You are on page 1of 8
ףרוע ינוכדע 4 ןויליג 529/-5391195014 -יללכ וכותב ללוכו ,םיישדוח לש ןמז קרפ

ףרוע ינוכדע

4 ןויליג

529/-5391195014

-יללכ

וכותב ללוכו ,םיישדוח לש ןמז קרפ הסכמ ףרוע ינוכדע ח"וד לש יעיברה ןויליגה יפוג לש תויטנוולר תויוליעפ לע עדימ ןכו ,ילארשיה ףרועב השענה לע םינוכדע .םוריחהו ןוטלשה

.םויה תרגסנ ןהילא תודמעומה תשגהש תורשמ רפסמ ןנשי ,םכתעידיל

ןויליגהמ לחה ,הלודגה תומכה רואל .םלועב השענה לע םיבר םינוכדע םנשי .שופיחב תוחונל םיאשונ-יתתל הקולח עצבתת אבה

ח"ודה הנבמב םייוניש/תופסותל תועצהו תוראה ,תורעה חולשל םינמזומ ,ליגרכ .ונכותבו

ready.org.il ,ןומייס רמות

-םיניינע ןכות

לארשי תלשממ

לארשי תסנכ

םינפה ןוחטיבל דרשמה

ףרועה דוקיפ

םינושאר םיביגמ

ןויע ימיו םיסנכ ,םיעוריא

תובדנתה

לארשיב תונותיעה ןמ

םלועהמ םינוכדע

םישורד

םיפסונ םיבאשמ

םירושק םיבאשמ

o

תויתלשממ תויושר

o

םיאבה םיכורב

האבה ליימה תבותכ תא ופיסוה אנא :םכלש רשקה ישנא תמישרל tomersi@asonot.org.il

סנכיי אל ליימהש אדוול תנמ לע תאז .םאפסה תיירפסל

םימדוק תונויליג

םימדוקה תונויליגה תא אוצמל ןתינ .רתאב

?תולאש םכל שי

ליימב תולאש חולשל ישפוח ושיגרת

?יוניש וא אשונל ןויער םכל שי

םכתעדלש אשונ לכ לע עומשל חמשא טמרופב יוניש לכ לע וא ,ףיסוהל שי .ןכותבו

?רטלזוינל םשריהל םיניינועמ

ליימה תבותכל השקב וחלש אנא ופרוצתו tomersi@asonot.org.il הצופתה תמישרל

קובסייפה דומע רחא םג ובקע

-לארשי תלשממ 3111-ג"עשתה ,)יתריד ןגומ בחרמ תלד לע יתוחיטב ןקתה -

-לארשי תלשממ

-לארשי תסנכ

-םינפה ןוחטיבל דרשמה

תפסונ הניחבל הצלמה ;ץראה יבחרב יחרזאה רמשמה יבדנתמ ללכ תועצמאב רתיה ןיב תוחוכה יוביע ;ב"גמ לש

רקחמל סיסב השמיש רשא ,טרפב הרטשמ ינוגראבו ללכב םינוגראב -הדובעב ןוצר תועיבש :אשונב תיעדמ םדיקפתב ןוצר תועיבש יביכרמו םיטביה יפלכ םירטושה תודמע תא ןוחבל התיה רקחמה תרטמ .יריפמאה .רטושה םבורק תדובע יבגל םהל םיבורקה םישנאה תודמע תא ןכו ,םתדובע םוקמבו תרמשמה םותב התיבה קשנה תא תחקל ולכוי םיחטבאמ - 10/11

םידומיל תינכת הנורחאל החתפנ הפיח תטיסרבינואב - שאה יעדמ - ינש ראותל שדח םידומיל לולסמ - 10/11

םיאולימ תוגולפ 4 סויג ;םיאצויה ללכ לש ינדפק קודיבו םירפכב םימוסחמ תבצה - םיידימ םידעצ תרוש לע החנמו

םיניחבתה יונישו םילשורי יבשות לע שגדב קשנ תאישנב תולקה תניחב ;םיילהנמ םיווצב שומיש לש תשדוחמ

.םאתהב לולסמה - צ"לשארב 'הדוהי תלחנ' רעונה רפכב הלצהו תואבכ ידומילל לולסמ – לארשיב הנושארל - 17/11 םיליבומ השדחה תינכתה תא .3119 רבמטפסב ,האבה םידומילה תנשב לועפל לחי הלצהו תואבכ ידומילל

ידימלתל תיתנש-תלת תינכתב רבודמ .ךוניחה דרשמ ףותישבו ,הלצהו תואבכל

ידימלתל תיתנש-תלת תינכתב רבודמ .ךוניחה דרשמ ףותישבו ,הלצהו תואבכל תושרה ,םינפה ןוחטיבל דרשמה .'י תבכש ידימלתל הנושאר התיכ חתפית ןושאר בלשב רשאכ ,'בי – 'י תותיכ םאנטייוו לארשי – ידרשמ ןיב הלועפ ףותישל םכסה לע המיתח - 11/11 ישיחרת .העתפהב האב אל המחלמ" - תמא ןמזב דרשמה דוקפת לע רשה םע ןויאר - ימיטפוא ןיידע - 1/11 היהת אל האבה הכרעמה" ;"חטשב בצמל םאתהב ונתשה ,"ןתיא קוצ" עצבמב תוחוכה וכרענ םהיפלש ,סוחייה .םיגחה ןמזבו עצבמה רחאל םינפה ןוחטיבל רשה םע ןויאר ,"םימויאב ןהו םישיחרתב ןה ,תפלוחה וזל ההז

ןוחטיבל רשה םע ןויאר ,"םימויאב ןהו םישיחרתב ןה ,תפלוחה וזל ההז

-ףרועה דוקיפ

םיפתוש םייטנוולר םיפוגו ףרועה דוקיפ ידי לע לעפותיו םקוי רפסה תיב – יחרזאה בחרמל רפס תיב תמקה .ימואל ןסוחו תיחרזא תוננוגתה אשונב דיקפת ילעב לש הרשכהל ימואל רפס תיב שמשיו

רפסה תיב דועיי

תויביטקפאה תא רפשל תנמ לע יחרזאה בחרמב דיקפת ילעב תרשכהל ימוחת בר הכרדה זכרמ תווהל םינושה םוריחה יבצמב תיחרזאה תיזחה לש תיעצבמה

דעיה תייסולכוא

o

o

תורבח ילהנמ ,םיט"בק ,הלשממה ידרשמב םילהנמ ,תוימוקמה תויושרב םיפגא ילהנמו תויושר ישאר . יטרפה רזגמב

םיכרצ תודסומ ילגס ,םייתליהק םילהנימ/ש"חצ/י"חצ ,םילוח יתבב םיתווצ ילהנמ ,תויושרב םיעבור ילהנמ .םיבדנתמ ,םידחוימ

-םינושאר םיביגמ

לארשיב רוביצה לש ןסוחה רוציבב בושח קלח א"דמל" :3114 ,)ק"דמיא( א"דמ ידידי תודוגא סנכ םוכיס - 31/11 "לארשיב םייח תלצהל המוצעה םכתכימת לע םכל הדומ ינאו תונופטישל תוחיטב יללכ :םושג ש"פוס - 31/11 םינזרגב םיללפתמ ופקת ריעה חרזמ יבשות םילבחמ - םילשוריב תסנכ תיבב עוגיפב םיגורה השימח - 10/11 ."םיחרזאה לע םפוגב ונגה םירטושה" .םתוא ולרטנו הריזל תוריהמב ועיגה םירטוש ינש .חדקאו ינלטקה עוגיפה תובקעב ךרעש בצמ תכרעהב - "רתוי השק עוגיפ הענמ םירטושה תושיחנ" :ל"כפמה - 13/11 .תרבגומ תוליעפ תמרל רובעת הרטשמה יכ ונינד צ"נר הרוה םילשוריב ידכ ועיגה םלועה לכמ םיריכב הרטשמ יגיצנ 31-מ הלעמל - "ךשמיהל תינוחטיבה תואיצמל ןתינ אל" - 11/11 .הרטשמה ל"כפמו םינפ ןוחטיבל רשה דמעמב ךרענש ,סנכב העישפו רורט ימויאב ןודל שארו הלצההו תואבכה ביצנ - היטאורקו לארשי לש תואבכה יתוריש ןיב ימואל-ןיב הלועפ ףותיש םכסה - 11/11 יוביכו הלצהה םוחתב הלועפ ףותיש רידסמה ידוחיי םכסה לע םויה ומתח ,היטאורק לש הלצהו הנגהל דרשמה .תונידמה יתש ןיב שאה

םכסה לע םויה ומתח ,היטאורק לש הלצהו הנגהל דרשמה .תונידמה יתש ןיב שאה
םכסה לע םויה ומתח ,היטאורק לש הלצהו הנגהל דרשמה .תונידמה יתש ןיב שאה
םכסה לע םויה ומתח ,היטאורק לש הלצהו הנגהל דרשמה .תונידמה יתש ןיב שאה
םכסה לע םויה ומתח ,היטאורק לש הלצהו הנגהל דרשמה .תונידמה יתש ןיב שאה
םכסה לע םויה ומתח ,היטאורק לש הלצהו הנגהל דרשמה .תונידמה יתש ןיב שאה

רוזאב הטחשממ זגה תפילדב לופיט ךלהמב גרהנ יאבכ - הריקח החתפנ :רפח

רוזאב הטחשממ זגה תפילדב לופיט ךלהמב גרהנ יאבכ - הריקח החתפנ :רפח קמעב הינומאה תפילד - 7/11

.הפילדב לופיטה םייתסה תוצחל ךומס .רפח קמע היישעתה תוחוכ םג ופתתשה ליגרתב - רדס תורפה םע תודדומתהה לולכשל ליגרתב ופתתשה םירטוש 111 - 9/11

היילעל תוכרעיה :ותרטמ .םינוש םיוותמב תובחרנ רדס תורפה וב ומודו ,םישרפה תדיחיו ס"בש א"דמ ,א"בכ .תומילאה ףרב .חוטב ףרוחל א"דמ ךירדמה :רוביצה תא םיחנמו חתפבש ףרוחל םיכורע א"דמב - 4/11

EVP תינכתל הנורחאל ופרטצה םיאקירמא םיאבכ 41 - ץראב תובדנתהל ב"הראמ םיאבכ לש ףסונ סויג - 30/11

.תילארשיה שאה תמחול לע ב"הראב הרשכה םירבוע ולא םימיבו ל"וחמ םיבדנתמ תסייגמה אלו רבגומ שומישמ תעבונה םיתבב תופירשה תומכ הלוע ףרוחה אוב םע - הפירשמ תיבה לע רומשל - 37/11

.תיבה לעו םכמצע לע ורמשת ךכ .למשחהו םומיחה ירישכמב ריהז .ריעב עובשה הכנחנ גרבנייטס דרנואל דרול ש"ע השדחה א"דמ תנחת :תשדחתמ םחורי - 31/11

הנושאר הרשכה עובשה החתפנ הלצהו תואבכל רפסה תיבב - ךרדל תאצוי יוביכה יעונפוא תדיחי - 10/11

םיעוריאל ריהמ הנעמ ןתתו ץראה זכרמב לעפתש )מ"תיה( הריהמ הבוגת תדיחי ,יוביכ יעונפוא תדיחי לש הגוסמ .םישיבכב 3,110 ל וקנזוה א"דמ יתווצ םירופיכה םוי ךלהמב :ה"עשת םירופיכה םוי ךלהמב א"דמ תוליעפ םוכיס - 1/11

יגולורואטמה תורישמ םיגיצנו מ"גא יניצק ,תוזוחמה ידקפמ תופתתשהב דחוימ תוכרעה סנכ םייקתה ,הברקה .ץראב הנבי ןגו ברעמ עבש ראב יוביכ תונחתו םורד זוחמ תדקפמ תמקהל הניפ ןבא תחנה - 30/0

-ןויע ימיו םיסנכ ,םיעוריא

א"תב .א"תב ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמב םייקתי ,ןתיא קוצ עצבמב תרושקתה - 1/13

םייקתי ,םינוכיס לוהינו הכרעה ,חותינ – המדא תודיערל תוכרעיה אשונב םירקוח תנדסו ןויע םוי - 31/13 .עבש ראב ,תואירבה יעדמל הטלוקפה ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב

-תובדנתה ם-יב יחרזאה רמשמל םיבדנתמ לש סויג עצבמ - 13/11 4 X 4 ה יבכר

-תובדנתה

-לארשיב תונותיעה ןמ

תווצ לש רקחמ ?ודוסימ יוגש י'צניו הד ודרנואל חסינש יסיסב ילקיזיפ קוח םאה - קדסה לע עבצא - 31/11

.תיבויח ךכל הבושתהש חיכומ תירבעה הטיסרבינואהמ םירקוח .הלובאה ףיגנל תוכרעיה ליגרת המייק לארשי - 10/11

-םלועהמ םינוכדע

. ןורחאה שדוחב ורבגתה ב"הראב הדאבנ תנידמ ןופצב המדא תודיער יליחנ

תוצרפתהה תא רוצעל וחילצהש רחאל הלובא לש רתוי השקו היינש תוצרפתה הלחה ילאמב – 13/11

.הילטיאב תינסרה המדא תדיער יובינ-יאב םיגולומסייס העבש .םויהו זא – "ןאיה" ןופייטה תפוסמ תונומת – 1/11

. עויס תקפסאב םירגתא ףשוח הלובאל ימואלניבה הנעמה – 11/11  .

-םישורד

םויס ךיראת ,ימינפ זרכמ .הלצהו תואבכל תיצראה תושרה ,םייתעבג תירוזיא הנחת תרמשמ דקפמ ןגס תרשמ

.31/11

ךיראת ,ימינפ זרכמ .הלצהו תואבכל תיצראה תושרה ,ופי-ביבא לת תירוזיא הנחת תרמשמ דקפמ ןגס תרשמ

.31/11 םויס םויס ךיראת ,ימינפ זרכמ .הלצהו תואבכל תיצראה תושרה ,הילצרה תנחתב יתרמשמ ס"מוח ןיצקל תורשמ 1

.31/11

,ימינפ זרכמ .הלצהו תואבכל תיצראה תושרה ,ןוילע לילג תירוזיא הנחתב יתרמשמ ס"מוח ןיצקל תורשמ 1

.31/11 םויס ךיראת ךיראת ,ימינפ זרכמ .הלצהו תואבכל תיצראה תושרה ,לאערזי תירוזיא הנחתב יתרמשמ ס"מוח ןיצקל תורשמ 1 .31/11 םויס

-םיפסונ םיבאשמ – םירושק םיבאשמ / http://ready.org.il/israel/maps/alert-regions-map -

-םיפסונ םיבאשמ

– םירושק םיבאשמ

/http://ready.org.il/israel/maps/alert-regions-map - הערתה ירוזיא תפמ

/http://ready.org.il/resources/emergencyphonenumbers - )PDF-כ םג( םוריחל םיינויח םינופלט תמישר

/http://ready.org.il/israel/laws-and-regulation - םוריחלו ףרועל םייטנוולרה תונקתו םיקוח

/http://ready.org.il/israel/authority-and-responsibilities - ףרועב תוכמסו תוירחא ימוחת

/http://ready.org.il/israel/nationalscenario - לארשיב הקזח המדא תדיערל ימואלה סוחייה שיחרת

-תויתלשממ תויושר