dài g n vài nghìn d m, i v m t g n hai tháng l C m Ma bình ph c, em quân chinh ph t các nơi thì nguy to. Chàng nhìn gương m t en như l ch o có ôi lông mày dài b c ph ch l nh lùng áp: - Ta nói mình i Lan Châu Thi u Lâm t và Ti t cô nương không òi theo. Th c ra chúng ra s n ng Sơn thăm lão T H ng Lâu. c Th Linh H ph n kh i nói: - úng v y! Lão ang th thương ch ng th s d ng Ma C m. B ch Tú H ng băn khoăn: - Sao môn ch không cho l c lư ng Thi u Lâm cùng i? Chúng ta ch có m y ngư i, âu th làm gì ư c? T ng Thu cư i mát: - T H ng Lâu là H ly thành tinh t t ph i phòng c n m t. Ta kéo i quân i s b trinh sát Thiên Âm giáo phát hi n, b trí mai ph c ón ti p. Nhưng b y ngư i chúng ta hóa trang n t p kích thì lão ch ng th ng ư c. Ma nh Phu T Giang Thiên bu n r u nói: - Môn ch tuy nói là b y ngư i nhưng th c ra mu n m t mình vào h huy t. B n thu c h t t ch ư c vòng ngoài, ch ng cam tâm chút nào. Lãnh Di n Thái Tu c t gi ng bi ph n: - Không ư c! B n ti u thà ch t vì Ma Âm ch không m t mình i ca lên nh ng Sơn. T ng Thu cư i kh y:

- Ta nào ph i k h u dũng vô mưu, các ngươi không nh tr n t p kích Võng Xuyên hay sao? T Giang Thiên th phào : - N u th thì ư c. Ch c n vài trăm cân h a dư c là khi n C m Ma kinh h n l c phách. T ng Thu g t u: - úng th ! Ta ch ng dám mong tiêu di t ư c h t Thiên Âm giáo. Quý h phá tan T ng àn và làm t n th t l c lư ng c a chúng là mãn nguy n r i. Thanh Y Ki m Khác àm Nhân Chu r t rè nói: - Năm năm trư c, ti u có l n lên ng Sơn hái thu c, còn nh ư c a hình. T ng Thu hài lòng b o: - T t l m, àm ư ng phó th trình bày xem nào. * ** Sáu ngày sau, b n T ng Thu có m t t i tr n tam giang b Nam sông V , i di n v i ng Sơn. H c i trang thành nh ng khách thương h nên qua m t ư c ám trinh sát Thiên Âm Giáo. Toán Cái Bang bám ch t khu v c này t g n tháng nay báo l i tình hình phòng th núi ng Sơn. T ng Thu quy t nh t nh p t chân núi phía ông. Ngay êm y, b y ngư i vư t qua sông, kéo theo bè tre ch hai trăm cân h a dư c chia thành sáu túi. Gi a canh hai h ã có m t b B c sông V , l n nhanh v phía ông. Khoác b c h a dư c trên vai, b n T ng Thu âm th m ti n lên. Sư n núi y nh ng lo n th ch nên che ch cho nh ng v khách l . T ng Thu căng h t thính giác kỳ tuy t c a mình ra khám phá nh ng ch t canh. Th o n c a b n chàng tàn nh n và d t khoát nên ch ng tên giáo Thiên Âm nào k p la hét. Núi ng Sơn ch cao hơn trăm trư ng nên cu i canh ba, b y ngư i ã lên n nh. T ây nhìn xu ng có th th y h t toàn c nh t ng àn Thiên Âm Giáo dư i chân. T ng Thu l nh lùng b o: - Chư v nhanh tay lên, hương h n c a g n trăm huynh ang ch i. c Th Linh H mau m n ưa sáu ngư i kia i xu ng hai ch c trư ng, chôn h a dư c vào chân nh ng t ng á kh ng l . Gã châm ngòi xong, ra hi u rút lui. B y ngư i tr lên chót nh, n vào ch an toàn ch i. N a kh c t làm ch n ng c vùng tam giác n ng n trôi qua, m t ti ng n long tr i l Hoàng Hà, V Th y. Hàng trăm v n cân t á xu ng nh ng ki n trúc dư i. Khi á thôi lăn, cá t b i l ng xu ng, b n T ng Thu ch y ra nhìn nh ng ng n l a b c cháy ngùn ng t. Th y C m Ma v n còn s ng va s giáo chúng thoát ch t quá ông. T ng Thu b ý nh xông xu ng. Chàng không lo cho b n thân mình mà ch s sáu th h ch ng thoát kh i vòng vây. B y ngư i h sơn, vư t sông tr v khách i m, l y ng a i ngay. T ng Thu ư c o n ã tiêu di t ư c n a s quân c a C m Ma. Lăo l i ph i lo xây d ng l i T ng àn nên ch ng th xu t quân ánh ai ư c c . Chàng yên lòng ưa thu c h i Lan Châu. Ba hôm sau, b y ngư i n Trư ng An thì nh n ư c báo cáo c a Cái Bang: Thiên Âm giáo thương vong hơn b n trăm t . T ng àn cháy s p g n h t. C m Ma ang tích c c xây d ng l i cơ ngơi và chiêu m thêm giáo chúng. Lão không h bi t Cái Bang ã tái xu t và ang óng vai trò quan tr ng trong cu c chi n nên không ng n h . Kim C u ph n h n nói: - Tr n v a r i ch như nh ng nén hương làm m lòng nh ng oan h n Kim Hoàn Môn. Khi nào gi t ư c T H ng Lâu h m i m m cư i ư c. B n T ng Thu gi làm khách thương h giàu có nên vào tr trong Tây

Kinh nh t khách i m. Giá phòng r t cao nên ít có h o hán nào dám ghé vào ngh ngơi. Tuy nhiên t ng dư i cùng lo i là m t t u quán tuy t v i. Nơi ây h u như có c s n các mi n, l khách xa quê thư ng ghé vào thư ng th c hoài ni m c hương. ương nhiên trong s ó có r t nhi u khách võ lâm tr tu i. H mang gươm phiêu b t giang h , dong ru i kh p nơi, g p chuy n b t bình thì ra tay hi p khách. Chính ám ngư i này là y u t căn b n c a tòa nhà võ lâm. Tuy ai cũng hi u danh nhưng ch ng thi u nhi t huy t và nghĩa khí. Ch r t ít ngư i trong ám hào ki t thi u niên y s ng sót và thành danh. Giang h muôn ngàn hung hi m, x o trá khôn lư ng, mu n t n t i ch ng ph i là chuy n d . Gi ây h ang ng i y nh ng chi c bàn trong t u quán, sang s ng bàn lu n v cu c t n công hai phái Thi u Lâm, Võ ang c a Thiên Âm giáo h i cu i tháng trư c. Ai cũng làm như chính mình ã ư c ch ng ki n. ương nhiên danh hi u Thi t Phi n công t Bách Lý T ng Thu ư c h nh c n v i lòng ngư ng m vô biên. B ng m t hán t áo en tu i hai mươi sáu, hai mươi b y bư c vào. Thân hình gã dài và m ng, ôi m t láo liên r t tinh ranh. ám thi u niên hào ki t lên m ng r : - Ch c Thôi huynh m i thu lư m ư c tin gì quan tr ng nên tôn nhan vênh váo, c ý phi thư ng? M i an t a dùng vài chén cho thông c r i k cho b n ti u nghe cùng. ư ng Thái B ch thì th m: - i ca! Gã này là V n Lý Phiêu Phong Thôi B ch H c, khinh công tuy t th , gi i ngh thu lư m tin t c. Có nh ng bí m t quan tr ng c a các i nhân v t trong võ lâm mà gã cũng mò ra. T ng Thu g t u, chăm chú quan sát con ngư i kỳ quá kia. Thôi B ch H c th n nhiên ng i xu ng c n li n m y chai, ch m rã g p th c ăn. Lát sau, gã v b ng cư i b o: - T i h t tr n Tam Giang ch y m t m ch v ây d c ư ng ch ăn toàn bánh c m hơi. Nhưng hai cái tin ng tr i mà t i h s p nói ra ây tr giá n vài ngàn lư ng b c. Là ch ng o t i h ch c n chư v m i ngư i b ra m t lư ng là , coi như ti n l phí cho Thôi m mà thôi. ây dư ng như là thông l nên ch ng ai ph n i. H vui v n tb c trư c m t V n Lý Phiêu Phong. T ng c ng ch hơn trăm lư ng. H Thôi hài lòng lùa c vào b c hành lý r i cao gi ng: - Tin th nh t là êm mùng m t tháng sáu v a r i, T ng àu Thiên Âm giáo ã b Thi t Phi n công t dùng h a dư c ánh s p. C m Ma thoát ch t nhưng t n th t hơn n a s giáo . M i ngư i khoan khoái lên: - Tuy t di u th c! Xem ra k nào mu n làm i th c a Kim Hoàn Môn u ph i kh n n. Ai dám ng r ng Thi t Phi n công t l i vào t n sào huy t C m Ma h th ? Th còn tin th hai là gì? Thôi B ch H c th n nhiên ăn u ng, m c cho m i ngư i ch i. Gã ăn no nê m i m mi ng: - ây ch ng ph i là tin vui âu. Võ Lâm c Thánh ào V Ngã ã thành l p Thiên H ng Bang núi C u Hoa. Hai phái Hoài Giang và K Kinh Huy Châu và Giang Tô ã em th h n qui ph c, do ó thanh th Thiên H ng Bang r t m nh. Có i u bí n là c Thánh ch gi ngôi phó Bang ch còn Bang ch thì b t kín m t nên không rõ là ai? T ng Thu gi t mình t h i còn ai tài ng trên c Thánh. Chàng i m m c t ti ng: - Dám h i ngư i y là nam hay n , tu i tác bao nhiêu? Và các h có hoài nghi nhân v t nào trong nh ng b c võ lâm ti n b i hay không?

V n Lý Phiêu Phong th y lúc nãy ám lái buôn này ch ng b ra lư ng b c nào nên cư i kh y áp: - B n ngươi tư ng m o t m thư ng, tính tình hi m c n, h i n vi c giang h làm gì? Thanh Y Ki m Khách b ngoài nhu mì nhút nhát nhưng tính nóng như l a. Gã kinh ngư ng T ng Thu như th n thánh nên âu ch u n i l i s nh c kia? àm Nhân Chu p n như ánh sao băng, thanh o n ki m trong tay gã nh m vào ng c V n Lý Phiêu Phong. H àm là t chân truy n c a Hoa Di n Phi Ma nên khinh công r t cao cư ng. Gã l i ra tay b t ng nên Thôi B ch H c ch còn cách nh m m t ch ch t. May thay T ng Thu ã quát nh : - Khoan ! àm Nhân Chu thu chiêu, ch v ch ba ư ng trên ng c áo h Thôi. Gã chi u ánh m t r n ngư i vào m t i phương, ch m rãi nói: - L n sau có m mi ng nói gì thì hãy suy nghĩ cho k trư c ã. Ki m pháp kh ng khi p c a h àm ã khi n B ch H c và ám thi u niên hi p khách kia xanh m t. V n Lý Phiêu Phong run l y b y nói: - Té ra chư v là... c Th Linh H ng t l i ngay: - ã bi t thì c gi trong lòng, ch c n tr l i i ca ta là . Thôi B ch H c v i nói: - B m công t , ti u nhân nghe b n Bang chúng nói r ng Bang ch là m t nam nhân cao tu i râu tóc b c phơ. Còn vi c ph ng oán lão là ai thì ti u nhân không ki n văn. T ng Thu tr m gi ng: - Các h có th vì ta mà tr l i cúi C u Hoa dò xét xem tôn ch c a Thiên H ng Bang th nào không? V n Lý Phiêu Phong vòng tay: - Ti u nhân xin t n l c, khi có tin s n ngay quý môn báo cáo. T ng Thu b o Y n Bình ưa cho gã t m phi u ba ngàn lư ng: - ây ch là l phí, n u tin t c có giá tr các h s ư c thư ng thêm. B ch H c nh n l y nói: - a t công t ã r ng lư ng! T ng Thu ra l nh lên ư ng. Khi b y ngư i i kh i, ám hào khách nhao nhao h i: - Thôi huynh. H là ai v y? B ch H c lau m hôi trán gư ng cư i: - Thôi m d u có ba cái u cũng ch ng dám nói ra. Nhưng chư v không oán ư c thì úng là m t lũ l a. Nói xong gã cũng phi thân i m t. Lúc này b n T ng Thu ã ra n ngo i thành Trư ng An. Linh H vui v nói: - V n Lý Phiêu Phong là t ru t c a S Lãm C , b n lãnh do thám r t cao cư ng. Th nào gã cũng mò ra lai l ch Bang ch Thiên H ng Bang. T ng Thu l v ưu tư: - c Thánh tính tình tà quái nhưng ch ng ph i ác nhân. Ch s lão Bang ch bí n kia mang n ng dã tâm mà thôi. V i ch t kỳ c Tiêu H n o t Phách tán, Thiên H ng Bang nguy hi m ch ng kém gì Thiên Âm giáo. Gi a tháng sáu, oàn ngư i n Lan Châu, Lãnh Di n thái tu l p t c liên h v i các hóa t trong thành. Gã tr l i khách i m vào bu i chi u: - i ca! t Cái Bang nói r ng g n ây Tào gia trang t p n p ngư i ra vào và vi c phòng th r t nghiêm m t. B n ăn mày n kh t th c u b xua u i. T ng Thu g t u:

- Thôi ư c! êm nay chúng ta s i xem th . Linh H v i nói: - i ca b t t t ph i nh c công, ti u và Kim C u i là r i. Ma nh Phu cũng lên ti ng: - Môn ch c ngh ngơi, lão phu s i cùng b n h . T ng Thu ch p thu n vào phòng riêng thay áo. ch Y n Bình th n nhiên theo vào, so n y ph c s ch ra giư ng. Nàng kiên nh n ch T ng Thu t m g i xong, ch i u và búi tóc cho chàng. Thái l ng l và ân c n c a Y n Bình l i khi n chàng nh Thư ng Sương vô h n. N u không chàng ã ng lòng trư c dung nhan và m i chân tình c a Th t long. u canh ba, T h pháp T Giang Thiên ưa Linh H và Lãnh Di n i v phía gia trang c a Lan Châu tài tTh n Tào Sĩ Hoàn. Nhưng mãi n gi a canh tư h v n chưa tr l i. T ng Thu nghe lòng nóng như l a t, d n ba th h còn l i nương theo ánh trăng t nh p Tào gia trang. H vào t phía sau, nh n ra èn u c sáng trưng. Gi a hoa viên, Ma nh Phu, Lãnh Di n và Linh H ang b trói vào ba cây c t treo èn. Mi ng h r máu ch ng t ã th thương tr m tr ng. Trư c m t ba ngư i là hai lão già. M t có dáng v như phú thương m p m p phúc h u. M t cao g y dung m o hung ác tàn c. T ng Thu oán h là Lan Châu tài th n và qu chư ng T Cô Phàm. Chàng r t th c m c ch ng hi u vì sao h l i có th b t ư c ba th h c a chàng. Xét v b n lĩnh qu chư ng không hơn T Giang Thiên bao nhiêu. T ng Thu chăm chú quan sát Lan Châu tài th n. Qu nhiên chàng phát hi n ôi m t lão xanh lè t a hào quan r t ang s . Lão g n gi ng h i: - B n ngươi thu c bang h i nào mà dám vào b n trang do thám? c Th Linh H phun ra m t bãi nư c b t có l n máu, cư i kh y áp: - B t ư c thì cư tùy nghi x lý, ng h i han m t công. B n lão gia ch ng thèm nói âu. Tào Sĩ Hoàn nh ch mép cư i hi m c: - Li u b n ngươi có ch u n i c c hình Phân Cân Thác C t hay không? T ng Thu quay l i thì th m v i ba th h . H r i mái nhà b p, thi hành m nh l nh. Lát sau ba ám cháy bùng lên t khu h u vi n. Gió Nam l ng l ng th i bùng ng n l a. Qu chư ng bi n s c quát b n gia nhân: - Mau lo ch a l a nhưng nh phòng ch nhân t p kích. Lão v a d t l i thì m t tr n mưa ngói bay n như bão táp. Hai lão ma và toán võ sĩ áo vàng v i múa tít vũ khí và song th ch ng . Lúc này m i th y ư c b n lãnh chân th c c a Tào Sĩ Hoàn. Chư ng nh trùng trùng vây quanh ngư i ánh b t nh ng m nh ngói. B n gia inh ã bi t i phương trên mái nhà b p cách y ch ng sáu trư ng nên mò n bao vây. Nhưng m t bóng ngư i ã nương theo tr n mưa ngói phi thân n. Thanh trư ng ki m trong tay gã lư t nhanh ch t t dây trói c a ba tù nhân. Nh ng ngư i còn l i cũng nh y xu ng ch y l i phía ng b n. Lan Châu tài th n và qu chư ng v i xông n t n công ngư i th nh t. B n o chư ng kình hùng h u vây ch t i phương. Nào ng ngư i b t m t ch ng thèm né tránh hóa thành o ki m quang xé nát màn chư ng kình p n như thi m i n. T ng Thu ã ng sát cơ nên xu t chiêu Kh p Huy t Liên Như trong pho Huy n Cơ Ki m Pháp. Huy t Hãn th n ki m ch t qu chư ng ra làm ba khúc nhưng tài th n ã thoát n n. Thân pháp c a lão nhanh nh n tuy t luân khi n T ng Thu th m thán ph c. Chàng nghi n răng ánh ti p chiêu Lôi Xu t a Ph n, ki m kình n ì m như sám v ng. Tào Sĩ Hoàn tr t n, v li n mu i tám chư ng ón chiêu. Chư ng kình c a lão có màu xanh bi c, sáng như ch t lân tinh. T ng Thu nghe b o ki m

rung lên b n b t t bi t công l c không b ng lão h Tào. Chàng c n răng ánh h t chiêu ki m, lãnh li n sáu chư ng và tâm th t. Phép Tùy tâm o khí ã b o v ư c tâm m ch giúp chàng vư t qua ư c sóng chư ng. B o ki m li m vào thân trư c tài th n l i b y ư ng tuơm máu. Lão au ơn rú lên lùi l i g n trư ng r i l i xông vào, song th quay cu ng t o thành muôn ngàn chư ng nh xanh bi c. T ng Thu cư i nh t v n toàn l c xu t chiêu Phong Hành a Thư ng. Chiêu th b y này chàng m i s d ng l n u. Ki m quang l ng l n như làn gió bao ph c u trư ng, trôi nhanh v phía i phương. Chư ng kình c a Tào Sĩ Hoàn b màn ki m quang nu t ch ng, ch ng còn chút tăm hơi. Lão rú lên kinh khi p tung mình ào t u, l i u trư ng m t cánh tay và nh ng v t máu hôi. T ng Thu không th u i theo vì th h c a chàng ã lâm vào hi m c nh. H v a chi n u v a ph i b o v ba thân ngư i rũ rư i. Chàng tra ki m vào v , tung mình lên không giáng xu ng nh ng o chư ng phong n ng như núi thái. Ch ba chiêu ã gi t hơn mư i tên, phá v vòng vây quanh b n Trư ng Mi Phán Quan. T ng Thu h thân xu ng ra l nh: - Tam v cõng anh em thoát ra, b n nhân s o n h u. D t l i chàng xông ra phía trư c x liên ti p m y ch c o Kim Tinh Ch l c. B n võ sĩ áo vàng au n thét lên g c ngã. S còn l i kinh hãi trư c th n công vô thư ng, lùi c l i. Th y th h ã ra n bên ngoài tư ng, T ng Thu phi thân theo h . V n khách i m, chàng l p t c xem xét thương th , nh n ra h ub thương vì chư ng l c. T ng Thu cho nghi n nát hai viên i hoàn an, hòa vào mi ng b nh nhân, lát sau ba ngư i thoát c nh hi m nghèo ng rư u thi p i. T ng Thu tr m ngâm b o: - Tào Sĩ Hoàn không ch t t t sáng mai s huy ng thu c h truy b t chúng ta. Gi ã là g n cu i canh tư, ta ph i tr l i gi t cho ư c h Tào. Tam h pháp s cùng i, hai ngư i i l i b o v b nh nhân. Thanh Y Ki m Khách òi theo: - B n chúng ang h n lo n ch ng th tìm n nơi này, mình th t mu i nhà cũng . Xin i ca cho ti u i cùng. T ng Thu là ngư i cơ trí bi t r ng b n Tào gia trang s không ng chàng quay l i nên tương k t t u k t t nh p l n n a. Hai kh c sau ba ngư i ã có m t trên nóc i s nh. ám võ sĩ ang lo ch a cháy nên canh phòng r t lơi l ng. Qu nhiên Lan Châu t i th n ã tr l i gia trang. Lão ng i trên trư ng k m t n nhân băng bó v t thương. Tào Sĩ Hoàn căm h n nói: - T nương! Gã lúc nãy ch c ch n là Thi t Phi n công t Bách Lý T ng Thu. Nhưng không hi u sao gã l i oán ra ta có quan h v i Thiên Âm giáo mà mò n ây? N nhân lo l ng nói: - Cơ mưu ã b i lô, tư ng công ph i r i ngay chõ này v ng Sơn h p l c v i T H ng Lâu. Tài th n g t u: - Nương t mau vào m t th t l y chi c rương g ra ây. May mà ta ã k p bán h t tài s n, châu báu i thành ngân phi u. N nhân quay gót thì b n T ng Thu h thân xu ng m nh vư n cn h tư ng. Chàng bay vút qua khung c a s n trư c m t Tào Sĩ Hoàn. Ngư i lão qu n y băng nên c ng vư ng víu, kinh hãi nh hét lên. Hai o ch kinh l nh l o t tay h u T ng Thu ã khóa ch t hai huy t b lang và á môn. Thanh Y Ki m Khách l p t c vác lão lên vai. C b n ch y nhanh theo hư ng t phu nhân v a i. N nhân dư ng như không bi t võ công nên cư c b ch m ch p,

tai m t kém tinh tư ng ch ng th phát hi n có ngư i theo dõi. Nàng ta r vào m t căn phòng r ng ngay sau khách s nh. ây chính là thư phòng c a h Tào. T nương n bên m t k sách n vào nút bí m t k sách quay ngang l c a ng m. T ng Thu vươn tay phóng ch i m huy t n nhân. Chàng lư t n l y nàng, ng c nhiên nh n ra n nhân này ki u di m phi thư ng và không ph i là ngư i Hán. Mũi nàng r t cao, ôi m t sâu to tròn y v s hãi. Chàng b ng nàng vào trong l nh lùng h i: - Nút cơ quan óng c a n m âu? N nhân run r y ch d n. Trư ng Mi Phán Quan theo l i n vào k sách tr l i v trí cũ. Ba ngư i ưa con tin i sâu vào m t th t, h t mư i ba b c thang là n m t h m ng m r ng rãi. Nơi ây n n n sáng trưng, hương tr m nghi ngút. Cu i h m là hương án, trên th m t v t b ng á hình dáng kỳ l . T ng Thu hi u kỳ h i: - Nàng theo tôn giáo nào mà l i th b c tư ng gì l v y? T nương p úng: - Ti n n là ngư i Thiên Trúc nên theo o Bà La Môn. Còn v t kia g i là Linh c m, bi t tư ng c a... nam nhân. Ba ngư i b t ng a, ch ng ng v t kia l i quá quen thu c v i mình. T ng Thu h i l i: - V y ph i chăng Tào Sĩ Hoàn cũng là ngư i c a Thiên Trúc? - Thưa ph i! Chàng t nàng ng xu ng t gi i huy t r i nghiêm gi ng: - Cô nương không bi t võ công, t i h ch ng n làm h i. Ch c n ch ch c t tài s n c a h Tào là . T nương g t u, bư c l i phía hương án, n nút ng m m ngăn t l y ra m t rương g . Nàng trao cho T ng Thu r i ph c xu ng khóc: - Gia ph v n là ngư i Hán, lưu l c sang Thiên Trúc l p nghi p. L y v b n x m i sinh ra ti n n . Năm mư i b n tu i song thân qua i, ti n n b bán vào làm gia nhân cho m t ch c s c Bà La Môn. Lão này r t gi i võ công và nuôi m ng thu h i nh ng tuy t h c c a t Ma t sư ã l i cho Thi u Lâm t . Lan Châu tài th n kinh doanh ngành tơ l a t Thiên Trúc v Trung Hoa nên ư c ch n làm ngư i th c hi n âm mưu. Lão mang ti n n t Thiên Trúc v ây. Nay n u lão ch t, ti n n ph i tr l i quê m , ti p t c cu c i kh i. Mong công t c u v t tha nh n k b c m nh này làm tôi t . T ng Thu l nh lùng b o: - B n ta là cư ng o, gi t ngư i cư p c a, nàng không s sao mà òi theo ? N lang l c u, nho n mi ng cư i: - Ti n n ã nghe Tài Th n và T H ng Lâu nh c n danh hi u Thi t phi n công t Bách Lý T ng Thu. N cư i kia b ng t t l m, n lang nói b ng gi ng thê lương: - Mong công t thương tình. Ngư i Thiên Trúc n ng thành ki n giai c p coi k có hai giòng máu như ti n n còn thua m t con chó. Ánh m t o não kia khi n T ng Thu ng lòng tr c n. Chàng g t u: - Thôi ư c ! Ta ch ng th ng bào c a mình b ngo i bang chà p kinh r . N nhân m ng r l y t : - Nô tỳ là Tây Môn Phư ng Tư ng, mư i tám tu i, bái ki n ch nhân. Nàng m m cư i gi i thích: - Tiên ph quê Phư ng Tư ng, Thi m Tây nên l y tên c hương t cho nô tỳ. Nàng quay vào trong thu x p hành lý r i tr ra. Trong lúc ây, Thanh Y K

i m Khách ã nhanh tay h th Tào Sĩ Hoàn. T ng Thu v a ra l nh thì gã l p t c âm th ng tim Lan Châu tài th n. Lão này có trách nhi m r t l n trong cái ch t c a g n trăm huynh Kim Hoàn Môn. T ng Thu b o gã: Nhân Chu m t p úng: - i ca tha l i, ti u cõng nàng ta thì s không vư t n i b c tư ng quanh trang. Trư ng Mi Phán Quan cũng cư i hì hì: - Lão phu luy n ng t công, tuy t i ch ng dám ng vào n nhân. T ng Thu th dài b o n nhân lên lưng. Ba ngư i v n khách i m thì tr i s p sáng. ch Y n Bình m ng r m c a phòng, ng ngàng nh n ra trên lưng T ng Thu có m t thi u n l măt. Tây Môn Phư ng Tư ng v a r i lưng T ng Thu ã v i ph c xu ng: - Nô tỳ bái ki n phu nhân! Y n Bình th n m t nhưng lòng sung sư ng vô ng n, b i r i nói: - Nàng l m r i, ta ch là nghĩa mu i c a công t mà thôi. H i 16 HOÀI GIANG NG N THƯ NG C M MA T THI U TH T SƠN TI N SONG TUY T BÔN Ba ngày sau các b nh nhân m i h i ph c. oàn ngư i kh i hành tr l i Trư ng An. Tây Môn Phư ng Tư ng ã chinh ph c ư c lòng yêu thương c a m i ngư i. Nàng hi n lành và c n m n, ch ng qu n s m hôm. Dư ng như Tư ng nhi hi u ư c tâm s c a Y n Bình nên ch ng bao gi bư c vào phòng T ng Thu, giao chàng cho thát long chăm sóc. Qu chư ng và Tài Th n u ã ch t nên ch ng ai bi t lai l ch hung th mà truy sát. C Phư ng Tư ng cũng mang m t n , ung dung rong ru i trên ư ng Thiên lý. u tháng b y, b n T ng Thu vào thành Trư ng An ngh chân. Linh H Ch y b i tìm các t Cái Bang, h i thăm tin t c. Gã tr l i v i b m t r t khó coi: - i ca ! Thiên Âm Giáo không có ng tĩnh gi nhưng Thiên H ng Bang ang bành trư ng ra kh p nơi. Ch ng hi u h dùng th o n gì mà các bang h i u bó tay qui ph c ch ng h ph n kháng? i u áng ngai nh t là h ã có m t phân à thành Vũ Xương giáp v i tr ng a b n m n. T ng Thu th dài: - Kim Hoàn Môn l c b c th cô xem ra khó mà ch l i b n tà ma. Chúgn ta ph i i ngay Tung Sơn bàn b c v i phái Thi u Lâm xem sao. M sáng h ã lên ư ng, trưa ngày mùng b y có m t núi Thi u Th t. Bàn b c xong , T ng Thu ưa thu c h v ngay Hán Dương. Gi a tháng b y, oàn ngư i ng a ng nh nh p trang. B u không khí tang tóc è n ng nơi này. M t n a nhân s Kim Hoàn Môn ã mãi mãi ra i. V n Lý Phiêu Phong Thôi B ch H c ã có m t t ba hôm trư c. Không có ti c t y tr n, m i ngư i bu n bã quây qu n bên mâm cơm rư u. T ng Thu chưa k p h i h Thôi thì gã ã nói: - B m môn ch ! Ti u li u ch t ti m ph c trên núi C u Hoa ba ngày êm. Cu i cùng ã tìm ra chút manh m i. Khi v ây báo l i v i nh v lão nhân gia, h ã oán ư c lai l ch c a Bang ch Thiên H ng Bang. Thiên Tà ti p l i: - Khi nghe Thôi ti u t k r ng lão già bí n kia có dáng i kh p khi ng và m t hai ngón cu i c a bàn tay t , ta m i bi t lão chính là Tuy t H u Gia S m C m Y. Hà B c, lão gi i ki m pháp và tinh thông thu t kỳ môn n

giáp. Có l sau ba ch c năm ti m tu lão ã luy n thành môn th n công tuy t th nào ó nên m i hơn ư c Võ Lâm c Thánh. T ng Thu lo l ng nói: - Hài nhi ch e ngài tài d ng c c a ào lão. Ti t cô nương ã nói v m t lo i kỳ c có thên Tiêu H n o t Phách tán, ngay t c châu cũng không kháng c n i. a Tà gi t mình: - N u th thì B o M nh C Trùng trong ngư i chúng ta cũng thành vô d ng. Thu nhi nh i phó th nào? Chàng nghiêm ngh áp: - Hài nhi s t m th i gi i tán Kim Hoàn Môn, phân tán t trong các c s kinh doanh. Gia quy n s r i lên Tín Dương n náu. M t măt hài nhi âm th m kích ng cho Thiên Âm giáo và Thiên H ng Bang tương sát l n nhau. Khi chúng suy y u s ra tay tiêu di t. V n Lý Phiêu Phong b ng r i gh , s p l y: - Mong môn ch thu n p ti u nhân làm thu c h . T ng Thu bi t giá tr c a con ngư i tinh minh, lanh l i này, chàng g t u: - N u các h ã có lòng mu n theo ta, s tr thành ngư i th sáu trong Bát Long, thay cho Tr i Dương Ti n. Thôi B ch H c m ng r hô l n: - i ca ! Gã quay sang bái ki n tam v trư ng lão và b n ngư i còn l i trong Bát Long. Ngay t i hôm y, i h i toàn môn ư c tri u t p. T ng Thu trình bày k ho ch c a mình. M i ngư i hi u lòng chàng lo l ng cho thu c h nên nh t nh t tuân theo. Vi c lãnh o Kim Hoàn Môn và các cơ s kinh doanh Hán Dương giao cho Nh h pháp ch Thanh Ph n cùng Tam H pháp Trư ng Mi Phán Quan. Hai h pháp kia và Ngũ long i theo gia ình T ng Thu n ong Lão Tam thúc ph c a c Th Linh H có m t tòa gia Tín Dương. trang l ng l y Tín Dương, b n T ng Thu s v y n cư. Ba ngày sau, bách tính thành Hán Dương ng c nhiên khi th y chiêu bài Kim Hoàn Môn t ng àn b g xu ng. Ch nhân m i là m t thương gia trong ngành tơ l a. Không ai bi t Kim Hoàn Môn ã i kh i t lúc nào và i âu? R m tháng b y, Thư ng Sương và Bích San bày nhang èn cúng t vong h n trong khu vư n c a nơi m i. Thu c h T ng Thu em c gia ình theo. V con h s h p l c cùng Phư ng Tư ng lo vi c cơm nư c, quét d n.T ngày trang vi n có ngư i mày thư ng xuyên l ng v ng chung quanh, t i n h ng ngay c nh c ng. Cu c s ng êm bình yên khi n nh v phu nhân hài lòng. H vui vì ư c ây g n gũi trư ng phu nhưng có ngư i hơi bu n ó là ch Y n Bình. nàng ch ng th chăm sóc T ng Thu mà ph i b u b n v i các phu nhân. Do v y vi c h u h chàng tr thành trách nhi m c a Phư ng Tư ng. Dung nhan nàng c c kỳ xinh p nhưng không th khi n T ng Thu ng lòng. Phư ng Tư ng càng thêm kính ngư ng ch nhân. Chi n d ch t a sơn quan h u ã ư c tri n khai. Tr ch Y n Bình, ám th h c a chàng u chia nhau i kh p nơi, ph i h p cùng t Cái Bang tung ra nh ng l i công kích gi a Thiên Âm Giáo và Thiên H ng Bang. M t s Phân àn c a C m Ma T H ng Lâu Thi m Tây b t p kích. Hung th là m t nhóm ngư i B ch y b t m t, ng c thêu c u vòng ngũ s c. Trang ph c này úng là c a Thiên H ng Bang. Các t thi cho th y h b trúng c trư c khi b gi t. C m Ma bèn g i thư ngh hòa v i Thi u Lâm t , yêu c u phái này ng ngoài cu c chi n gi a lão và Thiên H ng Bang. Ph Luân thi n sư mau

ám ăn

m n áp ng, h a s không t n công Thiên Âm Giáo, trong lúc h chi n u v i b n Thiên H ng. Th c tâm T H ng Lâu cũng nghi ng mình b trúng k T ng Thu. Nhưng lão muôn nhân cơ h i này tiêu di t kình ch là phe Võ Lâm c Thánh, r i lúc tr v s t p kích Thi u Lâm T . u tháng tám, Thiên Âm Giáo ch T H ng Lâu cùng hai h pháp l n nãm trăm giáo chúng n núi C u Hoa. Trong ám hào khách giang h theo quan chi n, có c T ng Thu, Thiên a Song Tà và ám thu c h . Thiên H ng Bang hay tin, b trí s n nơi chân núi. Võ Lâm c Thánh m c i bào h ng nh t, u tr n. Còn Song Tuy t H u Gia thì toàn thân chói, m t b t kín. Sau lưng hai lão ch có kho ng mư i th h . Trong s ó có C u Hoa Yêu Cơ Ti t Dư Hà, Tri u B ch Ng c và Tri u ông Song. H không m c B ch y, ng c thêu c u vòng n m trong vòng tròn màu b c. Có l gi ch c v khá cao. V n Lý Phiêu Phong v i nói : - i ca ! ám ngư i sau Võ Lâm c Thánh chính là cá c ư ng ch . Võ Lâm c Thánh cư i cao ng o: - Xem ra C m Ma ch là k b t tài, ngu mu i nên m i trúng k giá h a giang ông. T H ng Lâu cư i nh t áp: - B n giáo ch âu ph i tr con! Có i u trư c sau cũng ph i tiêu di t b n ngươi, t i gì không mư n c mà xu t quân. N u mu n toàn m ng thì mau x p giáo qui hàng. c Thánh l nh lùng b o : - Ngươi hãy nhìn l i chung quanh r i hãy t c.Lão ph t tay ra hi u, hàng ngàn cung th tên là nh ng trái c u màu tr ng s a. Kho ng cách m t t m tên s không b nh hư ng b i ti ng àn ma. ào V Ngã g n gi ng: - M t ngàn trái Tiêu H n o t Phách yên c n này s c quét s ch c v n quân, sá gì ám th h áng thương c a Thiên Âm giáo ? T H ng Lâu kinh hãi, o m t nói: - B n giáo ch ch c n r i vài âm i u ã kh ng ch ư c các ngươi, lo gì không l y ư c thu c gi i? Lúc này Bang ch Thiên H ng Bang m i m l i: - Các h t hào ti ng àn c a mình vô ch, ch ng hay có dám cùng lão phu ánh cu c hay không? Chúng ta s t u, ai thua ph i thu n ph c ngư i th ng tr n. T H ng Lâu t nghĩ dù i phương có i c c cũng ch ng ch ng l i ư c Ma Âm trong kho ng cách g n. C ng v i pho Ma Âm C m Pháp kh luy n m y ch c năm, l nào l i không th ng? H T cư i nh t tán thành: - ư c! Nh t ngôn vi nh. c Thánh cùng mư i v ương ch lui xa ra, ch xem cu c quy t u. T H ng Lâu ôm án lao vút vào. C m nh mang mang, khí th m nh b o như cu ng phong. Quanh thân Bang ch Thiên H ng Bang t a m t làn sương dày c, lão th n nhiên vung ki m ón chiêu. Lư i ki m m ng manh ch m vào thân c m vang lên nh ng ti ng tinh tang không d t. T ng Thu th y chiêu ki m kỳ tuy t háo h c theo dõi. C m Ma ng n , múa tít c c m t n công quy t li t. Th nh tho ng lão búng dây àn phát ra nhưng xâm thanh ch t ngư i. Th y i phương v n th n nhiên, T H ng Lâu càng s hãi. Sau T ng Thu ây là ngư i th hai không s Ma Âm. Qua năm chiêu, C m Ma u i s c, lâm vào th h phong. B n T ng Thu ang n trên tàng cây c th cách u trư ng mư i m y trư ng. Chàng bàn b c v i song thân: - Hài nhi cho r ng chúng ta không giúp Thiên Âm giáo m t tay, C m Ma s ph i qui ph c Thiên H ng Bang. Lúc y l c lư ng tà ma s càng hùng h y

ng lên. Trên

u mũi

hơn. B n cung th Thiên H ng Bang n trong ng c ã khô vì n ng h . Chúng ta chia nhau châm l a, xua chúng ra. Song Tà tán thành, mư i ngư i âm th m rút ra phía sau b n cung th . Chúng quay lưng v hư ng Tây vì s ph n c bay ngư c l i. Chính th l i thu n l i cho trân h a công c a T ng Thu. Trư c khi n ây, chàng ã có ý nh thiêu h y t ng àn Thiên H ng Bang trên núi C u Hoa nên em theo nh ng túi da ng y d u. M i ngư i lén lút áp sát khu mai ph c, dàn hàng ngang r i d u m t o n dài mư i m y trư ng.Ng n l a bùng lên, ư c ng n gió thu l ng l ng u i v phía trư c. ám cung th Thiên H ng s hãi, b ch y tán lo n. C m Ma vui m ng quát vang: - Gi t ? Hai m h pháp lư t n như tia ch p, r i Ma âm tiêu di t b n cung th . ám giáo chúng cũng nhanh chóng lao vào. Trong phép ánh c n chi n, cung tên không có ch phát huy, b n Thiên H ng ành quăng b , rút ao ki m ch ng . Phe Thiên Âm ư c hu n luy n chu áo hơn nên b n lănh cao cư ng. Nhân s tuy ít nhưng v n chi m thư ng phong. c Thánh và các ư ng ch không ch ng n i Ma âm nên ch ng dám xông vào tr chi n v i Bang ch . H quay sang t p h u ám giáo Thiên Âm. Nh ng trái c u ch a y c ph n n tung trên u tr n a, tiêu di t ư c không ít giáo Thiên Âm giáo chúng. Thiên H ng Bang chúng ã u ng thu c gi i nên không sao, h ph n kh i ph n công. C m ma dùng phép du u ch y quanh không dám i di n v i i phương. Ma âm v n phát ra liên t c nên Bang ch Thiên H ng Bang ph i d n chân khí b o v toàn thân, không s c phát huy s h c cu i cùng, lão ng n g m vang, tung mình lên không trung. Chư ng nh màu máu d t quanh ngươi như trái c u kh ng l lao xu ng u C m ma. T H ng Lâu kinh hãi múat tít c c m bi m m t trong bóng êm. Chiêu C m Trung Lô nh này là tuy t h c th m ng c a Ma C m Tôn Gi . Chư ng kình ch m vào màn lư i c m nh n vang như s m d y. T H ng Lâu trúng li n hai chư ng, máu mi ng phun thành vòi v i tung mình ào t u. B n giáo chúng cũng v i rút theo. Lúc này l a ã lan lên sư n núi, e d a thiêu tr i t ng àn. Thiên H ng Bang ch v i quát b n bang chúng d p l a, không truy sát b n Thiên Âm giáo n a. Võ Lâm c Thánh th dài: - Gã T ng Thu này qu là l i h i, ch v i m t k nh cũng làm cho b n bang và Thiên Âm giáo thi t h i n ng n , chưa ch c T H ng Lâu ã toàn m ng v n ng Sơn. Song Tuy t H u Gia cư i ghê r n: - Lão phu s g i thư khiêu chi n v i Thiên Tà. Sư ph lão ã gi t m u thân ta t t ph i gánh l y m i ân oán này. Thiên Tà b gi t, T ng Thu s ph i ra m t báo c u. Lúc y lo gì không gi t ư c h n? Huynh mu i h Tri u nhìn nhau lo l ng. Khi h bi t Thiên H ng Bang là tà ma thì ã mu n. * * *Nh c l i, C m Ma th thương d n tàn quân v ng Sơn. Lão t hi u mình ã sai l m, trư c sau gì cũng b T ng Thu ch n ánh. T H ng Lâu bi t chàng ã giám sát ch t ch nên không dám r i th h , ch y tr n m t mình. Lão quy t nh băng r ng i ư ng t t n sông Hoài ít nh t cũng tránh ư c tr n a mai ph c c a các t Kim Hoàn Môn. Nhưng ti c là lão ã oán sai, hơn trăm thu c h c a T ng Thu ã kéo n ng Sơn, thiêu h y t ng àn Thiên Âm giáo. C m ma và hai m h pháp ã i c , b n còn l i ch ng ph i là i th c a nh ng con ngư i kiên dũng. T H ng Lâu không ph i k ngu mu i, ch có i u lão quá t cao, cho

r ng Thiên H ng Bang không th ch ng l i Ma âm, ch m t tr n là chinh ph c ư c núi C u Hoa. Nào ng Bang ch Thiên H ng Bang không s ti ng àn ma, l i có pho huy t chư ng l i h i tuy t luân ánh cho lão ph i th thương tr m tr ng. Lúc này T ng Thu mà xu t hi n thì lão khó thoát ch t. Lão l i sai i m là T ng Thu không t ph c binh mà bám theo sát nút. Song Tà cũng luy n Càn Khôn Chân Khí nên d dàng ti p thu phép Tùy Tâm o Khí. Ba ngư i không s Ma Âm s t n công C m Ma và hai m h pháp. T ng Thu vư t lên phía trư c, n mình trên cây c th c nh ư ng mòn. Ch còn vài ch c trư ng là n b sông Hoài, T H ng Lâu th phào nh nhõm. Nhưng ba bóng nh ã p xu ng u oàn quân Thiên Âm. Chiêu u khó mà c th vì i phương công l c thông th n, thân pháp nhanh nh n, ch có vài giáo chúng thương vong. T ng Thu bám ch t l y T H ng Lâu. b o ki m như lư i thép vây ch t lão ma. Ti ng àn vang lên l c lõng ch ng làm gì ư c ai. a Tà cư i nh t, xu t chiêu Diêm Vương Hoàn Ti u, cây àn b ng ng b chém gãy c n và ch nhân c a nó cũng g c ngã. Thiên Tà th y th cư i ha h ánh chiêu Thiên Lôi Khai Ph . Chư ng kình vũ bão phá tan màn c m nh, v nát u m h pháp th hai. T ng Thu quát vang, trư ng ki m rung ng bay lư n phát ra ti ng n vang r n. Chàng ã dùng n chiêu Lôi Xu t a Ph n, nương theo ki m quang bay n như cu ng phong. T H ng Lâu b thương, chân khí hao h t nên không ch ng n i tu et chiêu. Lão rú lên th m kh c, ôm l ng ng c rách toang qu xu ng th m lá khô trong r ng. Toán giáo Thiên Âm giáo b ch y tán lo n. B n T ng Thu ch ng truy sát làm gì. Lãnh Di n Thái Tu nghi n răng ch t bay u C m Ma b vài túi v i. Thiên Tà nh t l y cây àn c cư i b o: - Ta em v làm chơi cho lũ ti u hài. * * *Tinh T ng àn Thiên Âm giáo cháy r i, C m Ma T H ng Lâu b Thi t Phi n công t ch t u ã làm xôn xao c võ lâm. Các phân àn Thiên Âm ng gi i tán. Võ lâm vùng này kh i giáo Thi m Tây và các t nh tây b c t s c h t l i ca ng i T ng Thu. Nhưng Kim Hoàn Môn v n không h xu t hi n và tung ra l i c nh báo r ng Bang ch Thiên H ng Bang chính là Song Tuy t H u Gia S m C m Y. Võ công và dã tâm c a lão còn hơn c C m Ma. G n cu i tháng tám, Thiên H ng Bang ch cho s gi mang thư lên Thi u Lâm t , nh phái này g i n Thiên Tà Bách Lý H c l i khiêu chi n. S m C m Y chính th c òi Càn Khôn Phái tr máu n ba mươi năm trư c. Th i gian là sáng ngày mư i tám tháng chín, a i m là chân núi Thi u Th t. Thiên H ng Bang mu n nhân d p này tr n áp võ lâm nên cho ngư i loan báo kh p giang h . Hào ki t tam sơn ngũ nh c lũ lư t kéo n Tung Dương quan chi n. Lúc nh n ư c thư c a Song Tuy t H u Gia, Thiên tà cư i kh y: - D u h n luy n ư c Huy t Quan Tà công ta cũng ch ng coi ra gì. T ng Thu th y a Tà im l ng nhưng ánh m t y v lo l ng, chàng hi u ngay pho tà công kia r t l i h i. Nhưng tính tình Thiên Tà kh ng khái, coi tr ng danh d sư môn t t s không ch u T ng Thu thay m t. T i n chàng âm th m m i m u thân ra h i chuy n: - Hài nhi mu n bi t Huy t Quang Tà Công áng s ra sao? a Tà r u rĩ áp: - Pho bí kíp Huy t Quang g m ba môn tuy t h c: Ki m, chư ng và n i công. c i m c a tà công là phát ra màu ánh sáng r c và c h i, xâm nh p vào các huy t o c a i th khi n chân khí c n ki t r t mau. Hôm trư c chúng ta ã ch ng ki n Song Tuy t H u Gia h th C m Ma. M u thân t lư ng không ch ng n i chiêu chư ng y. Như v y thì ph thân ngươi cũng

ch ng hơn ư c. T ng Thu m m cư i tr n an: - Hài nhi luy n thành Du Già i pháp, tùy nghi phong t a y u huy t toàn thân, l i thêm pho Huy n cơ ki m pháp âu s gì lão h S m. Ch c n m u thân gi ch t lão gia không ngư i xu t tr n là ư c. Chàng h gi ng trình bày k ho ch. a Tà m ng r vu t tóc chàng: - Thu nhi gi i l m! Bi t Thiên Tà ã t a công, T ng Thu l p t c tri u t p th h . Chàng h i h : - Chư v có nghe Song Tuy t H u Gia S m C m Y có thù oán gì v i ai không?Toán M nh Diêm La ông Phương L c ã i kh p Trung Hoa, ki n văn uyên bác nên ng ti ng áp ngay: - Mư i năm trư c, lão phu n Hà B c, có nghe n h S m ã t ng gi t phu thê Long Ph ng Song Ki m Trác Tam Thanh chân núi Long Sơn huy n Long Phùng. Con trai h Trác Tung Sơn là m t nho sinh y u u i nên ng m h n ch ng dám báo thù. Lão phu ã ghé vào quán rư u c a Tung Sơn nên còn nh dung m o. T ng Thu m ng r nói: - Th t là t u x o, n u ta gi làm Trác Tung Sơn n òi n S m C m Y, lão không th t ch i ư c. Chàng bèn cùng h bàn b c k sách. Sáng hôm sau, Linh H em thanh Long Ki m ã gãy m t o n g n gang n lò rèn trong thành nh làm l i mũi, c t ng n chuôi. n trưa gã tr l i trao cho T ng Thu m t thanh o n ki m, c chuôi l n lư i ch dài úng hai gang tay. V i chi c v m i ch ng ai có Long Ki m l ng l y m t th i. th nh n ra ây chính là thanh T ng Thu ngày êm kh luy n chiêu cu i cùng c a pho Huy n Cơ Ki m Pháp. Nhưng chiêu Lôi i n H p Nhi Cương òi h i m t công l c r t thâm h u m i thi th n i. Chàng t lư ng s c mình, quay sang ôn luy n ba chiêu Kh p Huy t Liên Như, Lôi Xu t a Ph n và Phong H nh a Thư ng. Chi u ngày mư i b y tháng chín, Song Tà và các cao th Kim Hoàn Môn có m t Thi u Lâm t . L thay nàng nô tỳ Tây Môn Phư ng Tư ng cũng i theo. Sáng ra, n u Thiên Tà ý k s th y Phư ng Tư ng và Y n Bình v ng m t. T ng Thu thì ng i c nh a Tà ch ng nói năng gì. u gi Thìn, Song Tà và các cao tăng Thi u Lâm xu ng chân núi. M y ngàn hào ki t chào ón vang d i. Thiên Tà hôm nay oai phong l m li t, thân hình cao l n, m t như son, ôi m t t a th n quang l p lánh. Ông tươi cư i vòng tay áp l , sang s ng nói: ng o. Ba mươi năm trư c U Chân Tiên T thân - Kính cáo chư v m u Song Tuy t H u Gia S m C m Y luy n tà công, b t hơn trăm ng năm ng n v núi hút máu. Tiên sư Càn khôn lão nhân phát giác ra t i ác y nên gi t ch t m ác ma. Nay S m C m Y luy n thành Huyêt Quang bí kíp, tr thành Bang ch Thiên H ng Bang. H n mu n òi l i món n năm xưa thì lão phu s thay m t tiên sư hoàn tr . Ch s h n không tài òi mà thôi. Qu n hùng cư i , v ng tin vào chi n th ng c a Thiên Tà. u gi T , Thiên H ng Bang xu t hi n. Ngoài S m Bang ch còn có Võ Lâm c Thánh và năm v ư ng ch . Song Tuy t H u Gia ã b khăn che m t, l dung m o tôn quý trư ng gi . Phong thái lão qu x ng áng v i danh hi u H u Gia. Lão ư ng b vòng tay chào m i ngư i r i cao gi ng: - Bách Lý H c! Sư ph ngươi gi t m u thân ta thì hôm nay ta gi t lão báo thù.Thiên Tà ng a c cư i dài: xem ngươi có b n lãnh hay không ã. Hai ngư i chưa k p xu t th thì trong ám khách quan chi n có m t c p nam n ch y ra. Nam nhân tu i tam th p dáng m nh kh nh, m t mũi xanh

xao. N nhân ch hơn hai mươi xinh p nhưng y v s u mu n. Nàng ta khóc lóc c kéo ch ng mình l i: - Tư ng công ơi thôi i. Lão ta võ ngh thông th n, làm sao chàng ch l i? Nam nhân g t ph t nàng ra, căm ph n nói: - Ph n làm con mà không dám báo ph c m i ph m u chi c u thì còn s ng làm gì? N u nàng không lui ra ta s o n tình phu ph . D t l i, gã xăm xăm ti n n trư c m t Thiên H ng Bang ch , cao gi ng m ng: - S m C m Y ! Mư i năm trư c ngươi gi t Long Phung Song Ki m chân núi long phòng. Trác m ngày êm kh luy n võ nghê, ngay n òi n máu. Song Tuy t H u Gia cư i nh t: - Trác Tung Sơn, lão phu không gi t luôn ngươi cũng là ã có ý lưu l i hương h a cho giòng h Trác. N u ngươi không cút i thì ng trách ta tàn nh n. Tung Sơn l n ti ng: - Trác m ư c kỳ nhân truy n cho ba chiêu tuy t ki m. N u trong ba chiêu không gi t ư c lão, th s b qua m i thù nàu. Lão có dám u v i ta không? Thiên Tà s gã ch t u ng m ng, nh m mi ng can ngăn, nào ng i a Tà g t g ng: - Báo thù là ph n làm con, không gã ra tay trư c. Lát n a S m C m Y b lão u t gi t ch t thì gã s h i h n su t i. Thiên Tà cư i kh , ch ng l l i thú nh n mình không ch c th ng ư c h S m. H u Gia nghe Trác Tung Sơn khiêu khích, quay l i b o Thiên Tà: - Bách Lý H c, lão c m phi n ch ta gi i quy t xong gã o t con này ã. Thiên Tà g t u: - Không sao! Lão phu ch ư c. Qu n hùng b t ng i trư c di n bi n kỳ l ngày, h i h p lo cho a con hi u th o kia. Trác Tung Sơn rút thanh o n ki m nơi lưng ra. Lư i ki m en sì như dính m c, ch ng có v gì là áng s . Trong binh khí ph ch c p n thanh o n ki m ngư trư ng. Nhưng ai cũng bi t thanh th nh ki m y là v ttùy thân c a Hoàng xu t hi n trên võ lâm ư . S m C m Y không thèm dùng ki m nhưng l i c n th n v n Huy t Quang tà công bao ph toàn thân. Th c ra lão cũng có ý phô trương tuy t k . Qu n hùng lên khi th y làn sương sáng r c quanh ngư i h S m. Ngư i v tr c a Trác Tung Sơn quỳ xu ng th m c khóc n c n . Ti ng khóc y càng khi n Song Tuy t H u Gia coi thư ng ch th . Trác Tung Sơn c m ch t o n ki m, d ng trư c ng c, l m lũi ti n lên. H u Gia không th xu t th trư c, ành giương m t nhìn. Khi còn cách ch ng hơn trư ng, Trác Tung Sơn b t ng p n. Thân hình gã bi n m t và ki m nh en m cu n cu n như cu ng phong bão t . Khi S m C m Y nh n ra i th có n năm nươi năm công l c và chiêu ki m kia bao la như bi n l n thì ã quá mu n. Lão v n toàn l c múa tít song th , y ra nh ng o trư ng kình kh ng khi p. Nhưng thanh o n ki m ã p n phá tan màn cương khí quanh thân r ch nát thân trư c lão ma. N u T ng Thu có thêm mư i năm công l c thì lão ã táng m ng. Mư i hai v t ki m ngang d c kh p nơi, l c xương m t và l ng ng c, máu tươi b n ra tung toé. Song Tuy t H u Gia au n thét lên tung minh ào t u. Qu n hùng s ng s ngơ ngác. Lát sau m i b ng t nh, hoan hô vang d i. Võ Lâm c Thánh g n gi ng: - T ng Thu ! Lão phu t nh n tâm cơ kém xa ngươi. T ng Thu cư i mát:

t, ch ng th

- Ti n b i là b c kỳ nhân, sao l i sa vào con ư ng hôn ám như v y. Vãn b i th c lòng ch ng hi u n i? ào V Ngã cư i vang: - C m ơn ngươi ã coi tr ng. Nhưng lão phu th i ân c a H u Gia ch ng th không h t lòng phò tá. T nay chúng ta là k t thù, ng trách ta tàn nh n. D t l i, lão quay lưng d n th h lên lưng ng a r i kh i Tung Sơn. Qu n hùng xúm l i chúc m ng. T ng Thu tr m gi ng nói: - Th c s S m C m Y không l i h i b ng Võ Lâm c Thánh. V i tài phóng c c a lão, mu n th ng tr võ lâm ch ng khó gì. N u chư v mu n thoát c nh làm nô l cho Thiên H ng Bang thì ph i oàn k t l i, cùng phái Thi u Lâm ương c . Qu n hào ng thanh h a s tham gia cu c chi n giáng ma. H gi i tán tr v quê cũ ch i hi u tri u c a Thi u Lâm t . Trong võ lâm không ai bi t n b n lãnh c a T ng Thu còn l i h i hơn Thiên Tà. Th y chàng b i Song Tuy t H u Gia, h càng cho r ng Thiên Tà có võ công vô ch. * n Tín Dương. * *Ba ngày sau, Thiên a Song Tà và b n T ng Thu v Thư ng Sương và Bích San m ng r bày ti c m ng công. Y n Bình mau mi ng k l i vi c mình và Phư ng Tư ng hóa trang cùng T ng Thu qua m t Thiên H ng Bang ch . Thiên Tà hài lòng khen ng i: - Thu nhi cơ trí tinh minh, võ công kém i phương nhưng l n nào cũng dành th ng l i. Chàng gư ng cư i áp: - Hài nhi ch ng dám quên l i giáo hu n c a ph thân nên t ư c chút thành t u. M t ph n cũng nh vào may m n. Nhưng ngày nào chưa tìm ư c cách gi i ch t c Tiêu H n o t Phách tán hài nhi ch ng th ng yên. ư ng Thái B ch lên ti ng: - Hôm trư c, ti u ã nh t ư c m y trái c c u trong tr n Thiên Âm giáo t n công núi C u Hoa. C c phu nhân ã nghiên c u nhưng không tìm ư c gi i dư c. Hay là chúng ta em n B c Kinh cho Tam Nh t th n y xem th ? - Hay l m! Chim câu c a Cái Bang s mang thu c c và thư n ô, như v y s nhanh hơn nhi u. êm y, T ng Thu vui ùa v i thê t , én cu i canh hai m i tr v phòng. Hai v phu nhân b n chăm sóc con thơ nên chàng ph i ng riêng.Mây en v n vũ nhưng cơn mưa thu không ch u xu ng, ti t tr i c c kỳ oi b c. T ng Thu t m xong tr n ng i to công. Lãnh Di n qua l i hành lang, b o v cho chàng. N a canh gi sau, chàng x công, xoay qua nghiên c u kh u quy t c a pho Xúc C t Du Già i Pháp. Chàng có c m giác r ng pho th n công Ph t mppn này con nhi u i u o di u. Phư ng Tư ng bưng trà vào, th y da th t chàng nhăn nheo x u xí, li n cư i b o: - Công t may m n tìm ư c chân sinh nhưng l i luy n sai phương pháp nên m i có hi n tư ng này. Các trư ng lão Bà la Môn có th t chôn mình dư i t mư i ngày mà khong ch t. Da d h v n bình thư ng nhưng ao ki m ch ng th thương. T ng Thu gi t mình h i l i: - N u luy n n m c i thành có th ch ng l i m i ch t kỳ c hay không? Phư ng Tư ng v a châm trà v a áp: - Lúc y các l chân lông u óng kín, hơi th cũng không c n, ch t c nào h i n i.

Nàng bưng trà n cho T ng Thu r i l y khăn lau nh ng gi t m hôi trên ngư i chàng, T ng Thu d u gi ng:- Nàng có th ch cho ta nh ng ch sai sót ư c không? Phư ng Tư ng nghiêm gi ng: - N u có b n ch Ph n thì nô tỳ m i bi t công t sai ch nào? i v i Hán văn Nô tỳ không thông tinh l m. - ư c, ta s i T Xuyên tìm xem tien sư nguyên b n âu. Nay i v cũng m t hơn hai tháng, l i ph i rèn luy n, s r ng s không k p i phó v i c Thánh. Phư ng Tư ng v i nói: - Nô tỳ s i theo công t , tìm ư c chân kinh, ch ra ch sai sót, công t có th luy n trên ư ng tr v . N u không có cách ch ng l i kỳ c, công t l i ây cũng vô ích. ta phái ngư i n núi C u Hoa dò thám xem tình hình th nào r i m i quy t nh ư c. Sáng ra, chàng b o c Th Linh H và V n Lý Phiêu Phong i Huy Châu dò xét tình hình Thiên H ng Bang. Hôm sau, chim âu bay v báo tin có tám ngư i l m t, da ngăm, áo tr ng, u qu n khăn trông r t kỳ l vào T ng àn C u Hoa và không tr xu ng. Ch c ch n h không ph i là ngư i Hán. Phư ng Tư ng ang hàu trà Song Tà và T ng Thu, nghe chàng c tin này, th t s c b o: - Công t ơi! nguy r i. H chính là Thiên Trúc Bát i Giáo Sĩ, th n công và pháp thu t r t cao siêu. T ng Thu cư i mát : - H l i h i t i au cũng ch ng th tìm ra nơi n y mà t n công. Tư ng nhi s gi ch ? Phư ng Tư ng tròn m t nói: - NHung n u h én ánh phá Thi u Lâm T li u công t có ng i yên ư c không? Thiên Tà ch nh s c: - N u phái Thi u Lâm th t th thì chính khí tiêu tan, b n ta s n m t. Thu nhi mau g i thư cho h bi t ngay i. Tông Thu vâng l i, th o nhanh m t lá thư, giao cho Lãnh Di n mang ra cho gã hoá t ng i trư c c ng gia trang. H i 17 L C TH Y VÔ TÌNH NHÂN H U TÌNH C U TH N Y GIÁ H A GIANG ÔNG ng ình n Hiên Chi u hôm sau, Cái Bang mang thư h a t c t h Viên H ch lâm tr ng b nh, mu n g p chàng trư c khi ch t. Cũng may h i u tháng chàng có nh Cái Bang chuy thư n Sơn ông v n an nên M nh Hàn Phu m i bi t có th liên h v i chàng qua ám hóa t . T ng Thu bu n r u nói v i Sòng Tà: - Hài nhi là h u nhân c a Th o Kính, t t không th v ng m t ư c. Hài nhi s i trư c b ng th n mã, may ra còn k p g p ngo i công. Thiên Tà tán thành: - Thu nhi c i trư c, ta và bà lão này s theo sau. Qua m t l n g p g , Bách Lý H c r t yêu m n Hiên Viên o. Thư ng Sương v i x p hành lý chàng lên ư ng ngay. Vân nhi là thiên lý mã nên ch sau năm ngày êm chàng ã có m t T Châu, cách Lương Sơn m t ngày ư ng.

Tr i ã s m t i, ngư i ng a u m t m i. T ng Thu quy t nh vào l i m ngh ngơi, canh tư s i ti p. Nhưng lòng l i áy náy nên d ng cương trư c c a ph m i m v y lão kh t cái gài l i h i thăm. Lão nghe chàng c m t kh u, kính c n nói: - Ti u nhân là Lý Phúc, t Cái Bang, xin l ng nghe m nh l nh c a công t . - Không có gì! Ta ch mu n bi t b nh tình c a Hiên Viên lão gia H ng ình th nào r i? - B m công t ! T Châu có tr m chim câu nên m i ngày u nh n ư c báo cáo. Nghe nói H C u chưa nguy ng p l m. T ng Thu yên d , thư ng cho lão nén b c, nh i tìm ch tr . B ng lão hoá t gãi u nói: - B m công t , chi u nay, ti u nhân i ngang tư ng sau, trang vi n ngo i thành, tình c nh t ư c m t m nh gi y có nh c n danh t c a công t . Ti u nhân nh sáng mai g i v t ng àn, nh chuy n n công t . Nào ng l i g p công t ây. Lão l y trong túi ra, m nh gi y nhàu nát vì t ng b vo tròn. Trên y ch có m y ch : B o Thi n Phi n Công T n c u ta. Thư ng ngàn lư ng b c. Tang Luân T ng. Nét ch ngh ch ngo c b ng than b p, r t khó c. T ng Thu kinh hãi nói: - Ngư i này là Thúc công c a chuy t thê, ch ng hay trang vi n y âu? Lý Phúc th y ngư i chàng y b i ư ng, cư i b o: - Tr i còn r t s m, công t c vào l i m t m g i, ăn u ng. M t canh gi n hư ng dãn công t n c u ngư i. sau, ti u nhân s T ng Thu g t u: - T t l m! Lát n a Lý lão n Kim Thành l i m g p ta u canh ba, chàng theo lão ăn mày n phía sau trang vi n n i, nơi lão ã nh t ư c m nh gi y. Lý Phúc ã báo trư c r ng b c tư ng quanh Thân gia trang cao n hai trư ng nên T ng Thu b o lão tìm m t s i dây th ng b n ch c. Ch ng có th v a ư c nhưng lúc tr ra còn có thêm Sa Thư ng Th n Y Tang Luân T ng. T ng Thu eo cu n dây, tung mình lên bám l y u tư ng. Nhìn vào trong th y èn ã t t, chàng th u dây cho Lý Phúc. T ng Thu tu t xu ng, dán sát ngư i vào chân tư ng. Trư c m t chàng là tòa nhà kiên c cách tư ng ngoài ch ng hai trư ng. Trên vách có hàng l thông hơi r ng gang tay, thay cho c a s . Mùi thu c b c hăng h c xông ra t hàng l y. Chàng oán Tang lão b b t bu c làm vi c trong dư c th t kia. Lão ã vi t thư, gói vào v t n ng thò tay qua l thông hơi ném ra ngoài. T ng Thu nh y lên bám l nhìn th . Gi a nhà là n i thu c l n ang sôi sùng s c. Tang Luân T ng hình dung thi u não, ng i ch m c i. Th y không còn ai khác, T ng Thu truy n âm g i: - Tang thúc công! Ti u tôn t ang phía sau dư c th t. Xin h i c a trư c có ai không? Sa Thư ng Th n Y vui m ng khôn xi t, nhìn v phía l thông hơi, lão ch y n thì th m: - Thu nhi! G n năm nay ta s ng như trong a ng c, may mà ngươi l i n. À, c a trư c r t kiên c và có hai ngư i canh gác. Chúng không gi chìa khóa. T ng Thu g t u: - Thúc công c gõ c a, gi ò c n vi c gì ó. Hài nhi s gi t chúng d hơn.Lão hi u ý, quay lưng bư c c a, T ng Thu thì lư t n góc tư ng phía tây ch i. Lát sau, nghe tên võ sĩ càu nhàu:

ng i

- Lão mu n gì thì n sáng mai, b n ta làm gì có quy n quy t nh. Chúng nói qua khe c a nên quay m t vào trong. T ng Thu lư t n chém bay hai chi c th c p. Nh v y chúng ra i r t êm ái, ch ng th than câu nào c . Chàng gi cho hai cái xác ngã t t xu ng g ch r i dùng Nha Hoàn c a m nh. khóa tuy l n nhưng b ng s t nên b c t d dàng. T ng Thu lách vào, ch y n nói nhanh: - Thúc công lên lưng, tôn t s ưa ngư i thoát ra. Lão g t u nhưng l i ch y n bên chõng tre, ch p l y chi c túi v i r i m i ch u i. Cu i canh ba, Tang lão ã tươi t nh, ng i trong phòng T ng Thu. Mâm rư u th t long tr ng trư c m t là i u mà su t năm nay lão không dám mơ n. Ch lão no nê, T ng Thu m i h i: - Vì sao thúc công l i sa vào ch n y và lai l ch Thân gia trang th nào? Tang Luân T ng c n chén, bùi ngùi nói: - Năm trư c, lão bu n vì àn Sa Long b tiêu di t, ph n chí b nhà vào Trung Nguyên, nương nh ngư i b ng h u thâm giao là T ng c Sơn H i Quan Chu an Khâu, nào ng ch hơn tháng sau h Chu b gian th n vu cáo là tham ô và tư thông v i ngo i bang. Quan quân Hà B c vây ch t tư dinh T ng c, b t toàn gia và c lão phu gi i v thiên lao B c Kinh. Lúc b tra h i lão phu th c tình khai mình là Sa Thư ng Th n Y ngo i Mông. Hai tháng trôi qua, có ngư i n lãnh lão phu ra ưa v Sơn ông, b t ph i luy n cho ư c lo i kỳ c tuy t th vô song. K y ã ph võ công c a lão phu và nh t ch t trong dư c th t. Sau này lão phu nghe lén b n võ sĩ gác c a bàn b c m i bi t Thân trang ch chính là Hoàng H i Th n Long Thân M S c. Lão là bá ch u. H Thân mưu tóm g n võ lâm c a bi n ông và ư c Tr n thái sư làm h u thu n cho Tr n thái sư t o ph n. T ng Thu cư i nh t: - Thúc công yên tâm, có ngày tôn t s ch t u Th n long thúc công nguôi gi n. Gi thì tôn t ph i i ngay Lương Sơn g p m t m t v trư ng b i ang h p h i. Chàng bèn k cho Tang lão nghe m i quan h kỳ di u c a mình v i Hiên Viên h ch . Sa Thư ng Th n Y cư i b o: - ã có lão phu ây mà không c u ư c Hiên Viên o hay sao? T ng Thu m ng r : - úng v y! Tôn t quên m t. Gi a canh tư chúng ta s lên ư ng.Nhưng ch ng ai ch u ng , Tang lão h i thăm tình hình võ lâm, nghe nói Võ Lâm c Thánh ch ư c Tiêu H n o t Phách tán l i h i khôn lư ng, Tang lão cư i mát: - Lão phu tuy n d t nơi sa m c hoang vu nhưng không tin mình l i kém h ào. Ch c n mư i ngày ta có th tìm ra thu c gi i c u b t c ch t c nào. T ng Thu hoan h nói: - N u ư c thúc công h tr , tôn t ch ng s tên ma u nào c . À, San nhi ã sanh nam t r t kháu kh nh. Sau này thúc công v già ch ng s thi u ch u m b ng. Sa Thư ng Th n Y áp: - Lão phu m t h t võ công ch ng th v l i nơi hoang m c ành ây v i v ch ng ngươi. u canh tư, hai ngư i khăn gói lên ư ng. Tang Luân T ng gi ây g y y u, ch còn sáu b y ch c cân nh v y Vân nhi ch hai ngư i mà v n phóng như bay. Chi u hôm y, Hiên Viên gia trang hi n ra trư c m t. B ch Vân Cư Sĩ Hàn M nh Phu nóng ru t, i qua i l i trư c c a trang, m t dõi nhìn v phí quan o. Nge ti ng vó ng a d n d p, lão m ng r ch y ra. T ng Thu ôm Tang

lão phi thân xu ng t, h i ngay: - B nh tình c a ngo i công như th nào r i? Hàn lão sa l áp: - Kính nhi nhanh lên, ngư i như ng n èn s p t t. Tang Luân T ng m m cư i: - Còn th là không sao. T ng Thu v i gi i thi u: - B m ph thân, ây là Tang Luân T ng, thúc công c a San nhi. Ngư i là b c th n y tuy t th , chúng ta không c n ph i lo n a. Cư sĩ hân hoan vòng tay: - Ti u i t là Hàn M nh Phu kính th nh i thúc vào trong.Ba ngư i i th ng vào h u s nh, Hiên Viên h ch ang n m thoi thóp trên giư ng. B ch Lan và Tôn Thái Vân ang r u rĩ, xoa bóp chân tay cho lão. Nhìn th y T ng Thu, B ch Lan sa l nói: - Ngo i công ch c không qua kh i. Kính nhi mau n g p ngư i. T ng Thu m m cư i l c u: - M u thân yên tâm, ã có tay th n y ây, ch ng ai ch t ư c âu. Tang Luân T ng thăm m ch, v ch m t b nh nhân. Lão cau mày c i áo ra xem. Trên da y nh ng ch m xám en, nh b ng h u ũa. Lão vu t râu cư i b o: - Ch t c à la th m nh này không th làm khó ư c lão phu. T ng Thu gi t mình: - Té ra ngo i công b h c? - úng v y ! Xem ra hung th cũng là b c cao th trong c môn. Tang lão m túi, l y ra ba viên thu c khác mày ưa cho Thái Vân: - Ti u nha u tán nh thu c này v i rư u cho b nh nhân u ng ngay. T ng mu ng thu c ư c vào mi ng H ch . Ch lão u ng xong Luân T ng b o M nh Phu: - Túc h truy n n i l c vào thân th l nh nh c, tr c ch t c ra. H ch ng i lên M nh Phu truy n chân T ng Thu và Thái Vân khí. M hôi Hiên Viên o toát ra như t m, b c mùi tanh tư i r t khó ch u. Hai kh c sau, H ch thoát c nh hi n nghèo, có th t mình v n khí công. Sáng hôm sau, Thiên a Song Tà n nơi. Th y Hiên Viên o ang cùng m i ngư i dùng i m tâm trong khách s nh. Thiên Tà cư i ha h : - H ch tráng ki n th này mà lũ hóa t l i b o r ng s p ch t, báo h i ta và bà lão này ch y không k p th . Hiên Viên o ng lên ho n h nói: - Qu th c là ti u v a ch t i s ng l i. May mà Kính nhi ưa tay th n y n, n u không gi này ã v t tiên. Song Tà nh n ra Sa Thư ng Th n Y, gi t mình ng ngàng. Tang lão ngư ng ngùng nói: - Lão phu b giam c m c năm nay, may ư c Thu nhi c u ra, chuy n cũ mong nh v b qua cho. T ng Thu kéo gh cho Song Tà ng i r i cư i b o: - Chuy n còn dài, song thân c lót d , hài nhi s k cho nghe.Trong lúc h ăn u n, chàng tu n t k l i m i chuy n. a Tà qu c m t: - êm nay chúng ta kéo n Thân gia trang, xem th Hoàng H i Th n Long l i h i n âu ! T ng Thu b ng h i: - Tang thúc công có ti t l Thân M S c bi t quan h v i tôn t không? Tang th n y v i áp: - Không ! Nhưng sao Thu nhi l i h i v y? Chàng t t n áp:

- Lúc phá c a, hài nhi ã c tình không dùng n b o ki m. S chúng nh n ra lai l ch mà b tr ng. Võ lâm ai cũng bi t Ti u tôn có thanh Huy t Hãn th n ki m ch t s t như bùn. Ngư Nha Hoàn ã l i d u v t như m t lư i cưa, h Thân s không nghĩ n ti u tôn. Hiên Viên o t v không hi u: - V y trong lòng Kính nhi lo l ng i u gì? Chàng nghiêm gi ng áp: - Ti u tôn cho r ng vi c ngo i công b h c là cái b y c a Thiên H ng Bang. ư ng v ã b mai ph c. Có l Hoa Di n Phi Ma ã ti t l m i quan h gi a ti u tôn và h Hiên Viên v i ng b n Mai Hoa Bang. Sau khi tà bang này tan v k y ã u nh p Thiên H ng Bang và k cho c Thánh nghe. Thiên Tà lo l ng nói: -H ng ình gi ây không còn là ch an toàn n a. Ch c Hiên Viên lão nên r i v Tín Dương v i b n ta. Tang Luân T ng m t h t võ công nên sinh ra nhút nhát, lão th dài: - Bi t có v ư c n nơi hay không ã? Qu th t là tình th r t nguy hi m. Tang lão, B ch Lan, Thái Vân u y u u i, mu n b o v h an toàn ch ng ph i d . Tôn Thái Vân th th : - Ti u mu i nghe m i ngư i tán t ng ca ca cơ trí siêu phàm, ch c ã có cách i phó? T ng Thu vu t tóc nàng, cư i b o: - Vân mu i ng cho ca ca lên mây xanh như v y. Anh em tâng b c nau, không s b cư i sao? Vân nhi ph ng ph u nói:- Ti u mu i nói th c lòng mà. L n nào ra T Châu mua s m cũng ư c nghe lão Tô Tam Thiên Hương trà th t k v nh ng chi n công c a Thi t Phi n công t . B ch Lan phì cư i: - Té ra vì v y mà l n nào Vân nhi cũng i n t n chi u m i v . Hiên Viên o c ý nói: - Lão phu cũng thư ng c i trang vào thành u ng trà, nghe k chi n tích c a Kính nhi mà khoan khoái c cõi lòng. Năm trư c, ch Y n Bình có t ng cho lão và B hc Lan hai chi c m t n . T ng Thu ngư ng ngùn nói lãng sang tài khác: - Hài nhi cho r ng b n trinh sát Thiên H ng Bang T Châu ã th y hài nhi n h ng ình. Cư c trình c a Ô Vân Cái Tuy t r t d nh n bi t. Nhưng do chúng không bi t ra liên l c b ng chim câu nên s oán r ng hài nhi ch cách Sơn ông không xa. Th hai, vi c Tang th n y xu t hi n c u s ng ư c ngo i công là ngoài d ki n. Ch t c này g y nh ng hi n tư ng gi ng như b nh thương hàn, hài nhi ch ng th nghi ng gì, tr v b ng ư ng cũ. Nay chúng ta i l trình, i th ng xu ng phía Nam, ngư c dòng sông Hoài v Tín Dương thì s thoát ư c. a Tà càu nhàu: - Thu nhi nói không sai, nhưng ch ng l l i b qua cho gã Hoàng H i Th n Long kia? H n ã hành h Tang lão su t c năm tr i. Không gi t i thì ta ch ng cam tâm. Tang Luân T ng c m ng ch ng nói nên l i. T ng Thu cư i áp: - Hài nhi chưa nói h t ý. Ph n h Thân, chúng ta s tr thù b ng cách khác, chính Võ Lâm c Thánh s n Thân gia trang r i c, t nhà. Lúc y, Hoàng H i Th n Long s d a th l c c a Tr n thái sư mà tiêu di t Thiên H ng Bang. ó là cách báo thù t t nh t. Thiên Tà hoan h khen ng i: - Ngươi úng là tên ti u qu khó chơi. Phen này c c Thánh l n Tr n

sư th i u kh n n. Tang lão l c u: - êm nay chưa th t n công ư c, ta nghe nói h Thân ã i B c Kinh, ba ngày n a m i v n. T ng Thu g t gù: - Như v y cũng t t, Thúc công bào ch t dùm lo i ch t c không m nh l m. Có th h Thân m i dám kéo quân n núi C u Hoa.Hàn M nh Phu m i Song Tà vào sau t m g i ngh ngơi. Thái Vân li n r T ng Thu ra h hái B ch T n n u canh. Chàng chi u theo ý cô em bé b ng, theo nàng xu ng thuy n nh . T ng Thu ch m rãi chèo Thái Vân hái. Nh ng bông hoa sen ki u di m, lung linh soi mình trên sóng nư c g i nh n bài thơ L c Th y khúc c a Lý B ch, chàng cao h ng ngâm nga: L c th y thu phong hàn Nam h thái B ch T n Hà Hoa ki u d c ng S u sát dãng chu nhân T m d ch: Nư c bi c gió thu l nh H Nam hái B ch T n Hoa sen xinh mu n nói S u ch khách chơi thuy n. Th c ra chàng ã s a ba ch cu i trong câu u. Nguyên văn là: L c th y thu minh nguy t . Nhưng gi m i ban trưa, làm gì có trăng sáng? Ch có làn gió thu l nh l o th i bay mái tóc Thái Vân. Vân nhi th n thùng nói: - Ca ca ng b n c t, ti u mu i x u xí âu th so v i nh ng óa sen này. B ng nàng sa l , cúi u thì th m. Như t nói v i mình: - Ph i chi chúng ta là ngư i xa l ? T ng Thu h i l i: - Sao Vân mu i l i mu n v y? Thái Vân ng ng u lên, ôi m t p nh t nhòa vì l , tia nhìn ai oán th lương. Nàng nói: - Ti u mu i t nhò ch quanh qu n nơi này, s ng i t ch m ch cô ơn. Ch ng ai ý r ng ti u mu i ã tròn mư i tám tu i, ã bi t m ng mơ. L n u g p ca ca, ti u mu i ã em lòng say m m i tương tư. Nhưng oái oăm thay, chàng l i là hóa thân c a bào huynh. Ti u mu i ành ôm m i tuy t tình này n ngày tóc b c mà thôi. T ng Thu th c s rung ng trư c m i chân tình và v s u mu n vô b c a Thái Vân, chàng cư i áp: - Ngu huynh r t bi t ơn lòng yêu thương c a Vân mu i. Ch s lão gia t và l nh huy n ư ng không tán thành, n u không ngu huynh s ng l i c u hôn Vân mu i.Chàng nói th t lòng mình vì Thái Vân rât gi ng Tam Phong H Ly H ng Lăng Phư ng, ngư i v b c m nh c a chàng. Thái Vân vui m ng khôn xi t, nhìn chàng âu y m nói: - Ti u mu i s thưa l i v i m u thân, may ra ngư i thuy t ph c ư c ngo i công. Chi u hôm y, Thái Vân ch y n tìm T ng Thu báo tin vui: - Ngo i công và song thân ã tán thành, Thu ca có th nh ph m u ng ra c u hôn r i y. T ng Thu v i vào phòng Song Tà, trình bày c s . Thiên Tà cư i ha h : - Hay l m! Ch ng thà làm cháu r còn t t hơn làm cháu h . Phen này lão Hiên Viên o không còn dám em thuy t luân h i ra cãi lý v i ta n a r i. Trong b a cơm t i, Thiên Tà sang s ng nói:

- Hiên Viên lão ! Ta mu n xin Thái Vân v làm dâu h Bách Lý lão th y th nào? Hiên Viên o gư ng cư i: - Có m t i u mà lão phu chưa k cho lão huynh và i t u nghe. Tháng trư c Bang ch Cái Bang C m Y Cái Tư Mã Thùy ã ên chơi t xá m y ngày. Lão nghe nói v s hóa thân c a Th o Kính li n cư i dài, b o r ng lão ã nghe T ng Thu ti t l . Lão n i tính hi u kỳ li n l t s b Cái Bang tìm mư i ngư i sinh cùng lúc v i Thu nhi. Qu nhiên có n hai ngư i mang d u son thùy châu bên ph i và huy t trung thu. T lúc y, lão phu không còn coi Thu nhi là Th o Kính n a. Nay nh v cho Thu nhi làm r h Hiên Viên th t úng v i tâm nguy n c a lão phu. Thiên Tà hoan h nâng chién: - Có th ch ! Lão phu su t i h c o thánh hi n, không gi i thích ư c vi c này, ăn ng ch ng yên. a Tà vui v nói: - Thu nhi! Mau ra m t cho úng l . Chàng vén áo l y: - Ti u t kh u ki n ngo i công, nh c ph và nh c m u. Thái Vân cũng l y Song Tà. H ch cư i b o: - Lão phu ch xin m t i u là con trai c a Thái Vân s mang h Hiên Viên. ám gia nhân ã bi t trư c, kéo vào chúc m ng. Tr m t ngư i ã tr n i, ch còn có tám ngư i nhưng u là k tâm phúc.Hàn M nh Phu ch h ra kh i m i nói: - Lão gia yên tâm! B ch Lan ã th thai ư c hơn tháng, s có cháu cho ngư i b ng ngay thôi mà. B ch Lan năm nay ã ch n năm mươi, bà h i th n cúi u ch ng dám ng ng lên. H ch cao h ng b o Thái Vân n u thêm m y món nh m cùng m i ngư i thù t c. Sa Thư ng Th n Y b ng h i: - Lão phu nghe Thu nhi k v con quái v t dư i h . Xin h i ph i chăng nó có n sáu chân? H ch gi t mình: - úng v y! Sao Tang lão huynh l i oán ra? Tang Luân T ng c ý nói: - Trong c thư có nh c n lo i L c Túc Ng c Xà, mi ng cá s u nhưng là thương. Xương c a loài r n. Da c a nó c c kỳ b n ch c, ao ki m ch ng th nói tán thành b t s làm nguyên li u c a m t ch t c có m t không hai. Ch ng hay lão huynh có gi l i ư c gì hay không? Hiên Viên o bùi ngùi nói: - Ngày y lão phu ph i dùng n mư i hai thành công l c m i v nát ư c xương u con v t. L p da dư i b ng c a nó không b n ch c như trên lưng nên có th m ra ư c. Khi phát hi n nó ã ăn th t kính nhi, lão phu ành ph i ng m h n, chôn c t àng hoàng. B i vì trong xác c a nó có máu th t c a a cháu cưng. Hơn hai mươi năm ã qua, ch c ch còn l i b xương. Hôm sau, ngôi m c a L c Túc Ng c Xà ã ư c ào lên. H u h t u ã m c nát, ch còn l i sáu t xương s ng và vài m nh xương s . Tang lão hoan h nói: - Bao nhiêu ây cũng là quá l m r i. Ch thêm vài v n a là có th ch thành ch t Du Tiên Vô Hình Ph n. c Thành dù có tài gi i n âu cũng ph i bó tay. Thiên Tà hi u kỳ h i: - Ch t c này l i h i ra sao? - Như tên g i, ai vư ng vào s ng m t gi c dài vô t n, s ng cũng như ch t.

T ng Thu hài lòng b o : - Hay l m ! Phe ta l có trúng ph i cũng còn c u ư c. Nhưng ch t c dành cho Thân gia trang Thúc công ã có ư c dư c li u chưa? Tang lão cư i xoà :- Hôm trư c, ta ã em theo m y cán n c r n, r t mu n ch lúc nào ch ng ư c. Hoàng H i Th n Long ã cung c p r t nhi u th c a quý này. a Tà h i: - Th Tang lão ã bào ch cho h thêm ch t kỳ c nào chưa? - Lão phu ch ưa ra có ba lo i h ng hai và m t s gi i dư c. Nhưng c Thánh ng ph i cũng m t n a tháng m i tìm ra cách kh c ph c. Canh ba êm mùng năm, có sau bóng ngư i xu t hi n trên u tư ng phía Tây Thân gia trang. Năm ngư i che m t, m t l di n. Ch c n b b ch y ng c thêu c u vòng là bi t lai l ch. Ngư i không b t khăn có dung m o tu n tú, râu ba chùm en nhánh. Lão ng a c cư i vang: - Thân M S c! Võ Lâm c Thánh và anh em Thiên H ng Bang ã n ây, sao không ra tay nghinh ti p? èn u c sáng trưng, cao th ùa ra ông như ki n. B n chúng u có dáng i r ng chân c a nh ng ngư i quen v i sóng bi n. Hoàng H i Th n Long là m t ngư i tu i năm mươi, thân hình m nh kh e tóc hoe, da s m n ng. Phong thão lão có v ư ng b , hào s ng. Nhưng dư i cái v anh hùng, h o hán y là m t tâm cơ qu quy t và tàn ác khôn lư ng. Lão vòng tay cao gi ng: - T i h ngư ng m thanh danh c a ti n b i và quí bang ã t lâu. Dám h i hôm nay giá lâm có i u gì ch giáo? c Thánh cư i nh t, tr m gi ng: - ưng hòng l y v i thưa che m t thánh. Ngươi nuôi dã tâm tóm g n võ lâm làm h u thu n cho Tr n thái sư t o ph n. Thiên H ng Bang ta cũng mu n th ng tr Trung Hoa, âu th khoanh tay ng nhìn. êm nay lão phu s cho b n mi n m mùi Tiêu H n o t Phách tán. Lão v a d t l i thì năm ngư i kia vung ta r i c ph n. H ng thu n gió nên ph n l n các th h c a Th n Long u trúng c. Thân M S c kinh hãi, quát thu c h t n ra. c Thánh cư i ha h kéo quân rút lui. M sáng, tám bóng ngư i âm th m r i H ng ình, i v phía Nam. ám gia nhân v n sinh ho t bình thư ng nhưng ch vài ngày n a h s gi i tán, tr v nhà. M i ngư i ã ư c thư ng m t ngàn l ng b c làm v n mưu sinh. ám hóa t ã ch s n cánh r ng v ng phía ông thành T Châu v i c xe t mã l ng l y, r ng rãi. Lát sau, m t gia inh quy n quý ung dung dong ru i v hư ng Nam. n b ò sông Hoài, lên thuy n l n v Hà Nam vì Hai ngày sau, h ngư c gió, ngư c nư c nên mư i ngày n a m i có m t Tín Dương.B ch Lan t ngày sinh n , b n b u con thơ, không th chi u ch ng trư ng phu như trư c lòng nàng cũng áy náy nên không gi n khi T ng Thu có thêm thê thi p. Hơn n a chính Song Tà ng ra cư i h i thì nàng còn dám nói gì n a. Thư ng Sương thì lúc nào cũng d u dàng và r ng lư ng. Nàng ôm l y Thái Vân bi u l lòng yêu m n. T i n, B ch Lan b c b i h i: - Sao i thư l i vui khi th y Tư ng công l y thêm v ? Nàng vui v dơ năm ngón tay, ý nói r ng T ng Thu s có n năm v phu nhân. San nhi kinh hãi nói: - Th c th sao? Ch ng l i thư có tài tiên oán? Thư ng Sương ch m m cư i, n ng n u hài nhi. Ngày còn sa m c, Tang Luân T ng r t m m B ch Lan. nay ư c trùng phùng ông cháu qu n quít bên nhau. Th n y b t tay vào vi c bào ch gi i dư c

c a Tiêu H n o t Phách tán v i s giúp c a Thiên Tà và Hiên Viên o. H u ã già nên r t h p nhau. T ng Thu ch nhà v i thê t ư c úng ba ngày ã v i lên ư ng. Chàng d n theo ba h v , Linh H và Phiêu Phong ã có m t núi C u Hoa. Chi u ngày hai mươi sáu tháng mư i, b n T ng Thu v n huy n thành Ph Dương cách núi C u Hoa sáu d m. B n th t cái ch ư ng n khách i m mà Linh H tr . Hai gã ang r u rĩ, nhâm nhi chén rư u, ng m nhìn nh ng gi t mưa thu l t ph t, m ng r ón chào. c Th Linh H th phào nói: - i ca không n thì ti u phát iên m t. B n Thiên H ng Bang ch ng có ng tĩnh gì c . Ti u và gã m ng ngư i này như b giam l ng ây. T ng Thu cư i nh t: - Ngươi có dám ch c r ng phe i phương không h r i núi C u Hoa? ư ng Thái B ch hi u ngay r ng ã có chuy n. Ga nghiêm ch nh nói: - Ti u có th l y u mà th . V n Lý Phiêu Phong l p t c xu ng l u g i lão bán chi u ang ng i trư c c a khách i m. Lão lên n vòng tay kính c n thưa: - Ti u nhân là Thi t ng Phong, phân à ch phân à Huy Châu, c trách vùng núi C u Hoa. T ng Thu g t u h i: - Các h có th oán ch c r ng Thiên H ng Bang không h ưa quân xu ng núi?- B m công t ! Ba trăm t quí bang hóa trang thành h ng ngư i, giám sát ch t ch núi C u Hoa, không h lơi l ng m t chút nào. T ng Thu d u gi ng: - à ch ng i i. Như v y là Thiên H ng Bang còn m t căn c th hai. Các h mau quay v T ng à L c Dương. Yêu c u Tư Mã Bang ch c thúc phân à vào Hà Nam tìm cho ra nơi y. T i h oán r ng nó ph i b sông Hoài/ Thi t ng Phong u ng v i vài chung r i i ngay. T ng Thu i m m k l i vi c c Thánh bày k i u h ly sơn, h c Hiên Viên H ch , d chàng n Sơn ông mai ph c. Chàng cũng nói luôn v k ho ch giá h a giang ông c a mình, hy v ng ch nay mai s th y k t qu . Hôm sau, b n T ng Thu chu n b h a dư c ám t p T ng àn Thiên H ng Bang trong lúc h ph i i phó v i Hoàng H i Th n Long. Qu nhiên vào sáng cu i tháng mư i, T ng Thu nh n ư c tin T ng tr n thành An Khánh kéo năm ngàn quân h tr i cách Ph Dương ba mươi d m, Hoàng H i Th n Long cũng d n ngàn th h r i T Châu n b B c sông Hoài. êm y, chàng n m mơ th y H ng Lăng Phư ng. Nàng v n p như ngày nào nhưng ôi m t y v ai oán. Lăng Phư ng th th : - Tư ng công hãy vì thi p mà c u l y huynh mu i h Tri u và hãy vì ân c c a mình mà tìm cách c u ám quân tri u ình vô t i kia. T ng Thu gi t mình t nh gi c, m hôi toát ra như t m. Chàng ng i bên ĩa èn d u, suy nghĩ cho n u canh năm m i tìm ra k sách v n toàn. Sáng s m chàng tri u t p thu c h , k l i gi c m ng êm qua r i trình bày lương sách c a mình. Cu i gi Thìn, m t v o sĩ râu ba chòm, m t tr ng như ng c cùng năm t n quân doanh xin bái ki n Trương t ng tr n. V tiên phong o c t c a h khi n ám quân canh không dám coi thư ng v i vào b m báo. Trương t ng tr n cho m i khách vào. o nhân vòng tay thi l r i an t a. Năm o sĩ kia ng h u. Trương t ng tr n tu i l c tu n, tuy là võ tư ng nhưung dung m o

ch ng kém ph n văn nhã. Lão tươi cư i h i: - Tiên trư ng là cao nhân phương nào, nay n ây có i u chi ch giáo? B n tư ng xin r a tai nghe. o nhân rút trong b c ra m t chi c chuông b ng b c ng c tía, cao hơn gang t lên b n i i m m nói:- B n o là Thông Thiên o trư ng. Năm trư c vân du B c Kinh, tình c ch a kh i quái b nh cho Dương Hoàng H u, ư c ngư i ân thư ng v t này. Ch ng hay i nhân có bi t vi c này không? Trương Ph c n th n c m chuông ng c lên xem xét. Th y có d u Ng c Tỳ và hai ch : Thái T Hoàng Nh t th ng sơn hà. Lão kinh hãi v i t xu ng, d ng lên vái ba vái r i nói: - B o v t này do thái t ân thư ng cho ph u t h Dương. Nay vi c thánh cung ng t khâm ban cho Tiên trư ng, b n tư ng có ư c nghe qua.Ch ng hay tiên trư ng c n gì? Thông Thiên không áp mà h i l i: - i nhân nh n xét th nào v Tr n Thái Sư? Trương t ng tr n là m t v quan chính tr c, t lâu chán ghét trò si m n nh che m t long nhan c a Thái sư, lão l i hi u r ng v o sĩ này có nh hư ng r t l n i v i chánh cung Hoàng H u. Lão quy t nh t cáo Tr n Thái Sư, n u Thông Thiên o trư ng tác ng n Hoàng Thư ng qua trung gian là Dương chánh cung thì bi t âu long nhan ch ng còn s ng ái Thái Sư n a. Trương Ph ch nh s c nói: - B n tư ng xin nói th c lòng mình, Tr n thái sư ch là m t lão i gian th n. Trên thì d i vua, dư i thì è nén ng liêu. o nhân g t gù b o: - N u b n o nói r ng lão ta ang âm mưu soán ngh ch, chi m l y cơ nghi p i Minh thì túc h có tin không. Trương Ph gi t b n mình, l ng nghe Thông Thiên k rõ lai l ch H i Th n Long và Thiên H ng Bang. o nhân k t lu n: - Thiên H ng Bang núi C u Hoa qu là áng tiêu di t, nhưng b n h i t c bi n ông cũng v y. Túc h nên chi m l y hư ng tây t tránh c ph n, dùng súng th n công b n phá, m c cho Hoàng H i Th n Long và ngàn th h t chi n v i i phương. Khi hai bên s c cùng l c ki t m i kéo i quân b o toàn ư c sinh m ng ba quân. Trương Ph th dài: - Té ra n tình là th . Trong công văn c a b binh g i xu ng ch nói là trên núi C u Hoa có hơn ngàn cư ng sơn th o kh u c n tiêu di t. Và các hi p khách giang h s h p l c. May mà Tiên trư ng n ây ch giáo không thì b n tư ng và m y ngàn quân ã ch t vì ch t kỳ c r i.Thông Thiên o trư ng vu t râu nói: - B n o cùng năm t s c i trang thành quân tri u ình, sát cánh cùng túc h t n công núi C u Hoa. Trương t ng tr n m ng r sai quân l y m y b áo võ quan ra. Theo úng chi n thu t hành binh mà công văn b binh ã d n dò, êm y oàn quân tr i hành quân th n t c n vây ch t núi C u Hoa. Sáng ra, toán h i t c c a Hoàng H i Th n Long cũng n nơi. Thân M n S c trao cho Trương t ng tr n xem thư tay c a Tr n Thái Sư. Trương t ng binh cư i b o: - Công văn c a binh b thư ng thư ã nói rõ r ng i hi p và ngàn th h kia u là nh ng b c anh hùng cái th , võ ngh cao cư ng s ích thân lên núi di t cư ng o, b n tư ng cùng ba quân vây ch t không chúng ch y thoát và dùng i pháo cũng như cung ti n h tr . Lão ch ng c n bi t ý ki n c a h Thân, ph t tay ra hi u cho các pháo th

châm ngòi năm l th n công. Trư c ó b n tai m t Thiên H ng Bang trong huy n thành Ph Dương và quanh chân núi ã b b n T ng Thu cùng t Cái bang gi t s ch. Ch khi nghe i pháo n vang r n c Thánh v i bi t căn c b bao vây. Lão li n huy ng th h núp sau nh ng t ng á, b n c c u xu ng. n th n công n vang tr i, uy hi p tinh th n b n bang chúng. H không hi u vì sao quan quân l i n bao vây? C xí r p tr i. tr ng chiêng inh i khi n lòng ngư i thêm ngao ngán. Hoàng H i Th n Long thúc th h ti n quân. Gió thu th i ngư c lên núi nên nh ng trái c c u c a c Thánh không phát huy ư c tác d ng. Trái l i b nh it c u gió, r i c ph n m ư ng r i ánh th c lên. Năm l th n công cũng ư c y theo, d ng Thiên H ng Bang lùi d n. Cu c giáp chi n kh c li t di n ra gi a hai phe. Thiên H ng Bang m t tinh th n l i b gió cu n c ph n vào m t nên thương vong khá nhi u. c Thánh gi n d nh y xu ng ón u Hoàng H i Th n Long. Lúc này m i th y b n lãnh c a gã h i t c Bi n ông. ao pháp c a lão c c kỳ nghiêm m t hi m ác, b o ao s c bén ch t m trư ng ki m c a ào V Ngã. H ào ng sát cơ, b t cư i ghê r n: - Hoàng H i Th n Long, ngươi dám ng n lão phu coi như là t n s r i. Lão tung mình lên không, dùng thu t ng ki m ch p xu ng u Thân M S c. Th n Long không ch u kém, ôm ao xoay tít như chong chóng, trông như cơn l c xoáy. ao ki m ch m nhau vang r n, song phương d i ra hơn trư ng. c Thánh cư i nh t:- Té ra ngươi ã h c ư c Toàn Phong ao pháp. Nhưng cũng vô ích thôi, ch t c Tiêu H n o t Phách tán c a lão phu s p có tác d ng r i y. Thân M S c cư i nh t: - Ta ã n m qua m t l n, nào có sao âu. V a nói xong ã nghe chân khí b t c, c t công phá tâm m ch. Lão kinh hãi nh ào t u thì ã quá mu n. Võ Lâm c Thánh p n chém bay th c p Th n Long. Quan quân lúc này ã lên n lưng ch ng núi, b ng trư ng ti n như mưa. c Thánh căm h n vân tuy t nh khinh công lư t trên tr n a h th b n h c y, th h c a Th n Long. Tài phóng c c a lão thiên h vô song, l i thêm ki m pháp tuy t luân nên m i cái c t tay, nh c chân u l y m ng b n hơn trăm h i t c. Ch hơn kh c sau, th tr n i phương tan tác, ch còn l i ngư i. B n h i t c s ng sót s hãi ào t u xu ng núi nh p v i quân tri u ình. Nhưng vòng vây c a quan quân ngày khép ch t. Ti ng loa ng kêu g i qui hàng vang lên l ng l ng: - B b n th o kh u Thiên H ng Bang n u mu n toàn m ng thì mau x p giáp qui hàng. Súng th n công n li n năm phát uy hi p tinh th n i phương. Nhưng không hi u sao n l i không nh m vào nh ng ki n trúc trên núi. S là T ng Thu trong vai Thiên Thiên o trư ng không th y huynh h Tri u và Ti t Dư Hà xu t hi n, s r ng h b giam trong ào gia trang nên không cho pháo th b n vào. Trong tình th tuy t v ng, c Thánh quy t tâm m ư ng máu. Lão cho r ng ch c n b t ư c tên ch tư ng ang ng dư i i kỳ kia là có th uy hi m quan quân m vòng vây. ào V Ngã quay l i dăn dò thu c h r i xu ng núi. Trư ng ki m trong tay lão hóa thành lư i thép, g t phăng nh ng mũi tên b c sát. Lão dũng manh như thiên tư ng lao th ng n Trung quân. Trương t ng tr n kinh hãi nói: - Lão già kia qu th c là áng s . T ng Thu li n tr n an:

- Có b n o ây, ch ng ai có th làm h i Trương túc h . C bình th n lão l i g n. Trương Ph hi u ý, gi ng ba ti ng tr ng ra hi u cho quân sĩ d t ra không c n ư ng i phương n a tránh thương vong. c Thánh tư ng b n h s ch t. B ng chí lư t nhanh hư ng n viên tư ng ang ng trên chi n xa. Toán h v cư i ng a ng chung quanh vung vũ khí ch n ư ng u b g t bay. Nhưng lúc lão còn cách chi n xa g n trư ng thì bóng t th n hi n ra. Tên võ quan m c áo lãnh i t trên lưng ng a b c lên cao r i p xu ng. Thanh b o ki m trong tay gã l p loáng hào quang, ki m khí vun vút rít trongkhông gian bao ph ph m vi hơn trư ng mang theo ti ng n ì m. c Thánh kinh hãi trư c thu t ng ki m c a i phương v i v n toàn l c ón chiêu. T ng Thu bi t con ngư i này r t nguy hi m cho võ lâm nên không dám nương tay. Chàng ã d n mư i hai thành công l c vào chiêu Lôi Xu t a Ph n. Không ng vào phút t i h u c Thánh há mi ng phun m t lu ng khí tr ng vào m t i phương. T ng Thu gi t mình nghiêng u né tránh nên ư ng ki m l ch i và ch m l i. Huy t Hãn th n ki m ch t g y vũ khí i phương, ti n t t h u và v ch b n ư ng trên thân trư c c Thánh. Lão au n rú lên tung mình p trên u ám quân tri u ình mà ào t u. T ng Thu không truy sát mà b o Thanh Y Ki m Khách và V n Lý Phiêu Phong bám theo. Chàng mu n tìm ra căn c th hai c a Thiên H ng Bang nơi Song Tuy t H u Gia ang dư ng thương. B n bang chúng Thiên H ng Bang th y phó bang ch th thương ào t u ch ng còn dũng khí chi n u bèn x p giáo quy hàng. T ng Thu cùng ba trăm th h lao nhanh lên, chàng n m ch t c m t tên m c áo ư ng ch h i ngay: - Ti t cô nương và huynh mu i h Tri u âu r i? Gã s hãi áp: - B m quan nhân, h i theo bang ch nhưng ti u nhân không bi t h i âu. Chàng bán tín bán nghi d n b n Lãnh Di n vào trong l c soát. Qu nhiên không m t bóng ngư i. T ng Thu ch t gãy khóa phòng luy n c c a h ào. c th o c p m t nhà ngh tìm c a bí m t. Lát sau gã ng i xu ng góc phòng hí hoáy m m t ngăn t ng m. Ngoài m y v n lư ng b c b ng ngân phi u ch ng còn gì c . T ng Thu th dài, ra ngoài cáo bi t Trương t ng tr n r i xu ng núi. H i 18 T M KINH NÔ N T U B CH B C KINH THI K DI T GIAN TH N M y ngày sau, b n ngư i v n Tín Dương. Nghe nói Hoàng H i Th n Long táng m ng, Sa Trư ng th n y khoan khoái nói: - K sách nh t ti n x song iêu c a Thu nhi qu l i h i. Thiên Tà c n tr ng hơn: - Võ Lâm c Thánh chưa ch t thì giang h chưa h t phong ba. Tang lão cư i nh t: - Lão phu s p tìm ra cách gi i ch t c Tiêu H n. Lúc y h ào âu còn ang ng i n a. T ng Thu chưa c u ư c anh em h Tri u, chàng c m th y có l i v i von thê nên nét m t dàu dàu. a Tà nuôi n ng chàng t nh nên r t hi u ý. Bà li n dò h i: - Thu nhi bu n vì vi c gì ?

Chàng bèn k l i gi c mơ Ph Dương và l i l n dò c a Lăng Phư ng. Thư ng Sương cũng có m t, l m a nh thương ngư i ch chung thuy n b c m nh. Chi u ngày mùng chín tháng mư i m t khi nh ng bông tuy t u trên rơi xu ng thì V n Lý Phiêu Phong và Thanh Y Ki m Khách v n. V a úng b a cơm chi u hai gã t m g i xong vào bàn. T ng Thu th y h có v m t m i và ói b ng nên cư i b o: - ún cho no r i hãy nói. Lát sau, Thôi B ch H c v b ng, khoan khoái k : - i ca! Lão qu h ào y thu t và công l c u áng s . Lão v a ch y v a băng bó v t thương, v y mà b n ti u ph i v t v l m m i theo k p. Không hi u lão dùng lo i linh dư c gì mà thương tích r t mau lành, ch vài ngày sau ã h i ph c h n, cư c trình nhanh nh n hơn trư c. Sau b n ngày lão vư t sông Hoài ti n vào vùng núi Qu Sơn. Nơi này lo n th ch ng n ngang và b trí thành tr n pháp nên b n ti u suýt m t m ng mà không vào n i. Th t là h th n. T ng Thu li n an i: - Bi t ư c a iêmt là t t r i. Kỳ môn tr n th t là tuy t h c thư ng c , n u chính ta cũng ph i bó tay thôi. Hiên Viên h ch góp l i: - Chúng ta ph i tìm cho ư c Qu Sơn. Thiên Tà ng ti ng: - Thi t phi n tu la C Thiên Châu cũng là cao th trong th t kỳ mônt. Năm xưa Thu nhi vào nơi t a hóa c a lão, có th y lưu l i sách v gì không? a Tà b o ngay: - Lão u t nói mà không nghĩ. Dãu tìm th y di thư cũng ch ng th h c ngay ư c. i làm gì cho u ng công. Thư ng Sương b ng ra d u v i T ng Thu. Chàng bèn d ch l i: - Sương nhi nói r ng nàng có m t ngư i sư thúc n cư vùng Vu Giá, r t gi v tr n pháp. Sương nhi s cùng hài t i T Xuyên m i lão h sơn. Tôn Thái Vân nói ngay: - Tư ng công c yên tâm ưa C c i thư i. Ti u hài t Nam Thu ã thôi bú và thư ng ng chúng v i thi p. T ng Thu m ng r thưa cùng các trư ng b i: - Thiên H ng Bang b thi t h i n ng n ch c ch n trong vài tháng n a chưa th xu t u l di n. Hài nhi s cùng Thư ng Sương i T Xuyên. Vi c nhà mong chư v quán xuy n dùm. Chàng quay sang b o c Th Linh H : - Ngư i có mu n theo ta v c qu n hay không? ư ng Thái B ch vui v áp: - M c a Tiên m u T Xuyên, ti u cũng mu n v thăm. Sau hai ngay chu n b , phu thê T ng Thu kh i hành ngoài c Th Linh H còn có Lãnh Di n Thái Tu và Tây Môn Phư ng Tư ng. êm trư c Phư ng Tư ng ã n thì th m gì ó v i Thư ng Sương và ư c nàng ch p thu n cho theo. ư ng vào Th c ngày càng l nh giá nên T ng Thu quy t nh em theo xe t mã. Lãnh Di n và Linh H thay nhau làm xà ích. T ng Thu c i ng a i bên c nh. V a ra kh i thành Tín Dương vài d m Thư ng Sương vén màn ra d u b o Linh H ng ng ng a cho mình. ã lâu l m r i nàng không ư c sánh ôi cùng trư ng phu. Linh H cư i khà khà tung mình lên xe, ng i c nh Lãnh Di n Thái Tu . Thư ng Sương cũng nh nhàng nh y lên yên tu n mã. T ng Thu li n khen ng i: - Không ng võ công c a nương t ngày càng l i h i! Giai o n này cư ng ch c phía sau lưng nên b n T ng Thu ch hóa

trang sơ sài. Mái tóc dài óng c a Thư ng Sương tung bay theo gió. Tuy t rơi r t nh , i m sương trên su i tóc. T ng Thu say m ng m nhìn ngư i v t t nguy n sau l n sinh n , nàng càng b i ph n ki u di m. Thư ng Sươn li c yêu trư ng phu, mi ng m m cư i luôn tay ra d u di n t ý mình. Nàng nói r ng l n này s d n chàng v thăm h t c và vi ng m cha m c a mình. Chi u ngày mư i b n, h vư t sông Hán Th y n Chương Phàn d ng xe trư c V n Phúc i l i m. C t mã sang tr ng và phong thái c a khách ã khi n b n ti u nh vui m ng, khom lưng sát g i. ư ng Thái B ch dõng d c nói: - Mau d n ba phòng thư ng h ng trên l u hai và chu n b cơm rư u. B y ng a thì cho ăn lúa m ch lo i t t nh t. Nh n phòng xong, Tây Môn Phư ng Tư ng nh h u h T ng Thu t m g i. Thư ng Sương m m cư i xua tay ra d u r ng chính mình s làm vi c y. Cu c s ng nhà gò bó lâu r i Thư ng Sương không ư c ích thân chăm sóc cho trư ng phu. Nàng khao khát ư c hư ng l i c m giác c a nh ng ngày u cùng hau dong ru i. ây là khách i m l n nh t nhì ph H B c nên r t ti n nghi, m i phòng u có nhà t m riêng. Thư ng Sương mang y ph c s ch theo T ng Thu vào nơi t m g i. B n g l n ã y nư c m, t a hơi nghi ngút. Nàng d u dàng c i y ph c trư ng phu, tháo dây c t tóc. Th n hình r n ch c quen thu c khi n nàng m t. Thư ng Sương xúc ng vu t ve nh ng v t s o trên ngư i chàng. M i l n chàng th thương nàng ã au lòng bi t m y. T ng Thu cư i b o: - Nương t ng lo, gi ây ch ng còn ai thương ta ư c n a r i. Chàng hôn lên trán ngư i v ngoan hi n, l n c i xiêm y. Tr ôi u nhũ phong ã x u i vì cho con bú, toàn thân Thư ng Sương quy n rũ l lùng. Nàng v n âm th m rèn luy n võ công nên cơ th n y n săn ch c, vùng b ng thon m nh ph ng phiu như x n . T ng Thu b ng nàng bư c vào b n t m. H l ng l kỳ c vu t ve. B n m t nhìn nhau thay cho ngàn v n l n ân ái. T m g i xong T ng Thu ưa nàng tr l i phòng ngoài g y cuôc ái ân m c cho tuy t ngoài sân nhìn ng m. Hôm sau h l i lên ư ng. úng ngày cúng táo quân m i n ư c B ch sơn. T ng Thu vào thăm m Càn Khôn lão nhân r i ưa b n ngư i kia ra phía h u sơn tìm n nơi t a hóa c a Thi t Phi n Tu La. H ng c bên ngoài, ch mình chàng và Thư ng Sương vào trong. T ng Thu s p nhang èn kh n ân sư r i m i ti n hành tìm ki m. May thay trong m t h c á trên vách ng là b c l a ng pho chân kinh vi t b ng ti ng Ph n c và m t quy n sách dày nói v kỳ môn tr n pháp. Thư ng Sương xem k t m l a vàng, hân hoan ra hi u r ng ây chính là m nh tơ Thiên T m. Nàng s thay màng qu t ã rách c a cây thi t phi n. T ngày b Long ki m r c th ng n nay, thi t phi n tr thành ph v t. T ng Thu vái t di thêt Tu La r i xu t ng. Chàng óng ch t thanh môn ưa pho kinh cho Phư ng Tư ng xem. Nàng vui v nói: - úng là pho kinh này. v n l i m nô tỳ s gi i thích nh ng tinh y u c a th n công. Năm ngư i mau chóng h sơn tr l i khách i m Quí Châu. Linh H bèn xin phép i thành ô thăm m m u th n mình, gã h a v i T ng Thu r ng s có m t N i Giang chính là quê hương Thư ng Sương. Trưa hôm y, Phư ng Tư ng b t u d ch o n kh u quy t nói v công phu Du Già. Qu nhiên có khác v i b n ch Hán c a Thi t Phi n Tu La C Thiên Chân dù ki n văn uyên bác nhưng không th sánh b ng ngư i sinh trư ng h c hành Thiên Trúc như Phư ng Tư ng. T ng Thu theo hư ng m i ưa chân khí lưu chuy n. Qu nhiên các i huy t và l chân lông toàn thân óng l i mà da d v n m n màng. Chàng th

b khí hoàn toàn i vào cõi vô ngã. Lúc t nh l i hơn m t canh gi . Thư ng Sương ang lo l ng vì th y trư ng phu t t th quá lâu, tim h u như không p, m ng r m m cư i. Phư ng Tư ng vui v nói: nô tỳ xu ng b p làm vài món l cho công t thư ng th c. Th c ra thì ã n b a cơm chi u nên không ai ph n i. Tr i cu i năm, t th c l nh l o phi thư ng, d u ã có áo m và ch u than h ng mà Thư ng Sương cũng run lên, nàng v i u ng vài chung rư u cho m b ng. Lãnh Di n cũng luôn tay m i m c T ng Thu, n Phư ng Tư ng mang nh m lên thì c ba ã ngà say. Thư ng Sương ăn vài chén r i xin phép cáo lui trư c, Phư ng Tư ng cũng i theo nàng. n x m t i thì Lãnh Di n u hàng, l o o i v phòng. Gã l m b m: - Rư u ây n ng th t, ch m i b n chén ã say mèm. T ng Thu cũng ch ng khá hơn, m t nh m m t m i v phòng. Chàng c i áo lông, chui vào chăn, ôm l y ái thê. Lát sau, mùi hương x xông vào mũi, chàng nghe ng tình, kéo Thư ng Sương vào lòng. M nhân th n thùng giúp chàng c i y ph c. T ng Thu mơ h nh n ra có i u khác l nhưng ch ng ý làm gì. Thân hình nóng b ng kia ã cu n hút chàng vào tr n m y mưa cu ng nhi t. Sáng ra, chàng t nh gi c thì không th y Thư ng Sương âu. Thanh Huy t Hãn th n ki m trên u giư ng ã bi n m t. M t linh c m x u xâm chi m tâm h n, T ng Thu v i ch y sang phong Lãnh Di n và Phư ng Tư ng. Th y Thư ng Sương y ph c ch nh t n m trên giư ng c a Phư ng Tư ng, chàng th c ng ra r ng ngư i àn bà êm qua ch ng ph i là nàng. T ng Thu bư c n lay g i: - Sương mu i ! D y mau. Thư ng Sương m m t ngơ ngác nhìn trư ng phu v i v d h i, chàng áp: - Phư ng Tư ng ã bi n m t cùng v i thanh Huy t Hãn th n ki m. Chàng ch t nh n pho bí kíp Xúc C t Du Già i pháp, v i kéo Thư ng Sương tr l i phòng mình. Qu nhiên dư i n m ch ng còn chân kinh, ch có m t t hoa tiêu vi t v i: Công t nhã giám! Nô tỳ chính thu c là ái c a Thiên Trúc i giáo sĩ, có nhi m v vào Trung nguyên thu h i pho Xúc C t Du Già i Pháp và thanh Huy t Hãn th n ki m. B o ki m này v n do t ph h Tây Môn úc ra. Nó ã u ng máu ngư i quá nhi u nên ch a y ma khí, công t gi l i s m mu n gì cũng tr thành k hi u sát như qu d và có ngày ch t vì chính nó. Nô tỳ em v Thiên Trúc t trong n L Thiên Gi i Lã Sa, nh pháp l c c a chư ph t chưu thiên tr n y u. Nô tỳ yêu thương công t nhưng không th l i h u h , ành mư n tình hương cùng chàng ân ái m t êm. N u nô tỳ th thai y là ã có duyên ti n nh. Nô tỳ s vào Trung Nguyên h u h công t . Phư ng Tư ng bái bút . Thư ng Sương ng bên cùng c, nàng nho n mi ng cư i, m nh vào lưng chàng làm T ng Thu ngư ng ngùng nói: - K ra nàng y cũng là ngư i nhân h u. N u có ác ý thì chúng ta ch ng thoát ch t. Lãnh Di n Thái Tu ã t nh gi c, th y phòng mông ch m c a li n bư c vào. T ng Thu trao t hoa tiêu cho gã c. iêu Kim C u b o: - Chân kinh v n ch ng ph i c a i ca, n u úng b o ki m kia có ma khí thì ti u nha u Phư ng Tư ng l y i là ph i. T ng Thu g t u: - N u nàng là ngư i gian x o thì ã không gi i thích chân kinh cho ta luy n úng ư ng l i, t n m c i thành.

Ba ngư i vui v r i Quí Châu, i v hư ng N i Giang. Vùng t c n c i s i á ngày là quê hương c a m u thân Thư ng Sương, cha nàng là ngư i Hán lưu l c n ây sinh cơ l p nghi p. Khi song thân qua i. Thư ng Sương ti p t c công vi c c a ph thân. M y năm trư c nàng lên B ch Sơn hái thu c nên m i g p T ng Thu. B t c ngư i B ch này phát tích t t Vân Nam. T tiên h không hi u vì lý do nào ó ã n nh cư c nh dòng sông N i Giang. t ai c n c i, dư i sông tôm cá r t nhi u. Chi c xe t mã d ng trư c c ng làng, Thư ng Sương ã m c b y ph c năm xưa, bư c xu ng xe. ám tr con reo hò m ng r khi n c làng ùa ra xem. Thư ng Sương d n T ng Thu và Lãnh Di n i n căn nhà l n gi a làng. M t lão già râu tóc hoa râm, thân th tráng ki n bư c xu ng thang. Lão ôm ch m l y Thư ng Sương, nói r i rít b ng ti ng Miên. T ng Thu ã ư c nàng báo trư c nên vòng tay thi l : - Ti u t là Bách Lý T ng Thu, bái ki m c u ph . Lão trư ng làng này chính là c u ru t c a sương nhi, Nông Dài. Lão cư i ha h , nói b ng ti ng Hán r t chu n: - Sương nhi qu là có phúc khi l y ư c ngư i tài m o như i t t . M i lên nhà dùng chén rư u cho m b ng. Lãnh Di n Thái Tu ánh xe vào sát nhà r i cùng lên. Hôm nay ã là hai mươi lăm tháng ch p, kh p làng r n ràng ti ng chày giã n p, ti ng gia súc b ch c huy t. T ng Thu kính c n h i: - Ch ng hay năm nay mùa màng c a h i t c ta th nào? Nông ài rũ áp: g o - T l m, lúa thì th t bát, c tôm cũng ít i. Có nhi u nhà không ăn én sang xuân. T ng Thu nghiêm gi ng: - Phu thê ti u t mu n t ng m i gia ình trăm lư ng b c ăn t t. Mong c u phu ng ra phát giùm. Nông ài gi t mình nói: - Làng này có n năm trăm nóc nhà, s b c s r t l n. Thư ng Sương vui v ra d u b o r ng nàng ã ch n b xong. Nông lão m ng r , bư c ra phía trư c c a gõ vào chi c c ng. Dân làng l p t c t t u ông . Lão cao gi ng gi i thích. M i ngư i ph n kh i hoan hô vang d i. Thư ng Sương bư c xu ng, b o Lãnh Di n m thành xe phía sau. Trong hai chi c rương g l n, ch t y nh ng nén b c mư i lư ng. Nàng tươi cư i trao t n tay t ng ngư i. Dân Miêu thi t thà nên ch ng ai lãnh hai l n. n t n trưa m i phát xong hơn năm v n lư ng b c ngân. T ng Thu trao riêng cho Nông ài t m ngân phi u mư i v n lư ng. S b c này dành mua s m gi ng má và nông ngư c . C làng m h i ăn m ng, heo gà ch t như r . Chi u hai mư i tám, c Th Linh H n nơi cùng m i ngư i vui say cho n t n mùng hai t t. H ã vi ng m song thân Thư ng Sương hôm mùng m t nên sáng mùng ba kh i hành i v hư ng núi i Sơn, khi lên n nh núi thì phát hi n sư thúc c a Thư ng Sương ã qua i. Nàng khóc lóc t m r i theo T ng Thu xu ng núi. B n ngư i i v hư ng ng, ghé vào thành ô ngh tr . êm y T ng Thu l y pho Vũ H u Kỳ Môn chân gi i ra nghiên c u. Chàng không có chút căn b n nào v D ch h c nên ch ng hi u gì c . ây l i là ph n cao siêu uyên náo nh t ch không ph i trình căn b n. T ng Thu th dài b o: - Mu n hi u ư c quy n chân gi i này ph i m t không dư i ba năm. Thư ng Sương an i chàng b ng cách ch m trà vi t lên bàn: - Tư ng công lo gì ! Ta không vào ư c Qu Sơn thì d chúng ra mà ánh.

Ch ng l Thiên H ng Bang mãi nơi y ư c sao? T ng Thu bu n r u áp: - Ta cũng bi t i u y, nhưng chưa c u ư c huynh mu i h Tri u, ta ch ng th yên tâm. * ** Lư t v , T ng Thu i ư ng Tô Châu vi ng m song thân. Cư ng ch v n còn, chàng chưa có n i c nh mà c i táng hài c t ph m u. L n trư c chàng ã g i g m hai ngôi m cho gia ình gã ti u phu bìa r ng nên không n n i nhang l nh khói tàn. Th y chàng và Thư ng Sương tr l i, gã ti u phu m ng r ưa ra thăm m . Hai n m t n m trơ tr i dư i nh ng tàn cây r ng ph tuy t quanh cũng quang ãng s ch s . T m xong, T ng Thu ng ngơ ng n suy nghĩ v ki p nhân sinh. Gã ti u phu r t rè nói: - Sao công t không làm m chí cho ph m u? Chàng cư i kh áp: - Ti u có quá nhi u k thù, n u chúng bi t m ph n c a tiên ph , tiên m u ây thì h ch ng ư c yên âu. Trong lúc chưa c i táng ư c, mong i huynh thay ti u chăm sóc m m . Thư ng Sương t ng gã trăm lư ng b c. i v i ngư i nghèo, ây là c i cũng không dành d m ư c. T ng Thu m t gia tài l n, có khi làm c nghiêm ngh nói: -H i huynh thay ti u gi m , ơn y ch ng dám quên, sau này s báo n tr ng h u. Chàng vái t r i cáo t , Thư ng Sương nh con thơ, thúc gi c m i ngư i in nhanh. Linh H m m cư i vung roi qu t b n con ng a phi nư c i. * ** u tháng hai, b n T ng Thu m i v n Hán Dương. Ti c m ng chưa tàn thì t Cái Bang n báo tin: - B m công t , có k nào ó ã vào hoàng cung hành thích Thiên t c m quân phát hi n li n vây ch t. Nhưng thích khách ch v i thanh trư ng ki m và m t cây qu t l a ã gi t ch t m y ch c thì v , ung dung thoát i, gã còn ng o ngh t xưng mình là Thi t Phi n công t . Chính vì v y tri u ình ã h a hình g i i kh p nơi quy t b t cho b ng ư c công t . Tin th hai là Quan t ng tr n thành An Khánh ã b Tr n thái sư àn h c r ng có quan h v i Thi t phi n công t , ng ti n th v ã n áp gi i Trương Ph v B c Kinh xét x . H s i b ng ư ng i Vân Hà. Hiên Viên o th dài b o: - Ch c ch n ây là c k c a Thiên H ng Bang vu oan giá h a cho Thu nhi. B ch Lan lo s h i: - Trư c s vi c này, tư ng công nh th nào? T ng Thu tr m ngâm áp: - Ta oán r ng c Thánh và Song Tuy t H u Gia ã i u tra ra vi c Tr n thái sư là ngư i u cho Hoàng H i Th n Long. H li n lên B c Kinh tình nguy n thay th Thân M S c, th c hi n âm mưu c a Thái Sư. Tên thích khách kia có l là S m C m Y hóa trang ra. Cũng may ra c m quân phát hi n nên lão không gi t ư c thiên t . Nhưng cũng ã ư c t i lên u ta. Vi c tày ình này ch ng th tr n tránh ư c. Ta ph i i ngay B c Kinh làm sáng t v án oan n u không dòng h Bách Lý su t i ph i thay tên d u m t. Thiên Tà nghiêm gi ng h i l i: - Thu nhi ph i có k sách v n toàn k o thi t thân vô ích. Tràn thái sư n m gi binh quy n, ư c thánh hoàng s ng ái. Lão s không Thu nhi toàn

m ng g p Long nhan âu? T ng Thu m m cư i: - Ph thân yên tâm. Chính lão thái sư s ph i minh oan giùm hài nhi. Mư i ngày sau, chi n thuy n áp gi i Trương t ng tr n t Trư ng Giang vào giòng i Vân Hà, dương bu m ti n v hư ng B c. i Vân Hà là h th ng sông ào u tiên c a Trung Hoa, n m phía ông. Công trình này ư c b t u xây d ng t th i c i, dài g n ba ngàn hai trăm d m, n i li n năm h th ng sông: H i Hà, Hoàng H i, Hoài Hà, Trư ng Giang và Ti n ư ng. i Vân Hà g m b y o n, là ư ng giao thông thu n l i t Hoàng Châu n B c Kinh vì là sông ào nên s c nư c ch y ch m, ng n gió xuân t bi n ông th i vào ch giúp thuy n căng nh cánh bu m. Trăng mư i hai bàng b c trên cao ch ng soi sáng m t sông và thì v u ng vì say rư u. M t chi c thuy n nh , t b Tây nh nhàng u i theo và c p vào m n chi c thuy n. Lúc x m t i ã có m t chi c khác xu t hi n. Hai thi u n bán rư u nhan s c tuy t tr n, rư u Thi u Hưng l i thơm phưng ph c. B n trên thuy n không d n ư c lòng ái m , buông l i ch c gh o và mua giúp m y vò. Chính là nguyên nhân khi n ai cũng say mèm. Gi yb n bóng en t thuy n nh nh y lên, c t dây neo thuy n vào m n tàu r i i th ng xu ng khoang dư i, nơi nh t Trương t ng tr n. Ba kh c sau h tr l i thuy n con, chèo vào b , lên ng a i th ng n B c Kinh. Chi c thuy n ti c t c cu c hành trình, cu i tháng hai m i c p b n H i Hà. Trương Ph l p t c b gi i v giam thiên lão, ch l nh vua òi. Trư c ó vài ngày, viên áp ty c a thiên lao là Vương Lai Giang ã tái ng ngư i ng hương Quách Tam. L n này h Quách không nh Vương áp ty gi t ai c mà ch g i g m gã chăm sóc Trương t ng tr n. Do v y Trương Ph tuy nhà tù mà rât tho i mái. Ba ngày sau Trương t ng tr n ư c gi i vào tri u thi n t h i t i. Minh nghiêm ngh phán: - Trương khanh dày công h ng mã, ã b n mưoiư năm t n t y vì tri u ình, nay sao c u k t v i k thí quân? S vi c th nào mau t u trình cho tr m rõ, n u ngoan c thì ch liên l y cho ba h . Trương t ng tr n kh ng khái áp: - Kh i t u hoàng thư ng. H th n lòng d trung trinh sáng như nh t nguy t, l nào long nhan l i nghe l i sàm t u vu vơ c a k gian th n mà hoài nghi b c tôn trung? Thái sư Tr n Tung nghe h Trương ch i mình là gian th n, gi n d bư c ra: - Kh i t u hoàng thư ng. Có ngư i ã t n m t th y gã Bách Lý T ng Thu m c áo võ quan ng c nh Trương Ph trong tr n tiêu di t th o kh u núi C u Hoa. Trương t ng tr n th n nhiên nói: - Muôn tâu Hoàng Thư ng ! Ngư i hi p sĩ hôm y chính là Thông Thiên o trư ng, k ã t ng ch a lành quái b nh cho Thánh Cung. Nh o trư ng mà năm ngàn quân An Khánh không b m ng vì ch t c c a tên phó u lĩnh núi C u Hoa và Võ Lâm c Thánh ào V Ngã. Dương hoàng h u m ng r phán: - Nhưng sao Trương hi n khanh bi t ngư i y là o trư ng? - Kh i t u thánh cung ! Tiên trư ng ã ưa ra chi c chuông b ng ng c tía mà thái t hoàng ã ân t cho h Dương. Trên y có d u Ng c t và hai hàng ch : Thái t hoàng , Nh t th ng sơn hà. H th n trư c ó ch nghe nói nhưng cũng có th oán ch c là v t th c. Dương hoàng h u hài lòng b o: - úng v y ! Trong tri u cũng ít ai ư c th y qua. Khanh t l i c i m

y r t chính xác, ch ng th gi ư c. Minh t ng ngàng h i l i Thái sư: - Th sao Tr n khanh l i b o r ng ó là gã thích khách. Tr n Tung chưa k p áp thì nghe mũi ng a ngáy kh ng khi p, h t hơi li n m t lúc hai ba ch c cái, nư c m t nư c mũi nhòe nho t trông r t khó coi. Sau ó lão l i nghe u nh c như búa b , lăn ra sân ch u la hét. Dương hoàng h u r tai Minh : - Hoàng thư ng ! Trư c ây th n thi p cũng b ch ng quái b nh này. Lúc y ch mu n ch t cho xong may mà có Thông Thiên o trư ng pháp l c cao thâm, ã bi t trư c có ngày h th n b Thái sư vu cáo. Ngư i d y r ng c yên lòng vì thái sư s b ám oan h n c a m y trăm h i t c Bi n ông báo oán. Minh ng c nhiên h i: - Sao l i có b n h i t c nào n a ? Thái sư là quan văn, chưa t ng xu t tr n l n nào? - Kh i t u Hoàng thư ng ! Thông Thiên o trư ng ã b r ng Tr n thái sư âm mưu soán ngh ch, liên k t v i b n cư p bi n ông là Hoàng H i Th n Long Thân M S c. Nhi m v c a h Thân là thu ph c các cao th võ lâm v phe Thái sư, t ch c hành thích thiên t , gi t h i các b c trung th n r i lên ngôi c u ngũ, o t l y cơ nghi p i Minh. Trong tr n chinh ph t Thiên H ng Bang núi C u Hoa b n h i t c này có tham gia và b ch t g n h t. Vi c này xin thánh thư ng h i Binh B thư ng tư thì s rõ. B t c v vua nào cũng s m t ngôi nên long nhan gi n d phán: - Tô Khanh, qu có vi c y ch ? Binh b thư ng thư Tô Tu n run r y tâu: - Muôn tâu ! úng là Thái sư có i u ngàn th h h p l c cùng quan quân An Khánh. Nhưng h th n không bi t lai l ch c a h . Long nhan nghe nói Thái sư có c ngàn th h lai l ch b t minh, ngài sa s m nét m t, v long án h i: - Tr n Thái sư ! Khanh là quan văn sao l i chiêu m th h ông o như v y làm gì? Ph i chăng mu n t o ph n? Tr n Tung ang s ng d ch t d làm sao nghe ư c l i c a thiên t . Nhưng bên tai lão l i văng v ng m t câu khác h n: - Ph i chăng khanh v n m t lòng t n trung v i tr m ? V a lúc y con quái v t trong u n m im. Tr n thái sư m ng r v i quì xu ng áp: - Muôn tâu, thánh thư ng anh minh soi xét úng lòng d c a h th n... M i nói xong ã lăn ra d y d a. Bá quan nghe lão thú nh n lên ph n n . Minh bi n s c g n gi ng: - V y tên thích khách hôm n là do khanh phái n ph i không? Thái sư l i nghe là: - Có ph i trong bu i ch u u năm khanh ã dâng cho tr m m t pho tư ng kỳ lân r t quí giá ph i không? Lão m ng r áp ngay: - Thưa ph i! Chính h th n... n lúc này thì Minh không còn nh n ư c n a, ngài g m lên: - Th v âu, mau lôi lão ra c a Ng Môn chém u. Quân Giáp Sĩ xúm l i l t áo mão Tr n thái sư lôi i x nh x ch. Lão ã h t au n, ngơ ngác ch ng bi t vi c gì ã x y ra, luôn mi ng kêu oan. Long nhan bu n bã phán: - Tr m qu là ê mê, lâu nay s ng ái k tôi loàn. Trương th n khanh bình thân, tr m s t l i v i khanh b ng cách thăng hàm nh t ph m. Trương Ph tung hô v n tu , ng lên kính c n nói: - Kh i t u Hoàng thư ng ! Thi t phi n công t là c a Thông Thiên

o trư ng nên ch ng th là thích khách. Mong long nhan thu h i l nh truy sát. K o ph lòng b c th n tiên. Dương hoàng h u v n nh ơn xưa, li n quay sang Minh nũng n u nói: - o trư ng có ơn c u m ng th n thi p. Mong long nhan ng th n thi p mang ti ng là ngư i b i nghĩa. Minh v i nói: - Ph i ! Ph i ! Tr m s thu h i ngay l nh y. Tan ch u, Trương t ng tr n v d ch quán ngh ngơi. Hôm sau lên ư ng tr l i nhi m s An Khánh. Ra kh i thành khá xa, có ba ngư i ng i s n. H ưa nhau vào r ng. Lát sau h Trương tr ra v i dung m o khác. Gió xuân hi n hòa th i mát m t khách l hành, c nh v t xanh t t êm m. Nhưng trong thành B c Kinh có m t nơi ch ng vui v chút nào. ó là ph thái sư Tr n Tung ph m t i i ngh ch, thây b bó chi u chôn trong nghĩa a dành cho tù nhân. Không ư c t ch c tang ma. Gia quy n ph i r i ô v quê ngay l p t c. Lúc thu d n tư trang m i bi t c a c i tích lũy m y ch c năm nh tham ô nhũng nhi u ã m t chín ph n. Vi c Tr n thái sư âm mưu soán ngh ch là m i nh c l n cho thiên t nên ngài ra l nh d u kín n tình. Tri u ình ch loan báo r ng Tr n Tung khi quân ph m thư ng nên b chém. ch Y n Bình hi u kỳ h i: - i ca ã làm th nào mà lão h Tr n b chém nhanh như v y? T ng Thu i m m k l i, ba ngư i kia b t cư i n c n . ư ng Thái B ch tán dương: - Ti u mang danh Linh H mà xem ra cơ trí ch b ng m t góc c a i ca. T ng Thu cư i kh : - ây ch là chút m o v t, k phá ư c tr n quanh núi Qu Sơn m i áng g i là i trí. Lãnh Di n Thái Tu tư l : - Ch c gi ây thương th c a Song Tuy t H u Gia và c Thánh ã lành h n. Không hi u b n h còn có âm mưu gì n a? B ng trong ru ng k bên ư ng có ti ng s a vang, m t con chó lông vàng ang lao nhanh gi a ám tr , m c tiêu c a nó là con ch n xám. Con ch n băng qua ư ng quan o, chui vào ám ru ng i di n. Chó hoàng khuy n u i theo, ánh hơi m t lúc r i ti p t c truy sát. Nó không h th y con H Ly nhưng v n i r t úng hư ng. T ng Thu như ngư i b ng t nh cơn mê. Chàng phán kh i nói: - Hay l m ! Ta ã tìm ra cách vào Qu Sơn r i. Chàng thúc thu c h phi nhanh, ích n c a h là Thi u Lâm T . H i 19 HOÀI GIANG ANH KI T PHÙNG MAI PH C TUNG SƠN ÔC THÁNH ÁO HOÀNG TUY N êm mư i b n tháng tư, v n trăng treo trên ính Qu Sơn t a sáng nhân giang. Nhưng ám lo n th ch quanh núi vãn m t mù u ám. Có mư i bóng en và m t còn Kim Ti n Báo Ph c phía sau núi. ương nhiên h u m c áo d hành, m t b t kín khăn en. M t ngư i tháo cây Trư ng Giang trên vai xu ng. Cây cung này l n g p rư i cung thư ng. Cánh cung v i r t d y có th b n xa hơn. T ngoài nhìn vào, có th nhìn th y tàn cây cao vút, em sãm c a khu r ng phía trong. Như

v y chi u sâu c a ng lo n th ch ch ch ng hai mươi trư ng. Ngư i cung th b n nh ng mũi trư ng ti n cũng dài hơn bình thư ng, u c t b c nh vào tr n th . Mũi u tiên bay n t n khu r ng, mũi sau g n hơn m t chút. C như v y các mũi tên rơi xu ng theo ư ng th ng, kéo dài ra n bìa tr n. Trong nh ng chi c b c u mũi tên chính là máu dê. Chúng v ra, t a mùi tanh khó ng i. Ngư i cung th y là Bách Lý T ng Thu. B n xong chàng quăng b cung tên r i ra hi u cho con Kim Ti n Báo ti n vào. T ng Thu n m ch t chót uôi dài, l n theo bư c con v t. Nguyên t c căn b n c a t t c nh ng tr n pháp là gây o giác cho ngư i vào tr n. H b l n l n th c hư, không còn bi t ph i i hư ng nào n a. Nhưng loài v t thì không có cái tâm c a con ngư i nên ch ng th hoa m t, hay mê mu i. B ng b n năng săn m i c a dã thú, b ng kh u giác kỳ di u, con Kim Ti n Báo l n theo mùi máu dê, lu n lách trong ám lo n th ch mà không h l c hư ng. Hai kh c sau nó ã ưa T ng Thu i xuyên tr n th , vào n khu r ng. ây là cánh r ng già thiên nhiên, thân cây to b ng hai ba vòng tay ngư i, t t không th bày tr n ư c. Hơn n a Song Tuy t H u Gia t hào s h c c a mình c b thiên h , ch ng ai có th phá ư c tr n pháp Mê Tâm Bát Quái nên không thèm c t c ngư i mai ph c. Ch có mư i m y tên võ sĩ c p ao i l i chung quanh tòa nhà g l n. Chúng không tin răng có k ch nào vào ư c Qu Sơn nên r t lơ là, chuy n trò rôm r cho b t bu n chán. T ng Thu ôm c con v t, d n dò nó n m l i trong bui r m ch hi u l nh. Hơn n a tháng qua, chàng ã làm quen v i c p mãnh thú, ích thân cho chúng ăn u ng nên hoàn toàn làm ch ư c. Bách Thú Chi Vương T Kiên Hành ã ưa oàn ác thú r i Tung Sơn theo T ng Thu tr l i Tín Dương. C lão l n b y thú u vui m ng. Ph t Môn kiêng k sát sanh, kiêng th t nên h báo ph i t ki m l y mi ng ăn b a ói b a no. T lão ăn chay mãi cũng b a c mình. Con v t hi u ý ch nhân, n m im trong b i tranh r m r p. T ng Thu nh nhàng lui v phía tòa i s nh gi a. Chàng n mình trên tàn ào i di n c a s nhìn vào. Song Tuy t H u Gia và Võ Lâm c Thánh ang i m dư i ánh sáng c a hai ng n h ng l p. Chàng nghe c Thánh nói: nh ch ng nào - Nay thương th c a chúng ta ã lành l n, bang ch xu t quân? S m C m Y m m cư i sâu hi m: - Ch lão c Ngô Công n, chúng ta s em anh em h Tri u ra làm m i nh T ng Thu vào b y. Gi t gã xong m i mong chinh ph c ư c võ lâm. Hơn n a Thiên Trúc Bát i giáo sĩ i B c Kinh chưa v n. ào V Ngã r t rè b o: - Tri u B ch Ng c vơi t Ti t Dư Hà ã n ng tình luy n ái, mong bang ch nương tay. S m C m Y cư i nh t: - Vô c b t trư ng phu ! ào lão ý chi n chuy n v t y làm gì? Tháng trư c lão phu b o chúng r i núi tìm cách ti p cân T ng Thu mà ám sát. Chúng không ch u l i còn m ng ch i, h ch ng th tha ư c n a. L n này lão phu s cho l p m t ài g cao dư i chân núi chung quanh chôn y h a dư c. Ti u t T ng Thu mà n gi i c u thì ch ng th thoát ch t. c Thánh bu n bã: - V y xin bang ch th hài nhi ra. Nó vì chuy n huynh mu i h Tri u b giam mà có l i xúc ph m n bang ch , lão phu s tha cho nó. T ng Thu nghe v y hi u r ng c ba ngư i kia u b giam c m, chàng

nhanh chóng r i ch l c soát khu nhà phía sau. H u h t các ki n trúc trên sư n núi Qu Sơn này u b ng g . Duy có m t căn xây b ng á núi r t kiên c , như v y nó chính là nhà lao. Th y phía trư c có hai gã bang chúng canh gác, chàng l n v phía sau. May thay trên b c tư ng d y có vuông c a s v i nh ng ch n song b ng s t to hơn c tay m t hài nhi. Có ba mái u ang ch m l i cùng nhau ng m trăng vàng. T ng Thu d a sát vách, l n n kh nói: - Tám v ng ánh ng b n võ sĩ, t i h là T ng Thu ây. Chàng l t khăn che m t, ng sát khung c a. Ba ngư i kia m ng rơi nư c m t. B ch Ng c thì th m h i: - Sao công t l i vào ư c n ây?Chàng h gi ng: - Chuy n dài l m, chúng ta ph i thoát ra ngoài trư c ã. ông Song bu n bã nói: - B n ti u mu i u b phong t a võ công và b h c, có thoát ra cũng không s ng n i. T ng Thu tr n an: -T ih kh năng gi i c và khôi ph c võ công cho chư v . Chàng rút o n ki m Long, d n chân khí tì m nh vào song sát. T ng thanh m t t lìa, b chàng b cong ngư c lên. Ti t Dư Hà chưa b m t võ công cõng ông Song còn B ch Ng c lên lưng T ng Thu. B n ngư i nhanh chóng thoát ra theo Kim Ti n Báo vư t qua Mê Tâm Bát Quái kỳ tr n. N u tr n pháp này không r i ch t c thì Linh H ã theo T ng Thu vào. Gã s t h a dư c thiêu hu nơi này. Ti c r ng ch có m t viên T c châu treo vào c con báo g m. i, th y T ng Thu ã c u ư c ngư i Toán ngư i ang nóng ru t ch ưa ra an toàn, h vui m ng khôn xi t. Ba ngày sau h ã v n Tín Dương, m ti c ăn m ng. D Hà nghe T ng Thu k l i n i dung cu c àm o gi a c Thánh và H u Gia, nàng bu n r u nói: - Gia sư vì i ân c u m ng c a S m C m Y mà sa vào mê l , ch ng th quay u l i ư c. Ti u mu i r t au lòng nhưng không bi t ph i làm sao? Triêu B ch N gc nghiêm gi ng: - c Thánh trư c sau cũng ph i n t i. Có i u lão là ân sư c a Hà mu i, chúng ta ch ng th ng nhìn lão th m t . Ch còn cách v Hoàng Hoa Cung tránh m t. Ý ki m c a gã ư c m i ngư i tán thành. Hôm sau ba ngư i kh i hành i Sơn Tây. Tri u ông Song mang n ng m i tình tuy t v ng v i T ng Thu k ã gi t cha mình. Nàng bu n bã nhìn chàng r i lên ng a. T i n Bích San vui v h i Thư ng Sương: - C c i thư! Nay Ti t Dư Hà ã thu c v Tri u B ch Ng c, Tri u ông Song thì không th l y tư ng công. V y âu còn ai áng g i là tình ch mà i thư oán r ng tư ng công s có n năm v ? Thư ng Sương m m cư i l c u v n giơ năm ngón tay ra th hi n ý c a mình. Cu i tháng tư Sa Thư ng Th n Y hoan h báo tin r ng ã tìm ra thu c gi i ch t c Tiêu H n o t Phách tán c a c Thánh. T ng Thu m ng r tìm cách t n công Qu Sơn. V a lúc y trinh sát Cái Bang báo v r ng c Ngô Công Thư ng Ti u ã em mư i th h và b y ngô công n Qu Sơn.Trưa ngày v báo r ng êm qua Thiên H ng Bang ã âm th m xu t quân i v hư ng Tung Dương. Có l h mu n t n công Thi u Lâm t . T ng Thu lo l ng h i Tang th n y: - Thúc công ! Thu c gi i c ã có nhưng b y Phi Thiên Ngô Công kia ph a i phó th nào ây?

u tháng năm, chim câu bay

Tang lão nhíu mày suy nghĩ: - Phương thu c thì có s n nhưng i u ch r t lâu. a Tà cư i b o: - c v t là ngh cũ c a ta. Thu nhi c b o h ch t rơm quanh chùa, r c phân gà khô vào r i t lên. B n r t bay s không dám n g n. T ng Thu yên tâm, mang th c gi i c i ngay. Dù ch m hơn i phương n a ngày nhưng cư c l c c Ô Vân Cái Tuy t s giúp chàng n trư c. Thiên Tà cùng các cao th khác s i theo sau ánh t p h u Thiên H ng Bang. Nhưng d u là b c trí gi cũng có lúc sai l m. T ng Thu nóng lòng c u vi n Thi u Lâm, thúc ng a phi nư c i. Chàng n b nam sông Hoài lúc hoàng hôn m i buông, v a k p chuy n ò ngang. Chàng ưa tu n mã xu ng ò, dõi m t ng m c nh chi u tà trên sông nư c. Ngoài chàng còn có b y tám lương dân và khách thương h . Khi ò còn cách b b c vài trư ng, t nh ng b i lao c nh bên ò, hàng trăm mũi tên b c thép bay n. V a nghe ti ng dây cung b t T ng Thu v n toàn l c xô tu n mã xu ng sông. ây là k v t c a H ng Lăng Phư ng, chàng không th nó ch t ư c. Chính vì v y vai và ùi chàng trúng li n b n mũi c ti n. Tám ngư i vô t i ng hành u ch t s ch. Ch có gã lái ò ng cu i thuy n là thoát n n. Gã núp sát áy thuy n, run l y b y. T ng Thu c nén au, rút thi t phi n múa tít b o v châu thân. Thư ng Sương ã dùng m nh tơ Thiên T m l y ư c B ch Sơn thay màng qu t cũ. Trong ti ng tên bay xé gió gi ng cư i ghê r n c a c Thánh vang lên: - T ng Thu ! xem hôm nay làm cách nào thoát kh i tay lão phu. Ch t c Tiêu H n o t Phách tán ã t m vào u mũi tên s ưa ngươi xu ng su i vàng. M y trăm cung th thay nhau x ti n t o thành tr n mưa tên vây ch t l y T ng Thu. Chàng ch sơ h m t chút là toàn thân s c m y tên c. Lâm nguy b t lo n, T ng Thu giơ chân p th ng áy thuy n chui qua l chìm xu ng dòng nư c sông Hoài. Chàng dùng phép Quí T c trong Du Già i pháp, lơ l ng trong làn nư c b c m c cho sóng cu n trôi v phía ông. c Thánh ch th h ch y d c b sông tìm ki m, dùng c thuy n nh l c soát mà không th y i phương n i lên. Lão hoan h nói:- Trư c sau gì gã cũng ch t vì ch t th yêm tâm kéo v Tung Sơn. T ng Thu trôi i năm sáu d m, t p vào ám r cây bên b . Chàng gư ng trèo lên tìm ch kím áo tr thương. Nh m t viên i hoàn an và thu c gi i c c a Sa Thư ng Th n Y, T ng Thu ã thoát ch t. Tuy nhiên vài và tay chân t r t au n, chưa th bình ph c ngay ư c. Chàng dõi m t quan sát su t m t sông xem có th y tu n mã âu không. Nhưng có l nó ã bơi v b Nam nên ch ng th y tăm hơi. T ng Thu th dài, vung Long ki m ch t m t cành cây làm g y ch ng kh p khi ng i d c b ssong tìm ch ngh ngơi. V i tình tr ng này chàng không th nào n k p Thi u Lâm. Tai ki p ã giáng xu ng u nh ng tăng nhân hi n lành su t i chay t nh ch ng ư c hư ng chút l c thú nhân sinh c . Chàng s g p b n Thiên H ng Bang nên i v hư ng ông. Càng lúc càng xa b n ò. Lúc tr i t i h n, chàng k p n m t tòa o am năm n mình dư i r ng cây r m r p c nh b sông. Mùi nhang tr m, ti gn mõ và ánh nên khi n chàng ph n kh i bư c vào. M t o sĩ tóc b c ang ng i trư c bàn th Thái Thư ng lão quân t ng ni m. T ng Thu kiên nh n ch i. Lát sau o sĩ hoàn thành công khóa, ng lên quay l i. Dung m o lão gi ng m t ngư i nào ó mà trong nh t th i T ng Thu nghĩ không ra. Nhưng nói chung lão r t anh tu n và tiên phong o

c, chúng ta có

c t. o sĩ hi n hòa nói: - àn vi t l c bư c n ch n hoang vu này là có duyên, m i sang phong bên u ng trà àm o. T ng Thu m m cư i áp: - T i h ch mu n xin vài bát cơm d và ch ngh ngơi. o sĩ g t u: - Hay l m ! B n o cũng chưa dùng b a t i. M i àn vi t cùng ăn. Mé t o am là m t gian th o xá. Trên chi c bàn m c qu có s n m t mâm cơm và vò rư u. o sĩ tươi cư i: - B n o không khiêng rư u th t, xin àn vi t ng cư i. Lão ch khách buông ũa m i h i: - Khu v c này ch ng h có cư ng o, vì sao àn vi t l i th thương ? T ng Thu th dài thu t l i vi c Thiên H ng Bang dùng k i u h ly sơn, ph c kích nơi b n ò sông Hoài, khi n chàng ch ng th n Thi u Lâm t ti p vi n. N u chàng ý s th y m t lão ch t lóe lên d d i. o sĩ vui v nói: - B n o tuy không màng n th s nhưng v n ư c nghe danh Thi t phi n công t tài trí vô song, m t tay ch ng võ lâm. Nay b n o s giúpcông t chóng. Nhưng bù l i công t ph i giúp b n o m t vi c nh . T ng Thu m ng r h i l i: - o trư ng nh dùng cách nào giúp t i h n Thi u Lâm t trư c b n tà ma? o sĩ bao gi ng g i: - H c nhi ! T ngoài vư n m t con H ng h c to lơn bư c vào. Chi c c dài kia chưa vươn ra mà ac cao b ng m t ngư i ng. o sĩ vu t ve lưng nó, c ý nói: - ây là con v t hi n có nh t th gian, s i cánh r ng l n hơn trư ng, có th ch ư c hơn trăm cân, ngày bay ngàn d m. Tính tình l i thông linh, hi u ư c ti ng ngư i. B n o s cho công t mư n H c nhi n Tung Sơn. Sau n Ngũ ài Sơn Hà B c c u khi gi i c u ư c Thi u Lâm t mong công t giùm khuy n t , gac b giam trong sơn ng phía sau Kim Linh T . Lúc y công t giao l i H c nhi cho gã. T ng Thu c n th n h i: - L nh công t vì sao l i b Kim Linh T b t giam? o sĩ bu n r u k : - B n o luy n công b t c n, tuy không t u h a nh p ma nhưng m ch nhâm v t t ngh n, l a tam mu i công phá khí h i khi n ngày êm kh s . Khuy n t nghe nói Kim Linh T có tr ng ư c m t cây Chu Sa Tuy t Qu , li n n y xin m t trái c u b n o. Kim Linh thi n sư không cho, khuy n t bèn li u m ng vào l y tr m. Ai ng b thi n sư b t ư c, giam c m ã chín năm nay. T ng Thu b t nh n nói: - L nh lang qu là b c i hi u t . T i h s c u y thoát kh i c nh lao cung và s hái vài trái Chu Sa Tuy t qu v t ng o trư ng. Xin cho bi t tính danh và dung m o c a l nh lang? - Khuy n t năm này ã ngũ tu n, ngư i th p bé như ti u ng, gi a trán có c c bư u nh như son. T n h n là T Ki n Tư ng. Công t c b o r ng H ng H c chân nhân phái n. Lão l i b o: - Công t c i y ph c ra i. B n o có m t lo i thu c Kim Sang r t th n di u. T ng Thu c m kích c i qu n áo, H ng h c chân nhân bôi lên b n v t thương nơi b vai và ùi ta m t ch t l ng s n s t màu tr ng như s a r i dùng

n Tung Sơn m t cách mau

v i s ch băng ch t l i. Chàng nghe thương tích mát rươi, m t c c m giác au n. Chàng chưa k p nói l i c m t thì lão ưa thêm m t hoàn th c xanh bi c l n b ng h t u và r t thơn tho: - Viên linh ơn này s giúp v t thương mau lành hơn. T ng Thu v a b vào mi ng ã nghe b o m nh c trùng khu y ng trong ngư i d d i. Chàng hi u ngay viên dư c hoàn kia có c, v i d u xu ng dư i lư i, giã ò như ã nu t. o sĩ không nh n ra, vui v d n dò H ng H c: - H c nhi. T nay ngươi theo công t ây, khi nào g p Ki n Tư ng thì ưa gã v am. T ng Thu bình th n nói: - Ph i chi o trư ng t ng luôn H ng H c cho t i h thì hay bi t m y. Như v y m i áng công t i h n Kim Linh T c u l nh lang. Chân nhân nói v i v t tin: - B n o s n lòng kính t ng, ch s H c nhi khôn ch u theo công t mà thôi. T ng Thu m m cư i bí n: - ó là vi c c a t i h . Gi xin cáo bi t. i ơn ã ban linh v t. Chân nhân hơi ng ngàng, nhìn theo bóng chim bay xa d n. Lát sau, lão l m b m: - Ngươi tư ng có th s ng mà chi m linh c m c a lão phu sao? * ** Nh c l i th n mã Ô Vân Cái Tuy t b T ng Thu xô xu ng nư c sông Hoài, d t vào b Nam. Nó hí lên th m thi t r i tìm ư ng tr l i Tín Dương. Mãi n t i m i t i nơi. Vân nhi ch y và trong, ng trư c i sanh hí vang. Thiên a Song Tà và m i ngư i ang chu n b lên ong, kinh hãi ch y ra. Th y tu n mã không ngư i cư i, trên yên còn dính m t mũi tên, Thiên Tà than dài: - Thôi r i. Chúng ta ã trúng k i u h ly sơn c a Thiên H ng Bang. Không hi u Thu nhi âu mà tu n mã l i v m t mình. M i ngư i nghe như sét ánh bên tai, ng ch t l ng. Thiên Tà vươn tay nh mũi tên ra kh i yên ng a, th y tay mình m ư t, lão m ng r b o: - Yên ng a ư t nh p ch ng t Thu nhi ng n n khi sang sông. Như v y thì còn có hy v ng. Chúng ta mau ra áy xem sao?Ba n nhân ang khóc vùi, nghe nói th li n g i con cho B ch Lan r i theo Song Tà. n b sông, nghe nói ò ã chìm g n b n bên kia, h mư n thuy n nh y thuy n lư t i như tên b n. C nh sang sông. Nh ng cánh tay m nh m mép nư c b B c, gã lãi ò cùng m y ch c ngư i ang c s c kéo chi c ò th ng áy lên b dư i ánh sáng c a cây u c nh a thông. Ba chi c thuy n con ghé vào. Song Tà và Hiên Viên o lên trư c, tám ngư i kia cũng nh y theo. a Tà nóng n y h i: - Trong ám các ngươi ai là ngư i m c kích cu c chi n chi u nay? Gi ng bà l nh l o và chát chúa như inh ng vào tay. Gac lái ò v i buông dây ch y ra nói: - B m lão thái, chính ti u nhân là ngư i duy nh t còn s ng sót. a Tà c nán bi thương h i ti p: - V y ngươi có bi t tình tr ng c a chabgf công t áo tr ng d t thoe m t con ng a en tuy n hay không? - B m lão thái ! Lúc ò sang n g n b , m y trăm cung th núp trong b i lau b n tên như mưa. V công t y y tu n mã xu ng sông r i múa qu t che thân. Ti u nhân th y rõ chàng ta b trúng b n mũi vào tai và chân t . Sau ó

công t p th ng áy và r i chui xu ng nư c. B n cư ng o có l c soát m t sông r t lâu mà không th y gì c . Hiên Viên o th phào: - Th thì không sao. Thu nhi thân hoài tuy t h c, ch ng th ch t vì b n mũi tên y ư c. c Th Linh H băn khoăn: - Vãn b i ch s u tên t m ch t kỳ c. Thiên Tà gi t minh: - úng v y ! Không hi u ngoài ch t Tiêu H n o t Phách tán, lão còn có lo i tuy t c nào khác hay không? Tang Luân T ng v i h i: - Th mũi tên lúc nãy âu r i? Thiên Tà b i r i áp: - Lão phu không mang theo. a Tà cư i nh t: - Lão ch ng ư c tích s gì. Ch còn cách kéo chi c ò kia lên thôi, ch c ch n tên c m trên y.M i ngư i khen ph i, ùa xu ng u i ám th n dân ra, n m l y dây kéo m nh. S c h h p l i ư c hơn v n cân nên chi c ò ngoan ngoãn tr i lên, n m trên bãi cát. Lãnh Di n nh y n nh vài mũi tên trên m n thuy n, ưa cho Tang th n y. Lão ng i th , hoan h nói như reo: - Không sao ! ây chính là ch t c Tiêu H n o t Phách tán. Thu nhi mang trong ngư i m y trăm viên gi i dư c, ch ng th nào ch t ư c. Bích San n c n : - Nhưng hi n gi tư ng công ang âu m i ư c ch ? B ng t trên không v ng xu ng ti ng nói quen thu c: - Ta chưa ch t mà sao mu i khóc làm gì? N i vui m ng và s ng s t hòa quy n v i nhau. T ng Thu cho H ng H c h cánh xu ng. Ba ngư i quên c th n thùng ch y n bên trư ng phu. Chàng vu t tóc h an i: - Gi tai h a ã qua. Ta l i có thêm linh c m t i b o này. Các nàng mau quay l i nhà ta n Thi u Lâm cho k p. Chàng quay sang b o b n th h : - Thái B ch c p t c cư i th n mã i Hà B c, n Ngũ ài Sơn do thám Kim Linh t . Xong vi c Tung Sơn ta s n ngay. B n ngư i còn l i h t ng tam v phu nhân v trang. Bi t tình hình c p bách, h v i làm theo ý T ng Thu. Như v y ch còn Song Tà và Hiên Viên o i cùng chàng n Thi u Lâm t . T ng Thu b o H ng H c bay theo còn chàng dùng khinh công v a i v k l i cho các trư ng b i nghe cu c t o ng v i H ng H c chân nhân. Thiên Tà nhi u mày: - Cũng may mà Thu nhi có B o m nh c trùng trong ngư i nên k p th i phát hi n dã tâm c a o sĩ l m t kia. Ta không bi t lai l ch c a H ng H c chân nhân nhưng có th oán ch c r ng Kim Linh thi n sư là b c chính nhân. Thi n sư giam hãm gã T Ki n Tư ng kia su t chín năm ch c không ph i vì gã tr m Chu Sa Tuy t Qu . Khi n Ngũ ài Sơn Thu nhi hãy h i cho ra l . a Tà âu yêm trách chàng: - Lúc th y tu n mã tr v trang m t mình. Ta ã dùng B o m nh c trùng liên l c. Sao không th y Thu nhi tr l i? - B m m u thân ! Có l lúc y hài nhi ang v n khí tr thương nên không nghe th y. a Tà nghiêm gi ng: - L n sau n u có chuy n gì thì ph i l p t c báo v ngay, không ư c

m i ngư i lo l ng thương tâm. B o m nh c trùng là kỳ b o th gian có m tkhông hai, vư t ngoài s hi u bi t c a con ngư i, Thu nhi may m n có ư c sao không bi t t n d ng ! T ng Thu cúi u nh n l i, lên lưng th n iêu i trư c. Ba lão nhân cùng thi tri n khinh công lư t mau. M sáng T ng Thu cho H ng H c o m t vòng quanh nh Thi u Th t, th y c nh v t tĩnh l ng êm m chàng m ng r h cánh. Toán tăng nhân tu n tra trư c sân phát hi n ho ng h t la lên. C i h chưa bao gi th y m t con chim to l n n th . Nhưng khi th y T ng Thu t lưng chim bư c xu ng h vui m ng khôn xi t, ch y l i chào h i. Chàng là i ân nhân m y l n c u m ng Thi u Lâm t nên ai cũng h t lòng tôn kính. Ph Luân thi n sư và b n sư nhanh chóng ra ti p khách. T ng Thu nói ngay: - Thiên H ng Bang ã kéo i quân n t n công quí t . Nguy hi m nh t là lão c Ngô Công thư ng vào b y r t bay. Chúng ta ph i chu n b ngay m i k p. Lát sau m y trăm tăng l ùa xu ng chân núi. H vào nhà nh ng h nông dân canh tác trên t c a chùa xin rơm và phân gà. Sau tr n tai ki p v a qua, m y trăm t t c gia t b n phương ã v Tung Sơn b sung cho s sư sãi t n n. Phái Võ ang cũng có ư c g n trăm ngư i. T ng c ng là g n ngàn cao th . H ư c u ng thu c gi i Tiêu H n o t Phách tán nên yên lòng chi n u. Cu i gi t , Song Tuy t H u Gia và Võ Lâm c Thánh th ng lãnh hơn ngàn bang chúng ti n ánh Thi u Lâm. Các phòng tuy n phía dư i ã rút c lên núi nên Thiên H ng Bang không h g p s c kháng c nào, ti n lên như vũ bão. Nhưng m t hàng rão g ã ã vây quanh chùa cách m t t m tên b n. Tr n mưa phi th ch bay ra ch n ng bư c ti n i phương. c Ngô Công Thư ng Ti u là m t lão già en úa g y gò tóc tai bù xù. Lão ra l nh cho các Miêu nhân m chu ng c v t, th àn ngô công. Hàng v n con v t g m ghi c bay v phía tuy n phòng ng . Song nh ng m rơm cách quãnh trư c m t các nhà sư ã b c cháy t a ra m t mùi r t khó ch u. àn r t bay g p kh c tinh bay tán lo n không còn nghe s i u khi n c a c Ngô Công n a. c Thánh th y vũ khí th nh t ã b vô hi u hóa, lão gi n d quát th h ti n lên. Hàng trăm mũi tên mang c c u rơi xu ng phòng tuy n Thi u Lâm. Ch sau m t t tên, hàng ngũ i phương r i lo n lên r i im l ng như t . Song Tuy t H u Gia m ng r ra hi u ti n quân. Lão cùng c Thánh i trư c m ư ng. Hai ngư i lư t r t nhanh như tên b n h thân trên b c tư ng phòng ng b ng thân cây o m t quan sát. Nhưng b t ng t trên nh ng tàn cây cao c nh y có sau bóng ngư i nh y xu ng. Là nh ng ngư i ang g c ngã vì ch t c kia ch m d y xông vào b n bang chúng. o ki m quan l nh l o c a ngư i th nh t v thành nh ngchi c móng r ng sáng b c trùm l y ngư i c Thánh. Năm cây thi n trư ng và m t thanh ki m nh m m c tiêu là S m C m Y. Hai lão ác ma dù có võ công xu t chúng cũng ch ng th i phó k p. c Thánh và H u Gia kinh hãi vung trư ng ki m ón chiêu. Nhưng T ng Thu ã quy t gi t cho ư c ào V Ngã nên d n h t công l c và chiêu Phi Long T i Thiên. Long ki m chém g y trư ng ki m c a c Thánh và ch p vào ng c lão. c Thánh rú lên th m thi t rơi xu ng t, ôm ng c giương ôi m t ph n han nhìn i th . - Thì ra k ánh lén lão phu là ti u t ngươi ! T ng Thu cư i nh t: - Ác gi ác báo. Lão mai ph c ta b n ò sông Hoài thì gi còn trách gì n a!

c Thánh g c ch t mà m t v n m tr ng tr ng. Bên kia Song Tuy t H u Gia trúng li n ba cây thi n trư ng vào vai và lưng, máu mi ng phun thàn vòi nhưng không ch t. Huy t Quang Ma Công qu là kinh hãi th t c. Lão ác ma ném thanh ki m gãy vào m t ch r i múa tít song chư ng, hóa thành m t lu ng H ng Quang lao v phía chư ng môn phái Võ ang. Thanh Tr n o trư ng v i mang ki m ch ng . Năm cao th Thi u Lâm cũng p vào h tr . S m C m Y v n b tr ng h u tâm song chư ng ve v y phá tan màn ki m quang, giáng vào ng c Thanh Tr n. o trư ng rú lên th m kh c, lăn lông l c trên m t t. Song Tuy t H u Gia lãnh thêm hai trư ng n a c a Ph Hòa và Ph Trú, h c ra m t búng máu nhưng thân hình v n lao nhanh xu ng núi. Năm cao tăng ng n ngơ trư c th n công c a h S m, u i theo truy sát. B n bang chúng Thiên H ng Bang b t p kích b t ng nên thương vong r t nhi u. B n lãnh chúng l i không b ng các tăng l Thi u Lâm làm sao ch ng c l i. Nay phó giáo chru m ng vong, giáo ch thì mang thương ào t u, chúng m t c tinh th n b ch y tán lo n. c Ngô Công nh an r t b o v nên thoát i d dàng. Cái ch t c a m y trăm t Thi u Lâm h i năm ngoái ã khi n qu n tăng n i lòng s u h n, h uôti theo bén gót. T ng Thu th y H u Gia ào t u cũng theo chân các cao tăng truy u i. S m C m Y thoát xu ng chân núi thì g p Thiên a Song Tà và Hiên Viên o. Ba ngư i này ã n hơn kh c ng i ch thú d x ng chu ng. Hiên Viên h ch cư i ha h ón ư ng Song Tuy t: - Nghe danh H u Gia ã lâu, xin nán l i ch giáo cho lão phu vài chiêu tuy t h c. Mi ng thì nói, song th lão v li n tám chư ng. Hiên Viên o ng kỳ duy n, công l c và võ ngh u cao siêu nhưng chưa h u v i ai. Nay có d p lão ph n kh i tr h t tài ngh . Toàn Cơ Quy n pháp do lão thi tó còn l i h ihơn T ng Thu b i ph n, chiêu th c liên miên b t tuy t, trong vòng b n mươi chiêu h S m ã trúng ba òn. Song Tà ng i trên t ng á v tay tán thư ng. T ng Thu và năm cao tăng hàng ch Ph n nơi cũng ph h a theo. n chiêu th m t trăm, Hiên Viên o quát vang như sám, hóa thành b y bóng anh vây ch t H u Gia. S m C m Y v i quay tít thân hình d t lư i chư ng quanh mình. Hiên Viên h ch cư i vang p vào t n công. Song chư ng c a lão mãnh li t như cu ng phong y S m C m Y văng ra sau hơn trư ng, máu mi ng tuôn ra như su i. B ng có tám bóng tr ng lư t n như cơn gió, h p chư ng t n công các cao tăng Thi u Lâm và T ng Thu. Sáu ngư i v i c chư ng ch ng . Song Tà th y chư ng phong có màu vàng i m nh ng m hàn tinh óng ánh, nh n ra Kim Quang Ph t Chư ng, v i nh y n h tr . Chư ng kình ch m nhau n i vang r n, phe T ng Thu ra tay không u nhau nên kém th hơn. Ph Hòa, Ph Trúc b y lùi n a trư ng máu r khóe mi ng. i phương chính là Thiên Trúc bát i giáo sĩ. H th ng chiêu u, c ý ánh thêm chiêu th hai. Hiên Viên o v i b m c Song Tuy t H u Gia lao n h p l c cùng m i ngư i. Nh v y mà o ngư c ư c tình hình, tám giáo sĩ Thiên Trúc b y lùi. Trong l n va ch m th ba, b n giáo sĩ nương theo s c ph n ch n ào t u. Trư c ó Song Tuy t H u Gia ã b t ng ch m d y phóng i như lu ng gió tho n. Lão ang n m im như ã ch t nên ám t Thi u Lâm b b t ng không t p trung c n. T ng Thu nhìn theo nói v i gi ng ti c r : - S m C m Y chưa ch t thì võ lâm chưa th thái bình. Ph Luân th n sư tr n an: - D u sao h S m cũng ph i m t ít nh t là n a năm m i bình ph c và gây

d ng l i l c lư ng khác. Ti ng khóc r m r c c a b n t t c gia Võ ang c nh xác Thanh Tr n o trư ng khi n lòng ngư i n ng trĩu. B n T ng Thu bèn cáo t Thi u Lâm tư. Ph Luân phương trư ng nói v i gi ng c m kích: - L i l n n a Bách Lý thí ch thi ân v i Thi u Lâm. Lão n p xin... Thiên Tà v i xua tay, cư i ha h : - Thi n sư ng tâm làm gì. Giáng ma v o là vi c chung c a ngư i hi p sĩ. B n ngư i quay bư c, r i núi Thi u Th t. Song Tà và Hiên Viên o tr l i Tín Dương. T ng Thu lên lưng H ng H c i Hà B c. H i 20 Ký sơn sơn thư ng phùng trư ng b i Lãnh cung ph h u ng lương duyên C u ư c Thi u Lâm, gi t xong c Thánh, lòng T ng Thu r t thanh th n. Chàng ung dung thư ng th c c m giác bay b ng gi a tr i xanh, tư ng như mình là Phí Văn Phi, thư ng cư i h c vàng v ngh Hoàng H c Lâu. T ng Thu b t giác sinh lòng yêu m n con th n i u kỳ tuy t nhân gian này. Chàng vu t ve chi c c dài, thân thi t nói v i nó : - H c nhi không c n v i, c bay thong th , khi nào m t thì h cánh ngh ngơi. H ng H c r t thông linh, quác lên t v hi u ý. M i l n d ng chân T ng Thu u chuy n trò và cho H c nhi ăn u ng no nê. H ng H c b t u th y m n ngư i ch m i. T ng Thu nh dùng th pháp mà Bách Thú Chi Vương ã d y thu ph c th n i u, nhưng chàng l i ng n ng i, không mu n ra tay. H ng H c là linh v t ch ch ng ph i b n ác thú t m thư ng. Năm ngày sau, H ng H c bay n ngay ng n Ký Sơn thì ch m l i. Nó o quanh nh núi, kêu lên nh ng ti ng bi thi t. B ng t dư i v ng lên ti ng còi trúc cao vút, H ng H c m ng r b nhào xu ng, T ng Thu v i ôm ch t c nó không b r t. Còn cách m t t mư i trư ng, th n i u xoè cánh lư n m t vòng r i áp xu ng trư c m t căn th o xá iêu tàn. T trong m t lão nhân tóc b c buông xoã, y ph c rách rư i i ra. Nói là i ch th c ra lão di chuy n b ng hai tay vì lư ng túc ã c t n u g i. T ng Thu nh y xu ng t, ng nhìn c nh H ng H c d i u vào lòng lão nhân luôn mi ng kêu v i v hân hoan, lão già c t chân sa l vu t ve linh i u. Lát sau, lão nh n T ng Thu, nhìn chàng b ng ánh m t thù h n : - Ngươi là gì c a D Th n T Tiêu Dao ? T ng Thu m m cư i hoà ái, h i l i : - Ph i chăng ti n b i là ch cũ c a H ng H c ? - Ph i ! Mư i lăm năm trư c, D Th n ám h i ta o t l y H c nhi, v y ch c ngươi là t c a lão ? H ng H c b ng kêu lên r i rít, như trò chuy n v i ch nhân. Lão hi u ý, d u gi ng b o : - Té ra công t ch là k b D Th n l i d ng ? T ng Thu g t u, bư c n ng i x p b ng trư c m t lão r i k l i cu c g p g v i H ng H c Chân Nhân, lão già nghe xong cay ng nói : - B n o m i chính là H ng H c Chân Nhân. D Th n T Tiêu Dao là cao th t Hà B c, cùng b n o giao thi p ã nhi u năm. Lão ta có dung m o r t oan chính nên che gi u ư c b n ch t tàn ác c a mình. Con trai lão là m t quái v t không còn nhân tính. Thân hình gã nh thó, khinh công cao siêu

nh t thiên h , l i ch ra m t b y ph c có cánh như dơi. Nh v y ch ng ai u i k p. Gã ã gây ra m y ch c v dâm sát tàn nh n trong vùng Hà B c, n i danh là Bi n B c Dâm Ma. Khi b n o bi t T Ki n Tư ng là con ru t c a D Th n, li n em lòng hoài nghi nhân cách c a lão. Nhưng chưa k p tuy t giao thì ã b h c th . D Th n nhân lúc H c nhi i ki m ăn, ám toán b n o r i quăng xu ng h phía sau núi. H c nhi tr v , tìm th y lão phu mang lên ây. D Th n l i xu t hi n, gi ò than khóc r i mai táng thi hài. H ng H c không còn ch t t ph i i theo lão ta. Nào ng b n o su t i luy n ng T Công nên dương khí r t m nh, h i t nh l i, phá m chui ra. Nhưng hai chân ã gãy nát, ph i ch t b nên ch ng i âu ư c. Thương tích trên lưng l i r t tr m tr ng nên công l c hoàn toàn th t tán. B n o nh ám c m i u nuôi dư ng mà s ng n ngày nay. Nào ng H c nhi bay ngang ây l i nh n ch cũ, kêu lên m y ti ng. B n o tư ng D Th n trên lưng nhưng cũng li u ch t g p l i H c nhi l n cu i. ít nh t cũng có th b o cho nó bi t s th t, không theo h u h lão ác ma kia n a. T ng Thu nghiêm gi ng : - Vãn b i có mang theo m t viên i Hoàn an, may ra có ích cho Chân Nhân. Không ch lão áp ng, chàng l y viên linh ơn to b ng h t nhãn nhét vào mi ng lão. Chàng l i dùng Càn Khôn Chân Khí truy n vào cơ th giúp dư c l c tan nhanh, thông nh ng o n kinh m ch b b t c. N a canh gi sau, chân khí trong ngư i H ng H c Chân Nhân ã h i ph c ư c ba thành, lưu chuy n thông su t. T ng Thu buông tay, nh m m t hành công, khôi ph c ph n chân nguyên hao h t. Hai kh c sau, chàng x công ng d y kính c n nói : - Nay H ng H c ã g p l i ch cũ, vãn b i xin cáo t . Chân nhân v i nói : - Khoan ã, công t hãy ng i xu ng ây cùng b n o hàn huyên m t lát. Lão bèn h i thăm lai l ch chàng. Khi nghe nói chàng là nam t c a Trác Kh Lưu và Cam T n Mi, lão m ng r , ngh n ngào nói : - B n o ngày chưa xu t gia có tên là Cam C o và cũng chính là Thúc ph c a Lô Sơn Tiên T vì quy t tâm tu tiên nên ã m y ch c năm không tr l i T Xuyên.T ng Thu hoan h ph c xu ng g i : - C u công ! o vui v b o : Ông cháu ôm nhau khóc ròng. Lát sau, Cam C - H c nhi ! Mau xu ng chân núi b o Vương lão t bán cho ta vò rư u ngon và m y cân th t. T ng Thu cư i b o : - Hài nhi gi ây có trong tay hơn trăm v n lư ng vàng, l nào l i C u công l i kh . N u H c nhi cõng n i c hai ông cháu thì ta bay n t u lâu nào ó m ti c ăn m ng. H ng H c Chân Nhân cư i kh : - Thân ta gi ây ch hơn sáu ch c cân, c ng v i Thu nhi cũng chưa n hai trăm cân, H c nhi ch g ng s c là ư c thôi. Linh i u hót ríu rít, g c g c u ra v tán thành. H ng H c bay th ng n thành An Dương cách y ch ng m y d m. Nó lao th ng vào t ng chót c a toà t u lâu s nh t, h cánh êm ái trư c s kinh hãi c a m y ch c th c khách và ti u nh . H tư ng th n tiên giáng h nên tròn m t ng m nhìn. T ng Thu m Chân Nhân t xu ng gh r i nghiêm gi ng b o gã m c áo ti u nh : - Mau bày ngay mư i món thư ng h ng và vò rư u Thi u Hưng lâu năm nh t. Ánh m t chàng xanh bi c, r n ngư i khi n ám th c khách s hãi v i

ng i l i ch cũ. Gã ti u nh thì co giò ch y như bay. Lão chư ng qu y t ng dư i, nghe nói có tiên nhân giáng h , v i vã ch y lên xem. Lão cùng t ng lăn l n giang h nên bi t ngay ây là cao th võ lâm ch ch ng ph i th n tiên. Nh n ra chi c qu t trên tay chàng công t , lão m ng r bư c n bái ki n : - Thanh danh c a Thi t Phi n công t vang d i như s m, không ng phong thái l i b i ph n văn nhã. B n i m th t vinh d ti p ón b c anh hùng! Th y dung m o lão phúc h u, ánh m t ngay th ng khác h n ám bán buôn gian x o, T ng Thu d u gi ng áp : - Các h quá l i khi n t i h thêm h th n. Xin gi i thi u ây là C u công c a t i h . Chư ng qu y v i nghiêng mình ra m t Cam C o: - Vãn b i là Trang Lưu Tuy n, năm xưa hành t u giang h ư c ng o yêu m n g i là T Tâm Ki m Khách. T ng Thu t ng nghe c Th Linh H nh c n ngư i này, chàng m m cư i b o :- Các h hành hi p hai mươi năm mà không gi t m t m ng nào. Thu tôi xin nghiêng mình bái ph c ! Trang Lưu Tuy n ch nh s c áp : - T i h tài hèn s c m n, ch i u v i các cao th nh lưu, ác tính i phó v i nh ng i ma u hung ác, t t ch ng không nhi u. Nay công t th có lòng d àn bà như t i h ư c. T ng Thu không mu n nghe thêm l i tán t ng, nói l ng sang chuy n khác : - T i h mu n nh Trang huynh cho ngư i mua giùm Gia C u Công vài b y ph c m i. Lưu Tuy n s t s ng g i tên ti u nh n d n dò. Cơm rư u ư c d n lên t i t p. H Trang vòng tay nói : - Toà t u lâu này là cơ nghi p c a t i h , nay ư c h i ki n b c anh hùng, xin ư c chiêu ãi m t b a. Mong công t ng khách khí. T ng Thu g t u, b o ti u nh xách năm cân th t bò s ng cho H ng H c. Ba ngư i ăn u ng, àm o r t tương c. Cu i ti c, T ng Thu b ng nói : - Trang huynh có th cho ti u g i g m C u Công vài b a ư c không? Ti u i B c Kinh có vi c h tr ng, vài ngày n a s quay l i ón ngư i. T Tâm Ki m Khách kh ng khái nói : - Trang m h t lòng ph ng dư ng Cam lão gia, công t c yên tâm. H ng H c Chân Nhân cư i khà khà b o : - T t l m ! Ta cũng mu n l i ây thư ng th c h t nh ng món ngon v t l c a t u lâu này. Mư i lăm năm nay ăn toàn th t nư ng, ch ng có chút gia v nào c . T ng Thu yên lòng cáo bi t, lên lưng H ng H c bay v hư ng B c. n Yên Kinh i Chàng th linh i u cánh r ng phía Nam thành r i i b L i m. ây là i m h n c a chàng v i c Th Linh H . V i chi c còi trúc c ch trong túi, d u xa trăm d m cũng có th g i H ng H c n. T ng Thu h i lão chư ng qu y : - T i h có ngư i anh em tên Quách Tam, hi n tr ây. Xin h i y phòng s m y ? Chư ng qu y ư c Linh H d n trư c, mau m n sai ti u nh d n khách lên l u hai. ư ng Thái B ch m i n có hai ngày, còn ang ng cho l i s c, chưa k p n Ngũ ài Sơn d thám. Th y T ng Thu n, gã áy náy nói : - i ca ! quá m t m i nên chưa k p i Ngũ ài Sơn. Chàng cư i b o :- Kim Linh T thì chưa i nhưng nh ng thanh lâu g n ây thì ch c ã thăm qua ? Linh H ngư ng ngùng g t u :

- i ca qu là tinh ý. Nhưng nh v y mà ti u ư c nghe m t tin quan tr ng. ó là Dương Hoàng H u b tru t ph , ưa vào lãnh cung giam gi su t i. T ng Thu gi t mình h i : - Sao l v y ? Dương Phi Ph ng là b c tuy t th giai nhân âu d gì b th t s ng ? Linh H cư i hì hì : - Té ra i ca cũng th m hâm m nhan s c c a chánh cung Hoàng H u ? T ng Thu i m nhiên nói : - Dương Hoàng H u dung nhan ki u di m, l i y v tôn quí, phúc h u. Nhưng Thư ng Sương nào có kém gì ? Xong vi c Kim Linh T , ta s vào lãnh cung c u nàng ra ki p h ng nhan không ch t l n mòn trong cung l nh. Còn chuy n duyên tình ta ch ng h nghĩ n. ư ng Thái B ch nghiêm m t : - Dù i ca có lòng thương hương ti c ng c cũng ph i nghĩ n h u qu . N u có ai phát hi n i ca c u ph h u, t i tru di tam t c khó mà tránh kh i. T ng Thu m m cư i : - Ngươi yên tâm ! Ch ng ai dám k t t i ta c u m t k ã ch t c . Linh H hi u ra, dơ ngón tay cái khen ng i : - Di u k , ti u xin bái ph c ! * ** Sáng ngày mư i hai, Linh H i liên h v i Cái Bang tìm sơ Hoàng Cung. T ng Thu ghé vào Tam Nh t i Phu ch Thanh Phương r i m i lên lưng chim n Ngũ ài Sơn. Chàng theo chim h cánh trư c c ng chùa Kim Linh, ưa bái thi p cho tăng nhân tr tu i ang quét lá. Gã ang ng s ng s trư c c nh tư ng kỳ l , c m thi p ch y như b ma u i. Lát sau, trong chùa v ng ra chín h i i H ng Chung. Tăng l x p thành hàng i theo sau m t lão tăng râu năm chòm b c tr ng.T ng Thu ng c nhiên khi th y Kim Linh T dùng ti p ón mình. Chàng v i ch nh y ph c, bư c vào. Lão tăng già kia kính c n t tay lên ng c cúi chào : - Kim Linh T hoan h ư c ti p ón i giá ! T ng Thu v i vòng tay nói : - T i h tài hèn c b c, âu x ng v i lòng ưu ái c a Phương trư ng và chư v cao tăng ? - Kim Linh T chính là m t chi nhánh c a Thi u Lâm T . Lão n p là Ph Linh, sư c a Phương trư ng Thi u Lâm. Thí ch chính là i ân nhân c a b n phái, b n lão n p ngày êm khao khát ư c di n ki n, không ng thí ch l i giá lâm. Xin m i vào khách xá àm o. T ng Thu i theo lão. Ch có hai ngư i và m t chú ti u h u trà, thi n sư tr nh tr ng nói : - Thí ch giá lâm t t vì vi c gì ? Chàng bèn thu t l i vi c D Th n nh chàng n c u Bi n B c Dâm Ma T Ki n Tư ng. Thi n sư nghe xong cư i b o : - Chu Sa Tuy t Qu là nguyên li u chính bào ch i Hoàn an, linh dư c tr n sơn c a Thi u Lâm T . Lão n p ư c c n ây tr trì chùa này b o v Linh Th . D Th n là truy n nhân c a Bi n B c Ma Vương, khinh công và võ ngh thu c hàng thư ng ng. Y u i m duy nh t c a lão là a con trai x u xí T Ki n Tư ng, chín năm trư c T Ki n Tư ng n núi Ngũ ài Sơn, t nh p Kim Linh T tr m Chu Sa Tuy t Qu . Nhưng gã âu bi t r ng có n b n v trư ng lão Thi u Lâm hàng ch Giác ti m tu ây b o v , Bi n B c Dâm Ma b b t, giam vào m t tr n Kỳ môn sau núi. D Th n ã

il

m y l n n c u mà không ư c. Lão n p bèn ra i u ki n là lão ta ph i n m t, không gây i u ác thì Kim Linh T s chăm sóc chu áo T Ki n Tư ng úng hai mươi năm thì phóng thích. D Th n không phá ư c tr n và cũng ch ng ch l i b n v trư ng lão nên ánh ch p thu n. Lão là ngư i có dã tâm r t l n nên không ch u ch n h t h n kì m i nh thí ch c u T Ki n Tư ng. T ng Thu hi u kỳ h i : - B m thi n sư ! Chu Sa Tuy t Qu ngoài tính h i nguyên c huy t, còn di u d ng gì n a ? Ph Linh nghiêm trang áp : - Linh Qu này khi r i cành v n còn tươi trong su t m t năm trư ng, nh a v qu có th giúp xương và da th t li n l i d dàng, ch bôi vào là c m máu ngay. Hi n Thi u Th t cũng có hơn ch c q a khô. Nay thí ch ã ghé qua b n t , lão n p xin t ng ba qu t lòng tôn kính.T ng Thu nghe tim mình nghĩ n vi c ch a tr á t t cho Thư ng Sương. Lư i c a nàng b m sinh có m t kh i u l n nên không nói ư c. Sa Thư ng Th n Y t ng b o r ng : N u có cách c m máu, lão s c t t ph n th t dư kia. Kim Linh Phương trư ng ích thân ra khu vư n sau chùa, hái ba qu có r c em vào m i qu ch l n b ng trái nhãn. màu T ng Thu m ng r nh n l y, ng l i c m t r i cáo t . Sau ó chàng ng p ng ng nói : - Trong võ lâm hi n nay có m t i ma u tên g i Song Tuy t H u Gia S m C m Y. Lão ta tinh thông kì môn tr n pháp. N u D Th n liên k t v i h S m thì tr n pháp nơi h u sơn không gi n i T Ki n Tư ng. Mong thi n sư lưu ý vi c này. * ** T ng Thu lên lưng H ng H c, tr l i B c Kinh. c Th Linh H ã ch s n v i h a Hoàng Thành. Lãnh cung là m t khu bi t vi n n m phía ông B c c m thành. Chung quanh có tư ng xây cao vút, ngăn cách v i ph n còn l i. Nơi ây ch có nh ng cung phi b th t s ng và ám thái giám già b k lu t. Dương Hoàng H u có l trên t ng hai c a toà nhà chính gi a. T ng Thu hài lòng h i l i : o bào Thông Thiên o trư ng c a ta ngươi ã tìm ư c chưa ? -B Linh H cư i hì hì : - Ti u ã vào m t o quán ngo i thành, tr m v cho i ca. Canh hai êm y, T ng Thu ra ngo i thành g i H ng H c n. Chàng lên lưng chim bay v phía lãnh cung. Ngay b n th v c m cung cũng khinh thư ng khu v c này canh gác r t lơ là. Vài tên ng i d a tư ng u ng rư u nói chuy n v t. T ng Thu o m t vòng trên không r i áp xu ng nóc i lâu. Chàng ã th y bóng dáng quen thu c c a Dương Hoàng H u trên lan can mé ông. Nàng ang bu n bã ng m v ng trăng mư i ba chưa ư c tròn y trong phút thương tâm, nàng bu t mi ng ngâm nga bài Cung Trung T c a B ch Cư D : L t n la câu m ng b t thành D Thân Tr n i n án ca thanh H ng nhan v lão ân tình o n Tà huân long to áo minhT m d ch : M ng ch ng thành, khăn m l sa. Canh khuya i n v ng b t l i ca Má h ng chưa nh t ân tình d t Ng i t a lò hương n sáng ra...

p m nh. Chàng ng n ngư i

Ngâm xong, nàng quay bư c vào trong. Nh n ra Thông Thiên o trư ng, nàng hoan h : - Không ng tiên trư ng l i giá lâm n ch n này. Thi p ang bu n chán mu n ch t i ư c. o nhân m m cư i. ôi môi h ng và hàm răng tr ng u như ng c khi n n cư i vô cùng quy n rũ. Dương Hoàng H u b n l n nói : - Tiên trư ng c o râu trông tr ra vài ch c tu i. T ng Thu th m trách Linh H , gã ã không tìm âu ra b râu dài cho chàng. T ng Thu v i nghiêm gi ng h i : - Vì sao Thánh Cung l i b Hoàng Thư ng ưa vào lãnh cung ? Dương Hoàng H u ng i xu ng gh , bùi ngùi k : - Hai tháng trư c, m t cung nga h Tr nh báo r ng ã th thai. Minh tu i cao mà chưa có hoàng t nên r t hân hoan, su t ngày qu n quýt v i Tr nh Thu Mai, phong ngay cho nàng làm th phi. M t hôm, khi i ngang qua m t thi p trong vư n thư ng uy n, Tr nh Phi trâng tráo nói : Cây c không trái, gái c không con . Thi p không d n ư c t c gi n li n tát vào m t . Tr nh Phi lăn ra kêu au b ng, khóc lóc r ng ch c hoàng thai ã b ng. Minh n i gi n, truy n ch tru t ph thi p r i cho giam vào lãnh cung. Trong lúc nàng k l , T ng Thu ng m s c di n th y nàng r t thành th t, oan chính, ch ng ph i vì ghen h n mà nói thêm cho tình ch. Chàng cũng nh n ra nàng r t p, cái p c a m t b c m u nghi. Chàng ch nh s c h i : - N u thánh cung còn yêu thương Hoàng Thư ng, mu n tr l i ngôi Hoàng H u, b n o xin ra s c giúp ngư i tho nguy n ? Dương Phi Ph ng bu n bã nói : - Tiên trư ng là b c th n thông, thi p ch ng dám gi u tâm s . Thi p b ti n cung t năm mư i sáu tu i, tuy mang danh m u nghi thiên h mà th c ra ch như con chim hót trong l ng son. Thiên t ã hơn b y mươi, s c l c m i mòn, thân th hôi hám, l i ham c a l . Ngài có n ba ngàn cung t n m n nên thi p v n ch u c nh l nh lùng. Nghĩ l i nh ng ngày tháng y, lòng thi p ngu i l nh như tro tàn. Nhưng n u tiên trư ng ưa thi p ra kh i lãnh cung,ph m u và gia quy n ho . Thôi thì thi p ành l i ch n này, th nh tho ng mong b c ti n b i giá lâm àm o là tho nguy n l m r i. L i nói bi ai th ng thi t khi n T ng Thu ng lòng. Chàng m u i nhìn vào gương m t u bu n nhưng ki u di m kia. Dương Hoàng H u cũng th m m n gã o sĩ th n thông và anh tu n, m nh d n nhìn l i chàng. T ng Thu tuy v ngoài l nh lùng nhưng l i là k có trái tim a tình. nàng d y r i hôn lên m t, lên môi. Dương Phi Chàng ng lên, bư c n Ph ng run r y áp ng, l ngư i t ng vòng tay m nh m . Chàng vung tay qu t t t n n r i b ng nàng v phía cu i chi c giư ng loan. ôi môi chàng lư t nhanh trên thân th nõn nà c a v hoàng h u tr , em l i cho nàng nh ng c m giác nh t nh t tuy t v i. Lát sau, hai thân hình hoà làm m t. Phi Ph ng liên ti p rùng mình, c m nh n ni m hoan l c ngút ngàn mà trong su t b n năm k c n thiên t nàng chưa h ư c hư ng. T ng Thu ph i dùng mi ng mình khoá ch t ôi môi anh ào ti ng rên r không ánh th c ám thái giám già trong lãnh cung. Cu i canh ba, Dương Phi Ph ng vu t ve lông ng c r n ch c c a T ng Thu th n thùng nói : - Tiên trư ng ã vì thi p mà phá gi i r i. Chàng cư i b o : - B n o ang nh hoàn t c cư i nàng làm v . Phi Ph ng th th : - Lòng thi p cũng như thân thi p ã thu c v tiên trư ng. Ch c n ngư i

nhà s mang

li u vi c sao cho không liên lu n h Dương là . Nàng b ng b t nói lên th c m c b y lâu : - Dám h i tiên trư ng năm nay ư c bao nhiêu niên k ? Chàng th n nhiên áp : - Hai mươi m t. Dương Hoàng H u gi t mình, ng i lên : - Tiên trư ng ùa v i thi p ó ư ? Chàng m m cư i, kéo nàng vào lòng r i k l i i mình và vi c hoá trang thành Thông Thiên o trư ng. Dương Hoàng H u băn khoăn : - Li u b n nàng kia có ch p nh n thi p hay không ? Chàng cư i xoà, g y l i cu c ái ân. Gi a canh tư, d n dò k ho ch xong. T ng Thu r i lãnh cung.Sáng hôm sau, tên thái giám già b ng nư c lên cho ph H u r a m t, phát hi n nàng ã t t th . Lão kinh hãi báo ngay cho T ng qu n lãnh cung. Ngư i này vào tri u tâu lên Minh . Theo tri u qui thì thi hài ph h u ư c trao l i cho gia ình qu c lão t ch c ma chay như m t thư ng nhân. Dương Qu c Trư ng vào nh n xác con nư c m t như mưa. C thành kinh u thương ti c v Hoàng H u hi n lành xinh p. êm th hai c a tang l , Qu c lão nghe gia nhân báo có Thông Thiên o trư ng n thăm, ông v i cho m i vào thư phòng. Hôm nay o trư ng có râu ba chòm en nhánh. Thông Thiên o trư ng nghiêm gi ng : - B n m ng Dương Thánh Cung không thích h p v i t ô. Qu c lão hãy ưa nàng v c qu n mà chôn c t. Giòng h Dương cũng ch ng nên lưu luy n ch n này làm gì, l i ch mang h a mà thôi. Dương Qu c lão bùi ngùi áp : - Lão phu xin nghe l i d y c a tiên trư ng. Nhưng ư ng v Nam Kinh xa n m y ngàn d m, ch s thi th s th i r a ? Thông Thiên li n tr n an : - B n o s dùng pháp thu t, gi cho thi hài ư c nguyên v n, d u c năm cũng ch ng hư h i ư c. êm nay, xin m i ngư i r i kh i linh ư ng, b n o s ra tay. Cu i canh hai, con cháu h Dương ư c yêu c u v phòng ngh ngơi, không ư c ló m t ra ngoài, Dương Qu c lão cũng v y. Do ó, ch ng ai th y m t con chim kh ng l áp xu ng, ưa Dương Phi Ph ng r i ph . Lát sau, nó ưa Thông Thiên tr l i. o trư ng chui vào linh ư ng qua c a s , m c a chính g i Qu c lão : - Vi c tr n y m ã xong, sáng mai Qu c lão c vào tri u cáo bi t thiên t . Trưa hôm sau, thuy n ch áo quan theo giòng i V n Hà v Nam Kinh. Trên tr i cao, m t bóng chim to l n cũng vươn cánh bay v hư ng An Dương. Dư i t c Th Linh H r p mình trên lưng Ô Vân Cái Tuy t, ch y ua v i H ng H c. B n ngày sau, c chim l n ng a v n An Dương m t lúc. T ng Thu vào rư c H ng H c Chân Nhân, lão cư i chung ng a v i Thái B ch. B n ngư i lên ư ng tr l i Tín Dương. Dương Phi Ph ng ng i trong lòng T ng Thu, vui sư ng v i c nh lư t gió tung mây, nàng th th : - Thi p có c m giác ôi ta là m t c p th n tiên. H i 21 Nam kinh qu c lão hoan nhi n Th ch u hoàng h c hý càn khôn

Cu i tháng năm, H ng H c h cánh xu ng gi a sân. Th n mã cũng v a k p lao vào. M i ngư i hân hoan ra ón, th y có thêm hai ngư i l m t, ai cũng nhìn T ng Thu dò h i, chàng tươi cư i gi i thi u : - ây là Cam C u Công, chú ru t c a tiên m u. Còn ây là Dương Phi Ph ng, t phu nhân c a hài nhi. Nàng t ng là chánh cung Hoàng H u. Thiên Tà nghe nói ái t l y c Hoàng H u làm v , lão khoan khoái cư i ha h : - Thu nhi gi i l m ! Có th m i áng m t i trư ng phu. Dương Phi Ph ng ư c chàng ch d n, n ra m t t ng ngư i. Th y m t Bích San không vui, T ng Thu cư i b o : - Thư ng Sương ã oán r ng ta có n năm v , San nhi còn gi n làm gì? a Tà yêu thương chàng nh t trên i, nên v i bênh v c : - Thu nhi là b c kỳ tài tuy t th , l i anh tu n phi phàm. H n có a thê cũng là ph i o. Các con không ư c ghen tuông mà gia s r i ren. Trong nhà ai cũng s bà nên Bích San gư ng cư i : - Hài nhi âu ph i k nh m n. A Nương yên lòng. ch Y n Bình nghe T ng Thu tuyên b s có n năm v , nàng tin r ng không thi u ph n mình nên vô cùng hoan h . Lâu nay, nàng ra s c h u h a Tà, ư c bà yêu thương nên ã có tám ph n hy v ng. T ng Thu là i hi u t t t không dám cãi l i m u thân. M i ngư i vui v kéo vào i s nh, m ti c t y tr n. Trong lúc y, b n khách l hành vào trong t m g i. Thư ng Sương h u h T ng Thu còn Bích San tò mò i theo Dương Phi Ph ng, nàng không hi u vì sao v Hoàng H u này l i ch u b ngôi cao, theo m t k giang h áo v i như T ng Thu. PhiPh ng bùi ngùi k l i nh ng cay ng trong cu c i Hoàng H u và nh ng ngày dài ăng ng trong lãnh cung. Bích San v n là ngư i nhân h u, ng lòng tr c n trư c s ph n nghi t ngã c a b n h ng nhan. Nàng vui v nói : - Dương thư yên tâm, Tư ng công là nh t nam t , tuy a mang nhưng r t công b ng và t n tâm v i thê thi p. Ch em ta s cùng chia s ng t bùi. Bên kia, T ng Thu ôm hôn Thư ng Sương r i th th : - Ta ã tìm ư c tiên qu , có th giúp nàng thoát kh i á t t. Thư ng Sương vui m ng khôn xi t, c n chàng r t au. ó là cách bi u l c m giác hân hoan t t cùng c a nàng. Tôn Thái Vân ch y vào thúc gi c : - M i ngư i ang ch sao tư ng công không t m nhanh lên ? Nói xong, nàng cùng Thư ng Sương nh c chàng b vào b n nư c, m nh tay kỳ c . o ã k xong chuy n H lên n thì H ng H c Chân Nhân Cam C c a mình. T ng Thu v a an to ã b Hiên Viên o h i : - Chuy n lên Kim Linh T và vào lãnh cung c u Dương Phi Ph ng th nào, mau thu t l i cho b n ta nghe. T ng Thu c n chén rư u, b t u k l . Th c ăn ư c d n lên. a Tà âu y mb o: - Phi Ph ng c t nhiên, b n ta là khách võ lâm, không ưa nghi l . Phi Ph ng d r t ngoan, ăn u ng r t th c tình. Sáng hôm sau, b n T ng Thu kéo n toà o am trong cánh r ng c nh b B c sông Hoài tìm D Th n T Tiêu Dao, nhưng lão ã i m t. Trên bàn còn m t t hoa tiên : - T ng Thu ! Lão phu th s tiêu di t ngươi. Chàng ng n ngư i suy nghĩ, lát sau l m b m : - V y là lão ta có tai m t An Dương ho c Ngũ ài Sơn ? Chàng h i l i H ng H c Chân Nhân :

- C u công có ti t l lai l ch cho gã T Tâm Ki m Khách bi t không ? Cam C o ngư ng ngùng áp : - Ta th y gã d m n nên ã k l i m i vi c. T ng Thu d u gi ng : - Chưa ch c gã ã có quan h v i D Th n. Chúng ta ph i i u tra l i r i m i có th k t lu n ư c. Lúc tr l i Tín Dương, chàng b o T H pháp Ma nh Phu T Giang Thiên liên h v i Cái Bang, nh h i u tra lai l ch T Tâm Ki m Khách Trang Lưu Tuy n An Dương. Sáu ngày sau, chim câu các nơi bay v báo tin :- M t là Trang Lưu Tuy n v n ung dung l i An Dương i m lo vi c kinh doanh. Trinh sát Cái Bang ang bám sát, ti p t c theo dõi. Hai là Giang Tô ã xu t hi n m t giáo phái m i có tên là Càn Khôn Giáo. Căn c c a h t trên núi Th ch u phía B c Th ch u Thành. Giáo ch là m t chàng công t ch hai mươi dung m o chàng ta c c kỳ anh tu n và cơ th ôi lúc phát ra lu ng khí xanh sáng m . Chính hi n tư ng kỳ l này ã khi n bách tính Giang Tô, Chi t Giang coi gã như th n linh, náo n c gia nh p Càn Khôn Giáo r t ông. Giáo ch l i có tài tr bách b nh, ch vài viên thu c nh là xong. Hi n nay th l c Càn Khôn Giáo r t to l n, s ti n óng góp c a bách tính ư c lên n hàng trăm v n lư ng b ch ngân. Có i u l là i c n v Giáo ch toàn là nh ng thi u n tr tu i, xinh p. Ngoài ra, còn c ngàn nam t ang ráo ri t luy n t p võ ngh . Thiên Tà nghe xong b ng b ng n i gi n : - Sao b n chúng dám l y danh hi u c a b n phái ? Ta ph i i ngay Giang Nam, h i t i chúng. T ng Thu bu n r u nói : - Hài nhi ch s gã giáo ch kia chính là Sư Thúc t Ph t Di n Hoa à. a Tà th ng th t h i l i : - Sao Thu nhi l i nghĩ v y ? Chàng th dài áp : - M u thân c h i T lão thì bi t. Sư Thúc t n cư Thái Sơn g n ba mươi năm, tìm ư c linh qu xong li n i ông H i câu Ho Giáp Kình Ngư. Có l ã thành công nên tr l i sáu b y ch c tu i và sinh ra nh ng ý nghĩ ngông cu ng. Ngoài Càn Khôn Chân Khí và phép Tuỳ Tâm o Khí, âu ai có th khi n cho thân ngư i phát ra hào quang ? Thiên Tà th n th nói : - N u úng là Tiêu sư thúc thì ta l i càng ph i n t n nơi xem xét. Tôn ch c a b n phái là phù tr chính o, hành hi p trư ng nghĩa ch âu ph i em x o thu t ra l a b p lương dân. T ng Thu suy nghĩ m t lúc, cư i b o : - Nhân d p này, chúng ta kéo c xu ng Giang Nam du ngo n m t phen. Trư c là i u tra Càn Khôn Giáo, sau là Dương nh c ph kh i s u kh vì cái ch t gi c a Phi Ph ng. M i ngư i hoan h tán thành, nh t là các n nhân. V ch ng B ch Lan, H ng H c Chân Nhân và ba v h pháp l i. Tang lão có ư c Chu Sa Tuy t Qu trong tay, say mê nghiên c u, tìm cách ch a á t t cho Thư ng Sương. Lão còn có ý nh n i l i hai chân cho Cam C o, nhưng nghe nói i Giang Nam, lão cũng òi theo.Hai ngày sau, oàn ngư i ng a v a r i kh i thành thì nh ng ngư i l i cũng r i qua m t toà nhà khác. T ng Thu là ngư i c n tr ng nên ã quy t nh như v y. Ngư i ông, l i có c hai hài nhi nên cư c trình r t ch m, m t n a tháng h m i n Nam Kinh. Nam Kinh trư c th i Minh Thành T có tên là Kim Lăng n m b ph i

iL

o n h lưu sông Trư ng Giang t ng là c ô c a m t s tri u i như : Ngô, ông T n, Nam T , Lương, Tr n, Nam T ng... Vì v y r t n i ti ng v các công trình văn hoá và các danh lam th ng c nh. S lăng t m, n ài, mi u m o ây còn nhi u hơn c B c Kinh. T ng Thu và gia quy n gi làm ngư i quy n quí, th t c i du ngo n Giang Nam. H mư n nguyên t ng chót c a Kim Lăng i L i m. Th i gian này, n i a m i là gi a h , v ng dương chói chang, ti t tr i oi b c. Nhưng ây, khí h u mi n duyên h i mát d u khi n m i ngư i r t khoan khoái. Trưa hôm sau, T ng Thu và Ph H u Dương Phi Ph ng th b n Dương Gia Trang cách l i m ch ng b n d m. Hai ngư i u i nón r ng vành kéo s p xu ng cho kín trán. Dương ph gi ây im lìm, nhu m m t màu tang tóc. Sau ám tang c a Phi Ph ng, Dương lão gia ch gi l i vài gia nhân thân tín nh t lo vi c cơm nư c và quét d n ng i m cho con gái b c m nh n m ngang trong khu vư n phía trư c i s nh, c nh m c a Dương phu nhân ngày ngày ông ư c nhìn th y. Trưa nay, ông ang th n th nhìn nh ng nén hương trư c hai ngôi m tàn d n thì nghe có ti ng g i : - Phi n lão Trang ch cho b n vãn b i xin chén nư c. Nam Kinh có r t nhi u khách du l ch t b n phương n. H thư ng i b , ng m c nh nên chuy n xin nư c u ng là r t bình thư ng. Trư c sân không có gia nhân nào, Dương lão ành ích thân ra m c ng. Ngư i v a lên ti ng là m t chàng công t tr tu i. Chàng ta ã l t nón r ng vành, l gương m t anh tu n và n cư i quy n rũ. Dương lão có c m giác như r t quen thu c. G n y có m t lu sành ng nư c s ch nhưng nhìn phong thái sang tr ng, tôn quí c a khách. Dương lão không dám cho u ng nư c y. Ông hi n hoà b o : - M i công t và phu nhân vào trong, cùng lão phu dùng m y chén trà khát. cho Vào n khách s nh, chàng công t nói ngay : - Xin h i Trang ch , ám gia nhân nô tì âu sao không th y ?Dương lão cư i áp : - Chúng ngh trưa c r i. Lúc này n lang kia m i l t nón r ng vành, ch y n b t mi ng Dương lão thì th m : - Ph thân ng h t ho ng, hài nhi là Ti u Ph ng ây. Dương lão ngơ ngác, ưa tay d i m t, chăm chú nhìn gương m t thương yêu. Phi Ph ng sa l , m m cư i : - Hài nhi ư c Thông Thiên o trư ng bày k gi ch t c u kh i lãnh cung. Nghe nh c n v o nhân phép l c thông th n. Ông ã tin ư c n a ph n. Nhưng là b c lão thành, th n tr ng ông nghiêm gi ng : - N u con úng là Ph ng nhi thì hãy vén áo lên cho ta xem. Phi Ph ng th n thùng kéo v t áo lên. C nh r n nàng có ba n t ru i son x p thành hình ch ph m. Dương lão vui m ng khôn xi t, ôm l y ái n b t khóc, Phi Ph ng ph i nh c nh : - Ph thân ! Chuy n này l ra thì r t nguy hi m, mong ngư i bình tâm. Dương lão nh n cái án tru di tam t c, s hãi không dám khóc l n n a. Ông buông con gái ra và h i : - Th v công t này là ai mà l i i chung v i Ph ng nhi ? T ng Thu vén áo quì xu ng : - Ti u t Bách Lý T ng Thu kh u ki n nh c ph i nhân. Dương lão lúc còn kinh t ng nghe Dương Phi Ph ng k r ng Thông

Thiên o trư ng có m t ngư i tên T ng Thu. Ông cư i khà khà : - Té ra công t là cao c a o trư ng. Lão phu r t vui có m t hi n t như v y. Phi Ph ng nũng n u nói : - Ph thân nhìn kĩ l i xem, chàng chính là Thông Thiên o trư ng y. Dương lão gi t mình ngơ ngác. Phi Ph ng bèn dìu ông ng i xu ng gh r i b t u k l i m i vi c, T ng Thu nói thêm : - Nh c ph c công khai nh n Phi Ph ng làm nghĩa n . Ch ng có ai có th b t b ư c. Dương lão hoan h nói : - Bi t Ph ng nhi còn s ng và ư c h nh phúc là ta mãn nguy n r i, hai con c v trư c, lát n a ta s n Kim Lăng i L i m g p thân gia.Phi Ph ng hôn lên gò má nhăn nheo c a cha già r i cáo bi t. * ** T i hôm sau, Thiên Tà òi i Th ch u Sơn thám thính xem Giáo Ch Càn Khôn Giáo có ph i là Ph t Di n Hoa à Tiêu Cô Phi hay không ? T ng Thu t hi u ch có m u thân mình m i ki m ch ư c ph thân không v ng ng, chàng li n truy n âm nói v i bà. a Tà hi u ý nói : - V y thì ta và lão cùng i. Th ch u Thành cách Nam Kinh hơn trăm d m nên h kh i hành ngay. Lát sau, T ng Thu cũng lên lưng H ng H c, âm th m i theo h tr . H ng H c có t c r t nhanh và l i bay theo ư ng th ng nên chàng ã n trư c. Th ch u Sơn là m t ng n núi th p. nh núi r ng và b ng ph ng. T xa nhìn l i, nó có dáng c a m t chi c u ngư i. Chung quanh núi là r ng cây r m r p, nhưng ư ng lên núi ư c o thành b c thang và r ng hơn trư ng. Có như v y thì ám thi n nam tín n già nua m i có th lên n Càn Khôn B o i n. n th này có l i ki n trúc n a o quán, n a chùa chi n, sơn son thi p vàng r c r . Chung quanh b o i n là nh ng dãy nhà g dành cho các b nh nhân. Phía sau i n là m t khu ki n trúc ư c ngăn cách v i bên ngoài b ng b c tư ng cao hơn trư ng. Cánh c a g d y luôn khép kín, có l nơi này dành cho giáo ch và các t thân tín ? Chính gi a khu v c c m y là m t toà m c lâu hai t ng s . Chung quanh có toán võ sĩ áo tr ng tu n tra nghiêm m t. Gi ây, trên t ng hai v n sáng èn, T ng Thu cho linh i u h cánh xu ng nóc, chàng nghe bên dư i vang lên ti ng cư i r n rã, yên tâm d ngói nhìn xu ng. Trên sàn m c lâu r ng rãi, ch có c m t chi c giư ng r t l n b ng hai l n nh ng chi c thông thư ng. Và c nh tư ng ang di n ra khi n chàng chép mi ng than th m. M t nam nhân tu i hai mươi, tóc búi theo ki u o sĩ, da d tr ng mu t nhưng l i to ánh sương m màu h ng nh t. Thân ngư i gã không m t m nh v i và n nhân kia cũng v y. o sĩ tr không h nương nh , dày vò trên thân xác n nhân. B ng thân hình gã loé lên ánh xanh và n nhân kia kêu lên nh ng ti ng au n r i ng t l m. Lúc o sĩ buông ra, T ng Thu th y da nàng tái mét như ngư i ch t. Chàng kinh hãi hi u r ng o sĩ ang dùng thu t Thái B rút nguyên âm c a n nhân. o sĩ c m chi c chuông ng l c nh . Hai gã áo tr ng t c a ng m trong vách bư c ra, khúm núm h i :- Kh i b m giáo ch . Dám h i ngư i còn c n thêm n a không ? o sĩ loã th kia chính là giáo ch Càn Khôn Giáo. Gã l nh lùng b o : - B n này không còn là x n nên nguyên âm y u kém, ch c ph i thêm b n năm a n a m i . Hai gã khiêng n nhân kia i, lát sau, d n n m t ngư i khác. Có th , trong con m t ám n giáo này, ư c h u h giáo ch là i u vinh h nh,

nàng ta hoan h dâng hi n. Nhưng nhìn ra s c m t h ng y v ham mu n, chàng oán r ng nàng ta ã b cho u ng Xuân Dư c. T ng Thu nhân lúc i phương ang hành l c, lên lưng chim r i mái ngói, bay xu ng chân núi ch n ư ng Song Tà l i. a Tà m ng yêu : - Sao Thu nhi không nhà mà l i n ây làm gì ? Ch ng l con cho r ng b n ta vô d ng c r i chăng ? T ng Thu nhăn m t nói : - Cũng may là hài nhi n trư c m t bư c, n u không m u thân ã ph i ch ng ki n c nh dâm ô tàn nh n c a gã Giáo ch kia. Gã ta dùng phép Thái B hút nguyên âm c a các n t . a Tà m t : - Tên yêu quái ó qu là áng ch t ! Thiên Tà b i r i h i : - Thu nhi có nh n ra trên lưng gã có d u hi u gì c bi t không ? Thu nhi ng n ng i áp : - Gã có m t b t en to b ng trôn trén ngay sau huy t Cách Quan bên trái lưng t . Thiên Tà au n nói : - Thôi úng r i, gã chính là Tiêu sư thúc c a ta. T ng Thu ch nh s c : - Ph thân thư ng d y hài nhi r ng b c trư ng phu i nghĩa di t thân. Nhưng d u sao ph thân ra m t cũng không ti n. Hài nhi s thay ngư i di t tr tai ho này cho bách tính. Thiên Tà bu n r u nói : - Tiêu sư thúc c i lão hoàn ng, t t công l c ph i n m c siêu phàm nh p thánh. Ngay c ba b n ta h p l i chưa ch c ã ch l i lão. B n ta không th trao gánh n ng này cho Thu nhi. Có l , ph i nh c Hiên Viên o m i mong i phó n i h Tiêu.- V y song thân c v khách i m trư c, hài nhi d thám thêm m t lúc xem ngoài Tiêu sư thúc t còn cao th nào áng ng i không ? a Tà d n dò chàng ph i c n th n r i kéo Thiên Tà i. T ng Thu lên lưng H ng H c, tr l i nh núi. Chàng d n dò Linh i u r i buông mình xu ng mái m c lâu. Qua l ngói lúc nãy, chàng th y Tiêu Cô Phi ang hút nguyên âm c a m t thi u n tu i ch ng mư i sáu. Gương m t nàng ang hoan h vì khoái c m b ng bi n d ng, bi u l s au n cùng c c. Ti ng kêu la b bàn tay h Tiêu ch n l i. Thi u n xuôi tay rũ rư i như ngư i ã ch t. Tiêu Cô Phi rung chuông, hai gã t l i xu t hi n. H Tiêu tr m gi ng : - Nàng ta ã ch t r i, em ra sau núi quăng xu ng v c. L n này hãy nh r ng không ư c ưa nh ng k quá y u u i, ho c ã vào ây ba l n. M t tên t gãi u nói : - B m giáo ch ! ã có mư i m y ngư i b ch t, chúng ta s gi i thích sao v i gia ình h ? Tiêu Giáo ch cư i nh t : - Ngươi c b o r ng h ã ư c g i i o B ng Lai tr ng Trư ng Sinh Th o. T ng Thu nghe l a gi n b ng b ng, nhưng c nh n n i. Chàng t th s không tha cho lão yêu quái này. Gi ây, trên ngư i lão ã có c ánh sáng xanh m ch không hoàn toàn như lúc nãy. Lão khoan khoái m c y ph c r i m c a bư c sang phòng phía trư c. T ng Thu l p t c bám theo. Thì ra ây chính là nơi h Tiêu ti p khách. Chàng l i d ng lúc các v khách xô gh ng lên ti p giáo ch , chàng g nhanh m t m ng ngói, t o thành khe h quan sát. Mư i m t v khách kia u là ngư i quen c a chàng : Song Tuy t H u

Gia, D Th n, c Ngô Công và Thiên Trúc Bát i Giáo Sĩ. S m C m Y m l i trư c : - B n lão phu ư c T lão n ph d r ng Giáo ch là b c tuy t i kỳ nhân trư ng sanh b t t l i mưu c u nghi p nên ng lòng n ây xin ư c phò tá ngư i. Tiêu Cô Phi cao gi ng nói : - B n toà nghe T phó giáo ch nói r ng có ngư i bi u huynh tinh thông binh pháp và thu t kỳ môn nên cũng mu n cùng nhau d ng nghi p l n. Kh ng ng , S m các h l i ưa n nhi u cao th như v y, b n toà r t hài lòng. Lão giáo sĩ Thiên Trúc già nh t lên ti ng :- B n lão phu xin t n l c phò tá giáo ch , ch xin hai i u ki n. M t là sau khi giáo ch lên ngôi c u ngũ, cho phép b n giáo ư c xây d ng n chùa. Hai là mong giáo ch m Qu c Kh , hoàn l i T Ng c Th n Chung cho Thiên Trúc. Tiêu Cô Phi cư i h i : - Chi c chuông y có gì quí giá mà ngư i Thiên Trúc l i quan tâm như v y? Lão giáo sĩ b i r i áp : - Th n Chung ch ng có công d ng gì nhưng l i là v t t trên bàn th Ph m Thiên nên ph i thu h i v . Tiêu Cô Phi g t u : - ư c, b n toà ch p nh n. D Th n vui v nói : - Võ lâm Trung Nguyên hi n nay ch còn Thiên a Song Tà và Bách Lý T ng Thu là áng ng i. Ch c n tiêu di t ư c h là có th chiêu m h o hán b n phương kh i nghĩa. Tiêu Cô Phi cư i nh t : - Song Tà là sư i t c a b n toà, l nào l i dám ch ng l i ? Còn Thi n Phi n công t ch là a nhãi ranh, có gì áng k ? Song Tuy t H u Gia cư i kh : - Giáo ch ch coi thư ng gã ti u t y. M t tay gã ã tiêu di t b n bang phái hùng m nh là Vũ Khúc Tinh Cung, Mai Hoa H i, Thiên Âm Giáo và Thiên H ng Bang. Gã x o quy t như h ly l i có n năm mươi năm công l c và tinh thông nhi u tuy t k k c thu t ng ki m c a Sát Nhân Vương. Tiêu Cô Phi cư i kh y : - B n toà ã tr thành Kim Cương B t Ho i, l nào không gi t ư c h n ? Ph n kh i và h t lòng kính ph c. D Th n b ng nói : - B m giáo ch ! Tu n ph Giang Tô ã g i trát òi b n giáo ph i n ph ư ng Nam Kinh, trình bày tôn ch và giáo pháp. N u là tà o lão s c m không cho ho t ng. Tiêu Cô Phi l nh lùng b o : - Phó giáo ch khinh công cao siêu, sao không n t ng cho lão ta ít b t Th p Nh t ông Miên ? Sau ó nh ngư i xúi lão n ây nh tr b nh. Lúc y, lão mang ơn t t không dám làm khó d n a. T Tiêu Dao hoan h nói :- Giáo ch qu là b c Th n Tiên, cơ trí siêu phàm. Lão phu xin ph ng ý thi hành. Tiêu Cô Phi nghiêm gi ng : - S m lão s là Phó Giáo ch b n giáo còn chín v kia gi vai trò h pháp, chư v th y th nào ? B n S m C m Y m ng r vái t . Tiêu Cô Phi ng lên, tr vào ngo th t. Mư i m t ngư i kia v i r i gh t lòng tôn kính. Ti ng gh khua trên sàn g là cơ h i T ng Thu t ngói vào ch cũ và r i ngói m c lâu.

Chàng bay v nL i m thì ã cu i canh ba, nhưng m i ngư i v n quây qu n ch i. T ng Thu u ng c n chén trà thơm r i k l i nh ng gì mình thu lư m ư c. Thiên Tà ph n n n run c ngư i, ông nghi n răng nói : - T nay, Tiêu Cô Phi không còn là ngư i c u Càn Khôn Phái n a. Ta s vì bách tính li u thân gi t cho ư c lão quái v t kia. a Tà r u rĩ than : - Tiêu Cô Phi v n là ngư i thông minh tuy t th . Cũng vì v y mà lão m i v ng tư ng n chu ên cư ng l i m nh tr i, gi ây sa vào ma o, tr thành tai ho cho lê th . T ng Thu tr m ngâm nói : - Dư ng như h Tiêu ăn ư c hai lo i kỳ trân hi m có mang dương tính nên dù ã ph n lão hoàn ng nhưng âm dương b t x ng, ch u nhi u kh s trong kinh m ch. Chính vì v y lão ph i dùng thu t Thái B i u hoà. Tang Luân T ng vu t râu khen : - Thu nhi suy lu n r t úng, theo ta nghĩ, lão s còn ph i gi t h i r t nhi u n nhân. Hiên Viên H ch cư i b o : - Không ph i ta già r i mà còn s ch t. Tuy nhiên, s c chúng ta h p l i ng nói n Tiêu Cô cũng không hơn ư c Thiên Trúc Bát i Giáo Sĩ ch Phi. S th t phũ phàng y khi n m i ngư i. T ng Thu nghiêm gi ng : - Theo thi n ý c a hài nhi, trư c tiên chúng ta c phá ho i âm mưu bành trư ng th l c c a h Tiêu, c nh t nh bách tính. Sau ó tiêu di t d n t ng tên ma u, Tiêu Cô Phi s là k sau cùng. Chàng bèn trình bày bư c th nh t c a k ho ch. Thái bình th n và vô ưu c a chàng khi n các trư ng b i ph n kh i và r t khâm ph c. T ng Thu b o Lãnh Di n Thái Tu :- ư ng ch liên h v i Cái Bang, nh h g i thư giúm b n v sư c a trư ng môn Phương trư ng n ây. Còn nhi m v c a c Th Linh H và V n Lý Phiêu Phong là n tư dinh tu n ph Giang Tô mai ph c. * ** Ba ngày sau, c thành Nam Kinh xôn xao v vi c Bùi Tu n Ph trúng gió c, n m mê man b t t nh, các i phu trong thành u bó tay. Sáng mai, tu n ph s n Th ch u Sơn nh Càn Khôn i Tiên ăng àn thuy t pháp, ngư i s nhân d p này c u m ng quan tu n ph trư c m t m i ngư i bi u l th n thông. Sáng hôm y, bách tính Giang Tô nô n c kéo n Th ch u Sơn nghe thuy t pháp và chiêm ngư ng tài c u nhân th c a i Tiên. ã ng i ch t Càn Khôn B o i n và n a sân trư c. Gi a gi Thìn, tín Trên hương án là ho tư ng Thái Thư ng Lão Quân to b ng m nh chi u. Th p hơn m t chút là pho tư ng g kh c hình giáo ch ang ng i ki t già. Tiêu Cô Phi c m t o n kinh Huỳnh ình r i b t u thuy t pháp. Lão ng i trên m t toà sen b ng g , u và quanh thân to màn sương xanh trông r t huy n o, trang nghiêm. i n i dung bài thuy t giáo nói v m t tai ho kh ng khi p s giáng xu ng trên kh p t nư c Trung Hoa vào năm M u Tý s p n. T nay n lúc y, ch còn b n năm n a. Trong th i gian này, nh ng ai theo Càn Khôn Giáo, th nh tư ng c a Càn Khôn i Tiên v nh th ph ng và cúng dư ng tài s n cho giáo phái thì m i mong thoát kh i tai ương. Còn v kinh sách t ng ni m. M t tháng n a m i in n xong. i Tiên v a d t l i, thân hình b c lên cao hơn trư ng, là à rơi xu ng

n Thi u Lâm m i

như th n tiên giáng h . Lu ng hào quang m m quanh thân và khinh công tuy t th kia ã khi n ám lương dân coi lão là tiên thánh. H sì s p vái l y, l y làm sung sư ng vì ư c làm tín c a Càn Khôn Giáo. B n T ng Thu ng ngoài m c kích b n lãnh B o To ăng Vân c a lão mà lòng th m khi p s . D Th n T Tiêu Dao bư c ra. Hôm nay lão m c o bào vàng, ng c thêu m t vòng tròn n a en, n a tr ng tư ng trưng cho Càn Khôn càng làm tăng v tiên phong o c t. H T cao gi ng :- Kính cáo các giáo h u. Giang Tô tu n ph i nhân ch ng may m c ph i tà b nh, các danh y u ph i bó tay Tiêu Giáo Ch thương xót i nhân là b c m nh quan nhân c nên s ra tay t . M i quí giáo h u ra sân chiêm ngư ng pháp l c th n thông c a Càn Khôn i Tiên. Nh ng ngư i trong i n h n h kéo ra ngoài. B nh nhân ã ư c ưa n ây t sáng s m và ang n m trong b nh xá. ư c l nh c a Giáo Ch , toán quan quan ph Giang Tô khiêng c chi c chõng tre ra t gi a sân. Bùi phu nhân và Bùi ti u thư theo sát bên nét m t bu n r u, y v lo l ng. Tu n ph Bùi Hư ng n m thiêm thi p, da tái xanh, hơi th m ng manh như s p ch t. Càn Khôn i Tiên h ng gi ng r i bư c n bên chõng tre, tay b t n quanh u và thân th quy t, mi ng l m nh m ni m chú. Làn sương xanh b ng to r ng ra và s m màu hơn. Lão nhét vào mi ng b nh nhân m t hoàn thu c nh r i lư t hai tay lên ngươi. Dù còn cách n m y gang tay mà y ph c Tu n ph cũng tung bay ph n ph t như ng trư c gió. Nhưng hơn n a kh c sau, Bùi Hư ng v n không h i t nh. Tiêu Cô Phi b i r i d ng tay, n bên D Th n h i nh : - Sao l v y ? Ngươi có cho lão ta u ng l n thu c không ? D Th n s hãi áp : - B m giáo ch , lão phu ã l i, ch lão u ng c n chén trà có r c Th p Nh t ông Miên Ph n r i m i i. Tiêu Cô Phi gi n d bư c n v ch m t và thăm m ch b nh nhân. L i thêm g n kh c trôi qua mà lão v n không tìm ra căn b nh. Bách tính b t u xôn xao bàn tán, nghi ng pháp l c c a i Tiên. H Tiêu ngư ng ngùng cao gi ng : - Không ng Bùi Tu n ph l i n ngày t n s nên b n giáo ch ng th cư ng l i s tr i. Bùi phu nhân và Bùi ti u thư nghe nói v y li n b t khóc và trong ám tín có gi ng nói c t lên : - Ch có m t m ng mà cũng không c u ư c thì giáo ch làm sao c u ư c m y v n tín ? Câu nói này ánh trúng vào tâm lý m i ngư i, ni m tin b t u lung lay. Ti ng thì th m c a h không qua ư c ôi tai tinh tư ng c a h Tiêu. Lão b i r i nói : - ó là vì Bùi Tu n ph trư c gi không h tin tư ng b n giáo nên thi u phúc duyên. Còn các ngư i thì khác.Lu n i u này ã vãn h i ư c thanh danh. Nhưng t ngoài b ng có ti ng ngư i nói : - Mong chư v như ng l i b n o vào xem th . M i ngư i v i d t ra và m t o sĩ già nua kh p khi ng bư c vào. Lão ta th n nhiên b t m ch b nh nhân r i ng a c cư i vang : - Chút b nh c n con này mà không ch a n i, th t áng t c cư i. Tiêu Cô Phi và D Th n gi n tím m t mà không dám làm gì. Trư c m t bách tính Giang Tô, h không th ra tay gi t ngư i ư c. Tiêu Cô Phi g n gi ng :

- V y lão th ra tay cho b n toà xem th ? M i ngư i háo h c ch i, xem o sĩ già kia có thành công hay không ? Lão o l y ra m t viên dư c hoàn màu tr ng, ưa cho Bùi ti u thư. - Cô nương hãy cho l nh tôn u ng vào, b nh s h t ngay t c kh c. Nói xong, lão m m cư i tr n an. Bùi thiên kim v i nhét thu c và nư c vào mi ng ph thân. Chưa y m t ph n tư kh c, Bùi Tu n ph ã m m t ng i d y, ngơ ngác nói : - Sao ta l i ây ? Bách tính s ng s t trư c kỳ tích, hoan hô, tán dương o sĩ h t l i. B ng t không trung có ti ng chim kêu vang. M t con h c vàng to l n xoè cánh lư n quanh u ám ông và lão o kia như chi c pháo thăng thiên b c th ng lên không, áp xu ng lưng H ng H c. Linh c m bay lên và o quanh trên u Càn Khôn B o i n. Lão o cư i ha h , cao gi ng nói : - H i bách tính Giang Tô, ta chính là H ng H c Tán Tiên Phí Văn Phi ây. Lão Càn Khôn i Tiên kia ch là k gi m o tiên thánh o t tài s n và con cái các ngươi. ã có mư i m y thi u n b lão ta hút h t tinh khí, quăng xu ng v c sâu sau núi. C xu ng mà tìm s bi t. Còn vi c i ho năm M u Tý ch là s l a g t. Các ngươi c ăn úng theo o c a thánh hi n là s ư c bình yên. Hãy mau t nh ng tr v thôi. Tiêu Cô Phi gi n iên ngư i nhưng không làm sao ư c vì chim H c quá cao. o nhân nói xong, H c vàng bay th ng lên cao, m t d ng trong ám mây tr ng. ây chính là phép Dĩ c Công c. Qu n chúng t n m t nhìn th y H ng H c Tán Tiên c u s ng Tu n ph và bay lên tr i m t d ng, b o sao không h t l i tin ph c ? H hoan h , quay bư c tr l i không thèm nhìn Càn Khôn i Tiên n m t l n. ám nam n t cũng theo ph m u v c . Bùi Tu n ph nghiêm ngh b o Tiêu Cô Phi :- B n quan s i u tra v án này, sáng mai, các h ph i có m t công ư ng ta tra h i. Quan tu n ph và m i ngư i i r i, Tiêu Cô Phi iên cu ng vung chư ng ánh s p c t b o i n. Chư ng kình c a lão m nh như cu ng phong, có hai màu xanh và n vàng như s m d y. Ch vài l n ã qu t g y hàng c t phía trư c, khi n mái hiên s p xu ng. D Th n nghi n răng nói : - Lão o nhân kia chính là Bách Lý T ng Thu c i trang. Song Tuy t H u Gia cũng Thiên Trúc Bát i Giáo Sĩ bư c ra. H S m nói ngay : - S th ã n nư c này, lão phu ngh chúng ta rút v Qu Sơn, Huy Châu. Lão tu n ph kia mà cho ngư i xu ng v c tìm ra xác ch t thì nguy to. Tiêu Cô Phi ang ngơ ng n vì cơ nghi p tan tành, quay l i bùi ngùi nói : - Giáo chúng ã i h t, ch còn l i hơn trăm tên thu c h , l y l c lư ng âu mà kh i nghi p ? D Th n an i : - Giáo ch yên tâm. Lão phu còn có b n trăm t trung kiên Hà B c. Song Tuy t H u Gia cũng nói : - Thu c h Thiên H ng Bang t n mác quanh ph Huy Châu và Hà Nam cũng khá ông. Ch c n chúng ta d ng c là h s n ngay. Các ki m th Hoa Sơn cũng là nh ng tay khá. Ph t Di n Hoa à Tiêu Cô Phi th y không còn cách nào khác, ng ý v Qu Sơn. Qu n ma v a i kh i thì quân tri u ình kéo n. H dùng dây th ngư i xu ng v c xem th , qu nhiên, phát hi n mưưoì tám thi th n nhân. Bùi Tu n ph ph n n ra l nh thiêu hu b o i n và t t c nh ng công trình khác.

H i 22 Qu sơn bán d thiên ma nguy t Giang t kỳ chiêu sát ph n vương Trưa hôm y, b n T ng Thu m ti c m ng công. Hiên Viên H Ch h t l i khen t ng cháu r Thu nhi qu là b c kỳ tài, ch m t mưu nh cũng phá tan Càn Khôn Giáo. Thiên Tà bùi ngùi nói : - Nay h Tiêu ã b tri u ình truy nã t t ch ng th dùng chiêu bài Càn Khôn Phái là ta cũng yên lòng. Nhưng ph i tiêu di t ư c lão và b n yêu tà kia thì võ lâm m i thanh bình ư c. c Th Linh H kính c n báo cáo : - Trinh sát Cái Bang ã cho hay r ng, b n chúng i v hư ng Tây, có l nơi n là Qu Sơn. T ng Thu cư i b o : - Chuy n y tính sau, chúng ta c xu ng Tô Châu d o chơi Thái H vài ngày cái ã. B n v phu nhân hân hoan tán thành. H nhìn chàng b ng c p m t yêu thương và kính ph c. Trư ng phu c a h không h bi t s và luôn chi n th ng nh ng cư ng ch hùng m nh nh t. * ** Cu i tháng b y, T ng Thu m i ưa gia quy n v n Tín Dương. H i cũ ch ng hơn d m. th ng n nhà, cách ch ư c vài ngày thì Sa Thư ng Th n Y ti n hành cu c gi i ph u, c t kh i th t dư lư i Thư ng Sương. Lư i là cơ quan nhi u m ch máu và l i trong mi ng nên không th băng bó c m máu. Nay ã có Chu Sa Tuy t Qu , lão m i dám ra tay. u tiên, tay lão r ch th m t ư ng trên m t lư i r i bôi ch t nh a l y t v Linh Qu vào, th n di u thay, máu l p t c ng ng ch y và ba kh c sau ã li n tr l i. M i ngư i ph n kh i ch i giây phút quan tr ng. Kh i u kia n m ngay dư i u lư i Thư ng Sương. Nh v y, n u có b c t i cũng không nh hư ng n v giác c a nàng. Sáng ngày mùng sáu tháng tám, Tang Th n Y b t Thư ng Sương ph i ăn th t no, dùng rư u súc mi ng th t s ch. Sau ó. lão cho nàng ng i ch t Du Tiên Mê H n Ph n. Kỳ dư c này không ph i là ch t c, nó ch ưa con ngư i vào tr ng thái mê man, m t t t c tri giác. N u không ư c u ng thu c gi i, ngư i y s ng mãi và ch t vì thi u nư c và th c ăn. Chính Tu n ph Giang Tô cũng b c Th Linh H cho u ng lo i mê dư c này. Do ó, Ph t Di n Hoa à Tiêu Cô Phi m i ph i bó tay, lão cho b nh nhân u ng thu c gi i Th p Nh t ông Miên nhưng v n còn ch t Du Tiên Mê H n Ph n. Nh c l i, Tang lão ch Thư ng Sương mê i, dùng kim chính th vào u ngón tay. Th y nàng v n b t ng, lão yên lòng xu t th . M t d ng c b ng thép m ng ã ch ng hai hàm răng Sương nhi r ng ra, l ph n lư i. Bàn tay tài hoa khéo léo c a th n y c t nhanh nh ng ư ng d t khoát và chu n xác. Lát sau, lão ã l ng ph n th t dư ra kh i lư i Thư ng Sương, ch t nh a kỳ di u c a linh qu ã b t ch t u nh ng m ch máu và b t u quá trình tái t o. Thư ng Sương v n n m ng a trên bàn, mi ng há h c v t thương ư c thông thoáng, c n a canh gi m t l n, Tang lão xem xét v t m . n chi u, lão sung sư ng reo lên : - Lành r i ! Th t là không tin ư c. C nhà ph n kh i xúm l i xem lão c u t nh Thư ng Sương. Lát sau, nàng

m m t, ng i lên ngơ ngác nhìn T ng Thu d h i. Chàng vươn tay kéo nàng vào lòng th th : - Xong r i Sương nhi. Ch n a tháng sau nàng s nói ư c. Gi a tháng tám, khi Thư ng Sương nói ư c ti ng u tiên thì Cái Bang cũng báo v m t tin d , làm cho b n T ng Thu bu n như ưa ám. ó là vi c Tiêu Cô Phi lên làm giáo ch Trư ng Sinh Giáo. Và ch v i mư i m t ma u th h , lão ã n Thi u Lâm T ánh ch t Giác Lâm Th n Tăng cùng hai cao tăng hàng ch Ph . Ph Luân thi n sư b b t s ng em v Qu Sơn làm con tin. T ng Thu chưa k p lên ư ng n Tung Sơn thì Ph Trúc i sư th toà t Ma Vi n ư c Cái Bang d n n bái ki n. i sư ph i c i trang làm hoá t che m t i phương. T ng Thu cùng các trư ng b i ân c n ti p ón, chia bu n v i Thi u Lâm. Ph Trúc ngh n ngào nói : - Sau khi nh n ư c l i c nh báo c a công t . B n t ã canh phòng nghiêm m t. Nhưng Tiêu Cô Phi b n lãnh cao cư ng, toàn thân c ng như s t thép, Thiên Lôi Th n Chư ng c a lão l i kh ng khi p vô song, ch b y chiêu ã gi t ch t Giác Lâm sư thúc. Mư i m t ma u kia cũng l i h i tuy t luân, phá tan La Hán Tr n, gi t h i r t nhi u tăng chúng. Cu i cùng, h Tiêu kh ng ch ư c chư ng môn sư huynh, t Thi u Lâm ành ph i khu t ph c. Thiên Tà nghe xong rúng ng tâm can, th dài nói :- Ch b y chư ng ã gi t ư c Giác Lâm Th n Tăng. Xem ra trên i này ch ng còn ai ch l i lão ta r i. L i thêm ám Thiên Trúc Bát i Giáo Sĩ cũng l i h i không kém. T ng Thu tr m ngâm suy nghĩ, ch ng nói m t l i. Ph Trúc i sư kh n kho n : - Công t là b c tài trí, xin hãy vì võ lâm mà li u nh k sách giáng ma. Chàng g t u, quay sang b o Dương Phi Ph ng : - Nàng vào phòng ta mang T Ng c Th n Chung ra ây. Lát sau, Phi Ph ng em b o v t ra t lên bàn. T ng Thu quan sát r t k , r i ưa cho Thiên Tà : - Ph thân hãy nhìn l i xem qu chuông này có gì c bi t không ? Bách Lý H c xem xong l c u, ưa cho Hiên Viên o. Qu chuông ư c chuy n tay kh p lư t nhưng ch ng ai không l c u. T ng Thu nh n l i, cư i b o : - N u th thì hài nhi yên tâm trao l i cho Bát i Giáo Sĩ. ây s là mi ng m i nh cho h ch ng l i Tiêu Cô Phi. H t Thiên Trúc vào ây cũng ch vì v t này. Chàng cho g i V n Lý Phiêu Phong : - Sáng mai, ngươi c m b c ho c a qu chuông này n chân núi Qu Sơn ti m ph c, c g p cho ư c m t trong tám lão già Thiên Trúc. Hãy cho h xem b c ho và nói r ng n u úng ngày u tháng chín, h không mang u Tiêu Cô Phi n Hoàng H c Lâu i l y th n chung thì ta s p nát nó. Vi c này r t h tr ng và l i vô cùng nguy hi m, nhưng ta tin vào cơ trí c a ngươi. c Th Linh H s theo h tr . Dương Phi Ph ng : - Ti n thi p có bi t qua v ho o, tư ng công c giao cho ti n thi p. T ng Thu hài lòng d n dò : - Nương t nh v cho úng kích thư c th c c a qu chuông. Ph n b khu t có hoa văn gì cũng chú thích thêm cho y . Chàng nghiêm gi ng b o Ph Trúc : - i sư b t t t ph i v Thi u Lâm n a và hãy th o lu n ngay m t phong thư, i u ba trăm t có võ công cao cư ng nh t n Qu Sơn.

* * *Hôm sau, Ph Trúc i sư i v hư ng B c ón oán cao th Thi u Lâm, cùng h xu ng Huy Châu. V n Lý Phiêu Phong thì i ngay n Qu Sơn thương lư ng v i Thiên Trúc Bát i Giáo Sĩ. T ng Thu kh i hành sau vài ngày i phái Thi u Lâm. Chàng tranh th cơ h i này hoàng t t chiêu cu i cùng trong pho Huy n Cơ Ki m Pháp, Lôi i n H p Nhi Chư ng. Thư ng Sương cùng ba n nhân ng i xem phu tư ng luy n võ. Nh ng câu nói b p b , ngư ng ngh u c a Thư ng Sương khi n T ng Thu vui trong d . Chàng ã thông thu c ki m chiêu n m c nh p tâm nhưng không công l c phát huy uy l c. Th c ng ư c i u y, chàng cư i xoà không thèm luy n n a, quay sang vui ùa v i thê t . T i n, chàng vào phòng Thư ng Sương, xem nàng ã h c thu c nh ng câu gì. Thư ng Sương th n thùng nói : - Tư ng công ! Thi p... có v t... này... mu n t ng chàng. Nàng ưa ra m t thanh tru th ch dài hơn gang tay ch ng m t lóng, nư c thép xanh bi c l p loáng dư i ánh n n. Chàng thích thú h i : - Ph i chăng ây là o n mũi c a thanh Long Ki m ? - Thưa... ph i. T ng Thu ng m nghía chi c cán ngà voi xinh x n r i thu n tay phóng vào cây c t g cu i phòng. Thanh tru th bay i như ánh ch p, c m ph p vào m c tiêu. Chàng bư c n, nh ra, suy nghĩ m t lúc r i dùng th pháp Phi Ki m H i Hoàn phóng v phía m t trong b n ng n h ng l p trên giá. Thi t Phi n hay Ngư Nha Hoàn u d p và có d ng tròn nên d i u khi n. Nay thanh tru th l i mang hình th c hoàn toàn khác h n nên r t khó thi tri n tuy t k . Nhưng không hi u vì lý do gì mà chàng v n kiên nh n th mãi ? Gi a canh ba, Thư ng Sương gi n d i h lên. T ng Thu m i ch u thôi. Chàng m m cư i bư c n, hôn lên trán ngư i v yêu r i b ng nàng vào giư ng. M sáng, chàng ã ra hoa viên luy n ti p. Sau ó, ba ngày ròng rã, T ng Thu ã làm ch ư c vũ khí m i, hoan h nh n thêm chi c bao da mà Dương Phi Ph ng may t ng. a Tà cư i b o : - Ch ng l Thu nhi nh dùng con dao nh bé này gi t Tiêu Cô Phi ? Chàng th n nhiên áp : - R i m u thân s th y v t này l i h i n âu. Hiên Viên o nghiêm gi ng : - Tr phi Thu nhi có th ném trúng m t lão ta. Nhưng h Tiêu bi t y u i m c a mình s b o v r t nghiêm m t.T ng Thu m m cư i bí n, nói l ng sang chuy n khác. Cu i canh tư ngày hai mươi b n, T ng Thu lên lưng H ng H c i trư c. Các trư ng b i c a chàng cũng kh i hành vào bu i trưa cũng ngày. Chàng cho linh i u bay lên t n t ng mây th p nh t tránh tai m t i phương. S m t i ngày hôm sau n a chàng h cánh xu ng khu r ng ngo i thành B ng Ph . Th chim r i dùng khinh công vào thành. B ng Ph n m b Nam sông Hoài, bên kia sông chính là Qu Sơn. Sào huy t c a Trư ng Sinh Giáo. Ch c n h i thăm m t gã hoá t là bi t ngay ư ng Thái B ch và Thôi B ch H c âu ? Toà l i m sang tr ng nh t thành chính là nơi h trú chân. Không ph i vì thói trư ng gi mà vì nh ng ch cao sang, t ti n r t ít khách võ lâm nên an toàn hơn nh ng l i m h ng trung. G p chàng, V n Lý Phiêu Phong m ng r nói : - May mà i ca t i k p. Ti u ã g p ư c m t trong tám i giáo sĩ Thiên Trúc. Lão mò xu ng k vi n trong tr n Hoài B c dư i chân núi Qu Sơn vui chơi. Ti u cũng vào theo và cho lão xem b c ho T Ng c Th n Chung. Lúc u, lão t ra hoan h nhưng khi nghe nói i u ki n là ph i gi t Tiêu Cô

Phi, lão có v hơi ngán. Cu i cùng lão òi thêm b n v n lư ng vàng và ph i nghe chính i ca h a lão m i tin. T ng Thu g t gù : - Hay l m. Lão h n g p âu ? - Lão b o u canh hai s n c a k vi n kia mà ch i, còn nói chuy n âu thì tuỳ chúng ta. Chàng hài lòng quay sang Linh H : - L c lư ng Thi u Lâm ã n chưa ? - B m i ca. Ph Trúc i sư ang trong Ph à T cách Qu Sơn b n d m. - Còn ng tĩnh c a i phương th nào ? - M t m t chúng lo c ng c l c lư ng, m t m t lùng b t n nhân cung ph ng cho giáo ch . Ngoài ra, ám th h c a D Th n ưa v ã ti n hành nh ng v tr m cư p tài s n c a các nhà i phú tăng cư ng ngân quĩ. T ng Thu tr v phòng mình t m g i, trong lúc y, b n Linh H sai ti u nh s p ti c rư u. M y kh c sau, ba ngư i quây qu n th t c trong phòng Linh H . Thôi B ch H c cư i h i : - N u tám lão giáo sĩ không ch l i Tiêu Cô Phi thì i ca tính sao ? c áo n a. L n này c t là lo i giáo sĩ Thiên Chàng nghiêm ngh áp :- Ta còn m t nư c c Trúc ra kh i phe i phương mà thôi. Nhưng trư c sau gì cũng ph i i m t v i h Tiêu. Linh H th dài : - Th ng th n mà nói thì ti u cho r ng, d u co tám lão Thiên Trúc chúng ta cũng khó mà ch l i Tiêu Cô Phi và S m C m Y. T ng Thu cư i mát : - Ta cũng bi t i u y. Tr n này, n u ch ng may ta có m nh h gì, b n ngư i b o h gia quy n ta v Hán Dương s ng i bình d , không dính líu gì n ân oán võ lâm n a. an nhiên l m l m c a chàng khi n Linh H nghe lòng g i lên Thái ni m chua xót, tròng m t cay xè. Gã bu n bã nói : - Ki p giang h qu là áng n c cư i. S ng vì thù h n và ch t vì o lý mơ h nào ó. * ** u canh hai, t i hôm sau V n Lý Phiêu Phong n k vi n hôm n , qu nhiên th y lão giáo sĩ Thiên Trúc ng ch . Gã i ngang qua kh g t u ra hi u, lão ta li n bám theo. c Th Linh H n thân g n y. Ch n a kh c v n không thây còn ai khác, gã yên lòng l n vào bóng êm. Thôi B ch H c ưa i phương n m t căn nhà nh trong tr n. ư ng i r t r c r i, ngõ h m ch ng ch t khi n lão giáo sĩ ph i bám theo. N u có ngư i theo dõi cũng b b rơi. H Thôi y c a m i : - Các h c vào, công t ang i. Lão v n khí phòng r i bư c vào trong. G n kh c sau, lão tr ra v i nét m t hân hoan vì trong túi ã có t m ngân phi u năm ngàn lư ng vàng t c c. Ngư c l i, T ng Thu cũng bi t ư c cách xu t nh p Qu Sơn. Vàng là th kim lo i làm say m lòng ngư i. B n giáo sĩ Thiên Trúc cũng không ngo i l , hơn n a T ng Thu ã h a r ng dù h ch thương ư c Tiêu Cô Phi chàng cũng tr l i T Ng c Th n Chung h tr v Thiên Trúc. Nhưng n u h may m n c th , chàng s t ng thêm ba v n năm ngàn lư ng n a.Cu i tháng tám, l c lư ng Thi u Lâm và phe c a T ng Thu ã có m t y B ng Ph . Chàng ã b o V n Lý Phiêu Phong th xâm nh p vào Qu Sơn

b ng cách th c mà lão giáo sĩ ã truy n l i xem i phương có thành th c không ? K t qu r t mĩ mãn khi n T ng Thu yên lòng bàn b c k ho ch t n công Qu Sơn. êm hôm sau, c Th Linh H , V n Lý Phiêu Phong, Lãnh Di n Thái Tu và Thanh Y Ki m Khách vác ho dư c vào th ch tr n. H chôn thu c n r i rác thành m t ư ng th ng, su t chi u sâu c a ám lo n th ch. Sau ó, h ti m nh p vào T ng àn Trư ng Sinh Giáo, gài ho dư c dư i chân vách sau các dãy nhà ph . Song Tuy t H u Gia S m C m Y ã s a i l i tr n pháp quanh núi sau l n b cư p tù nên r t yên tâm. Ph t Di n Hoa à và hai phó giáo ch không bi t mình b bán ng nên vui v thù tác v i Bát i Giáo Sĩ. T ng Thu thì n mình trên nóc m c lâu ch di n bi n. Ti c g n tàn, tám lão giáo sĩ ng t ngư ng ng lên cáo say, xin v phòng ngh trư c. H r i bàn, i vòng qua phía sau lưng b n ngư i kia r i nh t t xu t th . Tám o chư ng kình giáng trúng m c tiêu, y n n nhân p vào khi n chi c bàn g s m xu ng. T ng Thu m ng r ng th ng lên, ph t khăn tr ng ra hi u. B n th h chàng l p t c châm ngòi. Ho dư c phát n long tr i. Phía ngoài thì phá nát tr n pháp, m ư ng cho qu n hào xông lên. Phía trong thì ánh s p nơi cư ng c a b n giáo , l a b c lên ngùn ng t, sáng r c c nh núi Qu Sơn. Chàng ph c xu ng, ti p t c theo cu c chi n phía dư i, kinh hãi nh n ra Tiêu Cô Phi chưa ch t. Mi ng r máu nhưng v n hiên ngang ch ng l i tám lão giáo sĩ. B n Song Tuy t H u Gia, D Th n, c Ngô Công u n m ch t l m trên m t sàn g , máu mi ng trào ra như su i. Tiêu Cô Phi b ng g m lên như h r ng, lao v phía lão giáo sĩ già nh t. Chiêu Thiên Lôi Khai Ph do lão s d ng uy mãnh tuy t luân. B y lão kia v i c chư ng h tr . Nhưng h Tiêu v n iên cu ng lao n. Chư ng kinh giáng vào m c tiêu, y lão giáo sĩ văng vào vách g , phá th ng m t l l n, rơi ra ngoài. H Tiêu cũng trúng li n m y chư ng mà không h h n gì, b t cư i ghê Qu n Sơn, lão ã r n, lao vào hàng ngũ i phương. Lúc này, v i chiêu Lôi gi t ư c thêm hai ngư i n a. Ti ng chư ng kình n vang r n như s m ng rung rinh c toà m c lâu kiên c . Phía dư i t, cu c chi n cũng không kém ph n d d i. Ph Luân thi n sư ã ư c gi i thoát ngay sau khi ho dư c phát n . Ông th ng lĩnh t Thi u Lâm càn quét b n giáo chúng. Lúc này, trên m c lâu ch còn b n giáo sĩ Thiên Trúc. H ng sát nhau, vung chư ng i òn v i Tiêu Cô Phi. u pháp này có v hi u nghi m nên tr n chi n kéo dài.T ng Thu buông mình xu ng lan can, trèo qua c a s , núp vào góc t i ch cơ h i xu t th . Nhưng Thiên a Song Tà và Hiên Viên H Ch ã lên n. H tung chư ng giáp công h Tiêu. Lão ác ma g m lên : - Bách Lý H c ! Sao ngươi dám m o ph m b c trư ng b i ? Thiên Tà căm ph n nói : - Càn Khôn Phái không có th yêu quái như ngươi. Lão phu th s l y u ngươi t t sư. Ba ngư i h p cùng b n lão Thiên Trúc, giáng chư ng n t i t p, Tiêu Cô Phi t bi t không ch l i, o m t tìm cách thoát thân. Lão v n khí b o v cơ th , mư n l c y t chư ng kình c a b n giáo sĩ, lao vào Thiên Tà. Thân hình lão như mũi tên xoáy tít, xuyên qua bão chư ng c a ba ngư i, ch p l y m c tiêu. T ng Thu ã chu n b trư c nên k p th i c u m u thân. Chàng lư t n như ánh sao, giáng song chư ng vào ngư i i phương. Tuy không thương ư c lão nhưng cũng è ư c lão xu ng. Chư ng kình xanh kia b chuy n hư ng, ánh th ng sàn g và thân hình c a lão cũng rơi theo. a Tà thoát ch t, nhìn ái t âu y m nói :

- Thu nhi gi i l m ! M i ngư i tung mình xu ng ch n b t h Tiêu. Nhưng lão ã xông th ng ra ngoài, ánh ch t m y ch c ngư i, m ư ng máu thoát ra kh i Qu Sơn. ám giáo ch t g n h t, ch có hơn trăm tên ào t u ư c. B n lão giáo sĩ bu n bã vác xác ng b n, n bên T ng Thu : - Mong công t gi l i, trao Th n Chung cho b n ta. Chàng g t u, b o ch Y n Bình l y chuông ra trao l i. B n lão cúi u c m t r i b i ngay. Thiên Tà r u rĩ nói : - Không gi t ư c Tiêu Cô Phi, lão phu còn m t mũi nào g p sư ph và chư v T sư dư i su i vàng ? T ng Thu an i lão : - Ph thân ng lo. H Tiêu t hào võ công vô ch, ch c ch n s không vì thua tr n này mà b cu c, n cư âu. Có l lão ch y v Chi t Giang ph i h p v i phái Hoa Sơn. V n Lý Phiêu Phong ã bám theo, vài ngày n a là có tin thôi. a Tà l i nghĩ khác : - Ta l i mong lão ph n chí thoái xu t giang h cho xong chuy n. V i th n công Kim Cương B t Ho i y. Chúng ta khó mà ch l i. c Th Linh H vui v báo cáo : - i ca ! Xem ra chúng ta ch ng l lã gì. S vàng trong phòng quĩ lên t i sáu v n lư ng vàng.Lãnh Di n Thái Tu cũng nói : - i ca ! Song Tuy t H u Gia và c Ngô Công u ch t c , riêng D Th n v n còn thoi thóp. Lão mu n g p i ca. T ng Thu v i ch y lên m c lâu xem lão nh trăn tr i i u gì. T Tiêu Dao ang ng i d a vách, th y chàng lão nín au nói : - Lão phu có ch t cũng áng t i. Bi t công t là b c anh hùng cái th , lão phu m o mu i c u xin m t i u. Công t hãy b o Kim Lĩnh T ph b võ công T Ki n Tư ng, th h n v cu c s ng thư ng nhân. Chín năm giam c m ch c cũng n t i. Lão phu nguy n ki p sau làm thân trâu ng a áp n. T ng Thu c m ng trư c lòng thương con vô b b n c a lão ma, chàng g t u h a: - Thôi ư c ! T i h nh n l i. T Tiêu Dao m ng r rút ra m t quy n sách m ng : - ây là bí kíp pho khinh công Bi n B c Phi Thiên c b võ lâm mong công t nh n cho. Nhưng xin nh r ng pho chân kinh này vi t ngư c, m i trang u ph i c t dư i lên. T ng Thu v a nh n l y thì lão h c ra m t vòi máu r i g c ch t. * ** n Tín Dương, chim câu c a Cái Bang cũng bay v Khi b n T ng Thu v báo r ng: qu th c Tiêu Cô Phi ã n Chi t Giang, ph i h p v i phái Hoa Sơn. T ng Thu cho g i V n Lý Phiêu Phong tr l i căn c . Chàng th n nhiên vui ùa v i thê t và nghiên c u pho bí kíp Bi n B c Phi Thiên. u tháng mư i, tr i mưa t m tã su t nhi u ngày. Cu i cùng, ê sông Trư ng Giang b v sáu khúc o n h lưu. C m t vùng hai bên sông dài tám trăm d m t An Khánh n quá Nam Kinh chìm trong nư c b c. Ti ng thán c a sinh linh như mu n th u tr i xanh. Mưa v n chưa thôi rơi, nư c t Trư ng Giang vào i V n Hà, cu n cu n cu n n sông Ti n ư ng, dìm luôn phía B c t nh Chi t Giang vào c nh l t l i. Tri u ình ành b t l c trư c thiên tai vì qu c kh tr ng r ng. Trong lúc hàng ngàn b c thi n nhân t các ph lân c n t t b t ch lương th c n c u tr n n dân, Tiêu Cô Phi l i t ch c ánh phá các huy n thành, m

kho lúa d tr chi n tranh phát ch n. Nh v y, lão mua chu c ư c lòng dân, th h tăng lên n năm sáu ngàn ngư i. n cu i tháng mư i, nư c v a rút xu ng thì hai ph Giang Tô, Chi t Giang ã n m trong tay h Tiêu. Quân tri u ình b y b t ra kh i hai ph này. Toàn b quan nhu, khí gi i u b lão chi m o t, trang b cho quân mình. Tiêu Cô Phi h c theo S Bá Vương H ng Võ ngày xưa, t xung là Tiêu Bá Vương, óng ô Nam Kinh, quân dư i trư ng có n hơn ba v n. Gi a tháng mư i m t, lão kéo quân ti n ánh Huy Châu, An Khánh. B n lãnh c a h Tiêu còn l i h i hơn H ng Võ b i ph n. Lão lao qua làn mưa tên, lư t trên u ba quan mà b t s ng t ng tr n Huy Châu ngang dư i chân thành H p Phì. Th n oai c a lão ã khi n quân tri u ình càng khi p s , rút lui. Khi B c Kinh i u i quân t Sơn ông n thì lão ã chi m luôn phu Giang Tây. Hai mươi v n quân c a T ng c Sơn ông phong to b B c sông Hoài, ngăn ch n bư c ti n c a h Tiêu v B c Kinh. Tin t c x u liên ti p bay v khi n tâm tr ng b n T ng Thu n ng n , u u t. V i th n công Kim Cương B t Ho i, Tiêu Cô Phi d dàng phá tan b t c o quan nào. Cu i tháng, nghe tin h Tiêu xưng , Thiên Tà au n nói : - Không ng Càn Khôn Phái l i s n sinh ra m t k i ác, i ngh ch như v y. Lão phu d u ch t cũng ph i gi t cho ư c Tiên Cô Phi. a Tà cư i nh t : - Mình lão thì làm ư c gì ? Ta s i v i lão. Hiên Viên H Ch ng ti ng : - Lão phu cũng c m th y mình s ng quá lâu r i, xin theo nh v cho vui. T ng Thu bi t ý ba ngư i ã quy t t , chàng li n tri u t p th h và gia quy n : - Nay Tiêu Cô Phi ã là tai ho cho xã t c, chúng ta không th khoanh tay ng nhìn. Tr ông Phương H pháp và T H pháp, t t c s theo ta n Nam Kinh. N u ch ng may chúng ta th t b i, nh v H pháp s ưa Kim Hoàn Môn v Trư ng An. Thiên Tà xua tay : l i. ây là chuy n c a b n ta. - Thu nhi c Chàng chính s c áp : - Ph thân v n thư ng d y hài nhi ph i bi t coi vi c giang sơn làm tr ng. Nay tông t h Trác, h Bách Lý ã có, Thái Vân cũng v a hoài thai, l nào hài nhi l i ch i b trách nhi m c a mình v i xã t c ? Hơn n a, hài nhi t tin mình có th gi t ư c Tiên Cô Phi. a Tà lo l ng : - Thu nhi v n chưa luy n xong chiêu cu i cùng c a Huy n Cơ Ki m Pháp mà ?T ng Thu g t u : - B m m u thân ! Hài nhi thi u m t hai mươi năm công l c nên không th thi tri n chiêu ki m y. Nhưng xem ra cũng ch ng c n thi t. Sa Thư ng Th n Y Tang Luân T ng vò u b t tai : - Ch t th t ! Th mà lão phu l i quên b ng m t trái m t c a Sa M c Xà Vương. a Tà m a mai : - Lão ã nu t m t t m y năm trư c, còn nh c làm gì n a ? Tang lão cư i ha h : - i t u l m r i, không có kh u quy t Càn Khôn Chân Khí, lão phu âu dám u ng. Ngày b quan quân vây b t Sơn H i Quan, lão phu s m t nên r ch ùi, d u vào r i khâu l i. Vì ã quá lâu nên quên khu y m t. Nói xong, lão r o bư c vào h u s nh, hai kh c sau kh p khi ng i ra v i trái m t r n trên tay. Gi ây nó c ng l i, xanh lè như m t viên á quí và ch l n b ng h t nhãn. T ng Thu kính c n nh n l y, u ng vào r i ng i xu ng v n công. n t n

chi u hôm sau m i dung hoá ư c m t c a Xà Vương thành hai mươi năm công l c. Chàng vươn vai ng d y, nghe cơ th sáng khoái, sung mãn hơn trư c r t nhi u. M i ngư i xúm l i chúc m ng. T ng Thu vui v nói : - Gi thì ã có th ch u ư c mư i chư ng c a h Tiêu r i. a Tà nhăn m t trách : - Sao Thu nhi l i nói g như v y ? Chàng cư i áp : - Hài nhi không ph i là Giác Lâm Th n Tăng. n chư ng th u tám là hài nhi ã gi t ư c Tiêu Cô Phi. Thái l c quan c a chàng khi n c nhà ph n kh i. Sáng hôm sau, trinh sát Cái Bang báo v r ng Dương T ng c ã cho i quân vư t sông Hoài, kéo theo năm mươi c i pháo, ti n v hư ng Nam Kinh. T ng Thu cho tì n vào g i Dương Phi Ph ng : - T ng c Dương Thao có ph i là thân thích c a nàng không ? Phi Ph ng th n thùng áp : - Gã chính là Thúc bá bi u c a ti n thi p. Ngày xưa, nh có thi p mà gã m i ư c làm T ng c Sơn ông. T ng Thu bi t nàng x u h khi nh c n quá kh . Chàng cư i h i : - Nàng có v t gì khi n gã xem ta như ngư i nhà không ?Phi Ph ng g t u, quay v phòng, l y ra m t m nh ng c b i tr ng kh c hình ch Dương có dây xích vàng eo vào c : - B m tư ng công ! Ng c b i này là v t tuỳ thân c a gia ph , Dương Thao nhìn th y s nh n ra ngay. * ** Sáu ngáy sau có m t toán ngư i l m c áo o sĩ n m t tr n Hoài Âm, xin bái ki n Dương Nguyên Soái. D n u là m t o nhân gương m t r t anh tu n. Dương Thao cho m i khách vào. Nh n ra v t trang s c c a bá ph , gã vui m ng h i : - Vì sao o trư ng l i có v t này ? T ng Thu li n m m cư i áp : - B n o là Thông Thiên o trư ng núi i Ba Sơn. Năm xưa ã m t l n ghé ngang B c Kinh, tr b nh cho Dương Hoàng H u. M nh ng c b i này là do Dương qu c lão t ng cho làm k ni m. Nay Tiêu Cô Phi t o ph n, gây c nh gươm ao, khói l a trăm h , b n o cùng các ng môn mu n ư c góp s c tr ho . Dương Nguyên Soái hoan h nói : - Té ra o trư ng là ngư i ân c a Gia bi u t ? B n soái ang lo không ai ch l i gã h Tiêu, nay có chư v tiên trư ng giá lâm, qu là i phúc cho xã t c. B n sĩ t t c a Tiêu t c ch là lũ quân ô h p, ch ng th bì v i quân tri u ình. Nhưng b n thân Tiêu Cô Phi th n dũng tuy t luân, l y u tư ng ch gi a ba quân như l y trong túi áo. Toàn thân gã không s gươm ao, so v i H ng Võ ngày xưa còn l i h i hơn nhi u. tr n an Dương Nguyên Soái, T ng Thu x m t o ch phong r c vào c t l u. L p g b khoan th ng và b c cháy nghi ngút. H Dương ph n kh i tinh th n, quát thu c h d n ti c t y tr n. Sáng ra, Dương Thao h l nh cho i quân ti n v phía Nam. C nh gã gi ây có m t toán c n v l m t tay c m giáo s t. Th quan i như ch tre, ánh tan nh ng l c lư ng ô h p c a Tiêu Vương. G n gi a tháng ch p h ch còn cách Nam Kinh ch ng hơn trăm d m. Tuy t rơi mù tr i ph tr ng cánh ng khi n quang c nh bãi chi n trư ng càng thêm thê lương, m m. Thám mã v báo r ng Tiêu Cô Phi ã ưa năm v n quân r i Nam Kinh n ng chi n. Dương Thao li n cho quân

b y tr n ch i th .Sáng ngày mư i b y, Tiêu Vương th ng lĩnh năm v n quân n nơi, ng cách xa hai t m tên. Năm mươi c i pháo kia khi n lão lo cho ám th h c a mình. H Tiêu quy t ơn phương c mã xông lên trư c, b t s ng ch tư ng phe i phương r i m i cho quân t n công. Trong phép hành binh ngày xưa, vai trò c a v i tư ng r t quan tr ng. Ch c n vào ư c trung quân, tiêu di t ư c i soái là ba quân s như r n không u. Tiêu Cô Phi toàn thân giáp tr , phóng ng a v phía ng n soái kỳ c a quân Minh. Làn mưa tên bay ra, b n ch t tu n mã nhưng không ngăn c n ư c bư c chân c a lão. H Tiêu lư t trên u b n quân tri u ình vào n t n trung quân, tung chư ng ánh bay hàng rào giáp v , nh y n ch p n Dương Thao. Nhưng ng âu Dương Nguyên Soái hoá thành lu ng ki m quang xanh bi c chói l i nh ng tia ch p, mang theo ti ng n ì m ón l y lão Ma. H Dương chính là do T ng Thu hoá trang thành. Chàng d n h t b y mươi năm công l c vào chiêu Lôi i n H p Nhi Chương. Long Ki m như chi c kén bao ch t l y m c tiêu, c t nát t m áo giáp nh , h p t tai, mũi và búi tóc c a Cô Phi. Nh ng tia l a i n ánh th ng màn chân khí, t cháy y ph c h Tiêu. Lão ác ma kinh hoàng rơi xu ng lãnh thêm sáu chư ng như tr i giáng c a ba ngư i khác. Nh n ra lai l ch cu i phương, lão căm h n g m lên : - Bách Lý H c ! Lão phu s không tha cho ngươi. Gi ây m t lão y máu, thân th loã l ch còn c nh t m t chi c kh . Da th t lão to màu sương xanh trông r t áng s . Thiên a Song Ta nghi n răng giáng nh ng òn s m sét vào m t trư c, Hiên Viên o hoá thành b y bóng nh ch y quanh, th nh tho ng p vào v vào lưng i th . T ng Thu c i giáp tr tr l i cho Dương Thao, b o gã cho i quân ti n lên Tiêu Cô Phi l i cho b n chàng. Gã vòng tay c m t r i ánh tr ng thúc i pháo g m vang, uy hi p tinh th n năm v n quân ph n quân. Năm mươi c lo n. Tr ch Y n Bình ng l i quan chi n, b n Trư ng Mi Phán Quan, Lãnh Di n, Linh H u theo i quân tiêu di t các i cao th phái Hoa Sơn. Hôm nay T ng Thu m c m t b y ph c màu en kỳ l . Chàng tung mình lên không trung, dương r ng màng v i hai bên nách, dùng pho khinh công Phi Thiên Bi n B c bay lư n trên u Tiêu Cô Phi. Nh ng o chư ng kình t tay chàng c nh m vào hai m t lão ma mà x vào. u pháp c a b n ngư i khi n h Tiêu b i r i, trúng li n mư i m y chư ng au n vô cùng.L n này, Tiêu Cô Phi th t cơ, b T ng Thu chém t tai và mũi, máu ch y nhi u nên m t s c. Lão căm h n g m lên, xu t m t chiêu r t quái d , song th ve v y, d t lư i chư ng quanh mình, hoá thành trái c u r c, bay v phía Thiên Tà Bách Lý H c - râu tóc d ng ngư c giáng chư ng, y trái c u văng ra. T ng Thu v song chư ng, h Tiêu như trái bóng p xu ng m t tuy t r i l i n y lên. Chàng bi t ngay có chuy n l v i quát lên : - M u thân coi ch ng ! Qu nhiên, trái c u bay v phía a Tà, n l n ra ch p l y bà. Thái àm Thu cư i nh t, c chư ng giáng th ng vào màn sương . Th y chư ng kình như ánh vào hư không, bà kinh hãi nh y lùi. Tiêu Cô Phi v n bám theo không r i. May thay, T ng Thu ôm ki m lao xu ng. Chiêu Lôi i n H p Nhi Chương kỳ tuy t thiên h ã ch n ng lão ma l i. B n ngư i h p chư ng t n công. Trái c u ngư i văng lên không trung.

B ng h Tiêu cư i hăng h c, bay kh i vòng vây như ánh sao sa xu ng ch p l y ch Y n Bình. M i ph n ng u quá tr , lão ma i m huy t r i ưa tay lên u nàng, m m cư i âm hi m : - T ng Thu ! ây ch c là m t trong nh ng cô v xinh p c a ngươi ? Chàng bình th n áp : - úng v y ! Nàng là ngũ phu nhân c a t i h . ch Y n Bình tho nguy n, sa l b o : - Ti u mu i d u có ch t cũng vui lòng. i ca ng vì ti u mu i mà lão ác ma này s ng sót. T ng Thu cư i mát : - Bình mu i ng lo, lão không thoát ư c âu. Chàng nghiêm gi ng b o Tiêu Cô Phi : - Lão t hào mình là vô ch thiên h , v y có dám cùng ta t um t phen hay không ? N u tin r ng gi t n i ta thì c th nàng ra. Khi ta ch t r i, các trư ng b i c a ta s mai danh n tích, không lý n vi c c a lão n a. a Tà sơ hãi kêu lên : - Làm sao T ng Thu ch l i lão ? Chàng quì xu ng m t tuy t l nh l y t : - Xin ph m u thành toàn cho hài nhi. Chúng ta ch ng th Bình mu i l t vào tay lão ác ma kia ư c. Hài nhi t tin mình không th b i, nhưng n u hài nhi có m nh h gì, xin song thân chu toàn giùm thê t . Thiên Tà bi ph n nói :- Hôm nay mà lão yêu quái kia em Bình nhi i thì b n ta cũng ch ng còn m c mũi nào mà s ng n a. Thu nhi vì o nghĩa, vì thâm tình mà t n l c, ta không dám c n. Chàng ng lên, quay l i nói : - Tiêu Cô Phi ! Song thân ta ã nh n l i, lão th con tin ra i. H Tiêu căm h n chàng n th u xương và t tin gi t chàng không khó nên b t cư i s ng s c : - Ngươi mu n h c thói anh hùng ư ? ư c ! Lão phu s giúp m t tay. Lão gi i huy t, th Y n Bình ra. Nàng ch y n ôm l y T ng Thu khóc vùi : - N u ti u mu i không sơ xu t thì i ca âu n n i n y. Chàng vu t tóc nàng thì th m : - Bình mu i ng lo. Ta ã có cách gi t lão. Y n Bình bán tín bán nghi, bư c v phía Song Tà và Hiên Viên o. Nãy gi , Hiên Viên H Ch không h lên ti ng, sau này có th báo thù cho T ng Thu. Lão không h a thì ch ng th g i là th t tín. Chàng là ngư i mà lão yêu quí nh t trên i. Trong thâm tâm, lão v n âm th m coi chàng là Hiên i m ng v i Tiêu Cô Phi. Viên Th o Kính mà b gi t thì lão s T ng Thu bình th n bư c n trư c m t h Tiêu, hóa thành sáu bóng nh ch p ch n bay lư n r i p vào t n công. Nhưng tu vi c a lão ác ma thâm sâu như bi n, khinh công nhanh như ánh ch p. Lão phi thân lư t quanh liên t c giáng chư ng vào các sóng nh. Ch sau sáu vòng ch y, lão ã ón ư c sáu chư ng c a T ng Thu. Chàng không ch u n i, văng ra ngoài, máu mi ng trào ư t khoé. a Tà run l y b y, ch ch c xông vào. Y n Bình thì g c vào vai bà th n th c, không dám nhìn th m tr ng trư c m t. T ng Thu ưa tay chùi máu, l o o ôm ki m, chu n b ón chiêu t i h u. Tiêu Cô Phi vô cùng c ý, ch m rãi bư c n, cư i m a mai : - Th mà cũng h c òi làm h o hán. Lão tr c Giác Lâm còn không ch u n i b y chư ng c a ta. Lão mu n hành h chàng nên t t song th giơ lên. T ng Thu rút thanh chu th lên. T ng Thu rút thanh chu th phóng vào m t lão như m t hành

ng tuy t v ng cu i cùng. H Tiêu ch kh nghiêng u ã tránh ư c. Th y T ng Thu b c lên cao, b a lư i ki m xu ng, lão nh ch mép cư i hi m c, nh p nhàng v hàng lo t o chư ng kình n i nhau. T ng Thu b ch n ng, rơi xu ng m t t, cách lão có m y bư c chân.Tiêu Cô Phi ng a c cư i vang, dơ chư ng nh k t li u. Nhưng b t ng , lão nghe h u tâm au n kh ng khi p thanh tru th ã âm th m bay l i, c m vào úng b t en trên huy t cách quan phía trái. Tim lão ã b âm th ng nhưng nh chân nguyên hùng h u mà không ch t ngay. Lão không tin ó là s th t, tréo tay s th máu ư t m bàn tay. T ng Thu bình th n ng lên m m cư i : - Ch c lão không ng th n công Kim Cương B t Ho i l i có th b phá ph i không ? B t en sau lưng lão r t d y nên màn chân khí nơi y r t m ng. L n u g p lão Th ch u Sơn, ta ã nh n ra như c i m y. Thiên Tà và Hiên Viên o vui m ng khôn xi t, ôm nhau cư i dài. a Tà ch y n trách yêu : - Sao Thu nhi không nói s m cho m u thân yên lòng ? Chàng cư i áp : - N u chư v không t ra lo l ng thì lão ta âu m c b y ? Tiêu Cô Phi căm h n rú lên r i g c ch t. Y n Bình rút thanh tru th , trao l i cho T ng Thu. M t nàng lóng lánh ni m vui và tràn ng p yêu thương. Chàng nh n l y, âu y m nói : - Ta là ngư i háo s c, nh v y m i có ư c năm v ái thê xinh p. Thiên Tà cư i khà khà : - V y là Thu nhi ã quên không tính n n lang Thiên Trúc Tây Môn Phư ng Tư ng r i. H t

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful