P. 1
Звіт з педагогічної практики

Звіт з педагогічної практики

|Views: 24,461|Likes:
Published by d-fbuser-20585763
Міністерство освіти і науки України
Київський національний лінгвістичний університет
Кафедра педагогіки
ЗВІТ
з педагогічної практики
Студента 506 групи
Факультету англійської мови
Міністерство освіти і науки України
Київський національний лінгвістичний університет
Кафедра педагогіки
ЗВІТ
з педагогічної практики
Студента 506 групи
Факультету англійської мови

More info:

Published by: d-fbuser-20585763 on Jan 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2015

pdf

text

original

Міністерство освіти і науки України

Київський національний лінгвістичний університет
Кафедра педагогіки
ЗВІТ
з педагогічної практики
Cтудента 506 групи
uакультету англійської mови
Заліmука Oлександра Hавловича
В гіmназії N 136
Iоловний mетодист
Cтавицька Т. C.
Iруповий керівник
від кафедри педагогіки
Кириленко В. I.
Київ 2009
I. Кількісні результати педагогічної практики.
а) кількість відвіданиx уроків вчителів.....................................................5
ô) кількість відвіданиx уроків студентів-практикантів...........................9
в) кількість виступів на сеmінараx.............................................................2
г) кількість проведениx уроків...................................................................18
д) кількість проведениx виxовниx заxодів................................................2
е) кількість проведениx позакласниx заxодів з інозеmної mови.............1
c) кількість відвіданиx виxовниx заxодів..................................................3
x) кількість відвіданиx позакласниx заxодів з інозеmної mови..............1
II. Початковий етап педагогічної практики.
Hедагогічна практика почалась з 25.11.2009 року.
25.11.2009 року взxв участь у настановчій конференції, у ôесіді з
mетодистоm та керівникоm від кафедри педагогіки;
25.11.2009 року познайоmивсx з керівництвоm mколи, вчителxmи
англійської mови та класниmи керівникаmи;
26.11.2009 року познайоmивсx з учнxmи класу та їx класниm керівникоm
Hадіcm Василівноm, з осоôовиmи справаmи учнів та планоm виxовної роôоти;
26.11.2009 року ознайоmивсx з порxдкоm веденнx класного xурналу.
03.12.2009 року ознайоmивсx з планоm роôоти вчителx англійської mови
Усачової Hариси Aндріївни, конспектаmи її уроків.
04.12.2009 року склав та затвердив індивідуальний план роôоти.
III. Навчально-виховна робота.
Теmатичний план уроків на період педагогічної практики ôув складений на
основі календарного плану вчителx англійської mови і ôув зосередxений навколо
теmи «¡овкіллx». Hізніmе на цm теmу ôуло складено і проведено виxовний заxід
інозеmноm mовоm ('Mankind and environment¨).
За час відвідуваннx уроків вчителx інозеmної mови Усачової Hариси
Aндріївни, x перейнxв специфічні елеmенти mетодики викладаннx длx 11 класу
136 гіmназії. Так, через високе навантаxеннx учнів основна роôота з предmету
англійської mови виконуcтьсx на уроці, в той час xк на доmаmнc завданнx
виділxcтьсx не так ôагато уваги. У викладанні mатеріалу учнxm переваxаc
аудіmваннx, розвиток mовленнx та творчого mисленнx. Велика частина уроків
виділxласx длx усного оôговореннx новин, подій та ситуацій. Звісно, mо всі ці
оôговореннx велись виклmчно інозеmноm mовоm, не раxуmчи поодинокиx
виклmчень, коли вчителька виmуmена ôула поxснити значеннx того, чи інmого
слова. В своїй роôоті з учнxmи Hариса Aндріївна заоxочувала учнів до
висловлmваннx своїx дуmок, направлxла їxній дискурс у правильне русло,
водночас ведучи розmову і xвлxmчись переваxно активниm слуxачеm. Третина
уроку зазвичай присвxчувалась підкріпленнm граmатичниx знань, вmінь та
навичок. ¡лx цього учні ôули заôезпечені xкісниmи та сучасниmи підручникаmи
виданнx Longman. Тоді xк mовленнcва частина уроку підтриmувала увагу учнів
завдxки вmілоmу підôору mатеріалу, основаноmу на індивідуальниx інтересаx
учнів, граmатична частина уроку ôула ваxчоm у плані підтриmаннx дисципліни
та уваги. Oсоôливо відрізнxвсx в цьоmу плані один учень, xкий своїm негативниm
прикладоm підôурmвав інmиx.
Iотуmчись до проведеннx уроків з інозеmної mови x mав потреôу у
наочноmу mатеріалі. Xочу зазначити, mо гіmназіx N136 mаc досить заôезпечений
книxковий фонд. Oкріm літератури, xка знаxодитьсx на рукаx у учнів, c доступ
до допоmіxної літератури: підручників, таôлиць, xудоxніx творів, газет та ін.
Кріm цього x розроôлxв власний наочний mатеріал; в основноmу mій наочний
mатеріал зводивсx до роздаткового mатеріалу у форmі таôлиць, карток з
незнайоmиmи словаmи та визначеннxmи, текстів з транскрипціcm длx закріпленнx
фонетичниx навичок та ін.
IV. Проведення позакласної роботи з інозеної ови.
Hротxгоm педпрактики x відвідав позакласні заxоди інозеmноm mовоm, xкі
проводили інmі студенти-практиканти. Fуло поmітно, mо вони дуxа старалисx.
Pетельна підготовка допоmогла їm провести ці заxоди на виmоmу рівні. Учнxm
сподоôалосx спілкуватисx з їx новиmи учителxmи на різні теmи. × вваxаm, mо
головниx цілей оôоx заxодів ôуло досxгнуто. Всі учні ôрали в ниx активну
участь, а студенти-практиканти зmогли успіmно виконати поставлене завданнx.
21.12.2009 року x провів виxовний заxід англійськоm mовоm на теmу:
'Mankind and environment¨ у форmі ôесіди з елеmентаmи дискусії.
Hрактичноm mетоm заxоду ôуло: ознайоmити учнів з понxттxm про екологіm та
вплив лmдської діxльності на неї; активізувати навички і вmіннx усного mовленнx
на основі вивченого теmатичного mатеріалу; форmувати вmіннx веденнx дискусії;
приmеплmвати інтерес до вивченнx англійської mови; вдосконалити навички
використаннx лексичного mатеріалу за теmоm в усноmу mовленні. Виxовноm
mетоm ôуло: виxовувати повагу та оôереxне ставленнx до природниx ресурсів.
Pозвиваmча mета: розвинути пізнавальну активність учнx. Oсвітнx mета: сприxти
розmиреннm кругозору учнів.
!. Проведення виховної роботи з учняи.
Hід час проxодxеннx практики x виконував оôов`xзки класного керівника в
11-В класі, відвідував деxкі уроки класу та слідкував за поведінкоm та
успіmністm учнів.
Hротxгоm проxодxеннx mоcї педагогічної практики в гіmназії перед mноm
стоxло завданнx відвідувати позакласні виxовні заxоди, xкі проводить класний
керівник класу, за xкиm x ôув закріплений. У зв`xзку з циm відôуласx ôесіда з
класниm керівникоm, під час xкої вона поскарxилась на те, mо вона не mаc зmоги
проводити виxовні заxоди в повноmу оôсxзі через неоôxідність наздоганxти
освітнm програmу mколи, xка ôула відкинута назад карантиноm у mкільниx
закладаx України протxгоm довгого часу. Hезваxаmчи на це, x mав зmогу
відвідати виxовний заxід проведений Hадіcm Василівноm (xка c класниm
керівникоm і вчителеm української mови та літератури) у форmі ôесіди на теmу
'Iолодоmор геноцид Українського народу¨. Hеред заxодоm ôула поставлена
mета ознайоmити клас з порівнxно неmодавніm полоxеннxm Hрезидента України
про встановленнx 24 листопада xк ¡нx вmануваннx паm`xті xертв Iолодоmору.
¡лx цього mолодого поколіннx слово Iолодоmор викликаc зацікавленість та
інтерес. Xоча учнів в класі ôуло ôагато, але всі вони уваxно слуxали вчителx та
активно відповідали на запитаннx. Hо закінчені заxоду усі в класі погодилисx в
тоmу, mо неоôxідно завxди цінувати той доôроôут, xкий mи mаcmо сьогодні.
Такоx протxгоm педагогічної практики x відвідав заxоди українськоm
mовоm, xкі проводили mої колеги і xочу відmітити, mо вони досить гарно
показали сеôе не тільки в ролі вчителів англійської mови, але й виxователів. Oôоc
досxгли поставлениx цілей і зmогли зацікавити, а згодоm і переконати учнів в
актуальності і правильності, наприклад, веденнx здорового спосоôу xиттx та в
інmиx питаннxx. Теmи виxовниx заxодів ôули підіôрані відповідно до інтересів
учнів.
17.12.09 x провів виxовний заxід в 11-В класі на теmу ' Hравове виxованнx.
Hустоmі і криmінальна відповідальність¨ у форmі ôесіди. У xоді заxоду mи
оôговорmвали причини девіантної поведінки mолодиx лmдей, їx соціальні
наслідки, а такоx розглxдали і оôговорmвали ситуації приклади з xиттx. ×кmо
на початку заxоду ситуації здавалисx длx учнів далекі та відірвані від xиттx, та
все x у xоді ôесіди mи прийmли до висновку, mо всі вони c результатоm певного
спосоôу xиттx. Oдниm з висновків виxовного заxоду ôуло припуmеннx про те,
mо mайxе всі mкідливі звички та антисоціальні сxильності наôуваmтьсx через
присутність у поганій коmпанії лmдей. Інmиmи словаmи друзів потріôно
виôирати і виôирати дуxе ретельно. Такоx mетоm ôуло розвивати в учнів логічне
mисленнx, увагу, здогадку, виxовувати почуттx власної гідності,
відповідальності, саmостійності тоmо.
Hри підготовці до такого заxоду x ознайоmивсx з науковоm й пізнавальноm
літературоm. Відmукав неоôxідні дані в Інтернеті.
Виxовна година пройmла в спокійній атmосфері співпраці, учні, ôули
зацікавлені даноm теmоm, тоmу ôули активниmи на протxзі всього заxоду. uасто
вони задавали питаннx, проxвлxmчи свій інтерес в xоді виxовної роôоти.
× дуmаm, mо цілей ôуло досxгнуто і цx виxовна ôесіда піmла учнxm на
користь. Fільmість з ниx серйозно віднеслисx до теmи заxоду, всі учні слуxали,
оôдуmували і задавали питаннx, саmі наводили почуті приклади з xиттx. ×
впевнений, mо все, mо ôуло сказано на цьоmу виxовноmу заxоді стало причиноm
чисельниx роздуmів і прийнxттx ріmень, xкі вплинуть на все подальmе xиттx
старmокласників.
!I. Науково-дослідна робота.
Hід час педагогічної практики x взxв участь у псиxолого-педагогічноmу та
mетодичноmу сеmінараx. Теmа mого виступу на mетодичноmу сеmінарі ôула
наступноm: «Cучасні теxнічні засоôи навчаннx на урокаx інозеmної mови.»
Такоx, x проводив дослідницьку роôоту з педагогіки на таку теmу: «Hедагогічна
етика вчителx.»
Bоô провести дослідxеннx з оôоx сеmінарів, x опрацmвав рxд дxерел, а
саmе:
1. Впровадxеннx mетодики форmуваннx оптиmального педагогічного кліmату
в mкільну практику: Hавч.-mет. посіô. /Ï. Iраôовська, H. Xуковська,
Т. Hевченко та інm.-К.:МAУH, 2000. - 96с.
2. Oсоôиста культура виxователx xк основна уmова ефективності
освітньовиxовного процесу // Hозакласний час. N 1-2. - 2002.-C.43-51
3. Вікова та педагогічна псиxологіx: навч. Hосіô. /O.В.Cкрипченко.,
H.В.Волинська, З.В.Oгороднійчук та ін. К.: Hросвіта, 2001. 416 с.
4. Маланxк R.H. Hедагогічний такт - ознака mайстерності вчителx.- //Hоч
mк.-1980.-N10.-C.74-79.
5. Xоруxа H. Eтична коmпетентність вчителx, xк основа реалізації
гуmаністичної освіти //Bлxx освіти.-2003.-N3.-C.27-33
6. Aктуальні питаннx інфорmатизації загальноосвітніx навчальниx закладів¸//
Коmп'mтер mколі та сіm'ї. - 2002 - N6 - C.3 - 10.
7. Iуревич P. C. uи потріôен коmп'mтер на урокаx трудового навчаннx //
Трудова підготовка в закладаx освіти - 2001. -N2 - C.6-10.
Hотреôа суспільства передавати свій досвід і знаннx підростаmчиm
поколіннxm викликана потреôу систеmи mкільного навчаннx і породила
осоôливий вид суспільно неоôxідної діxльності - професійну педагогічну
діxльність. Eлеmенти педагогічної етики з`xвилисx разоm з виникненнxm
педагогічної діxльності xк осоôливої суспільної функції. Oволодіти педагогічниm
тактоm, не mаmчи педагогічної mайстерності, неmоxливо. Hедагогічний такт не
засвоmcтьсx mлxxоm заучуваннx, запаm'xтовуваннx чи тренуваннx. Він c
наслідкоm творчості вчителx, показникоm гнучкості його розуmу. Hедагогічний
такт не ôуваc стереотипниm.
Aктуальність цього дослідxеннx довічна, оскільки у нас завxди ôудуть
mколи, учні та вчителі.
Hедагогічний такт xк форmа взаcmин з учнxmи визначаcтьсx ôагатьmа
сторонаmи осоôистості вчителx, його ідейниmи переконаннxmи, культуроm
поведінки, загальноm і спеціальноm освітоm, запасоm відповідниx уmінь і
навичок.
У різниx учителів він mоxе mати різні форmи і проxви. Hе залеxатиmе від
віковиx осоôливостей учителx, осоôливостей його теmпераmенту, xарактеру,
уподоôань тоmо. Hедагогічний такт коxного окреmого вчителx
індивідуалізований. Конкретна mатеmатична задача розв'xзуcтьсx одниm
спосоôоm, рідко кількоmа, а конкретний конфлікт з учнxmи mоxе
розв'xзуватись ôагатьmа спосоôаmи. Hедагогічний такт коxного вчителx не
вкладаcтьсx в певні сxеmи та форmули, придатні длx розв'xзаннx цілого рxду
подіôниx випадків. Hоведінка вчителx з учнxmи ôагато залеxить від його вmіннx
зоріcнтуватись у конкретній ситуації, виділити в ній те осоôливе, чого не ôуло в
інmиx ситуаціxx. Hе mенm ваxливиm c вmіннx вчителx передôачити mоxливу
реакціm учнів на поведінку в конкретноmу випадку, а реакціx учнів великоm
mіроm залеxить від тиx взаcmин, xкі вxе склалисx mіx ниmи і вчителеm.
!II. "авер#альний етап практики.
23.12.09 відôулось засіданнx педагогічної ради в гіmназії N136, на xкій
керівники практики, завуч mколи, вчителі англійської mови та студенти-
практиканти виступили з підсуmкаmи, враxеннxmи, подxкаmи та поôаxаннxmи.
Cтудентаm ôуло виставлено оцінки за практику в mколі, вчителі висловили
подxку керівникаm та студентаm за нові ідеї, допоmогу та за роôоту загалоm. Ми
x, в своm чергу, подxкували представникаm mколи за надану mоxливість
проxодити практику саmе в цьоmу навчальноmу закладі.
23.12.2009 року здав звітну докуmентаціm з педагогічної практики.
Hовністm педагогічна практика закінчилась 23.12.2009 року.

... а) кількість відвіданих уроків вчителів...11........................ Початковий етап педагогічної практики...2009 року – познайомився з керівництвом школи...........................................11....2 г) кількість проведених уроків.....2009 року – познайомився з учнями класу та їх класним керівником Надією Василівною..I................2009 року......... III..............9 в) кількість виступів на семінарах......... 25.... Педагогічна практика почалась з 25. з особовими справами учнів та планом виховної роботи.. 26.2009 року – ознайомився з порядком ведення класного журналу........................................ Кількісні результати педагогічної практики.11....2009 року – ознайомився з планом роботи вчителя англійської мови Усачової Лариси Андріївни............... 04... конспектами її уроків.................................. Тематичний план уроків на період педагогічної практики був складений на основі календарного плану вчителя англійської мови і був зосереджений навколо .............11... 26.2009 року – склав та затвердив індивідуальний план роботи...... 25.... Навчально-виховна робота.......2 е) кількість проведених позакласних заходів з іноземної мови...11........3 ж) кількість відвіданих позакласних заходів з іноземної мови........12. 03... у бесіді з методистом та керівником від кафедри педагогіки.......12....1 є) кількість відвіданих виховних заходів...............................18 д) кількість проведених виховних заходів....5 б) кількість відвіданих уроків студентів-практикантів.. вчителями англійської мови та класними керівниками........2009 року – взяв участь у настановчій конференції.....1 II.......

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->