You are on page 1of 12

Projekt

Tema : Zbatime te elektricitetit
statik
ne teknike dhe teknologji

Nentema : Zvoglimi i efektit
negativ
te elektricitetit
statik ne prodhimin e miellit

Permbajtja :
1) Elektrostatika, fusha elektrike
2) Ngarkesat elektrike, elektriciteti statik

3) Dukuria e elektricitetit satik
4) Teknologjia e prodhimit te miellit
5) Makinerite qe realizojne bluarjen e drithrave
6) Efektet negative te elektrecitetit statik ne perpunimin e
miellit

7) Zvoglimi i efektit negativ te elektricitetit statik ne prodhimin e miellit
8) Industria e Blojes per rritjen e vlerave ushqyese te miellit te grurit

Elektrostatika
Elektrostatika është studimi i fenomeneve që lidhen
me trupa të ngarkuar në prehje.
Nga ligji i Kulombit, trupa të tillë aplikojnë forca mbi njëri
tjetrin.
Cdo trup i ngarkuar është subjekt i nje force në madhësi
të drejtëpërdrejtë me madhësinë e ngarkesës dhe madhësinë
e vlerës së fushës magnetike në atë pozicion.
Nëqoftëse forca është tërheqëse apo shtytëse kjo varet
nga polariteti i ngarkesës.
 Elektrostatika ka aplikime të shumta , që variojnë që nga
analiza e fenomeneve si vetëtimat deri tek ndërtimi I
motorave

Fusha Elektrike
 Në fizike, hapësira që rrethon një ngarkese elektrike ose në prezencën
e një fushe magnetike që ndryshon në kohë ka një veti që quhet fushe
elektrike .
 Koncepti i fushës elektrike u fut për herë të para nga Majkell Faradei .
 Fusha elektrike është një fushe vektoriale me njësi SI në Njuton për kulon.
 Fusha elektrike përmban energji elektrike me një densitet energjie që
është proporcional me katrorin e intensitetit të fushës .

Ngarkesat Elektrike
Ngarkesa elektrike është një veti themelore e konservuar e disa
therrmijave nenatomike, e cila përcakton
bashkeveprimin elektromagnetik.
Bashkëveprimi midis një ngarkese lëvizëse dhe një fushe elektromagnetike
është burimi i forces elektromagnetike,
e cila është një nga katër forcat themelore.

Elektriciteti statik

Elektriciteti në përgjithësi është veti e materies e cila rrjedh nga teprica
e mbushjeve elektrike pozitive ose negative.
 Në sasinë e elektricitetit statik të akumuluar ndikojnë : kapaciteti i objektit,
potenciali elektrik, sipërfaqja kontaktuese, lagështia relative etj.
Elektriciteti statik lehtë formohet gjatë fërkimit të teshave për trup
Njeriu duhet të ketë kujdes nga zbrasja e elektricitetit statik, për arsye se
gjatë prekjes me komponente mund të ketë pasoja fatale.
Elektricitetin statik duhet ta zbrasim nëpërmjet tokëzimit
Dukuria e elektricitetit statik

Dukuria e elektricitetit statik mundet te sqarohet ne shume aspekte te botes
reale sidomos ne natyre te rete,ne industrin e tekstilit te letres,miellit etj

Teknologjia e prodhimit te miellit

 Teknologjia e prodhimit të miellit konsiston, në radhë të parë, në bluarjen
dhe ndarjen e drithit.
Cilësia e miellit të prodhuar përgjatë procesit të bluarjes do të varet nga
sekuenca e operimeve të kryera dhe shkalla e arritjes së ndarjes
Qëllimi i teknologjisë së prodhimit të miellit të bardhë është nxjerrja e sasisë
maksimale të kokrrës së grurit në një formë sa më të pastër të mundur.
Këtë e realizon ndarja efiçente dhe ekonomike e të amidonit
nga pjesa tjetër e kokrrës.
Sistemi i reduktimit gradual ka mundësuar prodhimin e miellrave me
përmbajtje të ulët hiri dhe produktivitet të lartë.

 Miellrat e cilësisë së lartë prodhohen nëpërmjet ekstraktimit të
nënprodukteve shumë të pastra gjatë po këtij procesi.

Qëllimi i teknologjisë së prodhimit të miellit të bardhë është nxjerrja e sasisë
maksimale të kokrrës së grurit në një formë sa më të pastër të mundur.

Sistemi i reduktimit gradual ka mundësuar prodhimin e miellrave me përmbajtje të
ulët hiri dhe produktivitet të lartë.

Sitja e thjeshtë eleminon grimcat e imëta nga ato të trasha, aspirimi heq materialet
më të lehta dhe sitja në plane të pjerrëta ndan materialet me dendësi më të madhe, si
gurët.
 Gjatë ruajtjes së drithit, silosi duhet të jetë I pajisur me një linjë të saktë parapastruese, me grupe peshimi dhe impiante aspirimi, sisteme kontrolli automatike te
temperatures dhe me impiante te pershtatshme ventilimi.

Filtri i aspirimit, për evidentimin e kashtës dhe pluhurave.
Aparati magnetik,për ndarjen e trupave të hekurt.
Pastruesit e farërave, për eliminimin e farërave të huaja,si grashina që i kanë shpëtuar
procesit të ndarjes.

Për bluarjen e imët të thjeshtë duhet të vërehen kushtet e mëposhtme:
Bluarja e produktit deri në një shkallë të caktuar të trashësisë.
 Trashësia e miellit luan një rol të rëndësishëm në vlerësimin e vetive të tij bukëpjekëse.
 Është konstatuar se sa më të mëdha të jenë pjesëzat e miellit, aq më ngadalë ndodh fryrja në
procesin e përgatitjes së brumit.
Me zvogëlimin e përmasave të pjesëzave dhe me rritjen e sipërfaqes specifike të tyre rritet
aftësia e miellit për të thithur ujin.
Thërrmimi i njëllojshëm i produkteve për ushqim për kafshët bën të mundur përvetësimin
maksimal të lëndëve ushqyese që ai përmban;
Mungesa në produktet për bluarje e përzierjeve metalike, minerale etj,që formohen si rezultat
i konsumimit të sipërfaqeve punuese.
Ngrohja minimale e produkteve në procesin e thërrmimit për të shmangur keqësimin e
cilësisë së tyre

Efektet Negative te elektrecitetit statik ne perpunimin
e miellit :
Ndikon ne pastertine e miellit duke bere qe mielli te mos
dale 100% I paster .
Ndikon ne procesin e sitjes duke bere qe mielli te mos sitet
mire.
Ndikon ne procesin e bluarjes .

Menyrat per te zvogeluar efektin negativ te elektrecitetit statik ne prodhimin e miellit :
Shpejtesia. Sa me shpejte te punojne makinerite aq me shpejt ndikon elektreciteti statik . Pra
procesi I perpunimit te miellit duhet te jete I ngadalte.
Duhen eleminuar cdo lloj pajisje plastike apo me perberje druresore .
Te instalojme radiator ne fabrika ne menyre qe te rritet lageshtia pasi elekteciteti statik eshte
shume I madh ne ambiete te thata .
Temperaturat nuk duhet te jene as shume te larta por as shume te ulta .
Ne fabrika duhet te lihen dritaret e hapura sepse keshtu mund te zvegelohet efekti negativ I
elektreciteti statik .
Te mos perdoren makinerite prej alumini.
Te instalohen pajisje per te rifreskuar ajrin here pas here .
Mielli te mos perpunohet ne vende te vogla dhe te izoluara .
Punojesit nuk duhet te veshin rroba qe perbehen nga materialet si : najloni , leshi , lekura apo
mendafshi ne kete menyre elektreciteti statik do te zvogelohej .