1

زاریش هاگشناد
راتسرپ تیلوئسم
یقداص رتکد یاقآ بانج
یصاصتخا یازج قوقح
یسان !رج " ازج قوقح #را یسانراک $%قم
یدارم &ی'ار
زییاپ 1388
2
(تسر)*
............................................................................................................................همدقم - 5
+"ا ,-.
( /ای0ک
..............................................................................................یراتسرپ و راتسرپ ه!یرا" - #
............................................................................ایند رد یراتسرپ $%&'" و ریی(" ه!یرا" - #
..........................................................................................................)*سا رد یراتسرپ - #
..........................................................................................................+اریا رد یراتسرپ - 8
..........................................................................+اراتسرپ زا +ارا,ی- .تیا/ران 012 .سرر- - 8
...................................................................................................................3ا4 012 8
......................................................................................................................)ا2 012 5
....................................................................................................................6ی7&89م - 1:
...........................................................................................................+ا;د&; 6یا/ر - 12
.............................................................................................................ر9,< 6یا/ر - 12
.........................................................................................................=<> .?دنام @ق2 - 12
!"د ,-.
(را1ی. قوقح
.............................................................................................................+ارا,ی- A&قB - 1C
........................................................................................................را,ی- A&قB ه'ی% - 1C
......................................................................................................را,ی- A&قB ر&ش=م - 1C
.......................................................................................................+امرد زا Dا=تما EB 15
!وس ,-.
( راتسرپ " 2و3ا*
............................................................................................................F69یG +&ناH - 1#
..............................................................................................ن&ناH $راIن یاJنامزاس - 1#
............................................................................................راتسرپ یار- +&ناH 6ی,<ا - 18
..............................................................................................+اراتسرپ .ن&ناH KیاLو - 18
.............................................................................................+اراتسرپ KیاLو .سرر- - 2:
..........................................................................................................یراتسرپ ریدم 2:
.............................................................................................................رزیاو رپ&س 2:
..............................................................................................................راتسرپ رس 2:
...................................................................................................................راتسرپ 21
!را)4 ,-.
(یراتسرپ یا%خ " 56ارج
......................................................................................یا هMرB 3ا4 NیارO PاQ"را - 21
....................................................................................$اشراز? 6RS رد د&O&م Tینا&H - 25
....................................................................................TU1" EیرV زا Wشزپ $ار&تسد - 25
.......................................................+اراتسرپ 6JO زا راتسرپ .1م T,Xنا .H*4ا هما=ماIن - 2Y
...................................................................................................NیارO )ا9Hا KیراZ" - 2#
................................................................................ماIتنا K1!" و )رO [رتشا ه&Oو - 28
.................................................................................ماIتنا K1!" و )رO AارتMا ه&Oو - 28
1 اJن\ 3ا4 و )ا2 )&JUم ]یB زا ^*ت4ا_ ............................................................ 28
2 .ن&ناH ر`=2 ]یB زا ^*ت4ا_ .......................................................................... 25
3 .سرداد Tیی \ ]یB زا ^*ت4ا_ ........................................................................... 25
3
C ا< $ ازاXم aRV ]یB زا ^*ت4ا _ ..................................................................... 25
...................................................................................................Qشزپ ر&`H )ا9Hا - 3:
.VایتBا .- .......................................................................................................... 3:
."%اRم .- ............................................................................................................ 3:
."%اRم .- رد 6;راشم ......................................................................................... 3:
$راJم )د2 .......................................................................................................... 31
یدام $راJم )د2 ................................................................................................. 31
ی&=Zم $راJم )د2 ............................................................................................... 31
...........................................................................................ت7ود $اماIن 6یا2ر )د2 31
........................................................................................................یراتسرپ یاb4 - 3C
57نپ ,-.
(&8و.رم یا9 &ما3 :ی6آ
- ......................................................................................cراتسرپ A*4ا رایZم d +&ناH 3Y
- )اIن cا<هریدم $ای< و f7اZیار&ش cاg2ا fVاRgنا و cرادا $اU1!" ه- f?دیسر f14اد همان Tیی\
cراتسرپ .......................................................................$اU1!" ه- f?دیسر ه&'ن و $ای1h 3Y
..........................................................................................................$اU1!" Dا&نا 38
........................................................................................................اJ"ازاXم Dا&نا 35
.........................................................................................................$اررقم ریاس C:
.............................................................................................+اراتسرپ 6ی7&89م ه,ی- - C:
+اریا .م*سا یر&J,O یراتسرپ )اIن +امزاس - ................................................................ C1
- +اریا fم*سا cر&J,O cراتسرپ )اIن +امزاس داXیا +&ناH ................................................. C1
5; ,-.
(/اقر<تم
- _)راQم iا jی\k ه-اشم درا&م و راتسرپ ا- هb-ار رد .2رش ه189م د=G .................................... C5
- د=; .م ر&b4 +ا<>ا ه- ه; lاودتم lا&س د=G ................................................................... 5:
- یری? هXیتن ............................................................................................................. 51
............................................................................................................m4nم و a-ا=م - 53
C
(&م#قم
oاسا ر- و Wشزپ $ار&تسد ه- .گت9-او ای l*قتسا @9B ر- +اراتسرپ رو\ $را94 $امادHا p<وqپ Tیا رد
.6سا هدش .سرر- .م*سا $ازاXم +&ناH .م 6ی7&89م یاراد د=یا,نر&`H KیاLو )اXنا رد +اراتسرپ ر?ا
Wشزپ $رشاRم .Qشزپ ر&تسد و ه!9ن هGر? .دشا- Wشزپ $ار&تسد ا- هb-ار رد 6سا TQ,م ر&`H .دن&ش
زا .دزاس راتسرپ هO&تم ار ری`ق" $ار&تسد 6یا2ر )د2 $ر&r رد دنا&" .م Wشزپ اما 6سا P&9'م
ارOا ه&'ن زا .شان $را94 ر?ا sپ د==; .م یزیر همانر- ار $ار&تسد یارOا +اراتسرپ و +اتسرا,ی- .MرV
.ماIتنا و .ندم هR=O ر- هو*2 ه; د&ش .م 6-اS هد==; یزیر همانر- ای و هد==; ارOا راتسرپ 6ی7&89م دشا-
6یRRس هb-ار ه; د&ش .م 6-اS .نامز راتسرپ 6ی7&89م lاBر< ه- .ددر? زین یرUی; هR=O دOاو 6سا TQ,م
و Nیقت9م 6RHارم ریIن +اراتسرپ 0قت9مو یا هMرB $امادHا .د&ش $اRSا هدش دراو $را94 و راتسرپ 0ZM
زور- @Rس و )اXنا ار .شز&م\ درا&م اtسuر را,ی- ه; .یاO رد .د==; $را94 داXیا 6سا TQ,م زین vز&م\
$را94 راGد راتسرپ یا< vز&م\ رSا رد د=; $اRSا را,ی- هQن\ رگم 69ین Tما/ راتسرپ 6سا هدش $را94
و هیr&" 67اB ه; ا< vز&م\ +ا,< اttقیHد ه; د=; $اRSا دیا- را,ی- اریز 6سا یرا&شد را; هتR7ا ه; 6سا هدش
d.Mا;ان هدش هت4&م\ $امادHا ه; د=; $اRSا زین و هداد )اXنا ار 6سا هد&- راROا یواB و هتشادن هرواشم
یراتسرپ +ای&Xشناد $امادHا ه- aOار رگید ه189م .دنا هدش $را94 زور- @Rس و هد&- w1x ای و @سا=تمان
.-رم ر&تسد +ود- &Xشناد هQ=یا lوا .6سا 67اB ود یاراد د==; داXیا $را94 +ای&Xشناد $امادHا ر?ا .6سا
هر`R" ERV یو )ادHا 67اB Tیا رد .د=; .م )ادHا 3 هدام 255 هدام و Y1Y هRش یاb4 .م*سا $ازاXم +&ناH
6سا TQ,م و دش د<ا&4 6-اS یو یرUی; 6ی7&89م در&م @9B و .ندم d.ماIتنا 6ی7&89م و yی!ش" د,2
ر&تسد @9B ر- و &Xشناد )ادHا رSا رد $را94 ه; 6سا .نامز )ود 67اB .د=; ادیپ .ماIتنا 6ی7&89م .-رم
0قت9م $امادHا ه- aOار .-رم ر&تسد lوا Eشرد .دش 0zاH Eش ود .ت9یا- زین 67اB Tیا رد {دشا- .-رم
@9B و 6سا $ارا94 Tما/ و 6سا P&9'م رشاRم زا ی&Hا و @Rس .-رم در&م Tیا رد .6سا یراتسرپ
یا< vز&م\ &Xشناد ه; دیا,ن $اRSا هQن\ رگم دش د<ا&4 6-اS یو .ماIتنا 6ی7&89م و یرUی; 6ی7&89م در&م
Nت9یس یراO ^ر2 lاBر< ه- .6سا l&89م &Xشناد $ر&r Tیا رد ه; 6سا هدرRن راQ- .-&4 ه- ار هدش هzارا
ه; 6سا .نامز )ود Eش .6سا $اررقم 6یا2ر $ر&r رد ز&م\را; 6ی7&89م )د2ر- .=Rم d.شز&م\ یا<
دا&م ERV Wشزپ د&ش )اXنا .تسرد ه- ر&تسد ر?ا در&م Tیارد .6سا Wشزپ $ار&تسد ه- aOار .-رم ر&تسد
315 و 322 )اXنا .تسرد ه- ر?ا و 6سا $را94 +ارRO Tما/ 6zار- )د2 $ر&r رد .م*سا $ازاXم +&ناH
dهدیدنایز ی&س زا &Xشناد ری`ق" $اRSا $ر&r رد و دیا,ن &Xشناد هO&تم ار ری`ق" دنا&" .م Wشزپ د&شن
.-رم و 6سا @Rس زا ی&Hا رشاRم 67اB Tیا رد اریز د&ش .م $اRSا یو یرUی; و .ندم d.VاRgنا 6ی7&89م
دOاو 6سا TQ,م 6سا هد&Rن ر9یم &Xشناد ر&`H زا رSا aMر dیو $امادHا Nxری12 هQ=یا $اRSا |رش ه-
ERV د&ش رو\ $را94 0ZM @Q"رم +اتسرا,ی- .نامرد $اماقم ر&تسد ه- &Xشناد ر?ا .د&ش .ماIتنا 6ی7&89م
هدام 5# و l&RH 0-اH هاRتشا 612 ه- ر&م}م ر?ا اما دن&ش .م )&Q'م ر&م}م و رم\ .م*سا $ازاXم +&ناH
رما d&Xشناد ر?ا sپ .د&ش .م )&Q'م .7ام +ا,/ 64ادرپ ه- wقM د=; ارOا ار ر&تسد d+د&- .ن&ناHر&`"
ر&تسد +د&Rن .ن&ناH ه- N12 ا- راتسرپ ها?ر< .د&ش .,ن یو 0ماش هدام Tیا ~ا=•تسا د=; ارOا ار .-رم ریx
Wشزپ .ن&ناHریxر&تسد [ر" ه- KL&م .یاO رد راتسرپ هتR7ا dد&ش .م $ازاXم د=; ارOا ار +\ dWشزپ
هن و د=; .م TییZ" +اتسرا,ی- $اماIن ار +\ .گن&گG و )اXنا ه; دشا- یدرا&م ای ~ارOا ه&'ن ه- aOار ه; 6سا
0ی7د ه- Wشزپ .نامرد ر&تسد [ر" EB اما dد=; یرو\دای Wشزپ ه- ار یدرا&م دنا&ت- 6سا TQ,م اm7 .Wشزپ
هدام .6سا را,ی- رارسا یاشMا D&/&م رگید ]'- .درادن ار +د&- yHان ای w1x YC8 fم*سا $ازاXم +&ناH
ار +\ dfن&ناH درا&م ریx رد ها?ر< دن&شfم رارسا )ر'م د&4 هMرB ای 0(ش 6Rسا=م ه- هh fنا9h هی1h یار-
.د&ش .م زین یراتسرپ +ای-رم و +ای&Xشناد d+اراتسرپ 0ماش هدام Tیا داUم .6سا هدر; TییZ" رUی; د==h اشMا
.دری? fم ر- رد ار Nیقت9م ریxو Nیقت9م زا N2ا 3ا!شا در&م رد هدش 6Mایرد $ا2*Vا هی1h cرادزار Tیا
هدام ERV ها?داد در&م Tیا رد .د&ش +ارا,ی- در&م رد )رO رارQ" @Q"رم یراتسرپ 6سا TQ,م 5 +&ناH
زا ار یو lا(تشا a=م ر&تسد 6یم&Q'م T,/ دنا&" .م ریز wیارش د&Oو $ر&r رد .=یم}" $امادHا 3 ا" هام
@Rس ه- )رO dدشا- هدش )&Q'م +\ ه- زین *t RH ه; .تیا=O ای ه'=O ه- )ود را- PاQ"را .دیا,ن رداr lاس ود
+د&- [انرb4 و 6سا .,سر $اماقم هزاOا د=مزاین +\ ه- lا(تشا ه; دشا- .1(ش ای هMرB @9; ه- lا(تشا
د=ت9< lا(تشا a=م ر&تسد wیارش dNJتم هیBور و lا&Bا و Dا/وا
5
+"ا ,-.
$ای1;
Y
یراتسرپ " راتسرپ &=-6را>
dاJیرا,ی- lرت=; رد وا pقن ه; 6سا .نامرد .تشادJ- یاJتRHارم Nی" یاg2ا Tیر" یدی1; زا .Qی یراتسرپ
دییا" در&م Tی&ن .Qشزپ N12 +ا?رز- ی&س زا یرا,ی- .2ا,تOا و .ناور و .Bور d.,9O یاJتیا,B 6RHارم
.6سا هتMر? رارH
.6سوا یزاس هدام\ و &Oددم ا- |اR"را یرارHر- و vز&م\ l&89م .نامرد $امد4 ر- هو*2 راتسرپ
.6سا هدر; TییZ" یراتسرپ KیاLو هbیB رد ار NJم ^د< راJG +اراتسرپ .11,7ا Tی- a,Xم
1 6شادJ- یرارHر- و د&RJ- درRشیپ -
2 ا< یرا,ی- زا یریگشیپ -
3 .تسرد=" €UB -
C را,ی- •نر و درد TیQ9"و E-اb" رد 0یJ9" -

ای3د رد یراتسرپ /?و@> " رییA> " &=-6را>
.د&- هدا&نا4 زا یارادJگن و 6LاUB یار- .2ا,تOا 6مد4 D&ن Wی یراتسرپ ‚یرا" یادت-ا زا
.دش زاx\ +ارا,ی- یار- رVا4 +ا=ی,Vا و .تBار +در; N<ارM و دارMا .تم*س یار- 0یا," ا- یراتسرپ و
اJن\ زا 6RHارم +ارا,ی- +امرد ا- +امز,< d6سا +اریا و +اJO @V ƒرز- a-ا=م زا .Qی ه; ید=< @V رد
[اپ d6U2 د=نام ."ایr&`4 +اراتسرپ یار- .6سا هتMر? $ر&r دندش هدیمان راتسرپ ا<دZ- ه; یدارMا wس&"
.د&- )ز% .یوراد 3ا&4 ا- .یا=ش\ و .,شG
یراm? هیاپ ار )درم 6م*س یاق"راو €UB oاسار- یراتسرپ هU91M Tی7وا Tی&ن راتسرپ .نا- 0گ=یتیان sنار&1M
.در;
+د=7 oام&" Tس +اتسرا,ی- رد 0گ=یتیان .شز&م\ سردم رد ار یراتسرپ vز&م\ هتMای +امزاس همانر- Tی7وا وا ۀ
. در; داXیا

!Bسا رد یراتسرپ
6ی,<ا زین )*سا Tید و دراد د&Oو .نا9نا ر< داJن و $رbM رد +انا&"ان ه- W,; و +اBورXم زا یراتسرپ
هی\ رد .6سا 0zاH را; Tیا یار- یا هqیو 32 هZماO ه- و د=; هدنز ار یدرM s; ر< 6سا هدم\ هدzام هر&س
.6سا هدر; هدنز ار )درم ه,< ه; 6سا Tیا 0•م دنادر? ر- +ا9نا v*"رپ
.دندر; .م 6;رش یراتسرپ $امد4 رد +ا,19م +انز و _3kرRمایپ +ادنا4 +ا&نا- +انا,19م یا< „=O رد
0,2 ه- 6RHارم Tیمود`م و TیBورXم زا *-ر; „=O و )*سا ردr یاJگ=O رد زین _ok @=یز $رgB
.6سا هتMر? )ان راتسرپ زور _okیرR; @=یز $رgB د7&" زور +اریا ام ر&ش; رد اm7 6سا هدرو\

#
2ار6ا رد یراتسرپ
دودB 1:: ه- را;&Qین و ری4 دارMا )از2ا +\ یر<اL ^اد<ا ه; در; را; ه- Dورش و دش ریاد .=,Xنا 0RH lاس
lاس رد .د=تشاد رارH .=ییاپ در رد یراتسرپ $امد4 رIن زا ه; د&- .Q7ا,م ۀ 125C Tیت9!ن .9,ش یرX<
lاس رد d6Mای pیاش? هیمورا رد یراتسرپ هاگشز&م\ 125# $ر&r ه- +ارJ" رد یراتسرپ vز&م\ زین
lاس رد .6Mر? 0Qش .,سر 1311 lاس رد d +اد,< و هاشنامر; رد .ناتسرا,ی- رد 1315 و زیرR" d+ارJ" رد
lاسرد dدJشم 131Y lاس رد d د=ت4ادرپ راتسرپ 6ی-ر" ه- زاریش رد یراتسرپ هسردم 1315 67ود v*" ا-
."امدقم یار9شناد رد یراتسرپ هسردم Tی7وا 6Hو رد دش )اXنا +انز +اتسرا,ی- رد .1,2 یا<را; و sیسا"
lاس 1315 6'" و 6شاد هدJ2 ر- .ناریا رUن Wی ار +\ 6یریدم ه; هدش pیسا" سردم +انز +اتسرا,ی- رد ۀ
lاس رد د&- „=<رM هرادا $راIن 132: lاس d6Uن 6;رش یراتسرپ .7ا2 هسردم 132# یراتسرپ هسردم
lاس d .تشJ- دیJش هاگشناد 1328 +اراتسرپ .تسرپرس 6'" و هدش sیسا" d+ارJ" هاگشناد یراتسرپ هسردم
$%&'" .گ=<رM P*قنا .7ا2 یار&ش 0یQش" ا- .م*سا د=,<&Qش P*قنا زا sپ دندر; راQ- Dورش .Oرا4
0یدR" یراتسرپ یا< هدQشناد ه- یراتسرپ oرادم زا یدادZ" و دش داXیا .U1ت!م یا< هrر2 رد یریگ,شG
$ازراRم و .م*سا P*قنا ا- +امز,< +اراتسرپ 6Mای همادا Wیمدا;\ 0Qش ه- یراتسرپ vز&م\ و دندش
هQیر&V ه- دنداد .م هzارا TیBورXم و +&ی-*قنا ه- یا هدنزرا $امد4 د&4 ر,ت9م یاJتی7اZM )اXنا ا- .مدرم
ه- رداH .?دا&نا4 +اوارM $*Qشم Nxری12 +اراتسرپ زا یدادZ" دم\ و 6Mر a=م $رارقم 612 ه- زا …ور4
.یاJ<ور? ه1,O زا هرا&,< +اراتسرپ oدقم DاMد +ارود رد Tی=,< .دند&Rن .7ا&تم یا<زور یار- +اتسرا,ی-
ر- یدادما ردا; و +اراتسرپ د&- .BورXم اO ر< و د=تشاد ا< هJRO )دقم |&b4 رد یر,ت9م ر&gB ه; دند&-
ردو د=تMاتش TیBورXم W,; ه- wیارش Tیر" 6!س رد و .یار'r یاJناتسرا,ی- رد dدند&- ر/اB یو Tی7ا-
.دندر; P*قنا Nیدق" یرای9- +ار?را•یا و ادJش زین +اراتسرپ هار Tیا زین ر&ش; †bس یاJناتسرا,ی- +اراتسرپ
.دنادیم )اXنا +اO و lد ا- ار اسرM 6HاV یا< 6Uیش و دند&- هOا&م ‡ورXم دB زا pی- )اBدزا ا-

(2اراتسرپ Cا 2ارا1ی. یت6ا'را3 D0E یسرر.
( Fاخ D0E
1 ˆ ای .Qشزپ A*4ا N12.دشا- .م ]'- در&م 0ما2 Tیرت,Jم +ا&=Z- هرا&,< یراتMر 0ما&2 _ ‰Š‹Œ•Ž•
ˆŠ•‘Œ• ار هتشر Tیا 0ی`'ت7ا ’راM یراتسرپ هMرB vز&م\ $ا2&/&م Tیر" .یا=- ریز زا .Qی +ا&=2 ه-
ی&س زا @سا=م در&4ر- و دا,ت2ا و +ا=ی,Vا ا- &O ددم +\ را=; رد ه; دیا,ن .م .7&rا 6یا2ر ه- KL&م
یا<راتMر ه&'ن رد 014 هن&?ر< اتسار Tیا رد و د=; .م 6Mایرد ار یراتسرپ و .تRHارم $امادHا د&4 راتسرپ
.د<د رارH د&4 DاZش7ا 6'" ار یراتسرپ 6RHارم TیرتJ- و Tیر" .,12 دنا&" .م یدرM Tی-
2 یراتسرپ sیورس هzارا رد aH&" داXیا ]2ا- .r&`4 یاJناتسرا,ی- رد 3&`!- +امرد ه=یز< pیازMا _
یو +ا<ار,< و را,ی- ی&س زا l\ هدیا و 0ما; $امد4 6سا&4رد و هدش KیرZ" یا< درادناتسا دB زا pی-
.دیا,ن .م N<ارM ار 6یاQش زور- ه=یمز D&/&م Tیا ه; ددرگیم
3 و .,9O .گت94 داXیا ا- .7ا&تم 6Uیش د=G رد ر&gB ا- +اراتسرپ .7ام Tیما" )د2 و یدا`تHا زاین _
ددرگیم +ارا,ی- Dورشم و .قb=م یا< هتسا&4 ه- ‚ساپ رد راX=J- ان و ^راZتم ریx یاJش=;او @Rس .Bور
.ددرگیم 6یاQش زور- زاس ه=یمز د&4 ه;
8
C یا<درادناتسا 6یا2ر )د2 و .ت7ود یاJناتسرا,ی- رد KیZ/ $امد4 هzارا ا- +ارا,ی- .=ی- د- و .U=م 6ی=<> _
هzارا .گن&QG زا $ر&r Tیا رد +ارا,ی- و.د&ش .م +اتسرا,ی- زا 6یا/ر +ود- [ر" ه- رX=م .Qشزپ
ه2&,Xم ه- یداقتنا vرگن ا- هرا&,< wیارش Tیا رد و هتشادن .<ا?\ د&4 یرت9- $دم .V رد P&1bم $امد4
.د&شیم هت9یرگن
5 دیدJ" و &Oد&س +ارا,ی- هداUتسا ~&س ه- رX=م .Qشزپ ردا; .2ا,تOا و یدا`تHا l\ هدیا اتR9ن 6یZH&م _
a1bم 0=سرپ .ن&ناH $ا2*Vا +د&- N; زا یو +ا<ار,< ای +ارا,ی- زا هور? Tیا.ددرگیم یزیرور-\ ه- +اشیا
@Rس یراتسرپ ردا; vز&م\ و .<ا?\ ا- +ا&تیم 6سا .Jید- ه; د=یا,ن .م دیدJ" ه- )ادHا ری9م Tیا زا هm7 و هد&-
.دیدر? هدش داXیا $*Qشم 0-اقم رد 6مواقم و †ی'r درQ1,2 6ی&ق" و $اRS
Y هQی&'=- دشاRیم ر&ش; †bس رد •یار $امادHا زا .Qی یراتسرپ و .نامرد ر&ما رد زاXم ریx یاJت7ا4د _
ا- KیاLو هbیB زا …را4 .یاپرس یا< .BارO .تB و .نامرد .Qشزپ $امادHا )اXنا ا- +اراتسرپ زا .4ر-
6یم&Q'م و 6یاQش ‡رV ه- رX=م را,ی- رد ه/را2 داXیا 1:: زا و ددرگیم هتMر? )اXنا )ادHا 0-اقم رد “
ه; یراتسرپ .``!" Kی1Lو )اXنا ا- ...و رایJ- W,; dرایJ- د=نام یراتسرپ ردا; Tییاپ یا< هدر رگید ی&س
را,ی- ه- @یس\ ا- دشاRیم +اتسرا,ی- یراتسرپ $امد4 Nیقت9م .<ا?\ و 6سا&4رد ا- درا&م زا .4ر- رد هناUساتم
.دندرگیم .یاgH N;ا'م رد یراتسرپ ر&`H یا< هدنورپ ری?رد
# +اشیا +دش ری?رد ه- رX=م .ش&Jی- ای و .BارO Nی" زا ی&g2 +ا&=2 ه- 0,2 Aا"ا رد +اراتسرپ lا(تشا _
+اراQ,< رگید wس&" +ارا,ی- .یا,=<ار.ددرگیم 0,2 Aا"ا رد هدش )اXنا $امادHا زا 6یاQش یا< هدنورپ رد
aOارم رد .Qشزپ ر&`H یا< هدنورپ ‡رV و داXیا رد رگید 3ا4 012 زا ...و 6یاQش ‡رV 6JO راتسرپ
.دشاRیم .ماIتنا و .یاgH
( !اE D0E
1 در&م رد .ناسر D*Vا رگید ی&س زا و را,ی- A&قB ر&ش=م ا- )درم .یا=ش\ و )درم .<ا?\ †bس pیازMا _
D&ن رد )درم رتشی- 6Hد ه- رX=م دیارO و ا< هناسر wس&" +\ )*2ا و .Qشزپ یا< ."%اRم .- و $اU1!"
ه- رX=م .نامرد و .تRHرم یا< درادناتسا 6یا2ر )د2 ه; د&- د<ا&4 .Jید- و.6سا هدش .ناتسرا,ی- $امد4
.دیدر? د<ا&4 6یاQش ‡رV
2 EیرV زا دم\رد @9; ه- درQیور یا< ه=یمز هZماO یدا`تHا $*Qشم و )درم .R9ن دم\رد +دم\ Tییاپ _
.د=Qیم داXیا ار ر&;mم
3 دنا&تیم دB زا pی- .یا,=;رز- و +\ ه- +دز Tمادd D&/&م ‡رV رد دیارO هqی&- .م&,2 یا< هناسر pقن _
.دشا- رS&م در&م .- یاJتیاQش +در; N<ارM و .=ی- د- داXیا رد
ر- 0rا Tی&ن pناد ا- +\ .ماگ,< و یراتسرپ N12 +وزMازور یاJتMرشیپ د&Oو ا- ری4ا +ای7اس ا" هGر?ا
هدش .,ن هت9یرگن 0قت9م هدیدپ +ا&=2 ه- +امرد ری9م رد یراتسرپ یا هMرB یاb4 و هد&- Wشزپ 6ی7&89م
ا-d +امرد دنور رد د&4 0قت9م 6یZH&م و .,12 ی%او هاگیاO ر- یراتسرپ هZماO روا- و داقت2ا ا- .7و 6سا
ار +&ناH دیا- +اراتسرپ oاسا Tیا ر- و هدش هد&ش? رما Tیا رد یدیدO 0`M رس یراتسرپ )اIن +امزاس ‡اتتMا
ای .ن&ناH d یا هMرB $*Qشم ا- در&4ر- رد د=شا- رداH ا" هد&,ن .ق1" د&4 را; یدO راز-ا و 0rا +ا&=Z-
یزاس ا=ش\ رد یراتسرپ )اIن +امزاس هاگیاO +ایم Tیا رد.د=یا,ن )ادHا +\ 0B ه- یرتشی- +ا=ی,Vا ا- .H*4ا
5
اUیا .یاز9- pقن T1شیا هqیو هاگیاO +ای- و .تRHارم یاJتی7&89م ‡رش d .ن&ناH Kی7اQ" و KیاLو ا- د&4 هZماO
.د&,ن د<ا&4
( تیلوئسم
$راR2 ^دارتم Tی"% cا=Zم رد ”Š•–—˜•Œ™Œ•Œ•š k +د&- &گ!ساپ cا=Zم زا ه; دریگیم رارH ”Š•–—˜•Š _
+د&,ن دراو )د2 رد y!ش fن&ناH Kی1Q" زا 69"راR2 6ی7&89م fندم و fH&قB cا=Zم رد. د&شیم Eتشم
$راR2 ا- ^دارتم 6ی7و&9م زین f2رش و fJقM cا=Zم رد . Nیقت9م ریx ای Nیقت9م $ر&`- cرگید ه- رر/
. د=ما=یم Tما/ ای lو&9م دریگیم رارH وا هدJ2 و هم> ر- 6ی7&9م ه; ار f9; و 6سا هدش هتMر? راQ- +ا,/
*•م د&شیم Nی9ق" fما9Hا ه- Nی=; KیرZ" cا هدود'م و هز&B هG رد ار 6ی7&89م cا=Rم هQ=یا ه- هت9- 6ی7و&9م
رد ای و .د&شیم Nی9ق" fzازO ای cرUی; و fندم ای fH&قB هد,2 p!- ود ه- 6ی7و&9م cراmگن&ناH هز&B رد
cداد رارH ریx 6ی7&89م و cداد رارH 6ی7و&9م N9H ود ه- Nینا&تیم 6ی7و&9م Pا- رد هدارا pقن و ریSا" هز&B
f2ا,تOا › fسایس › f=ماg" › fVاRgنا › cرادا › fH*4ا 6ی7&89م 6سار&b=ی,< Nیzا,ن هراشا cرJH ای
.. و
6ی7&89م +ا&=2 6'" A&قB N12 رد ودراد ار د&4 3ا4 wیارش +ا;را و 6ی7&89م زین fQشزپ N12 هز&B رد
fQشزپدیقM داتسا ه1,O زاk A&قB N12 و fQشزپ N12 دی"اسا زا fgZ- هتR7ا .دریگیم رارH ]'- در&م fQشزپ
]'- Tیا ا< 6یم&,9م و fن&ناH @V l&rا Pات; رد _cزرد&? زرمارM رت;د +اریا fن&ناH fQشزپ ای fیا=O
. 6سا هدر; ‡رbم fQشزپ $ار&`H +ا&=2 6'" ار
{$امد4 هیارا )اIن رد راتسرپ هاگیاO
ز;ارم رد را,ی- و N7اس دارMا ه- ار ."امد4 3ا4 یاJ"راJم و pناد زا هداU=سا ا- ه; 6سا یا هMرB یراتسرپ
Wی Tتشاد{0ماش ه; 6سا هدش یراm? هیاپ هMرB Wی رد د&O&م یا<رایZم oاسا ر- و د<د .م هیارا K1ت!م
رارHdا<درادناتسا TییZ" 6JO یا هMرB +امزاس TتشادdA*4ا Pات; Tتشادdی&H $امد4 هیاراdی&H .,12 هیاپ
.l*قتسا Tتشادdp<وqپ و $اقیق'" +ایرO رد Tتشاد
{6سا هدش y!شم یراتسرپ را; رد NJم ^د< راJG دراد د&Oو راتسرپ را; زا ه; .UیراZ" ه- هO&" ا-
1 ید&RJ- درRشیپ_
2 یرا,ی- زا یریگشیپ_
3 .تسرد=" €UB_
C E-اb" رد 0یJ9"_
و pناد یاراد دیا- pی&4 aیسو و K1ت!م یاJشقن یارOا و A&M ^اد<ا ه- .-ایتسد یار- راتسرپ lاB
یار-و دشا- اش&; +ا هZس&"و 6Mرشیپ 6JOرد هMرB Tیا .یای&پ د=یارM TتMر? رIن رد ا- و دشا- .یاJ"راJم
.ت9یا- $امد4 6یUی; Tی,g"
.دیا,ن @1O ار هZماO دا,ت2ا دنا&ت- p"امد4و دشا- lرت=; 6'"
0ماش ه; یراتسرپ د=ی\رM زا هداUتساو .=ی7ا- یاJتی7اZMdا<رادناتسا EیرV زا رگم د&- د<ا&!ن ر9یم راQ=یا
دشا- .م +ارا,ی- +امرد ای 6یا,B یاتسار رد .-ایشزرا )اXناو یرا,ی- ا- یرا?زاس œاق"را 6JO رد $امادHا
دنا&تیم .نامرد $امادHاو د=Qیم یرا,ی- زا یری?&1Oو .تم*س €UB ه- W,; .تیا,B $امادHا +ایم Tیارد d
د&ش &O ددم .تم 1س +دینادر? زا- و +دش P&4 œاق"را @O&م ۀ
KZ/ d .(ی1R"و د=!R7 •ی<و 6سا را,ی- راIتناو A&قB وزOو ریز?ان p!- را,ی- یار- P&4 6یUی;ا- 6RHارم
.د=; .,ن +ارRO ار +اتسرا,ی- رد .``!" 6žRHارم
0'م یار- .Mا; یاO د&Oو دم \را; و P&4 TتMر?رارHرارH زرV ا- .Mا; رادق,- .QیزیM $*یJ9" د&Oو
رس و یرت9- +ارا,ی- 6JO p!- رد 6Bارتسا یار- )ز% $*یJ9" .ندیماش \ P \ d67ا&"و .ی&شتسد d راIتنا
.6سا یرور/ د=; داXیاار +ارگید و +ارا,ی- pیاس\ ه; ."*یJ9" ریاسو .zاپ
و Pارb/ا @O&م ه; د&ش )اXنا ر,ت9م v*" دیا- +ارا,ی- +امردو yی!ش" یار- یروا=M ر- رت9ی- دی;ا" ا-
. د&شن +ارگید .نارگن
1:
هت4ا=ش +اراتسرپ ه1یس&- ه; 6سا .سا9Bا را,ی- یاJتسا&4رد و .ناور یا<زاین دشا- هGر< یرا,ی- 6یZ/و
اJن\ هرا- رد .=شور $واgH و دنریگ- دایار را,ی- یا<زاین .-ایزرا زرV یراتسرپ +ا=;را; دیا- و د&شیم
.د=شا- هتشاد
.م هد==; TییZ" هق1B Tیا رد +اراتسرپ $امد4 .?درت9? 0ی7د ه- و دراد یا هqیو هاگیاO .Qشزپ Nی" رد راتسرپ
و 0یJ9" 6JO sRیا=م یاJتrرM یاراد .نامرد d.تشادJ- 6RHارم Nی" اg2ا زا Wیر4 زا pی- راتسرپdد=شا-
هیارا رد ه; د=ت9< .<ور? زا .یزO +اراتسرپ دش ر;> ه; ر&bنا,<.دشا- .م +ارا,ی- A&قB +در,ش )رت'م
ا" د=; .م N<ارM اJن\ یار- ار .ناوارM یاJتیZH&م رما Tیا و دنراد 6;راشم +ارا,ی- زا Wیر< ا- 6RHارم
راتسرپ.د=ی&گ- .Qشزپ $امادHا )اXنا در&م رد ار .قیاقB و د=<د vز&م\ +ان\ ه-dد==; a1bم ار +ارا,ی-
رپ. دراد ار .یاmx دا&م ^ر`م درا&مو .یاmx 3ا4 NیŸر زا را,ی- +در; ها? \ یار- .ناوارM یاJتrرM
$ ارSا ^ر`م رادقم d هدش هداد یا<وراد D&ن زا ار را,ی- دنا&" .م د<د .م وراد را,ی- ه- ه; یراتس
+&4 راشM d را,ی- $رارB هOرد در&م رد .قیHد $ا2 *Vا دنا&تیم راتسرپ . د=; a1bم اJن \ .RناO را&2
.د<درارH را,ی- رایت4ارد ار اJشیامز \ •یاتنو
در&مرد درM 6ی7&ی9م و دشا- +ارا,ی- ه- .'ی'r .ناسر D*Vا @O&م دنا&تیم A&M یراتسرپ $امادHا
Nی,`" رد اروا یرات!مد&4و l*قتسا یرا,ی- 6یZ/و زا درM .<ا? \ Tیار-ا=- . د-ای رتشی- NیQ'" pتم*س
.د<د .م pیازMا .Qشزپ یاJیری?
را,ی- د&O&م 6یZ/و دنا&" .م 6سا را,ی- ا- هدنری? oا," د رM Tیر"دیUم و TیرتQیدزن راتسرپ ه; .یاXن\ زا
Tیر4 \ ه; دراد هUیLو راتسرپ دراmگ- )ارتBان امرد 6Mایرد ای Dا=تما رد را,ی- EB ه- Tی=,<و دی&گ- وا ه-ار
+ایم رد دراد ی رتشی- 6ی1-اH و .<ا? \ ه; یدرMا- ار را,ی- $ *Qشمو د<د رارH را,ی- رایت4ا رد ار $ا2*Vا
d ا<رایZم d اJشزرا اJن \ رد ه; د=یR- [ راد" ار .bی'م d اJتRHارم هیارا T,/ دیا- راتسرپ Tیار-ا=- d دراmگ-
. د&ش هدر,ش )رت'م د ارMا ی &=Zم یا<روا- و Pاد \
lاس رد 6شادJ- .ناJO +امزاس 1555 { د=Qیم )*2ا
oرتسد رد EیرV Tیا زاو d دارMا oرتسد رد دیا- ه; 6سا .ناسر $امد4 همانر- Wی .Qشزپ یاJتRHارم
دشا- N9Oو ‡ور .تسرد=" €UBو œاق"را ر&I=,- )ز% .2رM $امد4و .Qشزپ $ *یJ9" ه,<و دشا- هZماO
هدا2ا d یرا,ی- زا یریگشیپ TتMر? رIنرد ا- دارMا .?دا&نا4و .2ا,تOا d .Qی زیM wی'م همانر- Tیا رد دیا-
6یUی; ا- را,ی- زا 6RHارم d A&M درا&م TتMر? رIنرد ا-.ددر? ر&I=م y!ش .نا&"ان KیU!"و .تسرد="
یار- )ز% $*یJ9"و @سا=م .=M $ازیJX" [راد" . دی \ .م 6سد- 0ی> ری-اد" 6یا2ر ا- +اتسا,ی- رد P&1bم
+ورد یا<در; را; +&?ان&? Dا&نا یار- + \ رد ه; .نامزاس رات4اس d +اتسرا,ی- ^اد<ا زا .ناRیتشپ
. د=شا- +% &ی9م .ی&گ!ساپ )ز1ت9مو ه دش هداد yی`!" @سا=م 6ی7&9م +اتسرا,ی-
.Mا;و .Qشزپاریپ +اد=مرا; d یراتسرپ +ا=;را; +اQشزپ wس&" هدش هیارا 6RHارم +د&- .Mا;زا )وادم دیدزا-
..ناتسرا,ی- یاJتی7اZM ریاس ه1یس&- 6RHارم زا .ناRیتشپ +د&-
{+امرد ه- 6یا/ر
6یا/ر و 6سا .ن&ناH ریxd.ZHاو یاJ9ناŸروا +&G یدرا&م رد زX- وا 6یا/ر +ود- را,ی- Wی +امرد
.6سا .ماز7ا .نامرد ر< زا 0RH را,ی-
.=,/ 6یا/ر
1
†یرr ای
2
ه; Tسا .تیا/ر .'ی&1" ای .=,/ 6یا/ر.دشا- .<اUش ای P&تQم دنا&" .م
یاJتRHارم 6Mایرد ای sن%&Rم\ 6سا&4رد یار- را,ی- .=U1" oا,"{*•م.د<د .م +اشن د&4 0,2 ا- ار +\را,ی-
رد اr&`4 را,ی- زا .<اUش 6یا/ر m4ا هتR7ا.دراد راRت2ا هدش اgما )رM Wی هزادنا ه- اJتیا/ر Tیا.یراسرپ
رد ه; 6سا Tیا رد P&تQم 6یا/ر هدیاM اJ=" و دراد ار P&تQم 6یا/ر vزرا +ا,< رRتZم د<اش ر&gB
ای را,ی- زا هما=تیا/ر )رM .1ZM .نامزد ز;ارم رد هb-ار Tیا رد.دش د<ا&4 $اRSا ر"دوز 0Qشم داXیا $ر&r
.دراد د&Oو را,ی- Tس و 0,2 D&ن @9B ر- +اگت9-
)اگ=< ه; د==; ا2دا ادO 6سا TQ,م د=<د .م 6یا/ر و د=شا- هدر; ^ر`م p!- )ار\ یا<وراد ه; .rا!شا
را,ی- 6یا/ر l&RH زا 0RH 6سا رتJ- 0Qشم Tیا زور- زا یری?&1O یار-dدنا هتشادن 6یB*r 6یا/ر +داد
.د=یا,ن 6RS ار اJن\ )ا," و هدر; 0rاB Tیقی +امرد را&2 و 6ی<ام در&م رد را,ی- [رد زا
Nی,`" 0=سرپ و Wشزپ 6سا .9ناŸروا 6یZ/و ر?ا و د&ش .م هتMر? وا NیH 6یا/ر دشا- 69م را,ی- ر?ا
.دری? .م
(2اکدوک ت6ا'ر
1
Œ‰–•ŒŠ‹
2
Š¡–”Š••
11
ه; یدرا&م رد 3&`4 ه- و 6سا .ماز7ا Tید7او 6یا/ر sناŸروا aHا&م رد زX- +ا;د&; +امرد یار-
ریز +ا;د&; 18 درا&م رد رQم.6سا .ماز7ا ود ر< ردام و ردپ .=Zی .;د&; Tید7او 6یا/ر دنراد Tس l اس
رد.د&ش .م @9; 6یا/ر دشا- ها?\ ه; [د&; د&4 زا و Tید7او زا .Qی زا $ر&r Tیا رد ه; .9ناŸروا
.ددر? .م 0,2 [د&; هاMر ر&I=م ه- +&ناH ور,1H رد د=یا,ن 6یا/ر زا Dا=تما هدا&نا4 ه; یدرا&م
(رس19 ت6ا'ر
زا 6یا/ر TتMر? Tی,bم هار دراmگ- رSا دنزرM Tتشاد در&م رد درM .یانا&" یور ر- 0,2 ه&'ن ه; .ZHا&م رد
.6سا ر9,<
(ین9G 2اH#3ام IقE
.د=; .م یری? Nی,`" اJن\ یاX- NیH .?دنام @ق2 دیدش درا&م رد دارMا Tیا در&م رد
رد یو 6ماHا ه; دراد +\ ه- زاین را,ی- N< زا- 6سا هدش Tی,g" را,ی- یار- p!- 6یا/ر +امرد ه; .ماگ=<
د="راR2 دن&ش هدرو\ر- .ت9یا- ه; +ارا,ی- NJم یا<زاین.دشا- $ا,ی*م ان زا یرا2 6سا TQ,م هG ا< +اتسرا,ی-
.rا`ت4ا NیرB 6یا2رdوا pیاس\ و .تBار ه- هO&" lm-dد&4 یرا,ی- D&ن Tت9ناد ه- را,ی- Aایتشا{زا
Tتشادd هدا&نا4 ا- oا,"dNBازم و یرور/ ریx یادr و رس زا +د&- رودd Pا&4 و lای4 .?د&س\dوا
.هنا4 ه- 6ش?زا-dP&4 [ار&4 d@سا=م .مر?رس
12
!"د ,-.
را1ی. قوقح
(2ارا1ی. قوقح
13
Wی اماd6سا +ارا,ی- A&قB وزO د&4 6ش&نرس TییZ" EB و +دش .ق1" vزرا ا- و Tت9ناد EBdPا!تنا یداز\
و 0ما; ار D&/&م ه- |&-رم $ا2*Vا ه,< دیا- را,ی- yی!ش" Wی دییا" یار-dدراد N< .=یZم KیاLو را,ی-
‚ساپ رد د&شن هتU? 6قیقB ر?ا اریز د=ت9< هUیLو Tیا ه- هت9-او را,ی- و Wشزپ +ایم $%داR".د=; +ای- هناHداr
را,ی- هQنا=G. 6سا N;اB زین راتسرپ و Wشزپ +ایم |اR"را ر- l&rا Tی,< هتR7ا.دش د<ا&!ن +ای- 6قیقB زین
+ا&=2 ه- راتسرپ Tیار-ا=- د=<د )اXنا ار ر&ما Tیا دارMا ریاس دیا- دشاRن د&4 زا 6RHارم و 6LاUB ه- رداH
.در; د<ا&4 6یاد< ار یراتسرپ lا,2ا .ما," را=ی- aMادم
ه- |&-رم ا"د,2 و 6سا 6ی,<ا زیاB ه; دراد د&Oو +ارا,ی- و +اراتسرپ +ایم .H*4ا $ا2&/&م زا یرای9-
dرRr d$راJم و pنادdهZMادمdیرادزار .H*4ا $ا2&/&,J1,O زا 6سا را,ی- ه- هدش هیارا 6RHارم D&ن
.دشا- .م دJZ" و +ادOوd+ا=ی,Vاd.یانا&"dیدرد,<da/ا&"dدا,ت2اd6Hادr
6RHارم راز-ا و هد==; هیارا راتسرپ.د<د .م )اXنا یرگید درM یار- یدرM ه; یرا;d6سا .1,2 یزیG 6RHارم
Wی یاراد و 6سا 6RHارم 0Qشم 0B ه&یش Wی یراتسرپ د=یارM ه; ه1ی9م Tیا TتMر? رIن رد ا-d6سا را,ی- زا
)اXنا .یا="&" ا- 6سا TQ,م یا هدش هیارا 6RHارم ر< اm7 دشا- .م 6RHارم ه- vرگن رد l&قZم و .قb=م ه&یش
ه; 6سا .یاO +ا,< Tیا.6سا .7ا4 &" 6RHارم Wی دشا- هتشادن د&Oو دJZ" ای +ا=ی,Vاdیدرد,< ر?ا .7و دری?
ه- .ما?d6سا .نادOو را; Tیاdدراد ."ایB $رور/ د&4 .-ایزرا و 64ا=ش یار- هد==; 6RHارم درM .یانا&"
و +ای- ˆرا,ی- A&قB ه'ی%ˆ هدن&ش 6RHارم ای را,ی- ها?دید زا lاB .6سا D&Hو lاB رد هن\ .سرر- و @ق2
{د&,ن Nی<ا&4 هراشا +\ ه- ه; هدیدر? رشت=م
را1ی. قوقح &@6?
- fMاh و هنامرت'م 6RHارم زا cرادر&4ر-
- را,ی- cرا,ی- f<ا?\ pیپ و +امرد D&ن d yی!ش" در&م رد $ا2*Vا 6ی,<ا و رIن
- +امرد در ای همادا در&م رد cری? Nی,`" EB
- sناŸروا درا&م رد cری? Nی,`" cار- fتم*س +امز رد 0یhو Pا!تنا EB
- د&4 ه- |&-رم fنامرد همانر- Tتشاد هاگن هنامر'م EB
- f¢شزپ $ار&تسد ه- |&-رم $اشراز? رورم EB
- $انا¢ما هدود'م رد را,ی- wس&" ا< هتسا&4 +دش هدرو\ر- EB
- ر,ت9م 6RHارم زا cرادر&4ر- EB
وا .تم*س دنا&" .م ه; .1ما&2 0-اقم رد ار وا و د=; W,; یرا,ی- +دش راQش\ +امز رد ار را,ی- دیا- راتسرپ
.د=; 6IMا'م دزادنا رb4 ه- ار
و pی&4 6شادJ- 0یا9م ا- ا" د=; W,; وا ه- هQ1- د=; هO&" را,ی- .,9O هاMا ه- دیا- اJ=" هن راتسرپ Tی=X,<
.د<د EیRb" ار د&4 یرا,ی- زا .شان Pارb/ا و .گ8ی="
TQ,م وا و د=ت9< یدرM ه- ر`'=م یاJتیZH&م دن&ش .م ور-ور +\ ا- +اراتسرپ ه; .یاJتیZH&م زا یرای9-
یراتسرپ یاJتRHارم 6سا یا هناگی درM را,ی- ر< +&G aHاو ردdدشا- هدشن هOا&م یدرا&م Tی=G ا- ز?ر< 6سا
p"*Qشم 0B ردرا,ی- ه- W,; 6JO و د=یا,ن هدرو\ر- ار وا یدرM یا<زاین ه; دن&ش NیI=" ی&'ن ه- دیا- زین
.دشا- .Qتم .,12 l&rا ه- دیا- راتسرپ
(را1ی. قوقح رو;نم
1 ه- هO&" +ود- ار 0ماh )ارتBا ا- هار,< و رS£م dP&1bم 6RHارم و +امرد 6Hو Dرسا رد دراد EB را,ی- ž
.دشا- هتشاد راIتنا +امرد هور? زا fR<mم و fگ=<رM cداqن 0ما&2
2 .دسا=ش- 0یا," $ر&r رد ار •7اZم هور? cاg2ا ریاس و راتسرپ d¤شزپ dcرت9- 0'م دراد EB را,ی- ž
3 ار cرور/ $ا2*Vا د&4 cرا,ی- 6Mرشیپ ریس و +امرد dyی!ش" 0Bارم 3&`4 رد دراد EB را,ی- ž
رد هh cر&V ه- دیا,ن 6سا&4رد •7اZم ¤شزپ زا +اگت9-او زا f¢ی EیرV زا 0یا," $ر&r رد ای و اt`!ش
.ددر? را,ی- fناO دیدJ" ای +امرد همادا رد ری4}" ه- رX=م دیاRن رما Tیا f¢شزپ cا<6یر&M
C ای و f7ا,تBا را&2 3&`4 رد cرور/ $ا2*Vا +امرد cارOا و $ا=یاZم زا 0RH دراد EB را,ی- ž
1C
6hراشم +امرد fیاJن ه&یش Pا!تنا رد و 6Mایرد •7اZم ¤شزپ زا د&4 ¥رد دB رد ار ا<vور ریاس در-راh
.دیا,ن
5 6یا/ر fن&ناH Tیزا&م ERV هZماO داB\ fتم*س دیدJ" )د2 و f`!ش 0یا," $ر&r رد دراد EB را,ی- ž
.دیا,ن هZOارم fنامرد زhارم رگید ه- ای و )*2ا ار +امرد ه,"ا4 زا د&4 f`!ش
Y و $ا=یاZم •یاتن df¢شزپ هدنورپ cا&ت'م +دنام هنامر'م زا د&4 f`!ش NیرB €UB 6JO دراد EB را,ی- ž
دری? fم $ر&r )*Zتسا •7اZم هور? زا fن&ناH KیاLو oاسار- هh cدرا&م رد زO f=ی7ا- cا<هرواشم
.دیا,ن 0rاB +ا=ی,Vا
# هh cدارMا f=ی7ا- ر&gB اm7 دشا- رادر&4ر- •7اZم Nی" cاg2ا رگید و ¤شزپ cرادزار زا دراد EB را,ی- ž
.د&- د<ا&4 را,ی- هزاOا @9h ه- l&h&م دنرادن 6hرش +امرد دنور رد اt,یقت9م
8 dcرت9- $دم l&V رد •7اZم هور? f1rا cاg2ا رگید و •7اZم ¤شزپ ه- fسرتسد زا دراد EB را,ی- ž
.دیا,ن 0rاB +ا=ی,Vا yی4ر" زا sپ و lاقتنا
5 دنور ر- هh +اتسرا,ی- fش<وqپ و fشز&م\ cا<6ی7اZM D&ن زا 0ماh D*Vا @9h ا- دراد EB را,ی- ž
0Bارم رد ای و )*2ا ار fنامرد 6hراشم ه- د&4 f`!ش 6یا/ر و 0یا," دنرS£م وا +امرد و fتم*س
.دیا,ن cرادد&4 cرا¢,< همادا زا p<وqپ K1ت!م
1: هور? $راJم زا *t RH dfنامرد زhارم ریاس رد +امرد همادا و )از2ا $رور/ $ر&r رد دراد EB را,ی- ž
.ددر? a1bم د`قم fنامرد زhرم رد $امد4 cا<ه,ی- pش&پ و ا<هMرZ" +ازیم d•7اZم
(2امرد Cا Jانتما Kح
1 _ +ارا,ی- Tیا ه; دراد د&Oو .مرM درادناتسرا,ی- [ر" ه- Nی,`" ه; یرا,ی-{+اتسرا,ی- [ر"
اX=یا رد دنری? .م هدJ2 ه- د&4 ار را; Tیا زا .شان @Hا&2 و 6ی7&ی9مو د==; اg,م ار +\ دیا-
را,ی- ه-دیا- ار .نامرد 0'م [ر" زا .شان @Hا&2 و را,ی- 6ماHا 0ی%د و .Mا; $ا'ی/&" ه- راتسرپ
.د=; اgما و 6RS .`!ش 6یا/ر ا- yی4ر" )رM رد ار +\ و هدر; دزش&?
2 _ l&,شم .تشادد1ی دیا- راتسرپ را,ی- wس&" ه1ی9م Tیا زور- $ر&r رد{هX7اZم زا Dا=تما
هQ=یا ای دشا- .م وا l&RH 0-اH وا $*یا," و دراد l&RH ار را,ی- 6یB*r هQ=یا زا N2ا د&4 $ارIن
.د=; دیH ار د&4 Nی,`" 6یاJن رد و 6سا .9ناŸروا 6یZH&م ای و 69ین رایش&< &Oددم
3 _ دش د<ا&4 )اX=7 Wشزپ ر&تسد $ر&r رد اJ=" را; Tیا{+اتسرا,ی- زا yی4ر" هزاOا )د2
.ددر? .م راm?او هV&-رم Tی7&ی9م و Wشزپ هدJ2 ه- 6ی7&ی9م و
C _ در; 0قت=م یرگید y!ش ه- ار $ا2*Vا +ا&" .م را,ی- 6یا/ر ا- اJ=" {را,ی- $ا2*Vا
.د&ش vاM دیاRن را,ی- †یرr هزاOا +ود- و .نامرد هZماO زا …را4 ردرا,ی- در&م رد ."ا2*Vا •ی<
5 _ درادن ار _... و )&ت;رd+Ÿاوk +د- .14اد یا< هرUB ی&Xت9O EB s; •ی<{.ند- .سرزا-
.ند- .سرزا- 6JO .Qشزپ 0=سرپ ه- ر&تسد هزاOا زین sی1پ +ار9Mا..Qشزپ رRتZم ای%د ه- ا=- رگم
.گ=<ا,< ا- ای و رادتیB*r .Qشزپ Tیر&مام wس&" ه- رگم دنرادن ار یو هزاOا +ود- .`!ش
.دری? )اXنا را; Tیا هرواشم و +اتسرا,ی- 6Hو Tی7&ی9م
Y _ +ایز زا یری?&1O A&قB Tیر- ا=-d6سا .ن&ناH ریx د9O Wی ه- رZ"{د19Oا و 6یا/ر
$راR2 ه; د=ت9< را,ی- هنا? هس A&قB رگنایا,ن هنا<ا?\ 6یا/ر و .ی&? 6سارd را,ی- ه- +دیناسر
.+امرد زا Dا=تما EBd+امرد 6Mایرد EBd+امرد ه- )ارتBا EB{زا 6سا
15
!وس ,-.
راتسرپ " 2و3اق
Lتسی4 2و3اق
1Y
ه- دJZ" و 6سا ار? هZماO +&ناH.د=; .م هرادا و lرت=; ار 6ی7اZM 6سا اJت=س ای $اررقم زا یر9Qی +&ناH
Tینا&H.دری? .م ه,شGرس یر&ش; $اررقم و Tینا&H زا یراتسرپ +&ناH.دراد Dا,تOا هاMر و pیاس\
{0ماش ه; دراد د&Oو +اراتسرپ یاJتی7&ی9م و A&قB هرا-رد یددZتم K1ت!م
1 _ +ودم +&ناH
1
{ .م @ی&`" ه- .ت7ایا ای یز;رم 67ود †bس رد ه==قم $ای< ه; 6سا .ن&ناH
.د=; .م D&=,م ار +\ ای د=; .م )*2ا ار یزیG یارOا +امرM ه; دسر
2 _ .م&,2 +&ناH
2
+&ناH{0ماش.د=; .م TییZ" ار .ت7ایا و یز;رم 67ود و درM Tی- |اR"را{
.ساسا
3
.یارOا +&ناHd
C
ازO A&قB d
5
.ندم A&قB و d
Y
زا د=; .م TییZ" ار دارMا Tی- |اR"را ه; 6سا
.&Oددم ای را,ی- ا- راتسرپ w-اور{0یRH
3 _ .ندم 697&ی9م +&ناH
#
0Jس ا- ه; همدr ای رر/dهاRتشا 0,2 ر< ه- 6سا |&-رم +&ناH {
ا" درادن د&Oو دادرارH ¦قن اما د=ت9< l&ی9م *ما; دارMا ه; .یاJتیZH&م رد ای د&ش )اXنا یراگنا
را; رد یراگنا 0Jس اریز د=ت9< ری?رد +&ناH Tیا ا- رتشی- +اراتسرپdد&ش ‡رbم .ندم ی&2د هماHا
.دری? .م رارH +&ناH زا هقRV Tیا
C _ PاQ"را 6JO K1!تم.د&ش .م A*Vا 3ا!شا و )درم ه- از @یس\ $امادHا ه- { ازO A&قB
هداUتساd+ارا,ی- ."ایB یا<ز1ین هیارا )د2 رد 61Uxd.یا=O lا,2ا +\ هن&,ن.ددر? .م هیR=" .U1!" Tی=G
درا&م رد د<اش +ا&=2 ه- د=نا&تیم +اراتسرپ.6سا .ن&ناH ریx 6-اRV ای رد!م یا<وراد زا @سا=مان
هتMر? رارH .تمرB .- ای زواX" در&م ه; .نای&O ددم زا ه; .Vرش ه- د=-ای ر&gB ها?داد رد .یا=O
.د=شا- هدر; یراتسرپ دنا
5 _ دJZ"
8
.6سا درادناتسا oاسا ر- $امادHا )اXنا )د2 ای $ای1,2 )اXنا 6JO .ن&ناH 6ی7&ی9م {
Y _ یراگنا 0Jس
5
.م )اXنا یا هMرB ریx دارMا wس&" ه; 6سا .H*4ا ریx و @سا=مان 0,2 {
.6سا دارMا ریاس ه- همدr +\ هXیتن د&ش
# _ را; ه&'ن هbیB
1:
ررقم .ت7ایا رد یراتسرپ $اررقم و +&ناH +ا&=2 ه- ه; 6سا .یاJتی7اZM{
.د<د )اXنا ار +\ دیا- راتسرپ و ددر? .م
{د&شیم 6,9H ود 0ماش ی راتسرپ را; ه&'ن در&م رد +&ناH
1 .Mر2 A&قB _
11
2 هدش TییZ" را; ه&'ن_
12
.6ساJ7اس l&V رد هدش m4ا $ا,ی,`" زا یرای9- •یاتن {.Mر2 A&قB
$اررقم و Tینا&H EیرV زا ه; 6سا یراتسرپ را; ه&'ن یا هMرB +ای- و .ن&ناH هbیB{هدش TییZ" را; ه&'ن
w4 و 0; +اتسداد دیاق2 dهدش ‡رbم ها?داد رد ه; یدرا&مd را; ه&'ن یا<درادناتساdیراتسرپ vز&م\ همانر-d
.د&ش .م TییZ" یا هMرB T,Xنا .شم و
(ی3و3اق /راM3 یا)3امCاس
{دشا- .م 0ی> ‡رش ه- .تشادJ- یاJتRHارم +ا=;را; lرت=; 6JO NJم و .ن&ناH +امزاس راJG
1 _ ه; 6سا .ت=س هقیرV +ا,< ه- )درم $ایاQش ه- .?دیسر یار- .1'م {.H&قB یاJ<ا?داد
.م ری?رد ری?رد ار .تشادJ- 0=سرپ ه; .H&قB یاJتسا&4داد.دن&ش .م هرادا $اgH wس&" +&=;ا N<
.6سا w1x +امرد زا .سان یاJتسا&4داد )ا=- هزورما د=;
1
•Ž§ ••Ž¡•Ž”š
2
¨¡™•Œ• •Ž§
3
©—˜••Œ•¡•Œ—˜Ž• •Ž§
C
ª‹‰Œ˜••”Ž•Œ«Š •Ž§
5
©”Œ‰Œ˜Ž• •Ž§
Y
¨”Œ«Ž•Š •Ž§ —” •Œ«Œ• •Ž§
#
¬”—• •Ž§
8
•ŒŽ™Œ•Œ•š
5
‰Ž•–”Ž••Œ•Š
1:
-•—–Š —® –”Ž••ŒŠ
11
©—‰‰—˜ •Ž§
12
©—‰‰—˜ –”Ž••Œ•Š
1#
2 _ 0=سرپ lرت=; 6JO .ن&ناH یاJنامزاس Tیمود وزO اJ<ا?داد Tیا {یرUی; یاJ<ا?داد
ر" یدO درا&م رد و دن&ش .م هرادا $اgH wس&" .H&قB یاJ<ا?داد ه-اشم و د=شا- .م .تشادJ-
.دنراد رارH N< یور-ور NJتم و رایداد اX=یا رد دراد $راIن 61gH را; ر- یا هU`=م $ای<
3 _ .Qشزپ .MاQشدR7ا; )اXنا ا- .Qشزپ Tیسرپزا- wس&" {.ناJ?ان ƒرم 612 .سرر- ها?داد
.م ƒرم ه- |&-رم aیاHو و +ایM&تم ه=یمز رد 62*Vا یروا a,O و هV&-رم یا< هیرIن و .ن&ناH
.سرر- 6JO هU`=م $ای< ر&gB ا- .م&,2 .ی&Oز- ه91O wیارش یاgتHا $ر&r رد و دشا-
0ی7د هیارا ه- زاین و .سرر- در&م EیHد $اییزO ا- +امرد ه&'ن در&م رد.د&ش .م 0یQش" ƒرم 612
.دشا- .م .نامرد .تشادJ- 0=سرپ wس&" vراز? ای
C _ و 6سا +ودم +&ناH یاراد و د=; .م 0,2 درM هMرB @9B ر- $ای< Tیا{.ماIتنا یاJ"ای<
در&م رد و هدر; یرو\ a,O ار د<ا&ش و [رادمd .تشادJ- 0=سرپ هی12 ر- $ایاQش ا- هJOا&م رد
.دنرو\ .م 0,Z- ار )ز% یاJیسرر- 6RHارم 6یUی; ای 6ی7&ی9مdlا,2ا
(راتسرپ یار. 2و3اق تی19ا
یاراد ه; د=; .م PاXیا راتسرپ pقن هZس&" دنراد یرتشی- 6ی7&ی9م هتشm? ه- 6R9ن زورما +اراتسرپ
+ا&=2 ه- ار +&ناH دیا- +اراتسرپ.دشا- هتشاد یری? Nی,`" .یانا&" و هد&- .ی%ا- .یانا&" و $راJمdpناد
6IMا'م دنراد زاین ه; .ماگ=< رد و هدش 6یا,B یری? Nی,`" د=یارM رد ا" د=سا=ش- د&4 را; یدی1; ر`=2
.69ین Tی,bم د&4 را; )اXنا زا راتسرپ ه; دراد د&Oو را; رد .,JRم |اقن اR7اx.دن&ش
یراتسرپ یا< همانر- یاJتی&7وا زا یراتسرپ ر- N;اB w-ا&/ و $اررقم و Tینا&H ه- .یا=ش\ هQ=یا ه- رIن
ارن\ 69یا- .م راتسرپ ه; 6سا یر&ما N<ا را یراتسزپ KیاLو ‡رش و w-ا&/ P&GراG رد 6;رB و 6سا
و *ت2ا رد و هد&- .H*4ا $ار&تسد زاx\رس +اراتسرپ ه; 6سا یرور/ هm7 د<د رارH هO&" در&م
Tینا&H یا&ت'م و د=شا- )دقشیپ +ای&Oددم )%\ و درد TیQ9"dاJیرا,ی- زا یریگشیپd .تم*س +دینادر?ر-
ه7&'م یاJتی7&ی9م )اXنا TیB $اRسا=م یرارHر- رد 6یاد< 6JO .یا,=<ار +ا&=Z- ارن\ ریی(" و یراتسرپ
.د=<د هیارا ار Tی,bم 6RHارم P&1bم 6یUی; ا- و یا هMرB A*4ا ا- ERb=م د=نا&ت- و د=شا- هتشاد رIندم
و 6RS دیا- $امد4 هن&گ=یا Tیر- ا=- د=<د .م هیارا را,ی- ه- ار ."امد4 د&4 pناد oاسا ر- +اراتسرپ .<ا?
¯دا&B 6RS رد .نارگن و ر&`H +ود- د<د .م +اشن A&M $امد4 و +امرد ه- 6R9ن را,ی- ه; .یاJش=;او
.در; W,; +امرد همادا و یرا,ی- yی!ش" رد Wشزپ ه- یراتسرپ pناد ا- +ا&ت- ا" د&ش P&تQم
یاJ"ای< و 6سا .ماIتنا .7ا2 و یود- یاJ"ای< .Qشزپ ^رB ه- Tی1xاش .,1Iتنا $اU1!" ه- .;دیسر aOرم
{د=ت9< .?دیسر ه- K1Qم ریز درا&م رد ر&;mم
1 .r&`4 .;اش EیرV زا $ایاQش l&rو_
2 .یاgH aOارم EیرV زا $اU1!" )*2ا_
3 .Qشزپ )اIن هریدم $ای< EیرV زا K1!" )*2ا_
ار D&/&م هQی"ر&r رد د=نا&تیم .ماIتنا یاJ"ای< دیا,ن رIن ^رr د&4 6یاQش زا .;اش هQی"ر&r رد
.د=یا,ن .?دیسر هدنورپ ه- .;اش 6یا/ر زا رIن ^رr د=ناد- .?دیسر 0-اH
ر- هو*2 6سا TQ,م .<ا? د=<د .م )اXنا .Qشزپ ه- هت9-او ^رB +اRBاr ریاس ای Wشزپ ه; .M*4 0,2
.دشا- هتMر? رIن رد ."ازاXم +\ یار- +&ناH .=Zی دشا- هتشاد زین یرUی; هR=O .ماIتنا هR=O
(2اراتسرپ ی3و3اق N6اO"
_ KیاLو ‡رش d $اررقم d Tینا&H 0یRH زا k د=<د .م 0Qشار راتسرپ pقن ه; د=ت9< .Z-ا=م .نامزاس $اماز7ا
زا راتسرپ ƒردو _ هور? یا<راX=< k +اراQ,< $اراIتنا _ +ارا,ی- A&قB k &Oددم ° را,ی- $اراIتنا
.6سا یا هMرB یاJش رگنو اJشزرا oاسا ر- ه; د=Qیم PاXیا یو pقن ه; .یا<راتMر
{دراد هR=O راJG راتسرپ Wی .ساسا 6ی7&ی9م
1 _ 6م *س یاق"را
2 _ یرا,ی- زا یری?&1O
3 _ 6م*س دیدX"
C _ را,ی- •نر p<ا;
18
y!شم هدر WیQU" ه- یراتسرپ 0=سرپ KیاLو ‡رش ردو 6ساJن \ یارOا- )ز1م راتسرپ ه; یر&ما KیاLو
. 6سا هدیدر?
- )ارتBا ا- )ا&" T,یا $ امد4 Tیما"
- +ای&Oددم ° +ارا,ی- Tی- +دشن 0یاH ¦یZR"
- را,ی- Nی رBو رارسا €UB
- )اXنا وا یار- ه; .BارO { د=نام ."امادHاو اJنامرد )اXنا در&م رد را,ی- +د ر; ها? \
دش د<ا&4
- 6RHارم رار,تسا زا 6یا,B
- A*4ا ^ *4و .ن&ناH ریx درQ1,2 زا هZماO €UB
- یراتسرپ هMرB زا 6یا,B
- Wشزپ $ار&تسدزا یوریپ
- +اتسرا,ی- یا< .شم w4 زا 6یا,B
- 6RHارم 6یUی; ی*ت2ا 6JO رد )اد!تسا wیا&/و wیارش Tیود"
- .نامرد .تشادJ- $ امد4 هد==; هیارا یا< هMرB ریاسا- .2ا9م Wیرش"
- .`!ش یاJشزرا زا یوریپ
- )&,2 .تشادJ- یا<زاین aMر ر&I=,- $د<اXمو pش&; pیازMا
{ دشا- .م ریز درا&م 0ماش دنا هدش a=م + \ )اXنا زا +اراتسرپ ه; یر&ما و یراتسرپ یدرM 6ی7&ی9م
1 _ هدJZ- Wشزپ 0,Z7ار&تسد oاسار- + \ زی&X" ا- هار,< وراد هیJ" { .یوراد $ا<اRتشا
. ددرگیم راتسرپ هO&تم در&,=یا رد هاRتشاو 6سا راتسرپ
2 _ )&سرم یا< 6RHارم )اXنا )د2
3 _ زا ه; وراد ^ر`م 6Hو رد .Mا; 6Hدو + امز 6یا2ر ± .یوراد ر&ما هرادا ردری4 ا"
Tیا EیHد 6یا2ر ه- KL&م راتسرپ و 6سا یرور/راتسرپ wس&" د&ش .م TییZ" Wشزپ ^رV
.6سا +امز
C _ و دشا- EM&م یراتس رپ هUیLو )اXنا رد راتسرپ هQ=یا یار- ± EیHد هد<اشم رد ر&`H
oاسار-و 6سارا,ی- ه د<اشم { هی7وا )ادHا د=; NیI=" را,ی- $اOایتBاا- هb-ار رد ار یراتسر²UzاLو
.د<د .م رارH .-ایزرا در&مار را,ی-و 6RS ار د&4 3ا4 $ارIن هد<اشم
5 _ pیپ 3ا4 درا&م d را,ی- +امرد 6سرد یارOا یار- ± †ی'r ه14ادم رد یراگنا 0Jس
. 6سا 6ی7 &89م @O&م رما Tیا رد یو د=; 67ا4د دیا- ~اموز7 راتسرپ ه;دی \ .م
Y _ Wشزپ ر&gB $رور/ راتسرپ ه; .ZHا&م رد ± Wشزپ ه- +داد D *Vا رد .<ا"&;
TU1" 0یRHزا یدرا&مو 6سا l&89م د<دن D*Vا Wشزپ ه-و دناد- )ز% را,ی- ه=یاZمو هIB*م یار-ار
ر&gB یریگیپ و دش هداد D *Vا Wشزپ ه- ه; د=; ر;> هQن \ ای و l &89م +اQشزپ ه- هXیتن .-
)د2ای l&89م Wشزپ 6Rیx $ر&rردو دش د<ا&!ن یو زا 6ی7&89م aMر . دشا- l&89م Wشزپ
را,ی- $ دای2 یار- رگید +اQش زپ زا دیا- هدش .یR" ر" ر< ه- راتسرپ ر< ه-راتسرپ وا هZOارم
.دیا,ن هداUتسا
# _ راد 6ی7&89مو Tیگ=س KzاLو ه1,O زا ± هدنورپ رد یراتسرپ vراز? EیHد 6RS )د2
ه; د&,ن ‡ رbم ارن \ 6RSو یری? vراز?و .9ی&ن vراز? و .<د vراز?و lاقتنا ه&یش +ا&تیم
رX=م اتیاJنو هدرو \ +ا(مرا ه-ار ی ا هMرB Tیگ=س 6ی7&89م دنا&تیم یراگنا 0Jسو اb4 TیرتQG&;
اJتی7اZM و ا< 6RHارم )اXنا یا هMرB Tینا&H ERV د&ش .z اgH N;ا'م رد .ن&ن اH یاJتسا&4زا- ه-
اJن\ 6RS و $اشراز? Tیا +داد رد اb4 و lا,<ا هن&?ر< و ددر? wR/ و 6RS دیا- .7&rا $ر&`-
.دراد هار,J- ار .یاJتیم&Q'م
.1J7اس .V یراتسرپ ردا; ر&`H .سرر- رد 13#3 - ## )*2ار&ش; .ن&ناH .Qشزپ +امزاس یز;رم داتس رد
هO&تم +\ 6RS و .9ی&ن vراز? Nت9یس رد lاQشا و yقن رSا رد NیارO و $اU1!" زا .ی%ا- دrرد ه; هدیدر?
.6سا هدیدر? یراتسرپ ردا;
)رO دییا" یار- دشا- راد هشد4 ر?ا و )رO در یار- .1ما2 د&ش هتش&ن @سا=م یراتسرپ vراز? ه?ر- ر?ا
.د=ناد .م راتسرپ vراز? 6RS ا- یوا9م ار راتسرپ درQ1,2 +انادH&قB Tیر-ا=- 6سا راتسرپ
15
( 2اراتسرپ N6اO" یسرر.
vز&م\ و +امرد 6شادJ- $رازو 0,Z7ار&تسد oاسا ر- ه; Nیزادر²یم +اراتسرپ KیاLو .4ر- †ی/&" ه-
هدنورپ رد یراتسرپ ر&`H زا 6یاQش ‡رV ه- رX=م .2&ن ه- دنا&تیم +\ 6یا2ر )د2 و دنا هدش ‡رV .Qشزپ
.د=یا,ن .م Tشور pیپ زا pی- ار A&M یاJتی7&89م 6یا2ر و .یا=ش\ 6ی,<اوددر? .یاgH یا<
( یراتسرپ ر6#م
رس یا<ورینر&gB و یزیر همانر- )د2 {.ی&Oددم $امد4 هzارا یاJتی7اZM د&RJ- یار- یزیر همانر- _K7ا
)د2 61Z- را,ی- TتMر 6سد زا ]2ا- دنا&تیم دادZ" +د&- .Mا; $ر&r رد .تB K1ت!م یاJش!- رد +ادر?
. ددر? .تRHارم @سا=م همان ر- Tیود"
+ا&=Z- ه-رX" +ود- .7و oا=شرا; یورین زا هداUتسا { دارMا .یانا&" oاسار- .نا9نا یورین یری? راQ- _P
ه- رX=م p!- Tیا هرادا رد یو 6ی1-اH pX=س )د2و . &ی . .س . ی \ د=ن ام lاZMو ."ایB p!- Wی رد l&89م
. دی در? د<ا&4 +ارا,ی- @یس\
)د2 ر- .=R,ناتسرا,ی- Wی +اراتسرپ +ا2>ا { 0=سرپ KzاLو ‡رشا- .یا=ش\ و .شز&م \ یا<زاین Tیما" _…
+ا&=Z- ار یراتسرپ ریدم دنا&تیم را,ی- Wی یار- هدش ¯داB ه/را2 هیO&" رد KzاLو ERHد ‡رشا- .یا=ش\
. دناشQ- .یاgH aOار,- هSداB Wی رد l&89م
( رز6ا" رپوس
یا<دBاو +ا=; راQ- .`4رم هzارا و 0=سرپ …ور4 و دورو ر- $ راIن )د2 { Pایxو ر&gB lرت=; _K7ا
ه- $ام د4 @سا=م pش&پ )د2و .1=سرپ د&R,; هRHرتم ریx +ار'- Wی رد دنا&تیم sنازروا د=نام ."ایB
6سا هدش ر&`H @Q"رم ه=یمز Tیارد هV&-رم l&89م $ر&r Tیا رد 6سا .Jید-. دیا,ن Tشور ار +ارا,ی-
زا .4ر- 6سا .شقن هن اUس اتم { lاB د- +ارا,ی- هزی&- +ارا,ی- زا یراتسرپ یاJتRHارم ه&'ن lرت=; _P
د=یا,=یم ر&R2 + \ را=; زا هO&" .-و هد&Rن 0یاH د&4 یار- رزیاو رپ&س . +اراتسرپ
aMر 6JO رد )ادHا )د2و هV&-رم l&89م ه- $*Qشم هیارا )د2 { $*Qشم aMر یار- یراتسرپ $ا91O _ …
.دیا,ن ری?رد ار 6Hو رزیاو رپ&س ددر? را,ی- @یس \ ه- رX=م A&M د&R,; ه; ."ر&rرد دنا&تیم +\
%&,Zم ه; 6سا .UیاLو Tیر" .1rا زا .Qی { ا<ورادو $ازیJX" یرادJگنو ^ر`م .گن&گG ر- $راIن _ د
اJش!- $ازیJX" †ی'r درQ1,2ر- $راIن 6سا .Jید- . دید +ا&تیم یراتسرپ ر&`H یا< هدنورپ زا .4ر-رد
د&Oو Tی=ی,<و ... و •=س راشM d ا<ر&تین ام d +زی9;ا یا< ه7&7 d Tش;اس d .Mار? &یدرا; ورتQ7ا زا N2ا
+اراتسرپ زا .ن&ناH 6یا,B یار- 0ما; +ا=ی,Vا .نار'- درا&م زور- $ر&r رد دنا&تیم sناŸروا یا<وراد
. دیا,ن داXیا 6Hو رزیاو رپ&س و p!-
( راتسرپ رس
.تRHارم یا<درادناتسا یار- ی زیر همانر- _ K7ا
2:
را;رپ p!- Wی @ش 6Uیش +اراتسرپ یار- NI=م همانر- Tیود" )د2 { $راIن 6'" +ا=;را; KzاLو TییZ" _P
یو TتMر 6سد زاو lاB د- را,ی- Wی 6یZ/و یریگیپ رد 6Hد )د2 d @Hارم دارMا +دش اX-اO ]2ا- دنا&تیم
ددر?
ه- + \ @ی2ای 6م *س ) *2او $ازیJX" EیHد lرت=; { p!- رد هداUتسا در&م $ازیJX" درQ1,2 lرت=; _…
.دشا- .م راتسرپرس هی7واو NJم KzاLو زا 6Hو رزیاورپ&س
[رد )د2و l&89م ریx دارMا ه- هUیLو Tیا یراm? او هناUس ~اتم ه; { 6یزیو +امز رد Wشزپ ا- .<ار,< _د
د&,ن د<ا&4 ری?رد ار p!- راتسرپ رس یو wس&" .Qشزپ ر&تسد 6یدOو دی;~ا"
راتسرپ ا- )اگ,< lاB د- +ارا,ی- Tی7ا- رد راتسرپرس ر&gB{ sناŸروا wیارش رد یراتسرپ 6RHارم _ ه
. 6سا یرور/ هV&-رم
(راتسرپ
$ر&r رد .تB د&ش @Rس دنا&تیم را,ی- ا- @سا=م |اR"را یرارHر- )د2 { &Oددم +ا=ی,Vا و دا,ت2ا @1O _K7ا
هbقن رد و.د&- د<ا&4 6یاQش زور- زاس ه=یمز ر&4 ه; د&شن N<ارM یو 6یا/ر $امد4 TیرتRسا=م هzارا
0Jس و اb4 $ر&r رد .تB .H*4ا و .نا9نا l&rا 6یا2ر و &Oددم +ا=ی,Vا @1O $ر&r رد 0-اقم
.ددر? )ا&" 6یاQش ‡رV )د2 و را,ی- pش!- و .ش&پ NشG ا- دنا&تیم راتسرپ ی&س زا یراگنا
Wی رد .ناJO یا<درادناتسا oاسا ر- { را,ی- هدنورپ رد 6RS و &Oددم 6م*س 6یZ/و زا D*Vا @9; _P
.نار'- wیارش رد Ÿایر" Y: و هدش هzارا $امد4 6RS ه- 0=سرپ درQ1,2 “ C: $امد4 .1,2 هzارا ا- +\ “
یدا2 wیارش رد +ازیم Tیا ه; د&ش .م دود'م 5: ام ر&ش? یراتسرپ و .نامرد Nت9یس رد NJم Tیا.دشاRیم “
$امد4 و را,ی- wیارش EیHد 6RS و یزاس د=ت9م ه; 69ی7اB رد Tیا و 6سا هتMرگن رارH یدO هO&" در&م
اJ=" ه; یا هن&گ-.6شاد د<ا&4 .پ رد .H&قB wیارش رد l&89م راتسرپ یار- ار 6R•م هXیتن Tی7وا هدش هzارا
wس&" ه; دشاRیم .=ی7ا- هدنورپ $اOرد=م +&ی9ی,; یاg2ا و ./اH یا,=<ار و .یاgH aOارم رد یو .ماB
.6سا هدیدر? 6RS راتسرپ
.Qی=ی1;اراپ و .گی=ی1; $اشیامز\ )اXنا رد یراQ,< _…
ا- .یا&< هار +در; زا- d.R1H Ÿاسام dایBا $امد4 هzارا { Wشزپ ر&gB ا" اJتیر&M رد یراتسرپ $امادHا _د
ŽŒ” §Žš Wشزپ ر&gB )د2 $ر&r رد 6سا .Jید- و 6سا یراتسرپ KیاLو زا Wشزپ +دیسر زا 0RH ا"
.ت9یا- هشار" ه7&7 هیRZ" و وراد Eیرز" 0ماش .,OاJ" $امادHا .ی*V +امز +د&- )ا,"ا ه- ور $ر&r رد و
.د&ش )اXنا
یراتسرپ هMرB یا< درادناتسا oاسا ر- .تRHارم $امادHا _ه
@1س و sناŸروا دBاو رد راتسرپ Wی wس&" pBاM یاb4 زور- { رگید +اراQ,< $امادHا ر- $راIن _و
.یا,=<ار و ر;m" wیارش Tیا رد و هد&Rن هتMریmپ 6H&ی< oاسا Tیا ر- د&O&م یا<ورین ریاس wس&" 6ی7&89م
.6سا یرور/ اb4 زور- زا یری?&1O یار- +اراQ,<
د9O زا 6RHارم و lرت=; _ز
اJتن&U2 زا یریگشیپ یار- یرور/ $امادHا )اXنا _‡
21
!را)4 ,-.
یا%خ " 56ارج
یراتسرپ
22
(یا &*رح Fاخ 56ارج باP>را
1 {را,ی- هنامر'م و .r&`4 $ا2*Vا یاشMا_
هدش †یر`" درا&م رد رگم ار وا یرا,ی- D&ن و را,ی- رارسا د=UL&م +اراتسرپ و .Qشزپ یا< هMرB +*xاش
.د==; €UB Tینا&H رد
- هدام ERV .م*سا یاJ"ازاXم و Tینا&H رد YC8 هMرB ای 0(ش 6Rسا=م ه- ه; .=19; هی1;
و هام هس ه- د==; vاM ار )درم رارسا .ن&ناH درا&م زا ریx رد ها?ر< دن&ش .م رارسا )ر'م د&4
)&Q'م یدقن یازO lایر +&ی1یم pش ا" راز< د`ناپ و +&ی1یم Wی ای و sRB lا9Qی ا" زور Wی
.دن&ش .م
- wس&" را,ی- هنامر'م و .r&`4 $ا2*Vا یاشMا $ر&r رد .ماIتنا یاJ"ازاXم رد
‚ی-&" ای راb4ا )ود هR"رم رد .<اUش †ی/&" ای ر;m" lوا هR"رم رد .Qشزپاریپ و .Qشزپ ردا;
رارQ" $ر&r رد و 0'م هیرشن و هدنورپ رد …رد ا- ‚ی-&" )&س ه1Bرم رد و هدنورپرد …رد ا- .Rت;
.دشاRیم lا9Qی ا" هام هس 0ن .Qشزپ یا< هMرB ه- lا(تشا زا 6یمور'م
2 {.ZHاو sناŸروا درا&م زا ریx وا 6یا/ر +ود- را,ی- Wی +امرد و +ارا,ی- دیدJ" و ه1,B_
.Vا4 یار- .م*سا یاJ"ازاXم Tینا&H ERV و 6سا Tما/ راتسرپ .ناO و .7ام $را94 داXیا $ر&r رد
.د&ش .م هتMر? رIن رد $ازاXم
3 {را,ی- رد oار< و @2ر داXیا _
یاJ"ازاXم +&ناH ERV هدام Tیا زا K1!تم 6سا D&=,م یرا,ی- +داد ه&1O Nی4و ای یرا,ی- 6ما4و †یرش"
.ددر? .م )&Q'م هدنورپ رد …رد ا- .Rت; ‚ی-&" ا" .<اUش ر;m" زا 0,2 رارQ" ه- هO&" ا- .ماIتنا
C {یرور/ و )ز% $امادHا )اXنا )د2_
یار- ار )ز% و @سا=م $امادHا .Qشزپ یاJتیر&M درا&م رد د=U1Qم +اراتسرپ و .Qشزپ یا< هMرB +*xاش
ه- هO&" ا- .ماIتنا یاJ"ازاXم Tینا&H ر-ار- هدام Tیا زا +اU1!تم و د=<د )اXنا 6Hو $&M +ود- را,ی- $اXن
.دندر? .م )&Q'م lاس •=پ ا" lا9Qی زا هت9-او و .Qشزپ یا< هMرB ه- lا(تشا زا 6یمور'م ه- 0,2 رار,"
5 {یراتسرپ یا هMرB 6یB*r )د2_
ه- $رداRم .ن&ناH یا<رایZم Tیا oاسا ر- دنا&ت- +اتسرا,ی- ا" 6سا )ز% .bیارش یراتسرپ 0(ش زارBا 6JO
ه,Q'م ./اH +اراتسرپ ر&`H ه- Tت4ادرپ زا 0RH N;ا'م دزن هBورbم یوا2د رد و د=یا,ن راتسرپ )اد!تسا
ای 6سا یراتسرپ 69پ زارBا یاJی?qیو و wیارش یاراد 6یاQش در&م درM ای\ ه; دزادرپ .م هتQن Tیا ه-
Fری4
راتسرپ و 69ین .Mا; یراتسرپ 69پ زارBا 6JO یراتسرپ .1ی`'" [ردم د&Oو ^رr .تB 6سا .Jیm-
.دشا- راQ- lا(تشا هناورپ ای [ردم یاراد دیا-
Y {6مد4 0'م [ر" و ر&gB )د2_
ر-ار- K1!تم و هدش P&9'م )رO ررقم $ا2اس رد .Qشزپ ^رB +*xاش wس&" ه9س&م و 6مد4 0'م [ر"
.7امرر/ @O&م درM 0ZM هQی"ر&r رد و د&ش .م )&Q'م 0,2 رارQ" ه- هO&" ا- .ماIتنا یاJ"ازاXم Tینا&H
.د&ش .م هتMر? رIن رد 6یم&Q'م یو 6JO .م*سا یاJ"ازاXم +&ناH ر-ار- و د&ش را,ی- .ناO و
# {.Qشزپ هZماO 6مرB Wت<_
هدر; هUی/و )اXنا یا هMرB و .U=r و .ن&ناH و .2رش و .,12 Tیزا&م ERV دیا- .Qشزپ یا< هMرB +*xاش
ا- K1!" $ر&r رد و د==; یرادد&4 د&ش .م .Qشزپ هZماO 6مرB Wت< @O&م ه; .یا<را; PاQ"را زا و
ا" هدنورپ رد …رد ا- .Rت; ‚ی-&" زا $ازاXم 0ZM رارQ" و .ماIتنا یاJ"ازاXم $اررقم و Tینا&H ه- هO&"
.6سا هدش هتMر? رIن رد هت9-او و .Qشزپ ^رB ه- 0ت(تشا زا Nzاد 6یمور'م
8 {یرور/ ریx …را!م 0ی,'" _
.Qشزپ هMرB +*xاش wس&" +ارا,ی- یار- یرور/ ریx و K2اgم یا< ه=یز< داXیا و .تMایرد هMا/ا
ا" .Rت; ‚ی-&" زا 0ZM رارQ" ه- هO&" ا- و .ماIتنا یاJ"ازاXم Tینا&H ERV K1!" $ر&r رد و 6سا D&=,م
0ی,'" .یازO Tینا&H ERV.دن&ش .م )&Q'م lا9Qی ا" هت9-او و .Qشزپ یا< هMرB ه- lا(تشا زا 6یمور'م
23
و +ارا,ی- زا .تMایرد هMا/ا ر-ار- ود +ازیم ه- یدقن ه,یرO lوا هR"رم رد +ارا,ی- ه- یرور/ ریx …را!م
.دن&ش .م )&Q'م +ارا,ی- زا .تMایرد هMا/ا ر-ار- •=پ +ازیم ه- یدقن ه,یرO )ود هR"رم رد
5 {یا هMرB KzاLو +دادن )اXنا_
+ارا,ی- .سایس و .2ا,تOا یاJتیZH&م و @<mم وdداqنd6ی1م ه- هO&" +ود- د=UL&م .Qشزپ یا< هMرB +*xاش
ا- .ماIتنا یاJ"ازاXم Tینا&ققRV +اU1!تم و دنر- راQ- د&4 یا هMرB KیاLو دودB رد ار TQ,م v*" ر•;ادB
.دن&ش .م )&Q'م هدنورپ رد …رد ا- .Rت; ‚ی-&" ا" .<اUش ‚ی-&" ای ر;m" زا 0ZM رارQ" ه- هO&"
1: {3ا4 درا&م رد )ز% یراQ,< )د2 _
)اگ=4 رد ای رادری?او یاJیرا,ی- زا یریگشیپ ر&I=م ه- ه; .ZHا&م رد د=U1Qم .Qشزپ یا< هMرB +*xاش
.م داد,تسا +ان\ زا هد==; TییZ" aOارم ای .Qشزپ vز&م\ و +امرد d 6شادJ- $رازو ی&س زا †نا&س زور-
.ماIتنا یاJ"ازاXم Tینا&H ر-ار- TیU1!تم یار- K1!" $ر&r رد و دنراد l&,Zم ار )ز% یراQ,< د&ش
.6سا هدش هتMر? رIن رد $ازاXم
{ه; 6سا )ز% دش هراشا +اراتسرپ .ن&ناH یاJتی7&89م †یرش" ه- هr*4 ر&V ه- ه; lاB
- .د&ش هتش&ن راتسرپ wس&" د==; .-ایزرا +اQشزپ و +اراتسرپ ریاس دیا- ه; ار یزیG ر<
- .ددر? Pا=تOا NJRم .م&,2 $اراR2 زا و د&ش هتش&ن 3ا4 ر&b-
- یا=Rم ر- دیا- vراز? و ددر? 6RS و …رد را,ی- 0Qش; ه- p=;او رد یراتسرپ )ادHا ر<
.د&ش هداد †ی/&ن &Oددم p=;او و دشا- .=ی2 $اد<اشم و را,ی- [رد
- .ددر? 6شاددای ...و 6!" هدرن 0یRH زا 6سا هدش هداUتسا +\ زا ه; ار .=,یا 0یاسو 69ی7
- .ددر? 6RS و 0ی,Q" |&-رم ¯دا&B vراز? )رM
- .د&شن هتشاm? .7ا4 یاO و د&ش هتش&ن $اد<اشم هن&?ر<
- {ددر? 6یا2ر ریز درا&م دیا- 3ا4 $اررقم زا رI=Mرr و هدنورپ Tتش&ن 6JO
.ددر? 6RS 6Hد ه- و .تسرد ه- راتسرپ wس&" aیاHو و 0ما&2 )ا," { .تسرد=" و 6'r_K7ا
- 6سا 6سردان 6RS هیRش $اشراز? زا .ت,9H +درQن 6RS و ^mB
- ارOا زا 0RH هن ددر? 6RS ارOا زا دZ- ه1rاM*- د&ش .م )اXنا ه; .نامرد $امادHا )ا,"
- هناشن و Nz*2 ا- هار,< ه; رگید یا<ر&ت;اM D&ن ر< وd)واد" $ردHd0'مdD&نd$ارواشم
ددر? 6RS و Kیr&" دیا- 6سا درد یا<
دشا- 0ما; و ها"&; دیا- $ا2*Vا 6RS { را`ت4ا_P
.ددر? ^mB .Mا/ا $ا(7 و ددر? Pا=تOا $ا2*Vا +د&- NJRم زا -
ددر? ³یا" ای د&ش هتش&ن انا&4 هدنورپ { .یانا&4_´
w4 vراز? +ایاپ رد و.دشا- 6,س ر;> و _.?دا&نا4 )ان -)انk 0ما; Nسا ا- دشا- انا&4 هدنورپ رد راتسرپ )ان -
.د&ش هدیش;
د&ش هداUتسا یراتسرپ vراز? 6RS 6JO .Qشم ای .-\ را;د&4 زا -
$ار&تسد راتسرپ 69یرور/ دشن ارOا .112 ه- ا=- Wشزپ $ار8تسد زا در&م د=O ای Wی هQی"ر&r رد -
.د=; 6RS 612 ر;> ا- ار هدشن ارOا
ددر? 6RS هدش ارOا .یوراد $ار8تسد در&م رد یرور/ $ا2*Vا هی1; -
_...و زی&X" هار -+امز -Dورش ‚یرا" و 62اس -وراد زود -وراد )انk
- yی!ش" رد دنا&" .م ه; ار .,z*2 را,ی- .ق"رتMا yی!ش" ای .1rا yی!ش" ه- هO&" ا-
lا,2اdوراد abH d+امرد همادا dDورشk +امرد یار- یری? Nی,`" d یرا,ی- ریس و یرا,ی- .ZbH
.د&ش vراز? ا,تB دشا- هد==; W,; _...و .BارO
- هتMر? رIن رد +\ .7ا,تBا .RناO را&2 د=; .م ^ر`م را,ی- ه; .یا<وراد ه- هO&" ا-
.د&ش vراز? ه1rاM*- +\ زور- $ر&r رد و هدش
- vراز? ‚یرا" و 62اس ر;> ا- )اXنا $ر&r رد ار را,ی- .Qی=ی1;اراپ $اشیامز\ Dا&نا
.د&,ن
2C
- د&Oو $ر&r رد و هدر; هZ7اbم 6Hد ا- 6Mایرد زا sپ ار .Qی=ی1;اراپ $اشیامز\ ‚ساپ
ه- ه1rاM*- $رور/ $ر&r رد و د&ش vراز? pیامز\ 6Mایرد EیHد 62اس .ZیRV ریx درا&م
.د=; 6RS ار D&/&م Tیا و د&ش هداد D*Vا .<اUش ر&b- •7اZم Wشزپ
- 6RHارم هzارا ای و &Oددم رد .ZیRV ریx 6یZ/و هد<اشم زا sپ راتسرپ 69یرور/
.دیا,ن vراز? 6RS ه- )ادHا 6Hو Dرسا رد &Oددم ه- یراتسرپ 3ا4
- ر- 6سا )ز% و د=; Pا=تOا +\ +در; هایس ای [% ه1یس&- vراز? رد $اراR2 †ی'`" زا
هاRتشاˆ ه,1; +\ ی%ا- 6,9H رد و دشا- +دنا&4 0-اH هتش&ن هQی&'ن ه- هدش هدیش; w4 هاRتشا یور
.د&ش هتش&ن ˆ6سا
- اgما 6,س و .?دا&نا4 )ان ± )ان ر;> ا- s²س د&شن هتشاm? ه1rاM و هدش رپ رbس )ا,"
.ددر?
- ای دیا هداد هzارا د&4 ه; ار .یاJتRHارم ودی=Qن یرو\ a,O [رادم یرگید درM یار- هاگی<
.دییا,ن 6RS دیا هتشاد $راIن +\ یارOا ر-
- .م یدرا&م @یقZ" ه- دیدJ" ار +اتسرا,ی- .نامرد Tی7&89م ا<اUش را,ی- درM هQی"ر&r رد
.د&ش vراز? اقیHد دیا,ن
(/ارازH تQR رد دوجوم :ی3اوق
vراز? Wی رد دیا- ه; هنا .=ی7ا- +اراتسرپ 6ی7&9م ه- هO&" ا-و .ن&ناH و .,12 l&rا و $اررقم یا=Rم ر-
{0ماش ددر? …رد یراتسرپ
_هدش TیZ" pیپ زا $ار&تسد -.=U1" - .<اUش $ار&تسدk یراO ریx و یراO $ار&تسد هی1; 6RS -
.دریگیم )اXنا یراتسرپ 0=سرپ wس&" و Wشزپ ر&تسد ا- ه; .نامرد یاJشور و $امادHا -
د=<دیم )اXنا را,ی- 3ا4 یا<زاین 6JO +اراتسرپ اما هدشن هداد ر&تسد Wشزپ wس&" ه; یراتسرپ $امادHا -
ددم 6Bارتسا و Pا&4 دنورk.دشاRم را,ی- .تم*س 6یZ/و ا- هb-ار رد ه; $اد<اشم رگید و راتMر -
_aMد و PmO 6یZ/و .گن&گGd +ای&O
6RHارم و +امر ه- 6R9ن را,ی- 3ا4 یاJش=;او -
د&شیم هداد را,ی- ه- 0=سرپ wس&" ه; .یاJشز&م\ -
...و .ن&4 $اشیامزاdاJتیسا9Bdا< هرواشمd اJیرادر- sQ2kیریگیپ 0-اH درا&م -
رگید .نامرد ز;ارم ه- DاOرا و lاقتنا ای yی4ر" +امز رد &Oددم 6یZ/وd yی4ر" دندور 6RS -
_AاU"ا $ر&rرد kهRHرتم ریx ¯دا&B vراز? -
د&Oو .1Qشم ه; یدرا&م رد ه1rاB •یاتنو هدش )اXنا $امادHا d +ای&Oددم .Qیما=ید&,< Dا/و ا vراز? -
.دراد
.دنا هدشن ^ر`م .1ی %د- ه; .یا<وراد و هV&-رم $اIB*م ه- هO&" ا- هدش ^ر`م یا<وراد .7&rا 6RS -
دم \ @سا=مان رIن ه- &Oددم° را,ی- 6JO Wشزپ $ار&تسد ر?ا 6سا Wشزپ $ار&تسد .²; l&89م راتسرپ -
. دراmگ- +ایمرد Wشزپا-ار ر&تسد ه; دراد 6ی7&89مراتسرپ
(یروSح ا6 :<0> K6ر8 Cا Tزپ /اروتسد
l&89م d&Oددم° را,ی- aMادمو w-ار +ا&=Z- اما د=; ارOاار Wشزپ $ار&تسد ه; دراد .ن&ناH 6ی7&89م راتسرپ
.د<د )اXناار @سا=م $امادHا دریگیم رارH دیدر" در&م $ار&تسد ه; ."ر&r رد 6سا
- { 6سا $ راR2 دراد د&Oو TU1" EیرV زا Wشزپ $ار&تسد TتMر? 6JO ه; .یا< .شم w4
1 ~ا" ار $ار&تسد +د&- †ی'r ادت-ا رد یو s²س د<د v&? د<اش +ا&=J- .=U1" ر&تسد ه- زین یرگید راتسرپ-
. د=; دیی
2 µµ6سا 6سرد Tیا ای \ ¶¶ د=; lا &8س و د=; رارQ" Wشزپ یار- د=1- یادrا-ار $ار&تسد -
3 .د9ی&=-ار TU1" 612و +امز d ‚یرا" د=; 6RS @سا=م )رM یورار $ار&تسد -
25
C $ دم ر2ردk د=; ~اgماار د&4 $ار&تسد د<ا&!- وا زا دم \ +اتسرا,ی- ه- Wش زپ ه; .ماگ=< - 2C ا"
C8 _ د&ش هتش&ن Wشزپ wس&" ا< ه?ر- رد دZ- 62اس
{ دشا- .م $ ا2*Vا هتسد pش 0ماش +اراتسرپ $اشراز? .1; ر&b-
1 - . 6سا هدش lا,2ا .Qشزپ Nی" K1ت!م یاg2ا wس&" ه; .نامرد یاJشورو $امادHا
2 - .دریگیم )اXنا یراتسرپ 0=سرپ wس&"و Wشزپ ر&تسدا- ه; ."ام ادHا
3 - یا<زاین +درو \ر- 6JO +اراتسرپ اما هدشن هداد ر&تسد Wشزپ wس&" ه; یراتسرپ $امادHا
. د=<دیم )اXنا را,ی- 3ا4
C - . دشاRیم را,ی- .تم*س 6یZ/و ا- هb-ار رد ه; $اد<اشم رگیدو راتMر
5 - 6RHارمو +امرد ه- 6R9ن را,ی- 3ا4 یا< p=;او
Y - . د&شیم هداد را,ی- ه- 0=سرپ wس&" ه; .یا< vز&م \
(2اراتسرپ ت)ج Cا راتسرپ ی0م :173ا یقBخا &مانماM3
Dا,تOا و .تم*سdیراتسرپd دارMا 6ی<ام هرا-رد روا- oاسا ر- +اراتسرپ 6JO .H*4ا هما=ماIن
ه; دنا هدش هتMر? رIن رد .یاJ<ور? و دارU7 +ا&=2 ه- یراتسرپ $امد4 هد=<د هzارا و هد==; 6Mایرد.6سا
زا $اHوا )ا," رد ه; د=; .م PاXیا اJن\ یاJتیZH&م و اJشزرا و د=ت9< .یاJتی7&89م و .ساسا A&قB یاراد
اJXنر TیQ9" و یرا,ی- زا یریگشیپ d.تم*س 6ش?ر- و اق"را یا=Zم ه- یراتسرپ.د=شا- رادر&4ر- )ارتBا
.6سا
رد 6یUی; و هMرB .H*4ا دJZ" 0ماش ه; د=; .م 6یا< ار راتسرپ راتMر و اJتی7&89م +\ ری9U" و هما=ماIن هنای-
.6سا یراتسرپ 6RHارم
1 ای یدرM $ایr&`4 و یدا`تHا ای .2ا,تOا 6یZ/و ه- هO&" +ود- &Oددم 6ی`!ش ه- )ارتBا ا- راتسرپ _
.دزاس .م ایJم $امد4 و یو یار- .Qشزپ $*Qشم 6ی<ام
2 .م 6IMا'م +\ زا 6سا هنامر'م ه; ."ا2*Vا یرادJگن EیرV زا و هتساm? )ارتBا را,ی- NیرB ه- راتسرپ _
.د=;
3 .,12 6یB*r ه; یدارMا ه1یس&- .تشادJ- 6RHارم و .=,یا هQیماگ=< رد هZماO و &Oددم زا راتسرپ _
.د=; .م 6IMا'م دتMا .م رb4 ه- درادن .ن&ناH و .H*4اd
C .6سا &گ!ساپ و l&89م د&4 $امادHا و یراتسرپ $واgH 6JO راتسرپ _
5 .د=; .م €UB یراتسرپ رد ار د&4 .گت9یاش راتسرپ _
Y l&RHd $ر&شم 6JO یرایZم +ا&=Z- د&4 $راJم و .گت9یاش زا و د=; .م †ی'r $واgH راتسرپ _
.د=Qیم هداUتسا Tیریاس ه- یراتسرپ یاJتی7اZM ¦ی&U" و 6ی7&89م
# د&RJ- و ارOا 6JO رد یا هMرB )وادم v*" و .Zس ه- ه; د=Qیم 6;رش .یاJتی7اZM رد راتسرپ _
.د=Qیم W,; یراتسرپ یا<درادناتسا
8 .د=Qیم 6;رش یراتسرپ یا<درادناتسا د&RJ- یاJتی7اZM رد راتسرپ _
5 6یما," €UB و 6سردان .MرZم و $ا2*Vا زا هZماO 6یا,B 6JO رد ه; یا هMرB یاJتی7اZM رد راتسرپ _
.د=Qیم 6;رش 6سا یراتسرپ
1: 6;رش 6سا یراتسرپ 6RHارم .7ا2 6یUی; €UB و داXیا 6JO رد ه; یا هMرB یاJتی7اZM رد راتسرپ _
.د=Qیم
2Y
11 ~ا/را 6JO .1م یاJش*" ه- ا" د=Qیم یراQ,< +ادنورJش ریاس و .تشادJ- هور? اg2ا ا- راتسرپ _
.د=; W,; هZماO یا<زاین
(N6راU>
{ )رO
a=م ار +\ +&ناH ه; 6سا .U=م ای 6R•م 0,2 .H&قB ‡*brا رد .6سا هدم\ هز- d اb4 d ها=? یا=Zم ه- 6(7 رد
هدام .6سا هدش ررقم ."ازاXم +\ PاQ"را یار- و هدر; 2 ای 0ZM ر< { د=Qیم )*2ا .م*سا $ازاXم +&ناH
.د&شیم P&9'م )رO دش1- هدش TییZ" $ازاXم +\ یار- +&ناH رد ه; .1Zx [ر"
{ اb4
lداZتم .9ی1گنا +ا-ز رد .دشاRن د,2 یور زا ه; .<ا=? و Pا&r د/d 6سارانd6سردان .=Zم ه- 6(7 رد
·¸¸¹¸ { 6سا D&ن ود ر- اb4.دشاRیم هUیLو )اXنا TیB رد اb4 ر&I=م اX=یا رد و 1 .یازO یاb4 - 2 -
.H&قB یاb4
ریx ه- +ایز ای همدr dداریا lا,تBا +\ PاQ"را رد ه; یرا; )اXنا زا یرادد&4 ای )اXنا زا 6سا $راR2 اb4
.دشا- هتشاد د&Oو .2ا,تOا ر&ما زا یرما رد l*ت4ا ای و
{ ^*4
زا 6سا $راR2 .H&قB ‡*brا رد و .یپرس d’ورد dEBان d+در; 6U7ا!مd +در; یرا?زاسان یا=Zم ه-
.6سا یدا2 $اماIن ا- 6U7ا!م اJن\ 6ی<ام ه; NیارO زا .2&ن
{ K1!"
رد d+در; 0,2 د&4 +ا,یپ ای هتU? ^*4 d+در; ^*4 d.نادر? ور d.یپرس lایر Tت9O ^*4 .=Zم ه-
.دJZ" )اXنا ری4ا" ای دJZ" )اXنا )د2 .=Zم ه- .H&قB ‡*brا
{ .VاRgنا K1!"
ا- د=ت9< یدBاو +ا&=2 و 0(ش یاراد هQینا9;.6سا .U=r دارMا زا رUن Wی ه1یس&- .U=r $اررقم ¦قن
و .U=r +امزاس d+&نا; d هیدا'"ا +ا&=2 6'" ار .2ا,تOا d .1(ش 6یا,B ای و دارMا .U=r aMا=م €UB ^د<
د2ا&H dاg2ا .2ا,تOا +&8ش €UB ر&I=,- و 6ی,<ا @9B ر- $ا2ا,تOا Tیا زا .gZ- و د=<دیم 0یQش" .1(ش
.م .=ی- pیپ .یارOا 6=ت,/ N< و 0,Z7ا sQ2 N< $اررقم Tیا زا K1!" یار- و هد&,ن a/و ."اررقم و
.م .ماIتنا $اU1!" ای یرادا $اری`ق" ار $اU1!" D&ن Tیا .د&ش .م هتMر? رIن رد ."اJیR=" و ا<رUی; و دیا,ن
.د=ی&?
{^دا`"
هSداB d P&1bم ان راIتنا زا رود یا هSداB ای د<د ºر ید,2 ریx و .HاU"ا ر&b- ه; یزیG ر< زا 6سا $راR2
هداUتسا .تLاUB 0یاسو زا هدناسر )اXنا ه- 6Hد ه- ار د&4 یا<را; دارMا ای درM هQی"ر&r رد را&?ان ا»تR9ن یا
)ا," زور- زا د=نا&تیم ا»Rیرق" د=شید=ی- Tیریاس و د&4 .=,یا ه- ای dدنری? راQ- ار .=,یا .rا4 $اJO&" و د=یا,ن
.دنرو\ 0,2 ه- یری?&1O $اMدا`"
{6ی7&89م
.+د&- دJZتم d+دش یرا; )اXنا ه- KL.) dدJZ" d 6نا,/ .=Zم ه- 6(7 رد
..VاRgنا K1!" زا .شان 6ی7&89م زا 6سا $راR2 .VاRgنا ای یرادا 6ی7&89م
{ 61Ux
6سا یرما زا یرادد&4 ر&I=,- و د&شیم .شان .یا=ت2ا .- و .JO&" .- و .ش&مارM و lا,<ا زا ه; .یاb4
. 6سا ."%اRم .- یا=Zم +ا,< ه; 6U? +ا&" .م و دشا- هد&,ن )ادHا +\ ه- 69یا- .م @Q"رم ه;
{ ر&`H
2#
lداZم .9ی1گنا +ا-ز رد .یرا; زا +دات9یازا- dTت9شن ورM d+دم\ ها"&; d+دیدر? زOا2 d +دنام ورM .=Zم ه-
¼·½¾·©¬ +\ رد یا ه'ما9م هQ=یا +ود- .ماز7ا +&ناH Wی [ر" زا 6سا $راR2 .H&قB ‡*brا رد و
.دنز- رس &Jس یور زا ه; .یاb4.دشا- هدش
{ ری`ق"
ه; 6سا .1,2 [ر"¿ .ندم A&قB رIن زا 61Ux و .VایتBا .- d+در; اb4 و d.ت9سd +در; .<ا"&; .=Zم ه-
زین .م&,2 یاb4 ه- À 6سا هدش a=م +\ +داد )اXنا زا ه; .1,2 PاQ"را رد ای 6سا +\ )اXنا ه- )ز1م y!ش
.د&ش .م هتU?
هدام هر`R" رد راmگن&ناH 33Y ار +\ Eیدا`م و 6سا هدر- راQ- اb4 یاX- ار ری`ق" .م*سا $ازاXم +&ناH
.6سا هدیدر? ر;> .ت7ود $اماIن 6یا2ر )د2 و $راJم )د2 d."%اRم .- d.VایتBا .-
{ .Qشزپ ر&`H
و w1x هX7اZم d+در; 0,2 یا هMرB +&8ش ^*4 ر- ~&س 0,2 d0,2 ~&س d هیور .- dهد2اH ^*4 0,2 ه-
.6سا هدش ریRZ" هUیLو )اXنا رد یراگنا 0Jس
هدام رد .Qشزپ ر&`H 2:2 . 6سا هدش هداد †ی/&" ریز ‡رش ه- +&ناH
....1ZM ر< )اXنا _K7ا
.د<دی,ن .تیی,<ا 3ا!شا 6م*س و .?دنز ه- ه; د<دیم +اشن و دشاRیم وا هUیLو ه; 6سا .1ZM [ر" ای _P
هXیتن رد ه; .Qشزپ ^رB +اRBاr زا .Qی ای Wشزپ wس&" .ماز7ا +&ناH Wی [ر" ه- .H&قB ‡*brا رد
.د&شیم A*Vا ددر? N<ارM را,ی- .7ام و .ناO $را94 $اRO&م +ان\ .تشادJ- و .نامرد $امادHا
ر&`H زا ر"دیدش .یاb4 ری`ق" و 6سا ری`ق" 0-اقم رد و دنزرس &Jس یور زا ه; 6سا .یاb4 ر&`H
.6سا
هر`R" رد ه; د=Qیم ر;> ˆ.Qشزپ A&قB $%اقم ه2&,Xمˆ Pات; رد .ساR2 د&,'م 3 هدام 255 +&ناH
{ 6سا هدش +ای- Tی=G هUیLو )اXنا رد یراگنا 0Jس و ر&`H Eیدا`م .م*سا $ازاXم
ای Pر/ ای 0تH یرما ه- |&-رم $اررقم 6یا2ر )د2 و $راJم )د2 ای d."%اRم .- d.VایتBا .- رSا ر- ها?ر<
رد Pر/ ای ‡رO ای 0تH داتMا .,ن AاU"ا یا هSداB دشیم 6یا2ر $اررقم +\ ر?ا هQی&'ن ه- د&ش aHاو ‡رO
.د&- د<ا&4 د,2 هRش NQB
N2ا .یاb4 @Q"رم 0,2 رد دیا- درM و 6سا یرUی; یاb4 د&Oو ید,2 ریx NیارO رد $ازاXم lا,2ا همز%
.دشا- $ازاXم E'ت9م ا" دشا- هدش ."اود $اماIن 6یا2ر )د2 و d $راJم )د2 d ."%اRم .- d .VایتBا .- زا
(یماMت3ا N0-> " !رج Vارتا Wوج"
1 ا- @Q"رم هدیدپ ود ر< رد ه; 6سا Tیا رد .ماIتنا K1!" و )رO [رتشم ه&Oو زا .Qی _
وددرگیم هOا&م 3ا4 0,Z7ا sQ2
2 Wی 6سا TQ,م ."راR2 ه-.ددر? $ازاXم و p=;او ود ~اش=م 6سا TQ,م دBاو 0,2 Wی _
.ماIتنا K1!" lاB Tی2 رد هدر; .=ی- pیپ +\ یار- .rا4 $ازاXم راmگن&ناH ه; .یا=O هدیدپ
)&Q'م زین .ماIتنا .JیR=" یاJ"ازاXم ه- @Q"رم .U=r $اررقم @O&م ه- و ددر? P&9'م
ددر?
1
.
(یماMت3ا N0-> " !رج قارت*ا Wوج"
1 اJن\ 3ا4 و )ا2 )&JUم ]یB زا ^*ت4ا_
1
د1O .م&,2 یازO A&قBd_زیورپk .Zناr رت;د 1 3 d 1#3
28
A*Vا .1ZM [ر" ای 0ZM ه- )رO.6سا ود Tیا )&JUم رد $واU" ود Tیا ^*ت4ا $اJO زا .Qی
PاQ"را l&89م y!ش ^رV زاو دشا- هتMر? رIن رد ."ازاXم یار- راmگن&ناH ه; د&شیم
.U=r $اررقم @O&م ه- ه; .Uی7اQ" ¦قن زا 6سا $راR2 .ماIتنا یاb4 هQی7اB ردdد-ای
6سا هدش a/و
1
.
ه; 6سا .نا9; هی1; 0ماش ازO A&قB هدود'م اm7 دزا9یم 0ت!م ار .م&,2 NIن )رO Tیار-ا=-
ه; 6سا .نا9; 0ماش wقM .ماIتنا $اU1!" هدود'م هQی"ر&r رد د==Qیم .?دنز ر&ش; رد
.دنراد lا(تشا .rا4 هMرB
2 .ن&ناH ر`=2 ]یB زا ^*ت4ا_
+ازیم و .یازO 6ی7&89م Eق'" wیارش و )رO ه1Qشتم رrا=2 و wیارش و د2ا&H TییZ"
a/وراmگن&ناH wس&" زX=م و EیHد ر&b- ه; 6سا .=ینا&H EیرV زا )رXم $ازاXم
+ازیم و Eق'" wیارش و .U=r K1!"زا .شان .ماIتنا 6ی7&89م هQی"ر&r رد.ددرگیم
ه; 6سا یا هMرB ای .U=r یاJنامزاس و اJ=,Xنا هما=ساسا ای همان Tیی\ @O&م ه- +\ $ازاXم
راmگن&ناH 6سا TQ,م aHا&م .4ر- د&شیم هتشاm? ارOا در&م ه- و a/و هیرXم ه&H wس&"
ار رما Tی,< T=قم هQ=یا ا,;.دیا,ن TییZ" ار $ازاXم +ازیم و K1!" D&ن و هد&,ن 67ا4د ا`!ش
6سا هداد )اXنا 67ود +اد=مرا; یرادا $اU1!" در&م رد
2
.
3 .سرداد Tیی \ ]یB زا ^*ت4ا_
د2ا&H و .?دیسر aOرم ]یB زا ^*ت4ا .ماIتنا K1!"و )رO زیا," ه&Oو زا رگید .Qی
اJت7ود 6ی,;اB lا,2اا- ه; 6JXن \ زاd NیارO ه- .?دیسر aOرم d 6سا + \ ر- N;اB $اررقمو
$ازاXمو @یقZ" d Kش; .گن&گGو 6سا یرت9?داد یاJ<ا?دادو N;ا'م ا- دراد همز*م
و a/و راm? +&ناH ی&س زا ه; 6سا یرUی; .سرداد Tیی \و ازO Tینا&H @O&م ه- TیمرXم
اJ<ا?اداد 6یB*r رد .ماIتنا $اU1!" ه- .?دیسر هQی"ر&r رد d د&شیم هتشاm? ارOادر&,-
Tیاو دراد د&Oو یداJنو +امزاس ر< رد ا< 68ی< Tیا %&,Zم ه; 6سا .ماIتنا یا< 68ی<و
یا هMرBو .U=r $اررقما- ریا(مو K7ا!م 0,2 ر< ه- .?دیسر و @یقZ" 6یB*r اJت8ی<
. 69ین هتMریmپ یرUی; N;ا'م رد ه; د==; هداUتسا .1ی %د زا د=نا&تیم .تBو د=شاRیم ارادار
C ا< $ ازاXم aRV ]یB زا ^*ت4ا _
ا- .6سا ا< $ازاXم D&ن رد $واU" ر- رLان .ماIتنا K1!"و ) رO Tی- زیا," ه&Oو زا .Qی
ر-ار- رد Dا,تOا p=;او دنز .م N< ر- ار Dا,تOا 6ی=ما و NIن )رO @Q"رم هQ=یا ه- هO&"
هMرB )اXنا ای .U=r T,Xنا ای +امزاس Wی ه; 6سا .1,Z7ا sQ2 زا 6سا ر" دیدش رای9RمرO
و هدرو \ دراو ه,b7 د&4 .U=r دBاو رد ر&ما + ایرO T9B ه- اJ=" pی&4 K1!" ا- یا
)رO PاQ"را- p=;او رد ه; .یا< $ازاXم . د=Qیم ¦قنار + \ر- N;اB |اRgناو NIناMرr
یاJ"ازاXم .7و 6سا .تی-ر"و .=یم ا" $امادHا ای و یدقن یازO d sRB %&,Zم ددرگیم lا,2ا
.Jت=م Nzاد lا`Uناو …ار4ا- ر•;ادBو A&قB ر9; d ‚ی-&" ه- و دراد یرادا هR=O .ماIتنا
.ددرگیم
3
1
+ارJ" هاگشناد A&قB هدQشناد $اریرق"d.م&,2 یازO A&قB_د,'مkیر<ا- رت;د 13C1 3d #:
2
´اG d .H&قB $اراشتنا d هدنر اگنو .=ی9Bریم T9B دیس رت;د Kی7ا" d یرادا $اU1!"و A&قB { ه- د&ش D&Oر رتشی- هZ7اbم 6JO
)ود 1382
3
.Tیشیپ d یرادا $اU1!" و A&قB { ه- دی=; D&Oر رتشی- هZ7اbم 6JO
25
( یPزپ روصق !اسقا
1 .VایتBا .- _
1
{
.- زا ر&I=م.6سا ."%اRم .- 0ماش )ا2 .=Z,- و ها=? رد D&Hو زا sUن یراد<اگن )د2 .=Zی
ه- )ادHا 6سا .=ی- pیپ 0-اH اtMر2 ه; .1,2 •یاتن ه- هO&" +ود- y!ش ه; 6سا +\ .VایتBا
.- و د&ش +ارگید ای وا ر- رر/ ای و ریx .ند- $امدr ای 0تH ه- .Jت=م ه; دیا,ن .1,2
دیا,ن .م .1,2 ه- )ادHا ^راZتم و )ز% یا< .=ی- pیپ ه- هO&" +ود- ه; 6سا .9; .VایتBا
.``!" هنا=G و 6سا ^ر2 .VایتBا .- yی!ش" هb-ا/ و ددرگیم )رO D&Hو رX=م ه;
زا و د&ش )اXنا دیاRن ه; 6سا یرا; .VایتBا .-.6سا رRتZم oا=شرا; هیرIن و TM 0<ا دشا-
)اXنا +ود- •7اZم Wشزپ wس&" .BارO 0,2 { د=نام .6سا هدش .Jن +\ )اXنا راmگن&ناH ^رV
.را,ی- ه- همدr و راتسرپ wس&" lاB د- را,ی- [ر" ای و )ز% $اشیامز\
2 ."%اRم .- _
2
{
d .یا=ت2ا .- و .یاورپ .- d +د&- هشیدنا و رQM .- d یدیH .- d یری-د" .- .=Zم ه- 6(7 رد
د=; .=ی- pیپ d 0,2 02اM ها?ر< { 6سا هدم\ ."%اRم .- KیرZ" رد .6سا 61Ux و .JO&" .-
ه- وا یراگنا 0Jس و یدیقی7 W7اmZم .7و ددرگیم ریx ه- رر/ دورو @O&م یو 0,2 ه;
راتسرپ Tی1یس .=پ Eیرز" { lا•م k .6سا هدش ."%اRم .- @Q"رم د<د A&س )رO PاQ"را ^رV
_ .9;*یMان\ [&ش 612 ه- درM ƒرم و 6یسا9B زا +ا=ی,Vا و 69" +ود-
هدم\ 0,2 ه- )ز% هO&" و 6Hو رد .یاسر1ن .=Zی ."راRZ- .تشادJ- 0=سرپ رد ."%اRم .-
ر< رد wیارش دOاو .نامرد .تشادJ- 0=سرپ زا ه; 6سا .JO&" )ز% هO&" زا ر&I=م .دشاRیم
.دیا,ن $امد4 هzارا را,ی- ه- 6یZH&م ه- هO&" ا- ه; دوریم راIتنا .تیZH&م
."%اRم .- $اRSا یار- C { 6سا )ز% |رش
.دشا- هدش هتشاm? .نامرد .تشادJ- 0=سرپ هدJ2 ر- ه; 6RHارم هUیLو _K7ا
.درادناتسا دB رد 6RHارم )اXنا رد .یاسران و @سا=مان درQ1,2 lا,2ا _P
.دشا- هدش @یس\ راGد دیا- را,ی- _…
.دشا- هدش .شان .نامرد .تشادJ- 0=سرپ ."%اRم .- زا دیا- را,ی- ه- هدراو @یس\ _د
Wی د=<د- )اXنا 6Hد ا- ار +اشرا; .نامرد .تشادJ- 0=سرپ ر?ا A&M درا&م ه- هO&" ا- lاB
ار را,ی- 6سا TQ,م هاRتشا هتR7ا . د&ش .,ن .ق1" ."%اRم .- هاRتشا Wی ای $واgH رد اb4
د<ا&4 0=سرپ هO&تم lا,<ا $ر&r رد اJ=" 6ی7&89م $ر&r Tیا رد دیا,ن یدO همدr هO&تم
را,ی- هاMر 6JO ه'ما9م +ود- هUیLو )اXنا ه; 6سا Tیا دور .م راIتنا ه; هن\ Tیر-ا=-dدش
.دشا-
3 { ."%اRم .- رد 6;راشم _
د&4 و د&شیم هداد را,ی- ه- .نامرد .تشادJ- 0=سرپ wس&" )ز% یاJ1,Z7ا ر&تسد ه; .ZHا&م رد
Tیا رد و دشاRیم وا د&4 هO&تم هدراو یاJRیس\ زا .ت,9H ای )ا," 612 د=Qیم ."%اRم .- را,ی-
1
ª•• —® •—‰‰Œ••Œ—˜
2
ª•• —® ‰Œ••Œ—˜
3:
6RS 6سا هداتMا AاU"ا ه; ار هن\ و +ارا,ی- ه- هدش هداد یاJ1,Z7ار&تسد .ت9یا- 0=سرپ $ر&r
.داد yی!ش" ار .1rا ر`قم +ا&ت- )وز7 $ر&r رد ا" دیا,ن
C $راJم )د2 _
1
{
.=M و .,12 EیاHد و l&rا ه- ^راZتم .یا=ش\ )د2 زا 6سا $راR2 .H&قB ‡*brا رد
یار- )ز% یاJییانا&" و .=M و .,12 $ا2*Vا +ادقM .=Zی $راJم )د2 ."راR2 ه-.TیZمرا;
.6سا ا<را; زا .gZ- )اXنا و 0Rق"
{ د&شیم Nی9ق" هتسد ود ه- $راJم )د2
یدام $راJم )د2 _K7ا
ی&=Zم $راJم )د2 _P
رد .Mا; .?دیزرو و .تسدر" و .Q-اG Tتشادن .=Zی یدام $راJم )د2 { یدام $راJم )د2
.دشا- .م 3ا4 .یانا&" Tتشاد )ز1ت9م اJن\ )اXنا T9B ه; یر&ما
.م .1,2 ه- )ادHا )ز% $ا2*Vا و $ام&1Zم +ود- @Q"رم ه; 6سا ‡رbم 6JO Tیا زا { ی&=Zم $راJم )د2
.ددر? .م یرگید y!ش همدr و رر/ @O&م ه; د=;
هر`R" رد $راJم )د2 3 هدام 255 هدام هر`R" Tی=,< و 33Y ر;> .یازO یاb4 Eیدا`م زا .Qی +ا&=Z-
.6سا هدش
5 { .ت7ود $اماIن 6یا2ر )د2 _
هر`R" @O&,- 3 هدام 255 Pر/ ایو 0تH یرما ه- |&-رم $اررقم 6یا2ر )د2 رSا ر- ها?ر< ر&;mم +&ناH
‡رO ایو Pر/ای و 0تH داتMای,ن AاU"ا یا هSداB دش .م 6یا2ر $اررقم + \ ر?ا ه; ی&'=- د&ش aHاو ‡رOو
d .Qشزپ )اIن +امزاس یا< هم ان Tیی\و $اررقمو Tینا&Hا- هb-ار رد d د=- Tیا d د&- د<ا&4 د,2 هRZش NQB رد
د=ت9< اJن \ یارOا- ) ز1م .Qشزپ ه ور? و دشا- .م .Qشزپ vز&م \و +امرد 6شادJ- $رازو
Tیی \و 3ا4 w-ا&/ ^*4 ه; د=شا- هدش .یازO یاb4و ر&`H @Q"رم یراتسرپ ردا; ه; .نامز Tیار- ا=-
+ای&Oددم .ناور و .نا,9O d یدامرر/و +ایز ]2ا- و دشا- .نامردو .,12 ز;ارم یاJ1,Z7ا ر&تسدو ا< همان
د<ا&4 lا,2ا @Q"رم یاb4 ه1rاB •یاتن ه- 0,2 6ییUی; ه- هت9- .م*سا $ازاXم +&ناH $اررقم ERV دن&ش
.دش
درM .م *سا یاJ"ازاXم Tینا&H ERV ددر?را,ی- هO&تم .ناO رر/ A&M $%&`M زا )اد; ر< رSارد ر?ا
هدام ERV ه; ارGdدش د<ا&4 هید 64ادرپ ه- )&QXم d ر`قم 315 y`!تمو A>اB هG ر? .RیRV ها?ر<
K1" ]2ا- دشا- وا .7وای ¦یرم +>ا ا- د=Gر< د=; .م رداr ارن \ ر&تسد ای د<دیم )اXنا ه; ." اX7 اZم رددشا-
. 6سا Tما/ د&ش .7ام $ارا94ای &g2 yقن ای +اO
هQی"ر&r رد ~ اg2ا هیدو د&ش 64ادرپ دیا- د&ش را,ی- ƒرم @O&م .Qشزپ ^رB +*xاش ر&`H ها? ر<
{ دشاRیم 0ی> ‡رش- د&ش ‡رOای yقن @Rس درM 0ZM
هدام 3Y8 د<ا&4 0ماh هید راد هدJ2 دیورن رگید هhدرR- cر&V ار cدرم $ر&r ای رس c&م f9h ها?ر< -
د<ا&4راد هدJ2 ار 0ماh هید ]1S pیر ه- 6R9نو 6سا vرا Tما/رس c&م ه- 6R9ن دیور- هرا-ود ر?ا و د&-
. د&-
هدام 3Y5 ر?ا و دشاRیم +ز 0ماh هید Tما/ دیورن رگید هh درR- Tی- زا cر&V ار fنز رس c&م ها?ر< -
. 69ین ƒرز- و ¤G&h +ایم fHرM N¢B Tیا رد و د&- د<ا&4 0•,7ارJم راد هدJ2 دیور- هرا-ود
. د&ش fم 64ادرپ 0ماh هیدرادقم ه- wقM دشا- 0ماh هید زا pی- 0•,7ارJم ر?ا - هر`R"
هدام 3#2 و 69یود )ادh ر< هیدو 6سا را=ید د`ناپ دیورن ز?ر< هی¢"ر&r رد ور-اود D&,Xم cا<&م هید -
vرا درا&م ه,< رد د&ش هدیzور هرا-ود ر?او د&- د<ا&4 6R9ن +ا,J- ور-ا ¤ی زا رادقم ر< هید و را=ید هاX=پ
هدیzور ˆاددXم هh رادقم +\ ه- 6R9ن دیورن ز?ر< رگید رادقم و د&ش هدیzور هرا-ود +\ زا cرادقم ر?ا و 6سا
1
¼—• ŠÁ–Š”ŒŠ˜•Š
31
. د&ش fم TییZ" 6Bا9م رادقم Pا9تBا ا- هید د&ش f,ن هدیzور هh رادقم +\ ه- 6R9نو 6سا vرا د&ش
هدام 3#3 +\ )ا," ها&4 و دیورن ها&4 دیور- هرا-ود ها&4 6سا vرا @O&م NشG ¤1پ cا<&م +در- Tی- زا -
. +\ ¦Z- ها&4 و دشا-
هدام 3#5 د<ا&4 0ماh هید K`ن اJن\ زا )ادh ر< هید و 6سا 0ماh هید @O&م N7اس NشG ود +در- Tی- زا -
. د&-
Â&7 و cر&¢Rش و cرا,ی- و KZ/ Ãا'7 زا هGر? د=نا9¢ی A&M N¢B رد دنراد fzا=ی- ه¢یzا< NشG )ا," - هر`R"
. د=شا- هتشاد AرM رگید¢ی ا- +د&-
هدام 3#8 ها&4 6سا 0ماh هید ]1S وا cا=ی-ان NشG هید 6سا ا=ی-ان NشG ¤ی و ا=ی- NشG ¤ی cاراد هh f9h -
. دشا- هدشا=ی-ان 6یا=O رSا رد ای 6سا هد&- ا=ی-ان دازردام وا NشG
هدام 38: 0ماh هید @O&م 6سا f=ی- +ا&!تساو @`H Tیzاپ هh +\ همرن ای ˆاتZMد f=ی- )ا," +در- Tی- زا -
. دشاRیم هید 6R9ن +ا,< @O&م f=ی- همرن زا cرادقم +در- Tی- زا و 6سا
هدام 383 fم 0ماh هید ]1S @O&م •1M f=ی- +در- Tی-زا و 6سا 0ماh هید ]1S ود @O&م f=ی- +درh •1M -
. دشا-
هدام 38C cر&b- f=ی- +درh ºار&س و 6سا 0ماh هید ]1S @O&م f=ی- cاJ4ار&س زا ¤ی ر< +در- Tی- زا -
Tی- زا ]2ا- هh f"ر&r رد دیا,ن ºار&س ار +\ ه¢ن\ ای د&ش هراپ +\ +ایم 0rاM هدرپ و ºار&س ود ر< هh
. دشا- fم هید s,4 @O&م د&ش ‡*rا و +ارRO ر?ا و 6سا 0ماh هید ]1S @O&م د&شن +\ TتMر
هدام 38Y +در- Tی- زاو 0ماh هید K`ن )ادh ر< +در- Tی- زاو دراد 0ماh هید v&? ود D&,Xم +در- Tی- زا -
. د&- د<ا&4 v&? )ا," ه- 6R9ن 6یا2ر ا- رادقم +ا,< هید @O&م +\ زا cرادقم
هدام 385 . دراد ار هید ]1S •1M v&? +دیر- و هید ]1S ود v&? +درh •1M -
ه- 6یارس @O&م ای دناسر @یس\ +\ ه- و د=h 6یارس fzا&=ش sB ه- v&? ه- +دناسر @یس\ ها?ر< - هر`R"
. د&- د<ا&4 cا هنا?ادO هید )ادh ر< cار-د&ش +\ Tت9¢ش و +ا&!تسا
هدام 351 Tی- زاو 0ماh هید K`ن اJR7 زا )ادh ر< +در- Tی-زا و دراد 0ماh هید @7 ود D&,Xم +در- Tی- زا -
. د&- د<ا&4 @7 )ا," ه- 6R9ن 6یا2ر ا- رادقم +ا,< هید @O&م @7 زا cرادقم ر< +در-
هدام 35C . دراد هید ]1S sB f- و •1M cاJR7 +در- Tی- زا -
هدام 355 $ر&r ردو 6سا 0ماh هید ]1S @O&م دن&ش +ایا,ن اJنادند هh cر&b- @7 ود ای ¤ی TتMا¢ش -
. د&- د<ا&4 0ماh هید s,4 +دش P&4 و ‡*rا
هدام 35Y و دراد 0ماh هید +\ د=نامو cز(م ه-ر/ ای N7اس +ا9نا +درh l% ای N7اس +ا-ز )ا," +در- Tی- زا -
. د&- د<ا&4 0ماh هید ]1S l% +ا-ز )ا," +دیر-
هدام C:3 د&ش fم aیز&" ریز @ی"ر" ه- و دراد 0ماh هید هناگتش< و 69ی- cاJنادند )ا," +در- Tی- زا -
هدام C12 . دراد 0ماh هید د&ش •h +در? ه¢یر&b- +در? Tت9¢ش -
هدام C13 ا- +\ ه,یرO ددر? اmx +در- ورM aنام هh fتیا=O Tی=,< و د&ش +در? +دش •h @O&م هh fتیا=O -
. د&ش fم TییZ" NhاB رIن
هدام C15 +در- Tی- زاو دشا- fم را=ید د`ناپ اJن\ )ادh ر< هید و دراد 0ماh هید ¤M ود D&,Xم +در- Tی- زا -
K`ن رگید ¤M زا cرادقما- ¤M ¤ی +در- Tی- زا هیدو 6سا رادقم +ا,< 6Bا9م هید @O&م ¤ی ر< زا cرادقم
. د&- د<ا&4 رگید ¤M 6Bا9م هید Pا9تBا ا- هید
هدام C1Y fم P&9'م هنا?ادO ¤ی ر< هید دور- Tی- زا +ادندا- ¤Mر?ا و دشا- fم +ادند هید زا 0قت9م ¤M هید -
. ددر?
هدام C1# ا- +\ f7ام ه,یرO TییZ" ددر? +دی&O yقن و cرا&شد ]2ا- ای د&ش ¤M yقن @O&م هh fتیا=O -
. 6سا NhاB رIن
هدام C18 0ماh هید K`ن اJتسد زا )ادhر< هید و دراد 0ماh هید •م 0`Uم ا" 6سد ود D&,Xم +در- Tی- زا -
6سد زا cا ه'ناس رSا رد ای ˆاتق14 ار رگید 6سد و 6سد ¤ی ای دشا- 6سد ود cاراد هی12 f=Xم ها&4 6سا
. دشا- هداد
هدام C15 . 6سا را=ید د`ناپ •م ا" ای اJ=" 6سد ر< +اتشگنا abH هید -
هدام C2: هدش 6شگنا +ود- cا ه'ناس رSا رد ایو هد&- 6شگنا +ود- ˆاتق14 ¥ 6سد Kh +دیر- f7ام ه,یرO -
. د&ش fم TییZ" NhاBرIن ا- 6سا
هدام C21 abH هید Tی=,< و دشاRن ها&4 و دشا- Kh cاراد ها&4 6سا را=ید د`ناپ •نر\ ا" 6سد abH هید -
. دشا- هتشادن ها&4 دشا- هتشاد •نر\ ها&4 6سا را=ید د`ناپ هناش ا" 6سد
هدام C22 ددر? abH •نر\ زا ر"%ا- ایو د&ش abH •م 0`Uم زا pی- ر?ا 6سا 6شگنا cاراد هh fتسد هید -
. د&ش fم TییZ" 6Bا9م TتMر? رIن رد ا- هh vرا هMا/ا ه- 6سا را=ید د`ناپ
32
هدام C2C رش2 6شگنا ر< هید d د&- د<ا&4 0ماh هید اپ ود 6شگنا هد هید Tی=,< و 6سد ود 6شگنا هد هید -
. 6سا 0ماh هید
هدام C25 69ش ریx cاJتشگنا زا cد=- ر< +دیر- ود&ش fم Nی9ق" 6شگنا +\ cا<د=- دد2 ه- 6شگنا ر< هید -
. 6سا N7اس 69ش هید K`ن 69ش رد و N7اس 6شگنا هید ]1S
هدام C2# 6شگنا هید ]1S •1M 6شگنا abH هید و 6سا N7اس 6شگنا هید ]1S ود 6شگنا ر< +درh •1M هید -
. 6سا N7اس
هدام C25 را=ید •=پ دیور- دیUس و N7اس ر?او را=ید هد دیور- هایسودساM ای دیورن رگید هh cر&b- T4ان +د=h -
. 6سا
0`M C3: و +ا,h $ر&r ه- …*2 زا دZ- ای د&شن +امرد ˆ*rا ها&4 دراد 0ماh هید $ارقM +&تس Tت9¢ش -
pیزیر و s1س ه- *تRم ای دور- Tی- زا وا f9=O fzانا&" ای دور- هار دنا&تن ا`2 +ود- ه¢ن\ ای دی\رد f?دی,4
هید دیا,ن @1س ار TتMر هار ای Tت9شن $ردH ه¢ن\ ای د&ش 6شپ f?دی,4 ]2ا- هh fتیا=O هید زین و ددر? رادا
. د&- د<ا&4 0ماh
هدام C32 اپ ود •1M cار- و 0ماh هید Tت9¢ش cار- د&ش اپ ود ر< +دش •1M ]2ا- $ارقM +&تس Tت9¢ش ها?ر< -
. ددر? fم ر&I=م 0ماh هید ]1S ود
هدام C33 . د&- د<ا&4 6Bا9م 6R9ن ه- +\ زا fgZ- abH و دراد 0ماh هید Dا!ن )ا," abH -
هدام C3Y د`تش< +\ هید د&ش دیUم TتMر هار aنام )ر&" ر?او 6سا را=ید دrراJG هgی- ود +درh )رو هید -
. د&- د<ا&4را=ید
هدام C3# و را=ید •=پ و 69ی- دشا- fم @1H ه- wی'م و هدش aHاو ³G c&1Jپ رد هh fzا< هدند زا ¤ی ر< هید -
. 6سا را=ید هد ا< هدندریاسزا ¤ی ر< هید
هدام C38 @ی2ا- ای د&شن +امرد هh اJن\ زا )ادhر< Tت9¢شودراد 0ماh هید ه&Hر" +ا&!تسا ود D&,Xم Tت9¢ش -
. دشا- fم را=ید 0JG د&ش +امرد f-&!- ر?ا و 6سا 0ماh هید K`ن د&ش +امرد
هدام C35 هید دشاRن D&Mدم wR/ ه- رداH هی12 f=Xم د&ش @O&م هh _ ه7اRند k ها? T,یشن +ا&!تسا Tت9¢ش -
. دشد<ا&4 64ادرپ vرا دشاRن دا- wR/ ه- رداH و دشا- D&Mدم wR/ ه- رداH ر?ا و دراد 0ماh
هدام CC2 ر?ا و دشا- fم +\ s,4 6سا f=یZم هید &g2 +\ cار- هh c&g2 ر< +ا&!تسا Tت9¢ش هید -
رد و &g2 +\ هید ]1S +\ +دی-&h هید و 6سا +\ Tت9¢ش هید NX=پراJG +\ هید ددر? @ی2 +ود- و د&ش هX7اZم
. دشا- fم +ا&!تسا +دش در4 هید NX=پراJG @ی2 +ود- +امرد $ر&r
هدام CC3 و 6سا &g2 +ا,< هید ]1S و ددر? هدzاM f-&g2 +\ ه¢یر&b- &g2 زا +ا&!تسا +درh ادO رد -
. دشا- fم +درhادO 0rا هید NX=پراJG +\ هید d د&ش +امرد @ی2 +ود- ر?ا
هدام CCC . دراد vرا د&ش +\ +ا`قن @O&م ر?ا و دراد 0ماh هید ددر? 0ق2 lاوز @O&م هh fتیا=O ر< -
هدام CC5 K`ن v&? ¤ی fzا&=ش sB +در- Tی- زا و 0ماh هید v&? ود D&,Xم fzا&=ش sB +در- Tی- زا -
. دشا- cرگید زا ر" c&H ود +\ زا f¢ی fzا&=ش هGر? دراد 0ماh هید
هدام C53 ه- fzا&=ش هید ر- هو*2 fناO دی&گ- T!س دنا&تن +دشرh رSا رد هدر¢ن زا- +ا-ز هh fhد&h ها?ر< -
. د&ش fم )&¢'م vرا 64ادرپ
هدام C55 . 6سا vرا 64ادرپ ه- )&¢'م د&ش cرگید v&? هدرپ +دش هراپ @Rس f9h ر?ا -
هدام C5# دراد 0ماh هید K`ن NشG ¤ی fzا=ی- +در- Tی- زا و دراد 0ماh هید NشG ود ر< fzا=ی- +در- Tی- زا -
.
هدام CYY . 6سا vرا @O&م fzاشG sB +در- Tی- زا -
هدام C#: هGر? دراد 0ماh هید د=h را¢ش\ ار pیادr دنا&تن هh 0ماh ر&b- y!ش $&r +در- Tی- زا -
. دناسر- ار pیادr هت9<\ و $اU4ا ا- دنا&ت-
هدام C#1 . دراد 0ماh هید زین دی&گ- T!س ˆ*rا دنا&ت" هh 0ماh ر&b- fzای&? +در- Tی- زا -
هدام C8: - 6سا ریز @ی"ر" ه- $ر&rو رس 6BارO هید -
1 رتش ¤ی - د&ش cراO +&4 ه¢ن\ +ود- 6س&پ vار4 - هrراB -
2 ای Nh دشا- +&4 +ایرO ا- هار,< و د&ش 6ش&? دراو fhدنا رادقم و درmگ- 6س&پ زا هh fشار4 - هیماد -
.رتش ود - دایز
3 هس - دسرن +ا&!تسا cور ¥زان 6س&پ ه- T¢7 د&ش 6ش&? Eی,2 f?دیر- @O&م هh fتBارO - ه,B*تم -
.رتش
C .رتش راJG - دسر- +ا&!تسا cور ¥زان 6س&پ ه- و درmگ- 6ش&? زا هh fتBارO - Aا',س -
5 را¢ش\ ار +ا&!تساو هدز را=h ار +ا&!تسا cور ¥زان 6س&پ و درmگ- 6ش&? زا هh fتBارO - ه'/&م -
رتش •=پ - هدرh
Y .رتش هد - دشا- هدر¢ن دی7&" ار fتBارO هGر? د=¢ش-ار +ا&!تسا هh f1,2 - ه,شا< -
33
# .رتش هدزناپ دشاRن ر9یم +ا&!تسا +درh اX-اO ا- زO +\ +امرد هh fتBارO - ه1ق=م -
8 و 0ماh هید ]1S دسر- ز(م ه9یh ه- هh fتBارO - هم&مام - ای 33 . دراد هید رتش
5 . ددر? fم هدوزMا وا ر- vرا )اh هید ]1S زا ریx د=h هراپ ار ز(م ه9یh هh fتBارO - ه(ماد -
. دشا- fم $ر&r ورس $اBارO N¢B رد @7و f=ی- و v&? $اBارO هید - هر`R"
هدام C8C - 6سا ریز رارH ه- ددر? ری(تم 6س&پ „نر +\ رSا رد هh fت-ر/ هید -
را=ید pش fگت9¢ش و 6BارO +ود- $ر&r +دش هایس - K7ا :
را=ید هس $ر&r +دش د&Rh - P :
Nینو را=ید ¤ی $ر&r +دش ºرس - … :
$ر&r رد و Nین و را=ید ¤ی +دش د&Rh $ر&r رد و را=ید هس +دش هایس $ر&r رد +د- ~اg2ا ریاس رد - د
. 6سا را=ید a-ر هس +دش ºرس
هر`R" 1 )ا," „نر ریی(" +ایم fHرM Tی=,< و 69ین ƒرز-و ¤G&h و درم و +ز Tی- ر&hmم N¢B رد fHرM -
. دشا- f,ن ددر? 0zاز ای دنا,- f"دم 6یا=O رSا ه¢ن\ Tی- fHرM زین و +\ زا fت,9H ای $ر&r
هر`R" 2 . 6سا )ز% vرا +داد د&ش رس 6س&پ „نر ریی(" ]2ا- هh fتیا=O -
هدام C85 ر- +\ vرا „نر ریی(" و )ر&" @O&م ر?ا و 6سا )ز% vرا +داد د&ش )ر&" @O&م هh fتیا=O -
. د&ش fم هدوزMا دش +ای- ˆ*RH هh هید
هدام C5C - 6سا ریز @ی"ر" ه- د&ش fم aHاو +ا,19م هدرم ر- هh fتیا=O هید -
را=ید د`¢ی رس +دیر- - K7ا :
زا 6شگنا ¤ی +دیر- و را=ید هاX=پ اپ ¤ی ای 6سد ¤ی +دیر- و را=ید د`¢ی اپود ر< ای 6سد ود ر< +دیر- - P
. ددر? fم Ã&'1م 6R9ن Tی,< ه- ‡را&O و ~اg2ا ریاس yقن ای abHو را=ید هد اپ زا 6شگنا ¤ی ای 6سد
وا f<د- و هدش P&9'م ]یم د&4 lام ه¢1- دسر f,ن هSرو ه- ¯اریم +ا&=2 ه- هدام Tیا رد &hmم هید - هر`R"
. د&ش fم ^رr ری4 cاJ<ار ردو ددر? fم 64ادرپ +\ زا
هدام Y22 - ردk هید 64ادرپ ر- هو*2 د&ش wقس @O&م ه1ماB +ز 6ی>ا ای ‡رO و Pر/ هbسا&- s;ر<
زا 0RH هQی"ر&r C زا دZ- هQی"ر&r رد k 3ا`H ای و _ دشا- .گ<ام C زا در&م @9B ر- _ دشا- .گ<ام
.د&ش .م )&Q'م sRB ه- lاس هس ا" Wی
هدام Y23 ]2ا- .1یاسو ای و وراد +داد ا- ای و د=; .یا,=<ار Tی=O wقس رد ار ه1ماB +ز .9; هQیدرا&م رد-
زا د&ش Tی=O wقس Y و د=; .یا,=<ار ار ه1ماB +ز wقM هQی"ر&r رد و د&شیم )&Q'م sRB ه- lا9Qی ا" هام
ه- د<دن )اXنا ار 0,2 د&4 3 .7ا Y .هید 64ادرپ ر- هو*2 د&شیم )&Q'م sRB هام
یراتسرپ یا%خ
X
(
و KیاLو ا<درادناتسا Tیا یا=Rم.دشا- .م یراتسرپ و .تRHارم یا<درادناتسا )اXنا زا .<ا"&; .=Zم ه-
ا< هدنورپ ه- .?دیسر و .سرر- ری9م رد %&,Zم ه; 6سا +امرد و 6شادJ- $رازو P&`م یاJتی7&89م
lا,2ا هنا=G و د&ش .م هتMر? رIن رد دد=- راQ- دیا- ه7&'م KیاLو رد راتسرپ Wی ه; ."امادHا Tیگنایم
.ددر? .م .ق1" ر&`H دشا- KیاLو دB زا …را4 ای و رت,; A&M wس&تم دB زا هتMر? )اXنا
{ دری? .م رارH ]'- در&م 0Qش ود رد یراتسرپ ر&`H oاسا Tیا ر-
1 یراتسرپ یراگنا 0Jس _
2
.یاgH N;ا'م رد %&,Zم و 6سا هد&- p!- Tیا رد یراتسرپ ر&`H .1rا ]'- {
یار رودr ه- رX=م یراتسرپ )اIن +امزاس ای و .ن&ناH .Qشزپ +امزاس رد .سا=شرا; )اXنا زا sپ و
هدامk .دش +ا&=2 +\ Eیدا`م ه;.ددرگیم 33Y _ ا.).A
2 یراتسرپ .ماIتنا K1!" _
3
+\ یار- +&ناH رد ."ازاXم و هدشن P&9'م )رO $اU1!" Tیا .ن&ناH رIن زا {
دنا هتشاد +\ ه- یراتسرپ )اIن +امزاس رد ه; یدJZ" oاسا ر- یراتسرپ هMرB +اRBاr .7و هدیدرگن y!شم
دیدX" و یود- یاJت8ی< رد $اU1!" Tیا ه- .?دیسر.د=شا- .م یا هMرB $ان&8ش €UB 6JO +\ 6یا2ر ه- )ز1م
)اXنا زا 6یمور'م d.Rت; ای .<اUش ‚ی-&" { د=نام ار د&4 3ا4 یاJ"ازاXم و هتMر? $ر&r .ناتسا رIن
.6شاد د=<ا&4 ار .ن%&V ای $دم ها"&; $ر&r ه- $امد4
1
¼¡”•Œ˜Ä ‰Ž•–”Ž••Œ•Š
2
¼¡”•Œ˜Ä ˜ŠÄ•ŒÄŠ˜•Š
3
¼¡”•Œ˜Ä –”—®Š••Œ—˜Ž• ‰Œ••—¡‹¡••
3C
57نپ ,-.
یا9 &ما3 :ی6آ
&8و.رم
35
(Yراتسرپ قBخا رایUم Z 2و3اق
زhارم رد را,ی- و N7اس دارMا ه- ار f"امد4 3ا4 cاJ"راJم و pناد زا هداUتسا ا- هh 6سا cا هMرB cراتسرپ
ه- +اراتسرپ Tیار-ا=- .6سا هدش cراm? هیاپ هMرB ¤ی رد د&O&م cا<رایZم oاسار- و د=h fم ه/ر2 K1ت!م
و A*4ا هد2اH و رایZم d+&ناH { ا&ت'م.د=شا- &گ!ساپ +اش7ا,2ا 0-اقم رد دیا- cا هMرB l*قتسا Tتشاد 0ی7د
و Tینا&H زا زین cراتسرپ +&ناH .دراد دJZ" Dا,تOا هاMر و pیاس\ cار- و 6سا ر? هZماO . 6سا راتMر
ه&'ن و fMر2 A&قB d 6,9H ود 0ماش d cراتسرپ راh ه&'ن در&م رد و دری? fم ه,شG رس cر&شh $اررقم
cا< 68ی< و fناJ?ان ƒرم 612 fسرر- cاJ<ا?داد d fzا=O و fH&قB cاJ<ا?داد .دشا- fم هدش TییZ" راh
cا<اb4.دنراد هدJ2 ر- ار fتشادJ- cا< 6RHارم +ا=hراh lرت=h هh د=ت9< fن&ناH +امزاس راJG d fماIتنا
دشا- cد,2 ریx ای cد,2 دنا&" fم هh fتRHارم cا<درادناتسا )اXنا زا f<ا"&h و cا هMرB ر&`H d cراتسرپ
fماIتنا K1!" ± P cراتسرپ cراگنا 0Jس ± K7ا { D&ن ود ه- cراتسرپ cا< K1!" d cد=- Nی9ق" Wی رد
{ زا د="راR2 هh 6سا )ز% |رش هس cراگنا 0Jس D&Hو cار- هh 6سا هدش cد=- هقRV dcا هMرB 1 راتسرپ -
.دشا- هتشاد هUیLو را,ی- زا 6RHارم ه- 6R9ن 2 .دشا- هدرh fb!" هUیLو Tیا زا راتسرپ - 3 ر&b- fb!" -
+\ cار- d +&ناH ERV ر- هh 6سا fU1!" زین fماIتنا K1!".د&ش را,ی- f,9O ای fناور @یس\ @Rس Nیقت9م
)ز1م دنراد هh cدJZ" رVا4 ه- d هت9-او ^رB +اRBاr و 69ین fم&,2 NیارO ~زO و 6سا هدش TیZم fمرO
ر&`H d fzوراد ر&ما هرادا رد ری4}" d )&سرم cاJتRHارم )اXنا )د2 d fzوراد $ا<اRتشا.د=ت9< +\ 6یا2ر ه-
vراز? EیHد 6RS )د2 d ¤شزپ ه- +داد D*Vارد f<ا"&h d †ی'r ه14ادم رد cراگنا 0Jس d EیHد هد<اشم رد
vراز? ه¢یzاXن\ زا.دنا هدش a=م +\ )اXنازا +اراتسرپ هh د=ت9< cر&ما ه1,Oزارا,ی- هدنورپ رد cراتسرپ
wR"رم d †ی'r d EیHد ر&V ه- دیا- .6سا راتسرپ cار- fن&ناH و زاس 6ش&نرس wMا'م ¤ی d EیHد f9ی&ن
d aH&م ه- و fZHاو cوا9م ار راتسرپ در¢1,2 d+انادH&قB.ددر? 6RS هنامر'م و fن&ناH d fپ رد fپ d NI=م
vراز? 6RSا- ریز?ان .دراد fگت9- )درم هاMر و f?دنز ا- cراتسرپ $امد4 {cری? هXیتن.د=ناد fم cراتسرپ
د&4 N< و د=شا- +اما رد cراh f7ا,تBا $امدr و ا< +ایز زا N< ا" d دشا- f7&rا و Pاد\ و Tینا&H d a-ا" دیا-
و Tینا&H زا 6سا )ز% Tیار-ا=- .د=ناد- +&ناH ها=پ رد ار د&4 دنراد هدJ2 ر- هh f"امد4 +داد )اXنا رد +اراتسرپ
NhاB هh fH*4ا l&rا و f1rا ر`=2 +ا&=2 ه- ار +&ناH و هتشاد fMاh f<ا?\ d 6سا +ان\ راتMر و راh ر-
d دن&ش fم هOا&م +\ ا- هh ار fH*4ا ای و fن&ناH ای cا هMرB $*¢شم د=شا- رداH و د=یا,ن fق1" د&4 راh راز-ا
.د==h 0B d cرتشی- +ا=ی,Vا ا-
/ای9 " [لاU6ارو YاSEا [8اQS3ا " Yرادا /ا<0-> &. [H#یسر [0خاد &ما3 :ی6آ
Yراتسرپ !اM3 Yا9Wر6#م (
/ا<0-> &. [H#یسر Wو@3 " /ای0] ^ +"ا Dص*
Wدام X د=- cارOا ر&I=م ه- ž Y هدام 13 cرادا $اžžU1!" ه- f?دیسر 6JO ر&شh cراتسرپ )اIن +امزاس +&ناH
f?دیžžسر f7اž2و رžžIن دžیدX" dcودž- $ای< dcراتسرپ )اIن cا< هریدم$ای<و f7اZیار&ش cاg2ا fVاRgنا و
.ددر?fم 0ی¢ش" +امزاس زhرم رد cرادا و fVاRgنا $اU1!" ه-
Wدام _ رد +اتžžسرJش cراتžžسرپ )اžžIن cاžž< هریدم $ای< cاg2ا fVاRgنا و cرادا $اU1!" ه- هی7وا f?دیسر ž
{6سا 0ی> ‡رش ه- +\ @یhر" هh دری? fم $ر&r $اU1!" ه- f?دیسر cود- $ای<
1 - .ر&hmم cار&ش Pا!تنا ه- f7اZیار&ش &g2 cراتسرپ رداhزا رUن ود
2 - . +امزاس 0h sیzر Pا!تنا ه- +ادH&قB رU=¢ی
WرصQ> X ^ د=- cاg2ا cار- 1 و 2 &žžg2 6žžRیx $ر&žžr رد هžžh د&شfم Pا!تنا lدR7اf12 &g2 ¤ی )ادh ر<
.دیا,ن fم 6hرش f?دیسر ه91Oرد lدR7اf12&g2 df1rا
WرصQ> _ ^ د=- lدR7اf12و f1rا cاg2ا 1 و 2 $دم cار- +امزاس 0h sیzر wس&" dPا!تنا زا sپ 2 هžž- lاس
.دن&شfم P&`=م fVاRgنا و cرادا $اU1!" ه- f?دیسر cود- $ای<رد 6ی&g2
WرصQ> ` {6سا 0ی> ‡رش ه- $اU1!" ه- f?دیسر f7ا2و رIن دیدX" dcود- $ای<رد +ادH&قB 6ی&g2 wیارش ž
1 - و fH&žقB رواžشم d67اžhو kfH&žقB 0xاžشم هžž- lا(تžžشا هق-اžس lاžس •žž=پ 0HادžžB Tتشاد
. _fH&قB ر&ما fسا=شراh
3Y
2 - . A&قB هتشر رد sنا9ی7 ¥ردم 0HادB +د&- اراد
3 - . cرUیh 6یم&¢'م Tتشاد )د2
Wدام ` ^ Tžž¢,م رžžیز AورžžV هžž- fVاRžžgنا و cرادا $اžžU1!" هžž- f?دیžžسر cود- $ای< ه- $اU1!" ای K1!" )*2ا
{6سا
1 - .ا<هریدم $ای< cاg2ا و f7اZیار&ش cاg2ا زا ¤ی ر< c&س زا )*2ا
2 - . +امزاس دشرا +اریدم و TینواZم و 0h sیzر c&س زا )*2ا
3 - . +امزاس fH&قB رواشم ای fH&قB هرادا ریدم c&س زا )*2ا
C - . cرادا و fیاgH aOارم c&س زا )*2ا
5 - . +امزاس cاg2ا c&س زا )*2ا
Y - f¢شزپ )&12 cا<هد¢شناد و اJ<اگشناد df¢شزپ vز&م\ و +امرد d6شادJ- $رازو c&س زا )*2ا
.fنامردو fتشادJ- زhارم و +اتسرJش +امردو 6شادJ- cا<ه¢Rش dfنامرد fتشادJ- $امد4 و
# - و f¢žžشزپ fماžžIتنا cاžž<$ای< d6žž7ود +اžž=hراh $اžžU1!" هžž- f?دیžžسر cاžž< $اžžی< c&س زا )*2ا
.f¢شزپ fماIتنا cارسداد
8 - و cراتžžسرپ )اžžIن f7اZیار&žžش و +امزاžžس رد ا<هریدم 68ی< در¢1,2 f-ایزرا $ای< c&سزا )*2ا
f7اZیار&ش در¢1,2 f-ایزرا f7ا2 $ای<
5 - .fH&قB ای fقیقB 3ا!شا ریاس c&س زا )*2ا
^ WرصQ> و fhاžžش $اžž`!شم d$اد=تžž9م هžžh دشا-fم $ای< رد ‡رV و f?دیسر 0-اH f"ایا¢ش و ا<vراز?
.دشا- ~اgما cاراد و y!شم وا هاگتماHا 0'م
Wدام a ^ ¤žžی dsžžیzر ¤žžی د&4 +ایم زا ه91O Tی7وا رد 0ی¢ش" زا sپ $اU1!" ه- f?دیسر cود- $ای< cاg2ا
NžžیI=" و دشا-fم sیzر ا- $اR"ا¢م ~اgما و $ا91O هرادا 6ی7&89م هh دیا,نfم Pا!تنا fش=م ¤ی و sیzر @zان
.6سا $ای< fش=م ا- اJن\ wR/ و $ا91X"ر&r
^^^ WرصQ> هناž4ری-د هž- $اžی< هناž4ری-د EžیرV زا $اžU1!" هž- f?دیžسر cاž<$ای< cاž<هیx*-ا و ~ار\ lاžسرا
TžžیMرV هžž- اžž<’*-ا ریاسو ~ار\ ’*-ا 6JO رد ار )ز% cرا¢,< +امزاس هنا4ری-د و دری?fم $ر&r +امزاس
.دیا,نfم هدنورپ
Wدام b DاžOرا $اžU1!" هž- f?دیžسر cودž- $اžی< ه- f?دیسر 6JO D&/&م d$اU1!" ای و K1!" )*2ازا sپ ž
اžžی رžžUن ود زا @žžhرم Ežžیق'" هورžž? Pاž!تنا هžž- $رداžžRم K1!" هدنورپ l&rو زا sپ ر&hmم $ای< هh ددر?fم
.دیا,نfم رتشی-
WرصQ> X ^ اžی fhاžش زا Ežžیق'" d)ز% ¥رادžžم d$اž2*Vا 0žžی,¢" و هیJ" d0ی%د cرو\a,O ه- 6R9ن Eیق'" هور?
f?دیžžسر $}ی< sیzر ه- ار د&4 vراز? هدنورپ 0ی,¢" زا sپ 6یاJن رد و دیا,نfم )ادHا TیZ1bمو د&Jش dNJتم
f?دیžžسر D&/&م ه- $ای<و 0ی,¢" هدنورپ هام هس $دم ^رL ر•hادB و دیا,نfم )*2ا و هzارا $اU1!" ه- هد==h
.دیا,نfم
WرصQ> _ ^ ažžMر و هدžžنورپ 0žžی,¢" هžž- $رداžžRم اtžžسار دžžنا&"fم زاžžین $ر&r رد $اU1!" ه- f?دیسر cود- $ای<
.دیا,ن yقن درا&م
Wدام c ’*-ا NžžJتم هžž- هناžžمر'م cدžž=-هقRV ا- ار $اU1!" ای K1!" D&/&م دیا- هدنورپ ه- هد==h f?دیسر $ای< ž
)ود ه!žž9ن و د&žžشfم ’*-ا NžžJتم هžž- و lاسرا +امزاس هنا4ری-د ه- $ای< هنا4ری-د EیرV زا ’*-ا Tیا هh دیا,ن
‚žžیرا" زا زور هد ^رžžL NžžJتم و ددرžž?fم $د&žž2 هدžž==h f?دیžžسر $ای< ه- و ~اgما ’*-ا ر&مام wس&" ’*-ا
هžیارا هžž- 0žیا," هناž=G و دžیا,ن 6Mایرد دیسر و هداد $ای< هنا4ری-د 0ی&'" ار د&4 fRتh هی2اMد دنا&"fم ’*-ا
ر&hmم $ای< هh دیا,ن ه91O رد ر&gB 6سا&4رد هد==h f?دیسر $ای< زا fRتh ر&b- دیا- دشا- cر&gB DاMد
اžž" f?دیžžسر هžž91O رد 6hرžžش 6žžJO ’*-ا ‚žžیرا" .دžžشا-fم ه91O رد 6hرش 6JO هدرRمان زا $&2د ه- K1¢م
زا رت,h دیاRن ه91O 0ی¢ش" +امز 3: .دشا- زور
WرصQ> .دیا,نfم رداr ار fgتقم cار هد==h f?دیسر $ای< $اJO )ا," زا هدنورپ 0ی,¢" زا sپ ž
Wدام d اžž- هدžžنورپ TžžیMرV ه- +امزاس هنا4ری-د EیرV زا $اU1!" ه- f?دیسر cود- $}ی< زا هرداr ~ار\ هی1h ž
^رžL هدžنورپ TیMرV زا ¤ی ر< و د&شfم ’*-ا هنامر'م cد=-هقRV 3: ارتžž2ا 6ž1Jم ’*-ا ‚žžیرا" زا زور
3#
lاžسرا $اžU1!" هž- f?دیžسر رžIن دžیدX" $اžی< هž- ددXم f?دیسر 6JO هدنورپ ارت2ا $ر&r رد هh دنراد
.ددر?fم
Wدام e زžžhرم رد $اžžU1!" هžž- f?دیžžسر cودžž- $اžžی< زا هرداr ~ار\ ه- ددXم f?دیسرو رIن دیدX" ر&I=م ه- ž
@žžیhر" دž=نا,< اžJن\ Pاž!تنا و ~اžg2ا @یhر" و ددر?fم 0ی¢ش" $اU1!" ه- f?دیسر رIن دیدX" $ای< +امزاس
هدام k $اU1!" ه- f?دیسر cود- $ای< cاg2ا 2 .دشا-fم _+\ cا< هر`R" و
WرصQ> X sیzر ¤ی د&4 +ایم زا Pا!تنا زا sپ ه91O Tی7وا رد $اU1!" ه- f?دیسر رIن دیدX" $}ی< cاg2ا ž
fžžم $اžžU1!" ه- f?دیسر cود- $ای< د=نا,< اJن\ KیاLو ‡رش هh دیا,نfم Pا!تنا fش=م ¤ی و sیzر @zان ¤ی و
.دشا-
WرصQ> _ Pاžž!تنا هžž- $رداRم cود- $ای< c&س زا هدنورپ l&rو زا sپ $اU1!" ه- f?دیسررIن دیدX" $ای< ž
dدžž=یا,ن )ادHا ر&hmم $ای< ه- vراز? هیارا و هدنورپ 0ی,¢" ه- 6R9ن ا" دیا,نfم _ رتشی- ای رUنود k Eیق'" هور?
.د<د )اXنا ار )ز% Eیق'" هن&? ر< اtسار دنا&"fم زاین $ر&r رد رIن دیدX" $ای<
WرصQ> ` &žžg2 هس ر&gB ا- $اU1!" ه- f?دیسر رIن دیدX" $ای< ه91O رد D&/&م d هدنورپ 0ی,¢" زا sپ ž
هداžžم P و Kžž7ا درا&žžمرد $ای< ~ار\ .ددر?fم رداr fgتقم cار و ‡رbم lدR7اf12 ای f1rا 1C هماžžن Tžžیی\
.دشا- fم $اU1!" ه- f?دیسر f7ا2 $ای< رد ارت2ا 0-اH درا&مریاس ردو fZbH
WرصQ> a .دشا-fم cود- ه1Bرم د=نا,< cار رودr و NJتم زا $&2د و f?دیسر @ی"ر" ž
Wدام f ردk +امزاžžس TینواžžZم و 0žžh sžžیzر df7اZیار&ش cاg2ا fVاRgنا و cرادا $اU1!" ه- هی7وا f?دیسر ž
ه- f?دیسر cا<$ای< lدR7ا f12و f1rا cاg2ا و _د=شا- cراتسرپ )اIن هریدم $ای< &g2 +واZم ه¢ی"ر&r
cودž- $اžی< ‡رžش هž- f?دیžسر ه&ž'ن هžh درžی? fžم $ر&žr $اžU1!" ه- f?دیسر رIن دیدX" $ای<رد $اU1!"
^رL TیMرV ه- +\ ’*-ا و cار رودr زا sپ و دشا- fم $اU1!" ه- f?دیسر 2: 6žž1Jم ’*-ا ‚یرا"زا زور
lاžžسرا $اžžU1!" هžž- f?دیžžسر f7اžž2 $اžžی< هžž- f?دیžžسر 6žžJO هدžžنورپ dارت2ا $ر&r رد و دنراد ارت2ا
. ددر?fم
Wدام Xg {ددر?fم 0ی¢ش" +امزاس رد $اU1!" ه- f?دیسر f7ا2 $ای< ریز KیاLو )اXنا ر&I=م ه- ž
1 - cاžg2ا $اžžU1!" هžž- f?دیžžسر رžžIن دžžیدX" و cودžž- $}žžی< درžž¢1,2 و راžžh ه&'ن ر- هی7ا2 $راIن
. ا< هریدم $}ی< و f7اZیار&ش
2 - هžž- f?دیžžسر رžžIن دžžیدX" $اžی< زا هرداžr f<ا&žž4 رIن دیدX" 0-اH ~ار\ زا ارت2ا ه- f?دیسر
.$اU1!"
3 - هدام رد …رد=م 3ا!شا 3&`4رد هرداr ~ار\ هی1h ه- f?دیسر 5 .همان Tیz\
WرصQ> هداžžم D&žž/&م دارžžMا f<ا&žž4 رIن دیدX" 3&`4رد $اU1!" ه- f?دیسر f7ا2 $ای< ه¢ی"ر&r رد ž 5
.دشا-fم رIن دیدX" ه1Bرم د=نا,< NJتم زا $&2د و f?دیسر @ی"ر" دیا,نfم f?دیسر
Wدام XX { 6سا 0ی> ‡رش ه- $اU1!" ه- f?دیسر f7ا2 $ای< lدR7اf12 و f1rا cاg2ا @یhر" -
1 - &žžg2 +ا&=2 ه- dlوا sیzر @یان و f1rا &g2 +ا&=2 ه- cراتسرپ )اIن f7اZیار&ش sیzر
.lدR7اf12
2 - +ا&ž=2 هž- رžUن ¤žی و f1žrا &žg2 +ا&ž=2 ه- f7اZیار&ش cاg2ا زا cراتسرپ رداh رUن ود
_+امزاس f7اZیار&ش Pا!تنا ه-k lدR7اf12 &g2
3 - و f1žžrا &žžg2 +ا&žž=2 هžž- f¢žžشزپ fماžIتنا f7اž2 $ای< رد cراتسرپ )اIن +امزاس هد=یا,ن
. lدR7اf12 &g2 +ا&=2 ه- +ارJ" +اتسا رIن دیدX" $ای< رد +امزاس هد=یا,ن
C - Pاž!تنا هžž-k lدžžR7ا fž12 &žžg2 +ا&žž=2 ه- +ادH&قB ¤ی و f1rا &g2 +ا&=2 ه- +ادH&قB ¤ی
_ . +امزاس 0h sیzر
Wدام X_ و cودžž- $اžžی< lدžžR7اf12 اžžی f1rا cاg2ا زا ¤ی ر< ه- |&-رم $اU1!" ای K1!" ه¢ی"ر&r رد ž
.دشا-fم )ور'م f?دیسر ه91O رد 6hرش زا A&M &g2 دشا- $اU1!" ه- f?دیسر f7ا2 و رIن دیدX"
/ا<0-> Jاو3ا ^ !"د Dص*
Wدام X` { 6ساریز رارH ه- همان Tیی\ Tیا D&/&م fVاRgنا و cرادا $اU1!" ž
38
1 - . f7اZیار&ش P&`م cا<همان Tیی\ و $اررقم و Tینا&H ¦قن
2 - . اJن\ fن&ناH ر&ما )اXنا رد ری4ا" و D&Oر Pا-را رد fتیا/ران داXیا
3 - . f1(ش +و£ش ^*4 راتMر و lا,2ا )اXنا
C - Tی7&89م و f7اZیار&ش و هریدم $ای< ~اg2ا ریاس ه- 6R9ن 6ی•یB ¤ت< و ارتMا و 6,J" داریا
. +امزاس
5 - . ه7&'م KیاLو 3&`4رد aHاو ^*4 vراز? و f<ا&? هیارا
Y - . KیاLو ‡رش دودB رد 3ا!شا ه- 6R9ن رx lا,2ا ای ¦یZR"
# - . هV&-رم هریدم $ای< و +امزاس cرادا هنامر'م دا=سا و رارسا cاشMا
8 - . ه7&'م KیاLو )اXنا رد cراگنا0Jس و cراh Nh df<ا"&h
5 - $اžžی< و +امزاžžس ه&žžOو و دا=žžسا و lا&žžما cرادžžJگن و €žžUB رد f<اžž"&h و cراگنا0Jžžس
. ا<هریدم
1: - .ا<هریدم $ای< و +امزاس lا&ما ه- $را94 cد,2 داریا
11 - ‡رžžش دودžžB رد ر"%اžž- cاžž<)اقم cرادا cاJتžžسا&4رد و ا<ر&تžžسد cارžžOا زا fیپرžžس
. KیاLو
12 - . هریدم $ای< ای +امزاس ه&Oو o*ت4ا
13 - .د=شا-fم +\ TتMر? ه- زاXم ا<همان Tیی\ و $اررقم d Tینا&H رد هh هن\ زا ریx f<&Oو TتMر?
1C - . fم*سا رzاZش و +و£ش +در¢ن 6یا2ر
15 - . ا<هریدم $ای< و +امزاس Aاروا و دا=سا رد +در- 6سد و +د&,ن vود!م ای 0ZO
1Y - و f7اZیار&žش و هریدžم $اžی< رد 6ی7&8žž9م اžžی 6یZH&žžم اžی +و£žش زا زاžXم رžیx هداUتžžسا D&ن ر<
.cزhرم +امزاس
1# - .دنرادن ار +\ 6Mایرد EB هh frا!شا ه- ا<هریدم $ای< و +امزاس دا=سا و ¥رادم Nی19"
18 - ار +\ 6Mاžžیرد EžžB هžžh fžžrا!شا هžž- ا<هریدžžم $ای< و +امزاس دا=سا و ¥رادم Nی19" زا cرادد&4
.دنراد
15 - هO&م ریx 6Rیx C ای f7ا&تم ه91O Y رد ا<هریدم 68ی< ای f7اZیار&ش f,سر $ا91Oرد Pوا=تم ه91O
.lاس
2: - fZHاو ریx و Pmh @7اbم و راR4ا راشتنا
21 - .6سا D&=,م اJن\ رد 6ی&g2 dر&شh Tینا&H @O&م ه- هh fن&ناHریx cاJ<ور? ا- cرا¢,<
22 - .ا<هریدم $ای< و +امزاس ه&Oو و lا&ما زا f`!ش هداUتسا
23 - . †7اr fیاgH aOارم c&س زا cد,2 NیارO 6-ا- cرUیh fZbH 6یم&¢'م
2C - هOرد 6یم&¢'م 3 cاž< $}žی< c&žس زا هžMرB و 0(žش هž- |&ž-رم fماžIتنا $اžU1!" 6-اž- %ا- ه-
. هت9-او 0xاشم و f¢شزپ ^رB cاهMرB و fU=r $اU1!" ه- f?دیسر و f¢شزپ fماIتنا
25 - هدام ˆ¥ˆ f7ا ˆد ˆد=- D&/&م cرادا 6یم&¢'م 5 67ود +ا=hراh cرادا $اU1!" ه- f?دیسر +&ناH
.
2Y - . cزhرم +امزاس و f7اZیار&ش d هریدم $ای< رد د&4 6یZH&م زا زاXمریx f"ا(ی1R" هداUتسا
2# - .f1¢7ا $ا-ورشم و رد!م دا&م ه- دایت2ا هن&?ر<
ا)>اCا7م Jاو3ا ^ !وس Dص*
Wدام Xa {6سا ریز رارH ه- fVاRgنا و cرادا $اJیR=" ž
. +امزاس 6ی&g2 هدنورپ رد …رد +ود- fRتh راb4ا ž K7ا
. +امزاس رد 6ی&g2 هدنورپ رد …رد ا- fRتh ‚ی-&" ž P
cراتžžسرپ )اžžIن هریدم $ای< رد 6ی7&89م و 6یریدم 0xاشم ه- Pا`تنا زا 6یمور'م ای )اقم lز=" ای lز2 ž …
.f7اZیار&ش ای cزhرم +امزاس ای +اتسرJش
35
.f7اZیار&ش ای +اتسرJش cراتسرپ )اIن هریدم $ای< رد 6ی&g2 @1س ž د
. f7اZیار&ش ای هریدم $ای< رد 6ی&g2 زا 6یمور'م هرود ¤ی ž<
. +امزاس رد 6ی&g2و cراتسرپ )اIن f7اZیار&ش و ا<هریدم $ای<رد 6ی&g2 زا Nیاد 6یمور'م ž و
WرصQ> $اžžی< اžžی +امزاžžس ه- $را94 دورو @O&م K1!تم درM هh cدرا&مرد d%ا- cاJ"ازاXم زا f¢ی lا,2ا ر- هو*2 ž
.د=شا-fم اJ"را94 l&rو و cریگیپ ه- K1¢م +امزاس Tی7&89م و دشا- fم اJ"را94 +ارRO ه- )ز1مd ددر? ا<هریدم
WرصQ> .6سا 0h sیzر هدJ2 ر- وا @`ن و lز2 و دشا-fم f=•ت9م lز=" ای lز2 رد هریدم 68ی< sیzر ž
/اررقم ر6اس ^ !را)4 Dص*
Wدام Xb $اžžی< df7اZیار&žžش اžžی هریدžžم $اžžی< زا c&žžg2 ه- |&-رم $اU1!"ای K1!" +د&- ‡رbم $ر&r رد ž
y!žžش Kžž1!" 6žžی,<ا هžž- هO&" ا- N¢B رودr و هدنورپ ه- f?دیسر +امز ا" دنا&"fم $اU1!" ه- هد==h f?دیسر
cزžhرم +امزاžس اžی هریدžم $اžی< 0ž'م رد ر&gB و f7اZیار&ش ای هریدم $ای< $ا91O رد 6hرش زا ار NJتم
.دیا,ن )ور'م
Wدام Xc $دم ^رL ر•hادB د=U1¢م $اU1!" ه- f?دیسر f7ا2و رIن دیدX" d cود- cا<$ای< زا ¤ی ر< ž 3 هام
.د=یا,ن Kی1¢" TییZ" و f?دیسر D&/&م ه- 6R9ن K1!" )*2ا ‚یرا" زا
^ WرصQ> .دیا,ن دید," رگید ها,¢ی ا" ار 6Hو Tیا دنا&"fم هد==h f?دیسر $ای< زاین $ر&r رد
Wدام Xd Tیا D&/&م $اU1!" ه- f?دیسر f7ا2 ای رIن دیدX" d cود- $ای< &g2 lدR7اf12 ای f1rا cاg2ا ž
.دشا-fم زین Eیق'" cا<هور? 0ماش 6یدود'م Tیا dد=شا- $ای< ود &g2 +امز,< د=نا&"f,ن dهمان Tیی\
WرصQ> .د<د- cار ای د=h رIن راJLا هدنورپ ¤ی در&م رد $ای< ود رد دنا&"f,ن رUن ¤یž
Wدام Xe ^ fR9ن 6-ارH هV&-رم Eیق'" cاJ<ور? ای هد==h f?دیسر cا<$ای< lدR7اf12 ای f1rا cاg2ا ها? ر<
زا Nž2اk هدžžنورپ TžžیMرV هžžی12 هدžش ‡رžV cا&ž2د رد اžžی دشا- هتشاد NJتم ا- )&س هقRV زا )ود هOرد ا" fRRس ای
.درادن ار هدنورپ +ا,< در&م رد Eیق'" ای f?دیسر $ا91O رد 6hرش EB dدشا- aUن c> _ fیازO ای fH&قB
^ WرصQ> .د<د cار ای د=h رIنراJLا هدنورپ ¤ی در&م رد 68ی< ود رد دنا&"f,ن رUن ¤ی
Wدام Xf $اžی< و f-اžیزرا f7ا2 $ای< و cراتسرپ )اIن cا< هریدم $ای< df7اZیار&ش d+امزاس Tی7&89م هی1h ž
cاžž<$ای< اžž- P&žž1bم و @žžسا=م cراžž¢,< هžž- KžžL&م +امزاس +اریدمریاس و ا< هریدم 68ی< در¢1,2 f-ایزرا
.د=شا-fم همان Tیی\ Tیا D&/&م fVاRgنا و cرادا $اU1!" ه- f?دیسر
^ WرصQ> .د&شی,ن همان Tیz\ Tیا l&,شم cاهMرB $اU1!"
Wدام _g رد همان Tیی\ Tیا ž 2: و هدام 15 ‚یرا" رد d NیI=" هر`R" 1:°12°8C دیžžسر f7ا2 cار&ش @ی&`" ه-
.دشا- fم ارO%اا)ز% و
(2اراتسرپ تیلوئسم &1ی.
هžž- .<اžžگن .دراد +دžž,تم ažžما&O رد .žžناوارM 6ی,<ا d .Qشزپاریپ d یراتسرپ d .Qشزپ 6ی7&89م ه,ی- هزورما
$ارžžb4 زا .;اžžB dدžžی\ .žžم راžž- هžž- d .žžr&`4 یاžžJ<اگنامرد و اJناتžžسرا,ی- رد هžž; .یاžžJنایز و $اU1" رام\
Wشز²نادند d Wشزپ Wی ه; 6سا .?رز- ای و یداžžم یاžžJنایز d Nžžیناد .žžم هQناžž=G .6žžسور-ور +\ ا- راتسرپ
d د&žOو Tžžیا اž- .ددرž? .م Wشزپ یار- یدایز یدام $ارا94 @O&م dوا 6ی7&89م 0ی7د ه- d Wشزپ ر- هدراو
د&žž4 A&žžقB زا دžž=نا&" .žž,ن د&4 هMرB ر- N;اB $اررقم و Tینا&H زا .2*Vا .- 0ی7د ه- d +اQشزپ زا یرای9-
. د==; DاMد
.<اžž"&; اžžی و 61Ux dاb4 612 ه- ه; .نارا,ی- lاRH رد ار +اQشزپاریپ و +اQشزپ یا هMرB 6ی7&89م dه,ی- Tیا
رارžžH pžžش&پ 6žž'" دن&žžش $&M ای .ناور d.نا,9O همدr راGد .Qشزپ ر&ما )اXنا رد +اQشزپاریپ و +اQشزپ
.د<د .م
رد هžž; د&ش .م TییZ" همدr زور- @یر/ و 0(ش D&ن ه- هO&" ا- همان ه,ی- Tیا ه,ی- EB dه,ی- +&ناH oاسا ر-
.دری? .م رارH یو رایت4ا رد همان ه,ی- دیدX" رد .JO&" 0-اH $اUیU!" $را94 زور- )د2 $ر&r
C:
هO&ž" اž- دž==; هداUتسا همان ه,ی- Tیا زا .<ور? $ر&r ه- +ا?د==; هداUتسا هنا=G ه,ی- +&ناH oاسا ر- Tی=,<
.دن&ش .م رادر&4ر- ه,ی- EB KیU!" زا دادZ" ه-
‚žžیرا" یاgقنا زا sپ lاس هس $دم ه- +اQشزپاریپ و +اQشزپ هی12 اJن\ A&ق'7ایو> ای و +ارا,ی- یوا2د هی1;
هماžن هž,ی- راžRت2ا $دžم رد .žBارO 0ž,2 اžی هX7اžZم هž; +\ |رžش ه- دشا-.م یاه,ی- pش&پ l&,شم همان ه,ی-
.دشا- هتMر? $ر&r
+اQžžشزپ هžžی12 .H&قB یوا2د ه- .?دیسر رد _$اید +&ناH اr&`4k +اریا ر&ش; یراO Tینا&H |اR"را 0ی7د ه-
.دشا- هدش دای ه2&/&م Tینا&H ا- @سا=تم دیا- همان ه,ی- یاه,ی- pش&پ دودB
{ +اQشزپاریپ و +اراتسرپ یا هMرB 6ی7&89م ه,ی-
یاJ=یžž9=Q" d 0žž,2 Aاžž"ا و .žžش&Jی- یاJ=یžž9=Q" d+اراžžیJ-d+اراتžžسرپ یا هžžMرB Tیماž" $رورžž/ هžž- هO&žž" اžž-
و TQžžسا .žž" .žžس dیŸ&7&یدار Å.¸.Æ و یراžžگنرا&ن d هاگžžشیامز\ یاJ=یžž9=Q" و +اžžسا=شرا; زžžین و ©.-.¸ d
.6سا هدش هzارا و هیJ" +اریا ر&ش; +اQشزپاریپ و +اراتسرپ یا هMرB 6ی7&89م ه,ی- ‡رV
h 2ار6ا یمBسا یرو)1ج یراتسرپ !اM3 2امCاس
+اراتسرپ $*¢شم ه- f?دیسر 6JO fZOرم و +اراتسرپ A&قB aMادم دنا&ت- هh 0قت9م fU=r )اIن Tتشاد
اtتیاJن هh دش )اXنا ه=یمز Tیارد هد=hارپ cاJش*" P*قنا زا 0RH د&- +اریا +اراتسرپ ه=یرید cا<وزر\ ر&ش;
.دش )اXنا ه=یمز Tیارد زین cا هد=hارپ cاJتی7اZM و دش P*قنا زا 0RH رد +اریا +اراتسرپ T,Xنا 0ی¢ش" ه- رX=م
هh fیاJ=,Xنا هد=hارپ ر&b- +\ زا دZ- و درh KH&تمار د&4 6ی7اZM زین T,Xنا Tیا fم*سا P*قنا cزوریپ ا-
fHا- f7&تم +ود- +اراتسرپ 0zا9م +ا=,< f7و دش 0ی¢ش" دند&- cا هMرB در¢یور ا- fسایس $*ی¢ش" اt"د,2
cاJ7اسرد •یردت- دنام 13#3 و cراتسرپ +ای&Xشناد اt"د,2 هh cراتسرپ هZماO +از&97د زا cا هد2 v*" ا-
هی7وا هت9< Tیا ž دش 0ی¢ش" cراتسرپ )اIن cریگیپ 6JO رد 6ی7اZM هی7وا cا< هت9< دند&- f,12 6ی8< ~اg2ا
.دش زاx\ +ای&Xشناد 6یاد< ا- cراتسرپ fگت9R,< cا<ار&ش )ا=-
هZماO $*¢شم 3&`4 رد +امرد و 6شادJ- $رازو ds1Xم sیzر dcر&J,O 6سایر ا- f"اR"ا¢م ار&ش Tیا
cراتسرپ cا< هد¢شناد ا- ار&ش Tیا Tی=,< 6شاد cراتسرپ +امز,<و درh هR"ا¢م ر&شh †bس رد دا'"ا 6JO
ها,ید رد .64ادرپ هZماO †bس رد cرگ=شور ه- #5 cا pیا,<رد ر&شh cراتسرپ )اIن cریگیپ cا< هتی,h
.درh زاx\ ار د&4 راh اt,سر و دش 0ی¢ش" زیرR" رJش رد
lاس رد .شیا,< رد 13#Y s1Xم +ا?د=یا,ن ه- cراتسرپ )اIن +امزاس 0ی¢ش" +&ناH هدش هیJ" sی&ن pیپ
$*¢شم ¥رد ه- هO&" ا- 6شادJ- $رازو ه- cا همان fV +ان\ و دیدر? هzارا دJشم رJش رد pیا,<رد ر/اB
cراتسرپ .دندش cراتسرپ )اIن +امزاس 0ی¢ش" راتسا&4
د=Uسا ا" ‚یرا" Tیا زا دZ- #5 cا< pیا,< cدایز دادZ" dزا&<ا d+اJUrا dزاریش dزیرR" cا<رJش رد cر&شh
هامد=Uسا رد هر4%ا- و دش راز?ر- رگید cا<رJش زا cرای9- دJشم d+ارJ" 13#5 )اIن +امزاس 0ی¢ش" $ای1h
هام ید f=12 ه91O رد و .6Mر? رارH fم*سا cار&ش s1Xم راh ر&تسد رد cراتسرپ 138: 0ی¢ش" +&ناH
.6Mر? رارH s1Xم @ی&`" در&م +امزاس زا 6ی&g2 +د&- cراROا ^mB ا- cراتسرپ )اIن +امزاس
رد ر&ش; رسارس یا< هریدم 68ی< $ا-ا!تنا 25 هامر&یرJش 81 و دش )اXنا 85 ر&ش; رسارس رد هریدم 68ی<
دندش Pا!تنا +اراتسرپ Nیقت9م یuر ا-
( 2ار6ا [مBسا Yرو)1ج Yراتسرپ !اM3 2امCاس دا76ا 2و3اق
Ç
$ای1h ± lوا 0`M
C1
هدام 1 {+امزاس KیرZ" -
0قتžž9م 6žžسا fنامزاس د&شfم هدیمان +امزاس +&ناH Tیا رد هh +اریا fم*سا cر&J,O cراتسرپ )اIن +امزاس
0ی¢žžش" À+&ناžžH Tžžیا رد ررžžقم¿ +امزاžžس KیاžžLو و ^اد<ا ه- +دیش!-Eق'" ر&I=م ه- هh fH&قB 6ی&< cاراد
.ددر?fم
هدام 2 {+امزاس ^اد<ا -
.cراتسرپ هMرB f7اZ" و دشر d‡*rا 6JO رد v*" -
.cراتسرپ $امد4 lاRH رد )درم و +اراتسرپ A&قB €UB cار- v*" -
+اراتسرپ fU=r و c&=Zم dcدام A&قB زا 6یا,B و €UB dcرارHر- 6JO رد pش&h -
.+اراتسرپ 6مد4 TیB vز&م\ و $راJم و pناد †bس ~اق"را- ر&I=م ه- v*" -
.+اراتسرپ $امد4 D&ن و KیاLو ه- 6R9ن هZماO Tت4اس ا=ش\ -
.cراتسرپ p!- رد fم*سا cا<vزرا و Tیزا&م cارOا 6JO رد v*" -
.cراتžžžسرپ pžžž!- رد f¢žžžشزپ ر&žžžما A*4ا و $اررžžžقم EžžžیHد و †ی'žžžr cارžžžOا ر&žžžI=م هžžž- pžžžش&h -
8 .f11,7اTی- aماXم رد و ر&شh رد fن&ناH $ا9س£م و اJنامزاس ا- cرا¢,< -
$ارایت4ا و KیاLو - )ود 0`M
هداžžžžم 3 {دžžžžشا-fم ‡رžžžžش Tžžžžیا هžžžž- د&žžžž4 ^ادžžžž<ا هžžžž- +دیžžžžسر رد +امزاžžžžس $اراžžžžیت4ا و KیاžžžžLو -
1 .cراتسرپ K1ت!م ‡&bس fشز&م\ cا<درادناتسا TییZ" و هیJ" رد cرا¢,< -
2 .ر&شh cاJ<اگشناد رد cراتسرپ +ای&Xشناد vریmپ ه&'ن و دادZ" TییZ" رد cرا¢,< -
3 .cراتžžžžžžžسرپ +*یžžžžžžž`'ت7ا’راM pžžžžžžžناد و اžžžžžžžJ"راJم fžžžžžžžUیh ~اžžžžžžžق"را ر&žžžžžžžI=م هžžžžžžž- v*" -
C دžžم\راh و دžžیUم هداUتžžسا و ر&žžشh رد cراتسرپ f,12 $اقیق'" و fش<وqپ cا<ه=یمز vرت9? داXیا ه- ¤,h -
.$اقیق'" Tیا cا<درواتسد زا
5 .cراتžžžžسرپ Kžžžž1ت!م cاžžžž<هدر KیاžžžžLو ‡رžžžžش و $امدžžžž4 cا<درادناتžžžžسا TžžžžییZ" رد cراžžžž¢,< -
Y .cراتžžسرپ $اررžقم و Tینا&žH 6یاž2ر و $امدž4 هzارا ه&ž'ن f-ایžشزرا و lرتžž=h d$راIن cار- cرا¢,< -
# .+امزاس رد 6ی&g2 $راh &(7 ای دید," dرودr cار- w-ا&/ TییZ" -
8 اžž- زžžین و ر&žžشh 0žž4اد fن&ناžžH cاJنامزاžžس ا- cاهMرB و f"اقیق'" df,12 lداR" cاJ<ار TییZ" رد cرا¢,< -
.cراتžسرپ f"امدž4 و fžشز&م\ 6žیUیh ~اžق"را ر&žI=م هž- fž11,7اTی-cاهMرB و fž,12 aماžXم و ا<ر&شh ریاس
5 fم*žžسا cر&žžJ,O f¢žžشزپ )اIن +امزاس c&س زا هh cراتسرپ $اU1!" در&م رد fسا=شراh vراز? هzارا -
.6سا هدیدر?DاOرا +امزاس Tیا ه- هرواشم cار- +اریا
1: .+اراتžسرپ f2اž,تOا +و£žش ~اžق"را و €žUB dcاهMرžB A&žقB Tیم}ž" cارž- $اررžقم Tیودž" رد cرا¢,< -
$*ی¢ش" ± )&س 0`M
هدام C {دشا-fم ریز ‡رش ه- +امزاس $*ی¢ش" -
1 f7ا2cار&ش -
2 0h sیzر -
3 هریدم $}ی< -
C f7ا2cار&ش هنا4ری-د -
5 $اU1!" ه- f?دیسر fسا=شراh cاJ"}ی< و f14ادیاJن&ی9ی,h-
هدام 5 {زا د="راR2 f7ا2 cار&ش cاg2ا -
هžž- f1žžrا ~اg2ا @یhر" هh cراتسرپ رداh زا lدR7اf12 &g2 رUن •=پ و f1rا &g2 رUن •=پ و 69ی- - K7ا
{6سا ریز @ی"ر"
C2
cuر اžž- هžžh cرRžžش&< +ادراžžh رUن ¤ی و 0,2 Aا"ا +ادراh رUن ¤ی dرایJ- رUن •=پ dر"%ا- و oا=شراh رUن هدX<
.دن&شfم Pا!تنا اJناتسرJشهریدم cاJ"}ی< +ا?د=یا,ن a,Xم 6یر•hا
و _رLان +ا&=2 ه-k fم*سا cار&ش s1Xم Pا!تنا و +امرد و 6شادJ- +&ی9ی,h fMرZم ه- هد=یا,ن رUن ¤ی - P
cر&žžJ,O †1žž9م cاžž<ورین راتžžسرپ رUن ¤ی df¢شزپ vز&م\ و +امرد d6شادJ-ریزو Pا!تنا ه- راتسرپ رUن ود
.ر&žžشh fن&ناžžH f¢žžشزپ +امزاžžسfMرZم هžž- cاهدžž=یا,ن و ا&žžH 0žžh f<دžžنامرM داتžžس Pاžž!تنا هžž- +ارžžیا fم*žžسا
هر`R" 1 cرRžžش&< اžžی 0žž,2 Aاžž"ا +ادراžžh رžžUن ¤žžی و راžžیJ- رUن ¤ی dراتسرپ رUن هس 0ماش lدR7اf12 ~اg2ا -
.د=žžžžشا- هدžžžžش د&žžžž4 هتžžžžشر رد f1žžžžrا ~اžžžžg2ازا sžžžžپ ~ار\ 6یر•žžžžhا TیزzاžžžžB هžžžžh د&žžžž- دžžžž=<ا&4
هر`R" 2 زا رžžUن ¤žžی cراتžžسرپ )اžžIن $اžž-ا!تنا رد هدžž==h 6hرžžش دžž`ناپ cاراد cاJناتسرJش هریدم cاJ"}ی< -
6hرžžش رازžž< cاراد cاJناتžžسرJش .د&žž,ن د=<ا&4 fMرZم +ا?د=یا,ن a,Xم0ی¢ش" 6JO ار هریدم $}ی< cاg2ا
Tžی- زا +ا?دž=یا,ن ažž,Xم.د&ž,ن دžž=<ا&4 fžMرZم رžگید رžUن ¤žی fMاž/ا رžUن دž`ناپ رž< cازا ه- رUن ود dهد==h
.دžž==یز?fمر- fRžžتh و Nیقتžž9م $ر&žžr هžž- ار f7ا2cار&žžش f-اžž!تنا ~اžžg2ا 6یB*žžr دžžOاو cا<ادžžیدناh
هر`R" 3 )&žžس ود ر&gB ا- د&شfم 0ی¢ش" را- ¤ی هام ود ر< 0HادB هh cراتسرپ )اIن f7ا2cار&ش $ا91O -
wžž-رc> هZ-اžž" cا<دžžBاو cارžž- و رRžžتZم ~ار\ 6یر•žžhا اžž- هدžžش mžž4ا $ا,ی,žž`"و 6žžسا f,žžسر ار&žžش ~اžžg2ا
.6žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžسا ~ارžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžO%ا)ز%
هرžž`R" C cراتžžسرپ 0žžh ریدžžم Tžžی=,< و +اžžشیا TینواžžZم و f¢žžشزپ vز&žžم\ و +اžžمرد d6žžشادJ- رžžیزو -
.دžžžžž=یا,ن رIنراžžžžžJLا و 6hرžžžžžش cuر EžžžžžB +ود-f7ا2cار&žžžžžش $اžžžžž91O رد دžžžžž=نا&"fم هناžžžžž!"رازو
هر`R" 5 Tžžی- زا هžžh د&žž- دžž<ا&4 ری-د رUن ¤ی dsیzر @یان ود dsیzر ¤ی cاراد cراتسرپ )اIن f7ا2cار&ش -
.6žسا aناžم*- +اžن\ ددžXم Pاž!تنا .دن&žشfم Pاž!تنا lاžس ود $دžمcار- fRž9ن 6یر•žhا cuر ا- ار&ش ~اg2ا
هر`R" Y wžس&" اžJن\ KیاžLو و دادžZ" هžh 6žسا f"ر&žشم cاJن&یž9ی,h cاراد cراتžسرپ )اžIن f7ا2cار&ش -
.دشد<ا&4 TییZ" cراتسرپ )اIن f7ا2cار&ش
هدام Y ر&hmžžم ‡رžžش ه- +امزاس ر&ما هرادا و f7ا2cار&ش $ا-&`م cارOا 6ی7و£9م هh +امزاس 0h sیzر -
k هدام رد 1C 6žžسا fžžسا=شراh ¥ردم 0HادB ا- +امزاس f7ا2 cار&ش &g2 و راتسرپرUن ¤ی دراد هدJ2 ر- ار _
.6žžسا aناžžم*- cوددžžXم Pاžž!تنا د&žžشfم Pاžž!تنا lاžžس راžžJG $دžžم هžž- ~اžžg2ا Ežž1bم 6یر•žžhا cuر اžž- هžžh
~اžžg2ا زا رžžUن 6žžU< 0HادžžB 6žžسا&4رد ا- +امزاس 0h sیzر ‡اgیتسا ای و اUZتسا ه- f?دیسر ه&'ن - هر`R"
.د&- د<ا&4 ار&ش f14اد همانTیی\a-ا" و 6سا ‡رV 0-اH f7ا2 cار&ش
هدام # k هدام +%&,شم دادZ" 0HادB هh fzاJناتسرJش رد - 1Y +اžžن\ NžžX=پ ¤ی 0HادB هhk رUن 69یود +&ناH Tیا _
.دش د<ا&4 0ی¢ش" +اتسرJش هریدم$}ی< د=شا- _ر"%ا- و oا=شراh
)&س ود 0HادB ر&gB ا- و د&شfم 0ی¢ش" را- ¤ی هام ر< 0HادB +اتسرJش هریدم $}ی< $ا91O - هر`R"
.6سا رRتZم ~ار\ 6یر•hا ا- هدشm4ا $ا,ی,`" و 6سا f,سر ~اg2ا
هدام 8 {دشا-fم ریز ‡رش ه- lدR7اf12 &g2 رUن هس و f1rا &g2 رUن هن زا @hرم +اتسرJش هریدم $}ی< -
1 _fشز&م\ رداh رUن ود 0HادBk راتسرپ رUن pش -
2 رایJ- رUن ود -
3 cرRش&< ای 0,2 Aا"ا +ادراh رUن ¤ی -
هر`R" 1 دžž<ا&4 Pاžž!تنا راتžžسرپ +\ cاžžOه- دریm²ن $ر&r _cرRش&< ای 0,2 Aا"اk +ادراh Pا!تنا هنا=G -
.دžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžش
هرžžž`R" 2 k cا<دžžž=- زا )ادžžžhر< cارžžž- - 1 k žžd_ 2 k و _ 3 .دžžžش دžžž<ا&4 Pاžžž!تنا lدžžžR7اf12 &žžžg2 ¤žžžی _
هر`R" 3 cراتžžسرپ )اžžIن هریدžžم $}žžی< KیاžžLو رادهدJ2 +اتسا زhرم +اتسرJش cراتسرپ )اIن هریدم $}ی< -
.دžžžشا-fم زžžžین 6žžžسا هدžžžشن 0ی¢žžžش" cراتžžžسرپ )اžžžIن هریدžžžم$}ی< +\ رد هžžžh +اتžžžسا هZ-اžžž" cاJناتžžžسرJش
هر`R" C هžž- |&žž-رم 0zاžž9م ه- f?دیسر dد=شا- cراتسرپ )اIن دHاM هZ-ا" cاJناتسرJش و +اتسا زhرم هنا=G -
cراتžسرپ )اžIن f7ا2cار&žش c&žس زا هžh د&ž- دž<ا&4 fناتžسا زhرماžی +اتسرJش cراتسرپ )اIن هدJ2 ه- اJن\
.ددر?fم y!شم
C3
هدام 5 ¥ردžžم 0HادžžB ا- هریدم $}ی< ~اg2ا زا f¢ی dاJناتسرJش زا ¤ی ر< cراتسرپ )اIن هریدم $}ی< sیzر -
Pاžž!تنا lاس راJG $دم ه- +امزاس 0h sیzر N¢B و ~اg2ا E1bم 6یر•hاداJ=شیپ ا- هh د&- د<ا&4 fسا=شراh
.دشا-fم +امزاس 0h sیzر هدJ2 ه- cو lز2 .دش د<ا&4
هداžžم 1: .دžžشا-fم رقتžž9م 6žžسا +ارžžJ" رد هžžh cزžžhرم +امزاžžس رد dcراتžžسرپ )اžžIن +امزاžžس هناžž4ری-د -
هدام 11 و fžžقیقB 3ا!žžشا cاžžJ¢,h و ایادžž< d~اžžg2ا 6ی&žžg2 EB 0'م زا cراتسرپ )اIن +امزاس هOد&- -
.ددر?fم Tیم}" fH&قB
هدام 12 ه&žž'ن و +امزاžžس f7اžžم و cرادا $اررžžقم رžžگید و ~اg2ا هن%اس )ان6RS EB l&rو زرV و +ازیم -
.دم\ د<ا&4رد ارOا ه1Bرمه- f7ا2cار&ش @ی&`" زا sپ هOد&- …ر4
هدام 13 {دشا-fم ریز ‡رش ه- f7ا2cار&ش KیاLو -
1 .f"ر&شم cاJن&ی9ی,h cا<داJ=شیپ @ی&`" -
2 .cراتسرپ ر&ما رد w-رc> $ا9س£م و ا<داJن ا- fگ=<ا,< و cرا¢,< -
3 .اJناتسرJش هریدم $}ی< هن%اس هOد&- @ی&`" -
C .$ا-&`م cارOا T9B ر- $راIن -
5 .اJناتسرJش cراتسرپ )اIن در¢1,2 ر- $راIن -
Y .اžžJن\ Tžžی- )ز% fگ=<ا,< cرارHر- و اJناتسرJش cراتسرپ )اIن هریدم $}ی< fVاRgنا $اU1!" ه- f?دیسر -
# .ه7&'م KیاLو )اXنا 0یJ9" و +امزاس هرادا 6JO )ز% cا<همانTیی\ @ی&`" -
8 {0ی> درا&م رد اJناتسرJش هریدم $}ی< l*'نا -
f7ا2cار&ش yی!ش" ا- +&ناH Tیا رد ررقم KیاLو زا fb!" و lود2 - K7ا
هدžžJ2 ه- +\ +د&- هO&مریx yی!ش" هh Pوا=تم ه91O pش ای و f7ا&تم ه91O راJG هO&مریx 0ی¢ش" )د2 - P
.6سا f7ا2 cار&ش
هر`R" 1 cارžOا Tžž9B cریگیپ و اJن&ی9ی,h Tی- fگ=<ا,< و در¢1,2 ر- $راIن df7ا2cار&ش $ا91O هرادا -
.د&- د<ا&4 f7ا2 cار&ش sیzرPا&ن ای sیzر هدJ2 ه- $ا-&`م
هرžžž`R" 2 .د&žžž- دžžž<ا&4 +امزاžžžس هناžžž4ری-د هرادا و $اžžž91O 0ی¢žžžش" lو£žžž9م f7اžžž2 cار&žžžش رžžžی-د -
هدام 1C {دشا-fم ریز ‡رش ه- +امزاس 0h sیzر KیاLو -
1 .cراتسرپ )اIن +امزاس 0ی¢ش" +&ناH داUم و f7ا2 cار&ش $ا-&`م cارOا -
2 .+واZ" و هاMر cاJHود=r و cرادا - f7ام ر&ما f7ا2 6سایر -
3 .cراتسرپ )اIن f7ا2 cار&ش $ا-&`م ERVر- +امزاس cا<ه=یز< ^رr -
C هدžžش داJ=žžشیپ +اتžžسرJش +\ هریدžžم $}ی< wس&" هh fیاJناتسرJش cراتسرپ )اIن cاسÈر N¢B رودr و دیی}" -
.دشا-fم cو هدJ2 ه- زین +ان\ lز2 6سا
هدام 15 {6سا ریز ‡رش- اJناتسرJش هریدم $}ی< KیاLو -
1 دžž<ا&4 رادهدžžJ2 +اتžžسرJش +\ هدودžž'م رد ار +امزاžžس KیاLو و $ارایت4ا هی1h +اتسرJش ر< هریدم $}ی< -
.د&žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž-
2 .f7ا2 cار&ش f"ر&شم cاJن&ی9ی,h ه- $اداJ=شیپ و اJBرV هzارا -
3 .f7ا2 cار&ش $ا-&`م cارOا T9B ر- $راIن و cریگیپ -
C ERV @ی&`" زا sپ +\ ه=یز< و cراتسرپ f7ا2 cار&ش ه- +اتسرJش cراتسرپ )اIن هنای7اس هOد&- داJ=شیپ -
.f7ا2 cار&ش P&`م همانTیی\
CC
$ا-ا!تنا و 6ی&g2 - )راJG 0`M
{6ی&g2 wیارش - K7ا
هدام 1Y cراتžžسرپ هتžž9-او cاžž<هدر و cرRžžش&< +ادراh d0,2 Aا"ا +ادراh dرایJ- dراتسرپ fناریا DاR"ا هی1h -
.د=شا- +امزاس &g2 د=نا&"fم
+ازžžیم .د&žž,ن د=<ا&4 64ادرپ +امزاس ه- 6ی&g2 EB +ا&=2 ه- ار f(1Rم ه7اس ه,< +امزاس ~اg2ا - هر`R"
cراتžسرپ )اžžIن f7اž2 cار&žش wžس&" هh د&- د<ا&4 f1,Z7ار&تسدE-اbم ~اg2ا 6ی&g2 EB l&rو ه&'ن و
.ددر?fم هیJ"
{ $ا-ا!تنا - P
هدام 1# +اžžمرد d6شادJ- ریزو )*2ا ا- +&ناH Tیا @ی&`" زا sپ هام هس ر•hادB هرود Tی7وا cار- $ا-ا!تنا -
اž- +اžمز,< +امزاžس 0žh sžیzر )*2ا اž- هرود ر< )ا,"ا زا 0RH هام هسدZ- cا<هرود cار- و f¢شزپ vز&م\ و
.دش د<ا&4 )اXنا $ا-ا!تنا ر- $راIن cزhرم $}ی< 0ی¢ش"
cزžžhرم $}žžی< wžžس&" اžžی و هدžžیدر? 0žž'=م هžžh fیاJناتžžسرJش cراتžžسرپ )اžžIن هریدžžم $}žžی< $ا-ا!تنا - هر`R"
6یاžž2ر اžž- و $راžžIن $}žžی< fگ=<ا,< ا- هام هس $دم ^رLر•hادB d6سا هدیدر? lاb-ا اJن\ $ا-ا!تنا d$راIن
.دریmپfم )اXنا fن&ناH دا&م ریاس
هدام 18 رžžیز ‡رžžش- دžžندر?fم Pاžž!تنا lاžžس راJG $دم cار- هh $ا-ا!تنا ر- $راIن cزhرم $}ی< @یhر" -
{د&- د<ا&4
1 .f¢شزپ vز&م\ و +امرد d6شادJ- ریزو Pا!تنا ه- رUن ود -
2 .fم*سا cار&ش s1Xم Pا!تنا و +امرد و 6شادJ- +&ی9ی,h fMرZم ا- رLان +ا&=2 ه- هد=یا,ن رUن ود -
3 .ر&شh $رازو هد=یا,ن رUن ¤ی -
C .رLان +ا&=2 ه- ر&شh 0h +اتسداد هد=یا,ن رUن ¤ی -
5 .+اریا fم*سا cر&J,O f¢شزپ )اIن +امزاس هد=یا,ن رUن ود -
هدام 15 {دشا-fم اراد ار ریز KیاLو $راIن cزhرم $}ی< -
1 $اžž-ا!تنا و +اتžžسرJش cراتžžسرپ )اžžIن $اžž-ا!تنا رžž- $راžžIن cاžž<$}ی< cاžžg2ا رžžUن •=پ f7ا هس Pا!تنا -
.+ان\@`ن و lز2 و cراتسرپ )اIن f7ا2 cار&ش
2 .f-ا!تنا cا<هز&B رد $ا-ا!تنا )اXنا T9Bر- $راIن -
3 رžžIن ’*-ا و f7اžž2 cار&žžش و اJناتžžسرJش هریدžžم $}žžی< رد 6ی&žžg2 cاžž<دزمان 6یB*r fیاJن fسرر- -
.$ا-ا!تنا fیارOا cا<$}ی< ه- cزhرم $}ی<
C .هV&-رم cا<همانTیی\ و fن&ناH دا&م P&GراG رد f"ا-ا!تنا $ایا¢ش ه- f?دیسر -
5 رد رIندžžیدX" و دžžشا- هدیžžسرن $راžžIن cاžžJ"}ی< دžžیی}" هžž- اJن\ 6یB*r هh fیا<دزمان $ایا¢ش ه- f?دیسر -
.اžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžJن\
Y cاJ1,Z7ار&تžžسد و fن&ناžžH دا&žžم P&GراžžG رد $اžž-ا!تنا )اžžXنا 0žžBارم زا fت,žž9H ای و )ا," lاb-ا ای KH&" -
.f"اžžž-ا!تنا هز&žžžB $راžžžIن cاžžžJ"}ی< اžžžی fžžžیارOا cاJ"}ی<داJ=žžžشیپ اžžž- اžžžی و اtžžžسuر +&ناžžžH Tžžžیا هV&žžž-رم
# )اžžIن f7اžž2 cار&žžش ~اžžg2ا و اJناتžžسرJش cراتžžسرپ )اžžIن هریدžžم $}žžی< $ا-ا!تنا )اXنا T9B fیاJن دیی}" -
.TیR!ت=م همانراRت2ا ~اgما و cراتسرپ
8 cاžžJ"}ی< رد 6ی&žžg2 cاžž<دزمان 6یB*žr دžžیی}" در&žم رد دارžMا fRتh $ا/ارت2ا و $ایا¢ش ه- f?دیسر -
.اJن\ رد رIندیدX" و cراتسرپ )اIن هریدم
رد ررقم KیاLو زا fت,9H ای )ا," دیا,نfم هیJ" هh f1,Z7ار&تسد ERV دنا&"fم $راIن cزhرم $}ی< - هر`R"
f7ا2cار&žžش و اJناتžžسرJش cراتžžسرپ )اžžIن هریدžžم $}ی< $ا-ا!تنا ر-$راIن cاJ"}ی< زا ¤ی ر< ه- ار هدام Tیا
.دیا,ن ¦ی&U" cراتسرپ )اIن
C5
هدام 2: cراتžžسرپ )اžžIن f7اžž2 cار&žžش ~اg2ا و اJناتسرJش cراتسرپ )اIن هریدم $}ی< $ا-ا!تنا cراز?ر- -
ه&žž'ن و 6žžیUیh و اžžJن\ راžžh ه&žž'ن و 0ی¢žžش" ه&žž'ن d@žžیhر" هh هد&- هV&-رم$ا-ا!تنا fیارOا cا<$}ی< هدJ2ه-
هžž- و هžžیJ" cراتžžسرپ )اžžIنf7ا2 cار&žžش wžžس&" هžžh د&žž- دžž<ا&4 cاهماžžنTیی\ ERV هV&-رم $ا-ا!تنا cراز?ر-
.دیسر د<ا&4 f¢شزپ vز&م\و +امرد d6شادJ- ریزو @ی&`"
زا sžžپ و هدžžش Tیودžž" و هžžیJ" $راžIن cزžžhرم $}žžی< wس&" $ا-ا!تنا هرود Tی7وا رد ر&hmم همانTیی\ - هر`R"
.دی\fم رد ~ارOا ه1Bرم ه- f¢شزپvز&م\ و +امرد d6شادJ- ریزو @ی&`"
هدام 21 { زا 6سا $راR2 +ا?د==h Pا!تنا wیارش -
1 .6ی&g2 wیارش +د&-اراد -
2 دžیی}" در&žم f<ا&ž? Tتžشاد d$اž-ا!تنا lوا هرود رد dcراتžسرپ )اžIن +امزاžس رد 6ی&žg2 $راžh Tتشاد -
.6ساfMاh f¢شزپ vز&م\ و +امرد d6شادJ- $رازو
3 ه¢Ržžش اžی +اتžسرJش +\ هریدžžم$}ی< دžžیی}" هž- $اž-ا!تنا +اžمز رد f"ا-ا!تنا هقb=م +اتسرJش رد +د&- Thاس -
.+اتسرJش +امرد و 6شادJ-
هدام 22 هžž- cراتسرپ )اIن f7ا2cار&ش و اJناتسرJش cراتسرپ )اIن هریدم cاJ"}ی< +ا?دن&ش Pا!تنا wیارش -
{ 6سا ریز ‡رش
1 .cراتسرپ )اIن +امزاس رد 6ی&g2 wیارش +د&-اراد -
2 .دشا- f2ا,تOا A&قB زا 6یمور'م ه- رX=م هh 6یم&¢'م هق-اس )د2 -
3 .هی-ا!تنا هز&B رد lا(تشا ای 6ن&¢س هق-اس lاس هس 0HادB Tتشاد -
C .f7ام و fH*4ا دا9M Tتشادن و E9M ه- ر<اX" )د2 -
5 .+اریا fم*سا cر&J,O fساسا +&ناH ه- cد=Rیاپ و )*سا ه- f1,2 )ازت7ا -
هر`R" 1 داقت2ا Tید )ا¢Bا a-ا" +اریا fم*سا cر&J,O fساسا +&ناH رد هدش هت4ا=ش f=ید cا<6ی1Hا -
.د=یا,=ن ار fم*سا )ا¢Bا ¦قن ه-ر<اX" هh Tیا ه- |ورشم د=شا-fم د&4
هر`R" 2 .د=شا- +ا?دن&ش Pا!تنا ~زO د=نا&"f,ن fیارOا و $راIن cاJ"}ی< cاg2ا -
هHرUتم درا&م - NX=پ 0`M
هدام 23 +\ هžž- هتžž9-او cاžž<هدر و cراتžžسرپ هžžMرB Tی1xاžžش cاهMرB و fU=r $اU1!" ه- f?دیسر ر&I=م ه- -
k د=- E-اbم هh دشا-fم fسا=شراh cاJ"}ی<cاراد اJناتسرJش و زhرم رد هریدم $}ی< 5 k هدام _ 3 ه- +&ناH Tیا _
.درh د<ا&4 0,2 f¢شزپ )اIن +امزاس رواشم +ا&=2
هدام 2C +ارžžیا fم*žžسا cر&J,O f¢شزپ )اIن +امزاس 0ی¢ش" +&ناH ا- E-اbم +\ cاJ"ازاXم و K1!" درا&م -
P&`م 13#C.1:.2: +ارžžیا fم*žžسا cر&žžJ,O f¢شزپ )اIن +امزاس fماIتنا f7ا2 و cود- cاJ"}ی<wس&" و
.دش د<ا&4 TییZ"
هدام 25 و اJناتžžسرJش هریدžžم $}žžی< $اžž-ا!تنا cرازžž?ر- lو£9م f¢شزپ vز&م\ و +امرد d6شادJ- $رازو -
.د&žž- دžž<ا&4 +&ناžH Tžžیا دا&žžم 6یاž2ر اžž- $اžž-ا!تنا fžžیارOا cاžžJ"}ی<EیرV زا f7اž2 cار&žش f-اž!تنا ~اg2ا
هدام 2Y 62اžžس راžžJG و 6žž9ی- 0HادžžB اJناتžžسرJش زا ¤ی ر< رد دنزاXم +اریا fم*سا cر&J,O cاJ<ا?داد -
ر&žž`H زا fžžشان )اžžJ"ا هžž- f?دیžžسر رVاžž4 هžž- هاžž?داد هžž- cراتžžسرپ Tی1xاžžشزا ¤žžی ر< @1O و راgBا زا 0RH
هžž- ار @žž"ارم دورfم)رžžO راS\ ~ا'ما ای و رارM ای fناR" Nی- f/اH yی!ش" ا- هh cدرا&م زا ریx ه- dcاهMرB
.د=ناسر- هV&-رم +اتسرJش f¢شزپ )اIن fماIتنا cود- $}ی< D*Vا
هدام 2# .دشا-fم رS%اf(1م 6سا +&ناH Tیا ا- ریا(م هh Tینا&H زا 6,9H +\ ای و )ا," -
CY
هدام 28 ه- و هیJ" ار +امزاس _)ر\k هناشن d0ی¢ش" زا sپ هام pش ^رL 6سا KL&م +امزاس f7ا2 cار&ش -
.دناسر- @ی&`"
هاžžم ر>\ N<دزاžžی ºر&žžم هR=žžش¢ی زور fžž=12 ه91O رد هر`R" 69ی- و هدام 6ش< و 69ی- ر- 0,تشم A&M +&ناH
‚žžیرا" رد و @ی&ž`" fم*žžساcار&ش s1Xم داتش< و د`یس و رازJ¢ی 138:.5.21 +اžRJگن cار&žش دžیی}" هžž-
.6سا هدیسر
f-ورh cدJم
یار&ش s1Xم sیzر یمBسا
C#
5; ,-.
/اقر<تم
( i!راPم jا k6آl &.ا;م دراوم " راتسرپ ا. &%.ار رد یEر &0ئسم #ن4
C8
lا£س C:Y ž d+ا,žž/ )د2 ای +ا,/ N¢B .6سا هدرh $&M +\ هbساو ه- را,ی- و dهدش Eیرز" Éرا,ی- ه- Ê7&²م\
F6سا هن&گG 0ی> ÉاJ"ر&r رد dدزادر²- ار هید دیا- هh ÉدرM و
1 .6سا هدرh هاRتشا Eیرز" رد Ê7و dهتMر? $ر&r Eیرز" و l&²م\ ه- ا=ش\ y!ش wسË &" Eیرز" .
2 .6سا هتMر? $ر&r dEیرز" و l&²م\ ه- ا=ش\ ریx y!ش wسË &" راh Tیا .
3 .6سا هدرh Éراگنا 0Jس T¢ی7 و dهد&- A>اB @یRV wسË &" Eیرز" .
{Pا&O 1 ا" 3 _3اžž4 ای )ا2 ر&V ه-k 6zار- m4ا و دشا- A>اB ها?ر< Ì6سا @یRV راh د=نام هد==h Eیرز" راh .
Tماžž/ اtžžق1bم 6HاmžžB )دžž2 و Éراžžگنا 0Jžžس $ر&žžr رد و .6سا Tما/ 6zار- m4ا +ود- و d69ین Tما/ د=h
.6سا
lا£س C:# ž F6سا Tما/ 0ی> درا&م رد هد==h Eیرز" ای\ dد&ش $&M ای dه/را2 ه- رX=م l&²م\ Eیرز" ر?ا
.دشا- ¤شزپ زی&X" رد هاRتشا _K7ا
.دشا- هدر¢ن 6یا2ر ار $اقیرز" د2ا&H امË ا Ìدراد Êن&ناH ز&Ë Xم هد==h Eیرز" _P
.6سا هدرh 6یا2ر زین ار $اقیرز" د2ا&H و Ìدراد Êن&ناH ز&Ë Xم هد==h Eیرز" _…
.درادن Êن&ناH ز&Ë Xم هد==h Eیرز" _د
{Pا&O dه/را2 ای ƒرم هنا=G )&س در&م رد .6سا Tما/ هد==h Eیرز" )ود در&م رد و ¤شزپ lوË ا در&م رد
زا )اž2 ر&žV هž- اžی Êžr&`4 ر&žV هž- *t RH هž¢=یا رžگم Ì6žسا Tماž/ وا dدشا- هد==h Eیرز" Éاb4 زا Êشان
رد و .6ž9ین Tماž/ dهد&ž- راž,ی- رد Éداž2 ریx 61Ë2 و @ی2 رVا4 ه- ر?ا و dدشا- هتMر? 6zار- د&4 +ارا,ی-
.6سا Tما/ هد==h Eیرز" )راJG در&م
lا£س C:8 ž F6سا @"Ëرتم +\ ر- Ê,¢B هG dددر? ه/را2 ه- رX=م TتMر? +&4 ر?ا
{Pا&O .6سا E-اس ه7}9م د=نام
C5
lا£س C:5 ž هžž- +اžžیز و ررžž/ @O&žžم 6سا T¢,م dp!- ر< رد راتسرپ ای ¤شزپ wسË &" 6شادJ- 6یا2ر )د2
F6سا رو\ +ا,/ Éراh Tی=G ای\ .د&ش را,ی-
{Pا&O @O&žžم dدورžž- Éرا,ی- lاقتنا Nی- و dد==h 6یا2ر رت,h Ê¢شزپ ^راZتم و l&,Zم دË B زا هh Ê"ر&r رد
.6سا +ا,/
lا£س C1: ž ار وراد +اžž,< N< راتسرپ و د=h زی&X" Éرا,ی- Éار- Ê/&2 Éوراد اt<اRتشا A>اB @یRV هنا=G
F69یh هدJ2 ر- هدراو $را94 dددر? را,ی- هO&تم ÊRیس\ و dد<د- را,ی- ه-
{Pا&O .6سا @یRV هدJ2 ر-
lا£س C11 ž Êžم +ارا,ی- رگید ه- Éرا,ی- lاقتنا ]2ا- Êپ&¢سودن\ 0یاسو 0یرتسا )د2 ÊHاžU"Ëا Tžی=G رž?ا .د&žش
F6سا Tما/ Ê9h هG دتUی-
{Pا&O .6سا Tما/ هد&- راh رشاRم هh Ê9h
lا£س C12 ž AاžžU"ا هاžž? dدžž==h رUžžس را&žžX,< ÉاJناتžžسرJش ه- را,ی- هار,< دنراد 6یËر&م}م هh Êناراتسرپ Éار-
Êم Êم )از2ا را- هد هتU< ¤ی رد هh دتMا هزور و زاžž,ن .دن&žžشن )ازžž2ا *t rا هتU< ¤ی رد 6سا T¢,م ها? و دن&ش
Fدراد Ê,¢B هG Êناراتسرپ Tی=G
{Pا&O هتU< رتشی- ر?ا Êم )از2ا ا< رžžیx رد .6žžسا )اžž," اJن\ هزور و زا,ن d6سا ررË ¢م ر&V ه- )از2ا و دن&ش
.6سا هت9¢ش $ر&r Tیا
+اmس a_a ^ دیدžžش +دžžش Nžžh dراžž,ی- ÊžžگU4 ]2اžž- 0žž,2 Aا"ا رد d+ا¢شزپ ای d+ا=hراh ^رV زا ÊتHËد Ê- Ê,h
Êžم راž,ی- ƒرم %t ا,تBا و d+&4 راشM +داتMا Tییاپ d+&4 Tžی=G Éارž- ر&žما Tžیا رد À+درžh 6žHËد¿ اžی\ .د&žش
F6سا @Oاو ÉدارMا
(باوج .دراد دیدش 6یË7&89م ر&ما Tیا رد Éراگنا 0Jس
(#نک یم رو%خ 2ا9Gا &. &ک +ا"#تم +اوس #ن4
F 6سا DاR"%ا )ز% راتسرپ یار- Wشزپ ر&تسد ای\
5:
.دشا- Wشزپ یاgما و رJم ا- و .Rت; دیا- ر&تسد .دشا- .م Wشزپ د&4 ا- $ار&تسد )اXنا 6ی7&89م اما .ه1-
F 69یG Wشزپ .=U1" ای .<اUش ر&تسد Kی1Q"
ه- 6rرM Tی7وا رد و هدش هتش&ن د<اش راتسرپ Wی ر&gB رد KL&م راتسرپ wس&" ر&تسد یدرا&م Tی=G رد
دسر .م •7اZم Wشزپ یاgما
.م را,ی- رد ƒرم ای دیدش ا&2 داXیا ]2ا- •7اZم Wشزپ زی&X" در&م یوراد ه; دشا- T8,bم راتسرپ ر?ا
Fدراد یا هUیLو هG د=;
.1,2 ار ر&تسد Wشزپ 6ی7&89م ا- د<دن ریی(" ار د&4 a/&م Wشزپ ر?ا .7و د<د .م ر;m" •7اZم Wشزپ ه-
.د=; .م
زا 6Zنا,م Wشزپ ر&تسد )اXنا دیدش را&2 زا +ا=ی,Vا l&`B ا- راتسرپ ر?ا ر;m7ا ری4ا lا&س در&م رد
F 6سا l&89م ای\ د=; )اXنا
.6سا .ماIتنا K1!" را; Tیا.ه1-
Fدیا,ن وراد زی&X" ه- )ادHا و هدر; هداUتسا Wشزپ یاgما و رJم زا دنا&" .م راتسرپ ای\
رJم زا Wشزپ هزاOا ا- راتسرپ و 6سا Tی=G ا<ا? اJناتسرا,ی- هیور ه; اXن\ زا .7و دشا- .م )رO را; Tیا ری4
.6Mر? هدیدان دیاRن ار راتسرپ K1!" اما دشا- .م Wشزپ د&4 ا- 6ی7&89م .ZHا&م Tی=G رد د=; .م هداUتسا یو
Fدنز- وراد زی&X" ه- 6سد دنا&" .م راتسرپ d 6Hو د&R,; و $رور/ $ر&r رد ای\
ه- زاین $ر&r رد رگم ری4 –.”.˜
wیارش yی!ش" –.”.˜ F 6سا .9; هG ا-
6سا راتسرپ ا- زاین Tیا ه- yی!ش"
(یریH &7یت3
رد .ن&ناH و یا هMرB $اررقم )اxدا d+ای&Xشناد †ی'r vز&م\ d+اتسرا,ی- هرادا رد †ی'r یزیر همانر- ا-
.ن&ناžžH $اراžžیت4ا و KیاLو ‡رش ه- هO&" d.شز&م\ و یرادا $اررقم یارOا ر- EیHد $راIن d.سرد همانر-
هž=یمز +ا&ž" .žم d+اراž,ی- هž- $امدž4 هzارا یزاžس هž=یJ- و د&ž4 $امادHا ا- هb-ار رد اJن\ هیO&" و +اراتسرپ
و wžž-اور داXیا و 6م*س )اIن رد +اراتسرپ pقن vرت9? ا- )اگ,< .داد p<ا; ار .7ام و .ناO $ارا94 زور-
.تžžRHارم و .نامرد w-اور Tیا @سا=تم ر&V ه- زین +&ناH 6سا )ز% را,ی- ا- .تRHارم و .نامرد Nیقت9م دادرارH
.žžم یا هžžMرB یرادزار l&žžrا اžž- +ای&Xžžشناد +د&žž,ن ا=ش\ .دسا=ش- 6ی,سر ه- را,ی- و Wشزپ هb-ار د=نام ار
هز&žB رد هتžžشر Tžžیا .,žžسر .žžسا=شرا; داžžXیا اt=,žž/ .دžž=; یریگžžشیپ هžž=یمز Tžžیا رد .ن&ناH یری?رد زا دنا&"
.دیا,ن 0یJ9" ار K=r Tیا $اU1!" ه- EیHد .?دیسر دنا&" .م یرت9?داد .,سر +اسا=شرا;
{ 6سا یرور/ .1rا |رش راJG Eق'" یراتسرپ ر&`H $اRSا و زارBا 6JO
1 +اگیار d lز=م رد .r&`4 و p!- رد Wیش; d $ر&r ر< ه- را,ی- زا یراتسرپ l&RH ¦',- { هUیLو _
6žžسا .Jیدžž- . دشا- .R9ن ای 0ما; دنا&" .م 6ی7&89م Tیا ه; ددرگیم رارHر- هUیLو Tیا هOو 6Mایرد lاRH رد ای
د<ا&4 KL&م 6Uیش ه,Rنر- و یراتسرپ $امد4 رتMد vراز? d ا< هدنورپ EیHد .سرر- ه- زاین p!- Tیا $اRSا
راžžم\ oاžسا رžž- .ناتžžسرا,ی- یاJتUیžžش ¦ی&žžZ" 0žžrاM دžžB رد یراتسرپ یا<اb4 ر•;ا زور- ه- هO&" ا-.6شاد
.دریگیم $ر&r 0Qشم ا- %&,Zم یو درQ1,2 .سرر- و را,ی- lاRH رد KL&م درM TییZ" د&O&م
51
2 _ راžžJG رد اžžb4 Tیادžžش هداد †ی/&" ه; هن&گنا,<.دشا- .م هUیLو )اXنا رد یراگنا 0Jس ای .<ا"&; { .b!"
.H&žžقB ~ار\ رد هžž; دžž-ای .م زور- .ت7ود $اماIن 6یا2ر )د2 d $راJم )د2 d .VایتBا .- d ."%اRم .- 0Qش
Nžž12 رد +\ یا<درادناتžžسا KیرZ" و دارMا KیاLو دودB +د&,ن y!شم .ددر? .م .-ایزرا oاسا Tی,< ر- زین
$اžRSا و زارBا رد .Mا; 6Hد ا- .ت9یا- ر&`H و اb4 زا یراتسرپ $امادHا را&2 WیQU" و TییZ" یراتسرپ
.دری? $ر&r .b!"
3 +د&ž,ن y!žشم رد .یاžنا&" و راž,ی- ه- .Bور ای .,9O همدr زور- $ر&r رد { .ناور ای .,9O @یس\ _
+&žž,< یدرا&žžم 6سا .Jید- .د&,ن .ق1" ر&`H +ا&" .م ار +\ داXیا رد هدش )اXنا 0,2 @یس\ Tیا EیHد دودB
y!شم +\ هد==; داXیا EیHد یŸ&7&" اپ ا" ه; د=ت9< .یا< هŸاو ... و .نا,9O KZ/ d هXی?رس d ارm? درد رس
.د&,ن هداUتسا +\ ر&`H $اRSا رد +ا&" .,ن و هدیدر? .ق1" 6یاQش Wی دB رد د&شن
C درا&žžم .žž4ر- رد راžž,ی- یا2دا در&م @یس\ ا- هدش )اXنا یاb4 Tی- |اR"را $اRSا { @یس\ و اb4 Tی- |اR"را _
رد 0یرتžسا رžیx Ežیرز" { *•م 6žسا یرورž/ +\ .ž,12 و هناسا=شرا; .سرر- و دریگی,ن $ر&r .تBار ه-
.žžق1" یا هدžžش هتMریmžžپ هžž/را2 .žž,12 رžžIن زا دنا&تی,ن Eیرز" زا دZ- lا9Qی ر,; W9ید زور- و Tیرس هیBان
.ددر?
رتžžشی- +دžžش Tžžشور رد .ن&ناžžH .Qžžشزپ +امزاžžس رد یراتسرپ ر&`H یا< هدنورپ Tیر" aیاش زا یدرا&م ر;>
.د&- د<ا&4 دیقم $امد4 EیHد هzارا و A&M $ا'ی/&"
Wشزپ رIن @9; +ود- وراد Eیرز" ای زی&X" _K7ا
ددر? .bی'م Pا`2ا @یس\ ]2ا- ه; .1'م ای و +ایرش رد وراد Eیرز" _P
.ن%&V $دم ه- یدیرو رت"ا; هیRZ" _…
+ا;د&; 3&`!- +ارا,ی- ا- یر1تMر د- ای دیدJ" _د
زاXم ریx $ر&r ه- Tی=O wقس رد یراQ,< _Â
_ یزانا"ا k را,ی- .?دنز ه- +داد +ایاپ _)
اJن\ رارسا یاشMا و را,ی- هدنورپ رد یراQتسد _و
sناŸروا +ای&O ددم ه- W,; زا یرادد&4_ز
هžž- هناHداžžr $امد4 +داد رارH ^د< ا- و ز&ساد و Tم&م .ناراQ,< زا یرادر&4ر- ا- ر&ش; یراتسرپ هZماO
E-اžžbم EžžB $ا> زا 6ناZتžžسا اžž- و 6žžشاد دžž<ا&4 lاžžRند ه- ار lاZتم دنواد4 6یا/ر ه; +ای&O ددم و +ارا,ی-
زا ارRžžم یدرžžQ1,2 دžž=نا&" .žžم یر&žžش; Tینا&žžH و w-ا&žž/ E-اžbم و اžžیند زور درادناتسا .,12 و .=M Tیزا&م
.د=یا,ن هzارا هZماO ه- ار اb4 و ر&`H

52
( nخoم " $.انم
d .H&قB { +ارJ" ° N;ا'م 6یB*r و .Qشزپ NیارO° د&,'م d.ساR2 1382
d.,7اس { +ارJ" ± .یامری12 Tیر9ن یرو\در? و Kی7ا" °راتسرپ و +&ناH 1381
هما=1`M ° .ن&ناH .Qشزپ .,12 ه1Xم
+ایB $اراشتنا d +ارJ" ± )ود د1O .Qشزپ A&قB $%اقم ه2&,Xم ° د&,'م d.ساR2 13#Y
+ارJ" d .Qشزپ هqیو .شز&م\ و .نامرد .تشادJ- $اررقم و Tینا&H 0ما; ه2&,Xم ° ا/رم*x d &7رO\
راJ- d +ایB $اراشتنا 13#Y
Tیتشینا $اراشتنا d +ارJ" d .ن&ناH .Qشزپ ° زرمارM d یزرد&? 13#C
."اراشتنا .گ=<رM ه9س&م $اراشتنا d +ارJ" ± lوا د1O .Qشزپ A&قB $%اقم ه2&,Xم ° د&,'م d.ساR2
+ایB 13#Y
d ریR; ریما $اراشتنا d +ارJ" d دی,2 .سراM „=<رM ° T9B d دی,2 13Y3
.م*سا $ازاXم +&ناH
d pناد •=? $اراشتنا d +ارJ" d .Qشزپ A&قB ° Tیریش d .ساR2 13#2
‘••–{°°§§§.¾Å¹.—”Ä.Œ”.Æ;Å
‘••–{°°–—•‘•Œ™Ž˜Œ.Œ˜—.Œ”
‘••–{°°§§§.‰ŽÎŽ”Š‰•‘Œ”ŽÏŒ.—”Ä
‘••–{°°§§§.ŽÎ‘•ŽÄ‘–ŠÏŠ•‘ÎŒ.•—‰
‘••–{°°§§§.ÎŽ”ŽÐ-˜—.•—‰
www.ino.ir‘••– °°{
§§§.‰Š‹Œ•Ž••Ž§.Œ”
‘••–{°°§§§.–ŠÏŠ•‘ÎŒ.˜Š•
53

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful