You are on page 1of 2

THI KHA BIU HC K I - KHI 12

TRNG NGUYN TT THNH - NM HC 2014-2015


(C GI TR T NGY 03/11/2014)
Th Tit

12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12D1 12D2 12D3 12D4 12D5 12D6

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

Vn
H.Thanh

Anh
Thnh

Ho
Ho

Anh
H.Tho

Anh
Hu

Vn
Kim Anh

Ton
Xun

Sinh
My

L
Lan Anh

Anh
M.Phng

Sinh
H Thy

Th 2 3

Vn
H.Thanh

Anh
Thnh

Ho
Ho

Anh
H.Tho

Ton
Du

Vn
Kim Anh

Vn
Phng

Sinh
My

L
Lan Anh

Anh
M.Phng

L
Long

Anh
Thnh

Vn
H.Thanh

Vn
Kim Anh

Ho
Ho

Ton
Du

Anh
T.Dng

Vn
Phng

Ton
Xun

i
Huy Tn

S
Thy

Hnh
o Thu

Anh
Thnh

Vn
H.Thanh

Vn
Kim Anh

Sinh
Ch.Phng

Vn
Phng

Anh
T.Dng

Anh
M.Phng

Ton
Xun

i
Huy Tn

Sinh
V Hi

Hnh
o Thu

Th dc
Li

L
Nghim

Vn
Kim Anh

Vn
Yn Th

Ho
V Ton

S
M.Hng

Anh
M.Phng

Vn
An

L
Lan Anh

Ton
Bnh

Th dc
Th

Ho
V Ton

L
Nghim

Vn
Kim Anh

Vn
Yn Th

Th dc
Hiu

Anh
T.Dng

Anh
M.Phng

Vn
An

Anh
Hng

Ton
Bnh

Anh
K.Thng

Th 3 3

Ho
V Ton

Ton
Bnh

L
Thng

Sinh
Ch.Phng

Sinh
V Hi

Sinh
My

S
M.Hng

Anh
K.Thng

Anh
Hng

Cng ngh
H.Nhung

Tin
B i

L
Thng

Ton
Bnh

Cng ngh
H.Nhung

Ton
ng

L
Nghim

Sinh
My

L
G.Cng

Anh
K.Thng

Sinh
V Hi

Anh
M.Phng

S
M.Hng

L
Thng

Sinh
My

Sinh
V Hi

Ton
ng

L
Nghim

Tin
B i

Sinh
Ch.Phng

Cng ngh
H.Nhung

L
G.Cng

S
M.Hng

Ton
Hng

Ho
N.Trc

Anh
K.Thng

Tin
B i

S
Q.Minh

GDCD
Thu Hoi

Ton
Xun

L
Long

Ho
Vn Hi

S
Thy

a
Ha

Ton
Hng

Ho
N.Trc

Anh
K.Thng

S
Q.Minh

Vn
Phng

Ton
Qunh

Ton
Xun

a
Tuyn

Ho
Vn Hi

a
Ha

L
Long

Th 4 3

S
Q.Minh

a
Ha

GDCD
Thu Hoi

Ton
ng

Vn
Phng

Ton
Qunh

Tin
B i

Ton
Xun

a
Tuyn

Sinh
V Hi

L
Long

GDCD
Thu H

Ton
Bnh

S
Q.Minh

GDCD
Thu Hoi

Ton
Du

Ton
Qunh

Vn
Phng

Ton
Xun

S
Thy

Ho
Vn Hi

Ho
Nhung

a
Ha

S
Q.Minh

a
Tuyn

L
Nghim

Ton
Du

L
Long

Vn
Phng

Tin
B i

S
Thy

Ho
Vn Hi

Ho
Nhung

Vn
H.Thanh

Ho
N.Trc

Ton
Vn Cng

Cng ngh
H.Nhung

a
Trn Yn

Th dc
T

Anh
M.Phng

GDCD
Th.Tho

i
Huy Tn

Ton
Bnh

Anh
K.Thng

Vn
H.Thanh

Ton
Bnh

Ton
Vn Cng

Ton
ng

Cng ngh
H.Nhung

Cng ngh
T.Dng

Anh
M.Phng

Vn
An

GDCD
Th.Tho

Vn
Thng

Anh
K.Thng

Tin
B i

Ton
Bnh

Anh
K.Thng

Ton
ng

L
Nghim

a
Trn Yn

GDCD
Th.Tho

Vn
An

Anh
Hng

Vn
Thng

Cng ngh
H.Nhung

Cng ngh
H.Nhung

Tin
B i

Anh
K.Thng

a
Trn Yn

Ton
Du

Anh
T.Dng

Th dc
T

S
Thy

Anh
Hng

Anh
M.Phng

Vn
Thng

Ho
V Ton

Cng ngh
T.Dng

Tin
B i

Anh
H.Tho

Anh
Hu

Anh
T.Dng

a
Trn Yn

S
Thy

Cng ngh
H.Nhung

Anh
M.Phng

Vn
Thng

Anh
Thnh

L
Nghim

S
Q.Minh

Th dc
Li

Vn
Phng

Ho
Nhung

S
M.Hng

Ho
Trn c

Th dc
Th

GDCD
Thin

Anh
K.Thng

Anh
Thnh

S
Q.Minh

Th dc
Hiu

L
Nghim

GDCD
Thin

Ho
Nhung

Sinh
Ch.Phng

Ho
Trn c

Sinh
V Hi

Th dc
Th

Anh
K.Thng

Th 6 3

Sinh
V Hi

GDCD
Thu H

L
Thng

L
Nghim

S
Q.Minh

S
M.Hng

Cng ngh
T.Dng

Th dc
Hiu

Vn
Phng

Tin
B i

GDCD
Thin

S
Q.Minh

Anh
Thnh

L
Thng

Anh
H.Tho

Tin
B i

L
Long

Ho
Trn c

Anh
K.Thng

Vn
Phng

Ton
Bnh

i
Qunh

L
Thng

Anh
Thnh

Ton
Vn Cng

S
Q.Minh

Sinh
V Hi

L
Long

Ho
Trn c

Anh
K.Thng

Tin
B i

Ton
Bnh

i
Qunh

Ton
Hng

Vn
H.Thanh

Ton
Vn Cng

Sinh hoat
H.Tho

Anh
Hu

Ton
Qunh

Ton
Xun

Anh
K.Thng

Vn
Phng

L
G.Cng

Vn
Thng

Ton
Hng

Vn
H.Thanh

Ton
Vn Cng

Ho
Ho

Anh
Hu

Ton
Qunh

Ton
Xun

L
Long

Vn
Phng

L
G.Cng

Vn
Thng

Th 7 3

Ton
Hng

Th dc
Li

Sinh
V Hi

Ho
Ho

Sinh hoat
Hu

Vn
Kim Anh

Sinh hoat
Phng

L
Long

Sinh hoat
Lan Anh

Vn
Thng

i
Qunh

Sinh hoat
H.Thanh

Sinh
My

Ho
Ho

Vn
Yn Th

Ho
V Ton

Vn
Kim Anh

L
G.Cng

Ton
Xun

Hnh
Vn

Vn
Thng

Sinh
H Thy

Sinh
V Hi

Sinh hoat
My

Sinh hoat
Ho

Vn
Yn Th

Ho
V Ton

Sinh hoat
Kim Anh

L
G.Cng

Sinh hoat
Xun

Hnh
Vn

Sinh hoat
Thy

Sinh hoat
H Thy

Th 5 3

THI KHA BIU HC K I - LP CLC (HC BUI CHIU)


TRNG NGUYN TT THNH - NM HC 2014 -2015
(C GI TR T NGY 03/11/2014)
Th

Tit

12A3

1
2
Th 2

3
4

12A4

12A5

12D1

12D2

12D3

12D4

504

106

Ton
ng
Ton
ng
Ton
ng

i
Huy Tn
i
Huy Tn
i
Huy Tn

5
1
2
Th 3

3
4

503

505

105

603

106

Ton
Vn Cng
Ton
Vn Cng
Ton
Vn Cng

Ho
V Ton
Ho
V Ton
Ho
V Ton

Vn
Kim Anh
Vn
Kim Anh

Ton
Xun
Ton
Xun
Ton
Xun
Anh
M.Phng

Anh
Hng
Anh
Hng

5
1
2
Th 4

3
4

503

504

505

105

603

602

Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho

Ton
ng
Ton
ng
Ton
ng

Ton
Du
Ton
Du
Ton
Du

Anh
T.Dng
Ton
Qunh
Ton
Qunh

Anh
M.Phng
Anh
M.Phng
Vn
Phng
Vn
Phng

Ton
Xun
Ton
Xun
Ton
Xun
Anh
K.Thng

5
1
2
Th 5

3
4

505

602

106

L
Nghim
L
Nghim
L
Nghim

Anh
K.Thng
Anh
K.Thng
Vn
An
Vn
An

Vn
Phng
Vn
Phng
Anh
Hng
Anh(1)
Hng

5
1
2
Th 6

3
4

503

504

105

L
Thng
L
Thng
L
Thng

Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho

Anh
T.Dng
Anh
T.Dng
Vn
Kim Anh
Vn
Kim Anh

503

504

505

304

603

602

106

Ton
Vn Cng
Ton
Vn Cng
Ton
Vn Cng

L
Nghim
L
Nghim
L
Nghim

Ton
Du
Ton
Du
Ton
Du

Ton
Qunh
Ton
Qunh
Ton
Qunh

Vn
Phng
Vn
Phng
Ton
Xun
Ton
Xun

Ton
Xun
Ton
Xun
Vn
An
Vn
An

Hnh
Vn
Hnh
Vn
Vn
Phng
Vn
Phng

5
1
2
Th 7

3
4
5