You are on page 1of 30

Sadraj

Projektni zadatak za nametaj Danves


Podaci o projektnom timu
Projektna reenja
Zakljuci
Literatura

3
27
28
30
32

Projektni zadatak
Anliz orgnizcione strukture s spekt unpreenj kvlitet
Vanost ljudskog faktora kao osnovne komponente u svakoj organizaciji je veliki, kako svuda
tako i u industriji nametaja Danves to je i definisano kao planirana aktivnost velikog broja
ljudi za postizanje nekih osnovnih, eksplicitnih ciljeva, kroz angaovanje radnika i hijerarhiju
autoriteta i odgovornosti.
Pretpostlja se da, kada mnogo ljudi radi zajedno u neko organizaciji, evidentno je i da e
postojati mnogo problema kao to su: kulturne razlike, konflikti, nedostatak spremnosti za timski
rad, razliiti ciljevi itd. Ovi problemi utiu na efikasnost radnika i kao rezultat se dobije
nemogunost organizacije da postigne svoje ciljeve u postizanju kvaliteta.
Ono to se sa sigurnou moe uoiti je da je kljuni faktor za ekonomski razvoj u 21 veku
znanje. Ljudi i ljudski resursi kao iva elija bilo koje organizacije, sa svojim znanjima i
vetinama uveliko doprinose uspenosti te organizacije i ostvarivanju njenih ciljeva. Bez obzira
na injenicu da su svi resursi vani za odvijanje poslovnih procesa, najznaajniji resurs jesu
ljudski potencijali, odnosno ljudski kapital.
Ljudski resursi su jedan od vanijih faktora u industriji nametaja Danves koji ne samo da
odreuju vrednost kompanije ve naglaavaju znaaj ljudi i njihovog znanja za svoj poslovni
uspeh. Mnoge kompanije ulau u obrazovanje svojih kadrova, zapoljavaju kvalitetne kadrove,
uspostavljaju sisteme nagraivanja kadrova a sve u cilju to bolje konkurentnosti na tritu, a
samim tim i uspenosti poslovanja. Nije redak sluaj da firme pokuavaju da sakriju od svojih
konkurenata bogatstvo koje poseduju u intelektualnom kapitalu, jer ne ele time otkriti svoju
konkurentnu prednost ili moguu slabost.
Ljudskim se resursima daje sve vee znaenje, oni e u budunosti biti odluujua konkurentska
snaga. To se moe uoiti i u promenama u terminologiji: termin radnici i radna snaga zamenjuju
se terminima saradnici, kadrovi, ljudski resursi i ljudski potencijal.
Zamena termina u industriji Danves nije formalnog karaktera, ve ona proizlazi iz shvatanja
vanosti oveka i njegovog potencijala kao nositelja poslovnog uspeha i razvoja. Uenje je trajan
proces i pretpostavka za postizanje kvaliteta i uvoenje sistema upravljanja potpunim kvalitetom.
Samo oni koji stalno ue napreduju, a ciklus kvaliteta sadri fazu stalnog unapreenja.
Napredovati moe samo kompanija koja daje malo vee i malo bolje usluge, to se samo moe
postii stalnim uenjem koje za rezultat daje razvijene i osoposobljen kadrove.
TQM podrazumeva potpunu ukljuenost svih zaposlenih u sve procese implementacije potpunog
upravljanja kvalitetom. Zaposleni svakako vode rauna da kvalitetno obavljaju svoj posao i

preduzimaju sve korake za postizanje toga, sve dotle dok su im obezbijeeni potrebni alati i
obuka za postizanje potrebnog kvaliteta i dok menadment obraa panju na njihove ideje.
Optimalni poslovni rezultati mogu se postii kroz timski rad. Put za postizanje ovog cilja poinje
kroz obuku sa fokusom na vetine komunikacije i interaktivne vetine.
Ovakve vrste obuke u industriji nametaja Danves omoguavaju ljudima da efikasno uestvuju
u grupnim aktivnostima, omoguavajui im da aktivno budu ukljueni u stalno unapreivanje u
proizvodnji proizvoda i pruanju usluga. Napredniji kursevi pruaju mogunost poboljavanja
timskog rada to stvara osnovu za osposobljavanje zaposlenih i to je kamen temeljac za TQM.
Snaga da se donose odluke bi trebalo da se prenese na one koji su najblie samom procesu posla.
Timovima se vrlo esto daju ovlatenja od strane menadmenta ali bez jasnih uputstava. Grupe
sa ovlatenjima mogu da istinski prihvate svoje obaveze samo onda kada su im pravilno
rasporeene odgovornosti, podrka i nadlenosti. Isto tako, neophodno je da ukoliko se eli
ojaati uloga zaposlenih, mora da postoji odreena sloboda u donoenju odluka.
Postoje tri naina da bi se ojaala uloga zaposlenih u industriji nametaja Danves i to:
1. Uestovanje kroz razne sugestije
2. Ukljuenost kroz sam proces poslovanja
3. Kroz davanje ovlaetenja rukovodstvu
Uestvovanje kroz razne sugestije se odnosi na zaposlene, u smislu da se oni stalno podstiu da
svojim idejama kroz jednostavne predloge doprinesu poboljanju kvaliteta. Naravno oni se samo
podstiu da iznesu svoje preporuke a na menadmentu ostaje odluka da li e se te preporuke
primeniti ili ne. Krug u kome se vrti kvalitet je sainjen od grupe zaposlenih koji direktno
obavljaju posao svakodnevno ili ak sedmino sa specijalnim ovlatenjima da nadgledaju
produktivnost i uoavaju probleme u postizanju kvaliteta.
Ukljuenost kroz sam proces poslovanja se odnosi na mnoga radna mesta koja su redizajnirana
prema vetinama i sposobnostima zaposlenih. Zaposleni veruju za svoja radna mesta da su
veoma bitna, oni imaju razumnu slobodu da donose odluku kako e obaviti posao, dobijaju vie
povratnih informacija i u suttini nose kompletan deo posla potpuno sami u okviru svog radnog
mesta. Istraivanja su pokazala da su mnogi zaposleni daleko motivisaniji i zadovoljniji na
radnim mestima koja nose malo veu odgovornost i da oni obavljaju daleko kvalitetnije svoj deo
posla. Deava se da se na takvim poslovima koriste i odreeni timovi radi upotpunjenja
odreenih delova.
Kroz davanje ovlaenja rukovodstvu, u industriji nametaja Danves, zaposlenima se prua
mogunost da imaju oseaj, ne samo da dobro obavljaju svoj posao na odreeni nain, ve i da
efikasno uestvuju u timovima ali i u ukupnom izvoenju posla u organizaciji. Poslovne

informacije za izvoenje poslova se ne uvaju samo za odreene osobe nego se dele sa svima.
Zaposleni razvijaju svoje vetine u timskom radu, reavanju problema i poslovnim procesima.
Davanje ovlatenja rukovodstvu je jedan od najboljih pristupa koji se primjenjuju u uslunim
delatnostima i gde je odnos sa menadmentom vaniji od samog obavljanja posla. Ljubaznost
firma moe da uspostavi kroz odnos sa potroaima da bi izgradila lojalnost ili dobila ideje za
unapreenje pruanja usluge ili nudei nove usluge. Fleksibilan pristup moe pomoi da se
poboljaju odnosi i dobije mogunost za nesmetan tok ideja.
Davanje ovlatenja rukovodstvu definitivno utie na to da se zaposleni prilagoavaju pruanju
usluge a sve u cilju zadovoljenja potreba potroaa. Potpuna ukljuenost zaposlenih zagovarana
u TQM treba biti podrana od strane menadmenta kao i potpunu ukljuenosti i liderstvo. Stariji
menaderi moraju biti lino ukljueni u poboljanje usluge i da budu voe u sprovoenju bilo
kakvih promena.
Njihova uloga je od veoma velikog znaaja i mora biti potkrepljena znanjem, kredibilitetom i
potrebnim osobinama voe. Bez ukljuenosti najvieg rukovodstva kvalitet usluge e se veoma
teko pomeriti sa poetne take.
Sistem kvlitet, ine orgnizcion struktur, odgovornost, postupci, procesi i resursi potrebni
z ostvrenje uprvljnj kvlitetom. Sistem kvlitet je vrlo sloen proces zbog eg je
neminovn orgnizovn i plnski pristup z njegovo utvrivnje i odrvnje. Neophodno je
definisti:

Politiku kvlitet
Orgnizciju z obezbeenje kvlitet
Odgovrjue resurse z kvlitet
Odgovrjuu dokumentciju
Odgovrjue postupke z sprovoenje ktivnosti i rdn mest
Detljn progrm ktivnosti

U relizciji ktivnosti u odnosu n sistem kvlitet mogue je izdvojiti dve fze:

Projektovnje sistem kvlitet i ktivnosti koje se zvrvju sertifikcijom,


Odrvnje, unpreenje i periodine promene sistem kvlitet.

Na slici 1. se moe videti postupak stalnog poboljanja kvaliteta, koji se primenjuje u industriji
nametaja Danves. Kada od kupca stignu zahtevi koji su vezani za proizvod onda se ti zahtevi
realizuju kroz proces i primene se na proizvodu. Naravno, kao podrka u celom procesu,
ukljuuju se i odgovornost rukovodstva, upravljanje resursima i stalno merenje, analiza i
poboljanje. Tako se na kraju itavog procesa dobija proizvod na opte zadovoljstvo kupca.
Cello proces se ponavlja periodino, a takoe se i periodino uvode poboljanja, i sve to na
zahtev kupaca, ije miljene i zadovoljstvo se neprekidno prati.

Slika 1. Model stalnog poboljanja QMS-a


Orgnizcionu strukturu s spekt unpreenj kvliktet u industriji nmetj ine sektori n
koje u njveoj meri utie kontrol i unpreenje kvlitet, to su:
Direktor i vlasnik upravlja celokupnim procesom industrije nametaja Danves. On je
odgovoran za:

Definisanje politike kvaliteta i ciljeva i obezbeenje njihove realizacije,

Utvrivanje organizacione strukture,

Planiranje sistema upravljanja kvalitetom,

Obezbeenje potrebnih resursa: opreme, prostora i finansijskih sredstava,

Ugovaranje sa kupcima i isporuiocima,

Odobrenje pokretanja korektivnih/prevenivnih mera,

Poboljanje kvaliteta procesa,

Odrava proces pod kontrolom

Menament za kvalitet nametaja Danves proizvoda je odgovoran za:

Upravljanje kvalitetom,
Internu i eksternu komunikaciju koja se odnosi na kvalitet,
Ispunjenju zahteva kupca
Podrke integrisanom menadment sistemu

Planiranja i praenja realizacije ugovorenih i propisanih obaveza prema sistemu totalnog


kavlitata
Planiranja i izvetavanja o radu
Prikupljanja podataka i izvetavanja o radu
Planiranja potreba, obezbeenja i distribucije dokumentacije propisane od strane
standardizacije

Sektor za nabavku industrije nametaja Danves je odgovoran za:

Nabavku materijala
Organizovanje transporta
Pregovore sa dobavljaima
Poslove nabavke
Planiranje i ugovaranje preuzimanja sirovina od dobavljaa
Izrada i analiza bilansa nabavke i prodaje i utvrivanje distributivne razlike
Evidencija i analiza trokova nabavke

Sektor za finansije industrije nametaja Danvesje odgovoran za:

Izradu finansijskog plana industrije nametaja


Izradu plana likvidnosti industrije nametaja i preduzimanje mera i aktivnosti za ouvanje
tekue likvidnosti
Izrada operativnih bilansa prihoda i rashoda
Izrada finansijskih planova zarada i materijalnih trokova
Izvetavanje o realizaciji finansijskog plana i finansijskog plana zarada i materijalnih
trokova
Sainjavanje pregleda potraivanja industrije nametaja sa dinamikim planom naplate
Praenje realizaciju prihoda industrije nametaja po svim izvorima i osnovama
Realizaciju instrumenata obezbedenja plaanja po ugovorima (akceptni nalozi, garancije i
drugo)
Voenje operativne evidencije finansijskih podataka iz zakljuenih ugovora, po
investitorima, lokacijama, vrsti i nameni priliva i ugovora o ustupanju radova i isplatne
dokumentacije po izvodjaima, lokacijama, objektima i vrstama radova i izvorima
finansiranja
Uestvovanje u pripremi elemenata za izradu ugovora
Uestvovanje u izradi konanih obrauna sa investitorima
Finansijsko obradjivanje i kontrolisanje prispelih rauna, situacija, reenja i drugih
isplatnih dokumentacija i finansijskih realizacija istih
Izradjivanje periodinih i godinjih obrauna i saradjivanje na popisu sredstava, izvora
sredstava, potraivanja i obaveza industrije nametaja

Voenje knjigovodstvenih poslova u skladu sa Zakonom o raunovodstvu i prateim


propisima
Vrenje obrauna poreza i poreskih bilansa u skladu sa Zakonom
Obraunavanje zarade i drugih lina primanja zaposlenih u industriji nametaja
Saradjivanje sa nadlenim gradskim institucijama, Zavodom za obraun i plaanje i
bankama
Obavljanje drugih poslova vezanih za oblast finansija koji se sektoru daju u zadatak.

Vlasnik i
direktor
nametaja "Ili"
Menadment
za kvalitet
Sektor za
nabavku

Sektor za
finansije

Sektor za
proizvodnju

Sektor za
prodaju i
maloprodaju

Sektor za
projektovanje
i razvoj

Sektor za
marketing

Sektor za
logistiku

Slika 2. Organizaciona ema nametaja Danves

Sektor za proizvodnju, industrije nametaja Danves, prema uvedenom TQM-u poeo bi da:

Uestvuje u izradi srednjoronih, godinjih i operativnih programa


Sprovodi postupak ustupanja radova (putem javnog nadmetanja, prikupljanja ponuda i
neposrednom pogodbom)
Izradjuje preglede prispelih ponuda, tehniku i raunsku kontrolu sa izradom izvetaja
Stalno prati, analizira i formira baze podataka o cenama nametaja radi kontrole i analiza
cena
Izradjuje presene, predkonane i konane obraune
Odredjuje elemenate za utvrdjivanje planskih cena za program i predraune trokova
Programira moguu dinamiku radova i sredstava
Radi na pripremi elemenata i uestvuje u izradi ugovora

Prati realizaciju ugovora


Organizacije predaju nametaja korisniku;
Vri nadzor na izgradnji svih vrsta nametaja.

Sektor za prodaju i maloprodaju:

Kordinira i prati sklapanje ugovora sa kupcima,


Bavi se izradom i praenjem ostvarenja bilansa potronje,
Planira potronju na godinjem, mesenom, sedminom i dnevnom nivou
Prati odstupanja planiranih veliina od ostvarenih.

Sektor za projektovanje i razvoj:

Izradjuje i obezbedjuje prethodne studije, istraivanje, tehno-ekonomske analize i druge


elaborate koji su neophodni za izradu novih dizajna i novog izgleda nametaja
Saradjuje sa drugim institucijama nadlenim za pravce razvoja industrije nametaja sa
procenama mogue razvojne dinamike;
Izradjuje i organizuje izradu prethodnih istraivakih i drugih studija vezanih za nametaj
i u vezi sa tim saradjuje sa odgovarajuim strunim institucijama;
Prati realizaciju programa izrade planske dokumentacije;
Priprema dokumentaciju i pokree postupak za izradu planske dokumentacije;
Pribavlja podatake i izradjuje elaborate steenih obaveza;
Pribavlja podatake i izradjuje predloge srednjoronih, godinjih i operativnih planova i
programa
Redovno prati izvrenje planova i programa (operativnih, godinjih, srednjoronih) i
analizira njihovu uskladjenost sa planiranim obimom programskih zadataka i predlae
organima preduzimanje odgovarajuih mera;
Izradjuje izvetaje o realizaciji operativnih, godinjih i srednjoronih programa;
Saradjuje na programu za formiranje grafiko- informacione baze;
Prati primenu propisa koji zadiru u domen dizajniranja nametaja, ukazuje na eventualne
nedostatke, pozitivna i negativna iskustva u primeni istih i daje predlog za njihove
izmene i dopune; obavlja i druge poslove koji se ovom sektoru daju u zadatak.
Izradjuje projektne zadatke za objekte, kue, trne centrove
Priprema dokumentaciju za izbor projektanata (izrada uslova za ustupanje radova,
elemenata za ugovaranje izrade i revizije tehnike dokumentacije)
Pribavlja uslove za projektovanje
Pribavlja saglasnosti za projekte
Organizuje reviziju projekata
Uskladjuje sinhron planove i tehniku dokumentaciju
Formira planske cene za predraune
Radi studije i analize za potrebe izrade tehnike dokumentacije

Organizuje upravljanje pripremom za izgradnju

Sektor za marketing:

Ispituje trite, potrebe investitora za proizvodnim programom, prati i prognozira


interesovanje za pojedine vrste nametaja
Organizuje prikupljanje podataka u vezi sa raspoloivim sirovinama za izradu nametaja,
kao i o uslovima za aktiviranje pojedinih inovacija
Obradjuje i formulie ponude pojedinih potranji na osnovu izvrenih analiza;
Organizuje promociju raspoloivih lokacija radi promocija
Analizira projekte pojedinih industrija u pogledu atraktivnosti i isplativosti za zajedniko
ulaganje sa zainteresovanim investitorima i korisnicima
Prati slobodne kapacitete u industriji radi pripreme ponuda za inenjering i konsalting
usluge
Organizuje izradu kataloga proizvoda, koje nudi industrija nametaja Danves i
organizuje njihovu promociju
Aranira finansijske konstrukcije radi zajednikog ulaganja na uredjivanju inovacija
Promovie rad i publikuje postignute rezultate
Analizira i procenjuje profitabilnost investicionih poduhvata
kontaktira sa strankama, fizikim i pravnim licima u vezi sa poslovanjem industrije
nametaja
Planira i koordinie poslovima informisanja kupaca
Prikuplja zahteve i merenje zadovoljstva kupaca i preduzimanje mera da se ono povea
Organizuje prikupljanja zahteva kupaca i njihove analize, sa predlogom mera ka tenji za
potpunim zadovoljstvom kupaca
Kreira pozitivno miljenje o misiji i poslovanju industrije nametaja
Sainjava odgovore kupcima na njihove primedbe, predloge i reklamacije
Sainjava izvetaje o najeim primedbama kupaca i upoznavanje nadlenih slubi u
ograncima industrije nametaja.

Sektor za logistiku industrije nametaja Danvesje odgovoran za:

Neposredno menadiranje celokupne imovine, to podrazumeva i potroni materijal,


opremu, nametaj, vozita, zgrade i nepokretnu imovinu industrije nametaja
Odgovoran je i za menadiranje magacina, odnosno za prijem robe, njegovo uvanje i
isporuku robe iz magacina korisnicima unutar industrije nametaja
Program upisa podataka o imovini
Program upisa primo-predaje imovine iz magacina.
Odgovoran je za menadiranje transporta svih vozila industrije nametaja, to
podrezumeva usluge prevoza, snabdevanje gorivom, njihovu higijenu i odravanje,

praenje trokova prevoza, tehniku kontrolu, registraciju, njihovo redovno servisirenje i


remont i sve ostalo oko vozila.
Ovaj sektor je takoe odgovoran za kontrolu i praenje odravanja radnih prostorija,
ukljuujui i elektrine instalacije, generatore, sistem centralnog grejanja, vodoinstalaciju
itd.

Mre proces i metrik proces i ciljevi kvlitet


Ciljevi kvlitet se prvenstveno mogu odrediti ukoliko postoji jsn proizvod koji elimo d
dobijemo. Prvi kork prilikom ulsk n novo trite je d se definie finlni proizvod. Ovo
moe d se definie smo ko se prvo urdi dizjn. Trenutn situcij u drvnoj industriji n jugu
Srbije je tkv d se mlo pnje poklnj dizjnu.
Potreb z dizjnom je vidljiv kod svih veih proizvo,pa tako i kod industrije nametaja
Danves i oni su voljni d plte z tu uslugu, li ne bi bilo rcionlno d svko od njih oformi
svoj tim z dizjn. Formirnje funkcije dizjn i njegov rzvoj je uslovljen nlizom ciljnog
trit i trendov koji dominirju n tom tritu.
Onog trenutk kd se definie dizjn neophodno g je primeniti u procesu proizvodnje. On
definie koje mterijle i koje tehnologije bi treblo primeniti, to nm ond omoguv d
rdimo u skldu s stndrdim. Stndrdi su tkoe preduslov z izvoz robe. Zprvo svi
mterijli i tehnoloki proizvoi u procesu proizvodnje morju biti stndrdizvovni.
Trenutn situcij u drvnoj industriji je tkv d neki proizvoi imju neke osnovne stndrde,
dok vein pk nem nikkve. Rzlog tome je nedosttk uslug u regionu. Kod stndrde
posebn pnj bi treblo d se obrti n dobru uprvljku prksu prilikom rukovnj sirovim
drvetom, jer n zpdnom tritu postoji velik potrnj z njim.
Jedno od njvnijih pitnj veznih z stndrde je ztit utorskih prv, koj je preduslov z
eliminisnje nefer konkurencije.
industrija nametaja Danveskoristi tehnologije koje su neophodne prilikom rada sa drvetom i
materijalima koji su neophodni za izradu nametaja.
Proizvodni program industrije nametaja Danvesse sastoji iz:

Kuhinje
Spve sobe
Dnevne sobe
Grderoberi
TV setovi
Ostli nmetj:
o Stolovi

o
o
o
o

Stolice
Komode
Police
Cipelri

P1

KORISNIK

Marketing i
prodaja
KTD

P8

P4

Menadment
finansijskim
resursima

Nabavka
proizvoda
i usluga
KTD

Direktor

P6

P3

Menadment
ljudskim
resursima
Direktor

Projektovanje
i razvoj
proizvoda

P9

P2

Planiranje
realizacije
proizvoda
Direktor

Uspostavljanje
infrastrukture
i rad. sredine
Izvr. direktor

P5

P7

Proizvodnja
Ruk. proizv.

Menadment
kvalitetom
Dir. i PRQ

KTD- Komercijalno-tehniki direktor


PRQ - Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Direktor

Slika 3. Mrea procesa industrije nametaja Danves


Na slici 3. je prikazana mrea procesa industrije nametaja Danves koja poinje sa zahtevima
kupaca a nastavlja se sa brojnim menadmentima, od kojih su najvaniji marketing i prodaja,
menadment finansijskim resursima, nabavka materijala, proces proizvodnje, menadment
kvalitetom, menadment ljudskim resursima i planiranje i realizacija proizvoda.
Izrd nmetj u industriji nametaja Danves se sstoji iz nekoliko fz rd, koji
obuhvtju:

Prvolinijsko i krivolinijsko seenje


Obrdu n minm
Povrinsku obrdu
Kntovnje
Sklpnje pojedinih delov

Frbnje
Tpcirnje.

Povrinsk obrd njee se obvlj pre sklpnj, jer je isto to lke uiniti td nego u
gotovom komdu. Spjnje svih delov nmetj meusobno se vri lepljenjem ko i metlnim
spojevim. Sve povrine kod nmetj ploe koje su od pnel ili iverice morju biti opivene
msivnim drvetom (rubovi) odgovrjue vrste prem furniru, konstrukcij i noge stolov,
stolic, fotelj, knbe, izruju se od msivnog drvet. Pomenuti elementi (konstrukcij i
noge) izruju se osim od msivnog drvet i od metl (uplje gvozdene cevi) koje se povrinski
obruje bojenjem tenim lkom, brunirnjem itd.

Proizvodnja
nametaja
Sve vrste ploastih
materijala
Sve vrste tekstilnih
materijala i koe

Dobavljanje
materijala i
neophodnih sirovina

Pravolinijsko i
krivolinijsko seenje
Kantovanje
Farbanje
Laminiranje
Tapaciranje

Izvoz
Transport
Skladitenje
Logistika i prodaja

Slika 4. Proizvodni proces industrije nametaja Danves


Osnovni ciljevi kvlitet u industrije nametaja Danves:

Modernizcij proces proizvodnje


Visok stndrd
Osvremenjivnje opreme
Usvrvnje zposlenih
Poboljvnje logistike
Poboljvnje mrketing
Kontrol kvlitet

Postupak statistikog praenja, verifikovanja prihvatanja i prevencije ostvarenog nivoa kvaliteta


usluga i procesa u industriji nametaja Danves, obuhvata sledee aktivnosti:

Statistiko praenje, provera i verifikovanje prihvatljivosti,


Identifikovanje i reavanje problema,
Projektovanje i planiranje korektivnih mera,
Realizovanje korektivnih mera i
Ponovno statistiko praenje, provera i verifikovanje prihvatljivosti.

Krug aktivnosti zapoinje i zavrava se proverom i verifikacijom u svim fazama, od markentike


informacije do izvrenja i servisiranja usluge. Time su stvoreni uslovi za statistiko verifikovanje
prihvatljivosti i prevenciju kvaliteta, kao i za:

Unapreenje nivoa kvaliteta i


Pruanje usluga sa nultom grekom.

Bez obzira na primenjene metode i/ili tehnike postupak uvoenja SPC metoda u svim fazama
obuhvata:

Izbor problema i/ili procesa koji se eli statistiki pratiti i analizirati,


Izbor metode i/ili tehnike primerene datom problemu i/ili procesu,
Prikupljanje i izdvajanje podataka,
Primena metode i/ili tehnike,
Prikazivanje i analiziranje dobijenih rezultata,
Predlaganje korektivnih mera i
Sprovoenje korektivnih mera.

Sistem upravljanja dokumentima i zapisima u TQM


Pod dokumentima u industriji nametaja Danves podrazumevamo:

Dokumentaciju integrisanog sistema menadmenta,


Zapise o kvalitetu,
Svu drugu dokumentaciju, ukljuujui i elektronsku dokumentaciju i baze podataka, koja
se koristi u toku procesa, a koristi se za praenje tog procesa ili komunikaciju.

Postupak rada sa dokumentacijom je detaljno regulisan kroz Pravilnik o kancelarijskom


poslovanju i procedurama o upravljanju dokumentacijom koji obezbeuju:

Da je adekvatnost dokumenata odobrena pre upotrebe,


Da su dokumenta preispitana, po potrebi aurirana i ponovo odobrena, nakon izmena i
revizija,
Da su vaee revizije dokumenata raspoloive na mestima gde se izvravaju aktivnosti
bitne za efektivno funkcionisanje integrisanog sistema menadmenta,
Da se nevaea dokumenta povuku sa svih taaka izdavanja ili upotrebe, ili na drugi
nain kontroliu da se sprei nenamenska upotreba,

Da se sva zastarela dokumenta koja se uvaju zbog zakonskih obaveza ili ouvanja
znanja pogodno identifikuju.

Ukoliko je tako propisano kroz proceduru, dokumenti se smeju izraivati samo na tamo opisan
nain i u definisanoj formi. Takoe se mora potovati ovlaenje za izradu, oznaavanje,
odobravanje i distribuciju dokumentacije.
Dokumentacija je itka, jednoznano identifikovana (brojem, ifrom ili na drugi nain) i sa
kontrolisanim revizijama. Ukoliko je predvieno, obavezno mora imati datum i potpis
odgovornog lica. Sva dokumenta koja se alju van organizacije ili primaju spolja se obavezno
identifikuju i zavode. Zastarela ili nevaea dokumenta se unitavaju ili jasno oznaavaju.
Distribucija dokumentacije integrisanog sistema menadmenta se identifikuje kroz listu
distribucije.
Dokumentacija integrisanog sistema menadmenta je uvek na raspolaganju svim zaposlenima,
bilo preko kopija dokumenata u slubama, bilo preko kopija u Sektoru za integrisani sistem
menadmenta bilo preko elektronskog sistema za upravljanje dokumentacijom.
Postoje procedure integrisanog sistema menadmenta koje opisuju procese i zahteve
implementiranog integrisanog sistema menadmenta. Obim i nivo sistemskih procedura je
zasnovan na parametrima kao to su veliina i proizvodi organizacije, kompleksnost i interakcija
procesa, korieni metodi i vetine i obuenost osoblja koje radi.
Sektor za kvalitet i zatitu vri periodinu kontrolu dostupnosti, adekvatnosti i uvanja
dokumentacije.
Zapisi o kvalitetu u industriji nametaja Danves su objektivni dokazi da su ispunjeni zahtevi
integrisanog sistema menadmenta i obezbeuju njegovo efektivno funkcionisanje.
Identifikacija, prikupljanje, zatita, obeleavanje, raspoloivost, uvanje, izdavanje, zadravanje,
povlaenje i odgovornost u vezi zapisa o kvalitetu, ivotnoj sredini i zdravlju i bezbednosti je
regulisano sistemskim procedurama i Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju.
Zapisi o kvalitetu industrije nametaja Danves moraju biti:

Identifikovani, prikupljeni, odloeni, arhivirani, odravani i povueni u skladu sa


propisanim postupcima,
uvani propisano vreme ili onoliko dugo koliko je potrebno za pouzdano funkcionisanje
integrisanog sistema menadmenta,
itljivi i razumljivi,
uvani i odlagani na takav nain da se sprei oteenje,
Lako dostupni.

U zapisima se navodi usluga, proces, lice ili dogaaj na koji se odnose, obezbeuju se vane
injenice i datumi, navodi se funkcija ili lice koje pravi izvetaj.
Zapisi o kvalitetu su validni samo ako su potpisani od strane odgovornog lica i sa datumom
(ukljuujui elektronski potpis). Zapisi se ne mogu smetati u fioke privatnih stolova, niti na
neka druga mesta koja nisu opte poznata i dostupna od ovlaenih lica.

Zapisi industrije nametaja Danves treba da obuhvate:

Informacije o usaglaenosti sa odgovarajuim zakonskim i drugim zahtevima sa kojima


se organizacija saglasila,
Detalje neusaglaenosti i korektivne i preventivne mere, - rezultate provera integrisanog
sistema menadmenta i preispitivanja od strane rukovodstva,
Informacije o karakteristikama proizvoda, sa posebnim osvrtom koje se odnose na
ivotnu sredinu (npr. hemijski sastav i svojstva),
Dokaze o ispunjenju ciljeva, - informacije o ueu u obuci,
Dozvole, licence i ostale oblike javnih ovlaenja,
Rezultate aktivnosti inspekcije i kalibracije,
Rezultate upravljanja operacijama (odravanje, projektovanje, proizvodnja/pruanje
usluga).

Veza sa standardima:

SRPS ISO 9001:2008, Sistemi menadmenta kvalitetom Zahtevi


SRPS ISO 9000:2005, Sistemi menadmenta kvalitetom Osnove i renik
SRPS ISO/IEC 17025:2006, Opti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i
laboratorija za etaloniranje
SRPS ISO/TR 10013:2002 Uputstva za dokumentaciju sistema menadmenta
kvalitetom
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Instituta.

Kod izrade svih dokumenata TQM moraju se primenjivati najnovija aurirana izdanja navedenih
dokumenata. Da bi obezbedili primenu napred navedenog zahteva predstavnik rukovodstva za
kvalitet je duan da u saradnji sa drugim sektorima prati standarde i normativne akte i dostavlja
ih Sektorima iju delatnost ovi reguliu.
Dokumentacija TQM predstavlja sistem podrke realizacije procesa. Dokumentacija je prema
svojoj strukturi i obimu prilagoena potrebama procesa koji se odvijaju u industriji nametaja i
kvalifikacijama zaposlenih koji ih u svom radu koriste.
Dokumentacija TQM sadri:

Politiku kvaliteta i ciljeve kvaliteta,


Poslovnik o kvalitetu,
Dokumentovane procedure, uputstva i zapise koji se zahtevaju standardom SRPS ISO
9001:2008
Radna uputstva, planove kvaliteta, dopunska dokumenta, eksterna dokumenta,
specifikacije,
Obrasce ukljuujui i zapise, koji su utvreni kao neophodni da bi se osiguralo efektivno
planiranje I izvoenje procesa, kao i upravljanje njima.

U procesim industrije nametaja Danves ustnovljeni su i odrvju se zpisi, kojim se


obezbeuju dokzi o usglenosti s specificirnim zhtevim i efektivnom funkcionisnju
sistem uprvljnj kvlitetom i bezbednou proizvod.
Upravljanje dokumentima sistema menadmenta kvalitetom, definie iniciranje, pripremu,
preispitivanje i sprovoenje izmena dokumenata TQM kojim se obezbeuje:

Da su sve izmene preispitane i odobrene pre sprovoenja,


Da su izmene sprovedene na kontrolisan nain,
Da se mogu jasno identifikovati izmene i vaei status dokumenata,
Da su na mestima primene vaea izdanja dokumenata,
Da su dokumenti uvek itki i laki za identifikovanje
Da su identifikovana dokumenta eksternog porekla koja su odreena kao potrebna za
planiranje i
Primenu sistema menadmenta kvalitetom i da se upravlja njihovom distribucijom, da su
zastarela dokumenta povuena sa mesta upotrebe i obezbeena od nenamenske upotrebe.

Postupak upravljanja zapisima obuhvata njihovu identifikaciju, prikupljanje, indeksiranje,


ifriranje, distribuciju, pristup, nain arhiviranja, uvanja i odlaganja u arhivu. Sitem upravljanja
zapisima, kao i osnovni principi funkcionisanja zapisa definisani su odreenom procedurom.
Upravljanje zapisima
Zapisi industrije nametaja Danves su itki, laki za identifikovanje i pretraivanje. U cilju
identifikacije zapisa sa mogunou sledljivosti, svaki zapis ima: naziv i broj zapisa, datum i
potpis kroz verifikaciju odgovornog lica. Gde god to sistem rada dozvoljava, zapisi se formiraju
na definisanim obrascima koji nose jedinstvenu identifikaciju.
Za zapise koji se formiraju u elektronskom obliku moraju se formirati zatitne kopije. U spisku
zapisa je definisano vreme uvanje zapisa. Zapisi eksternog porekla evidentiraju se, distribuiraju
i arhiviraju prema odgovarajuem postuku rada na koji se odnose.

Metoloki aspekt TQM-a


Metrologija TQM-a prati i meri karakteristike proizvoda/usluga kako bi se verifikovalo
ispunjenje zahteva za proizvod/uslugu. Ovo se izvrava u odgovarajuim fazama realizacije
proizvoda/usluga, u skladu sa planiranim postavkama. Odravaju se dokazi o usaglaenosti sa
kriterijumima za prihvatanje, koji su definisani na samim izvetajima i sl. Iz zapisa (reenja/
radnog naloga) direktno se vide osobe koje su ovlaene za verifikaciju usluga. Svi izvetaji su
verifikovani od strane ovlaene osobe.

Metrologija industrije nametaja Danves ima obavezu da sprovodi postupak kontrolisanja i


ispitivanja u toku realizacije proizvoda i usluga kojim se obezbeuje blagovremeno spreavanje i
otkrivanje neusaglaenosti. Za kontrolu kvaliteta toka realizacije proizvoda neophodne su
osnovne podloge kojima su specificirani zahtevi za proizvod i odgovarajua tehniko-tehnoloka
dokumentacija (registar proizvoda i usluga). Prema tehniko-tehnolokoj dokumentaciji i
dokumentovanim postupcima kontrolisanja i ispitivanja, vri se praenje kvaliteta pojedinih faza
procesa i o rezultatima ispitivanja se vode knjige evidencije faznog kontrolisanja i ispitivanja.
Za kontrolu kvaliteta toka vrenja usluga, to podrazumeva: kontrolu kvaliteta laboratorijskih
ispitivanja, projekata za privredu i konsultantske usluge, osnova je zahtev ili ugovor sa
korisnikom, u skladu sa procedurom.
Za sve procese u industriji nametaja Danves utvrene su ukupne performanse, performanse
procesa i nekim sluajevima i podprocesa. Za svaku od definisanih performansi definisana je
planirana vrednost, nain praenja i merenja.
Ukoliko doe do odstupanja vrednosti performansi, to ukazuje na niu sposobnost procesa,
sprovode se preventivne i korektivne mere.
Performanse procesa navedene su u svim procedurama koje se odnose na odgovarajue procese.
Praenje i merenje karakteristika proizvoda se sprovodi za sve proizvode industrije nametaja
Danves, u skladu sa procedurama merenja, analiza i poboljavanja.
Karakteristike proizvoda su date u saetoj informaciji o proizvodu (zapis iz marketinga i prodaje)
i nalazima verifikacije proizvoda (zapis iz projektovanja i razvoja proizvoda).
U preduzeu postoje definisane odgovornosti da se obezbedi ispravna i verifikovana oprema.
Odgovornost za realizaciju ovog zahteva ima prvenstveno direktor.
Kontrolna i merna oprema nalazi se u proizvodnom pogonu, pa se aktivnosti njenog periodinog
pregleda i kontrole sprovode kroz proces upravljanja ureajima za praenje i merenje.

SPC u okviru TQM-a


Primena statistikih metoda u kontroli kvaliteta proizvoda se odnosi na dva rizika:

Rizik proizvoaa - odbacivanje serije proizvoda propisanog nivoa kvaliteta i


Rizik kupca (potroaa) - prihvatanje serije proizvoda nedovoljnog nivoa kvaliteta.

Statistike ili SPC (Statistical Process Control - statistiki konolisan proces) metode kontrole su
skup metoda i tehnika:

Prikpljanja,
Organizovanja,

Analize,
Tumaenja i
Prezentacije podataka o masovnoj pojavi.

Prikupljanje podataka o masovnoj pojavi se nikako ne izvodi sa ciljemgaenja poara, ve


reavanja problema na bazi relevantnih, stvarnih i tanih podataka.
Osnovu primene metoda ini etiri pravila:

Nikako proces bez izdvajanja podataka,


Nikako izdvajanje podataka bez analize,
Nikako analiza bez odluke i
Nikako odluka bez korektivnih mera koje znae unapreenje procesa.

Rezultati ma kog procesa (obrade, izrade, merenja ....) su uvek promenljivi i posledica su
poremeaja u procesu. Poremeaji su rezultat uticaja velikog broja faktora na procese, kvalitet
rada, uzorkovanje, merenje, ispitivanje i kontrolisanje.
Statistike metode, samostalno ili u kombinaciji dve i/ili vie metoda, obezbeuju:

Sistematsko praenje i pregledno prikazivanje podataka vezanih za ostvareni nivo


kvaliteta proizvoda u svim fazama,
Brz uvid u opte stanje kvaliteta proizvoda i usluga, posebno u sluajevima donoenja
znaajnih odluka,
Statistiko praenje i verifikovanje sposobnosti proteklog i tekueg tehnolokog I
proizvodnog procesa,
Statistiko praenje i verifikovanje prihvatljivosti kvaliteta pojedinih isporuka,
Statistiko praenje i verifikovanje prihvatljivosti dostignutog nivoa kvaliteta finalnih
proizvoda ili isporuenih proizvoda, delova, materijala,
Praenje, analizu i prouavanje neusaglaenosti,
Praenje, analizu i verifikovanje prihvatljivosti metoda i postupaka: ispitivanja proizvoda
i kontrole kvaliteta proizvoda,
Istraivanja u cilju otkrivanja uzroka pojave nedovoljnog nivoa kvaliteta i prvenstveno,
razrade i uvoenja projekata: unapreenja kvaliteta proizvoda i usluga i planiranja
proizvodnje sa nultom grekom.

Sttistik kontrol proces (SPC) je metod kontrole kvlitet koj koristi sttistike metode.
SPC se primenjuje u cilju prenj i kontrole proces. Prenje i kontrol proces osigurv d
industrija nametaja Danves funkcionie u punom potencijlu. SPC se moe primeniti n bilo
koji proces u kome izlz, "usglenim proizvod", moe d se meri. Neki kljuni lti se koriste
u SPC. Ovo ukljuuje kontrolu; fokus n stlnom unpreenju; i dizjn eksperiment.

Kod serijske i masovne proizvodnje primenjuje se statistika kontrola kvaliteta. Postoje dva
naina da bi se uvideli ispravni od neispravnih proizvoda. Prvi je da se svaki proizvod meri, a
drugi je da se proizvod periodino kontrolie.
Budui da se Danves bavi proizvodnjom nametaja, neophodno je prilikom svake izrade
maine uraditi detaljnu statiku kontrolu kvaliteta to ova firma i ispunjava.

Stratifikacija
(raslojavanje) podataka

R.b. X
1 X1
2 X2

Y
Y=f(X)

Dijagram rasipanja

Histogram

Rabo

GKGX

6
17

CLX
DKGX

Xn

Formulari
za prikupljanje
podataka

Fr , %

Kontrolna karta

100
Radna
snaga

Predmet
rada

C
Metode
rada

Pareto dijagram

Uslovi
rada

Organizacija
rada

Iikava dijagram

Slika 5. Prikazivanje rezultata u SPC u industriji nametaja Danves

Procedure:

Interne provere
Upravljanje procesima
Upravljanje neusaglaenim proizvodima
Korektivne i preventivne mere

Interne provere predstavljaju provere koje se vre u okviru firme nametaja Danves i izvodi ih
direktor industrije. Interna provera se vri sa ciljem da se proveri stanje poslovnog sistema u
skladu sa zahtevima standarda ISO 19011:2002. Osposobljeni proverivai iz poslovnog sistema,

obavljaju jednu ili vie internih provera sistema kako bi se utvrdio stepen efektivnosti Sistema
menadmenta kvalitetom.
Po sprovedenoj internoj proveri, moe se ustanoviti da li je preduzee spremno za sertifikaciju ili
je neophodno preduzeti korektivne mere, koje su identifikovane na internoj proveri.
U Danves nametaju se planiraju i sprovode periodine interne provere QMS-a kako bi se
utvrdila:

Usaglaenost sistema menadmenta kvalitetom u odnosu na ciljeve kvaliteta i zahteve


standarda za QMS, to obuhvata proveru usklaenosti dokumentacije preduzea sa
zahtevima relevantnog standarda i proveru doslednosti u sprovoenju dokumentacije,

Efikasnost sistema menadmenta kvalitetom,

Mogunost za uvoenje poboljanja u sistemu menadmenta kvalitetom.

Interne provere QMS-a sprovode se kao redovne i kao vanredne. Redovne interne provere
rukovodstvo preduzea utvruje planom internih provera za odreeni period, tako da sve
organizacione celine, kao i svi elementi QMS-a, budu provereni najmanje jednom u toku
kalendarske godine. Provere se planiraju na bazi stanja i znaaja aktivnosti za kvalitet proizvoda
i sistem rada u celini.
Vanredne interne provere mogu da pokrenu zaposleni, a odobrava ih predstavnik rukovodstva za
kvalitet. Vanredne interne provere mogu obuhvatiti QMS u celini ili samo neke njegove
elemente.
Interne provere QMS organizuje predstavnik rukovodstva za kvalitet. Proveru sprovode lica koja
su adekvatno obuavana za ove aktivnosti, a utvrivanjem programa interne provere se
obezbeuje da su lica koja obavljaju proveru nezavisna od podruja, odnosno organizacione
celine koju proveravaju.
Rezultati interne provere dokumentuju se u izvetaju o proveri i podnose rukovodstvu na analizu.
Ukoliko nalazi provere ukazuju na postojee ili potencijalne neusaglaenosti i/ili mogunosti za
poboljanja, rukovodstvo definie odgovarajue korektivne i/ili preventivne mere, odgovornosti,
resurse i rokove za njihovo sprovoenje. Posle isteka rokova za sprovoenje korektivne i/ili
preventivne mere, sprovodi se provera i verifikacija njihove efektivnosti. Rezultati internih
provera jedan su od elemenata preispitivanja QMS koje sprovodi rukovodstvo.
Realizacija proizvoda i/ili usluga jeste upravljanje procesima i to se odnosi na sve aktivnosti
koje se koriste. Procesi se izvode na osnovu ulaza, oekujui obavezan izlaz ili rezultat. Kljuni
procesi vezani za postizanje rezultata su u obliku proizvoda i/ili usluga, ali istovremeno treba
obratiti panju i na procese vezane za bezbednost i zatitu na radu i zatitu ivotne sredine.
Realizacija proizvoda i/ili usluga zasniva se na:

Procesima koji se odnose na zainteresovane strane,


Projektovanju i razvoju,
Praenju nabavke,
Definisanju proizvodnih i uslunih operacija,
Kontroli ureaja za merenje i praenje, tj. organizacija mora da obezbedi da se merna
sredstva kalibriu i odravaju.

Upravljanje neusaglaenim proizvodima ima poseban tok prilikom analize totalnog kvaliteta. U
industriji Danves tokom rada nastaju problemi, pa organizacija mora da donese odluku kako e
ih reavati. Standard zahteva da organizacija predvidi naine identifikacije neusaglaenosti
proizvoda i donese odluku o tome ta e sa njima initi. Uz to, ona mora imati dokumentovanu
proceduru koja opisuje na koji nain je odgovoreno na zahtev standarda, kao i o tome voditi
zapise. Ukoliko se neusaglaenost otkrije nakon isporuke ili u toku eksploatacije neophodno je
preduzeti odgovarajue mere koje mogu ukljuivati informisanje svih onih na koje
neusaglaenost ima uticaja.
Odabrane metode i tehnike za upravljanje i evidentiranje neusaglaenosti treba da budu
primerene datoj organizaciji. U sluaju da je otkrivena neusaglaenost, sa njome se moe
postupati na vie naina. Neki od primera koji ilustruju ove opcije su:

Dorada, kako bi se nametaj uinio usaglaenim sa specifikacijama,


Pregovori sa kupcem da prihvati nametaj onakav kakav je ili nakon popravke (mera na
neusaglaenom nametaju da se uini prihvatljivim za namenjenu upotrebu),
Smanjena cena za sav nametaj koji imaja feler
Preklasiranje nametaja
kartiranje nametaja

Korektivne i preventivne mere predstavljeju otklanjanje uzroka mogue neusaglaenosti odnosno


uzroka otkrivene neusaglaenosti. Sve aktivnosti vezane za korektivne ili preventivne mere se
realizuju na osnovu principa navedenih u poslovniku industrije nametaja i obuhvaene su
sledeim fazama za :
Korektivne mere nametaja Danves:

Preispitivanje otkrivene neusaglaenosti (ukljuujui i reklamacije )


Identifikovanje uzroka neusaglaenosti
Vrednovanje potreba za merama koje deluju preventivno na ponovnu pojavu
neusaglaenosti
Utvrivanje i sprovoenje potrebnih korektivnih mera
Monitoring nad rezultatima preduzetih mera
Preispitivanje rezultata sprovedenih korektivnih mera.

Proces utvrivnj i sprovoenj korektivnih mer u industriji nametaja Danves omoguv


d se utvrivnjem uzrok problem i delovnjem n njih sprei ponvljnje problem.
Rukovodstvo nlizir sistemtizovne podtke o utvrenim neusglenostim, mere z
sprevnje ponvljnj neusglenosti definiu se n bzi sttus i znj problem
(pojedinn sluj ili sistemski problem) i mogunosti d se utvrde i sprovedu efektivn i
efiksn reenj.
Merm se definiu odgovornosti, ktivnosti, resursi i rokovi z sprovoenje mer kojim se
otklnjju uzroci sistemskih neusglenosti. Relizciju definisnih mer prti i verifikuje
rukovodilc tim z sprovoenje mere, verifikciju efekt korektivnih mer prti i verifikuje
PRI. Adekvtnost i efektivnost preduzetih mer rukovodstvo preduze nlizir u okviru
preisptivnj stndrd
Preventivne mere:

Identifikovanje moguih neusaglaenosti i njihovih uzroka


Vrednovanje potreba za merama koje spreavaju pojavu neusaglaenosti
Utvrivanje i sprovoenje potrebnih preventivnih mera
Monitoring nad rezultatima preduzetih mera
Preispitivanje rezultata sprovedenih preventivnih mera.

Poboljanje kvaliteta postie se preduzimanjem preventivnih ili korektivnih mera radi dobijanja
izlaza iz procesa koji vie zadovoljavaju (procesa ija je efektivnost i efikasnost vea ) i/ili radi
eliminisanja ili smanjenja uestalosti pojavljivanja neusaglaenosti.
U industriji nametaja Danves je uspostvljen sistem utvrivnj potencijlnih neusglsenosti
veznih z uprvljnje, proces plnirnj, pripreme i sprovoenj proces relizcije, ko i
postupk predlgnj, utvrivnj, sprovoenj i verifikovnj mer z sprevnje njihovog
pojvljivnj.
Relizciju definisnih mer prti i verifikuje rukovodilc tim z sprovoenje mere,
verifikcija efekt korektivnih mer se prti i verifikuje. Rukovodstvo preispitivnjem nlizir
dekvtnosti i efiksnosti sprovedenih preventivnih mer u integrisnom sistemu mendment.

Obavezni zapisi QMS-a


Zapisi su dokumenti koji sadre podatke i informacije i koriste se kao objektivni dokazi da su
odreene aktivnosti sprovedene. Ako ne postoji zapis o nekoj aktivnosti, ona kao da nije
izvrena. Zapisi mogu imati formalizovan i neformalizovan oblik.
Standard preporuuje sledeu hijerarhiju dokumenata kvaliteta, slika 6.:

NIVO I- poslovnik (prirunik) o kvalitetu. Dokumentom se opisuje sistem menadmenta


kvalitetom u skladu sa iskazanom politikom kvaliteta, ciljevima i primenjenim standardom.
Praktino, dati su svi procesi koji se odvijaju u organizaciji usklaeni sa zahtevima standarda
NIVO II- postupci (procedure) . Opisuju se aktivnosti posebnih funkcionalnih jedinica potrebnih
za primenu elemenata sistema menadmenta kvalitetom. Najee pravilo koje vai : jedan
proces- jedna procedura
NIVO III drugi dokumenti o kvalitetu (radne instrukcije-uputstva, obrasci, izvetaji..) ovaj nivo
ine detaljni radni dokumenti i zapisi. Najee jedno radno uputstvo detaljno prikazuje jednu
radnu aktivnost ili nekoliko komplementarnih aktivnosti.

Slika 6. Hijerarhija dokumenata nametaja Danves

Ocena efektivnosti QMS-a


Efektivnost QMS-a se generalizuje na svim nivoima i u svim sektorima industrije nametaja
Danves. Efektivnost je postizanje rezultata koji se oekuju od pozicije menadera. To nije
samo prosto iskorienje inputa, pa makar ono bilo i 100%, ve je to njihovo iskorienje koje
rezultira profitom. Drugim reima, efektivnost je efikasnost plus. U tom smlslu, moe se rei da
efikasan menader tei reavanju problema u smanjenju trokova poslovanja, dok efektivan
menader tei pronalaenju kreativne alternative i poveanju profita.

Nametaj Danves iskazuje potrebu za menaderom za kvalitet i inovacije. Potrbno je ii u


korak sa konkurencijom i biti ispred njih. Menader za kvalitet bi odreivao kvalitet nabavne
sirovine a menader za inovacije bi uveo novi oblik proizvodnje uz novi dizajn.
Na sednicama rukovodstva industrije nametaja Danves vri se analiza i preispitivanje
poslovanja i efektivnosti implementiranog QMS-a na osnovu analize podataka koja se odnosi na:

Podatke o zadovoljenju kupca u skladu sa podprocesom opisanim u pravilniku o merenju


i praenju zadovoljenja korisnika,

Realizaciju procesa,

Ostvarenje ciljeva kvaliteta,

Podatke o usaglaenosti sa zahtevima kupca,

Podatke o karakteristikama resursa, statistikoj obradi istih i analizi trendova, koristei


regresionu analizu i druge statistike metode, ukljuujui i mogunosti za preventivne
mere,

Isporuioce.

Na bazi toga definiu se pravci za unapreenje efektivnosti.

Ocena ekonomike kvaliteta


Da bi se postigla optimalna potronja bez prevelikih rashoda u industriji nametaja Danves ali i
da se postigne i visoki kvalitet, neophodno je izvriti odreene uslove za postizanje rentabilnosti
i kvaliteta, a to su:
Vek trajanja proizvoda,

Izgled,
Pouzdanost,
Faktor sigurnosti,
Karakteristike meupovezanosti
Lakou odravanja ili korienja itd

Po pravilu, vii kvalitet konstrukcije zahteva i vee trokove, ali i veu vrednost. Meutim,
otronmou strunjaka uvek se nalaze putevi da se naprave bolji i jeftiniji proizvodi tako to se
oni pojednostavljuju, koriste jeftiniji, koliinski manje materijala, kao i kraim i manjim brojem
operacija prerade.
Za potronu robu, odluku o kvalitetu konstrukcije iliti dizajna donosi iskljuivo kupac,tj. trite
koje organizacija ima nameru da osvojim dok za kapitalna dobra odluujuu odluku donosi
proizvoa, odnosno vek trajanja, radni uslovi osobine, kontinuitet usluga itd.
Efektivnost QMS-a u industriji nametaja Danves napreduje i uglavnom se odnosi na:

Predloge i preporuke za poboljanja,


Uinak zatite ivotne sredine organizacije,
Rezultate uea i konsultacija,
Status istraivanja incidenta,
Izmenjene okolnosti, ukljuujui:
o Izmene u proizvodima, aktivnostima i uslugama,
o Rezultate vrednovanja aspekata ivotne sredine u svetlu planiranih ili novorazvijenih
aktivnosti,
o Izmene u odgovarajuim zakonskim i drugim zahtevima sa kojima se organizacija
saglasila,
o Stanovita zainteresovanih strana,
o Napredak u nauci i tehnologiji i,
o Nauene lekcije dobijene iz vanrednih situacija i akcidenata.

Ocena nivoa motivacije, obuenosti i svesti


Motivacija svih sektora i zaposlenih radnika je visoka i za izradu i iz prihvatanje novina koje idu
sa TQM-om. Obuenost radnika i menadera se svodi na najosnovnije obrazovanje ali inovacije
su lako uvodljive u procese proizvodnje i u sve sektore. Svest zaposlenih je na nivou razvoja i
elje za porastom i razvojem industrije nametaja Danves.
Zaposleni u industriji nametaja Danves sa direktorom utiu na stalni porast razvoja firme.
Sektori i fiziki radnici poseduju znanje i obuenost kakva se u ovoj firmi od njih oekuje. Firma
radi na stalnoj i naprednijoj obuci iji se rezultati mogu videti kroz njihove proizvode, s
svojim isporuiocim uspostvlj i rzvij prtnerske odnose.
Industrija nametaja Danves radi na uspostavljanju boljeg odnosa sa kupcima i pruanju
odreenog vida garancije na svoje proizvode.

Podaci o projektnom timu

Nikola ampar 182/2009


Duan Aneli 198/2009
Pavle Arsi 26/2009

Projektno reenje

Pored osnovnih usluga i irokog asortimana nametaja u nametaju Danves, pokuano je


izvriti hijerarhiju potrebnih stvari, pri izradi projekta, sa to boljom efektivnou i
konkurentnou na tritu:

Definiemo projektni zadatak

Na osnovu potreba i elja koje definie investitor a pomou opisa i slika dolazimo do projektnog
zadatka koji sadri potrebne informacije kako funkcionalnog tako i estetskog odnosno
finansijskog dela na osnovu ega projektant pravi idejno reenje budueg nametaja.

Napravimo konceptualno reenje u varijantama

Prema projektnom zadatku i mogunostima prostora dolazi se do moguih varijanti u


funkcionalnoj organizaciji prostora kroz crtee u osnovi a uz pomo verbalnih opisa i
eventualnih skica za razumevanje

Izaberemo varijantu koju razraujemo

Diskusija na temu varijanti sa odlukom koja od njih najvie odgovara investitoru kao optimalno
reenje uzevi u obzir sva ogranienja i potencijale prostora prvenstveno kao funkcionalna
organizacija uz napomenu da se estetski kvalitet moe dobiti nevezano od izbora varijante.

Prezentovanje razraene varijante - Projekta

Na osnovu odabrane konceptualne varijante izrada idejnog reenja i prezentovanje kroz crtee u
osnovi izgledima i trodimenzionalnim prikazima budueg nametaja kao i opisima upotrbljenih
elemenata

Korekcija i zrada tehnike dokumentacije projekta za nametaj

Ukoliko postoji potreba da se koriguje projekat u nekim detaljima prerauje se i izrauje


tehnika dokumentacija konanog projekta.
Vno uporite uspeh industrije nametaja Danves je konstntno ulgnje u dizjn koji su
odvno prepoznli ko jedn od odluujuih fktor stbilnog i dinminog poslovnog rzvoj.
Inovcije i funkcionln dizjn su kljune komponente n kojim se zsniv konkurentnost n
svetskom tritu. Aktivnosti n tom polju potrebno je objedinili u okviru tri segment:

Prvi je in house tim dizjner i mrketing mender, posveen rzvoju proizvod koji
su odrz industrije nametaja Danves filozofije.
Drugi segment je srdnj s renomirnim dizjnerim i dizjn studijim iz Frncuske i
Itlije, ko to su Creafour, Sepre Azoulau, Domenico Abrucezze i Robreto Bendini.

Trei segment je srdnj s mldim srpskim kretivcim u okviru projekt lbortorije


idej u kojem tlentovnim umetnicim se pome d njihov dizjnersk zmiso pree
kompletn put do mterijlizcije u obliku konkretnog predmet z kupc.

Upotreb inovtivnih mterijl, svremenih tehnologij i stlno uvoenje novih funkcionlnosti


krkteriu industriju nametaja Danves.
Projektno reenje treb d sdri nek inovtivn reenj. Sgledvnjem proizvodnog progrm,
ko i trinog trend n inostrnom polju dolo se do zkljuk d se proizvede neki inovtivni
nmetj, koji se jo nije pojavio kod nas na tritu. Ovkv vrst nmetj mora da bude
udobn i funkcionlni komd nmetj, nprvljen u potpunosti od segment koji zjedno
formirju udobnost, kvalitet i vrhunski dizajn.
Finnsijski efekti mogu se ostvriti ko se novim brendom ostvri i predstvi slik ili predstvu
koj se formir n tritu i u jvnosti o firmi, poslovnom modelu ili pk konkretnom proizvodu i
usluzi. Znenje i simbolik brend z neposredne kretore osnovnih element identitet se
rzlikuju u odnosu n znenje i simboliku koju konkretni brend uiv n loklnom,
meunrodnom ili globlnom tritu. Posmtrjui g kroz prizmu ostvrenog imid, brend
moemo definisti ko kombinciju rcionlnih i emocionlnih element i simbol mrketinke
ponude pomou kojih se stvr trin prepozntljivost i vrst poveznost s krjnjim
potroim.
SWOT nliz:
Prednosti
Zokrueni tehnoloki proces proizvodnje, rzvijeno trite, veliki broj kupc i dobvljc,
rzvijen trgovk mre i rzvijen spoljn trgovin.
nse
Jedine nse z opstnk su prviln privtizcij, otvrnje inostrnog trit, irenje trit,
obnvljnje minskog prk i dr.
Nedostci
Sueno trite, nedostci pojedinih mterijl n domem tritu, nedovoljno stimultivni izvoz,
loe okruenje i mbijent z normlno poslovnje, veliki i trom sistem z uprvljnje.
Opsnosti
Nelojln konkurencij, sve vee prisustvo nmetj i robe iroke potronje s Dlekog Istok,
nedosttk pojedinih mterijl n domem tritu i vec zvisnost od uvoz, sve loije
ekonomsko okruenje u zemlji, nelikvidnost.

Zakljuci
Rast i razvoj industrije nametaja Danves mora da ide u korak sa vremenom i sa dobro
organizovanim menadmentom. Potreba razvoja se ostvaruje ako se prate i ostvaruju odreena
poboljanja industrije sa prihvatanjem inovacija koje su predloene u projektnom radu na osnovu
zapaanja.
Stalna kontrola i poboljanje kvaliteta je neophodna, kako za kvalitet koji se odnosi na nametaj
tako i za kvalitet usluge. Nain izrade nametaja mora da bude visokog kvaliteta i sa minimalnim
kartom proizvoda u poetku a kasnije i potpuna eliminacija nametaja sa grekom.
Upravljanje kvalitetom je jedan od najvanijih zadataka savremenog menedmenta ije se
znaenje poveava usled sve otrije konkurencije na tritu. Samo ona preduzea koja njeguju i
razvijaju dobru radnu klimu i odnose prema svojim zaposlenima i saradnicima, mogu oekivati
visok kvalitet svojih proizvoda i usluga, ime osiguravaju i zadovoljstvo kupaca i trajnu sigurnu
budunost, a jedna od njih je i industrija nametaja Danves.
Neophodno je znati da su neki zastupnici TQM miljenja da TQM ima univerzalnu nadmo kao
to je, poveanje konkurentnosti izmeu organizacija i u isto vreme osposobljava i ovlauje
radnu snagu delegirajui odgovornosti onima koji su zadaci dodijeljeni. Danas se organizacije,
bez obzira na veliinu, suoavaju sa zahtevima unosnosti, kvaliteta, tehnologije i odrivog
razvoja. Da bi stalne pritiske pretvorile u konkurentske prednosti, organizacije trebaju
sistematski odravati i unapreivati svoje poslovanje.
TQM je sistem upravljanja usmeren je na stalno unapreivanje proizvoda i/ili usluga radi
izgradnje visokog nivoa zadovoljstva korisnika i njihove odanosti organizaciji. Total quality
management pristup menadmentu podrazumeva razvoj svesti o kvalitetu u svim organizacionim
aktivnostima.
Sistemi kvaliteta ISO 9000 i okoline ISO 14000 sami, vie nisu dovoljni za zadovoljavanje sve
veih zahteva kupaca (cena, rok isporuke, korisnost za kupca) i drugih nosioca prava, ali su kao
polazna osnova neophodni za to bri razvoj TQM-a.
Promjene uslova poslovanja su sve bre i esto teko predvidive, brzina delovanja postaje sve
vanijom za uspeh, pa industrija nametaja Danves mora to pre i to vie primenjivati
najnovije pristupe, modele i alate.
Menadment moe i treba delegirati deo ovlatenja i odgovornosti za projekt na osobe zaduene
za kvalitet ili menadera kvaliteta, ali ne moe time sebe osloboditi odgovornosti za projekt.
Dakle, top menadmemt industrije nametaja Danves mora da pokae da je ozbiljan u vezi sa
kvalitetom i njegovom implementacijom, ukoliko ovo izostane zaposleni kvalitet nee shvatati
ozbiljno i kompanija je osuena na propast i pre poetka procesa unapreivanja.

Srednji menaderi imaju veoma vanu ulogu, a to je da sve informacije koje se tiu kvaliteta sa
opte na razumljiv nain zaposlenima kako bi zaposleni mogli da daju sve od sebe. U budunosti
industrija nametaja Danves ne sme da se vodi idejom da je kvalitet u kompaniji stvar
strunjaka kvaliteta nego da kvalitet zavisi od uinka svakog pojedinca u organizaciji. Kvalitet
mora da postane nain ivljenja svakog pojedinca.