You are on page 1of 2

Biodiversiteti dhe kriza ushqimore,nje problem global.

(titulli)
Gjatë një takimi në Norvegji Zakri Abdul Hamid ka lëshuar deklaratat e para publike mbi
biodiversitetin dhe krizën globale të ushqimit.
(nentitulli)
Ne po shkojmë drejt pikave të pakthyeshme kthese që kanë ndodhur dikur, do të zvogëlojmë
aftësinë e ekosistemeve për të siguruar mallra dhe shërbime esenciale për njerëzimin.” (Teza 1)
Humbja e rritjes ne pyjet e Amazones, “mund të duket e vogël me një perspektivë dritëshkurtër”,
por në fund “mund të grumbullohen ngjarje te tjera dhe të shkaktojnë një ndryshim të madh dhe të
rëndësishëm,” tha ai. Në fakt, ekspertët paralajmërojnë se ndryshimi i klimës në vazhdim, i
kombinuar me ndryshimin e përdorimit të tokës dhe zjarreve të pyjeve, “mund të beje qe nje pjese
e madhe nga pyjet e Amazones te tranformohen, kërcënojne biodiversitetin e madh te rajonit dhe
vlerën e shërbimeve të ekosistemit te pavlefshme, Vlerësimi i Ekosistemit të Mijëvjeçarit, sipas
Zakrit, tregoi se një Platforme Ndërqeveritare mund të krijojë një referencë të përbërë nga të
dhënat shkencore që të përshkruaje tendencat dhe perspektivat e nderveprimeve njeri-mjedis, me
vëmendje të veçantë ne ndikimin e ndryshimit të ekosistemit në mirëqenien e njeriut. Dhe i gjithë ky
informacion mund të jetë baza për vendimet e politikanëve.
(argumentet)
Në boten vegjetale gjërat nuk kane shkuar mirë në shekullin e kaluar ne kemi humbur 75% të
diversitetit gjenetik, sepse fermerët në kultivimin e varieteteve të larte konfirmojne kapitulim dhe
lënë biodiversitetin lokal.
(Teza 2 )
Rënia e larmisë së kulturave dhe kafshëve po ndodh në të njëjtën kohë me nevojën për të marre
masa të medha per të rritur prodhimin e ushqimit në botë dhe kjo e bën atë më të rëndësishme se
kurrë që të ketë një diversitet të madh gjenetik që lejon organizmat për të rezistuar dhe për t’iu
përshtatur kushteve të reja,”.Sipas Zakrit, ”të shkojmë në drejtim të kapitalit dhe zhvillimit te
qëndrueshëm, kërkon për të shkuar më tej. Ne kemi nevojë për të adresuar sfidën themelore të
rritjes ekonomike nga konsumi i burimeve natyrore, të cilat pritet të trefishohet deri në vitin 2050,
nëse njerëzimi nuk mund të gjejë mënyra efektive për të të bëjë më shumë. Nuk ka modele të
thjeshta të përballimit me një sfidë kaq të gjerë dhe komplekse, por është thelbësore që ne të
përqëndrohemi në këtë ide.”
Analiste te tjere thojne se shkalla e rënies është lehtësuar .

(Argumentet)
( Antiteza )

Por shifra e fundit prej 22% e specieve te brendshme jane në rrezik të zhdukjes, tha Zakri. Kjo
është për shkak se vlera specifike e një shumëllojshmërie të vetme nuk është e njohur nga tregu.
Në përgjithësi, produktet janë përzgjedhur dhe produktet e ngrohta nuk janë vlerësuar. “Në teori,
vlera e padyshimta e këtyre thesareve natyrore duhet të pasqyrohen në vlerat e tyre, e cila pritet të
rritet në mënyrë dramatike qe ato të bëhen më të pakta. Në praktikë, burimet natyrore janë shpesh
të vështira për t’u vlerësuar si duhet, për të mos thënë se vlerësimi i saktë është i pamundur Edhe

pse kjo punë është ende në fillim, duhet të theksohet se GDP është matur vetëm në 70 vitet e
fundit.
( Kundershtimi I Antitezes )
Realiteti i shumë dekadave dhe përvoja e kohëve të fundit me OZHM-të tregojnë shumë qartë
suksesin e kufizuar që ata kanë pasur ne keto angazhime, edhe ligji në lidhje me biodiversitetin, në
mungesë të ndonjë lloj të matjes që të flitet me sektorët e tjerë dhe të tjera interesat te përfshira në
procesin e zhvillimit. Ne duhet të nxisim ekonomistët për të bërë një punë te vështirë, por të
vlefshme, për të mësuar se si të vlerësojme. Sigurimi eshte se këto ide të reflektojne siç duhet në
SDG (Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm) mund të ofrojnë llojin e mbështetjes dhe inkurajimit
të nevojshem.
( Perfundimi )