You are on page 1of 22

Sr.

No

Employee Employee
No #
Name
26 Mahendra Mahasetha Bijali
29 Mohammad Khatun
30 Jitendra Kumar Yadav
41 Mohammad Ramtula Nadaph
502 Ahmad Awad Mergani Ahmad
1004 Mohammad Nasir Helmi Mansour
1006 Mahmoud Mansour Mohammad Shalabi
1008 Ahmed Hemdan Eldsokey Aladl
1010 Ahmed Mostafa Mohamed Issa
1021 Hani Elshahat Elsayed Ahmed
1031 Rami Mahmoud Abdelhai Elsaadaney
1033 Haitham Mohammed Mokhtar Abdelrahmen
1039 Hassan Mohammed Gad Hassan
1040 Amer Gamal Abdelgaber Mekhimar
1041 Shehata Ahmed Ali Ibrahim
1042 Mohammed Abbas Abouelseoud Mohammed
1043 Eslam Ahmed Sabry Abuzaid Abuseif
1101 Shailesh Kumar Yadav
1105 Rampukar Mahto Muneshwar Mahto
1106 Mohammed Junaid Haseen Khan
1113 Mohan Singh Chandra Singh
1117 Chandeshwar Prasad Vriksha Prasad
1128 Saheb Khan Mohammed Kamil
1129 Pintoo Kumar Kushwaha
1134 Kamlesh Damari Alias Jagdish
1135 Baggu Ram Asra
1136 Rahul Yadav Harish Yadav
1137 Ashok Kumar Yadav
1153 Mohammed Rashid Akbar Din
1154 Abdul Raheem Mohammed
1157 Abdul Walim Khan
1162 Suresh Muthu Kumar
1182 Arjun Jarga Magar Kaptan
1188 Saroj Kumar Yadav Ram
1191 Ram Udgar Sah Teli
1203 Rajaram Yadav Shree Lal
1205 Sariph Sah Edaris Sah
1210 Gore Bahadur Tamang Santa
1211 Chedi Lal Yadav
1212 Bishnu Deo Yadav
1213 Satrudhan Yadav Lalita Devi
1215 Samsher Nadaf Khairul Khatun
1216 Jumrat Nadaph Sahid Nadaph
1217 Islam Nadaf Gaphar
1312 Abdul Saboor Riaz
1402 Micheal Beltran Cabana
1406 Lynbert Guera Digao

Job Title
Site
Truck Driver
Dammam
Heavy Driver Dammam
Heavy Driver Dammam
Surveyor Asst. Dammam
Civil Engr.
Dammam
Accountant
Dammam
Foreman
Dammam
Foreman
Dammam
Carpenter
Dammam
Electrician
Dammam
QC
Dammam
Surveyor
Dammam
Plumber
Dammam
Plumber
Dammam
Plumber
Dammam
Plumber
Dammam
Site Engr.
Dammam
Excavator Opt. Dammam
Excavator Opt. Dammam
Mechanic HelperDammam
JCB Opt.
Dammam
Excavator Opt. Dammam
Loader Opt.
Dammam
Electrician
Dammam
Labour
Dammam
JCB Opt.
Dammam
Operator
Dammam
Heavy Driver Dammam
Carpenter
Dammam
Mechanic
Dammam
Heavy Driver Dammam
Surveyor
Dammam
Heavy Driver Dammam
Labour
Dammam
Scaffolder
Dammam
Steel Fixer
Dammam
Steel Fixer
Dammam
Carpenter
Dammam
Steel Fixer
Dammam
Carpenter
Dammam
Labour
Dammam
Labour
Dammam
Labour
Dammam
Labour
Dammam
Safety Supervisor
Dammam
Secretary
Dammam
QC
Dammam

1407
1412
1413
2010
2015
4004
4005
4026
4033
4040
4052

Rafael Christain Dumadag Agustin


Oscar Diata Roncesvalles
Lindon Bernard Balbao Parra
Sankar Bik
Ganga Kamat Kewat
Ahmed Talat Mohmed Abousaif
Ahmed Mohammed Talaat Abdullah
Chun Bahadur Thada Magar
Bandin Durairasu
Man Kumar Bishwo Karma
Mohammed Mostafa Elsayed Ghonim

QC
Dammam
Site Engr.
Dammam
Surveyor
Dammam
Steel Fixer
Dammam
Labour
Dammam
Supervisor
Dammam
Construction Manager
Dammam
Helper
Dammam
Excavator Opt. Dammam
Rigger
Dammam
Surveyor
Dammam

Salary
1600
1500
1400
1200
3000
2200
4000
2500
2500
2000
7000
4000
2500
2500
2500
2500
3500
1400
1400
1200
1400
1400
1400
1300
1100
1400
1400
1400
1200
2201
1400
5000
1400
1200
1200
1200
1200
1100
1100
1100
1200
1200
1200
1200
4500
2000
7500

3200
5000
3000
1400
1000
2700
15000
1100
1600
1400
3000
137701

Sr.No

Employee Employee
No #
Name
9 Makram Abdultawwab Ahmed Mansour
27 Jaya Chandran Madhavan Pillai
28 Sanjiv Kawari
39 Noel Yumul Occambo
1013 Mohammed Abdul Satar Mohammed Mousa
1014 Mohammed Elsayed Ahmed Abdulmotaleb
1015 Yehya Yehya Ibrahim Gad
1020 Abdelhamid Othman Abdelhamid Elmandouh
1026 Mohammed Mansour Fahmi Sharif
1034 Mohammed Azzeldin Mohammed Hussein
1036 Hussein Ibrahim Khalaf Mohammed
1037 Mahmoud Fahmy Abdelmaged Elsayed
1038 Ramadan Mohammed Elhadi Ali
1100 Sandeep Prasad Satan Prasad
1104 Sunil Kumar Shambhu Sah
1107 Zakir Hasan Alamadin
1108 Mohammed Sarfaraj Mohammed Salim
1110 Naim Ansari Aas Muhammad
1112 Mehtab Ahmed Israr Ahmed
1115 Mohammed Nehal Alam
1116 Gulab Chauhan Shishantah Chauhan
1118 Mohammed Riyaz Mohammed Khedaru
1121 Mohammed Jawed Alam
1122 Kashim Hasim Khan
1123 Mohammed Danish Bundu
1125 Balwant Singh Baldev Singh
1126 Naim Ansari Rais Mia
1131 Munasif Khan Irfan Ahmed
1133 Harjit Singh Harbhajan Singh
1138 Krishna Sharma Rajaram Sharma
1140 Shaukat Ali Khan
1142 Mohammed Dildar Mohammed Nazir
1143 Ravinder Singh Sarabjit Singh
1144 Jaswinder Singh Karam Singh
1145 Ranjiv Kumar Jagdesh Kumar
1146 Sukhwinder Lal Lachmam Das
1149 Harpreet Singh Sukhwinder Singh
1150 Goutam Biswas Late Paresh Chandra
1151 Abdul Roff Abdul Kareem
1152 Mohammed Bashir Juma
1163 Ignatius Santosh Raj Arul Xavier Mart
1184 Jamir Akhtar Nadaf Idris
1185 Debendra Thakur Jagdev Thakur
1186 Rakesh Kumar Yadav Rajendra
1187 Pawan Kumar Yadav Raj
1190 Raj Kumar Rabidas Shanti
1192 Sochindra Pasman Jagdish Pasman

Job Title
Site
Foreman
Sadara
Truck Driver
Sadara
Truck Driver
Sadara
Heavy Driver Sadara
Carpenter
Sadara
Steel Fixer
Sadara
Carpenter
Sadara
Stock Keeper Sadara
Labour
Sadara
Site Engr.
Sadara
Steel Fixer
Sadara
Steel Fixer
Sadara
Steel Fixer
Sadara
Deisel MechanicSadara
Mason
Sadara
Carpenter
Sadara
Labour
Sadara
Mason
Sadara
Scaffolder
Sadara
Loader Opt.
Sadara
Helper
Sadara
Excavator Opt. Sadara
Electrician
Sadara
Scaffolder
Sadara
Scaffolder
Sadara
Heavy Driver Sadara
Mason
Sadara
Scaffolder
Sadara
Loader Opt.
Sadara
Carpenter
Sadara
Deisel MechanicSadara
Steel Fixer
Sadara
Steel Fixer
Sadara
Steel Fixer
Sadara
Steel Fixer
Sadara
Carpenter
Sadara
Steel Fixer
Sadara
Carpenter
Sadara
Heavy Driver Sadara
Carpenter
Sadara
QC
Sadara
Steel Fixer
Sadara
Scaffolder
Sadara
Steel Fixer
Sadara
Steel Fixer
Sadara
Steel Fixer
Sadara
Helper
Sadara

1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1204
1206
1207
1301
1305
1308
1309
1310
1401
1404
2007
2009
2016
2017
4045
4047

Shahadev Bhandari Nir Bahadur


Binod Mahara Pramod Mahara
Ranjith Rabidas Chamar Saukhi
Rojba Nadaf Tashlim Nadaf
Aijum Nadaph Sahid Nadaph
Serajun Mansur Aliman Dhuniya
Lalatu Yadav Jhagru Yadav
Rajkishor Thakur Barhi Selo
Jibach Gareri Baltu Gareri
Shiv Kumar Garedi
Aailun Nadaph Bachani Khatun
Ramesh Tamang Tej Bahadur
Md Atabule Rain Samina
Mubasher Hassan Allahdatta
Abdur Razzaq Jehandad Khan
Ehsan Rafiq Muhammed Rafiq
Asim Hameed Abdul Hameed
Imtiaz Hussain Faqir hussain
Rolly Oroceo Blazurca
Antonio Pornel Ricafranca
Mohammed Ahmed Raeen
Serajul Nadaf Akbar Nadaf
Rajaram Yadav
Madan Sahni
Roland Garlt Deoquino
Balram Yadav

Scaffolder
Sadara
Rigger
Sadara
Mason
Sadara
Scaffolder
Sadara
Steel Fixer
Sadara
Painter
Sadara
Mason
Sadara
Carpenter
Sadara
Steel Fixer
Sadara
Mason
Sadara
Labour
Sadara
Carpenter
Sadara
Labour
Sadara
Safety Supervisor
Sadara
Safety ManagerSadara
Safety Supervisor
Sadara
Site Engr.
Sadara
Foreman
Sadara
Safety Supervisor
Sadara
Projects Manager
Sadara
Labour
Sadara
Heavy Driver Sadara
Labour
Sadara
Labour
Sadara
Truck Driver
Sadara
Carpenter
Sadara

Salary
3200
1600
1600
1700
2500
2500
2500
2076
2000
5000
2500
2500
2500
1600
1200
1200
1000
1200
1200
1400
1200
1400
1200
1200
1200
1400
1200
1200
1400
1200
1800
1200
1200
1300
1300
1200
1300
1200
1600
1200
5000
1200
1200
1200
1200
1200
1200

1700
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1100
1100
7000
9000
4500
5500
3000
3500
17000
1000
1600
1100
1000
1700
1400
152276

Employee No #
9
26
27
28
29
30
39
41
502
1004
1006
1008
1010
1013
1014
1015
1020
1021
1026
1031
1033
1034
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1100
1101
1104
1105
1106
1107
1108
1110
1112
1113
1115
1116
1117
1118
1121
1122
1123
1125

Employee Name
Makram Abdultawwab Ahmed Mansour
Mahendra Mahasetha Bijali
Jaya Chandran Madhavan Pillai
Sanjiv Kawari
Mohammad Khatun
Jitendra Kumar Yadav
Noel Yumul Occambo
Mohammad Ramtula Nadaph
Ahmad Awad Mergani Ahmad
Mohammad Nasir Helmi Mansour
Mahmoud Mansour Mohammad Shalabi
Ahmed Hemdan Eldsokey Aladl
Ahmed Mostafa Mohamed Issa
Mohammed Abdul Satar Mohammed Mousa
Mohammed Elsayed Ahmed Abdulmotaleb
Yehya Yehya Ibrahim Gad
Abdelhamid Othman Abdelhamid Elmandouh
Hani Elshahat Elsayed Ahmed
Mohammed Mansour Fahmi Sharif
Rami Mahmoud Abdelhai Elsaadaney
Haitham Mohammed Mokhtar Abdelrahmen
Mohammed Azzeldin Mohammed Hussein
Hussein Ibrahim Khalaf Mohammed
Mahmoud Fahmy Abdelmaged Elsayed
Ramadan Mohammed Elhadi Ali
Hassan Mohammed Gad Hassan
Amer Gamal Abdelgaber Mekhimar
Shehata Ahmed Ali Ibrahim
Mohammed Abbas Abouelseoud Mohammed
Eslam Ahmed Sabry Abuzaid Abuseif
Sandeep Prasad Satan Prasad
Shailesh Kumar Yadav
Sunil Kumar Shambhu Sah
Rampukar Mahto Muneshwar Mahto
Mohammed Junaid Haseen Khan
Zakir Hasan Alamadin
Mohammed Sarfaraj Mohammed Salim
Naim Ansari Aas Muhammad
Mehtab Ahmed Israr Ahmed
Mohan Singh Chandra Singh
Mohammed Nehal Alam
Gulab Chauhan Shishantah Chauhan
Chandeshwar Prasad Vriksha Prasad
Mohammed Riyaz Mohammed Khedaru
Mohammed Jawed Alam
Kashim Hasim Khan
Mohammed Danish Bundu
Balwant Singh Baldev Singh

Job Title
Foreman
Truck Driver
Truck Driver
Truck Driver
Heavy Driver
Heavy Driver
Heavy Driver
Surveyor Asst.
Civil Engr.
Accountant
Foreman
Foreman
Carpenter
Carpenter
Steel Fixer
Carpenter
Stock Keeper
Electrician
Labour
QC
Surveyor
Site Engr.
Steel Fixer
Steel Fixer
Steel Fixer
Plumber
Plumber
Plumber
Plumber
Site Engr.
Deisel Mechanic
Excavator Opt.
Mason
Excavator Opt.
Mechanic Helper
Carpenter
Labour
Mason
Scaffolder
JCB Opt.
Loader Opt.
Helper
Excavator Opt.
Excavator Opt.
Electrician
Scaffolder
Scaffolder
Heavy Driver

1126
1128
1129
1131
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1140
1142
1143
1144
1145
1146
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1157
1162
1163
1182
1184
1185
1186
1187
1188
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207

Naim Ansari Rais Mia


Saheb Khan Mohammed Kamil
Pintoo Kumar Kushwaha
Munasif Khan Irfan Ahmed
Harjit Singh Harbhajan Singh
Kamlesh Damari Alias Jagdish
Baggu Ram Asra
Rahul Yadav Harish Yadav
Ashok Kumar Yadav
Krishna Sharma Rajaram Sharma
Shaukat Ali Khan
Mohammed Dildar Mohammed Nazir
Ravinder Singh Sarabjit Singh
Jaswinder Singh Karam Singh
Ranjiv Kumar Jagdesh Kumar
Sukhwinder Lal Lachmam Das
Harpreet Singh Sukhwinder Singh
Goutam Biswas Late Paresh Chandra
Abdul Roff Abdul Kareem
Mohammed Bashir Juma
Mohammed Rashid Akbar Din
Abdul Raheem Mohammed
Abdul Walim Khan
Suresh Muthu Kumar
Ignatius Santosh Raj Arul Xavier Mart
Arjun Jarga Magar Kaptan
Jamir Akhtar Nadaf Idris
Debendra Thakur Jagdev Thakur
Rakesh Kumar Yadav Rajendra
Pawan Kumar Yadav Raj
Saroj Kumar Yadav Ram
Raj Kumar Rabidas Shanti
Ram Udgar Sah Teli
Sochindra Pasman Jagdish Pasman
Shahadev Bhandari Nir Bahadur
Binod Mahara Pramod Mahara
Ranjith Rabidas Chamar Saukhi
Rojba Nadaf Tashlim Nadaf
Aijum Nadaph Sahid Nadaph
Serajun Mansur Aliman Dhuniya
Lalatu Yadav Jhagru Yadav
Rajkishor Thakur Barhi Selo
Jibach Gareri Baltu Gareri
Shiv Kumar Garedi
Rajaram Yadav Shree Lal
Aailun Nadaph Bachani Khatun
Sariph Sah Edaris Sah
Ramesh Tamang Tej Bahadur
Md Atabule Rain Samina

Mason
Loader Opt.
Electrician
Scaffolder
Loader Opt.
Labour
JCB Opt.
Operator
Heavy Driver
Carpenter
Deisel Mechanic
Steel Fixer
Steel Fixer
Steel Fixer
Steel Fixer
Carpenter
Steel Fixer
Carpenter
Heavy Driver
Carpenter
Carpenter
Mechanic
Heavy Driver
Surveyor
QC
Heavy Driver
Steel Fixer
Scaffolder
Steel Fixer
Steel Fixer
Labour
Steel Fixer
Scaffolder
Helper
Scaffolder
Rigger
Mason
Scaffolder
Steel Fixer
Painter
Mason
Carpenter
Steel Fixer
Mason
Steel Fixer
Labour
Steel Fixer
Carpenter
Labour

1210
1211
1212
1213
1215
1216
1217
1301
1305
1308
1309
1310
1312
1401
1402
1404
1406
1407
1412
1413
2007
2009
2010
2015
2016
2017
4004
4005
4026
4033
4040
4045
4047
4052

Gore Bahadur Tamang Santa


Chedi Lal Yadav
Bishnu Deo Yadav
Satrudhan Yadav Lalita Devi
Samsher Nadaf Khairul Khatun
Jumrat Nadaph Sahid Nadaph
Islam Nadaf Gaphar
Mubasher Hassan Allahdatta
Abdur Razzaq Jehandad Khan
Ehsan Rafiq Muhammed Rafiq
Asim Hameed Abdul Hameed
Imtiaz Hussain Faqir hussain
Abdul Saboor Riaz
Rolly Oroceo Blazurca
Micheal Beltran Cabana
Antonio Pornel Ricafranca
Lynbert Guera Digao
Rafael Christain Dumadag Agustin
Oscar Diata Roncesvalles
Lindon Bernard Balbao Parra
Mohammed Ahmed Raeen
Serajul Nadaf Akbar Nadaf
Sankar Bik
Ganga Kamat Kewat
Rajaram Yadav
Madan Sahni
Ahmed Talat Mohmed Abousaif
Ahmed Mohammed Talaat Abdullah
Chun Bahadur Thada Magar
Bandin Durairasu
Man Kumar Bishwo Karma
Roland Garlt Deoquino
Balram Yadav
Mohammed Mostafa Elsayed Ghonim

Carpenter
Steel Fixer
Carpenter
Labour
Labour
Labour
Labour
Safety Supervisor
Safety Manager
Safety Supervisor
Site Engr.
Foreman
Safety Supervisor
Safety Supervisor
Secretary
Projects Manager
QC
QC
Site Engr.
Surveyor
Labour
Heavy Driver
Steel Fixer
Labour
Labour
Labour
Supervisor
Construction Manager
Helper
Excavator Opt.
Rigger
Truck Driver
Carpenter
Surveyor

Site
Salary
Sadara
3200
Dammam
1600
Sadara
1600
Sadara
1600
Dammam
1500
Dammam
1400
Sadara
1700
Dammam
1200
Dammam
3000
Dammam
2200
Dammam
4000
Dammam
2500
Dammam
2500
Sadara
2500
Sadara
2500
Sadara
2500
Sadara
2076
Dammam
2000
Sadara
2000
Dammam
7000
Dammam
4000
Sadara
5000
Sadara
2500
Sadara
2500
Sadara
2500
Dammam
2500
Dammam
2500
Dammam
2500
Dammam
2500
Dammam
3500
Sadara
1600
Dammam
1400
Sadara
1200
Dammam
1400
Dammam
1200
Sadara
1200
Sadara
1000
Sadara
1200
Sadara
1200
Dammam
1400
Sadara
1400
Sadara
1200
Dammam
1400
Sadara
1400
Sadara
1200
Sadara
1200
Sadara
1200
Sadara
1400

Sadara
Dammam
Dammam
Sadara
Sadara
Dammam
Dammam
Dammam
Dammam
Sadara
Sadara
Sadara
Sadara
Sadara
Sadara
Sadara
Sadara
Sadara
Sadara
Sadara
Dammam
Dammam
Dammam
Dammam
Sadara
Dammam
Sadara
Sadara
Sadara
Sadara
Dammam
Sadara
Dammam
Sadara
Sadara
Sadara
Sadara
Sadara
Sadara
Sadara
Sadara
Sadara
Sadara
Sadara
Dammam
Sadara
Dammam
Sadara
Sadara

1200
1400
1300
1200
1400
1100
1400
1400
1400
1200
1800
1200
1200
1300
1300
1200
1300
1200
1600
1200
1200
2201
1400
5000
5000
1400
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1700
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1100
1100

Dammam
Dammam
Dammam
Dammam
Dammam
Dammam
Dammam
Sadara
Sadara
Sadara
Sadara
Sadara
Dammam
Sadara
Dammam
Sadara
Dammam
Dammam
Dammam
Dammam
Sadara
Sadara
Dammam
Dammam
Sadara
Sadara
Dammam
Dammam
Dammam
Dammam
Dammam
Sadara
Sadara
Dammam

1100
1100
1100
1200
1200
1200
1200
7000
9000
4500
5500
3000
4500
3500
2000
17000
7500
3200
5000
3000
1000
1600
1400
1000
1100
1000
2700
15000
1100
1600
1400
1700
1400
3000
289977

No. of
Workers
11
16
27

Rate /
Worker Class
Hour
23.24 Skilled Class A
13.15 Skilled Class B
Total for Skilled Class

60
25
85

5.06 Un Skilled Class A


4.89 Un Skilled Class B
Total for Skilled Class

19
19

3.93 Un Skilled Class C


Total for Un Skilled Class

Total Salary for class


for Month
76,700.00
63,100.00
139,800.00
91,077.00
36,700.00
127,777.00
22,400.00
22,400.00

Average Monthly
Wages / Class

Average hourly
Wages / Class

5,177.78

17.26

1,503.26

5.01

1178.95

3.93

Development of Hourly Rate for Accommodation Allowance.

A
B
C
D
E
F
G
H

Rate for Accomodation / Hour.


Annual Rent for furnished Accomodation
Monthly Utility Charges (Average)
Annual Utility Charges
Total for Annual Rent + Utility Charges
Total No. of Workers Accomodated
Amount Spent Annually on one Worker
No. of Working Hours in a year
Fixed Allowance for Accomodation / Hour

150,000.00
10,000.00
120,000.00
270,000.00
104.00
2,596.15
2,690.00
0.97

Development of Hourly Rate for Medical Insurance Allowance.

A
B
C

Rate for Medical Insurance / Hour


Annual Insurance Premium per Person
No. of Working Hours in a year
Fixed Allowance for Medical Insurance / Hour

1,000.00
2,690.00
0.37

4,800.00
2,690.00
1.78

Development of Hourly Rate for Air Ticket Allowance

Rate for Air Ticket / Hour


A

Average Annual Provision for Air Ticket (1800 for 2 years)

B
C

No. of Working Hours in a year


Fixed Allowance for Air Ticket / Hour

900.00

1,000.00

2,690.00
0.33

2,690.00
0.37

3,440.00
2,690.00
1.28

3,440.00
2,690.00
1.28

Development of Hourly Rate for Food Allowance

A
B
C

Rate for Food Allowance / Hour


Annual Food Allowance (SR 10.00 x 344 days)
No. of Working Hours in a year
Fixed Allowance for Food Allowance / Hour

Development of Hourly Rate for Workers End of service Benefits

Sr.No
A
B
C

Description
Current Basic Wages
Basic Wages after 10% increment
Basic Wages after 10% increment
Basic Wage at the Time of Contract
Termination

F
Sr.No

Skilled Worker
5.01
5.51
6.06

Unskilled Workder
3.93
4.32
4.76

6.06

4.76

Description
Skilled Worker
Estimated hourly Basic Wages at the Time of
6.06
Contract Termination
Daily Wages for 10 Hour day
60.62
Gratuity for First 4 Years ( 10 days per
606.21
annum, 10x1= 10 Days)
No. of Working Hours in a Year
2,690.00

Fixed Allowance for End of Service Benefit

A
B
C

Unskilled Workder
4.76
47.55
475.53
2,690.00

0.23

0.18

Development of Hourly Rate for Residence Visa & recruitment Expenses.

Rate for Residence Visa Expense / Hour


Annual Allowance for Visa Expense ( SR
2,000.00 for Every 2 Years + 3,200.00 for
Iqama)
No. of Working Hours in a year
Fixed Allowance for Residence Visa Expense / Hour

A
B
C

A
1
2
3
4
5
6
B

Total Hourly Rate


Applicable Direct Wages / Hour
Direct Fixed Allowances / Hour
Hourly Rate Accomodation Allowances
Hourly Rate Medical Insurance Allowances
Hourly Rate Air Ticket Allowances
Hourly Rate Food Allowances
Hourly Rate End of Service Benefit
Hourly Rate Visa Expenses
Total Fixed Allowances / Hour
Total Wages / Hour (A+B)

4,200.00
2,690.00
1.56

Skilled Worker
6.61

Unskilled Worker
5.19

1.78
0.37
0.37
1.28
0.23
1.56
5.59
12.20

1.78
0.37
0.37
1.28
0.18
1.56
5.54
10.73

1-Aug

31-Mar

208
2080
374400

Calculation of PTO Factor


Total Days in year
Deduct Non-Working Days
Fridays
National holidays
Ramadan Eid
National Day
Bakri-Eid
Paid Vacation
Allowance for Sick Leave
Total Non-Working Days

365

No. of Working Days


No. of Working Hours per
Year (10 hrs / day)
Total Paid Hours in a year
Factor for Paid Time off

269 Days

Skilled
Unskilled

52
6
1
4
21
12
96

Days
Days
Days
Days
Days
Days

2690 Hours
3650 Hours
1.36
5.01
3.93

1.32
1.32

6.61
5.19

4567680