You are on page 1of 7

PATOGU

PATIKIMA
KOKYBIÐKA
SAUGU

www.agroliux.lt

"START" SE/M164/1 S1-CE EN 345
Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda.
Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas ið nusidëvëjimui atsparios
medþiagos, su tinkleliu.
Vidinis padas: antistatinis vidpadis, komfortiðkas vidpadþio
pamuðalas.
Padas: dviejø poliuretano sluoksniø (PU/PU) - antistatinis,
absorbuoja energijà kulno srityje, atsparus tepalams ir slydimui.
Pirðtø apsauga: plieninis dangtelis pirðtø srityje ( 200 dþauliø).
Kita: patogus anatominis iðlinkimas, kiekviena pora supakuota
atskiroje kartoninëje dëþutëje.
Batø dydis: 39 - 47.

"KOMFORT" SE/M162/1, S1-CE EN 345

Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda, aulo virðutinë dalis pagaminta ið odos pakaitalo (padengta PU),
nerûdijantys þiedai.
Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas ið neaustinës nusidëvëjimui atsparios medþiagos, su tinkleliu.
Vidinis padas: antistatinis vidpadis, komfortiðkas vidpadþio pamuðalas.
Padas: dviejø poliuretano sluoksniø (PU/PU) - antistatinis, absorbuoja energijà kulno srityje, atsparus
tepalams ir slydimui.
Pirðtø apsauga: plieninis dangtelis pirðtø srityje ( 200 dþauliø).
Kita: patogus anatominis iðlinkimas, kiekviena pora supakuota atskiroje kartoninëje dëþutëje.
Batø dydis: 39 - 47.

www.agroliux.lt

"FORWARD" SE/M112/1, S1-CE EN 345;
*SE/2M112, S1P-CE EN 345 345
Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda, aulo
virðutinë dalis pagaminta ið odos pakaitalo
(padengta PU), nerûdijantys þiedai.
Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas ið
neaustinës nusidëvëjimui atsparios
medþiagos, su tinkleliu.
Vidinis padas: antistatinis vidpadis,
komfortiðkas vidpadþio pamuðalas.
Padas: dviejø poliuretano sluoksniø
(PU/PU) - antistatinis, absorbuoja energijà
kulno srityje, atsparus tepalams ir slydimui.
*Plieninis padas.
Pirðtø apsauga: plieninis dangtelis
pirðtø srityje ( 200 dþauliø).
Kita: patogus anatominis
iðlinkimas, kiekviena
pora supakuota atskiroje
kartoninëje dëþutëje.
Batø dydis: 39 - 47.

"PROFI" SE/2M182/3 S3-CE EN 345

Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda, aukðtis - 240 mm, yra batø dirþeliai.
* Atsparus vandeniui pavirðius.
Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas ið neaustinës nusidëvëjimui atsparios medþiagos, su pamuðalu
ant bato paaukðtinimo.
Vidinis padas: antistatinis vidpadis, komfortiðkas vidpadþio pamuðalas.
Padas: dviejø poliuretano sluoksniø (PU/PU) - antistatinis, absorbuoja energijà kulno srityje, atsparus
tepalams ir slydimui. Plieninis padas.
Pirðtø apsauga: plieninis dangtelis pirðtø srityje (atsparumas-200 dþauliø).
Kita: patogus anatominis iðlinkimas, kiekviena pora supakuota
atskiroje kartoninëje dëþutëje.
Batø dydis: 39-47.

www.agroliux.lt

"CRAZY HORSE"
CH/2C163/3 S3-CE EN 345
Virðus: padidinto storio aukðtos kokybës
natûrali oda.
Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas ið
neaustinës nusidëvëjimui atsparios
medþiagos, su tinkleliu.
Vidinis padas: komponuota medþiaga
sulaiko prasiskverbimà (0 %), antistatinis
vidpadis, komfortiðkas vidpadþio pamuðalas.
Padas: dviejø poliuretano sluoksniø (PU/PU) antistatinis, absorbuoja energijà kulno srityje,
atsparus tepalams ir slydimui.
Pirðtø apsauga: plastikinis dangtelis pirðtø
srityje ( 200 dþauliø atsp.).
Batø dydis: 39 - 46.

Virðus: padidinto storio aukðtos kokybës natûrali oda.
Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas ið neaustinës nusidëvëjimui
atsparios medþiagos, su tinkleliu.
Vidinis padas: komponuota medþiaga sulaiko prasiskverbimà (0 %),
antistatinis vidpadis, komfortiðkas vidpadþio pamuðalas.
Padas: dviejø poliuretano sluoksniø (PU/PU) - antistatinis, absorbuoja
energijà kulno srityje, atsparus tepalams ir slydimui.
Pirðtø apsauga: plastikinis dangtelis pirðtø srityje ( 200 dþauliø atsp.).
Batø dydis: 39 - 46.

"CRAZY HORSE"
CH/2C111/1
S3-CE EN 345

www.agroliux.lt

„GALAXY“
CH(br)/2C0219(g)/s
Virðus: padidinto storio aukðtos kokybës
natûrali oda.Orui pralaidi membrana ir
silikoninins uþkulnis.
Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas ið
neaustinës nusidëvëjimui atsparios
medþiagos, su tinkleliu.
Vidinis padas: komponuota medþiaga
sulaiko prasiskverbimà (0 %), antistatinis
vidpadis, komfortiðkas vidpadþio pamuðalas.
Padas: dviejø poliuretano sluoksniø (PU/PU) antistatinis, absorbuoja energijà kulno srityje,
atsparus tepalams ir slydimui.
Pirðtø apsauga: plastikinis dangtelis pirðtø
srityje ( 200 dþauliø atsp.).
Batø dydis: 37 - 46.

„Commander“ (aukðtas aulas)
G/2C0216K(g)/3
S3-CE EN 345
Virðus: padidinto storio aukðtos kokybës
natûrali oda.
Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas ið
neaustinës nusidëvëjimui atsparios medþiagos,
su tinkleliu.
Vidinis padas: komponuota medþiaga sulaiko
prasiskverbimà (0 %), antistatinis vidpadis,
komfortiðkas vidpadþio pamuðalas.
Padas: dviejø poliuretano sluoksniø (PU/PU) antistatinis, absorbuoja energijà kulno srityje,
atsparus tepalams ir slydimui.
Pirðtø apsauga: plastikinis dangtelis pirðtø
srityje ( 200 dþauliø atsp.).
Batø dydis: 37 - 46.

www.agroliux.lt

„AFGAN“ AA923ÑÂ(9)

Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda, aukðtis - 220 mm, minkðta virðutinë
aulo dalis, rûdims atsparios kilpos, standus pirðtø dangtelis.
Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas ið neaustinës nusidëvëjimui
atsparios medþiagos, su pamuðalu ant bato paaukðtinimo.
Vidinis padas: vidpadis pagamintas ið natûralios odos.
Padas: dviejø poliuretano sluoksniø (PU/PU) - antistatinis, absorbuoja
energijà kulno srityje, atsparus tepalams ir slydimui.
Kita: patogus anatominis iðlinkimas.
Batø dydis: 39 - 46.

„AFGAN“ su PU-PU pado izoliacija
AB927/1÷(9)

Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda, aukðtis - 220
mm, minkðta virðutinë aulo dalis, rûdims atsparios
kilpos, standus pirðtø dangtelis.
Pamuðalas: natûralus kailis (ant dirbtinio pagrindo).
Vidinis padas: vidpadis pagamintas ið natûralios odos.
Padas: dviejø poliuretano sluoksniø (PU/PU) antistatinis, absorbuoja energijà kulno srityje, atsparus
tepalams ir slydimui.
Kita: patogus anatominis iðlinkimas.
Batø dydis: 38 - 46.

„ALFA“ ÀÀ630/2

Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda jungta su tekstilës
medþiaga „Cordura“, 220 mm aukðèio.
Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas ið neaustinës
nusidëvëjimui atsparios medþiagos.
Vidinis padas: vidpadis pagamintas ið natûralios odos.
Padas: nitrilo kauèiuko padas, atsparus tepalams, benzinui ir
slydimui, didelis atsparumas dilimui.
Kita: patogus anatominis iðlinkimas.
Batø dydis: 39 - 46.

www.agroliux.lt

SIMBOLIØ REIKÐMËS

A
? tsparus tepalø poveikiui

Atsparus slydimui padas

Absorbuoja smûgá

Antistatiniai.

Plieno arba plastiko pirðtø dangtelis su 200 dþauliø poveikio apsauga

Metalo arba Kevlaro padas (0% pasiskverbimas)

Atsparus vandeniui
Kvëpuojanti medþiaga, pamuðalas su tinkleliu pagamintas ið neaustinës
nusidëvëjimui atsparios medþiagos.
Atsparus rûdims

REKVIZITAI
Adresas: J.Janonio g. 30a, LT-35289,Panevëþys
Tel. +37068678183, El. Paðtas: marketingas@agroliux.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniø asmenø registre,
Ámonës kodas: 302486002, PVM mokëtojo kodas: LT100005212410,
Atsiskaitomoji saskaita: AB SEB bankas, A.s.: LT89 7044 0600 0743 8687

www.agroliux.lt