P. 1
Eritrean Struggle for Democratic Change Section 6 (Menkae)

Eritrean Struggle for Democratic Change Section 6 (Menkae)

|Views: 35|Likes:
Published by rezzeene

More info:

Published by: rezzeene on Apr 09, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2013

pdf

text

original

†sï ¹V§ s§Œ{: |mk sïD–D |§ ‘é©ömk ]XGq sïki•ê Š©öVq }M‰hê]Šh]}: …mk K}µ

sïoKŒS Š©öVq}: s}kké M@éVq} sD÷ ÏFF§ |§ oK‹Y} ‹F[-H\mk} ንምዝባብን
ጉጅላዊነት ( 23) |§ M@éVq }‰§Ï·X}:- †rM sïoN‰T Š©öVq ‹F[-H\lgñ ÏF·q
M†}oñ ‰ï©öFké: KLBV} ÊF¥ …mk |§ —SÏoñ ²ïsò‡M }‰ïK‹hT K©mk …’Ãï…:
‰ï[XI ©ÂzLðT †£;
‰êDê'sï …mk Ãkmkoñ ]}¿Ypq: }´C ‘²´ M] kD K²mkoñ …‘éU©öŠ: …mk Kš´mkŠ
‹\mk sïSÏ©ö †|Ãö|IŠ"Šmk„ê gX©ö¥ †|²©ÏŠ} †|i¥¢XŠ} ‘é–ðFŠ: –§{𠉧Hs …mk
Kš´mkŠ †|‘ĆŠ}: †|och¥¢XŠ gX©ö¥ †|H©öXŠ} „ï£; …mk K}µ †sï }K–Foñ
‘§ K–Fqpq: }[Ké} sï‰h‘é} ´sò: }|§ e¥ª –L |§ Mi}ÄF K¹d—oñpq
†|odh‘MŠ} „ï£;
©öIU ‰Msï sï…M[D dF[ïpq …mk sïoÊED£ MMIªVq {oñ |mk H©ö{q }MmkÄI:
sï]²X —}eÍpq M] o[´S: †N |§ ‹Foñ…o} ‹ÍEq B.H. MqI}ÍÃö M] o²mkS:
†oñ okEÃï ²é°D ‰M A}©kq ok²ï[é ‰ï}c\ch ] ©ÂzKS; †rM okDÃöoñ …—{‘éoñ …mk
‘éa·ï ŠF…§ ‹ÍF †}‰D’ M}e]d^M ‰§©Â zKT] ]DM}p§ }H©öI¬M …mk
M‹Ï͆} ŠF† H© H© |§ ‘éFdgñ ›MlDípq {ÃmkVdhq §X… †Šh †}o{kS: …iFn
sï]Imk …§{kS} ¹V§ s§Œ{] †oñ sï{kS ‘é©ö–gñ ‰ê{pq |§ mk]VI ›ÊF·êÈM
o³©Foñ …Šlkï} }‰Msï sï…K[D Ñp ochlF{q …§{kY}; ]DM}p§ ©ö…
MqI}ÍÃö M] o²mkS? ]DM}p§ ©öL KUI{q} KVIoñ} |§ H© ‹ÍF ¹V§ ‰M
—EL?
ከምዚ ኪገብሩ ዚሓገዘ ወይ ንሳቶም ኪምዝምዙዎ ዚኸኣሉ ሓድሽ ኩነታት ነይሩ:: ኣብ ኣጋ' ቲ
ምትሕንፋጽ: ነቲ ዚነበረ ቁጽሪ ዳርጋ ዚጻረግዎ: መብዛሕትOም ናይ ከተማ ናይ ንUስ ቡርጅዋ
ዚመበቆሎምን ከምU ዚኣመሰለ ዝንባሌታት ዚነበሮም ናይ ማEከላይ ደረጃ ተመሃሮ ተሳቲፎም
ነይሮም:: Eዞም ግና ዘይነቕሑን: ዘይበሰሉን: ተመክሮ ዘይቐሰሙን ሒዞምዎ ብዚመጹ ባህርያዊ
ጠባያቶምን: ንተበለጽቲ መሳርሒ ዚኾኑ ቅሙጣት ነበሩ::
ኣብ መንጎ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋላት ምትሕንፋጽ ንምግባር ዝገደደ መሰረታዊ ህቶታት' ኻ
Eንተነበረ: ካብ ቀደም ዚተረፈ ምጥርጣርን ናይ ውልቀሰብ ዘይምርድዳEን ሓፈሻዊ ናይ ሓድ-ሕድ
ዘይምፍላጥ ኩነታትን ነይሩ:: Eዚ' ውን ብወገኑ: ዚኾነ መልክE ሂብካ ኪጋፋሕን: ብተበለጽቲ
ኪምዝመዝን ዚኽEል ኩነታት ነበረ::
ከምU ዚመሳሰል ድማ: ድሕሪ ምፍላይ ሓደ ጉጅለ ካብቲ ቀዳማይ ክፋል (24) ህ.ሓ. ን ናብ Oበል
ምጽንባርን: ብሓፈሻ ነቲ ዚነበረ ናይ ምምሕድዳር ምጥማር በቲኑ: ኣብ መንጎ ሕ.ሓ. ብሓፈሻን
ኣብ ወጻI Uበልን ዚነበረ ዝምድና ኣረሓሒቑዎን ኣደስኪሉዎን ስለዚነበረ ብተበለጽቲ ንኪምዝመዝ
ዚጥEም ኩነታት ነበረ::
/ብዘይካ' ዚ ድማ ካልOት ካብ ህ.ሓ. ወጻI ዚኾኑ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን የተባብEዎም ነበሩ::/
Eቶም ናይቲ ምንቅስቓስ ቀንዲ መዋፈርቲ ብውልቃዊ ዝናን: ትEቢትን ዚሰኸሩ: ዓበይቲ ናይ ገዛE
ርEሶም ሕልሚታትን: ስስEን: ዚነበሮም ተበለጽቲ ብምኻኖም: ቀንዲ መበገሲOም ባEላዊ ሕማማቶም
ጥራይ Iዩ:: Eቲ ዚነበሮም ዋና Eላማ ድማ ብዚኾነ ይኹን መንገዲ ነንውልቆም ናብ ስልጣን
ንምድያብ Iዩ:: ስነመጎቶም ድማ ከምዚ ዚስEብ ነበረ:: ንሳቶም ናብ ስልጣን ምEንቲ ኪበጽሑ Eቲ
ዘሎ መሪሕነት ብዚኾነ ይኹን መንገዲ ኪEለ ኣለዎ:: Eቲ መሪሕነት ኪEለ ድማ ዘEሊ ምኽንያታት
ኪህሉ ኣለዎ:: ዚEሊ ምኽንያት Eንተዘይተረኽቦ: ዘEሊ ምኽንያታት /ገበን/ ኪፍጠር ኣለዎ:: ሓደ
ካብቶም ዋና መንቀሳቐስቲ ናይ' ዚ መደምደምታ ኪህብ Eንከሎ ኣብ መጀመርያ ምልEዓል ናይቲ
ምንቅስቓስ ከምዚብሎ: "መኽሰሲ ዚኸውን ሓደ ዓቢ ገበን Eንተዘይተረኽበ: ንኣሽቱ ነገራት
ኣጠራቒምካ ሓደ ዓቢ ገበን ኪትፈጥር ትኽEል Iኻ":: ነዚ ቁልቁል ኣፉ ዚተገልበጠ ስነ-መጎት
ንምርግጋጽ ድማ ኩሉ ኣድሓርሓሪ ስልቲታት ኪትጥቀም ኣሎካ ማለት'ዩ:: ሓደ ዓቢ ፈላስፋ ዚበሎ
Eናበልካ: ናብ ድላይካ ንምብጻሕ ወይ ስልጣን ምጭባጥ "ሓሱ" "ይጠቕመካ Iዩ Eትብሎ ግርጭት
መዝመዝ" ይብሃል' ውን ነይሩ:: ኩሉ' ቲ ምንቅስቓስ: መጀመርያUን መወዳEታUን ኣብ ከምዚ
ዚኣመሰለ Eላማታትን ስነ መጎትን ስልቲታትን ዚተቓማጥA ነይሩ::
ነቶም ተበለጽቲ ኪንቀሳቐሱ Eድል ዚሃበ ኩነታት Eቲ ኣብ ላEሊ ተዘርዚሩ ዘሎ ነጥቢታት ኪኸውን
Eንከሎ: ከም ኣጋጣሚ መበገሲ ዚኾኖም ሓደ ኩነት ነይሩ:: ንሱ ድማ ኣብ መንጎ ሓደ ክልተ ኣባላት
ናይቲ ካልኣይ ክፋል ዚባሃል ዚነበረ መሪህነት ዚነበረ ካብ ነዊሕ Eዋን ዚጸንሐ ውልቃዊ
ዘይምርድዳE Iዩ:: Eዚ ዘይምርድዳE' ዚ ካብ ነዊሕ Eዋን /ናይ ክፍልታት ግዜ/ ዚጸንሐ ኪኸውን
Eንከሎ: ሓደ ሓደ Eዋን ነጸብራቑ: ስራሕ ኣብ ዚፍጸመሉ ይርኣ ስለዚነበረ: ሓደ ሓደ ካድራት Eዚ
ኣብ ሓደ ክፋል ዚነበረ ዘይምርድዳኣት ኣብቲ ዚተሓናፈጸ ሓይሊ ከይሰርብ' ሞ ኣብ ስራሕ
Eንቅፋታት ከይምጽE ብምባል ተኣኪቦም ሓደ-ሓደ (25) ኣባላት መሪሕነት ኪትጽውዓሎም ብ
18/9/73 ሓተቱ::
መሪሕነት ድማ ወጸት:: ብዛEባ' ዚ ኣኼባ' ዚ ዚዝረብ ብዙሕ' ዩ:: ከምዚ ዓይነት ኣኼባ ናይ
መጀመርያ' ኻ Eንተዘይነበረ: Eዚ ኣኼባ' ዚ ብፍላይ: መሪሕነት ከምዘይተዓደመት: ወይ ነቶም
ዚEደሙ ከምዘየተባብAትን ከምዘየፍቀደትን ዚተረጋገጸ Iዩ:: ሕጋዊ ኣካል ተኣኪቡ ዘይገበሮ ይብሉ
ይኾኑ:: ፖለቲካዊ ትምህርቲ ንምውጻE: ናብ ገህተብ ንምስታፍ: ንድፊ ፕሮግራም ንምጽናEን ካልE
ነንበይኖም ሕቶታት ንምጽናEን ንምውሳንን ኣኼባታት ይግበረሉ ኣብ ዚነበረ ግዜ:- ናይ ከምU
ዚኣመሰለ ኣኼባታት ሕጋዊነት ዘይተሓተ' ስ ስለምንታይ? ብዛEባ ናይቶም ኣብU ዚተሳተፉ ሰባት
ዓይነት' ውን ብዙሕ ይዝረብ ይኸውን: ናይቶም ሰባት ዓይነት' ውን: ካብ ወርሒ ዚወረደ ኣይኮነን::
ልክE ከምቶም ቅድሚU ኣብ ዚግበር ዚነበረ ኣኼባታት ዚEከቡ ዚነበሩ Iዩም::
ብዚኾነ ከም ልሙድ: Eቲ ናይ 11 ተጋደልቲ ኣኼባ:- ካብቲ ተኣ ኪቡሉ ዚነበረ ናይ ምንቕቓፍ
Eላማ ወጺU: ኣብ ኣቀራርባ: ናህሪን ህልኽን ስለዚበዝሖ: ምንቕቓፍ ምኻን ተሪፉ: ገለ ከየፍረየ
ተበታተነ:: ከምዚ ኮይኑ ምስ ተፈጸመ: Eቲ ሕቶ ብዝሐሸ ኣገባብ ጸቢብ ጉጅለ ኪፍታሕ ዚነበሮ ካብ
ዘይተፈትሐ ኣብ ስፍሕ ዚበለ ናይ ቀዳማይ ወገን ብጾት ዘለዉዎ ኪፍታሕ ኣለዎ ተባሂሉ 36
ካድራት ዘለዉዎ ኣኼባ ብ 26/9/73 ተገብረ:: ኣብዚ ኣኼባ' ዚ ድማ: Eቶም ኣንቀሳቐስቲ
ንመጀመርያ ተቐልቀሉ:: ቅድሚ ናብ ዚኾነ ይኹን ነጥቢ ምEታው: EላማOም ኣብቲ ኣኼባ
ዝርግርግ ምEታው ስለዚነበረ /ንካልE ዓበይቲ ጉዳያት ኪEክቡ ብዛEባ ሕጋውነት ናይ' ቲ
ኣኼባታት' ቲ ሓቲቶም ዘይፈለጡ/ ብሕጋዊነት ናይቲ ኣኼባ ኪሓቱ ጀመሩ:: Eዛ ነገር' ዚኣ ኣብ
ውሽጢ' ቲ ኣኼባ ምንህሃር ፈጢራ' ኻ Eንተነበረት ከይቀጸለት: ናብቲ ቀንዲ ኣርEስቲ ትኣትወ::
Eቲ ኣርEስቲ ኪዝረበሉ ምስ ጀመረ: ነቲ ጉዳይ ከም ናይ ክልተ ጉጅለታት ተጻራሪ ግርጭት
ገይሮም ከቕርቡዎ ፈተኑ:: "Eዚ ካሚን' ዩ" Eናበሉ' ውን Eላማ ናይቲ ኣኼባ ንምጥዋይን
ንምድንጋርን: ሓደ ጉጅለ ንኻልE ኪቐትል ከምዚ ገበሮ ኣምሲሎም ኣቕረቡዎ:: Eዚ ዓይነት
ኣቀራርባ' ዚ ሓሶት ምኻኑ ንሳቶም ባEላቶም' ኻ ይፈልጡዎ Eንተነበሩ /ንምቕታል ከምዘይኮነ/
ብግዲ ከምU ገይሮም ምቅራቦም ግሁድ ሽቶታት ነይሩዎ:: ሕሉፍ ሓሊፎም: ነቲ ዲሞክራሲያዊ
ውድብ "ናይ ሓደ ክልተ ሰባት መድዲል" ከምዚኾነ ኣምሲሎም ንምቅራብ ረሳሕ መልሓሶም ቃሕ
ከምዚበሎም ከዘውትሩዎ ጀመሩ:: Eዚ ዓይነት ኣቀራርባ' ዚ ነቶም ፈጺሞም ካብ ዚኾነ ይኹን ባEላዊ
ጠንቁታት ዘይተበገሱ ሰውራውያን ተጋደልቲ ከርስን (26) ስለዚጀመረ: Eቲ ኣኼባ ካብ ናይ
ምርድዳE መስመር ወጺU ኣብ ናይ ምቅቕቓE ደረጃ በጺሑ: ጸጋይ ንሙሴ ወቒU ምስ ኣውደቐ:
Eቲ ኣኼባ ተዓጽወ::
ንሓደ በብ(?)ን ምቕታል ዚብሉዎ ዚነበሩ: ናይቲ ኣኼባታት Eላማ ንሓደ ሰብ ንምቕታል Eንተድኣ
ኮይኑ Eቲ ኣኼባ ስለምንታይ ኣብ ጸቢብ ጉጅለ ኪኸውን ተፈቲኑ? Eቲ ውድብ ናይ ሓደ ክልተ
መንዲል Eንተድኣ ኾይኑ ድማ: ካብቶም ቀንዲ መሻረኽቲ ንሳቶም ኣይነበሩን' ዶ? ወይስ ዲሞክራሲ
መልሓሶም ብዝፈጠሮ ጠንቂ ምስ ተወቕU ጠፊU? ንናይ ብሕቶም ረብሓ ንምጥዋዩ ግን ሰብ
ተዘንጊU ስለዚጸንሐ: ስልቲታቶም ንምብትታንን ንምንርስሳንን ኣብቲ ዚደልዮ በጺሑ::
ድሕሪ' ዚ ነቲ ነገር ንምውEዋE ብዚያዳ ምምኽኔታ ረኺቦም "ንሰለሙን ኪቐትሉዎ ደልዮም"
Eናበሉ: ንዚኾነ ሰብ "ንዓሞ... ሰሚEካ' ዶ" Eናተባህሉ: ነቲ ዘይወዓለ ብሓሶት Eናበሰሩ ውEውE
ዘመተ ገበሩ:: ነቲ ካብ ዘየሎ ጠንቂ ፈጢሮም ኣብ ምውቕቓE ዘብጽሑዎ ኩነታት: ኣብ ናይ በለጽ
ስልቲታቶም ዚመጸ ሳEቤን መመኽኔታ ፈጢሮም:- Eቲ ዝተፈጸመ መውቃEቲ: ከምቲ ኣብ
ጽውጽዋይ ናይ ፖሊስ ዚንገር: ደይ መደይ Iልካ: ናይ ኮፍ ኣባህላ: ናይ ብረት ኣተሓሕዛ: ናይ
መውቃEቲ ቦታ...ወዘተ. ተጸኒU:- ጸጋይ ድማ ከም ሓደ ከምዚ ዓይነት ስራሓት ዚተራቐቐ ኪIላ
ጌርካ ብምቕራብ: ነቲ ዚተፈጸመ መውቃEቲ: ናይ መቕተልቲ ፈተነ ከምዚነበረ ኣምሲሎም
ከውርይዎ ጀመሩ:: ብዘይካ' ዚ ክልተ ጊዜ ብጥይት ተሳሒትና Eናተባህለ ዚውሰኽ ኣዳምቕቲ ሓሶት'
ውን ነይሩ:: ምስU ድማ "መሰል ተጋደልቲ የለን" "ዲሞክራሲ የለን" Eናበሉ ዓE ኪብሉ ጀመሩ::
ኣብ ነንበይኑ ቦታታትን ኩነታትን ድማ ብነንበይኑ ስልቲታት ውEውE ዘመተ ተላEለ::
ነቲ ኣብ ካልኣይ ክፋል ዚነበረ ሓፋሽ ኣብ ነንበይኑ መቓቒሎም: ንገሊU: "ንሰለሙን ኪቐትሉዎ
ደሊዮም ኣድሒንናዮ" Eናበሉ ሓቂ ኣምሲሎም ብምንጋር: ነቲ ሓፋሽ ሓድሽ ድማ ህዝባዊ
ሓይልታት ከምዘይ ዲሞክራሲያዊ ውድብን: ማEለያ ዘይብሉ ጉድለታት ዘለዎን: ዓበይቲ ጌጋታት
ዚፈጸመን ዚፍጽምን: ቀታሊን ሓራዲን ኣምሲሎም ኣስማት ናይ ሰውራውያን ብሓሶት Eናጸለሙ
ኪሰብኩ ጀመሩ:: ንብዙሓት ድማ ኣደናገሩ::
ነቲ ዘይፈልጦምን ንካልኣይ ክፋል ህ.ሓ. ኣጸቢቑ ዘይፈልጥን: ንመጀመርያ ግዜ ዚተሓናፈጸ: ናይ
ቀዳማይ ክፋል ሓፋሽ ተጋዳላይ ድማ: (27) ናይ ካልኣይ ክፋል መሪሕነት ብሕማቕ ዓይኒ' ዮም
ዚርEዮኹም: ከምዚ Iሎም ይጸርፍኹምን የነውሩኹምን ነይሮም' ዮም: Eናበሉ በዓለገን ናይ ሓሶት
ወረታትን Eናውረዩ ንሓፋሽ ተጋደልቲ ምጥርጣር:- ኣብ መንጎ ሓደ ክልተ መራሕቲ ናይ ቀዳማይን
ካልኣይን ክፋል ዚነበረ ናይ ቀደም ዘይምርድዳE Eናመዝመዙ ክውንን ዘይክውንን ብምውራይ' ውን
ንብዙሓታ ኣጋግዩ::
ኣብ መንጎ Oበልን ህ.ሓ. ን ዚነበረ ሓድሽ ዝምድና ብምምዝማዝ ድማ: ብዝያዳ ከምዚርሕቑን ብደገ
ኮይኖም ናይ መዳኸሚ ሓጋዚ ሓይሊ ከምዚኾኑዎም ብምግባር:- ህ.ሓ. ከም ዚገፍዓቶም /ንOበል/:
ኣብ ውሽጢ ህ.ሓ. ኣብ ሓጺር Eዋን ምቅይያር ኪመጽE ከምዚኾነ: Eሞ Eቲ ምቅይያር ክሳብ
ዚመጽE /ንሳቶም ኣብ ስልጣን ምስ ደየቡ ማለት' ዩ!/ ምስ ናይ ህ.ሓ. መሪሕነት ፈጺሞም ከይራኸቡ
ሓA(?)በሉዎም:: ንሳቶም' ውን /መሪሕነት Oበል/ ኣይሓመቑን ብዝያዳ ኪርሕቁ ጀሚሮም::
ኣብ መንጎ ሓፋሽ ተጋደልቲን መሪሕነትን መራሕቲን ዚነበረ ዝምድና ንምብትታንን ንምርህሓቕን:
ድማ: ደርባዊ መልክE ዚሓዘ Eናምሰልካ ምዝራብን: ዶብ ዘይብሉ ትርጉም ናይ ማEርነት Eናሃብካ:
ተጠንቐቕ ሰጥ በል ኪተርፍ ኣለዎ: መራሒ ብሕጊ ከፋሑኽ ዚኽEል Eንተድኣ ኮይኑ ተራ
ተጋዳላይ' ውን ንመራሒU ከፋሕኾሎ ዚኽEል ኪህልዎ ኣለዎ.... ምስ መራሕቲ ዚቐረበ ኩርኩር'
ዩ.... Eናበልካ ንኹላቶም መራሕቲ ከምዚንጸሉ ምግባር:: ኣብ ገሊU ሓይልታት: ብሓሶት ኣጸሊሞም
ተጋደልቲ ኣረሳሲኖም:: ኣብ ሕጊ ብዚወጸ ኣገባብ: ንመራሕቲ ንምርሓቕ ኣብ ዚበጽሑሉ: "O
ኣምላኽ EንኻE Eዚ ኣርኣኻና" Eናበሉ ዘተንፍስሉ Eዋናት' ውን ነይሩ::
ነቲ ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ዚነበረ ዘይምርድዳE ኪፍታሕ ስለዘይደለዩዎ: ናይቲ ሓደ ደገፍትን
ኣድሓንቲን: ናይቲ ካልE ድማ ተቓወምቲ ብምምሳል ነቲ ዚነበረ ዘይምርድዳE ኣግፊሖም
ኪጥቀምሉ ፈተኑ:: ነቲ ናይ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ መድረኽ ንድፊ ፕሮግራም ምጽናE: Eቲ ዚነበረ
ሕጋዊ ኣካል ምስ ተኣከበ: ሓንሳብ ናይ መሪሕነት ግርጭት ኣሎ Eናበሉ:- Eቲ ናይ ኣባላት
መሪሕነት ዚነበረ ዘይምርድዳE Eቶም ኣባላት ባEሎም ብነቐፌታ ከምዚፈትሑዎ ንድሕሪሕጂ' ውን
ጌጋታቶም Eናተነቓቐፉ ኪፈትሕዎ ከምዚኾነት ምስኣረጋገጹሎም /ድሕሪ' ቲ ናይ 36 ኣኼባ Eቶም
ዘይምርድዳE ዚነበሮም ኣባላት መሪሕነት ነፍስ ወከፎም ባEሉ ብዘንቀሎ ድልየት ተኣኪቦም
ብዚሓለፈ ጌጋታቶም ተነቓቂፎም (28) ንድሕሪ ሕጂ ጌጋታትን ዘይምርድዳEን ምስ ዚፍጠር
ተራኺቦም ብነቐፌታን ነብሰ- ነቐፌታን ክፈትሕዎ ምኻኖም ከምዚነበሩ ዚዝከር Iዩ:: ግልብጥ
Iሎም: ናይ ህይወትና ውሕስነት ንደሊ' ለና: ፕሮግራም ወረቐት Iዩ: ካብ ፕሮግራም ዚዓቢ ጉዳይ
ኣሎና Eናበሉ Eንቅፋታት ብምፍጣር ነቲ ኣኼባ ኣለመስዎ::
Eቲ ኩነታት ከምዚ' ሉ EናኸፍA ምስ ከደ: መሪሕነት ነቶም ዘንቀሳቕሱ ዚነበሩ ጸዊዓ ርEይቶ
Eንተለዎም ብጽሑፍ ከቕርቡ ካብU ዚተረፈ Eቲ ዚገብሩዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ፋሉላዊን መEነዊን
ከምዚኾነ ኣዘኻከረቶም:: ኣብ ከምዚ ዚኣመሰለ ኩነታት መህደሚ ስለዘየልቦ: ነቲ ኣልIሎም ዚነበሩ
ዲሞክራስያዊ ዚመስል ናይ ዚተነግሐ ፍሕኛታት ዓበይቲ ጭርሖታት ናይ "ዲሞክራሲ!" "መሰል"
"ጉድለታት!" ከምዚEመን ንምግባር ዚጭበጥ ነገር ኪመልUዎ ኣለዎም:- ወይ ነብሶም ኪነቕፉ
ነይሩዎም Eታ ካልኣይቲ ምርጫ ንከምኣቶም ዚኣመሰለ ትEቢተኛ መራር ስለዚነበረት ነታ
ቀዳመይቲ ክማልU ኣፍንጭOም ኣብሊሖም ጌጋታትን ጉድለታትን ነቕዓትን ኪሽትቱ ጀመሩ::
ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት: በቲ ግልቡጥ ስነ-መጎቶም ዲሞክራሲ ከምዘየሎ ንምርግጋጽ: /ኩሉ' ቲ
ዚነበሩዎ ዚሐለፈ Eዋን ተረሲU/ ስኣን ዲሞክራሲ ጉድለት ናይ ምምሕዳር የኸትል: ናይ ምምሕዳር
ጉድለት ኣብ ምፍጻም ይርA: ናይ ጉጉይ ምፍጻም ጠንቂ ጉጉይ ምሕንጻጽ ከምዚኾነ: ናይ ግጉይ
ምሕንጻጽ ድማ: ስEነት ምቁጽጻር ከምዚኾነ ንምርግጋጽ ጉድለታት ኪሰርU ጀመሩ:: ካብቲ ኣልEል
ኣቢሎም ዚሰርUዎ ነጥብታት ብመጀመርያ ናይ ሓይልታት ኩነታትን ኣብ ውግኣት ዚፍጸም
ጌጋታትን ይመጽE::
ኣብ ዚኾነት ዚተገብረት ውግE ብጾትና ንሓድሕዶም ከምዚወቓቕU ይዝከሩ ኣብ ክፍልታት:- ዜና:
ሕክምና ዚርA ጉድለታት: ኣብ ነንበይኑ Eዋናት ኣጉዋኒፉ ዚብሉዎ ጥምየታት:- ኣብ ሓደስቲ
ኣመጻጽኣ: ዚፍጸም ጌጋታት: ናይ ሰለይቲ: ናይ ኣብ ከበሳ ዘለዉ ሓይልታት ሽግር: ምስ ህዝቢ
ዚግበር ጌጋታት: ናይ ርEይቶ ምኽልካል: ምውቃE...ወዘተ. ነበረ:: (1)
Eቲ ጽሑፍ ብሙሉU መሰረት ኣይነበሮን:: ኩሉ: "ንኣሽቱ ጌጋታት ኣጠራቒምካ: ሓደ ዓቢ መኽሰሲ
ገበን ምፍጣር:" ካብ ዚብል ስነ-ሙጉት ዚተላEለ Iዩ ነይሩ:: ብድሕሪ' ዚ መሪሕነት: ትርጉም ናይ
ዲሞክራሲ ብሰፊሑ ዚገልጽ: ናይ ምምሕዳርን ምቁጽጻርን መትከላት ዘብርህ: ዲሞክራሲያዊ መሰላት
Eንታይ ከምዚኾነ: ናይ ሓደ ሓደ ጉድለታት (....)
* 1 ብዝያዳ ንምብራህ ጽሕፍቲ ሙሴን ኣፍወርቂን ርኣ:
(29) ጠንቂታት: ውድዓዊ ኩነታት ናይ ህ.ሓ. ሓይላትትን ዝምድናታቶምን ሓድ-ሕድ ኩናት...ወዘተ.
ብዝርዝር ዚገልጽ: ነቲ መሰረት ሓቂ ዘይብሉ: ዘውረዱዎ ነጥቢታት በብሓደ ዘርዚሩ ዚተገብሩ
ኩናታት በብሓደ: ናይ ዜና ሓሶት. ናይ ሕክምና ሕሶት: ብዛEባ ጥሜታት! ናይ ናይ ከበሳ ጭንቂ!
ሰለይቲ! ርክብ ምስ ህዝቢ! ርEይቶ ምኽልካል! ምውቃE! ንዚብሉ ነጥቢታት ሓደ ብሓደ ዚትንትን
ጽሑፍ ብመሪሕነት ቀረበ:: *1
ኣብቲ Eዋንቲ ድሕሪ ምትሕንፋጽ ናይቲ ሓይልታት መሪሕነት ናይ ስራሕ መደብ ኣውጺኣ ነበረት::
Eቲ ዝነበረ ናይ ስራሕ መደብ - ናይ Iትዮጵያን ዓማን: ወተሃደራዊ ኩነታት ኣብ ሰሜናዊ ሳሕልን
ቅድመ-ግንባርን:- ኣብ ቅድመ-ግንባርን ሳሕልን ዘሎ ናይ ሓይልታትና ኩነታት ዘጽንE:- ናይ
ኣጽዋርን ስንቂን ኩነታት: ውሽጣዊ ወትሃደራውን ፖለቲካውን ኩነታት ሓይልታትና ምምEባል ምስ
Oበል ዚህሉ ዝምድና: ናይ ወጻI ኩነታት - ል.ወ.ጉ.: ንህዝቢ ምንቃሕን ምውዳብን: ኣብ ሱዳን ናይ
ዘሎ ጬንፈራት ሽግራት: ናይ ፕሮፓጋንዳ ሽግራት ዚትንክፍ ነበረ:: * 2
ኣብተን ናይ መብርሂ ጽሑፋት ቀሪቡ ከምዘሎ: በቲ ሓደ ወገን ጌጋታትን ጉድለታትን ጥራይ
ዝዝርዝር:- በቲ ሓደ ድማ: ነቲ ብዘይ ገለ መሰረት ዚቐረበ ፍሉይ ነጥቢታት መልሲ ምሃብ Iዩ::
Eቲ ነገር ግን ካብU ኣEሙቕ ኣቢልካ ክርA የድሊ::
ሓደ ውድብ ሰውራዊ ቃልሲ ኣብ ዚካየደሉ ዚኾነ ይኹን ሜዳ: ይምEብል ወይ ይጉተት ምህላዉ:
Eትፈርደሎምን Eትመዝነሎምን ክልተ ነትቢታት ኣለዉ:: ንሳቶም ድማ: Eቲ ሰውራዊ ስራህ ናብ
ዚEምቶ ሽቶ ንምብጻሕ ኣብ ፍሉይ Eዋን ዘፍረዮም ስራሓትን: ዘለዉ ወይ ዚተፈጸሙ ጉድለታትን
ጌጋታትን Iዩም:: ምስቲ ዘሎ ባEላውን ውድዓዊን ኩነታት ናይቲ ውድብ ኣዛሚድካ ምርኣዮምን
ምትንታኖምን ድማ የደሊ::
*1 ብዚያዳ ንምብራህ ናይ ብጻይ Iሳያስ ጽሕፍቲ ርA:
*2 ወጻI ናይ ዚነበረ መደብ ስራሕ ጽሑፍ ርA:
ኣብ ሓደ ሃገራዊ ሰውራ: ናይ ነንበይኖም ደርቢታት ወከልቲን ዚተፈላለየ ጽልዋታቶምን ስለዚህሉ
/ኣብ ነንበይኑ ናይ ምEባለ ገጻት ብነንበይኑ ደረጃታት/: ብመሰረቱ ኣብ ክልተ ዚተፈላለየ ተገራጫዊ
(30)
ዝምባሌታትን ኣረኣEያታትን ይህሉ:: Eቲ ሓደ ዲሞክራስያዊ ንናይ ሓፋሽ ድልየትን ረብሓን
ዚውክል ሕንጻጽ ኪሕዝ Eንከሎ: Eቲ ካልኣይ ድማ ናይ ዉሑዳት ረብሓ ዚውከል ኣድሓርሓሪ
ሕንጻጽ ይኸውን:: ናይ ሓደ ሃገራዊ ግንባር ወይ ውድብ መንነት ፈሊኻ ንምውሳን: ብመጀመርያ
ናይቶም ኣብU ዚርከቡ ሓይልታት ተራ ፈሊኻ ምፍላጥ የድሊ:: ኣየናዮም Iዩ ወሳኒ? ብምንታይከ
ትፈልጦ? ብመጀመርያ ናይቲ ውድብ ሕንጻጻት ትርI: ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ድማ: ናይቲ ብጽሑፍ
ወይ ብቓል ዚንገር ሕንጻጽ ብግብሪ ከምዚትርጎምን ከምዘይትርጎምን ተረጋግጽ:: ኣብ መደምደምታ:
Eቲ ብጽሑፍን ብቓልን ዚንገር ሕንጻጽ: ምስቲ ብግብሪ ዚፍጸም ነጸብራቑ: ንናይ ዉሑዳት ረብሓ
ዚውክል ምኻኑ ዘረጋግጽ ምስዚኸውን:- ወይ ድማ: Eቲ ብጽሑፍን ብቃልን ዚንገር ሕንጻጽ
ዲሞክራሲያዊ መሰል: Eቲ ብግብሪ ዚፍጸም ግን ኣንጻሩ Eንተድኣ ኮይኑ: Eቲ ግንባር ወይ ድማ
ኣድሓርሓሪ ተባሂሉ ይውስን:: ብወግI ዚጸሓፍን ዚንገርን ሕንጻጽ: ምስቲ ብግብሪ ዚፍጸም
ነጸብራቑ: ሓደን ንናይ ሓፋሽ ረብሓ ዚውከልን ምስ ዚኸውን Eቲ ውድብ ናይ ኣማን ዲሞክራሲያዊ
ይበሃል:: ህ.ሓ. ናይ ብሐቂ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ምኻኑ ካብ ብጽሁፍን ብቓልን ብወግዓዊ ጃህራን:
ብዝያዳን ብዓሰርተ Iድን ብግብሪ ዚተመስከረ Iዩ::
ብዛEባ ጌጋታትን ጉድለታትንከ?
ጌጋታት ዘይፍጽም ሰውራዊ ውልቀሰብ ወይ ውድብ የለን:: ሰውራ ውልቀ ሰብ ወይ ውድብ: ኣብ
ማሕበራዊ ሰውራ: ንማሕበራዊ ምቅይያራትን ተርEዮታትን: ብከም ናይ ባህራዊ ስነ-ፍልጠት
ሕጊታት: ኣድቒቑ ገምጊሙ: ኪፈልጦም ስለዘይክEል: ብማሕበራዊ ሓፈሻዊ ሕጊታት ዘርEዮምን
ዚግምግሞን ኩነታት: መደባት ኣውጺU ኪሰርሕ ኣብ ዚጅምር: ኣብ ኣገማግማU ጉድለታት ኪህሉ
ስለዚኽEል /ዘይረኣዮም ወይ ኣብ ግምት ዘየEተዎም ሓደ ሓደ ውድዓውያንን ሕቶታት/ ኣብ
ስራሓቱ ጌጋታት ኪርከቦ ይኽEሎ::ካብቲ ዝርከቦ ጌጋታት: ተመራሚሩ: ... ጠንቂ ናይቲ ጉድለታት
ምስ ፈለጠ:- ነቶም ዚሓለፉ ኣሪሙ: ዝማEበለ ናይ ስራሕ መደብ ኣውጺU ኣብ ስራሕ ይሳተፍ: ...
ከምU Eናበለ ድማ: ጌጋታቱ Eናውሓደ: ስራሓቱ Eናሰለጠ ይኸይድ:: Eዚ ካብ ግጉይ ኣገማምታ
ናይ ሓደ-ሓደ ሕቶታት ወይ ጽቡቕ Eገብር ኣሎኹ Eናበልካ ባEላዊ ድሌትካ ምስቲ ዘሎ ውድዓዊ
ኣከባቢኻ ከየዛመድካ ኣብ Eትሰርሐሉ (31) ዝርከብ ጌጋታት Iዩ:: ንኸምዚ ዚAምሰለ ጌጋታት: ካብ
ተመክሮኻ ብመጽናEቲ ትምህርቲ Eናወሰድካን: ክለሳ-ሓሳባዊ ናይ ነንበይኑ ስነ-ፍልጠት ሜዳታት
ደረጃኻ ከብ ንምባል Eናተመሃርካን ኪEረም ይኽEል:: Eዚ ማለት ግን ፈጺምካ ካብ ጌጋታት ሓራ
ኮንካ ፍጹም ክትከውን ትኽEል ማለት ኣይኮነን:- ንጌጋታት ኣጽቢብካ ተውሕዶ:: ካልE ዓይነት
ጌጋታት: ካብ ረብሓ ዚመጽE Iዩ:: ብሕታዊ ረብሓኻን ዝምባሌታትካን ምስቲ ናይ ሓፋሽ ረብሓ
ምስ ዚደባለቕን ቅድሚU ምስ ዚኸውንን:- ሸለልትነትን ስንፍናን ምስዚህሎን ማEለያ ዘይብሎም
ጌጋታት ይፍጸሙ:: ናይ ከምዚኣቶም ዚኣመሰሉ ጌጋታት ንምEራም ቅሩብነት ምስ ዘይህሉ:
Eንቕፋት ናይ ስራሕ ስለ ዚኸውን: ንምEራሙ መሰረታዊ ምቅይያር የደሊ::
ጉድለታት' ውን ከምU:: ናይ ሓደ ውድብ ዓቕሚ ኣብ ነንበይኖም መድርኻትን: ዚተፈላለዩ
ኩነታትን: ዚተወሰነ ስለዚኸውን: ስራሑ ንምስላጥ ይኹን Eስትራተጂያዊ ሽቶU ናብ ምብጻሕ ኩሉ
ባEላዊ ድልየቱ: ብውድዓዊ ኩነታት ዚተወሰነ ይኸውን:: Eዚ ውድዓዊ ኩነታት ዘየፍቀዶ ጉድለታት
ከም ናይ ሓደ ውድብ ጉድለታት ኪቑጸር ኣይክEልን:: ባህርያዊን ሰብ ፈጠርን ኪኸውን ይኽEል:-
ንሱ ድማ: ኣብቲ ንምቕያር ዚግበር ቅኑE ቃልሲ Eናተፈትሐ ምስ ዚኸይድ ጉድለታት ይማላE:: ነዚ
ከምዚ ዚኣመሰለ ውድዓዊ ኩነታት ተጌርካ ክትከይድ ምፍታን ድማ ምኹብላል ጥራይ ይኸውን::
ካልE ግን ኪግበር ወይ ኪርከብ ዚከኣል Eንከሎ: ብሰንኪ ሽለልትነትን: ትህኪትን ዘይክEለትን:
ከይተፈጸመን ከይተረኽበን ዚተርፍ ኣሎ:: ናይ ብሓቂ ጉድለታት ድማ Eዚ Iዩ:: ከምዚ ዚኣመሰለ
ጉድለታት ከምቲ ንናይ ብሕቲ ረብሓ ተባሂሉ ብፍላጥ ዚፍጸም ጌጋታት ተነቒፉ ዘይEረም ምስ
ዚኸውን መሰረታዊ ምቅይያር የድሊ::
ጌጋታትን ጉድለታትን ኩሉ ጊዜ ተዛማዲ Iዩ:: ንሓደ ውድብ ኮነ ስራሕ ኪትግምግም Eንከሎኻ:
Eቲ ዘሎ ጉድለታትን ጌጋታትን በቲ ሓደ ወገን /ምስናይ ጠንቂታቱ/: ዚተፈጸመ ዓወታትን ግስጋሰን
ድማ በቲ ሓደ ወገን: ምርኣይን ምምዝዛንን የድሊ:: ናይቲ ጉድለታትን ጌጋታትን ዓቐን ምስቲ
ዚፍጸም ዓወትን ግስጋሰን ከተነጻጽሮ Eንከሎኻ: ካብ Eሸር ንታሕቲ ምስ ዚኸውን: Eቲ ውድብ ኣዝዩ
ጽቡቕ ዚኾነ ኣወንታዊ ምEባለ ይገብር ኣሎ ኪበሃል ይከኣል:: ዓቐኑ ካብ ፍርቂ ዚወሓደ'
ሞ:Eናወሓደ ዚኸይድ ድማ Eንተኾይኑ: Eቲ ውድብ ብጽቡቕ ይምEብል ኣሎ ማለት' ዩ:: ፍርቂ:
ወይ ካብU ምስ ዚበዝሕ' ሞ ምስ (32) ዘይቅየር ወይ Eናበዝሐ ምስ ዚኸይድ Eቲ ውድብ ፈጺሙ
ናብ ምድሕርሓር ይኸይድ ኣሎ ይበሃል:: ኣወንታዊን ኣሉታዊን መዳያት ምEባለ ናይ ሓደ ውድብ
ኣብ ዚነጻጸረሉ: ዚተፈላለዩ መድረኻቶምን ገጻቶምን: ውድዓውያንን ባEላውያንን ኩነታት ኣብ ግምት
ኣEቲኻ ሚዛን ናይ ዚተፈላለዩ ሓይልታት ምፍላጥ መሰረታዊ Iዩ:: Eዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣEቲኻ
ምስ ገምገምካ: Eቲ ውድብ ኣለዎ ዚበሃል ጌጋታትን ጉድለታትን: መሰረቱ ካብ ዘይሰውራዊ ሕንጻጽ
ዚተበገሰ Eንተድኣ ኮይኑ: ነቲ ውድብን ሕንጻጹን ትኹንኖን ትቃወሞን:: Eቲ ውድብ ግን መሰረታዊ
ሰውራዊ ሕንጻጽ Eንተድኣ ሃልይዎ ኣብ ስራሓቱ ጉድለታትን ጌጋታትን ምስ ዚረኣዩ: ብመጀመርያ
ዓቐን ናይቶም ጌጋታት ፈሊጥካ: ጠንቂታቶም ድሕሪ ምምርማር ኣዛሚድካ ትርEዮም::
ንኽትምልOምን ኪትEርሞምን ድማ ሰውራዊ ተበግሶ ወሲድካ: ርEይቶታት ተቐርብ ትነቕፍ:-
ርEይቶን ተቐፌታን ኣቕሪብካ ትም ምባል ጥራይ ዘይኮነ ድማ: ንክትEርምን ከተመሓይሽን ዘሎካ
ዓቕሚ ትስውE:: ዘቕረብካዮ ርEይቶን ነቐፌታን ኣብ ዘይቦታU Eንተድኣ ኾይኑ ድማ ጉጉይ
መርገጺኻ ንምEራም ቅሩብ ትኸውን:: Eዚ ሰውራውን ሃናጺን ዚኾነ ኣራEያን ኣገባብን ብዛEባ
ጎደሎታት ምምላEን ጌጋታት ምEራምን Iዩ:: ጌጋታትን ጉድለታትን ድማ ብዘይካ በዚ ኣገባብ' ዚ
ብኻልE ኪEረም ኣይክEልን::
ጉድለታትን ጌጋታትን በየን ይርከብ Eናበልካ: ኩሉ ህዋሳትካ ናብቲ ኣሉታዊ መዳያት ናይ ስራሕ
ኣተኩርካ: Eንተረኸብካ: ኣጋኒንካ ምውራይን ምስባኽን ምሕማይን:- Eንተሰኣንካ' ውን ከምU: ሓሶት
Eናወሃዝካን Eናጠፍጠፍካን: ሓቂ Eናምሰልካ ምንጋር:- EንተጥIሙ' ውን: ጌጋታት ምEንቲ
ኪፍጽሙን ከምዚፍጽሙን ሒኹ Iልካ ጌጋታት ምፍጣርን: ጉድለታት ምEንቲ ኪርከቡ ምጽያቕን:-
ምስ ተረኽቡ ብደስታ ምፍንጫሕ EንተተሳEኑ ድማ ምቕዛን Eንታይ ይበሃል? Eዚ መበገሲU
ስስEን ናይ ዉሑዳት ረብሓን ዚኾነ ኣEናዊን ናይ ጸላI ስራሕን ጥራይ Iዩ ኪኸውን ዚኽEል::
ኣብቲ ንመብርሂ ቀሪቡ ዘሎ ካልኣይ ጽሑፍ መግለጺ: ነቲ ኮነ ተባሂሉ ንምEናው ናይ ዚቐረበ
ነጥቢታት መልሲ Iዩ:: ነዚ ብዝያዳ ንምብራህ ድማ: Eቲ Eቶም ኣEነውቲ ኪርEዩዎ ዘይደልዩ ዓቢ
ናይ ጸላI ምዝባጥ ዓወታት ቆላሕታ የድሊ::
ኣብ ናይ ፖለቲካ ሜዳ: ከም ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ ተነጺሉ ነቲ ኣድሓርሓሪ ሕንጻጽ ንምቕላE
ዘካይዶ ቃልሲ:- ኣብ ውሽጢ ሃገራዊ ዲሞክራስያዊ (33) ሰውራ ኤርትራ ዘሎ ግርጭት ካልኣዊ
ምኻኑ ተገንዚቡ ብዲሞክራሲያዊ ልዝብ ኪፍታሕ ምEማሙ:- ኩሉ ጠመናጁ ኣንጻር ቀዳማይ ጸላI
ዚብል ቁኑE ጭርሖ ምልዓሉ:- ምስ ሓፋሽ ህዝቢ ዲሞክራሲያዊ ዝምድና ምምስራቱን ኬንቅሖምን
ኪውድቦምን ምEጣቑ:- ንሓፋሽ ተጋደልቲ ንምንቃሕ ፖለቲካዊ ትምህርቲ /ትሕዝቶ/ ምሃቡን:
ንመሃይምነት ኣበርቲU ምቅዋሙን:- መሰረታውያን ሓይልታት ንምስማር: ሓፋሽ ኣንቂሑ:
ኣድሓርሓርቲ ቀሊUን ነጺሉን: ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ብምክያድ: ስነሓሳባውን ግብራውን ሐድነት
ብሰላማዊ መንገዲ ንምምጻE ዚተኸተሎ ቅኑE ሰውራዊ ስልቲ:- ንጹር ሰውራዊ ፕሮግራም ናይ
ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ሰውራ ኤርትራ ምንዳፍ:- ብሕታዊ ዋንነት ኣብ ውሽጢ ውድብ ምጥፋU:-
Eውር ቢሮክራሲያዊን መስፍናዊን ወተሃደራዊ ዝምድናታት ኣጥፊU ሓድሽ ሰውራዊ ልማድ
ምምጻUን: መሰል ተጋደልቲ ብሕጊን ብግብሪን ምሕላው:- ብዛEባ ምሩኻት ዚነበሮ ሰብኣዊን
ኣረኣኣያ ይኹን. ግብራዊ ኣተረጉዋጉማU:- ኣብዚOም ካልOት ናይ ፖለቲካ ሜዳታት ዚፈጸሞም
ዓወታት ጥራይ ምዝካር ኣኻሊ Iዩ::
ነዚ ብግብሪ ንምትርጉዋምን: ንምንጻርን ኣብ ዘካየዶ ወተሃደራዊ ቃልሲ' ኸ?
ንጹር ናይ መሬት በብደረጃ ሓራ ምውጻE ዚብል ናይ ህዝባዊ ስነኩናት Eስትራተጂ ሓንጺጹ:- ነዚ
Eስትራተጂ' ዚ ኣብ ግብሪ ንምትርጉዋም ብቑE ቦታ መሪጹ:- ነቲ ዚተሓንጸጸ Eስትራተጂ: ድሕሪ
ዚግባE መጽናEቲ ኣብ ግብሪ Eናኣውዓለ: ኣብ ርEሲ' ቲ ቀንጻሊ ሓይልታት ኮነ: ናይ ግዝኣት
Iትዮጵያ ሰራዊት ዓቢ ዓወታት ፈጺሙ Iዩ:: ካብU ብሓጺሩ ንምዝካር:-
mk 11-12/5/72 …mk –¢q }‹Fo K–Foñ …mk sïoŠ¢© ‘é´†: Šmk B.H. 6 o[gñ‡M 13
‰ï‘é´„ê †}‰D’: Šmkoñ ch}ÄDï H§Fpq 23 ochoñD÷M Šmk 30 sïk›Gê M] f[Dê: †oñ
‰¹e— sïKà c}ÄDï …©öHXHU H§Fpq ‰MsïA©öM o²§T;
mk 29/6/72 …mk –Vpq /¹TiTi/ …mk sïo²mkS |§ MDê† K–Foñ ‘é´†: Šmk B.H.
14 o[gñ‡M 18 ‰ï‘é´„ê †}‰D’: Šmkoñ c}ÄDï H§Fpq 20 ochoñD÷M Šmk 30 }E—Dï
f[Dê;
mk 11-13/7/72 }[D]o K–Foñ …mk A‘F— …mk sïoŠ¢© ‘é´† Šmk B.H. 21 o[gñ‡M
24 ‰ïf]Dê †}‰D’ †oñ ‰¹e— sïKà c}ÄDï H§Fpq …mk K}µ eoëEq} cë[éEq}
100 s{ê …¹Ì„ê …›Dch;
(34) mk 17-25/2/73 …mk ²S´X: }[Ké} MDê† …mk sïo²mkS ‘é´† Šmk B.H. 12
o[gñ‡M 17 ‹‘é´„ê †}‰D’: †oñ ‰¹e— sï‘à c}ÄDï H§Fpq 101 W\ ²ªïË: Šmk
130 sïk›Gê o‘²ï‡M mk|§ [éª} [Vgñq M†p‘é †oñ ‘é´† M] …dhSà …›Dch;
mk 20/5/73 …mk cmkX-‘†q: }MDê† K–Foñ …mk sïoŠ¢© ‘é´†: Šmk B.H. 3 o[gñ‡M
7 ‰ïf]Dê †}‰D’: Šmkoñ mke©öLð„ê mk18/5/73 …mk ´X´X …s}²ï•ê gX©ö¥pq ‘cñ•ê: 4
W\ ²ªïË AªïKé sï{kS c}ÄDï H§Fpq 21 W\ ²ªïË Šmk 40 s§‘éIªê cë[éEq Gïsê
A©K;
mk 26/8/73 …mk ÍI }MDê† K–Foñ …mk sïo²mkS ‘é´†: Šmk B.H. 2 o[gñ‡M 3
‰ï‘é´„ê †}‰D’: Šmkoñ c}ÄDï H§Fpq 8 ochoñD÷M 13 f[Dê;
Eዚ Eቲ ሓይልታት ኣብ ሓደ ቦታ ካብ ዚEከብ ጀሚሩ ክሳብ መወዳEታ '73 ኣብ ሳሕል ዚተኻየደ
ውግኣት ጥራይ Iዩ:: ቅድሚU 14 ውግኣት ተገይሩ ነይሩ:: ብዘይካ' ዚ ኣንጻር' ቲ ናይ ቀንጻሊ
ኣድሓርሓሪ ሓይልታት መጥቓEቲታት ዚግበር ዚነበረ ውግኣት: ኣንጻር ናይ ግዝኣት Iትዮጵያ
ሰራዊት' ውን ታሪኻዊ መጽፋEቲታት ተመዝጊቡ Iዩ::
ብ23/3/72 ኣብ ግልE ካብ 500 ዘይውሕድ ኣብ ድብያ ዚኣተወ ሰራዊት ግዝኣት Iትዮጵያ: ከልEሎ
ዘይከኣለ 8 ሬሳ ገዲፉ: ካብ 70 ዘይውሕዱ ቅቱላትን ቁሱላትን ጸይሩ ከምዚሃድም ተገይሩ:: ካብ
ህ.ሓ. ግን Eንትርፊ 6 ዉጉኣት ካልE ክሳራ ኣይነበረን::
ብ3/4/73 ኣብ ቃሮራ ብ ህ.ሓ. መጥቃEቲ ተፈጺሙ: ኣብ ናይ ጸላI ንብረት ብዙሕ ክሳራ ኣስIቡ::
ኣብ ህ. ሓ. ግን ዚወረደ ክሳራ ኣይነበረን::
ብ7/4/73 ኣብ ኣስራይ ድብያ ተገይሩ: ኣብU ኪEስክር ዚመጸ ሰራዊት ግዝኣት Iትዮጵያ ድሕሪ
ብዙሕ ክሳራ ኣዝሊቑ::
ካብ 26/12/73 - 12/1/74 ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪኽ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ: ኣብ ልEሊ
ሰራዊት ጸላI ዚተፈጸመ ዓቢ መጽፋEቲ Iዩ:: ኣብዚ ሰፊሕ ካብ ዓላኬብ ክሳብ ኣልጌን ዚበጽሕ
(35) ግንባር ንክልተ ሰሙን ዚተኻየደ ውግE: ጸላI ህ. ሕ. ንምድምሳስ ዘለዎ ሓይሊን ኣጽዋርን
ኣኪቡ ዚመጸሉ Iዩ:: ኣብዚ ውግE' ዚ ጸላI ካብ 400 ዘይውሕዱ ቅቱላትን ዉጉኣትን: ምስ
ማEለያ ዘይብሉ ናይ ኣጽዋርን ንብረትን ክሳራ ረኺቡ::
ካብ ህ.ሓ. ግን 12 ጥራይ ተሰዊOም 20 ድማ ተወጊOም:: /Eዚ ውግE Eዚ ኣብ መጀመሪያ '74 ናይ
ጸላI 2ይ ክፍለጦር ዘንቀሳቐሰ ቀንዲ ምኽንያት Iዩ::
Eቲ ኣብ ቅድመ ግንባር ዚነበረ ሓይልታት ድማ ብግዲU: ብጠንቂ ናይቲ ኣEናዊ ምንቅስቓስ:
ንሳሕል ተሳሒቡ ክሳብ ዚምለስ Eዚ ዚስEብ ዓወታት ጬቢጡ Iዩ::
ብ13 - 16/8/73 ኣብ ዓናቐለ: ንክልተ መዓልቲ ኣብ ዚተኻየደ ውግE 2 ተሰዊOም 6 ኪቖስሉ
Eንከለዉ: ካብቲ ቀንጻሊ ሓይልታት ድማ 13 ተቐቲሎም 21 ቆሰሉ::
ብ 14/9/73 ኣብ ናላይ: ንሙሉE መዓልቲ ኣብ ዚተኻየደ ውግE: ካብ ህ.ሓ. 1 ተሰዊU 1 ኪውጋE
Eንከሎ: ካብቲ ቀንጻሊ ሓይልታት 7 (?) ተቀቲሎም 5 ቆሰሉ::
ብ9/11/73 ኣብ ኣብሓን ንሙሉE መዓልቲ ኣብ ዚተኻየደ ውግE: (?) ካብ ህ.ሓ. ተሰዊOም 10
ኪቆስሉ Eንከለዉ: ካብቲ ቀንጻሊ ሓይልታት 15 ተቐቲሎም 19 ቆሰሉ::
ብ13/11/73 ኣብ ዓላገመት ንሙሉE መዓልቲ ኣብ ዚተካየደ ውግE ካብ ህ.ሓ 1 ተሰዊU 2 ኪቖስሉ
Eንከለዉ ካብቲ ኣድሓርሓሪ ቀንጻሊ ሓይልታት 8 ተቀቲሎም 10 ቆሲሎም::
ብ25/11/73 ኣብ ጉሩንጉራ: ን 3 ሰዓት ኣብ ዚተኻየደ ውግE: ካብቲ ቀንጻሊ ሓይልታት 3
ተቀቲሎም 5 ኪቆስሉ Eንከለዉ ካብ ህ.ሓ ወገን ምንም ጉድኣት ኣይተረኸበን::
ካብቲ ኣብ ቅድመ-ግንባር ዚነበረ ሓይልታት: ብዘይካ ኣብ ልEሊ' ቲ ኣድሓርሓሪ ቀንጻሊ
ሓይልታት:- ኣብ ውሽጢ ኣስመራን ከባቢUን ካብ (?) ዚበዝሕ ዓበይትን ንኣሽቱን ናይ መጥቃEቲ
ስርሒታት ፈጺሙ: ኣብ ልEሊ ናይ ግዝኣት Iትዮጵያ ሰራዊትን ሰለይቲን ዓበይቲ ዓወታት
ጬቢጡ Iዩ::
ብጠቕላላU: ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት: ኣብ ክልተ ግንባራት /ኣንጻር (36) ኣድሓርሓሪ
ምቕንጻልን: ኣንጻር ባEዲ ግዝኣት ወራርን/ ይካየድ ኣብ ዚነበረ ኩናት ህ.ሓ. 26 ውግኣት ኣንጻር
መጥቃEቲታት ናይ ቀንጻሊ ሓይልታት: 36 ዓበይቲን ነኣሽቱን ውግኣትን ወተሃደራዊ ስርሒታትን
ኣንጻር መግዛEቲ Iትዮጵያ ገይሩ Iዩ::
ኣብ መወዳEታ '73 Eቲ ቀንጻሊ ሓይልታት ኣብ ልEሊ ህ.ሓ. ዚነበሮ ተዓጻጻፊ ናይ ቁጽሪ
ጸብለልትነት ኣዝዩ ደኺሙ: ህ.ሓ. ብተሞክሮን ቆራጽነትን ክEለትን ነቕ ዘይብል ሰውራዊ ሓይሊ
ኮይኑ ወጺU Iዩ:: ኣንጻር ሰራዊት መግዛEቲ Iትዮጵያ ብዘካየዶ መጽፋEቲ ድማ ሰራዊት ግዝኣት
Iትዮጵያ ብስንባድ: ኣንጻር ናይ ሃይለስላሰ ስርዓት ክሳብ ዚትንስE ኮይኑ Iዩ::
ኩሉ' ዚ ዓወታት' ዚ ሳEቤን ናይ' ቲ ቅኑE ፖለቲካዊ ሕንጻጽን: ወተሃደራዊ Eስትራተጂን: ቅኑE
መጽናEቲን: ቅኑE ቆራጽ ኣፈጻጽማን Iዩ:: Eዚ ኣወንታዊ ምEባለ' ዚ ንጸላEቲን: ተበለጽቲ
ኣድሓርሓርቲን ደስ የብል ከምዘይነበረ ድማ ኣየጠራጥርን:: ንኹሉ' ዚ ዓወታት Eዚ ጎልቢብካ:
ጌጋታት ፈቲሽካ ንምግናንን ዚግበር ዚነበረ ፈተነታት ኣድሓርሓሪን ኣEናዊን Iዩ::
ነቲ ዚወጸ ናይ ስራሕ መደብ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ናይቶም ተበለጽቲ መEነውቲ ምንቅስቓስ
Eንቅፋት ይኸውን ስለዚነበረ: Eቲ ዘቕረቡዎ ዚነበረ ሓሶት ንምግላጽን ንምትንታንን: Eቲ ዘየለወቶ
ጽሑፍ ንምቕራብ:- ናይ ህ.ሓ. ታሪኽን ዘሎ ህሉዊ ኩነታትን: ናይቶም ተበለጽቲ መንነትን
ስልቲታቶምን: ኣብ መንጎ ኣባላት መሪሕነት ዚነበረ ዘይምርድዳE ይኹን ካልE ኩሉ ንሓፋሽ
ተጋደልቲ ዘደናግር ዚነበረ ሕቶታት ንምብራሕን: ዘለዎ ናይ ስራሕ መደብ ንምግላጽን: ተጋደልቲ
ምEካብ ኣድላይ ኮይኑ ስለ ዚረኸበቶ: በቲ ዚነበረ ኩነታት: ካብ ነፍሲ ወከፍ ሓይሊ ሽድሽተ
ተወከልቲ ኪሰድድ ሓቲታ ሰብዓ ዚኾኑ ተጋደልቲ ብ 6/11/73 ተኣከቡ::
ከምዚ ዚኣመሰለ መግለጺ ንተጋደልቲ ምቕራብ: ኣዝዩ ስለዘስግOም ብቲ ዚነበረ ርሱን ኩነታት
ብምብላጽ:- ነቲ መግለጺ ኪትህብ ኣብ ዚቐረበትሉ:.....ሆ....ሆ Iሎም ነቲ ኣኼባ ከምዘቓርጽ
ምስገበሩ: መሪሕነት ኣብ ዘየብሉ: ብገዛE ፍቓዶም ተማሻጢሮም: ሓንቲ ካብ 10 ሰባት ዚቆመት: 10
መዓልቲ ዚEድመኣ "መርግራት" Iሎም ዚሰመዩዋ ሽማግለ መረጹ::
(37) ከዱ... ደየቡ! Eቲ ናይ "ብሓቂ' ስራሕ" ድማ ሽU ተጀመረ::"Eዛ መሪሕነት Eዚኣ ኪትወርድ
ኣለዋ! ሓድሽ ኣካል ክንመርጽ ኣሎና!" Eናበልካ መዓት ጽውጽዋያት ንምዝንታዉ ለይትን
መዓልቲን ድቃስ ስኣኑ:: ብዙሓት ብስምዔት ሆ! ዚብል ዚነበረ: ተጋደልቲ ከምዚ ዚኣመሰለ ስብከት
ምስ ተጀመረ: ሰገጥ ኪብሉ ጀመሩ:: "ስለምንታይ ግን?" ዚብል ሕቶ ድማ ካብ ተጋደልቲ ኪመጽE
ጀመረ:: ሓደ ክልተ "ስለምንታይ? ተጋደልቲ ካልE' ዮም ዚሓቱ ዘለዉ' ምበር መሪሕነት ትውረድ
መዓስ Iሎም" ኣብ ዚብለሉ ግዜ: ሓደ ካብቶም ዋና ተራኣይቲ ናይቲ ምንቅስቓስ " ሕጂ
Eንተዘይበሎ: ነቲ ክስታት ምስ ቲኣይዎ ክብሉ' ዮም" በለ:: Eቲ ናይ ብሓቂ ስራሕ ድማ ኣብ ክንዲ
"ምምርማር" ክስታት ምEካብ ኮነ::
ተጋደልቲ መሪሕነት ትውረድ ምEንቲ ኪብሉ ክስታት ምEካብ' ዩ::ኣብተን ዚተወሰና ዓሰርተ
መዓልቲ: ከምሕሉዎ:- ላEሊን ታሕቲን Eናተወናጬፉ: ጆሆቫ "ቃል ኣምካኽ ከስመዓካ" Eናበሉ
ንዝኾነ ሓላፍ መንገዲ ከምዝልምት (?): ኪምስምስ Eናበሎን: ኣብ ዉሑዳት ደቓይቕ "Eርክነት"
ኪፈጥሩ ካEካE Eናበሉን: "ብዛEባ መሪሕነት ወይ ካልOት መራሕቲ Eትፈልጦ ጌጋታት Eንታይ
ኣሎ? ዚራኣኻዮ ጌጋታት ኣሎ' ዶ?... ተቐጺEካ ትፈልጥ' ዶ?... ስለምንታይ?...." ኣናበሉን ብኻልE
ማEለያ ዘይብሉ ኣድሓርሓሪ ስልቲታት ኣናተጠቐሙን ካብ' ቲ Eቲ ተኣኪቡ ዚነበረ ተጋዳላይ
ዚሃቦም ናይ ምምርማር ሓላፍነት ወጺOምን: ነቲ "ኪምርመር ኣለዎ!... ኪፍለጥ ኣለዎ!" ኣናበሉ
ዘረሳስኑሉ ዚነበሩ "ዚተፈትሐ" ናይኣባላት መሪህነት ዘይምርድዳE ብጽግI ገይሮም ነተን ብዘይ ገለ
መሰረት ዘልዓልዎን "ዲሞክራሲ የለን" "መሰል ተጋደልቲ ኣይሕሎን' ዩ" "ናይ ምምሕዳር ጉድለት
ኣሎ!" ዚብሉወን ክስታት ሓቂ ንምምሳል "ጭቡጥ ነገር" ኪEክቡ: ግዜ ወሲኾም: ብEለት 3/12/73
ነቶም 70 ተጋደልቲ ኣኪቡዎም::
Eቲ ሓቅነቱ ዘይተረጋገጸ ወረቓቕትን: ባEላቶም ዚፈጠሩዎ ደኩመንታት ከይምርመር' ሞ ብዚያዳ
ከይቅልU ስለዚፈርሑ: ናብቲ ዚተዓደመ ኣኼባ ከቕርቡዎ Eንከለዉ:- በቲ ሓደ ወገን "ካብ 700
ንላEሊ ዚኸውን መረጋገጺ ወረቐት ኣሎና!" Eናበሉ Eናተጃሃሩ: በቲ ሓደ ድማ: ድሮ ኪቃልU
ጀሚሮም ስለዚነበሩ: ብድብዱቡ: ኣብ 13 ነጥብታት ጸሚቖም ከቕርቡዎ ከምዚኾኑ ገለጹ:: Eቲ
ሓፋሽ ተጋዳላይን ቅድም ተዘንጊU ዚጸንሐን ግን Eዚ ጥበብ' ዚ ኪሓልፎ ስለዘይከኣለ: Eቲ ካብ
700 ወረቐት ዘሎ ሓቂ Eንተድኣኮይኑ Iዩ Eቲ ካብU ዚጽሞቕ (38) ሓቂ ኪኸውን Eምበር: Eቲ
700 ሓቅነት Eንተድኣ ዘይተረጋጊጹ Eቲ ጽማቕ ትርጉም ስለዘይህልዎ:- ቅድም Eቲ ካብ "700
ንላEሊ" ዚበሃል ወረቓቕቲ ናይ ክስታትን ጉድለታትን ይቕረብ' ሞ ድሕሪU Eቲ 13 ጽማቕ
ሓቅነቱን ሓሶቱን ይረጋገጽ ምስተባህለ: ዓይኖም Eናሓሰዩ:- "ግዜ ከይወስድ Iልና' ምበር" Eናበሉ:
ግፉፍ ሓሶቶምን ዝፈከሩዎን: ዘጋነኑዎን ኩሉ ቀረበ::
1. ተጋደልቲ ናይ ርEይቶ ምሃብ መሰል ተኸልኪሎም:
/ብመሰረቱ ሓሶት: ከምቲ ንመሪህነት ዚቐረቦም መልሲ ዚተዋህቦ/
2. ናይ ሓይልታትን ኣብ ውግ ኣት ዚፍጸም ጌጋታትን::
/ከምቲ ንመሪህነት ዚቐረበ' ሞ: መልሲ ዝተዋህቦ/
3. ናይ መነባብሮ ፍልልይ' ኻ Eንተዘየለ: ኣድልዎ ዘርEዮ ኪEረሙ::
/Eዚ Eውር ሓሶት' ዚ ኣብ' ቲ ኣኼባ ብዚያዳ ተቐሊU/
4. ሕግታት ከምብሓድሽ ናብ መጽናEቲ ኪ ኣቱ::
/Eዚ ንስሙEለይ ዚቐረበ' ምበር:- ኣብ ህ.ሓ. ካብ ሰማይ ዚወረደ ዘይሰውራዊ ሕጊ ኣይነበረን:
ወትሩ ምስ ሓድሽ ምEባሌታት ድማ ይቕየር Iዩ::/
5. ንው ግኣትን ድኹማትን ኣብ ዝግበር ምንባይ ዘሎ ጉድለታት::
/Eዚ' ውን ንመመላEታ ዚቐርብ' ምበር: ዚነበረን ዘሎን ንነዊሕ ኣዋን ዚጸንሕን ሽግር' ዩ:: ብዛEባ
ምንባይ' ሲ ክንደይ' ኬ::/
6. ናይ ክፍልታት ዝምድና /ብመሪሕነት/ ብሩህ ኪኸውን::
/ናይተን ዚነበራ ክፍልታት ዝምድና ንጹርን ብሩህን Iዩ:: ኣብ Eቲ ናይ መሪሕነት መልሲ ብሩህ'
ዩ/
7. ንናይ ጸላI ስለያ ዚቃወም ጽኑE ክፍሊ ኪግበር:- ናይ ቅድም መርመራታት ድማ ኪምርመር::
Eዚ' ውን ኣብቲ ብመሪሕነት ዚተዋህበ መልሲ ብሩህ Eኻ Eንተሎ: ብተወሳኺ መብርሂ ኣድላይ
Iዩ:: ቅድሚ' ቲ ሓይልታት ኣብ ሓደ ቦታ ምEካቡ: ህ.ሓ. ብናይ ሰለይቲ ወራር ብዙሕ ተመክሮ
ነይርዎ' ኻ Eንተኾነ: ድሕሪ ምትEኽኻብ ናይ ሰለይቲ ዋሕዚ ዚበዝሓሉ ኣብ ገርግር ነበረ:: ናይቶም
ሰለይቲ ትልEኾታት: ኣብ ውሽጢ ህ.ሓ. ተነጻሊ ጉጅለ /"ናይ መስርE"/ ንምፍጣር: ሰባት ምቕታል:
ትሕዝቶ ኣጽዋርን ዚመጸሉን ምፍላጥ: መቓምጢ ሓይልታትን ካልE ውሽጣዊ ኩነታት ንምፍላጥ
ብስምዔታት ኪትንተንን ምEታው: ብረት ሕዝካ ምህዳም: . . ወዘተ: ነበረ:: ኣብ' ቲ Eዋን' ቲ ህ.ሓ.
ሓለዋ ሰውራ ወይ ናይ ጸጥታ ወይ (39) ናይ መርመራ ዚበሃል ፍሉይ ክፍለ-ስራሕ ኣይነበረን::
መብዛሕትOም ሐለይቲ: ሓፋሽ ተጋደልቲ ኣብ ግዜ ፖለቲካዊ ትምህርትን: ክትEን: Eለታዊ
መነባብሮን: ይገብሩዎ ዚነበሩ ትEዝብትን ምክትታልን ተመዝሕቖም Aወጹ ነይሮም:: ዚኣክል
መርመራ ምስ ተገብረሎም ድማ ግቡE መቕጻEቶም ይቕበሉ:: ካብቶም ዚለኣኹ ዚነበሩ ሰለይቲ:
ካብ ውጹዓት ደርቢታት ዚመበቆሎም Iዩ:: ስራሕ ካብ ምስኣን ዘይጠቅም ገንዘብ ተቓጺሮም
ዚለኣኹ ዚነበሩ ይማሓሩ ነይሮም Iዮም:: ብዛEባቶም ድማ: ናይ ሓፋሽ ተጋደልቲ ኣኼባ
Eናተገብረ መግለጺ ይወሃብ ነይሩ Iዩ:: Eዚ ናይ ሰለይቲ ነጥቢ ሐደ ካብ' ቲ Eቶም ኣEነውቲ
ዚሰብኹሉ Iዩ:: ጌጋታት ፈጺሙ ኣይግበርን ነይሩ ማለት ዘይኮነስ: ህ.ሓ. ሰለይቲ Eትምርምረሉ
ተኣምራዊ ኮምፕዩተር ስለዘይነበራ: ኣብ ዘድሊ መውቃEቲ ተዘውትር' ያ:: ናጻ ንዝኾነ ድማ ህ.ሓ.
ሰምቢሮም' ዮም Eሞ ከየካፍUና ንቕተሎም ኣይትብልን' ያ:: ኣበሳ ዘይብሉ ብኽሲ ቀሪቡ
ዝተመርመረ ብናጻ ይልቀቕ:: ናይ ከምዚ ዚኣምሰለ ስምብራት ቅርሕንቲ ግን ቀልጢፉ ስለዘይጠፍE:
Eቶም ኣEነውቲ ኣንቀሳቐስቲ ነቶም ናጻ ዚተለቁን ብኣOምን: ኣብ ግዜ ናይ' ቲ ምንቅስቓስ ብዙሕ
ሸቂጦምሉ Iዮም:: ሕሉፍ ሓሊፉ: ንሓደ ሓደ ካብቶም ኣብቲ መርመራ ናይ ሰለይቲ ዚነበሩ
ኣንቀሳቐስቲ: "ስለምንታይ? ንስኻ' ኸ ትምርመር' ዶ ኣይነበርካን?" ይብሃለሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ
"ተኣዚዘ!" ዚበሃል መልሲ ይወሃብ ነይሩ:: ዘገርም ስልበጣ' ዩ! Eቲ ናይ ቅድም መርመራታት
ይመርመር ዚብል ነጥቢ ግን ብመሰረቱ ካብ መሪሕነት ቀሪቡ ዚነበረ Iዩ ምኽንያቱ ድማ ነቲ
ዝበሃል ዚነበረ ሓሶት ዝያዳ ንምርግጋጽ Iዩ::
8. ኣብ ከበሳ ብዙሕ ጌጋታትን ጉድለትን ኣሎ::
/ካብቲ ናይ መሪሕነት መልሲ በሪሑ ኣሎ::/
9. ኣከታትባን ኣመጻጽኣን ሐደስቲ ጌጋታት ኣሎ::
/Eዚ' ውን ዝኣክል መልሲ ተዋሂቡዎ ኣሎ::/
10 ርክብ ምስ ህዝቢ ብጌጋ::
/Eዚ'ውን ተመሊሱ::/
11. ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ስራሕ ይዋሃበን::
/Eዚ ብፍላይ ነተን ኣብቲ Eዋን' ቲ ዚነበራ ደቂ ኣንስትዮ ዚትንክፍ መሰረት ዘይነበሮ ሓሶት Iዩ::
መጀምርያ ምስ ወጻ: ናይ መጀመርያ ደቂ ኣንስትዮ ስለዝነበራ: ብኣድናቖት ተቐቢለን: ንምትብባAን
ዚግበር ዚነበረ ሓልዮት ደረት ኣይነበሮን በቲ ዚነበረን ሕልሚታትን ናይ ኣተዓባብያን መበቆልን
ሽግር ግን: (40) ልEሊ ሕጊ ንምኻን ሸብዳEዳE Iለን ኣብ ዚተቐጽዓሉ: "ኣዋልድ ተቐጺAን!" ዚብሉ
መኩዘይዘይቲን ንሳተንን ድኣ Iዮም ግጉይ ኣረኣEያ ዚነበሮም Eምበር: ናይ ደቂንስትዮ ተራን
ቦታን: ብዛEብU ዚነበረን ዘሎን ኣረኣEያስ ሰውራዊ ቦታU ዚሓዘ Iዩ::/
12. ናይ Iድሪስ ሰይድ ምርፋት::
/Eዚ ኣድሓርሓሪ' ዚ: ሃይማኖታዊ ፍልልይ ንምፍጣር ይፍትን ስለዚነበረ ተኸሲሱ ከምዚተረፈተ
ቅድሚ' ቲ ኣኼባ ፍሉጥ ነይሩ Iዩ: ኣብቲ ኣኼባውን ተገሊጹ' ዩ::/
13. ብዛEባ ሕጋዊ ኣካል ከም ትምሕርቲ ንተጋደልቲ ኪግለጽ::
/Eዚ' ውን ኣይተዘከረን ምEንቲ ከይበሃል' ዩ: ብመሪሕነት ብሩህ መግለጺ ድማ ተዋሂቡዎ Iዩ::/
ነቲ 13 ነጥቢታት ንምርግጋጽ ዘቕርብዎ ዚነበሩ "ምርኩስ" ነቲ ቅድም ዘቕረብዎ ነጥቢታት
ዚማሳሰል ኪኸውን Eንከሎ መብዛሕትU ሓሶት: ገሊU ዚተጋነነ: ሓደ ሓደ ውድዓዊ ኩነታት
ዘይማልA ዚነበረ ጉድለታት:- Eቲ ቁምነገር ኣለዎ ዚበሃል ድማ: ካብቲ መሪሕነት ድሕሪ
ምትሕንፋጽ ኣውጺኣቶ ዚነጸረት ናይ ስራሕ መደብ ዚነበረ ነጥቢታት Iዩ:: Eቲ ኣብ 13 ነጥቢታት
ዚጸመቑዎ ነገር ትርጉመ-ልቦነት ኣብ ቅድሚ ኩሉ ተኣኪቡ ዚነበረ ምስ ተኸሽሐ: /ተጋግዮም ዚነበሩ
ብዙሓት ናብቲ ናይ ሓፋሽ መስመር ተመልሱ::/ ዳሕራይ ብታሕቲ ታሕቲ መሪሕነት ነቲ 13
ነጥቢታት ተቐቢላቶ ዚብል ሓሶት ኣሎ: ኣብ Eቲ ኣኼባ ግን መሪህነት ብስም 13 ነጥቢታት ዚቀረበ
ቅዲት ሰጥያ Iያ ዚኸሸሓቶ Eምበር: ዚተቐበለቶ 13 ነጥቢታት ኣይነበረን:: ኣብቲ ኣኼባ' ቲ
መደምደምታ ስምምE ዚተገብረሉ: ካልE ተወከልቲ ተጋደልቲ ካብ ሓይልታትን ክፍልታትን
ዚካፈሉዎ ኣኼባ ተዓዲሙ "መሰል ተጋደልቲ Eትሕሉን" "ንመሪሕነት Eትቆጻጸርን" "ነቲ ወረቓቕቲ
Eትምርምርን" ሓደ ኮሚቲ ኪትመርጽ Iዩ::
ህ.ሓ. ምስ ናይቲ ካብ ዚፍጠር ዘሕለፎ ናይ ምEባሌን ውድብን ዚተማሓላለኸ: ናይ ቅድሚትን
ድሕሪትን: ጥውይዋይን: ናይ ምEክካብን ምብታንን ተመክሮታት: ዲሞክራስያዊ ፊተውራሪ ውድብ
ከምዚኾነ ኣየጠራጥርን Iዩ:: ከም ዲሞክራስያዊ ውድብ መጠን ድማ መሰል ተጋደልቲ ኣብ
ሕጊታቱ ኣስፊሩ ብግብሪ ከም ዚትርጎም ሓድሽ ነገር ኣይነበረን: ሓደ ሓደ ጌጋታት ኣይፍጸምን
ነይሩ ማለት ኣይኮነን:- ንጌጋታት ነቲ ዚፍጸም ጌጋታት ኣሪሙ መሰል ተጋደልቲ ንኪሕሉ Iዩ
ተገይሩ:: Eዚ (41) ኩሉ ብሩህ Eንከሎ ግን Eቶም ተበለጽቲ ብሕልፊ ነቲ ሓድሽ ተጋዳላይ ከደናግሩ
ይጽEሩ ስለዚነበሩ:- "መሰል ተጋደልቲ Eትሕሉ" ዚብል ነገር ብመሰረቱ ቅኑE' ኻ Eንተዘይነበረ:-
ኣብቲ ዚነበረ ናይ ምስግጋር ኩነታት ከምዚ ዚስራሕ ሽማግለ ሃለያ (.....)ዘምጽE ምቅይያር
ስለዘይነበረ: ግጉይነቱ ንምርግጋጽ መሪሕነት ነቲ ርEይቶ ተቐበለቶ:: ብዛEባ "ተቖጻጻሪት" Eዉን
Eንተኾነ ብስነ-ሞገት ናይቶም ተበለጽቲ: ሓደ ካብቶም ቀንዲ ከምዚበሎ "ንሓደ ኣካል ዚቆጻጸር
ኣካል Eንተድኣ ሃልዩ: Eቲ ዚቖጻጸር ኣካል' ዩ ልEሊ' ቲ ምቁጽጻር ዚግበረሉ ኣካል: ስለዚ
ብቕጽበት: ስልጣን ናይ ተቖጻጻሪት ኮሚቲ ልEሊ ናይ መሪሕነት Eዩ" ዚብል ግጉይ Eላማ' ዩ ኔርዎ::
Eዚ ናይ ተበለጽቲ ውዲት' ዚ Eውን Eናፈለጠት ተቖጻጻሪት ኮሚቲ ሃልያ ኣይሃልያ EተምጽO
ምቅይያር ኣይነበረን ጥራይ ዘይኮነስ: መሪሕነት Eቲ ናይ ውድብ ምስጢር ዚብሃል' ውን ከይተረፈ:
መደባት ኣገባብ ስራሓትን ጸብጻባትን ንዚኾነ ዚቐውም ኣካል ከተርI ቅርብቲ ስለዚነበረትን Iዩ::
ኩሉ' ዚ ናይቲ ዚነበረ ናይ ምስግጋር Eዋን ኩነታት ኣብ ግምት ብምEታውን: ነቶም ተበለጽቲ ኣብ
ቅድሚ ሓፋሽ ንምኽሻሕን ዚተወስደ ቅኑE መርገጺ Iዩ:: ካልE ይትረፍ መሰል ተጋደልቲ Eንታይ
ከምዚኾነን: ከመይ ጌርካ ከምዚሕሎን: ሕጋዊ ኣካል Eንታይ ከምዚኾነን: ናይ ምቁጽጻር ስራሓት
ብኸመይ ከምዚካየድን: ንድፊ ስIላ ዚሃበት መሪሕነት ባEላ Iያ:: Eቶም ተበለጽቲ ግን ድሕሪ' ቲ
ተቐንጢጦም ዚተቐላልUሉ ኣኼባ'ውን ኪEረሙ ኣይደለዩን: Eቲ ካበዩ ክፍለ-ስራሓትን "መሰል
ተጋደልቲ Eትሕሉን" "Eተቆጻጸርን" "Eትምርምርን" ሽማግለ ንምምራጽ ዚተወከለ ካብ 65
ተጋደልቲ ዚቖመ ኣካል ብ9/12/73 ተኣከበ:: ናይታ ሽማግለ ምቓምን ስራሓትን ድሮ ድማ ተነዲፉ
ዚነበረ ነጥብታት ምስ ኣጽነA: Eታ ሽማግለ ቁጽራ 11 ኪኸውን ተሰማምA:: Eቶም ኣፋነውቲ ኣብዚ
ኣኼባዚ: ኣብታ ሽማግለ ዓብላሊ ቁጽሪ ንኪህልዎም ኮን Iሎም ዓጢቖም ስለዚነበሩ:- ቅድሚ
ምምራጽ: ምምራጽ ብጋህዲ ይኹን ዝበሃል ርEይቶ ምስ ቀረበ: የለን ብምስጢር ኪኸውን ኣለዎ
Iሎም ተጻረሩ:: Eቲ ሽማግለ ግን ከቢድ ሓላፍነት ክስከም ስለዚኾነ: Eቶም ዚምረጹ: Eንተወሰደ
ናይ ክልተ ዓመት ኣገልግሎት ዘለዎም ይኹን ዚብል ቁኑE ርEይቶ ምስ ቀረበ' ውን: ተቓዊሞም:
ሓደ-ሓደ ካብቶም ቀንዲ መራሕቲ Iዶም ክስሕቡ ኣፈራርሑ:: Eቲ ኣብቲ ኣኼባ ዚነበረ ሓፋሽ:
ቅኑEነት ናይ ርEይቶU ኣረጋጊጹ' ኻ Eንተነበረ:- ተኸሺሖም ናይ ምውዳቖም ምEልባጥ ከምዚኾነ
ኣረጋጊጹ: ሓድሽ ናይ መEገርገሪ ምኽንያት ከይረኸቡ /ኣብ ውሽጢ ሓደስቲ ብሕልፊ/ ሕራይ Iሉ
ተሰማምOም:: (42) ካብቶም ዚምረጹ ዓሰርተውሐደ ትሽዓተ ካብቲ ኣኼባ ኪኾኑ: ክልተ ድማ ካብተን
ኣብ ቅድመ ግንባር ዚነበራ ሓይልታት ኪኸውን ተመዲቡ: ካብቲ ኣኼባ ተመርጹ:: ዚወጠኑዎ
ውዲት ምስ ፈሸለ: Eቲ ኣኼባ ስርሑ ወዲU ምስ ተበተነ: ንኹሉቲ ዚነበረ ናይ ጸላI ኩነታትን:
ሓድ ሕድ ኩናትን: ሰውራዊ ዲሲፕሊንን: ወተሃደራዊን ውድባዊን ስርዓታት ጥሒሶም: ለይቲ ሰብ
ኣብ መዝገብ ደቂሱ Eንከሎ: ብጭፍራ ተኣኪቦም: ናይ ብሓቂ መንነቶም ዚገልጽ ኣድሓርሓሪ
ጭርሖታት Eናልዓሉ: "ሓማ ሲIራ... ደንከል ተደሪራ... ኣከለ ተሳIራ.... Eከለ ከሲራ... Eናበሉ
ኪጭፍሩ ሓደሩ::
ጸሓይ ምስ በረቐት ድማ: ተኣኻኪቦም ኣብ በረኽቲ Eናወጹ: ብመጉልሕ ድምጺ ተመሳሳሊ
ጭርሖታት ብምዝውታር ተራEዩ ዘይፈልጥ ፋሉላዊን ኣድሓርሓሪን Eግርግር ፈጢሮም: Eዝኒ
ንዚሃቦም: ካልE Eናምሰሉ ብመስፍናዊ ስልትታት ተጋደልቲ ንምምቕቃል ፈተኑ::
ኣብ ከምዚ ዚኣመሰለ ኩነታት ሓፋሽ ተጋዳላይ: ስልቲታቶም ድሮ በሪሁሉ ስለዚነበረ: ነቲ ንEቀት
ዚመልOን ኣEናዊን ደረት ዘየብሉ ፋሉላዊ ምንቅስቓስ: ንምEጋት ብረቱ ናይ ምቕናE ኣብ ዚተስኣሉ
ግዜ:- ዚኾነ ናይ ምውቓቓE ስጉምቲ ከይወስድ መሪሕነት ንኹላቶም ተጋደልቲ ኣጠንቂቓ ነቲ
ዋEዋE ደው ኣበለቶ:: Eቶም ተበለጽቲ ግን በዚ ኣይተዓገቱን: "Eቲ ምርጫ መሪሕነት Iድ ነይርዎ"
"ኣውራጃዊ Iዩ!" "ወገናዊ Iዩ..." Eናበሉ: ኣብቲ ኣኼባ ንዘይወዓሉ ተጋደልቲ ከምብሓድሽ
ንምድንጋር: "ብዓይነይ ርEየ:" Eናበሉ: ጭቡጥ መረጋገጺ ዘይብሉ ሓሶት Eናነዝሑ ምEግርጋር
ቀጸሉ:: ዚኣኽሎም ገይሮም ብሓሶት ንህዝቢ የለዓEሉ ነይሮም: ኣብ መወዳEታ ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ
ምስ ተኸሽሑ: ናይ ኣውራጃታት ምክፍፋል ገዲፎም: ናይ ብሄራት ምክፍፋል ንከምጽU: "ብሄር
ትግረ ኣብ መንጎና ኣትዮም ተጻዊቶምልና" ኪብሉ ጀመሩ:: ሕጂ' ውን ነዚ ምኽሻሕ ኣድላዩ ኮይኑ
ተረኽበ::
ሓደ ካብቲ ምንቅስቓስ ናይቲ ሓይልታት ንምልማስ ዓጢቖምሉ ዚነበሩ ጥበብ: ነተን ኣብ ቅድመ
ግንባር ዚነበራ ሓይልታት ንሳሕል ምስሓብ ስለዚነበረ:- ኣብU ዚፍጸም "ገበናት" ኣሉ Eናበሉ: ስም
ናይ ሰውራውያን ተጋደልቲ Eናጸለሙ: "ኣብU ዚሕተቱ ኣለዉ: Eተን ሓይልታት ኪመጻ ኣለወን:"
ሕሉፍ ሓሊፎም: መሪሕነት Eትሃድመሉ መዓልቲታት Eናጸብጸቡ "ናብተን ሓይልታት ሃዲማ
ኪትEቆብያ" Eናበሉ የህተፍትፉ ስለዚነበሩ:- Eቲ ኣብ ቅድመ ግንባር ዚነበረ ሓይልታት ምስናይቲ
ዚሰርሖ ዚነበረ ዓበይቲ ስራሓት:- ኣብ ሳሕል ዚነበረ ሓይልታት ለሚሱ ስለዚነበረን: (43) ካብ ሳሕል
ደሃይ ናይቲ ሓይልታት ምፍላጥን: ህላዊU ምስ ካልOት ስራሓት ንምዝማድ ጸጊሙ ስለዚነበረን:
ንሳሕል ኪምለሳ ተገዲዱ::
ብ4/1/74 ምስ ጸላI ኩናት ይግበረሉ ኣብ ዚነበረ ግዜ ድማ መጻ::
ምስ ጸላI ውግE Eናተገብረ Eንከሎ:- ናይ ውግE ኪIላታት መራሕቲ ንምምሳልን: ሞራል
ተጋደልቲ ንምድካምን " ኣየ... ንምንታይ ዚግበር ኩናት ኮን ይኸውን! ... ኣየናይ ህዝቢን ንብረትን
ንምክልኻል' ዩ! Eምኒን Eንጸይትን ንምሕላው!" "ተዓዊተን Eምብኣር" Eናበሉ ከላግጹን ከቃልሉን
ሓሊፎሞ:: ሓይልታት ህ.ሓ. ግን ቅድሚU ኣብ ታሪኽ ዘይተራEየ ጅግንነትን ዓወትን ኣብ ልEሊ
ናይ ግዝኣት Iትዮጵያ ሰራዊት ኣርEዮም ኣዝሊቖም ቦታ ቐየሩ::
ናይቲ ሓይልታት ካብ ቕድመ ግንባር ምምጻE: ኣብ ርEሲ' ቲ ናብ' ቲ ሽማግለ ዚሳተፋ ወከልቲ
ምምራጽ:- ነቲ ብቶም ተበለጽቲ " ናይ መሪሕነት Iድ ኣለዎ ... ወገንነት ነይሩ" ዚበሃል ዚነበረ
ቢሂል መንጎኛ ኮይኑ ንምምርማር ኪሕግዝ ዚኽEል ስለዚነበረ: መሪሕነት: Eዚ ሓይልታት' ዚ ነቲ
ተሪፉ ዚነበረ ቦታ ቅድሚ ምምላU:- ሓሙሽተ ዚቑጸራ ሽማግለ መሪጹ ነቲ በቶም መEነውቲ
ዚቐረበ ቢሂል ከምዚምርምር ገበረት:: Eታ ሽማግለ ነቲ ዚቐርብ ዚነበረ ቢሂል ብሙሉU መርሚራ:
ካብቶም ዚተከሱን ናይ ምርጫ ኩነታትን ጥራይ ዘይኮነ: ካብቶም ኣፎም መሊOም መረጋገጺ ኣሎና
Eናበሉ ዚሰብኩ ዚነበሩ ከይተረፈ: ብመሰረቱ ሓሶት ከምዚኾነ ኣረጋገጸት:: Eዚ ንኹሎም ተጋደልቲ
ምስ ተገልጸ: Eቶም ተበለጽቲ ተቐሊOም ዚቕንጠጥ ጉልባብ ኣይተረፎምን:: ሕጂ' ውን Eንተኾነ:
Eቶም ብትEቢት ዚሰኸሩ ተበለጽቲ: ብጌጋOም ኪEረሙን: ካብቲ ዘካይዱዎ ዚነበሩ ጸይቂ ኪቑጠቡን
ኣይደለዩን:: ሓደ ክልተ ምስቲ ምንቅስቓስ ተጸንቢሮም ዚንቀሳቐሱ ዚነበሩ ጥርጡራትን ዚተኸሰሱን
ምስተኣስሩ: ንሓደ ክልተ ናይ ውግE ግንባር ዚነበሩ: ዘስከሩዎም ጉጉያት ካብ ስራሕ ንኸቓርጹ:
ቀዳማዊ ግርጭቶም ምስ መሪሕነት ከምዚኾነ: መሪሕነት ኪትኣስሮም ከምዚኾነት: Eሞ ዘድሊ
ስጉምቲ ኪወስዱ ከምዘለዎም ኪደፋፍUዎምን: ምEንቲ ናይ ብሕቲ ድሕነቶም ናይ ደም ምፍሳስ
ኩነታት ንኪፈጥሩ ናይ መወዳEታ ፈተነOም ፈተኑ::
Eዞም ተበለጽቲ ኣድሓርሓርቲ ዘይፈተኑዎ ነገር ኣይነበረን:: ኣብ ውሽጢ ህ.ሓ. ኣድሓርሓሪ
ምምቕቓላት ንምምጻE:- ኣውራጃዊ ስምIታት ንምEማቑን: በዚ ስምIት Eዚ ሓፋሽ ተጋደልቲ
ንምጉዝዛይን ፈቲኖም:: ኣብ መንጎ ብሄራት ናይ ፍልልይ ስምIት ንምEማቑን: በዚ ስምIት' ዚ
ምርሕሓቕን ምጉዝዛይን ንምፍጣር ፈቲኖም:: ኣብ መንጎተን ሰለስተ (44) ምምሕዳራት ዚነበረ
ፍልልይ ንምግፋሕን: ዚተገብረ ስምረት ንምብትታንን ፈቲኖም:: ኣብ መንጎ ዚተማህሩን
ዘይተመህሩን ጋግ ንምፍጣርን ንምግፋሑን ፈቲኖም:: ሰውራዊ ዝምድናታት ተጋደልቲ ናይ
ምጥርጣር ዝምባለታት ብምዝራE ኪበታትኑዎ ፈቲኖም:: ኣብ መጎ ውልቀሰባት ዚነበረ
ዘይምርድዳኣት ኣጋፊሖም ዚዓበየ ምምቕቓል ከስEቡ ፈቲኖም:: ኣብ መጎ መራሕቲ ተጋደልቲን
ተራ ተጋደልቲን ዚነበረ ሰውራዊ ዝምድናን ሐድነትን ንምስባርን ምርሕሓቕ ንምፍጣርን ፈቲኖም::
ካብ ውድብ ህ.ሓ. ወጻI ምስ ዚኾነ ውድብ Eናተራኸቡ ምርሕሓቕ ንምፍጣር ፈቲኖም:: ንዓመት
ዚኣክል ንህ.ሓ. ብሓፈሻ: ብፍላይ ድማ ነቲ ታሪኻዊ ተልEኾን ፖለቲካዊን ወተሃደራዊን
Eስትራተጂካዊ ኣገዳስነት ዚነበሮ ናይ ቅድም ግንባር ስራሓት ኣልሚሶም:: ትEዛዛት ብምጥሓስን
ቀይዲ በቲኾም ሄል ብምባልን: ፋሉላዊ ሓሳባት ብምዝራEን: ቃሕ ከምዚበሎም ብምጭፋርን ኩሉ
ዲሲፕሊናዊ ስርዓታት ሰባቢሮም:: ተጋደልቲ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ጸረ ስነ-ፍልጠትን ጸረ-ትምህርቲን
ንኪኾኑ ደፋፊOም:: ብቕኑE መንገዲ ኪፍትሑ ዚግብOም ግርጭታት ተወንዚፎም ከምዚተርፉ
ገይሮም:: ንውድብ ህ.ሓ. Eዚ ዘይበሃል ነውራም ጸርፍታትን ኣስማትን ቀሊሞም:: ንንጹሃት
ሰውራውያን ተጋደልቲ: ዘይገበሩዎን ዘይበልዎን Eናውረዩን: ዘይስሞም Eናሃቡን: ቃሕ ከምዚበሎም
Eናጸረፉን ኣጸሊሞም:: ሰውራውያን ተጋደልቲ ንምጥቃEን ንምክፋEን ሓፋሽ ተጋደልቲ
ንምብትታንን መሰረት ዘየብሉ ሓሶታትን ጽሑፋትን Eናፈጠሩ ምንዛሕ ፈቲኖም:: ሰውራውያን
ተጋደልቲ ጌጋታት ምEንቲ ኪፍጽሙ ብብዙሕ መንገዲታት ንምድፍፋE ፈቲኖም:: ህሱር
ኣድሓርሓሪ ስልትታት ብምዝውታር ንብዙሓት ተጋደልቲ መሳርሒ ኪገብሩ ፈቲኖም::
....Eዜን ካልE ንብሕታዊ ረብሓOም ይጠቅምዩ ዚበሉዎ ማEለያ ዘየብሉ ኣድሓርሓሪ ፈተነታት
ፈቲኖም: ናይ ውድብና ንቕሓትን: ናይ ተጋደልቲ ተቐባልነትን ዘልሓጥ ከምዚብል: መሰረታዊ
ዘይኮነ ምጥርጣራትን ጽልIን ከምዚተርፍ: ሓድነት ውድብና ከምዚጉዛዘ: ጸላEቲ ንምጥቃEና Eድል
ከምዚረኸቡ: ዚሃንጸጽናዮ ሰውራዊ መደበራትን ስራሓትን ከምዘፈርስ: ንድሕሪት ተመሊስና
ከምብሓድሽ ኣብ ጻEሪ ከምንኣቱ ብሰንኮም ዚጠፍE ንምምላስ: ብዋጋ ናይ ከነጥፍOም ዘይግባE
ማEለያ ዘይብሎም ጀጋኑ ብጾት ንኪኽፈል ኣገዲዶም Iዮም::
ምስናይቲ ዚነበረ ብዝሒ ናይ ሓደስቲን ዓይነቶምን: ንተበለጽቲ ጥUም ዚኾነ ኩነታት ናይቲ ውድብ
ብጠቕላላUን ድሕሪ ምትሕንፋጽ: ኣብ መጀመርያ ናይቲ ምንቅስቓስ ዲሲፕሊናዊ ስጉምቲ
ምውሳድ ዘይቅኑEን (45) ዘይከኣልን ኣብ ርEሲ ምንባሩ /ንብዙሓት ጎሊሑ ይርA ነበረን/ ኣንጻር'
ቶም መEነውቲ ዚተወስደ ስጉምቲ ኣይነበረን:: ናይቲ ዲሞክራስያዊ ንሓፋሽ ዚውከል ሕንጻጽ ዚነበረ
ኣረኣEያ ድማ: ኣብ ርEሲ Eቲ ንተበለጽቲ ዚጥEም ኩነታትን: ሃንደበታዊ ምቕልቃል ናይቲ መEነዊ
ምንቅስቓስን: ናይቲ ሰውራዊን ዲሞክራሲያዊን ሓፋሽ ከይተወደብካ ስጉምቲ ከይወሰድካ: ሓፋስ ምስ
ነቕሐ ጥራይ ስጉምቲ ኪውሰድ ስለዚከAል: Eቶም ተበለጽቲ ብመጀመርያ ኪቕልUን ኪኽሽሑን
ኣለዎም ዚብል ኣረኣEያ ነበሮ:: ዚኾነ ይኹን ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ድማ ኣይወሰደን:: ነቶም
ዚተታለሉ ይትረፍ: ነቶም ዘንቀሳቐሱ ዚነበሩ ተበለጽቲ' ውን ተራኺቡ ከረድE ፈቲኑ Iዩ::
ምስናይቲ ዘርEዮ ዚነበረ ዓቕሊ ግን: Eቶም ኣEነውቲ ልቦም ኣትሪሮም: ጸይቂ...ፈሸል....ጸይቂ ኣብ
ዚብል ስነ-መጎቶም ስለዚቐጸሉ:- ነቲ ሓይልታት ካብዚ ንላEሊ ደስኪሉ ክሳብ ዚደርቕ ትም Iልካ
ምርኣዩ: ናይ ምEናው ሓላፍነት ምስካምን ሰውራዊ ግቡEካ ምርሳEን ስለዚኾነ: ኩላቶም ናይ
ምንቅስቓስ ዋና ተዋሳEቲ ከምዚEሰሩ ገይሩ ነቲ ዚነበረ ኣEናዊ ምንቅስቓስ ዲሲፕሊናዊ
መደምደምታ ገበረሉ::
ብ30/6/74 ድማ: ሓንቲ ፈራዲት ኮሚቲ ቆይማ ናይቶም ዚተኣስሩ ናይቲ ኣEናዊ ምንቅስቓስ ዋና
መራሕቲ ፍርዲ ኪትህብ:- ውሳኒኣ ምስ ሃበት ናብ መሪሕነት ከተቕርቦ: መሪሕነት ድማ ምስ
ውሽጣዊን ወጻIን ውድባዊ ኩነታት ኣሰማሚዓ ነቲ ፍርዲ ኣብ ግብሪ ተውEሎ: ንተጋደልቲ ድማ
ኪትገልጾ ተወሰነ:: መሪሕነት ድማ ኣብ 11/8/75 ኣብ ዚገበረቶ ናይ ምሉኣት ኣባላት ኣኼባ ኣጽኒዓ
ኣብ ግብሪ ከምዚውEል ገበረቶ:: Eቲ ውሳኔታት ኣብ ፍሉይ ጽሑፍ ወይ ብተጋዳላይ ኪግለጽ Iዩ::
- - - - - - - - - - - - - -

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->