You are on page 1of 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2, 2015

BAB 1 : DUNIA MELALUI DERIA KITA


MINGGU

1
(2/1 10/1)

2
(11/1 17/1)

OBJEKTIF

8.1
Memahami
organ deria
dan fungsinya.

8.2
Memahami
deria sentuhan.

CADANGAN
AKTIVITI
Menjalankan aktiviti untuk
menghubungkait lima deria, organ
deria dan rangsangan.

8.1.2
Menyatakan laluan daripada
rangsangan kepada gerak
balas:
Rangsangan
Organ deria
Saraf
Otak
Saraf
Gerak balas.

Menjalankan aktiviti untuk


mengkaji yang berikut:

8.2.1
Mengenal pasti struktur kulit
manusia yang terlibat dalam
pengesanan rangsangan.

b) kepekaan kulit pada bahagian


badan yang berlainan terhadap
rangsangan.
Membincangkan kepekaan kulit
berhubung situasi berikut:
a) menerima suntikan.
b) menggunakan Braille.
8.3
Memahami deria
bau.

8.1.1
Mengenal pasti dan mengaitkan
organ deria dengan
rangsangannya.

Membincangkan apa yang


berlaku dalam badan kita apabila
rangsangan dikesan.

a)struktur kulit manusia yang


terlibat dalam pengesanan
rangsangan.

3
(18/1 24/1)

HASIL
PEMBELAJARAN

Membincangkan struktur hidung


dan kedudukan sel-sel deria bau
menggunakan model, carta,
perisian komputer dan bahan
bantu mengajar yang lain.

8.2.2
Menyatakan fungsi reseptor yang
berbeza-beza tekanan, haba,
sakit.
8.2.3
Membuat kesimpulan tentang
kepekaan kulit pada bahagian
badan yang berlainan terhadap
rangsangan.
8.3.1
Mengenal pasti struktur hidung.
8.3.2
Mengenal pasti kedudukan sel
deria bau dalam pengesanan bau.

EVIDENS
PENTAKSIRAN
B4D1E1 (8.1.1)
Menghubungkait lima deria, organ deria dan
rangsangannya melalui aktiviti

B3D1E1 (8.2.1)
Melabel struktur kulit, menerangkan fungsi
reseptor.
B4D2E1 (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3)
Menghubungkait kepekaan kulit terhadap
rangsangan melalui aktiviti

B3D1E2 (8.2.3)
Menyusun laluan daripada rangsangan
kepada gerak balas dan menerangkan
kepekaan kulit ketika
menerima suntikan
menggunakan Braille
B4D3E1 (8.3.1 , 8.3.2)( & (8.4.1 , 8.4.2) *
Mengenal pasti kedudukan sel deria bau
dalam struktur hidung, kawasan pada lidah
yang bergerak balas terhadap rasa yang
berbeza dan kaitan antara deria rasa dengan
deria bau melalui aktiviti.

MINGGU

4
(25/1 31/1)

OBJEKTIF

8.4
Memahami deria
rasa.

CADANGAN
AKTIVITI
Menjalankan aktiviti untuk
mengesan kawasan berbeza
pada lidah yang bergerak balas
terhadap rasa yang berbeza
Menjalankan aktiviti untuk
menghubungkaitkan deria rasa
dengan deria bau.

8.5
Memahami deria
pendengaran.

5
(1/2 7/2)

8.6
Memahami
deria penglihatan

HASIL
PEMBELAJARAN
8.4.1
Mengenal pasti kawasan
berbeza pada lidah yang
bergerak balas terhadap
rangsangan yang berbeza.

8.5.1
Mengenal pasti struktur telinga
manusia.

Membincangkan fungsi setiap


bahagian pada struktur telinga
manusia.

8.5.2
Menerangkan fungsi bahagian
berbeza pada telinga manusia.

Membincangkan mekanisme
pendengaran.

8.5.3
Memerihalkan bagaimana kita
mendengar.

Mengumpul maklumat tentang


struktur dan fungsi setiap
bahagian mata.
Membincangkan bagaimana kita
melihat.

B4D3E1 (8.4.1 , 8.4.2) * (8.3.1 , 8.3.2)


Mengenal pasti kedudukan sel deria bau
dalam struktur hidung, kawasan pada lidah
yang bergerak balas terhadap rasa yang
berbeza dan kaitan antara deria rasa dengan
deria bau melalui aktiviti.

8.4.2
Menghubungkaitkan deria rasa
dengan deria bau.

Memerhati dan mengenal pasti


struktur telinga manusia.

Memeriksa mata lembu atau


model mata manusia.

EVIDENS
PENTAKSIRAN

8.6.1
Mengenal pasti struktur mata
manusia.
8.6.2
Menerangkan fungsi bahagian
yang berbeza pada mata.

B3D2E1 (8.5.1, 8.5.2, 8.5.3)


Melabel
struktur
telinga
manusia,
menerangkan
fungsi
struktur
dan
menjelaskan mekanisma pendengaran.

B3D3E1 (8.6.1, 8.6.2, 8.6.3)


Melabel
struktur
mata
manusia,
menerangkan
fungsi
struktur
dan
menjelaskan bagaimana manusia boleh
melihat

8.6.3
Memerihalkan bagaimana kita
melihat.

MINGGU
67
(8/2 21/2)

OBJEKTIF

8.7
Memahami
cahaya dan
penglihatan.

CADANGAN
AKTIVITI
Menjalankan aktiviti untuk
mengkaji:
a) pantulan cahaya.
b) pembiasan cahaya di antara
dua medium yang berbeza
ketumpatan.
Mengumpul maklumat tentang
jenis kecacatan penglihatan dan
sumbangan/penggunaan
teknologi untuk membetulkannya.
Menjalankan aktiviti untuk
menunjukkan rabun jauh dan
rabun dekat serta cara
membetulkanannya.
Membincangkan maksud
astigmatisme dan cara
membetulkannya.
Menjalankan aktiviti untuk
mengkaji:
a) ilusi optik.
b) titik buta.

Membincangkan hubungan
antara penglihatan stereoskopik
dan monokular dengan
kemandirian haiwan.

HASIL
PEMBELAJARAN

EVIDENS
PENTAKSIRAN

8.7.1
Memerihalkan sifat-sifat cahaya
(iaitu: pantulan dan pembiasan).

B1D1E1 (8.7.2)
Menamakan pelbagai
penglihatan.

8.7.2
Menyatakan pelbagai jenis
kecacatan penglihatan.

B3D4E1 (8.7.5)
Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan
monokular
serta
mengaitkan
dengan
kemandirian haiwan.

jenis

kecacatan

8.7.3
Menerangkan cara pembetulan
kecacatan penglihatan.

B4D4E1 (8.7.1, 8.7.2)


Menentukan pantulan dan pembiasan
cahaya antara dua medium yang berbeza
ketumpatan melalui aktiviti.

8.7.4
Menyatakan dan memberi
contoh had deria penglihatan.

B4D5E1 (8.7.2, 8.7.3)


Mengenal pasti rabun jauh, rabun dekat dan
cara membetulkannya melalui aktiviti.

8.7.5
Mengaitkan penglihatan
stereoskopik dan monokular
dengan kemandirian haiwan.

B4D5E2 (8.7.4)
Mengenal pasti ilusi optik dan titik buta
melalui aktiviti.

8.7.6
Mengenal pasti alat-alat yang
sesuai untuk mengatasi had
deria penglihatan.

B6D1E1 (8.7.6 & 8.8.6) *


Membentangkan hasil buku skrap mengenai
alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi
masalah had deria penglihatan dan
pendengaran.

Mengumpul maklumat tentang


alat untuk mengatasi had deria
penglihatan.

MINGGU

8
(22/2 28/2)

OBJEKTIF

8.8
Memahami
bunyi dan
pendengaran

CADANGAN
AKTIVITI
Menjalankan aktiviti untuk
mengkaji:
a) penghasilan bunyi.
b) keperluan medium untuk
pemindahan bunyi.
c) pantulan dan penyerapan
bunyi.
Mengumpulkan maklumat
tentang:
a) kecacatan pendengaran.
b) cara pembetulan kecacatan
pendengaran.

HASIL
PEMBELAJARAN

EVIDENS
PENTAKSIRAN

8.8.1
Memerihalkan sifat bunyi

B4D6E1(8.8.1)
Menentukan penghasilan dan keperluan
medium untuk pemindaan bunyi melalui
aktiviti.

8.8.2
Menerangkan pantulan dan
penyerapan bunyi

B4D6E2 (8.8.2)
Menjelaskan pantulan dan penyerapan bunyi
melalui aktiviti.

8.8.3
Menerangkan kecacatan
pendengaran

B3D5E1 (8.8.3, 8.8.4)


Menjelaskan kecacatan pendengaran dan
cara pembetulannya.

8.8.4
Menerangkan cara pembetulan
kecacatan pendengaran
Membincangkan had
pendengaran dan cara
meningkatkan keupayaan
pendengaran.

Menjalankan aktiviti untuk


mengkaji pendengaran
stereofonik yang diperlukan bagi
menentukan arah bunyi.

8.8.5
Menyatakan had pendengaran

8.8.6
Menyatakan alat yang digunakan
untuk mengatasi had
pendengaran

B6D1E1 (8.7.6 & 8.8.6) *


Membentangkan hasil buku skrap mengenai
alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi
masalah had deria penglihatan dan
pendengaran.

8.8.7
Menerangkan pendengaran
stereofonik

B4D6E3 (8.8.7)
Menjelaskan
keperluan
pendengaran
stereofonik bagi menentukan arah bunyi
melalui aktiviti.

MINGGU

9
(1/3 7/3)

OBJEKTIF

8.9
Memahami
rangsangan
dan gerak
balas
tumbuhan

CADANGAN
AKTIVITI
Menjalankan eksperimen untuk
mengkaji dan mengenal pasti:
a) rangsangan-rangsangan yang
dikesan oleh tumbuhan.
b) bahagian-bahagian tumbuhan
yang peka terhadap
rangsangan yang tertentu.

Membincangkan bagaimana gerak


balas terhadap ransangan
penting untuk kemandirian
tumbuhan.

HASIL
PEMBELAJARAN

EVIDENS
PENTAKSIRAN

8.9.1
Menyatakan rangsangan yang
menyebabkan gerak balas
tumbuhan.

B5D1E1
Menjelaskan rangsangan dengan gerak
balas tumbuhan melalui eksperimen.

8.9.2
Mengenal pasti bahagian
tumbuhan yang peka terhadap
rangsangan tertentu.

8.9.3
Menghubungkait gerak balas
tumbuhan dengan
kemandiriannya.

B3D6E1
Menghubungkait gerak balas tumbuhan
dengan kemandirannya.

BAB 2 : NUTRISI
MINGGU

10
(8/3 14/3)

OBJEKTIF

9.1
Menganalisa
kelas-kelas
makanan.

CADANGAN
AKTIVITI
Membincangkan kelas makanan
iaitu karbohidrat, protein, lemak,
vitamin, mineral, pelawas dan air
serta menyatakan fungsinya.
Menjalankan aktiviti untuk
menguji kanji (larutan iodin),
glukosa (larutan Benedict),
protein (bahan uji Millon) dan
lemak (ujian alkohol-emulsi).

Membincangkan:
a) apa maksud diet seimbang.
b) faktor yang menentukan gizi
seimbang seseorang: umur, saiz,
jantina, pekerjaan, iklim, keadaan
kesihatan.

HASIL
PEMBELAJARAN
9.1.1
Menerangkan melalui contoh kelas
makanan.

9.1.2
Menyatakan fungsi setiap kelas
makanan.

B3D7E1
Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan

9.1.3
Menguji kanji, glukosa, protein dan
lemak.

B4D7E1
Menentukan kehadiran kanji, glukosa,
protein dan lemak melalui aktiviti.

9.2.1
Menyatakan maksud gizi seimbang.

B2D1E1
Memberi maksud gizi seimbang

9.2.2
Menyatakan faktor yang mesti
dipertimbangkan apabila
merancang gizi seimbang.

B3D7E2 (9.2.2, 9.2.3)


Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap
gram karbohidrat, protein dan lemak pada
pembungkus makanan dan membuat
anggaran jumlah kalori bagi setiap
hidangan.

Mengumpul pembungkus makanan


yang menunjukkan nilai kalori
makanan dan membuat senarai
untuk menunjukkan nilai kalori bagi
setiap jenis makanan.

9.2.3
Menerangkan bagaimana faktor
berkenaan memberi kesan kepada
gizi seimbang.

Membincangkan untuk menganggar


nilai kalori makanan dalam satu
hidangan.

9.2.4
Menyatakan kuantiti tenaga dalam
setiap gram karbohidrat,
protein dan lemak.

Merancang gizi seimbang untuk


satu hari (sarapan, makan tengahari
dan makan malam).

EVIDENS
PENTAKSIRAN

B3D7E3 (9.2.4, 9.2.5)


Menjelaskan
faktor-faktor
yang
menentukan gizi seimbang dan bagaimana
faktor ini memberi kesan kepada gizi
seimbang.

9.2.5
Menganggar kalori makanan yang
diambil dalam setiap hidangan.
9.2.6
Merancang satu gizi seimbang.

MINGGU

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

(15/3 22/3)

11
(22/3 28/3)

HASIL
PEMBELAJARAN

EVIDENS
PENTAKSIRAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

9.3
Memahami
sistem
pencernaan
manusia.

Membincangkan pencernaan
sebagai penguraian molekul
makanan yang besar kepada
molekul yang lebih kecil yang boleh
larut dan sedia diserap oleh badan.
Mengenal pasti bahagian sistem
pencernaan dan aliran makanan
melalui salur pencernaan dengan
menggunakan model/ carta/CD
ROM

9.3.1
Menerangkan maksud pencernaan.

B2D2E1 (9.3.1)
Memberi maksud pencernaan

9.3.2
Mengenal pasti bahagian sistem
pencernaan.

B3D8E1 (9.3.2, 9.3.4)


Melabel dan menerangkan fungsi organ
dalam sistem pencernaan

9.3.3
Memerihalkan aliran makanan
melalui salur pencernaan.

B3D8E2 (9.3.3, 9.3.5, 9.3.6)


Menerangkan proses penguraian molekul
makanan,
alirannya
dalam
sistem
pencernaan dan menyenaraikan hasil
pencernaan bagi :
karbohidrat
protein
lemak

9.3.4
Menyatakan fungsi organ dalam
sistem pencernaan.
9.3.5
Memerihalkan proses
pencernaan dalam salur
pencernaan.
9.3.6
Menyenaraikan hasil pencernaan
karbohidrat, protein dan lemak.

12
(29/3 4/4)

9.4
Memahami
proses
penyerapan
makanan
tercerna.

Membincangkan proses
penyerapan hasil pencernaan
dalam usus kecil.

9.4.1
Menerangkan proses
penyerapan hasil pencernaan.

B3D8E3
Menjelaskan proses penyerapan
pencernaan dalam usus kecil.

Menjalankan eksperimen untuk


menunjukkan penyerapan glukosa
melalui tiub Visking.

9.4.2
Membuat inferens tentang
penyerapan glukosa melalui tiub
Visking.

B5D2E1
Menjelaskan penyerapan glukosa melalui
tiub visking melalui eksperimen.

hasil

MINGGU

13
(5/4 11/4)

OBJEKTIF

9.5
Memahami
penyerapan
semula air dan
penyahtinjaan

CADANGAN
AKTIVITI

HASIL
PEMBELAJARAN

EVIDENS
PENTAKSIRAN

Membincangkan penyerapan
semula air oleh usus besar dan
proses penyahtinjaan.

9.5.1
Menyatakan bagaimana air diserap
semula dalam usus besar.

Membincangkan kepentingan
amalan pemakanan yang baik
untuk mengelakkan sembelit.

9.5.2
Menerangkan penyahtinjaan.

B3D8E4 (9.5.1, 9.5.2, 9.5.3)


Menerangkan :
proses penyerapan semula air
oleh
usus
besar
dan
penyahtinjaan.
Kaitan antara amalan pemakanan
dengan masalah penyahtinjaan.

9.5.3
Mengaitkan masalah
penyahtinjaan dengan amalan
pemakanan.

9.6
Mempraktikkan
amalan
pemakanan
yang sihat.

Merancang dan melaksanakan


amalan pemakanan yang sihat.
Membincangkan topik berikut:
a) mempraktikkan amalan
pemakanan sihat (contoh:
makan makanan
seimbang
dan makan secara
sederhana).
b) pengagihan makanan
kepada yang kurang
bernasib
baik/memerlukan.
c) membudayakan adab makan
yang menepati sensitiviti dan
kepercayaan agama

9.6.1
Mewajarkan kepentingan
makan makanan berkhasiat.
9.6.2
Mempraktikkan amalan pemakanan
yang betul.
.
9.6.3
Mewajarkan pengagihan
makanan kepada yang kurang
bernasib baik/memerlukan.
9.6.4
Mengaitkan adab makan yang
menepati sensitiviti dan
kepercayaan agama.

B6D2E1 (9.6.1, 9.6.2, 9.6.3 & 9.6.4)


Membentangkan hasil penulisan makanan
dan amlan pemakanan dalam pelbagai
bentuk persembahan berkaitan:
-

Kepentingan makan makanan


berkhasiat
Mempratikkan amalan pemakanan
yang betul
Merancang satu gizi seimbang
Mewajarkan pengagihan makanan
kepada yang kurang bernasib baik/
memerlukan
Mengaitkan adab makan yang
menepati
sensitiviti
dan
kepercayaan agama

BAB 3 : BIODIVERSITI
MINGGU

14
(12/4 18/4)

OBJEKTIF
10.1
Memahami
kepelbagaian
organism hidup
dan
pengelasannya

CADANGAN
AKTIVITI
Membincangkan kepelbagaian ciri
umum organisma hidup
Mengumpul dan mengelaskan
pelbagai tumbuhan dan haiwan
berdasarkan ciri sepunya.
- Haiwan:
Invertebrata, vertebrata, mamalia,
ikan, burung, amfibia, reptilia.
- Tumbuhan:
Tumbuhan berbunga, tumbuhan
tidak berbunga, monokotiledon,
dikotiledon.
- Membina peta konsep tentang
organisma hidup berdasarkan
pengelasan di atas.

HASIL
PEMBELAJARAN

EVIDENS
PENTAKSIRAN

10.1.1
Menerangkan kepelbagaian
organisma hidup dalam satu
habitat.
10.1.2
Mengelaskan kepelbagaian haiwan
berdasarkan ciri sepunya.
10.1.3
Mengelaskan kepelbagaian
tumbuhan berdasarkan ciri
sepunya.

B3D9E1 (10.1.2, 10.1.3, 10.1.4)


Mengelaskan kepelbagaian haiwan dan
tumbuhan serta menjelaskan kepentingan
kepelbagaian
organisma
kepada
persekitaran.

10.1.4
Menerangkan kepentingan
kepelbagaian kepada
persekitaran.

BAB 4 : SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN


MINGGU

15
(19/4 25/4)

16
(26/4 2/5)

OBJEKTIF

11.1
Menganalisa
Saling
bersandaran
antara
organisma
hidup

11.2
Menilai
interaksi
antara
organisma
hidup.

CADANGAN
AKTIVITI
Menjalankan kajian lapangan untuk
mengkaji spesis, habitat,
populasi, komuniti dalam suatu
ekosistem.
Menjalankan perbincangan
tentang saling bersandaran
antara organisma hidup dan
persekitaran untuk mewujudkan
ekosistem yang seimbang.

Mengumpul dan mentafsir data


tentang jenis interaksi antara
organisma hidup seperti berikut:
a) mangsa-pemangsa.
b) simbiosis: komensalisme,
mutualisme, parasitisme
(contoh: ikan remora dan
jerung, alga dan kulat,
cacing pita dan manusia).
b) persaingan.
Menjalankan satu aktiviti untuk
menunjukkan kepentingan interaksi
antara organisma dan persekitaran.

HASIL
PEMBELAJARAN
11.1.1
Menyatakan maksud spesis,
populasi dan komuniti.

EVIDEN
PENTAKSIRAN
B2D3E1 (11.1.1 & 11.1.2)
Memberi maksud spesies,
komuniti habitat dan ekosistem

populasi,

11.1.2
Menyatakan maksud habitat dan
ekosistem.
11.1.3
Mengenal pasti pelbagai habitat
dalam satu ekosistem.

11.1.4
Menerangkan melalui contoh saling
bersandaran organisma
hidup dan persekitaran untuk
mewujudkan ekosistem yang
seimbang.

B4D8E1
Menghubungkait spesies, habitat,
populasi, komuniti dengan saling
bersandaran antara organism hidup dan
persekitaran dalam mewujudkan
ekosistem yang seimbang melalui kajian
lapangan.

11.2.1
Menyenaraikan jenis interaksi
antara organisma hidup.

B3D10E1 (11.2.1 , 11.2.2) & (11.3.2) *


Menjelaskan pelbagai jenis interaksi di
antara organism hidup dan membina
siratan makanan.

11.2.2
Menerangkan dengan contoh
interaksi antara organism hidup.
11.2.3
Mewajarkan kepentingan
interaksi antara organisma hidup
dan persekitaran.
11.2.4
Menerangkan melalui contoh
kebaikan dan keburukan kawalan
biologi dalam mengawal bilangan
musuh tanaman di kawasan
tertentu.

B6D3E1 (11.2.3, 11.2.4) & (11.4.5) *


Menjalankan satu forum dari bahan
penulisan berkaitan:
- Kepentingan interaksi antara
organism hidup dan persekitaran.
- Menjelaskan kebaikan dan
keburukan kawalan biologi dalam
pertanian.
- Menghuraikan kepentingan
fotosintesis dalam mengekalkan
ekosistem seimbang.

10

MINGGU

17
(3/5 9/5)

OBJEKTIF

11.3
Mensintesis
siratan
makanan.

CADANGAN
AKTIVITI
Mengumpul dan mentafsir data
tentang pengeluar, pengguna,
pengurai dan piramid nombor.
Membina siratan makanan
daripada beberapa rantai
makanan dan mengenal pasti
pengeluar, pengguna dan pengurai.
Membincangkan aliran tenaga dalam
siratan makanan yang dibina.
Mengendalikan satu permainan untuk
menunjukkan kesan
penambahan atau pengurangan
bilangan organisma dalam piramid
nombor.
Membincangkan akibat
sekiranya satu komponen
organisma hidup dalam satu
ekosistem tiada.

HASIL
PEMBELAJARAN

EVIDENS
PENTAKSIRAN

11.3.1
Menerangkan maksud
pengeluar, pengguna dan pengurai.

B2D4E1
Memberi maksud pengeluar, pengguna
dan pengurai ekosistem.

11.3.2
Menggabungkan beberapa rantai
makanan untuk membina siratan
makanan.

B3D10E1 (11.3.2) & (11.2.1 , 11.2.2)*


Menjelaskan pelbagai jenis interaksi di
antara organism hidup dan membina
siratan makanan.

11.3.3
Mengenal pasti pengeluar,
pengguna dan pengurai dalam
siratan makanan.

11.3.4
Membina piramid nombor daripada
rantai makanan.

11.3.5
Mengaitkan siratan makanan dan
piramid nompor dengan aliran
tenaga.
11.3.6
Meramal akibat sekiranya satu
komponen organisma hidup dalam
satu ekosistem tiada.

18
(10/5 16/5)

11.4
Menganalisa
fotosintesis

Menjalankan perbincangan
tentang fotosintesis.
Menjalankan eksperimen
menentukan faktor yang
diperlukan untuk
fotosintesis
(contoh: karbon dioksida, air, cahaya
dan klorofil).

11.4.1
Menyatakan maksud
fotosintesis.

B3D10E2 (11.3.5, 11.3.6)


Mengaitkan piramid nombor yang dibina
dengan aliran tenaga serta meramalkan
apa yang akan berlaku jika ketiadaan satu
komponen.
(Soalan HOTS)

B5D3E1 (11.4.1 , 11.4.2)


Menerangkan maksud fotosintesis dan
menentukan faktor-faktor yang diperlukan
untuk fotosintesis melalui eksperimen.

11.4.2
Menyatakan faktor yang
diperlukan untuk fotosintesis.

11

MINGGU

19
(17/5 23/5)

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI
Membincangkan kepentingan
fotosintesis dalam mengekalkan
ekosistem yang seimbang.
Membincangkan kitar karbon dan
kitar oksigen.

HASIL
PEMBELAJARAN

EVIDENS
PENTAKSIRAN

11.4.3
Menyatakan hasil fotosintesis.

11.4.4
Mengawal pembolehubah yang
diperlukan untuk fotosintesis.

11.4.5
Menerangkan peranan
fotosintesis dalam mengekalkan
ekosistem yang seimbang.

B3D11E1 (11.4.5)
Menjelaskan proses fotosintesis dalam
ekosistem dan kaitannya dengan kitar
karbon dan kitar oksigen.
B6D3E1 (11.4.5) & (11.2.3, 11.2.4) *
Menjalankan satu forum dari bahan
penulisan berkaitan:
Kepentingan
interaksi
antara
organisma hidup dan persekitaran.
Menjelaskan
kebaikan
dan
keburukan kawalan biologi dalam
pertanian.
Menghuraikan kepentingan
fotosintesis dalam mengekalkan
ekosistem seimbang.

12

MINGGU

20
(24/5 30/5)

OBJEKTIF

11.5
Menilai
kepentingan
pemuliharaan
dan
pemeliharaan
organism
hidup.

CADANGAN
AKTIVITI
Mengumpul dan mentafsir data
tentang memulihara dan memelihara
organisma hidup.

Menjalankan kajian lapangan di


hutan simpan semulajadi (tanah
lembap, hutan tanah tinggi atau
hutan hujan tropika) atau santuari
haiwan untuk mengkaji pemuliharaan
dan pemeliharaan organisma hidup.
Menjalankan perbincangan
tentang bagaimana kemajuan dalam
sains dan teknologi membantu
pemuliharaan dan
pemeliharaan organisma hidup.
Menjalankan satu kempen yang
menekankan kepentingan
pemuliharaan dan pemeliharaan
organisma hidup / menjalankan main
peranan yang melibatkan
pihak yang berkenaan dalam
penyelesaian masalah yang
berhubungkait dengan
pemuliharaan dan pemeliharaan
organisma hidup.

11.6
Menilai
peranan
manusia dalam
mengekalkan
keseimbangan
semulajadi.

Menjalankan sesi sumbangsaran


untuk membincangkan isu
persekitaran yang memberi kesan
kepada keseimbangan semulajadi
dan cara menyelesaikannya.
Menjalankan perbincangan untuk
mewajarkan bahawa manusia
memerlukan ekosistem yang stabil
dan produktif untuk memastikan
kehidupan yang harmoni

HASIL
PEMBELAJARAN
11.5.1
Menerangkan maksud
pemuliharaan dan pemeliharaan
organisma hidup.

EVIDENS
PENTAKSIRAN
B3D12E1 (11.5.1 , 11.5.2)
Menjelaskan maksud pemuliharaan dan
pemeliharaan
serta
menyenaraikan
langkah-langkah untuk memulihara dan
memelihara organisma hidup.

11.5.2
Menerangkan langkah yang diambil
untuk memelihara dan
memulihara organisma hidup.

11.5.3
Mewajarkan kepentingan
pemuliharaan dan pemeliharaan
organisma hidup.

11.5.4
Menyokong aktiviti yang
dianjurkan oleh pelbagai pihak
memelihara dan memulihara
organisma hidup.

11.6.1
Menerangkan kesan aktiviti
manusia terhadap keseimbangan
semulajadi.
11.6.2
Memerihalkan cara manusia
menyelesaikan masalah yang
berhubungkait dengan persekitaran.
11.6.3
ewajarkan bahawa manusia
memerlukan ekosistem yang
stabil, produktif dan seimbang

13

BAB 5 : AIR DAN LARUTAN


MINGGU

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

(30/5 13/6)

21
(14/6 20/6)

HASIL
PEMBELAJARAN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

12.1
Menganalisa
ciri fizikal air.

Menjalankan aktiviti untuk


menentukan yang berikut:

12.1.1
Menyatakan maksud takat beku
air.

didih air.
Menjalankan aktiviti untuk
memerhatikan kesan bendasing ke
atas ciri fizikal air.

12.2
Menganalisa
komposisi air.

22
(21/6 27/6)

EVIDENS
PENTAKSIRAN

12.3
Menganalisa
proses
penyejatan air.

B4D9E1 (12.1.1 , 12.1.2) & (12.1.4) *


Menentukan takat beku dan takat didih air
serta kesan bendasing ke atas ciri fizikal
air melalui aktiviti.

12.1.2
Menyatakan maksud takat didih
air.
12.1.3
Memerihalkan ciri fizikal air.

12.1.4
Menerangkan melalui contoh
kesan bendasing ke atas ciri
fizikal air.

B4D9E1 (12.1.1 , 12.1.2) & (12.1.4) *


Menentukan takat beku dan takat didih air
serta kesan bendasing ke atas ciri fizikal
air melalui aktiviti.

Menjalankan elektrolisis untuk


menentukan nisbah hidrogen
kepada oksigen dalam satu
molekul air.

12.2.1
Menentukan komposisi air.

B4D10E1 (12.2.1 , 12.2.2)


Menentukan
komposisi
air
melalui
elektrolisis serta menguji kehadiran
hidrogen dan oksigen melalui aktiviti.

Menjalankan eksperimen untuk


mengkaji faktor mempengaruhi
penyejatan air iaitu kelembapan,
suhu persekitaran, luas
permukaan dan pergerakan udara.

12.3.1
Menerangkan maksud penyejatan.

12.2.2
Menguji kehadiran hidrogen
dan oksigen.

B2D5E1
Memberi maksud penyejatan

14

MINGGU

OBJEKTIF

23
(28/6 4/7)

CADANGAN
AKTIVITI
Membincangkan faktor yang
mempengaruhi kadar penyejatan
dan kaitannya dengan Teori
Kinetik.

12.3.2
Menerangkan melalui contoh
faktor yang mempengaruhi
kadar penyejatan air dengan
merujuk Teori Kinetik.

Membincangkan persamaan dan


perbezaan antara penyejatan
dengan pendidihan.

12.3.3
Membanding dan membezakan
antara penyejatan dengan
pendidihan.

Mengumpul maklumat tentang


proses penyejatan dan aplikasinya
dalam kehidupan harian iaitu
mengeringkan pakaian, pengawetan
hasil pertanian dan pemprosesan
makanan.

24
(5/7 11/7)

12.4
Menganalisa
larutan dan
kelarutan.

HASIL
PEMBELAJARAN

Membincangkan perbezaan antara


zat terlarut, pelarut dan larutan.
Menjalankan aktiviti untuk
menyediakan larutan cair, larutan
pekat dan larutan tepu.
Membincangkan persamaan dan
perbezaan antara larutan cair,
larutan pekat dan larutan tepu.
Menjalankan aktiviti untuk
menunjukkan perbezaan antara
larutan dengan bahan terampai.

12.3.4
Memerihalkan aplikasi
penyejatan air dalam kehidupan
harian.

EVIDENS
PENTAKSIRAN
-

B3D13E1 (12.3.3 , 12.3.4)


Membanding beza antara penyejatan dan
pendidihan serta memberi contoh aplikasi
penyejatan air dalam kehidupan harian.
(Persamaan dan perbezaan)

12.4.1
Menerangkan maksud zat
terlarut, pelarut dan larutan.

B2D6E1
Memberi maksud zat terlarut, pelarut dan
bahan terampai.

12.4.2
Membanding dan membezakan
antara larutan cair, larutan pekat
dan larutan tepu.

B4D11E1 (12.4.2)
Membanding beza antara larutan cair,
larutan pekat dan larutan tepu melalui
aktiviti.

12.4.3
Menerangkan maksud bahan
terampai.

B4D11E2 (12.4.3)
Membezakan larutan
terampai melalui aktiviti.

12.4.4
Menerangkan maksud keterlarutan.

dengan

bahan

15

MINGGU

OBJEKTIF

25
(12/7 18/7)

CADANGAN
AKTIVITI
Menjalankan eksperimen untuk
menentukan faktor yang
mempengaruhi kelarutan zat terlarut
jenis pelarut,
jenis zat terlarut,
suhu pelarut.
Menjalankan eksperimen untuk
menentukan faktor yang
mempengaruhi kadar keterlarutan:
suhu pelarut,
kadar kacauan,
saiz zat terlarut.

HASIL
PEMBELAJARAN

EVIDENS
PENTAKSIRAN

12.4.5
Menerangkan faktor yang
mempengaruhi keterlarutan zat
terlarut di dalam air.

B5D5E1
Menentukan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi keterlarutan zat terlarut
melalui eksperimen.

12.4.6
Menerangkan kepentingan air
sebagai pelarut universal dalam
kehidupan.

B3D14E1 (12.4.6 , 12.4.7)


Menerangkan kepentingan air sebagai
pelarut universal dan kegunaan pelarut
organik dalam kehidupan seharian.

12.4.7
Memberi contoh kegunaan pelarut
organik di dalam kehidupan harian.

Membincangkan kepentingan air


sebagai pelarut universal dalam
kehidupan harian.
Mengupul maklumat tentang aplikasi
pelarut organik dalam kehidupan
harian.

26
(19/7 25/7)

12.5
Menganalisa
asid dan alkali.

Menjalankan aktiviti untuk


mengkaji:
sifat asid dari aspek nilai
pH, rasa, sifat
mengkakis, kesan
ke atas kertas litmus,
tindakan terhadap
logam seperti
magnesium dan zink.

12.5.1
Mengenal pasti sifat asid.

12.5.2
Mengenal pasti sifat alkali.

12.5.3
Menyatakan asid dan alkali
hanya menunjukkan sifatnya
dengan kehadiran air.

sifat alkali dari aspek


nilai pH, rasa,
mengkakis, kesan ke
atas kertas litmus.

12.5.4
Menerangkan melalui
contoh definisi asid dan alkali.

Menjalankan perbincangan
untuk mendefinisi secara operasi
asid dan alkali.

12.5.5
Mengenal pasti bahan berasid dan
beralkali dalam kehidupan harian.

B4D12E1 (12.5.5)
Menentukan bahan yang bersifat asid dan
alkali melalui aktiviti.

16

MINGGU

OBJEKTIF

26
(19/7 25/7)

CADANGAN
AKTIVITI
Menjalankan aktiviti untuk
menentukan bahan berasid dan
bahan beralkali dalam kehidupan
harian.
Mengumpul maklumat tentang
kegunaan asid dan alkali dalam
kehidupan harian seperti bidang
pertanian dan industri.
Membincangkan maksud
peneutralan.
Menjalankan aktiviti untuk
menentukan peneutralan dengan
menggunakan asid hidroklorik dan
natrium hidroksida pada kepekatan
yang sama.

HASIL
PEMBELAJARAN
12.5.6
Menyatakan kegunaan asid dan
alkali dalam kehidupan harian.

12.5.7
Menerangkan maksud
peneutralan.
12.5.8
Menulis persamaan perkataan
untuk memerihalkan proses
peneutralan.

EVIDENS
PENTAKSIRAN
-

B3D15E1 (12.5.7 , 12.5.8 , 12.5.9)


Menerangkan maksud peneutralan melalui
persamaan perkataan serta contoh aplikasi
peneutralan dalam kehidupan seharian.

12.5.9
Menerangkan melalui contoh
kegunaan peneutralan dalam
kehidupan harian.

Membincangkan aplikasi
peneutralan dalam kehidupan harian
(contoh: menggunakan syampu dan
perapi, dan meneutralkan sengatan
serangga).

27
(26/7 1/8)

12.6
Menganalisa
kaedah
pembersihan
air.

Membuat lawatan ke loji


pembersihan air.

12.6.1
Menyenaraikan sumber air
semula jadi.

B1D2E1 (12.6.1 ) & (12.8.1) *


Menamakan sumber air semulajadi dan
bahan cemar air

Sumbangsaran tentang yang berikut:


sumber air semula jadi.
sebab pembersihan air.

12.6.2
Menyatakan sebab pembersihan
air.

B3D16E1 (12.6.2 , 12.6.3 , 12.6.4)


Menerangkan :
kepentingan pembersihan air.
kaedah pembersihannya.
kebaikan dan keburukan sesuatu
kaedah.

Membincangkan pelbagai jenis


kaedah pembersihan air seperti
penurasan, pendidihan,pengklorinan
dan penyulingan.

12.6.3
Memerihalkan pelbagai jenis
kaedah pembersihan air.
12.6.4
Membandingkan kelebihan
dan kekurangan pelbagai
kaedah pembersihan air.

B4D13E1 (12.6.3)
Menerangkan pelbagai jenis
pembersihan air melalui aktiviti.

kaedah

17

MINGGU

OBJEKTIF

27
(26/7 1/8)

CADANGAN
AKTIVITI

HASIL
PEMBELAJARAN

EVIDENS
PENTAKSIRAN

Menjalankan aktiviti untuk


mengkaji pelbagai jenis kaedah
pembersihan air seperti penurasan,
pendidihan dan penyulingan.
Murid membentangkan dapatan
mereka untuk membincangkan
kelebihan dan kekurangan
pelbagai kaedah pembersihan air.

28
(2/8 8/8)

12.7
Menganalisa
sistem bekalan
air.

Melawat ke loji pemprosesan air


untuk mengkaji sistem bekalan air
dan peringkat yang terlibat dalam
pembersihan air.
Membincangkan cara
menjimatkan air.
Membuat projek untuk mengkaji
jumlah purata
kegunaan air di rumah.

12.7.1
Memerihalkan bagaimana
sistem bekalan air berfungsi.

B3D16E2 (12.7.1 , 12.7.2)


Menjelaskan bagaimana sistem bekalan
air berfungsi dan cara penjimatan air.

12.7.2
Menerangkan cara untuk
menjimatkan air.
B6D4E1 (12.7.1, 12.7.2) &
(12.8.2, 12.8.3) *
Membuat pembentangan dalam pelbagai
bentuk persembahan berkaitan:
- pencemaran air.
- pengawalan.
- pembersihan.
- cara penjimatan penggunaannya.

18

MINGGU

29
(9/8 15/8)

OBJEKTIF

12.8
Memahami
pemeliharaan
kualiti air.

CADANGAN
AKTIVITI
Mengumpul dan mentafsir data
tentang bahan cemar yang
merangkumi:
bahan buangan industri seperti
bahan kimia dan sisa radioaktif.
bahan buangan domestik seperti
sampah sarap dan
kumbahan.
bahan kimia daripada aktiviti
pertanian seperti baja dan racun
haiwan perosak.
pengelodakan yang berpunca
daripada pembinaan dan
penebangan hutan.
Tumpahan daripada kapal
minyak.
Mengendalikan perbincangan
tentang kesan pencemaran air ke
atas benda hidup.

HASIL
PEMBELAJARAN
12.8.1
Memberi contoh bahan cemar air.
12.8.2
Menerangkan kesan
pencemaran air ke atas benda
hidup.
12.8.3
Menerangkan cara mengawal
pencemaran air.
12.8.4
Menerangkan cara memelihara air
dan kualitinya

EVIDENS
PENTAKSIRAN
B1D2E1 (12.8.1) & (12.6.1) *
Menamakan sumber air semulajadi dan
bahan cemar air.

B3D16E3 (12.8.2, 12.8.3, 12.8.4)


Menjelaskan :
kesan pencemaran.
cara mengawal pencemaran.
cara memelihara kualiti air.

B6D4E1 (12.7.1, 12.7.2) &


(12.8.2, 12.8.3) *
Membuat pembentangan dalam pelbagai
bentuk persembahan berkaitan:
- pencemaran air.
- pengawalan.
- pembersihan.
- cara penjimatan penggunaannya

Menjana idea tentang cara


mengawal pencemaran air.
Membincangkan cara memulihara
dan memelihara air dan kualitinya.
Menjalankan kempen Cintai Sungai
Kita.

19

BAB 6 : TEKANAN UDARA


MINGGU

OBJEKTIF

30
(16/8 22/8)

13.1
Memahami
tekanan udara.

CADANGAN
AKTIVITI
Menjalankan aktiviti untuk
membincangkan teori kinetik gas.
Menjalankan aktiviti untuk
menunjukkan udara mengenakan
tekanan.
Menjalankan aktiviti untuk
menunjukkan faktor yang
mempengaruhi tekanan udara
iaitu isipadu dan suhu.

13.2
Mengaplikasi
prinsip
tekanan udara
dalam
kehidupan
harian.

Mengumpul dan mentafsir data


pada alatan yang menggunakan
prinsip tekanan udara.

HASIL
PEMBELAJARAN
13.1.1
Menerangkan kewujudan
tekanan udara dengan
merujuk kepada Teori Kinetik.
13.1.2
Menerangkan faktor yang
mempengaruhi tekanan udara.

13.2.1
Menerangkan dengan contoh
alatan yang menggunakan prinsip
tekanan udara.

Mengumpul maklumat dan


membincangkan aplikasi tekanan
udara dalam picagari, sifon, pam
penyembur dan penyedut
minuman.
Membincangkan cara
menggunakan prinsip tekanan
udara untuk menyelesaikan
masalah harian seperti sinki
tersumbat dan menuang susu
pekat daripada tin.

13.2.2
Menjana idea untuk menyelesaikan
masalah dengan menggunakan
prinsip tekanan udara.

Mengumpul maklumat bagaimana


tangki gas di bawah tekanan tinggi
berfungsi.

13.2.3
Menghubungkaitkan langkah
keselamatan yang perlu
diambil apabila menggunakan
gas di bawah tekanan tinggi.

Membincangkan langkah
keselamatan yang perlu diambil
apabila menggunakan gas di
bawah tekanan tinggi.

EVIDENS
PENTAKSIRAN
B4D14E1 (13.1.1 , 13.1.2)
Menjelaskan pergerakan zarah udara
dengan merujuk kepada Teori Kinetik gas
dan kaitannya dengan tekanan serta faktor
yang mempengaruhi tekanan udara iaitu
isipadu atau suhu melalui aktiviti.

B3D17E1 (13.2.1)
Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara
dalam :
picagari.
sifon.
pelocok.
penyedut minuman.

B3D17E2 (13.2.3)
Menerangkan
langkah-langkah
keselamatan yang perlu diambil apabila
menggunakan gas di bawah tekanan
tinggi.

20

BAB 7 : DINAMIK

MINGGU

31 - 32
(23/8 5/9)

OBJEKTIF

14.1
Memahami
daya.

CADANGAN
AKTIVITI

HASIL
PEMBELAJARAN

Menjalankan aktiviti untuk


menunjukkan tolakan dan tarikan
adalah daya.

14.1.1
Menyatakan daya adalah tolakan
atau tarikan.

Menjalankan aktiviti untuk


menunjukkan kesan daya
(perubahan bentuk, kedudukan,
kelajuan dan arah.

14.1.2
Menerangkan kesan daya.

EVIDENS
PENTAKSIRAN
B4D15E1 (14.1.1 , 14.1.2 , 14.1.3)
Menjelaskan tolakan dan tarikan sebagai
daya, kesan daya dan jenisnya melalui
aktiviti.

14.1.3
menerangkan pelbagai jenis daya

Menjalankan aktiviti untuk


menunjukkan pelbagai jenis daya
(daya geseran, daya graviti, daya
elektrostatik dan daya magnetik).
14.2
Memahami
pengukuran
daya.

Membincangkan unit daya dan


prinsip neraca spring.
Menjalankan aktiviti untuk
mengukur magnitud daya

14.2.1
Menyatakan unit untuk daya.

B1D3E1
Menamakan unit daya

14.2.2
Menerangkan bagaimana neraca
spring berfungsi.

14.2.3
Mengukur magnitud daya.

21

MINGGU

OBJEKTIF

33
(6/9- 12/9)

14.3
Mengaplikasi
daya geseran.

CADANGAN
AKTIVITI
Membincangkan dengan contoh
untuk menunjukkan kewujudan
daya geseran.

HASIL
PEMBELAJARAN

EVIDENS
PENTAKSIRAN

14.3.1
Menerangkan dengan contoh
kewujudan daya geseran.

14.3.2
Menyatakan arah bagi daya
geseran dan magnitud bagi
daya tersebut.

14.3.3
Menjalankan eksperimen untuk
menunjukkan bagaimana
permukaan yang berbeza
mempengaruhi daya geseran.

B5D6E1
Membuktikan permukaan yang berbeza
mempengaruhi magnitud daya geseran
melalui eksperimen.

14.3.4
Menerangkan kebaikan dan
keburukan geseran.

B3D18E1 (14.3.4 , 14.3.5 , 14.3.6)


Menjelaskan :

Menjalankan aktiviti untuk


mengenal pasti arah bagi daya
geseran dan mengukur magnitud
bagi daya tersebut.

14.3
Mengaplikasi
daya geseran.

Menjalankan eksperimen untuk


menunjukkan bagaimana
permukaan yang berbeza
mempengaruhi magnitud daya
geseran.
Mengumpulkan maklumat dan
membincangkan kebaikan dan
keburukan geseran.
Menjalankan aktiviti cara:
a) meningkatkan geseran.
b) mengurangkan geseran.
Membincangkan aplikasi
meningkatkan dan mengurangkan
geseran dalam kehidupan harian.

14.3.5
Menerangkan cara meningkatkan
geseran.
14.3.6
Menerangkan cara mengurangkan
geseran.

kebaikan dan keburukan geseran.

cara
meningkatkan
dan
mengurangkan daya
geseran
dalam kehidupan harian.

14.3.7
Menerangkan dengan contoh
aplikasi geseran dalam kehidupan
harian.

22

23

MINGGU

OBJEKTIF

34
(13/8 19/9)

14.4
Mengaplikasikan
kerja

CADANGAN
AKTIVITI

EVIDENS
PENTAKSIRAN

Membincangkan dengan contoh,


kerja dilakukan apabila objek
digerakkan oleh daya.

14.4.1
Menerangkan dengan contoh
bagaimana kerja dilakukan.

B3D19E1 (14.4.1)
Menerangkan bagaimana kerja dilakukan.

Menjalankan aktiviti untuk


menentukan kerja dilakukan
dengan menggunakan rumus
berikut:
Kerja (J)
= Daya (N) X Jarak (m)

14.4.2
Menyatakan unit untuk kerja.

14.4.3
Menentukan kerja yang
dilakukan.

B4D16E1 (14.4.3) & (14.5.3) *


Menentukan kerja dilakukan dan kuasa
dengan menggunakan rumus melalui
aktiviti.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

(20/9 26/9)
35
(27/9 3/10)

HASIL
PEMBELAJARAN

14.5
Mengaplikasi
kuasa

14.6
Menganalisa
kepentingan
daya dalam
kehidupan

Menjalankan aktiviti untuk


menentukan kuasa dengan
menggunakan rumus berikut:
Kuasa (W) = Kerja (J)
Masa (s)

Mereka satu aktiviti contoh


melukis poster, melakonkan
sketsa atau lakonan untuk
menunjukkan bagaimana
kehidupan sekiranya tiada daya.

14.5.1
Menyatakan maksud kuasa.

14.5.2
Menyatakan unit untuk kuasa.

14.5.3
menentukan kuasa ke atas
kerja yang dilakukan.

B4D16E1 (14.4.3) & (14.5.3) *


Menentukan kerja dilakukan dan kuasa
dengan menggunakan rumus melalui
aktiviti.

14.6.1
Memerihalkan bagaimana
kehidupan jika daya tidak
wujud.

24

BAB 8 : SOKONGAN DAN GERAKAN

MINGGU

OBJEKTIF

36
(4/10 10/10)

15.1
Memahami
sistem
sokongan
dalam haiwan.

CADANGAN
AKTIVITI
Mengumpul maklumat dan
membincangkan pelbagai sistem
sokongan bagi:
a) haiwan vertebrata darat dan
akuatik.
b) haiwan invertebrata darat dan
akuatik.
Menjalankan perbincangan
tentang yang berikut:
a) persamaan dan perbezaan
antara sistem sokongan haiwan
vertebrata darat dan akuatik.
b) persamaan dan perbezaan
antara sistem sokongan haiwan
invertebrata darat dan akuatik

37
(11/10 17/10)

15.2
Memahami
sistem
sokongan
dalam
tumbuhan.

Menjalankan kajian lapangan


untuk mengkaji pelbagai sistem
sokongan bagi tumbuhan.
Menjalankan aktiviti untuk
mengelaskan tumbuhan
berdasarkan sistem sokongannya

HASIL
PEMBELAJARAN

EVIDENS
PENTAKSIRAN

15.1.1
Menerangkan sistem sokongan
haiwan vertebrata dan pelbagai
sistem sokongan haiwan
invertebrata.

15.1.2
Membanding dan membezakan
haiwan vertebrata dan pelbagai
sistem sokongan haiwan
invertebrata

B3D20E1 (15.1.2 , 15.1.3)


Membanding
beza
pelbagai
sistem
sokongan haiwan :
vertebrata darat dan akuatik.
invertebrata darat dan akuatik.

15.1.3
Membanding dan membezakan
sistem sokongan antara
haiwan invertebrata darat dan
akuatik.

15.2.1
Menerangkan pelbagai sistem
sokongan bagi tumbuhan
berkayu dan tidak berkayu.

B4D17E1 (15.2.1 , 15.2.2)


Menerangkan pelbagai sistem sokongan
tumbuhan dan membuat pengelasannya
melalui kerja lapangan.

15.2.2
Mengelaskan tumbuhan
berdasarkan sistem sokongannya.

25

BAB 9 : STABILITI

MINGGU

OBJEKTIF

38
(18/10 24/10)

16.1
Memahami
bahawa
pusat graviti
mempengaruhi
kestabilan.

CADANGAN
AKTIVITI
Menjalankan aktiviti untuk
mencari titik keseimbangan
bagi bentuk sekata dan tidak
sekata.
Menjalankan aktiviti untuk
menyiasat bagaimana pusat
graviti mempengaruhi
kestabilan objek dengan
memanipulasikan:
a) tinggi.
b) luas tapak.
Membincangkan hubungan
antara pusat graviti dan
kestabilan.

HASIL
PEMBELAJARAN

EVIDENS
PENTAKSIRAN

16.1.1
Menentukan titik keseimbangan
bagi bentuk sekata dan tidak
sekata.

B4D18E1 (16.1.1, 16.1.2)


Menentukan titik keseimbangan bagi
bentuk sekata dan tidak sekata serta
hubungannya sebagai pusat graviti objek
melalui aktiviti.

16.1.2
Menghubungkait titik
keseimbangan sebagai pusat
graviti objek.

16.1.3
Menghubungkait pusat graviti
dengan kestabilan objek.

B4D18E2 (16.1.3)
Menghubungkait ketinggian dan luas tapak
dengan kestabilan objek melalui aktiviti.

B3D21E1 (16.1.3)
Menyatakan hubungan antara pusat graviti
dengan kestabilan objek.

39
(25/10 31/10)

16.2
Menghargai
kepentingan
kestabilan.

Mengadakan sesi sumbangsaran


tentang cara meningkatkan
kestabilan.
Menjalankan aktiviti seperti membuat
projek atau permainan untuk
membina model yang mengaplikasi
konsep kestabilan.

16.2.1
Mencadangkan cara meningkatkan
kestabilan objek di sekeliling
mereka.
16.2.2
Menerangkan
dengan
aplikasi
kestabilan
kehidupan.

B6D5E1 (16.2.1 , 16.2.2)


Menghasilkan projek atau alat permainan
yang mengaplikasikan konsep kestabilan.

contoh
dalam

26

BAB 10 : MESIN RINGKAS

MINGGU

40
(1/11 7/11)

OBJEKTIF

17.1
Menganalisa
tuas.

CADANGAN
AKTIVITI

HASIL
PEMBELAJARAN

EVIDENS
PENTAKSIRAN

Membincangkan bagaiamana
daya yang kecil mampu
mengangkat beban yang berat
dengan menggunakan tuas.

17.1.1
Menyenaraikan objek di sekeliling
mereka yang menggunakan prinsip
tuas.

B1D4E1 (17.1.1)
Menamakan objek yang menggunakan
prinsip tuas

Membuat pemerhatian tentang


alat yang menggunakan prinsip
tuas.

17.1.2
Menyatakan apa yang boleh
dilakukan oleh tuas.

Mengenal pasti beban, daya dan


fulkrum, dan seterusnya
mengelaskan sistem kepada tuas
kelas pertama, kedua dan ketiga.

17.1.3
Mengenal pasti beban, daya dan
fulkrum dalam tuas.

Membincangkan bagaimana
manusia mengaplikasi prinsip
tuas untuk mengatasi beban
yang berat.
Membincangkan momen daya
= daya X jarak tegak dari pangsi
ke daya.

B3D22E1 (17.1.3 , 17.1.4)


Menentukan kedudukan beban, daya dan
fulkrum serta membuat pengelasan tuas.

17.1.4
Mengelaskan tuas.

17.1.5
Menerangkan maksud momen
daya.

B4D19E1 (17.1.5)
Menghubungkaitkan momen daya dengan
daya dan jarak melalui aktiviti.

17.1.6
Menyelesaikan masalah berkaitan
tuas.

B3D22E2 (17.1.6)
Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan tuas.

Menjalankan aktiviti untuk


menunjukkan hubungan momen
daya dan hasil darab daya dan
jarak.
Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan tuas dengan
menggunakan rumus berikut:
Beban (N) X jarak beban dari
fulkrum (m) = Daya (N) X jarak
daya dari fulkrum (m)

27

MINGGU

OBJEKTIF

41 - 42
(8/11 211/11)

17.2
Menghargai
usaha
inovatif dalam
mereka bentuk
mesin untuk
memudahkan
kerja.

CADANGAN
AKTIVITI
Menjalankan projek untuk membina
alat menggunakan prinsip tuas.

HASIL
PEMBELAJARAN

EVIDENS
PENTAKSIRAN

17.2.1
Mereka bentuk atau mengubahsuai
alat yang menggunakan prinsip
tuas

B6D6E1 (17.2.1)
Menghasilkan model yang menggunakan
prinsip tuas.

28