You are on page 1of 6

BANGHAY ARALIN SA ESP 3

Lunes
Nobyembre 17, 2014
Oras: ______________ Pangkat: __________________
Oras: ______________ Pangkat: __________________
Aralin 2
Kalugod-lugod Ang Pagsunod
Layunin:

Paksa/Pagpapahalaga:

Mga Kagamitan:

Nakapagpapakita ng mga
kaugaliang Pilipino tulad ng
pagsunod sa tamang tagubilin
ng mga nakatatanda
Pagmamahal sa
Bansa/Pagkamasunurin/
Pagmamahal sa mga
kaugaliang Pilipino
caterpillar organizer, tsart,
graphic organizer

Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Pagpapalagayang-loob
2. Pagbabahagian
3. Pamantayan sa Gawain at Talakayan
4. Balik- aral

B. Alamin Natin
1. Paglalahad
Itanong: Natatandaan mo pa ba ang mga
tagubilin o paalaala sa iyo ng mga nakatatanda?
Isa-isahin ang mga ito. Nasusunod mo ba ang
mga ito? Bakit at bakit hindi?
2. Pagtatalakay
Magpaguhit ng caterpillar organizer sa isang
papel (Tingnan ang halimbawa sa Kagamitan ng
Mag-aaral).

Sa loob ng mga kurba ng caterpillar, ipasulat ang


mga tagubilin o paalala mula sa ulo ng caterpillar
ang pinakamadalas nilang sundin at sa may
buntot naman ang hindi nila madalas sundin.
Pagsumikapang maipalabas sa mga mag-aaral
ang mga naaalala nilang paalaala o tagubilin.
3. Paglalahat
Iproseso ang sagot ng mga mag-aaral. Tumawag
ng ilang mag-aaral na magpapakita at
magpapaliwanag ng kanilang ginawa. Bigyangpansin na dapat sundin ang mga tagubilin ng
nakatatanda.

BANGHAY ARALIN SA ESP 3


Martes
Nobyembre 18, 2014
Oras: ______________ Pangkat: __________________
Oras: ______________ Pangkat: __________________
Aralin 2
Kalugod-lugod Ang Pagsunod
Layunin:
Nakapagpapakita ng mga
kaugaliang Pilipino tulad ng
pagsunod sa tamang tagubilin
ng mga nakatatanda
Paksa/Pagpapahalaga:
Pagmamahal sa
Bansa/Pagkamasunurin/
Pagmamahal sa mga
kaugaliang Pilipino
Mga Kagamitan:
caterpillar organizer, tsart,
graphic organizer
Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Pagpapalagayang-loob
2. Pagbabahagian
3. Pamantayan sa Gawain at Talakayan
4. Balik- aral
B. Isagawa Natin
1. Pagganyak
Batay sa mga tagubilin na ibinigay ng mga magaaral, ipasuri kung ang lahat ng mga tagubilin ay
dapat sundin. Hayaan silang magbigay ng
opinyon.
2. Paglalahad
Turuan ang mga batang mag-analisa ng isang
sitwasyon gamit ang tsart sa Kagamitan ng Magaaral. Magbigay muna ng halimbawa kung paano
ito isasagawa.
Sitwasyon 1 Tagubilin ng iyong mga magulang na huwag
sasali sa usapan ng matatanda. Isang araw,
nag-uusap ang Nanay mo at ang kaniyang
kaibigan. Narinig mong pinag-uusapan ang
isang pangyayari sa inyong paaralan na iyong
nasaksihan. Subalit may maling impormasyon
silang nabanggit. Ano ang dapat mong gawin?
Sitwasyon 2 Ang sabi ng iyong ina, kailangang umuwi agad
sa bahay pagkagaling sa paaralan. Nang araw
na iyon, may mahalagang proyekto kayong
gagawin at kailangang matapos ito. Ano ang
dapat mong gawin?
Sitwasyon 3 Ang bilin sa iyo ng mga nakatatanda ay
magpasalamat sa mga biyayang ibinibigay sa
iyo. Isang araw, gustong-gusto mong
magkaroon ng magandang manika. Dumating
ang iyong Tiyo na may dalang pasalubong para
sa inyong magkapatid. Binigyan ka ng
magandang bag at ang kapatid mo naman ay
binigyan ng isang magandang manika na
gustong-gusto mo. Ano ang dapat mong gawin?

3. Pagtatalakay
Pangkatin sa anim ang klase. Bawat pangkat ay
bibigyan ng sitwasyong susuriin gamit ang tsart na
nasa Kagamitan ng Mag-aaral. Dalawang pangkat
ang tatanggap ng magkatulad na sitwasyon.
Bigyang-diin sa talakayan ang prosesong ginawa ng
bawat pangkat hindi ang kanilang sagot. Layunin nito
na matuklasan ng mga mag-aaral sa kanilang sariling
paraan ang pinakamagandang proseso na dapat
nilang gawin sa pagkakaroon ng mahusay na
desisyon.
4. Pagpapahalaga
Bigyang-pansin din na ang mga tagubilin ay dapat
suriin bago sundin sapagkat may mga pagkakataon
na ang tagubilin ay hindi dapat sundin.
Maaari itong gawin sa loob ng dalawang araw.
Magbigay pa ng mga halimbawa na madalas
nangyayari sa inyong lugar.

BANGHAY ARALIN SA ESP 3


Miyerkules
Nobyembre 19, 2014
Oras: ______________ Pangkat: __________________
Oras: ______________ Pangkat: __________________
Aralin 2
Kalugod-lugod Ang Pagsunod
Layunin:
Nakapagpapakita ng mga
kaugaliang Pilipino tulad ng
pagsunod sa tamang tagubilin
ng mga nakatatanda
Paksa/Pagpapahalaga:
Pagmamahal sa
Bansa/Pagkamasunurin/
Pagmamahal sa mga
kaugaliang Pilipino
Mga Kagamitan:
caterpillar organizer, tsart,
graphic organizer
Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Pagpapalagayang-loob
2. Pagbabahagian
3. Pamantayan sa Gawain at Talakayan
4. Balik- aral
B. Isapuso Natin
1. Pagganyak
Magbalik-tanaw. Mag-isip ng isang tagubilin ng
nakatatanda na hindi mo nasunod. Gumawa ng
isang card na nagsasaad ng pagsuway mo noon
sa isang tagubilin, ang naging epekto nito sa iyo
at kung ano ang gagawin mo mula ngayon.
Ibigay ito sa taong nagbigay sa iyo ng tagubilin.

tamang tagubilin ng mga nakatatanda ay hindi


natin dapat kalimutan. Atin itong isabuhay at
pahalagahan.
Tandaan Natin:
Ang mabuting kaugalian ng mga Pilipino tulad ng pagsunod sa
tamang tagubilin o paalaala ng mga nakatatanda ay hindi natin
dapat kalimutan. Atin itong isabuhay at pahalagahan.
Isa sa maipagmamalaki natin bilang Pilipino ay ang pagiging
masunurin. Iminulat tayo sa kaisipang dapat nating sundin ang
mga tagubilin o paalala ng mga nakatatanda sa atin sapagkat
sila ay may higit na karanasan sa atin na nagsisilbing
karagdagan sa kanilang kaalaman. Ang mga pangyayaring
nararanasan natin ay maaari na nilang napagdaanan kung
kayat mayroon na silang sapat na kaalaman sa kung ano ang
higit na tamang desisyon. Ang pagsunod natin sa kanila ay
tanda ng paggalang sa mga nakatatanda.
Subalit may mga pagkakataong labag sa atin ang pagsunod o
ayaw nating sundin ang kanilang utos. Ngunit hindi tayo dapat
magdabog sa halip sabihin natin ang tamang dahilan nang
maayos. Dapat nating matutuhang timbangin ang mga
tagubiling ibinibigay sa atin. Lagi nating isaisip na ang
magiging desisyon natin ay magdudulot ng kabutihan sa lahat.
6. Tapusin ang talakayan sa araw na ito sa
pamamagitan ng pagbibigay ng takdang-aralin.
Takdang aralin:
Magtanong sa inyong mga magulang at
kasambahay na nakatatanda kung ano-ano ang
kanilang mga tagubilin. Ipatala ito sa mga magaaral upang magamit sa klase kinabukasan.

Igawa ito ng talaan. Dalhin at iulat ito sa klase


kinabukasan.
1. Ayusin ang paligid ng iyong klase para higit na
makapagnilay o makapag-isip (reflect) ang mga
bata nang mapayapa. Sa pagninilay ipadama sa
mga mag-aaral na hindi nila kailangang pansinin
ang iba nilang kaklase. Tanging ang kanya lang
sarili ang kakausapin.
2. Sa pagsasagawa ng pagninilay, ipaalaala ang
tagubilin na hindi nila nasunod. Sino ang sinuway
niya? Sa pagsuway niya, ano ang naging epekto
nito sa kanya at ano ang kanyang gagawin mula
ngayon upang ito ay hindi na mangyari muli?
3. Magpagawa ng isang postcard para sa taong
hindi niya sinunod ang tagubilin. Sa postcard,
ipakita ang tagubiling hindi niya sinunod. Ano
ang naging epekto nito sa kanya at ano ang
gagawin niya mula ngayon?
4. Hikayatin ang mga mag-aaral na ibigay ito sa
taong hindi niya sinunod ang tagubilin.
5. Hingan ng saloobin ang ilang mag-aaral sa
kanilang ginawa. Bigyang-diin na ang mabuting
kagalian ng mga Pilipino tulad ng pagsunod sa

2. Tandaan Natin
Isa sa kaugaliang Pilipino na dapat nating
mahalin at panatilihin ay ang pagmamano, paggamit

ng po at opo, at paggamit ng iba pang


magagalang na salita.
Ang paggamit ng po at opo at iba pang
magagalang na pananalita tulad ng pagtawag ng ate,
kuya, diko, ditse, manong, manang at iba pa sa ating
mga nakatatandang kapatid ay likas din sa ating mga
Pilipino. Wala itong katumbas na salita sa ibang wika.
May mga bayan sa ating bansa na hindi gumagamit
ng mga salitang ito ngunit hindi ibig sabihin ay hindi
sila magalang.
Mahalaga sa ating mga Pilipino ang
paggalang sa kapuwa. Bawat tao ay ating iginagalang
anuman ang katayuan niya sa buhay.
Ibat iba ang paraan ng pagpapakita ng
paggalang lalo na sa mga nakatatanda sa atin. Ang
pagmamano ay isang pagpapakita ng paggalang na
tanging sa mga Pilipino lamang natin makikita. Dapat
natin itong panatilihin at huwag iwaksi sa ating buhay.
Ang pagpapakita ng mga kaugaliang Pilipino
gaya ng mga nabanggit ay sadyang napakasarap
pakinggan at nagpapakita ng respeto sa bawat isa

BANGHAY ARALIN SA ESP 3


Huwebes
Nobyembre 13, 2014
Oras: ______________ Pangkat: __________________

Oras: ______________

Pangkat: __________________

Aralin 1
Kaugaliang Pilipino, Mahalin at Panatilihin
Layunin:

Paksa/Pagpapahalaga:
Mga Kagamitan:

Nakapagpapakita ng mga
kaugaliang Pilipino tulad ng
pagmamano at paggamit ng
po at opo
Pagmamahal sa Bansa
Pagmamahal sa mga
Kaugaliang Pilipino
tseklis, diyalogo, activity sheet,
tsart, talaarawan

Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Pagpapalagayang-loob
2. Pagbabahagian
3. Pamantayan sa Gawain at Talakayan
4. Balik- aral
B. Isabuhay Natin
1. Paglalahad
1. Gamit ang talaan ng mga tagubiling ibinigay
ng mga nakatatanda. Ipasuri kung nararapat
bang sundin ang mga tagubiling nakatala.
2. Magpagawa ng talaan katulad ng nasa
Kagamitan ng Mag-aaral.
3. Paobserbahan ang sarili sa loob ng isang
buwan. Kulayan ng pula ang tapat ng tagubilin
kung ito ay ginawa nila sa araw na iyon.
Palagyan ng pirma ng magulang ang ilalim ng
talaan.
Ang gawaing ito ay nangangailangan ng regular
na pagpapaalaala o pagmomonitor upang
maisakatuparan nang lubos ang layunin.
Iniiwasan natin na gawin ito nang madalian.
Kung kakailanganin, mas makabubuti kung
hingan ng tulong ang kanilang mga magulang sa
pagmomonitor ng gawaing ito.
4. Bigyan ng pagtataya tungkol dito pagkatapos
ng isang buwan.

BANGHAY ARALIN SA ESP 3


Biyernes
Nobyembre 14, 2014
Oras: ______________ Pangkat: __________________
Oras: ______________ Pangkat: __________________
Aralin 1
Kaugaliang Pilipino, Mahalin at Panatilihin
Layunin:

Paksa/Pagpapahalaga:
Mga Kagamitan:

Nakapagpapakita ng mga
kaugaliang Pilipino tulad ng
pagmamano at paggamit ng
po at opo
Pagmamahal sa Bansa
Pagmamahal sa mga
Kaugaliang Pilipino
tseklis, diyalogo, activity sheet,
tsart, talaarawan

Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Pagpapalagayang-loob
2. Pagbabahagian
3. Pamantayan sa Gawain at Talakayan
4. Balik- aral
B. Subukan Natin
1. Pagtataya

Ipasagot ang gawain sa Subukin Natin sa Kagamitan


ng Mag-aaral. Maaaring ipakopya ito o bigyan ng
nakahandang graphic organizer ang mga mag-aaral.
Matapos itong masagutan, hikayatin ang mga magaaral na ipaskil sa pisara ang kanilang ginawa.
Tumawag ng ilang mag-aaral na magpaliwanag ng
kanilang kasagutan.
lat mo?
mahusay ang tagubilin o paalaala ng iyong
magulang?
araling ito? Bakit?
Ang bahaging ito ay hindi nangangailangan ng iskor.
Mas makabubuting tingnan ang natutuhan ng bata at
paano niya isasabuhay ang natutuhan sa aralin.
Batiin ang bata sa natapos na aralin at ihanda sila sa
susunod na aralin. Maaaring magbigay ng takdangaralin kung kinakailangan.
Punan ang graphic organizer. Isulat ang sagot sa
inyong sagutang papel.

1. Inutusan ka ng iyong Tatay na pumunta sa iyong Lolo


para maghatid ng ulam. Kumatok ka sa kanyang
pintuan, at sinabing Magandang tanghali po Lolo.
Narito po ang ulam na ipinabibigay ni Tatay.
2. Isang gabi, nakadungaw si Lisa sa kanilang bintana.
Dumaan sa tapat ng kanilang bahay si Aling Susan,
ang Nanay ng kanyang kaibigan. Binati niya si Aling
Susan nang pasigaw na parang galit.
3. Si Linda ay isang batang matalino. Pagdating sa
bahay galing sa paaralan, magalang siyang nagsabi
sa kanyang Nanay na gusto na niyang kumain dahil
magaaral pa siya ng kaniyang mga aralin.
Mahusay! Matagumpay mong natapos ang araling ito.
Maaari mo nang gawin ang susunod na aralin.