You are on page 1of 8

Isulat ang salitang may kambal katinig sa bawat

pangungusap.
1. May programa bukas sa plasa.
2. Si Glen ay may trumpo.
3. Mabababa ang grado niya kard.

Isulat ang tamang babay ng mga larawan.


4.

_____

5.

_____

Tandaan!
Kambal katinig ang tawag sa mga salitang may dalawang
katinig sa isang pantig. Binibigkas ang tunog ng kambal
katinig nang madulas at parang iisa ang tunog. Binabaybay
ang mga salitang may kambal

katinig na may diin sa tamang pantig.

Lagyan ng tsek ang patlang kung ang salita ay may klaster at


ekis kung wala.
__ 1. tsokolate
__ 6. kiping
__ 2. palay
__ 7. traysikel
__ 3. kwitis
__ 8. plasa

__ 4. kropek
__ 9. prusisyon
__ 5. higante
__ 10. bunga
Anong salitang may klaster ang kailangan upang mabuo ang
diwa ng mga pangungusap? Isulat ang sagot sa patlang.
1. Ang saging, papaya at atis ay masasarap na ___.

2.
3.
4.
5.

Kailangan sa pagkain ang tinidor at ____.


Isara mo ang ____ upang hindi masayang ang tubig.
Nabasag ang _____ na puno ng pagkain.
Tahimik ang _____ kaya natuwa ang guro.