Financijski pokazatelji

Mr.sc. Lidija Dedi, Ekonomski fakultet Zagreb

Sadržaj:
• Analiza financijskih izvještaja
– Definicija i svrha – Korisnici financijskih izvještaja – Osnovni financijski izvještaji

• Financijski pokazatelji
– – – – Definicija i svrha Cilj komparativne analize financijskih pokazatelja Klasifikacija financijskih pokazatelja Analiza izvještaja

• Primjeri

Analiza financijskih izvještaja

• Financijski izvještaj
– skup podataka organiziranih prema logičnoj i konzistentnoj računovodstvenoj proceduri

• Svrha
– osiguranje razumijevanja određenih financijskih aspekata poslovanja tvrtke korisnicima financijskih izvještaja

Korisnici financijskih izvještaja
• Kreditori • Vlasnici odnosno investitori u vlasničku glavnicu • Management • Analitičari poslovnih kombinacija • Revizori • Druge zainteresirane grupe

Osnovni financijski izvještaji
• Bilanca • Izvještaj o dobiti • Izvještaj o promjenama u financijskom položaju (izvještaj o novčanom toku) • Izvještaj o zadržanim zaradama • Višegodišnji izvještaji o dobiti, dividendama i cijenama dionica

Bilanca
• Temeljni financijski izvještaj • Pregled imovine, obveza i vlasničke glavnice tvrtke na određeni dan • Pokazuje kako su resursi tvrtke (imovina) osigurani kapitalom od kreditora (obveze) i vlasnika (glavnica) • Slika financijske situacije tvrtke na kraju računovodstvenog perioda

BILANCA
AKTIVA novac utrživi vrijednosni papiri potraživanja zalihe A B TEKUĆA MOVINA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA postrojenja i oprema manje ispravak vrijednosti nekretnine manje ispravak vrijednosti zemljište manje ispravak vrijednosti C FIKSNA IMOVINA neopipljiva imovina manje ispravak vrijednosti D NEOPIPLJIVA IMOVINA UKUPNO AKTIVA D C A B obveze za plaće kratkoročni krediti obveze za poreze emitirani komercijalni papiri ostale kratkoročne obveze KRATKOROČNE OBVEZE PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA emitirane obveznice ostali dugoročni dugovi DUGOROČNI DUGOVI obične dionice po nominalnoj vrijednosti preferencijalne dionice po nominalnoj vrijednosti kapitalni dobitak zadržane zarade GLAVNICA UKUPNO PASIVA PASIVA obveze prema dobavljačima

Redoslijed pozicija bilance
• AKTIVA (imovina)
– prema principu padajuće likvidnosti odnosno unovčivosti (kratkoročna, pa dugoročna imovina)

• OBVEZE
– prema principu padajuće dospjelosti

• GLAVNICA
– prema stupnju izvjesnosti pojedinih pozicija

Redoslijed pozicija bilance – s računovodstvenog stajališta
• Forma bilance nije propisana MRS 1 • Zakon o računovodstvu (ZOR) čl.17 propisuje formu bilance
– Imovina po načelu rastuće likvidnosti – Kapital i obveze po načelu rastuće dospjelosti (kapital, dugoročne obveze, kratkoročne obveze)

Izvještaj o dobiti
• Prikazuje prihode i rashode, efekte kamata i poreza te neto dobiti tvrtke ostvarenu tokom izvještajnog razdoblja • Slika financijskih performansi tvrtke • Iskaz učinkovitosti tvrtke • Priprema se u skladu sa zakonom i općeprihvaćenim računovodstvenim načelima te usvojenim računovodstvenim politikama poduzeća

Prihodi i rashodi u izvještaju o dobiti
• Redovni prihodi i rashodi
– poslovni prihodi i rashodi (prihodi i rashodi od prodaje)

• Prihodi i rashodi od investicija
– prihodi - ulaganje u vrijednosne papire, – ulaganje u nekretnine i oblike imovine čijim se držanjem može ostvariti dobit – rashodi – kapitalni gubici od prometa investicija, – eventualno smanjenje tržišne vrijednosti investicija

• Izvanredni prihodi i rashodi
– neevidentirani prihodi i rashodi iz proteklih izvještajnih razdoblja

Izvještaj o dobiti – managerska forma
ukupan prihod - troškovi prodanih proizvoda* = BRUTO KONTRIBUCIJA - administrativni troškovi = ZARADE PRIJE KAMATA I POREZA - kamate na (dugoročne) dugove = ZARADE PRIJE POREZA - porez na dobit = ZARADE NAKON KAMATA I POREZA
* uključuje i troškove prodaje kao i troškove amortizacije

Izvještaj o dobiti forma marginalne analize
ukupan prihod - varijabilni troškovi = MARGINALNA KONTRIBUCIJA - fiksni troškovi* = ZARADE PRIJE KAMATA I POREZA - kamate na (dugoročne) dugove = ZARADE PRIJE POREZA - porez na dobit = ZARADE NAKON KAMATA I POREZA
*U fiksnim troškovima sadržana je amortizacija

Izvještaj o dobiti – uobičajena računovodstvena forma
A. B. C. D. E. = = Bruto prihod od prodaje Povrati i diskonti Neto prihod od prodaje Troškovi prodanih proizvoda Bruto kontribucija od prodaje a) Troškovi prodaje + b) Administrativni troškovi + c) Amortizacija F. G. = = H = I. J. K. L. = = Opći troškovi poslovanja Poslovna dobit (E – F) d) Prihodi od investicija e) Kamate Neto efekt investicija f) Izvanredni prihodi g) Izvanredni rashodi Neto izvanredni prihod (rashod) Dobit prije oporezivanja (G – H – I) Porez Neto dobit (nakon oporezivanja)

Financijski pokazatelji

• Financijski pokazatelji predstavljaju odnose između dviju veličina, prvenstveno onih iz financijskih izvještaja poduzeća • Koriste se u razne svrhe s primarnim ciljem povećanja razumijevanja objavljenih financijskih podataka i otkrivanja njihova relativnog značaja • Služe za: - uočavanje određenih tendencija kroz proteklo poslovanje poduzeća - za predviđanje budućih tendencija - za usporedbu s određenim standardnim veličinama

Cilj komparativne analize financijskih pokazatelja
• stvaranje mišljenja o financijskoj situaciji poduzeća i financijskim performansama njegova poslovanja u usporedbi s određenim standardnim veličinama • Komparacija
– apsolutni standardi – Industrija (djelatnost) – slična poduzeća – ostvareni vs. planski pokazatelji

Klasifikacija financijskih pokazatelja:
• POKAZATELJI UPOTREBE POLUGE • POKAZATELJI LIKVIDNOSTI • POKAZATELJI AKTIVNOSTI • POKAZATELJI PROFITABILNOSTI • POKAZATELJI INVESTIRANJA

• SISTEMI POKAZATELJA

I. Pokazatelji upotrebe poluge
• ukazuju na relativnu zaduženost poduzeća i na teret kamata i drugih fiksnih izdataka za naknade financijerima u ukupnoj dobiti (zaradama prije kamata i poreza) • predstavljaju svojevrsnu mjeru stupnja rizika ulaganja u analizirano poduzeće
1. STUPANJ ZADUŽENOSTI 2. ODNOS DUGA I GLAVNICE 3. ODNOSI POKRIĆA

1. Stupanj zaduženosti
(debt ratio ili debt/total asset ratio)
• pokazuje koliki se dio ukupne imovine poduzeća financira iz tuđih izvora • zbog bilančne jednakosti aktive i pasive može se reći da pokazuje udjel duga u ukupnoj financijskoj strukturi poduzeća, odnosno u njegovoj strukturi kapitala (kapitalizaciji) • predstavlja svojevrstan pokazatelj rizika servisiranja dugova • indirektno ukazuje i na stupanj opterećenosti zarada poduzeća fiksnim naknadama financijerima – kamatama • konzervativno pravilo 50%

UKUPNE OBVEZE STUPANJ ZADUŽENOSTI = UKUPNA IMOVINA

%

UKUPNA IMOVINA - VL. GLAVNICA STUPANJ ZADUŽENOSTI = UKUPNA IMOVINA

%

2. Odnos duga i glavnice
(debt - equity ratio, debt to equity)
• konzervativno pravilo (1:1) - poduzeće se ne bi smjelo zaduživati preko iznosa vlastitog kapitala (glavnice) • ovaj je indikator komplementaran stupnju zaduženosti ali raste brže od porasta stupnja zaduženosti

UKUPNE OBVEZE ODNOS DUGA I GLAVNICE = VLASNIČKA GLAVNICA

3. Odnosi pokrića (coverage ratios)
• pokazatelji pokrića ukazuju na sposobnost poduzeća da svojim tekućim poslovanjem servisira sve svoje dugove i podmiruje druge fiksne financijske obveze • zbog toga se kod ovih pokazatelja stavlja u odnos novčani tok ili zarade kao izvor za pokriće financijskih obveza s godišnjom veličinom tih obveza

ZARADE PRIJE KAMATA I POREZA POKRIĆE KAMATA = KAMATE

POKRIĆE FIKSNIH FINANCIJSKIH RASHODA

ZARADE PRIJE KTA I POREZA + AM + TR. LEASINGA

=

KAMATE + Dp + TR.L. + OTPLATA GL. 1-p 1-p

II. Pokazatelji likvidnosti
(liquidity ratios) • predstavljaju pokazatelje tzv. horizontalne financijske strukture poduzeća • stavlja u odnos karakteristične dijelove aktive i karakteristične dijelove pasive poduzeća s obzirom na rokove imobilizacije imovine i rokove dospijeća obveza prema imovini • povezuju određene imovinske oblike poduzeća prema stupnju njihove likvidnosti s određenim obvezama poduzeća prema stupnju njihova dospijeća

• •

pokazatelji likvidnosti određuju ročnu strukturu izvora financiranja poduzeća ukazuju na pretpostavke za održanje likvidnosti i solventnosti TEKUĆI ODNOS BRZI ODNOS NOVČANI ODNOS

• • •

1. Tekući odnos (current ratio)
• ovim se indikatorom ukazuje na mogućnost održavanja solventnosti poduzeća jer dovodi u vezu sredstva (imovinu) koja se transformiraju u novčani oblik u roku kraćem od godinu dana s obvezama koje dospijevaju na naplatu u tom roku

TEKUĆA IMOVINA TEKUĆI ODNOS = TEKUĆE OBVEZE

2. Brzi odnos (quick ratio or acid test)
• ukazuje na mogućnost održanja solventnosti • dovodi u vezu onu imovinu poduzeća koja će se vrlo brzo pretvoriti u novac, s obvezama koje brzo dospijevaju na naplatu

TEKUĆA IMOVINA - ZALIHE BRZI ODNOS = TEKUĆE OBVEZE

- za prosječno proizvodno poduzeće brzi odnos trebao bi se kretati oko 1

3. Novčani odnos (cash ratio)
• stavlja u odnos novac i novčane ekvivalente s kratkoročnim obvezama poduzeća • dnevni značaj

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NOVČANI ODNOS = TEKUĆE OBVEZE

III. Pokazatelji aktivnosti
(Activity Ratios)
• ukazuju na učinkovitost upravljanja imovinom koju posjeduje poduzeće • radi se prvenstveno o koeficijentima obrtaja koji pokazuju broj obrtaja ukupne imovine, odnosno njezinih pojedinih dijelova u toku određenoga vremenskog razdoblja (1 god.) • Koeficijenti obrtaja izražavaju se kao odnos efekata ostvarenih korištenjem određenih imovinskih oblika (potražnog prometa na računu nekog imovinskog oblika) i prosječnog stanja imovinskih oblika • Za ukupnu imovinu – prihod ili troškovi

KOEFICIJENT OBRTAJA UKUPNE IMOVINE

=

PRODAJA UKUPNA IMOVINA UKUPNI RASHOD UKUPNA IMOVINA

ili
KOEFICIJENT OBRTAJA UKUPNE IMOVINE

=

KOEFICIJENT OBRTAJA TEKUĆE IMOVINE

=

UKUPNI PRIHOD UKUPNA TEKUĆA IMOVINA

ili
KOEFICIJENT OBRTAJA TEKUĆE IMOVINE

=

UKUPNI RASHOD UKUPNA TEKUĆA IMOVINA

KOEFICIJENT OBRTAJA ZALIHA =

PRODAJA ZALIHE VRIJEDNOST GODIŠNJE POTROŠNJE

po vrstama
KO ZALIHA MATERIJALA =

ZALIHE MATERIJALA PRODAJA

KO POTRAŽIVANJA = POTRAŽIVANJA PROSJEČNO VRIJEME NAPLATE POTRAŽIVANJA (PRODAJA : 360) 360 KO ZALIHA

=

DANI VEZIVANJA (zaliha)

=

IV. Pokazatelji profitabilnosti
(Profitability Ratios)
• mjere uspjeh ostvarivanja zarada poduzeća • ukazuju na veličinu prinosa (dobiti, odnosno njezinih različitih modaliteta) koji ostvaruje poduzeće prema veličini angažirane imovine, odnosno prema veličini ostvarenog ukupnog prihoda poduzeća

1. POKAZATELJI PROFITABILNOSTI PRODAJE 2. POKAZATELJI PROFITABILNOSTI IMOVINE

1. Pokazatelji profitabilnosti prodaje
• pokazuje učešće raznih mjera profita u ostvarenoj prodaji, odnosno u ostvarenom ukupnom prihodu poduzeća, tako da se PROFIT ovdje javlja kao svojevrsna marža koja pripada poduzeću tj. vlasnicima i drugim korisnicima profita u odnosu na ukupan prihod • uobičajeno se nazivaju i profitnim maržama

Marža kontribucije
a) managerska forma izvještaja o dobiti
BRUTO KONTRIBUCIJA b) forma marginalne analize MARGINALNA KONTRIBUCIJA

MARŽA KONTRIBUCIJE

=

BRUTO KONTRIBUCIJA PRODAJA MARGINALNA KONTRIBUCIJA PRODAJA

%

MARŽA KONTRIBUCIJE

=

%

Bruto profitna marža – pokazuje sposobnost managementa da upravlja prodajnim cijenama, troškovima i obujmom poslovne aktivnosti
BRUTO PROFITNA MARŽA DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA PRODAJA

=

%

Neto profitna marža – pokazuje sposobnost managementa da upravlja i kamatnim opterećenjima koji proizlaze iz strukture financiranja
NETO PROFITNA MARŽA

=

DOBIT NAKON KAMATA I POREZA PRODAJA

%

2. Pokazatelji profitabilnosti imovine
• mjere oportunost ostvarenih profita u odnosu na angažiranu imovinu • odražavaju kratkoročno gledano, vršni financijski cilj poslovanja poduzeća
a) PROFITABILNOST UKUPNE IMOVINE - ROA b) PROFITABILNOST VLASNIČKE GLAVNICE - ROE

a) Profitabilnost (ukupne) imovine ROA
• profitabilnost imovine ključan je pokazatelj profitabilnosti poslovanja poduzeća • njegova visina ukazuje na tržišnu oportunost ukupnih poslovnih aktivnosti poduzeća

PROFITABILNOST UKUPNE IMOVINE

=

ZARADE PRIJE KAMATA I POREZA UKUPNA IMOVINA

%

b) Profitabilnost vlasničke glavnice ROE
• pokazuje kako je poduzeće, odnosno njegov management efikasno koristilo raspoloživ vlastiti kapital, tj. kapital koji su mu povjerili vlasnici • vršni je pokazatelj efikasnosti poslovanja koji je u fokusu interesa vlasnika, prvenstveno običnih dioničara
ZARADE NAKON KAMATA I POREZA VRIJEDNOST GLAVNICE

PROFITABILNOST VL. GLAVNICE

=

%

V. Pokazatelji investiranja
• mjere potencijal tvrtke kao investicije • pokazatelji efikasnosti ulaganja u vlasničku glavnicu (obične dionice) • povezuju knjigovodstvenu efikasnost glavnice s njezinom tržišnom vrijednošću • nužni za poduzimanje aktivnosti na tržištu kapitala

1. ZARADE PO DIONICI (earnings per share) - EPS 2. CIJENA PO DIONICI (price per share) - PPS 3. PRINOS OD DIVIDENDI (dividend yield) 4. ODNOS CIJENE I ZARADA (price - earnings ratio) P/E 5. DIVIDENDE PO DIONICI (dividends per share) DPS 6. ODNOS ISPLATE DIVIDENDI (payout ratio)

1. Zarade po dionici (earnings per share) - EPS
• predstavljaju pokazatelj profitne efikasnosti običnih dionica • njima se mjeri veličina dobiti raspoložive za obične dionice (dobit nakon kamata i poreza umanjene za veličinu preferencijalnih dividendi po svakoj glavnoj dionici)
EPS

=

Π NS

2. Cijena po dionici - PPS
• pokazatelj tržišne cijene dionice PPS = EPS x P/E

3. Prinos od dividendi (dividend yield)
Yd = Dt / Pt Dt - dividende za proteklu godinu Pt - tekuća tržišna cijena dionica

4. Odnos cijene i zarada - P/E
• najvažnija mjera vrijednosti koju koriste investitori na tržištu dionica P/E = PPS / EPS

5. Dividende po dionici - DPS
• pokazatelj veličine tekućeg novčanog dohotka koji godišnje primaju dioničari poduzeća po svakoj svojoj običnoj dionici

DPS = EPS x d

d - odnos isplate dividendi

6. Odnos isplate dividendi (payout ratio) - d
- pokazatelj raspodjele ostvarenih neto zarada

Sistemi pokazatelja
• Sistem pokazatelja označuje
– izbor ograničenog broja pokazatelja, – odgovarajući način njihovog povezivanja ili odgovarajuću međusobnu ovisnost – te ovisnost sveukupnosti pojedinih pokazatelja i njihovih odnosa s ciljem

• Sadržaj pokazatelja, međuovisnost s drugim pokazateljima i s ciljem tri su kriterija pomoću kojih se može ocijeniti i na osnovi kojih se može formirati sistem pokazatelja

Vrste sistema pokazatelja
• Deduktivno logički – polazi od vršnih pokazatelja
• Du Pont-sistem • Z.V.E.I. - sistem • RL - sistem

• Empirijsko induktivni – formira se primjenom matematičko statističkih metoda
• • • • • Altmanov Z-score Beaver sistem Weibel sistem Kralicek-ov Quick test I drugi

Du Pont sistem
• Profitabilnost vlasničke glavnice (ROE) ovisi o tri čimbenika
• neto profitna marža • koeficijent obrtaja ukupne imovine • multiplikator glavnice

ROE =

NETO PROFITNA MARŽA

KO UKUPNE x MULTIPLIKATOR x GLAVNICE IMOVINE

%

=

ZARADE NAKON KTA I POREZA PRODAJA

x

PRODAJA UK. IMOVINA

x

UK. IMOVINA VL. GLAVNICA

%

Z.V.E.I. sistem
• Sadrži 70 glavnih i 64 pomoćnih pokazatelja • Čitav sistem usmjeren je u dva pravca
– Na analizu rasta poduzeća – Na analizu strukture

RL sistem
• Koncipiran je za ciljeve analize i za upravljanje poduzećem • Daje informacije koje su potrebne za proces planiranja i kontrole • Sistem sadrži dva razdvojena dijela pokazatelja
– Jedan je orijentiran informiranju o profitabilnosti – A drugi informiranju o likvidnosti

Analiza izvještaja
• • • • • Postotak od prodaje (izvještaj o dobiti) Postotak od ukupne imovine (bilanca) Postotak promjene Komparativna analiza Trend analiza

PRIMJER: IZVJEŠTAJ O DOBITI PODUZEĆA “ABC” Prodaja Troškovi Zarade prije kamata i poreza Kamate Zarade prije poreza Porez (40%) 3.000.000 2.716.200 283.800 88.000 195.800 78.320

Zarade nakon kamata i poreza 117.480

BILANCA poduzeća “ABC”
Aktiva Novac Utrživi V.P. Potraživanja Zalihe 10.000 0 375.000 615.000 Pasiva Obveze prema dobavljačima Obveze za plaće Ukupno kratkoročne obveze Emitirane obveznice Ukupne obveze Obične dionice (50.000) Preferencijalne dionice (400) Kapitalni dobitak Zadržane zarade Vlasnička glavnica Ukupno pasiva 80.000 766.000 936.000 2.000.000 60.000 140.000 310.000 754.000 1.064.000 50.000 40.000

Emitirani komercijalni papiri 110.000

Ukupno tekuća imovina 1.000.000 Nekretnine i oprema 1.000.000 Ukupno aktiva 2.000.000

Izračunajte:
PPS = 23,00 EPS P/E Tekući odnos, Brzi odnos, Novčani odnos Koeficijent obrtaja zaliha KO potraživanja Prosječno vrijeme naplate KO fiksne imovine KO ukupne imovine Stupanj zaduženosti Pokriće kamata Neto profitnu maržu Profitabilnost ukupne imovine Profitabilnost vlasničke glavnice

EPS =

Zarade nakon kamata i poreza Broj dionica PPS 23,00 = 2,35 = 9,79 =

117.480 50.000 = 2,35

P/E =

EPS

tekuća imovina Tekući odnos = tekuće obveze =

1.000.000 310.000 = 3,2

tekuća imovina - zalihe Brzi odnos = tekuće obveze =

1.000.000 – 615.000 310.000 = 1,2

Novčani odnos =

novac i novč. ekvivalenti tekuće obveze =

10.000. 310.000 = 0,03

KO zaliha =

prodaja zalihe prodaja potraživanja =

3.000.000 615.000 = 4,9

KO potraživanja =

3.000.000 = 375.000 375.000 = 3.000.000 360 = 45 dana = 8

Prosječno vrijeme potraživanja = naplate prodaja 360

KO fiksne imovine =

prodaja fiksna imovina =

3.000.000 1.000.000 = 3

KO ukupne imovine =

prodaja ukupna imovina =

3.000.000 2.000.000 = 1,5

Stupanj zaduženosti =

ukupne obveze ukupna imovina =

1.064.000 2.000.000 = 53,2 %

Pokriće kamata =

zarade prije kta i poreza kamate =

283.800 88.000 = 3,2

Neto profitna marža =

zarade nakon kta i poreza prodaja =

117.480 3.000.000 = 3,92 %

ROA =

zarade prije kta i poreza ukupna imovina =

283.800 2.000.000 = 14,19 %

ROE =

zarade nakon kta i poreza vl. glavnica =

117.480 936.000 = 12,55 %

Du Pont
ROE = NETO PROFITNA MARŽA

x

KO UKUPNE IMOVINE

x

MULTIPLIKATOR GLAVNICE

%

=

ZARADE NAKON KTA I POREZA PRODAJA

x

PRODAJA UK. IMOVINA

x

UK. IMOVINA VL. GLAVNICA

%

ROE = 3,92 %

x

1,5

x

2,14 = 12,58

%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful