You are on page 1of 13

r

c,

'r

-..:, '-

'1-

I)

;'

Ii .

II ....
~k

C·· e'l/) ,

Odiuc-q ()

2ct

(=D(}c)

s -to<)
0

I

dCt v--d; cq C]/

_~il(

29/2000

S8 1711-/

,--------1

SLulBENI LIST\
REPUBLIKE

BOSNE

I HE~RCEGOVINE

\

!

PEnY6A~KE

1993.

60CHE

~

XEP~ErOB~HE

Za svaki broj posebno se
utvrdujc cijcna
Zil'O-mcun 10100-603-1396

Clan 2 .:

260
Na osnovu Amandmana
LI tacka 5, stay 3. na Ustav
Republike Bosne i Herccgovine , Predsjednistvo
Republike Bosne i Hercegovine,
na prijedlog
Vlade Republikc
Bosne i
Hercegovinc,
donosi

UREDBU SA ZAKONSiKOM SNAGOM
o STANOARDIZACIJI
I-OPSTE

ODREDBE

Clan 1.
Ovom urcdbom ureduje se jedinstveni
sistcm standardiz acije proizvoda , robe i usluga II Republici Bosni i Herccgovini
(u daljem tekstu: Republika), koji obuhvata donosenje i primjenjivanje
standarda
i propisa predvidenih
ovom uredbom,
mjera za obezbjedenje
tehnicke i konstrukcione
sigurnosti i
kvaliteta proizvoda,
robe i usluga i nadzor nad njihovim provodenjem.
/
Standardi i propisi predvideni ovorn uredbom donose se i
primjenjuju zbog stvaranjajedinstvene
tehnicko-tehnoloske
osnove za:
1) tipiz aciju i unifikaciju proizvoda, robe, odnosno usluga
II i racionalno koriscenje prirodnih dobara i encrgije;
2) otklanjanje prepreka u prometu robe i usluga s inostranstvom;
3) obezbjedivanje
zastite :livota i zdravlja ljudi , z ivotne
sredine i drugih prirodnih i radom stvorenih vrijednosti;
._
4) jacanje odbrarnbene sposobriosti i bczbjcdnosti
zemlje;
, L 5) razvoj i unapredenje proizvodnje i prometa robe, iz~
vodenja radova , odnosno obavljanja usluga , utvrdivanje i obezbjedivanje kvaliteta i tehnicku i konstrukcionu
sigurnost objekata, postrojenja,
uredaja, opreme i drugih sredstava rada;
11"26)
zastitu i obavjestenost potrosaca II pogledu kvaliteta

IF r

proizvoda

)CAY.bEH~AV1CT

/

Poncdjc\jnik, 7. juni/lipanj
SARAJEVO

Godina II - Broj 13

,

I

1

robe odnosno

usluga;

7) obradu i brz ov tacno i lako razumljivo saopstavanje i
prenosenje informacija;
8) ukljucivanje
II medunarodnu
sar adnju, narocito tchnicko-tehnolosku
'podjelll rada.
.
Kao osnova za izradu bosanskohercesovackih
standarda i
propisa predvidenih ovorn uredborn koristicc se, II cjelini ili
djelimicno,
medunarodni
standardi,
1I skladu S odrcdbama
medunarodnih
ugovora koje obavezuju Republiku
Standardi i propisi utvrdeni ovorn uredbom
ne mogu se
donositi ili primjenjivati
u cilju stvaranja preprcka u promeru
robe i usluga s inostranstvom.

Proiz vodimu, odnosno reborn, II skladu S ovorn urcdborn,
srnarraju se: sirovinc, poluproizvodi, dijelovi, sklopovi i gotovi
industrijski i zunatski proizvodi,
poljoprivredni
i prehrambcni
proizvodi,
bezulk oh olna i alkoholna
pica, aditivi , sjcme i sadni
rnatcrijal poljoprivrednog
i sumskog bilja , objckti, postrojcnja,
urcdaji, oprerna i druga sredstva rada.
Uslugnma, II skladu s ovorn urcdbom, podrazumijevaju
se
usluge koje u okviru usluznih djelatnosii obavljaju preduzcca i
druga pravna lieu, kuo i odrcdcni radovi.
Odredenim
radovima,
u skladu sa stavorn 2. ovog clana,
podruzumijevaju
sc r.idni postupci pri montaz i,tehnickoj z asuti , odrz avanju, popravk ama, prepravkama
i tclmickoj kontroli,
r adni postupci II g rudcvinarsrvu,
rudarstvu , poljoprivrcdi,
S:10bracaju, vezama i tclckomunikacijama,
kuo i radovi koji se
izvode radi z astite okoliue i racionalnog
koristenja prirodnih
dobar a i enerziie.
, .
Clan 3.
Pod standardom,
u skladu s ovom uredborn, podrazumijeva
se dokument kojije utvrdilo Ministarstvo energctike , rudarstva
i industriie, koji sadrz i sve ili sarno neke od sliedecih elemcnata:
tehnicko-teluioloske
i druge s njirna povezane z ahtieve, LIS love
i pravila kojima sc dcfinisu proizvodi,
roba i usluge; radne
postupke i procese u proizvodnji proizvoda, izvodenju radova,
odnosno obavljanju usluga; postupke, nacin i metode ispitivanja proizvoda, oduosno k ar akteristika i kvalitcta robe i usluga;
jednoobrazne tcrrnine , dcfinicije,
simbole, oznake , znakovc,
kodove, Sifre, velicinc i jcdinicc.
Clan 4.

Radi obezbjcdivania
tehnickc i konstrukcione
siguruosti
objekata, postroienja,
uredaja, oprerne i drugih sredstava rada
propisuju se, u skl adu s odredbama ove uredbc, tehnicki normativi II oblasti industrije, cneraetike,
rudarstva,
aradcvinarstva, poljoprivrcdc,
saobracaicvez
a i tclekornunikacija.
Pod tehnick im norrnativi ma , u skludu 5 OVOl11urcdbom,
podrazumijevaju
sc tehnicki parametri koji obuhvataiu
tehnicko-tehnoloske
uslove, zahtjeve i pravila od cijeg primjcnjivanja zavisi tehnicka i konstrukciona
sigumost objekata, postrojenja, uredaja, opreme i drugih sredstava rada, kao i sigurI1()Stpri izvodenju radova
Clan S.

Postrojcnja,
urcdaii,
oprema i druga sredsiva z a rad u
objektima i prostorima ugrozenim eksplozivnim
i z apaljivim
smjesama gasova, pare i prasine, stetnim zruccnjima ili drugim
slicnim opasuostima.
kao i matcrijal, dijelovi i sklopovi za
niihovu izradu, podlijcz u, u skl adu S odrcdb ama ovc urcdbe i

--:.-;.

EN\.·'[,i~T

S .L U.' Z,B

Strana 310 - Broj 13

.

propisima doncscnim na osnovu ove uredbe, tehnickom nadzoru 1I proizvodnji, prornetu i upotrebi,
Clan 6.,tir~~boll'l
.
.
.
.
k ali
. od . b
Radl posuzanja potrebnog lllvoa v iteta prolZv a; ro e
i usluga propisuju se, II skladu S odredbama ove uredbe, norme
kvaliteta, tehnicki uslovi i zahtjevi za po.stiz3.I!je, provjeravanie
1 OClIVJll.1ekvaliteta, POStuPC1za obezbjedenje kvaliteta proizvoda robe i uslu aa i postupci i nacin atestiranja proizvoda..

R B i"H

'7. juni/lipa.nj 1993.

POlledjci

Clan 12.
. ... Prednzeca i .druga pravna Iica mogu, u skladu .5. ovom
r opstim aktom, donositi i primjenjivati interne. i
granskestandarde.·
.
.',
'..
.'
'.
..
'.
.
.. .Pod lll~enllm standardima ~raz~l1m.le.vaJu ~e staJldar~l
k~~e~~I~oSI odredeno preduzece I drugo pravno lice za svoje

pojedinil
standard
kvaliteta
bom.

.

~.

l·.;

Ponedjeljnik,

-'

...

...

I

...".

. :. ~;fod ,~raJlskun standardima podrazu!ruJevaJus~
standard!
··~.()Je:,d()Jiosepreduzecai druga pravna lica ila osnovu zakona
Pod norrnama kvaliteta, u sk:ladu S ov.om uredb()m!p~r,a-:,'
;;ril4(00,¢zbjeqivanjaiostvarivanja
nesmetanog fuukcionisanja
ZUmJ1Cvalu.sc karakteristike kvaht~t.a prolZvoda,. robei US~}1g!-r';~r~i'Iih.dj~latl)o·sti
kao. tel,UloloSld .i,ediI.1stvenih sistema od
koje su detll~lsalle propisamm svojstvima, sastojcnna, .1f?~~~:'lf
'£I~~~Il,Zll clJel\l. z.<:mIJu;kao l.staIldardl koje .doJlosepr~uz~~
nosurna 1 postupcuna. . [.
\
" .. ::~ .;r.~ng~
prav.n~ .Iica non.. 1~~1ll.u dru~e obhke povezrvai..1Ja. I
.
Clan 7..,
.;
s.(lt:adnJeorga1l1zovane ni\IllVall zernlje.
. . .. '
.•...
Pod awstirpnjem, u sk:ladll.s o:-:om uredborn, pod.raz~llnij~~,;-;.:GraIlski
~tall~ar9.Uilon;j~ biti 1Iskladu sa zakonoin Ibosanva se atesnranje proizvoda, oCJenJIV311JeI pnznavanje .sistema
skohe.rceoova~klm staIldarduna...
"_ _
kvaliteta proizvod.~ca, OdnOSI?Ois~o~l~ioe~, ?Cjejljivan)e:~~?:"
".;::
"'..
tl'
.
..,'
.. '.
sobnosti laboratorijn za obavljanje rspitivanja I osposobljavanje ..... " .".'
... _,' ',' . .- " all.~3.
,
.
.
kadrova za ocjenjivanje i provjeravanje sistema kvaiiietli.proii-·':.
'o':".:S~dardi'l
~rop~s,. utvrderii .o,:,om 1I.redbomdOl}OSe se,
vodaca, odnosno isporucilaca.
. '..
. ··;:·:· ....
c· )tl~~~Ju;. dopunjavaju illZaIDJenJlIJu .novnnstand~rdl!~~;. ad,"
Pod dek:laracijom 0 saobraznosti
roizv a, u sklad-U.:$.. ,; ~g~~~proplsl1~:U ~k:lad,u.sa progra~~ma s.t~ldard~a<;:IJ.~...
ovom UTe om, po razurrujeva se izjava proizvodaea, na
i'.~JJ~wJs~ohe~ce~ov.ackl
standardi iP!,OPISIpredvldeni ovom
stitu odgovornost, da SlI proizvodi koji nisu obuhvaceni sis~p~ur~Qm osim flr.o~I.Sa!Z~lana.u: .st..I. ~2. ov~ ur.~be; donose
. mom atestiranja saobrazni odredenim bosanskohercegovaekim
sella.os.oov~ 11~.ol'vmlg~)(hSJl)~1 1 vI§egodl~!1Jih. programa
standardima, tehnickim specifikacijarna i propisima donesenim
$ta.nd~r~lzaclJ~, koje utvrduje Mlll1Star~tvo .~nerg~u~e, udar:
na osnovu ove uredbe.
.,
Sty~Jll1dustnJ~'
- Zavod, za staIlda!dlZacIJlI,. illJentelJstvo.,
CIJll 8.patellte
Republike-Bosne iHercegovinetu
daliem tekstu: Za,

e.

.

. . . ..

I

. .'

odgovaru
primienu
be i da
odredeni

Ispin.
Provj.

.'"

II
tr

I

,I

I

Za speeificne potrebe oruz3.Ilih snaga RepublikedolloSe se
..'.'
.. . .
Clan 16.
..
..
st311dardi i dmgi propisi iz oblasti standardizacije U orufanim;,':;
.,S.tandardez!l icoj~Je propisana obavezna primJena ipropise
snagama.
. _ .,' .. '.; ..:7~4~~l)ena
-9~n()V1io"e utedbe duzna su da primjenjl1jupre~
Standardi i propisi doneseni na OSllOVllove tfredbe'~ll;'-YJ~<ti~il:fdfugapravlialica:'"
. ""
proiz~od~~ robu i lIsluge od posebnog ~nt~res,a za omzlU.1e sna~e:)~';.-~\':,;;:M.~.~·;;4:l?rOiZYod.
.nJI LprOl~etu~ preradi i doradi proizVOda i
moraJu blu u skla?u s potrebama OnlZ311illsnaga.
-, '. ";:"(?XQ~wj,~J\1:tlsluga;
.
.'.
.
.
.'.
'.
'. Za speeificne potrebe Ministarstva ~ll~utJra~njillposlOv~~a '.·,,'::}2)pri p~ojektovanjll, .gradenju,upotrebi;
odrZavanj.u'·J>?obJekte, opremu I sredstva za rad MUllstarstv'a' w1Utra~njih
pravkal11a; prepravkama , prestanku rada, odnosoo kon~tenJa
poslova, donosi se, u sk:ladll S odredbama oveuredbe, posebni'
objekqta,postr~ieJlja,
uredajll, opreme i drugil1sreqstava rada;
st311dard~.i propisi iz oblasti st3.I1dardizaetie u Ministarstyu, . 3)'pri p;ikovaI1jU. OZllataVaI1ju, obiljclavaIlju, de~arisan~
unutra~I~Jill posiova.
."
ju, .mkovanju,traI1Sportu;
prenosu, prevozu, Sk:ladl~tenju i
StaIldardi i propisi iz st. 2. i 3. ovog tlana treba.da budu~,~¢lI~lIDjti.proiivO!ia.
, .'
.
usaglaselli sa bosanskohercegovatkim
standardiina i propisima ·~t·, IZuZetqo od odredbe s'lava 1. ovog ~laI1a, preduzeee,i drugo
donesenim na osnovu ove uredbe.
,
,", R.ravn,o lice mo~e, u obavljaI1ju svoje djelaulOsti, odstlIpiti od
0::,;,'-

.i;

ovog cLi,.
firmepri .
Ako ;.
stava·l. oka oprern.
tata ispiti.
ganizacij ~i
o 13emu iz
karakterix
nja.
Predu,
promet llJ
inspekcijc
vanju proi.
clana.
Standa:
.deni medui
jenjuju se I

donesenih .
Na pro
osnovu ua:
svojine i ZI;
odnosno dr:
ju izvodenj
datu, primj
tim ugovon
hercegovac'
sima dOlleS(

>,:' ..'~-.

be, kop Je lIslovlJena tehmtkun Svo.Istvlm.a lllaC.)llOI.nk.
?rijteJ.. Y;.:~.i'.". .. i.Od.Jed
.....~.. ov.e...Jlf.¢b.e-I. propl.sa: d~lles.ell.ij~...na osnoy ~ O.,,:e
I o~r2aV3.IIJa prOlzvo~~ (u lla~.tavkl~ teksl,a:. tehm~ki *)~en~':;~~feQb~
~oJ~~se Od!lOSe~a gar:aIltlll h,st; servis, obez.bJ~ellJe
prolZvodl), moraJlI blu obezblJedem servIs 1 za odrzavanJe!
.. 'r~ervnihdl.lelova
1dmgil1prOlzvoda lob;,)vezno atesti.ralljene·
popravke, rezervni dijelovi za potrebe servisa i trzi~ta, pribor'·primjcnjuju
se nal robll carillskog porijek:laj proiivode amateri drugi proizvodi bez kojill se proizvod ne moze koristiti prema
ske s~ogradnje.
,upotrebljavane, popravljaIle i prepravljane
svojoj namjeni.
'.
.~
ptoizyode, kao illaproizvode
koji se pOjedinaCno uyoze:na
CI31111.
zahtjeVi za potrebe gfadana.
.
.' . ",

I

1. ovog (
ovom life,

r

t ,

obavezn.
pogledu I
proizvod.
. Pred,
proizvod:

yla< ...

Radi pouzdanosti rezyltata ispiti~anJ~, do~azivai1ja kvali~"'"
~~·p;iPreman.iil·g~)im;ljill
i v;~egOdi~n.iih programa~t3.Ildta pro~zvo~a I ?nZn,aVJlIJa rezulta.ta ispmvanja U prometu. r..
oP~.:~... ii[.~~a.C4J~iz stava.2,. o,:,og.~I~la, Zavo~ sa~a~uje sa .z.airiter.e~
I usluga S lllostran~tvol? propisuju se, U ~k:ladu S odr~b~i'<:~()~~IJ\l
preduzecima-i
drugim pravnim licima,' privrednim
ove uredbe, USI~VI kOJe u pogledu ~eI~w~k~ op~emlJenos.tt"<'.k.oriloramaoro-ilnhna·uprave
i strucnim organizacijama.
'
strucnih kadrova I drugih uslova moraju ispunjavau predu~¢Ca:::" ':.~.' ..' .: .. ' " e- .•. '.:
)<.'.
••
i dru$a. pravna lie~, odnosno druge strucne institucije .koJ~~."·.:~;"" .', ... ', . ....
.. '--'3.11.14. '.
.,
'. .., •
obavljaiu odgovarajucu djelatnost,
,~+",;- St~lda~dl"l proPISI utvrdeni ovom uredbom treba '<lase
CI. 1;.;~.a~iliv~jl!.
na Ptovj¢r~n~m. d?stignucima ~.rezultatima.nauke
i.
.
.
..
31 9,
.
. . '.' . :.·.:~t~W101ogIJe,na prakticnom IS)cUStvUU njihovojprimjeni
j nu·
Proizvodi za koje je ~o o~:e(jeno propisom d.one~en~mna",.< ocj~l}i rnogucih efekatanjihoveprimjene
u datim usloviina, a
osnovu ov~ l1~edbe rnoraju b~tl snabdjeveni propisanim ~I'r.a,:' '.nar~it()
s ob~jrmllnal:>ezbjedJlost·
pri upotr'ebiprq,izvqda,.
vama, telUl1C~llnuputstvom ill Upl~tstv?m za upo~ebUprOl,~y~:;~~~~'ok.o!iPe!.taCionaliio
koristenje prirodnih'dobara i enerda! propIS~1l1n ozn~arna, podacima I dek:laracij om I mOf!lJU':' :'g'ij¢,.OObrailli i bezbjednost zemlje.
;;.
biti na propisan nacin upakovani,
.
. .,.' .. ; ..
.:>/~~Vislioad·promjCila
koje nastaju u nauci 'i tduiologijivIie
isprave iz stava 1. ovog clana i tehnicko uputstvo.odnosno:
se 6Qgova(l,ljuce 'iZmjene' idopune, 'odnosno donose se ..novi
~lp~Jtst~oza upotrebu proizvoda moraju biti iSPi~.aJltndj~~icima
S~ ...dar•. ,di. 'i.propisi, }adi njihovog osavremenjivai .. l)a.'l.'.liSkl.
,a.~
I pisrmma naroda Republike, a oznake 1 podaci na proizvodu,
. dlvallJa ·s.a, um promjenama;
'.
.'
:.' '..~
.
odnos~1OI~a?ek:laraciji na originalnom pakovanju - na jedilom::
"'.:. ..:..
Cian, 15.
. , , :~.•',
'.
od iezika I pisama naroda Republike.
.'
'. ':.'" .'~'
.
." , .. ". ".
.'
. '.
"
, .'
.
.
".
.i, ,c0tiredbe
ove. uredbe 'Iproplsa donesenih na osnovu .o.ye,
. CIJlI 10.
.,,'
,:" ,,:ur,edbe,(}<iliose·sqi,naprojzyode
iz uvoza i [oitv
ejizete II
z~ t<?hnicki s.lozene iJ~dustrijsk~ pr.oiz,:ode .trajnije ~1J.?OU:9;;/~;';~*pp;~~ostrai1stv..n~adi,kpri~t~nJa u epu. leI; .... ,>; '.' ,

Pred,
svoje die
je uslov;

'Il
f

I

Ako Z;)
doneseni Sl.
proizvocinji.
se do donos
medtlllarodn
brioministai
Ministar:
siti tehnitke
gijama i nal
noloskog zn;
1Ioblastima ;

f

j~-

Odredbe
pravna liea Ot
vrsioce uslug

~

. LSA-

..--J

f.S/73

'. -1---'

('"'

.

,
:t·

~

1
I

Ponedjeljnik,

j
I

t

I
I
I

7. juni/lipanj 1993.

SL~J'ZBENI

pojedinih uslova i zahtjeva odredenih bosanskohercegovackim
standardirna cijapriinjena
je obavezna, odnosno: odnonni
kvaliteta, u slucajevima i pod uslovima odredenim ovom uredbom.'
.
.. Clan 17.
Preduzece i drugopravno
lice duzno je da pri obavljanju
svoje djelatnosti, u toku procesa rada, obezbjeduje ispunjavanje' uslova i zahtjeva odredenih 'standardima cija je primjena
obavezna i propisima donesenim na osnovu ove: uredbe u
pogledu karakteristika kvaliteta iobavljanja kontrole kvaliteta
proizvoda roba i usluga.
,
,
Clan 18.
.
I
.: :Prectuzece i'dIi.;go pravnolice d.UZllOje ~,a prije stav!jallja
proizvoda u promet na tlomacem trZl~UIprovjeri da it proizvod
odgo{!dfa'usiovima i Iilil1gevima odredenim standardima cijaje
primjena obavezna i propisima donesenim na osnovu ove uredbe i da U\. provjeru izvrsi pod uslovima i na nacin koji su
odredeui tim standardima, odnosno propisima.
Ispitivanjeprozvoda
radi provjeravanja u skladu sa stavom
L ovog clana vrsi proizvodac i druga pravna liea uskladu sa
ovom uredbom,.
.
. Provjeravanje uvezenih proizvodau
skladu sa'stavom 1.
ovog 'clana duznost je uvoznika, odnosno zastupnika strane
firmepri prodaji robe sa konsignacionog skladista. I
Aka' se ispitivanje proizvoda radi provjeravanja u smislu
stavaI. ovog clana fie moze izvrsiti u Republici zbog nedostatka oprerne za ispitivanje ili drugih uslova za pouzdanost rezultata ispitivanja:, ispitivanje proizvoda moze izvrsii] strana organizacija koja obavlja odgovarajucu djelatnost u inbstr31.1stvu,
o oemu izdaje izvjestaj 0 ispitivanju, sa podacima 0 ispitanim
karakteristikama,
metodama ispitivanja i rezultatima ispitiva~L.

,;.

Preduzece i dmgo pravno lice koji proizvod .stavljaju u
promet na domacem triiSUI duzni su da nadleznom org311U
inspekcije, na njegov zahtjev, stave na uvid izvjestaj 0 ispitivanju proizvoda radi provjeravanja u skladu sa stavorn I. ovog
clana.
I
Cl31ll9.
,
Standardi i drugi tehnicki uslovi, zahtjevi i postupci odre. deni medunarodnim ugovorom koji obavezuje Republiku prim-.
jenjuju se u skladu s odredbama tog ugovora, OOn05110propisa
donesenih za njegovo izvrsavanje,
I
Na proizvode koji se proizvode.i usluge koje se vrse na
osnovu ugovora a pribavljanju i ustupanju prava industrijske
svojine i znanja i iskustva (K~OW-HOW) izmedupreduzeca,
odnosno drugih pravnih liea i stranih licaili ugovora 0 uStuP311ju izvodenja investicionih radova u RepubJici stranom izvodacu, primjenjuju se medunarodnii
strani standardi odredeni
tim ugovorom, pod uslovorn da nisu u suprotnosti sa bOS311Skohercegovackim standardima cijaje ,I?rimjena obavezna i propisima donesenimna osnovu ove uredbe.
'

20.. ..

. ...

.
.
Clan
Ako za odredene proizvode, robu, odnosno usluge nisu
doneseni standardi ili propisi predvideni ovom uredbom, u
proizvodnji proizvoda, izvodenjuradova i vrsenju usluga mogu
se do donosenja till standarda,. odnosno propisa primjenjivati
medunarodni i strani standardi 6juj~ prirnjenurjesenjem
odobrio minis tar energetike, rudarstva iindustrije.
'

1\

.

i

I

1

i
,I

Broj 13 - Strana 311

LISTRBiH

:;:

11- ST ANDARDI
1. Bosanskoherccgovackl

11

standardi

Clan 23.
Bosanskohercegovacki
standardi su standardi koje donosi
minis tar energetike, rudarstva i industrije ciji su uslovi i nacin
primjene odredeni propisima donesenirn na osnovu ove uredbe.
Propisom 0 bosanskohercegovackom
standardu moze se
odrediti daje primjena bosanskohercegovackog
standarda obavezna u cjelini ili djelimicno.
Obavezna primjena bosanskohercegovackog
standarda
maze se, u skladu sa stavom 2. ovog Ci311a, propisati radi
tipizacije i unifikacije dijelova i sk!opova tehnicki slozenih
proizvoda, tehnicke i konstrukeione sigurnosti, bezbjednosti
pri upotrebi proizvoda; -zastite okoiine, obezbjedenja kvaliteta
i zadovoljavanja potrebaodbrane
i bezbjednosti zemlje.
Bosanskohercegovacki
standard za koji nije propisano obavezno primjenjivanje obavezan je za proizvodaca proizvoda i
ucesnike u prometu robe i obavljanju usluga, ako na nacin
uobicajen u prometu deklarisu da je njihov proizvod proizveden, odnosno usluga izvrseua po tom standardu .
Cl31124.

I'
i

I

Bosanskohercegovackim
standardima utvrduju se narocito:
·1) namjena, svojstva, karakteristike i kvalitet proizvoda,
robe i usluga;
2) zahtjevi u pogledu tipizaeije i unifikacije dijelova i
sk!opova tehnicki slozenih proizvoda;
·3) tehnicko-tehnoloski
i drugi sa njima povezani uslovi,
z ahtjevi i postupei za proizvodnju proizvoda, izvodenje radova
i obavljanje usluga;
4) radni postupci, procesi i metode, ukljucujuci metode i
postupke obezbjedenja, kontrole i ocuvanja kvaliteta proizvo-.
da, robe i usluga;
5) jednoobrazni termini, definicije, simboli, znakovi, oznake, kodovi, sifre, boje, velicine i jediniee, koji se koriste u
proizvodnji proizvoda, izvodenju radova i vrsenju usluga,
odnosno u vezi s proizvodnjom proizvoda, izvodenjem radova
i obavljanjern usluga, k;;o i u sistemima za prunanje, obradu,
prenosenje i saopstavanje lllformaeija.·
Bosanskohercegovackim
standardima mogu se utvrdivati i
drugi tehnicki elementi koji se odnose nil rukovanje odredenim
proizvodima, prenos, prevoz i transport, skladistenje, cuvanje
i.upotrebu, ambalazu, pakovanje, nanosenje, odnosno postavljanje oznaka, znakova i obiljezja, deklarisanje, obradu, doradu i preradu i opremanje proizvoda za prodaju.
· Bosanskohercegovacki
standardi mogu sadrzavati napomene 'ipriloge informativnog karaktera, u kojima se daju bliza
objasnjenja'pojedinih
odredbi standarda.
Ako propisima 0 bosanskohercegovackim
standardirna nije
drukcije odredeno, oni se ne primjenjuju:
1) na proizvode za licnu upotrebu pojedinca kojije narucio
njihovu izradu;
· 2) na umjetnicka djela, proizvode domace radinosti, primijenjeneumjetnosti
i umjetnickih zanata, kao i na proizvode za
licnu upotrebu koji se stavljaju u promet kao unikati;

Cl31125.
Prijedlog za donosenje bosanskohercegovackog
standarda
mogu podnijeti zainteresovana preduzeca i druga pravna Iiea,
Clan 21.
druge organizaeije i zajednice, privredne komore, drustvene
Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije maze donoorganizacije i organi uprave..
siti tehnicke preporuke koje sadrzepodatke
0 novim telU1010Predlagac je duzan da uz prijedlog za donosenje bosanskogijama i nacinu njihove primjene, radi brzeg prenosenja tehhercegovackog standarda dostavi z avodu obrazlozenje i podatnoloskog znanja i usmjeravanja na konstenjenovih
tehnologija
ke na osnovu kojih se moze ocijeniti osnovanost prijedloga, a
u oblastima sa inteuzivnim tehnoloskim razvojem.
po prihvatanju prijedloga duzan je da dostavi prednacrt odgoClan 22.
varajuceg standarda.
Cl3112Q.
Odredbe ove uredbe koje se odnose na preduzeca i drug a
pravna Iica odnose se.i na druge proizvodace, izvodace radova,
· , Radi izrade naerta i prljedloga bosanskohercegovackog
vrsioce usluga i ucesnike u prornetu robe i usluga.
. standarda, II Zavadil se fonniraju ko¥sije za standarde, a radi

'I
,~

;

~I

fi!

i~i

I
i
oi

'I!

I

.:.'

·;1

'I
~I
II.

.

"
J:.

ii

«

Ii

,
i

.~;

1,
11

~l

'[
'I'
\~l
I

.!r

:~
'f

'r
.~
I

!';

ii':1
i

!,

I'I'·
i
I

r

,...--

I
. Strana 312 - Broj 13

SLUZBENI

koordinacije strucnog rada till komisija - koordinaeione komisije z a odgovar ajucu oblast standardizacije, odnosno atestiranja.
Komisije iz stava I. ovog clana strucna su radna tijela
Zavoda cije clanove imenuje minis tar energetike, rudarstva i
industrije iz reda strucnjaka koje predlazu strucne profesiona1ne organizacije, zainteresovana preduzeca i dmga pravna liea,
ustanove i organi, odnosno iz reda istaknutih strucnjaka iz
odgovarajucih oblasti, odnosno grane proizvodnje i usluznih
djelatnosti.
Komisije za standarde utvrduju naerte bosanskohercegovackihstandarda,
razmatraju misljenja, primjedbe i prijedloge
u vezi s tim nacrtima i utvrduju prijedloge bosanskohercegovackih standarda.
Koordinacione komisije staraju se 0 strucnom uskladivanju
planiranja i rada.komisije za standarde i uskladivanju rada till
komisija sa radom radnih tijela strucnih medunarodnih organizaeija za standardizaeiju i daju misljeuje u vezi s uskladivanjem
bosanskohercegovackih
standard a s medunarodnim standardima.
Komisije iz stava 1. ovog clana mogu ministru energetike,
rudarstva i industrije davati strucna misljenja i prijedloge radi
unapredivanja standardizacije, ukljucujuci i prijedloge tehnickih preporuka predvidenih ovom uredbom.
Komisije iz stava 1. ovog clana sastoje se, od 7 do 15
clanova, sa mandatom od cetiri godine, uz mogucnost ponovnog izbora i imenovanja.
Sjedniee komisija iz stava 1. ovog clana su javne.
Clan 27.
Nacrt bosanskohercegovackog
standarda razmatra se na
nacin propisan Uputstvom iz clana 24. ove uredbe koji svim
zainteresovanim subjektima omogucava da 0 njemu daju svoje
misljenje, primjedbe i prijedloge.
'
Rok za razmatranje nacrta bosanskohercegovackog
standarda i za davanje misljenja,' primjedbi i prijedloga je 30 dana
od dana objave informacije 0 davanju nacrta bosanskohercegovaikog sta.ndarda na diskusiju.

LIST

RBiH

Ponedjeljnik, ;;. juni/lipanj

2)za clemente koji nisu utvrdeni bosanskohercegovackim
standardorn cija je primjena obavezna.
Internirn,
odnosno granskim standardom mogu se utvrditi
zahtjevi stroziji od z ahtjeva koji su utvrdeni bosanskohercegovackim standardom cija je primiena obavezna ili propisom
donesenim na osnovu ove uredbe, da bi se postigao visi nivo
kva1iteta proizvoda od propisanog.
Radi tipizacije, internim, odnosno granskim standardom
moze se urvrditi uzi izbor dijelova i sklopova proizvoda utvrdenih bosanskohercegovackim
standardorn cija je primjena
obavezna, ili propisom donesenim na osnovu ove uredbe.
Proizvodi proizvedeni po illtern om, odnosno granskom
standardu moraju biti oznaceni oznakom odgovarajuceg standarda i moraju ispunjavati uslove i zahtjeve koji su utvrdeni tim
standardom.
Interni i granski standardi .ne smiju se donositi i primjenjivati radi stvaranja prepreka u prometu robe i usluga.
.
.
Clan 31.
radi obezbjedivanja i ostvarivanja nesmetanog funkcionisanja odredenih
djelatnosti kao tehnoloski jedinstvenih sistema od interesa za
cijelu zemlju utvrduju svoje programe standardizaeije i donose
i primjenjuju granske standarde, kojima:
1) definisu tipove objekata, postrojenja, uredaja, opreme i
drugih sredstava rada koje koriste u obavljanju svoje djelatnosti;
2) ureduju nacin organizovanja i obavljanja stalne i povremene kontrole, odnosno pregleda svojih kapaciteta i odrzavanje tih kapaciteta;
3) odreduju jednoobrazne
radne postupke u obavljanju
svoje djelauiosri i urvrduju obrasce kojirna ce se sluziti u
obavljanju till djelatnosti;
4) odreduju tchnicke uslove, zahtjeve i postupke pri .upotrebi i odrzavanju objekata, uredaja, postrojenja, opreme i
drugih sredstava rada kojima se sluze u obavljanju svoje djeIatnosti , odnosno koji sluze koristenju njihovih usluga, s gIedista svoje djelatnosti, specificnih zahtjeva za obavlja.nje te
djelatnosti i zahtjeva za zastitu okoline.
Preduzeca i druga pravna lica iz stava 1. ovog clana koja
radi ostvarivanja tehnoloskog jedinstva, odreduju tipove objekata, postrojenja, nredaja, opreme i drugih sredstava rada
mogu utvrdivati podobnost odredenih proizvoda za opremanje
svojih kapaeiteta i 0 tome - izdavati odgovarajucu potvrdu.
Preduzeca i druga pravna liea iz stava 1. ovog clana ostvaruju saradnju sa medunarodnim strucnim organizacijama za
standardizaciju u skladu s ovom uredbom, a sa drugim medunarodnim organizaeijama - u skladu sa zakonom.

III - PROPISI 0 TEHNICKOJ I KONSTRUKCIONOJ
SIGURNOSTI I 0 KVALITETU PROIZVODA, ROBE I
USLUGA

2. Intcrni i granski standardi

1. Propisi

Clan 30.
Preduzeca i druga pravna lica mogu donositi interne i
granske standarde:
.
1) za proizvode, radove i usluge za koje nisu doneseni
bosanskohercegovacki
standardi cija je primjena obavezna,
odnosno za koju nisu doneseni propisi predvideni ovom ured-

Clan 33.
Propisima 0 tehnickim normativima odreduju se tehnicki
normativi, ukljucujuci Bonne kva1iteta materijala, konstrukcije
i izrade proizvoda i norrne kva1iteta robe i usluga, kao i
postupaka obezbjedenja kva1iteta proizvoda, robe i usluga od
kojih zavisi tehnicka i konstrukciona sigurnost, i to:
1) za izradu .tehnicke dokumentacije;

Pll

I

I
I
I

t,

I

I
'i

normativima

iCI

po

rc.
tr.:

dr.

kn
ur.
do
dr

prva
m.
Ol!

d(
sr.
sr.

pr
p

Oc

2

11(

kc

.ic

0'·
<,"

·1

I
t

.

de
[(1

is:
fu

sic
bJ:

is!
0;

Radi nesmetanog funkcionisanja jedinstvenog sistema informisanja 0 standardizaciji u Republici i izvrsavanju medunarodnih obaveza Republike u pogledu informisanja u oblasti
standardizacije, preduzeca i drug a praV!la liea iz clana 31. ove
uredbe duzna su da Zavodu uredno i pravovremeuo dostavljaju
podatke 0 svojim prograinima sta.ndardizaeije i 0 njihovorn
izvrsavanju.
.

tehnlckim

ko

i

Clan 32.

0

r a.

I

Preduzeca i druga pravna lica organizovana

Clan 28.
Propisio bosanskohercegovackim
standardima objavljuju
se u "Sluzbenom !istu RBiH", a bosanskohercegovacki
standardi uposebnorn glasilu Zavoda.
Izmjene, dopune i ispravke bosanskohercegovackih
standarda objavljuju se kao dodatak u glasilu Zavoda.
Cijenu glasila odreduje ministar energetike, rudarstva i
industriju u sagIasnosti sa ministrom finansija.
.
Zabranjeno
je prestampavanje
bosanskohercegovackih
standarda i propisa koji se objavljuju u posebnom glasilu
Zavoda.
Clan 29.
Uputstvima ministra energetike, rudarstva i industrije ureduju se: nacin rada radnih tijela Zavoda; nacin oznacavanja
bosanskohercegovackih
standarda i nihove usaglasenosti sa
medunarodnim
standardima; nacin rada pri izradi nacrta i
prijedloga bosanskohercegovackih
standarda i propisa predvidenih ovom uredbom; nacin rada pri provodenju sistema
atestiranja, odnosno tehnickog nadzora; nacin rada pri programiranju, planiranju i automatskoj obradi podataka u oblasti
standardizacije;
nacin rada pri obavljanju drugih poslova i
zadataka iz djelokmga Zavoda.
.

bo~;

i

1993.

or
je
vr

m.
ek

SL
pr

!

od
cij

I

!

sp
di.
lie

pr-

~

. LSA-

{s/;.!,

,-i

<""'

to
~
,.
~

\

I'
.1

Ponedjeljnik,

I
I.

7. juni/lipanj

SLulBENI

1993.

2) za izgradnju objekata, proizvodnju proizvoda iizvodenje
radova, odnosno obavljanje usluga;
3) za pustanje urad, probni rad, redovni pogon, odnosno
koristenje, odrzavanje, popravke, prepravke ili promjenu namjene, prekide i prestanak rada ili koristenja odredenih objekata,
postrojenja, uredaja, opreme i drugih sredstava rada;
.
4) z a rukovanje, prenos, prevoz , odnosno transport odredenih proizvoda, skladistenje i cuvanje proizvoda, kao i za
trajno odlaganje i skladistenje potencijalno opasnih materijala.
Propisima iz stava 1. ovog clana moze se odrediti:
I) da se odredeni objekti, postrojenja, uredaji, oprerna i
druga sredstva rada mogu izgradivati, odnosno proizvoditi i
koristiti sarno na osnovu tehnicke dokumentacije za koju je
utvrdeno cia zadovoljava propisane uslove (odobrena tehnicka
dokumentacija) ;
2) da odredeni objekti, postrojenja,
uredaji, oprerna ili
druga sredstva rada moraju biti u toku izgradnje, OOn05no
proizvodnje, prometa i koristenja snabdjeveni odredenim ispravama;
3) da tipovi odredenih objekata, postrojenja, uredaja, opreme i drugih sredstava rada moraju biti prethodno ispitani i
odobreni za upotrebu;
4) sadrZaj i nacin vodenja, dopunjavanja i cuvanja tehnicke
dokumentacije za objekte.postrojenja,
uredaje, opremu i druga
sredstva rada koja su u upotrebi;
5) da odredeni objekti, postrojenja, uredaji, oprerna i druga
sredstva rada pri predaji korisniku moraju biti snabdjeveni
propisanom tehnickom dokumentacijom, uputstvima i garancijama i da za njih u telinoloskorn vijeku njihovog koristenja
moraju biti obezbijedeni rezervni dijelovi, alat, pribor.xtrucno
odrZavanje i popravke,
.
2. Propisi

0

kvalitetu

proizvoda,

robe i usluga

Clan 34.
Propisima 0 kvalitetu proizvoda, robe i usluga odreduju se
norme kvaliteta, postupei i metode obezbjedenja, ispitivanja i
kontrole kvaliteta, kao i uslovi i zahtjevi za postizanje i ocuvanje propisanog nivoa.kvaliteta pojedinih proizvoda, robe i usluga.
.
Propisima iz stava 1. ovog clana moze se odrediti i nacin
deklarisanja, oznacavanja, odnosno obiljezavanja proizvoda,
robe i usluga, postupak sa proizvodima ciji je rok upotrebe
istekao, kao i uslovi i zahtievi u pogledu namjene, trajnosti,
funkcionalnosti i bezbjednosti pri upotrebi proizvoda.
Propisima iz st. 1. i 2. ovog clana, kojima se ureduje kvalitet
sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog isumskog bilja,
blize se ureduju i uslovi koje moraju ispunjavati laboratorije,
ispitne staniee i druge strucne institucije koje izdaju certifikate
o kvalitetu sjemena i sadnog materijala, a narocito u pogledu
opreme, kadrova, organii:acije rada, dokumentacije i evidencije.
. Propisi 0 kvalitetu sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog i sumskog bilja ne primjenjuju se na sjeme i sadni
materijal koji je namijenjen za potrebe naucnoistrazivackih
eksperimenata, op1emenjivanje biljaka i banke biljnih gena.

. (
!

!

Clan 35.
Ako za odredene proizvode, robe i usluge nisu doneseni
standardi cija je primjena obavezna ili propisi 0 kvalitetu,
propisom 0 obaveznoj proizvodackoj
specifikaciji mogu se
odrediti:
1) proizvodi za koje je donosenje proizvodacke specifikacije obavezno;
2) elernenti i podaci koje ta specifikacija mora sadrzavati;
3) nacin vodenja evideneije 0 donesenim proizvodackim
specifikacijama u preduzecu i drug om pravnom lieu.
Proizvodacka specifikacija iz stava I. ovog clana je sastavni
dio proizvodne dokumentacije preduzeca i drugog pravnog
liea, koje je duzno da tu specifikaciju donese prije pocetka
proizvodnje proizvoda na koji se ta specifikacija odnosi, odno-

LIST

RBiH

I:
.•

Broj 13 - Strana 313

Ii

sno prije pocetka izvodenja radova ili obavljanja usluga prerna
takvoj specifikaciji.
N a zahtjev nadleznog organa inspekcije, preduzece i drugo
pravno lice duzno je da tom organu stavi na uvid proizvodacku
specifikaciju iz stava 1. ovog clana.

I~

'i

~

.~ ,

IV - ODSTUPANJE 00 BOSANSKOHERCEGOVACKIH
ST ANOAROA I NORMI KV ALITETA
Clan 36.
Preduzecc i drugo pravno lice moze, II proizvodnji proizvoda za izvoz , kao i pri izvodenju radova i obavljanju usluga
za stranog narucioca, odstupiti od bosanskohercegova ~.kill
standarda cija je primjena obavezna i od propisanih normi:
kvaliteta , u .skladu s ugovororn sa stranim kupcem, odnosno
naruciocem.
Preduzece i drugo pravno lice moze u proizvodnji proizvoda i prometu robe, osim u proizvodnji sjernena i sadnog materijala poljoprivrednog i sumskog bilja, pri izvodenju radova i
obavljanju usluga odstupiti od bosanskohercegovackog
standarda cija je primjena obavezna i propisanih nonni kvaliteta
proizvoda i usluga nakon prethodno pribavljenog odobrenja
Ministarstva energetike, rudarstva i industrije.
Clan 37.
. Odobrenje za odstupanje od bosanskohercegovakih
standarda i nonni kvaliteta u skladu sa clanom 36. stay 2. ove uredbe
daje se na obrazlozeni zahtjev proizvodaca, izvodaca radova,
odnosno vrsioca usluga, za odredenu kolicinu proizvoda, za
odredeni period proizvodnje ili za izvodenje odredenih radova,
Ako su u pitanju proizvodi ili radovi na objektima, postrojenjima, uredajima, opremi ili drugim sredstvima rada od posebnog interesa za odbranu, Ministarstvo energetike, rudarstva
i industrije jeduzno da II vezi sa zahtjevom iz stava 1. ovog
clana pribavi misljenje Ministarstva odbrane.
Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije nece izdati
odobrenje za odstupanje od bosanskoherccgovackih
standarda
i nonni kvaliteta ako se takvim odstupanjem ugrozava zivot i
zdravlje ljudi i okoline i1iinteresi odbrane i bezbjednost zemlje,
Na proizvodima koji odstupaju od bosanskohercegovackih
.standarda i normi kvaliteta mora biti oznacen broj i datum
odobrenja na osnovu koga je odstupljeno od till standarda i
nonni kvaliteta.
Clan 38.
Od bosanskohercegovazkih
standarda cijaje primjena obavezna i od propisanili Hanni kvaliteta moze se odstupiti II
proizvodnji ili uvozu ·proizvoda, pri izvodenju radova i obavljanju usluga za potrebe oruzanih snaga Republike, odnosno
zapotrebe organa i sluzbi unutrasnjih poslova, pod uslovima i.
na nacin koji odredi ministar odbrane, odnosnoministar
unutrasnjih poslova.
V - MlERE ZA OBEZBlEOENJE
TEHNICKE I KONSTRUKCIONE
PROIZVooA
I USLUGA

KVALITETA I
SIGURNOSTI

~)I

r

~,
,

.i
ii
I

I

f:
•~

r

"I';

1 '
,I

II;
i!

.i,

i'~
1

J
i

:i
'i

.,

·'1

;}

;1
;(:

:~

:1

1. Atestiranje
Clan 39.
Pod atestiranjem proizvoda, u skladu s ovom uredbom,
podrazumijeva se:
1) postupak potvrdivanja saobraznosti proizvoda odredenim standardima, propisima ili tehnickim specifikacijarna, atestom 0 saobraznosti i znakom saobraznosti;
2) postupak potvrdivanja saobraznosti proizvoda zahtjevima koji proizlaze iz medunarodnih ugovora koji obavezuju
Republiku ispravama i znacima predvidenim tim medunarodnim ugovorima.
.Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, proizvodac moze
da izda deklaraciju 0 saobraznosti proizvoda koji nisu obuhvaceni sistemom atestirania odredenim bosanskohercegovackim standardima, tehnickim specifikacijama i propisima donesenim na OSllOVUove uredbe ako obezbijedi dokaz da provodi

I

'j
r

.1
,",':'
·lfto.

,'";tranJ 314 - Broj 13

S L U

ZB

E'~ I LIS

T R~

.'

mjere zu obezbjcdcnje kvaliteta koje se prerna bosanskohercestandardirna odnose na taj proizvod.
,i ....
Clan 40.
.'

govackim

·1 "

iH

Ponedjeljnik,

7, juni/lipanj

.

1993,

stan~af~i koji se primjenjuju pri atestiranju tih proizvoda,kao
.i specir;iCqi.uslovi za obavezno atestiranje odredeuih proizvoda,
i .
Clan 45.

. Atest 0 saobraznosti je isprava kojom se, 11a osnovu izv.: "D()Ina~i proizvodi atesnraiu se na zahtjev prQizvodaCa,a
jesl*
ispil.ivanju pr?izv~da potvrduje ~a je proizvod,: na
oroizvOdi' .iz~yoza -J~a zal~yevuvozllika,
odllosno.zils!UPI~ika
proplSaJlI nacin ispitan I da IspUllJava zahtjev odredene odgosttaJldhme
~I stranog proizvodaca.
..
. . . ..
varajucim, standardima , p~opisima ili tehni~.kim speci,fIkacija- i',:PioizvOdaC;~UYOZnik'
odnosno zastupnik strane firme, dum~, odnosno medunarodnim ugovorom kOJI obav.ezuje Repu- . z#,fJe4.a pribav,. ate.s.t 0 saobraznosti zaproizvode ..koji podlibliku.
, ,.
. .
.' .. ' '.
.' .. j~~Pb.~v~noin··atestiranju
prema odredbama ove uredbe.
"
Atest 0 saobraznosti izdaje Zavod III orgamzacija kOJu.~n,>.:.·,:~< ,J ':
.' Clan 46..
'.
.....

0:

ovl~~~"dta' 0 i . iv . I
.
a sastavni jedio. at~iao::~/;::;:\~~:a ipr9'~v9.d~i~ za ko)e j~ izdat al~~l o.saobraznos,~.~~
sao raznosti. Atest 0 saobraznosti i izvjestaj 0 ispitivanjuprolz... ~mpu ~~.O~,~vlj~u.ll1kllkye l~mJ~lle rnaterijala I kQ~trukelje ill
voda izdaju se na obraseima koje izdaje Zavod..
:'
:.
~~g~ 1f1~Jene ~ojemog,u uucau na promjenu SVOjStv~,karak,
. prolZYO
izvodiI oznac;avajU
x"
.,
'.
t"n~tik~
Atestirani
se znacllna
sac.bra
razuosu
r··,,,: ill kvaliteta
.v-, .. ' proizvoda.
..
.
.
.' . . ..•.." .
(atestni zuak, homologaciona
oznaka, ekoloski znak,zil:ikl
,~prOlzv~
nil, kome S1.1 nakon izdavanja atesta 0 saobrazbezbjednosti, energetski znak, znak 0 etektromagnetskojkom-.
~~tt) 121vr,~e~e,.
~In,ene 1I skladu sa sta~O!~ .1,. ovog ~Iana, ue
patibilnosti i dr.), kojirna .se.n~ proizvodu OZ!laCaV;tq~Je;
.' m9zq,se~prI~~utaJatesto
saob.raznosu mti se prOlZvOd~~e
proizvod na prOplS3111nacin ispitan 1 da ispunjava ;zah~~ve:O~~la~atatl
znakom saObr~!lostL
,.
. .
odredene odgovarajuCim standardima, propisima ili t~hI1i~kim,.
,', t ;',
.. Clan 47 ~ .
. ,.'
specifikacijamav.odnosno
medunarodnim ugovorima ko.ii'~~:
.·:;jN{wo,ne IlloZe da atestira p~i~~ode koje samproizvodi ili

t:

vez~i~I:~~~l~~~~bU

,.J,etike,

znaka.saobraznosti

ureduje ministar ener-

rudar.stva 111ld.ustr~!e.
. ..
: "'(
.
Odobrenje za .konstenJe Zll.aka saobraznosu izdaje Zavod.
II! orgarnzacija koju ona ovlasti.

. ':U'<1L~

"

POll

'.

..,'"

. : :CI31148. ....

.••. ,' ,

. ":

"...;.\te$tiranje proizvoda, u skladu S ovom uredbom,obavljil
Zay~ ~r.orgCUl.iz,'
aC.ija.k?.iU?nov~asti.
. .; .
. '. ',"; ,'.

ale,
org
pro
v oc:

od!'
ulv'
r3Il
alk

me:
rjcs
org
pro

izv
II

ele
2.
6.
Z:I

' ~:avod moze.za atesnranje proizvoda ovlastiti orgamzacjju:

..
. . ClCU141..
,.
• ... ,'....
l~koja ima svojstvo pravnog liea;
."
Proizvodi se atestirajupod uslovl1n~ i na nacin proP~,:lllltP': .
,?)l.koja ispunjava propisane uslove u pogledu kadrova i
oyom ured~om, bosanskohercegovackim
stculdardl!na III teh-;
njihov'e strucne osposobljenosti i tehnicke opremljenosti prema
nickim specifikacijarna I uputstvuna muustra energetike, rudar-:
bosanskoherceaovackim
standardima.
.
stva i illdt~strije ili praY~ima medtUl~rodl~ih si~tema. ~testir~nJa~·
.. Rj~~dlJe kojiIn.se od~ede;la organizacija ovlascuje u skladu
1standardima kOJ! se pnllljenJll.lY u am sl.ste!~lIn~, ill me~.unasa staY~m·2. ovog clana donosi direktor Zavoda.
....
rodnim ugov.or,o!n kOJ~~bayezuJe Republiku 1~tll.na za lljeg~
:,:: ,}.ja ()snoYu rje~enja izstava3. ovog clana, organizacijastice
vo J)rovodenJe II! pro~ls1ma 0 o~aveznom atestiranju O<iredf:ll\\\ '/~3?iN ·Qvl~~tella organizacija za atestiranje proizvoda" 0',
.
proizvoda, odnosno ofllpa proizvoda.
. . '., '., . 'i"",,:~ Ij",,;.· n-'S
••


odred
iI
. oda il'
od
.
" ,.;':
'f-~' '.:·.~V:vu'll\v£e za ISPltlV311Je re en 1 proizvo
1 za
re,-'
.
. ClCU1.~:,
.
.
.'..
.':+~\!1~~)i~tCt~'pitiyanja
.pr?izvod~ z~ koje ~a!Il iz~aj~ atest·o
. Obaveznom atesuranju podlijezu proizvodi, odnosno g~.
,,(.saOJ)I:~s\'l, 1 ;l'a obavljanje tehniekihi administrativnih poslo- .
proizvoda za koje je atestiranje odredeno medunarodriirnugo-":
:va.uv~ih tiinispitivanjiinll ovlastitilaboratorije,
ispitne stanice.i
vorima koji obavezuju Republiku.
'.",:
,..:,:. i 4fugei siru'ene:.~titucije
koje nemaiu svojstvo pravnog lica.
Obaveznom atestiranju podlijezu i proizvodi, odnosnogrnc:
~O;isPu1l1avlllju:()sta1e uslove iz elana 56. ove uredbe.v.....',
peproizvoda
za koje je to odredeno propisima donesenimna
. ",';.Akq .#tes'Uranje' proizvoda obavlja Zavod, Ispitivanjau-:
OSIlOVUove uredbe:..

...
. o~.VilJipo:s~p~.~.atesti~anja 1?.ogtt~e obavlja~ kodprQiz~.oda¢a!.
Obavezno atesnranje proizvoda moze se proplsau radi: . . .pncemunAdzor,nad
umispmvanjnna
obavlJll ovlasteni strueni .
1) zastitne okoline;
.·.c.;
',:;
.. r~t).ik pi s(fll~na.~olliisija
Zavoda.
"':,.:','
'.,'
2) zastit~ ZivQta i zdravlja Ijudi, odnosno bezb.iedno,stip~··
:;":~;i
'~Ian
49.·'
., ""... " '.: .'
upotrebi prOlzv?da;
, .';.
',;
.;' ~:<:;,.;..,:,~;%a~04 oo.atlja'lladzofll;idovla~teriiIri
org311izacijam:dz "
3) otklanjanja tehnickih prepreka u medunarodllo~n, prom~·'.';~ran~:48
-.~vs.u~dbellpogledll
trajnog lspunjavanja propisanih
tu robe I u~luga;
.
,'_: t:\·.j~sl?yaJa,dl'~vlj~ljeposlova'z,ak~>je,stl
te organizaCij<;ovl~te~,·
4) zastite potrosaca;
.'. ·':n~·l'daJt:Iln'l\Pu\stva
zaobavljanje till poslova,
.. '. '•....
5) odbrane, civilne z astite i bezbjednosti zemlje:
..
·O':t~'!.¢ll~lo.··.r*aJ1.,
iZaei.~.'
a zlra.te.S~i~aJlj~proizvoda duZ.·,
n.~.Je.. a
ClCUl43.
Obezbl~t
tajllosJ podataka 0 atesnrarum, .odnosnoispnanim
'

pr,
be

. B~Sculskohereegova~kim st311dar?ima za sisteme ate~tir~nprQaY ! ima::;~ \",
"~150
"
"":,
ja kO]1 se odnose na odredene proizvode (seme atestiranja)
! ;.
'"
"
an .: ".
. . .
.•.
'. '; .
utvrduju se narocito:
. . . .:,;,.9.\'I:a~tenaor~cu,t~;aplJ~,IZClal1a ~8:, oveuredbe}$ajeda,
.. I) proizvodi; odnosno .g~pe proizvoda k6ji ~e atestiraju ,j;,: ", ~a.v~~8mo~yt~
~~metan.()' obavlJanJe na4zoralZ tlan:~ 49.,
lljillOVa SVOjstv~1kar~ten.sti!ce za kOJ~ se u OkVffil odgo\lara~.~.!:,;:~~ ~e:
" ,. ,;
Juce se~ne a~eSar~l]a ~splll~~eI po~r.dIlJ,e .saobr.a~ost;.
i; . '..<.::=:;
J~~~v~d 1l?;ottav1.J3J1Ju.~adzo~1l1z~Iana 49 .. ove ur~be:.
2) apovi at~s~~CUlja.kO]1se pnmJellJuJu U sistemu;'./
-('i;'c: .•.•... I~~v.ta~te~~;Of~.anLZaClja ne 1Sl?u~Javaneke od~prop~a-,
3) metode IsplUvculJa;
.'
.":. ,!':":'~, ")l,~.a,z~ob~vijanJe.po~lov~
~a kOJeJeovliiStena! rJclenje~ .
..
...
k" ob'" .:. :'Otvrthu nedostatke lodredlu
rok U kQmese tinedostacl:
I . k'oJe tre.b a d'a ISptlllJa~aJu
.. 4) ~lS?~l
organlzae~je ,oJe
a-. .,..
; tkl ·ti·$·'·
0
"'1'
.
.ti,'
'.
'
vlJaJIl ISpltlvanJe proLZvoda u Okvlru ~eme ateStiranja, ana-'
moraju,o, Olll.
,<yin .. pr?pISa1l1US OYllSpunl
.:.
ro~ito u pogledu kadrova i njillOve stru~lle osposobljenostfL
.' ~ko ~vl~tena o.rg~nLZaCIJau ~~edenom roku ne po~tupl
lehl1i~ke opremljenosti;
po TJe~¢I~JuIZ ~taya2, \ov.og clana ih ~ko ZavQd II obavIJa.nJu •..
5) oZlla~avanje atestiranib proizvoda.
.,-".,:
n~c\zora ~ cl!llla 49; :ov~ure~be. utvrdl da· ovliiStenaorganlZax
. ';'Cljr~
})baV)japo~loye ~ll kOje je ~vla~tena u skladu s odr~~
.
dan 4~. .
, ..:'
":;"~'~iQ,t~\.lredbel
P~~~~?ooesenih
oa ?Sn?vu ov~ur~be
ill
,.Propl~.om 0 obaveznom ate~ar~Ju odreduJu se prolZvodf. ··:.;:~9~J!P'l
Zavodli, 1J~~e:nJemce oduzeu tOJorganlZaclJl dato
kOjl pOdlljeZU obayeznom atestlfaIljU, bosanskohercegova~~:'
.:;··:~Y'~l$we< . '.; .' ::
',' ';,
.
.,"

Z~

i,:<:: \,.':":

:.!,' '. '....

?...

9'~~.;

> :.'

....~~~~.;'.,.::...
,

I .

'. :.: '. '. ',' :':'.

.'.

.

v,
pc
kv
gc
od
ru
pr

s l~
sa
IL!

S i-

ji-,

is;
in
or
PJ
ja
sl'
si.
0,

sc
OJ
pr
III

~e
IS

.kZ .

~

LSA-

IS/'l!'

....,

..

l"

Ponedjeljnik,

7. juni/lipanj

1993.

S L U

Z

I

B EN I LIST

elan ~;\.
'Proizvodac, odnosno organizacija' koja stavlja II promet
atestirane proizvode duzua je da Zavodu odnosno ovlastenoj
organizaciji omoguci nesmetani nadzor i kontrolu saobraznosti
proizvoda koji podlijezuatestiranju.
'
'Akq se nadzorom i !Coaroloni. saobrazuosti utvrdi da proizvod nije saobrazan atestiranom tipu, odnosno uzorku, Zavod
odnosno ovlastena organizacijajrjesenjem
0 povlacenju atesta,
utvrduje If cemu i u kojoj mjeriproizvod
nij.e saobraz.all tes~iranom tipu, odnosno uzorku 1 rok \l kome se ti nedostaci moraju
otkloniti.
. Ako proizvodac , odnosno organizacija koja stavljau promet atestirane proizvode iz stava 1. ovog elana ne postupi po
rjesenju iz stava 2:·:ovog clana.i-Zavod-odnosno
ovlastena
organizacija rjesenjern ce ponistiti atest 0 saobraznosti fog
proizvoda,
Clan 52.
Spisak ovlastenih organizacija za obavezno atestiranje pro.izvoda i organizacija kojimaje oduzeto ovlastenje objavljuje se
u "Sluibenom listu RBiH".'
Iz~od iz rjesenja, odnosno potvrda, 'sa njihovim bitnim
elementima iz clana 48. stay 3, clana 50. stay 3, clana 51. st.
2. i 3, clana 54. st. 4. i 8,tlana 55. st. 1. i 5, clana 56. st. 3. i
6.i cla,na 57. st. 4. i 7. ove uredbeobjavljuju
se u glasilima
Zavada:

ellUl53. '
'Zabranjeno je koristenje atestao saobrazuosti ioznacavanje
proizvoda znacima saobraznosti suprotno odredbama ove uredbe ipropisima donesenim na osnovu ove uredbe.
>

elan 54. :
, Pod ocjenjivanjern i priznavanjem sistema kvaliteta proizvodaca, odnosno isporucilaca, u skladu S ovom uredbom,
podrazumijeva se postupak utvrdivanja saobraznosti sistema
kvaliteta proizvodaca, odnosno isporucilaca sa bosanskohercegovackim standardima za obezbjedenje kvaliteta.
Ocjenjivanje i priznavanje sistema kvaliteta proizvodaca,
odnosno isporucilaca na zahtjev proizvodaca, odnosno isporucilaca, vrsi Zavod ili organizacija koju on ovlasti.
,Zavod moze za ocjenjivanje i priznavauje sistema kvaliteta
proizvodaca, odnosno isporuciocaovlastiti
organizaciju:
. 1) koja ima svojstvo pravnog lica;
2) koja ispunjava uslove utvrdene bosanskohercegovackim
standardima.
i
Rjesenje kojim se odredena organizacija ovlascuje u skladu
sa stavom 3. ovog clana donosi direktor Zavoda.
Na osnovu rjesenja iz stava 4. ovog cl ana , organizacija stice
naziv "ovlastena organiz acija za ocjenjivanje i priznavanje
sistema kvaliteta" .
'
Zavod vrsi nadzor nadovlastenim organizacijama za ocjenjivanje i priznavanje sistema kvaliteta proizvodaca, odnosno
isporucioca u pogledu trajnog ispunjavanja propisanih uslova
za obavljanje poslova za koje sute organizacije ovlastene, daje
im uputstva za obavljanje till poslova i vodi evidenciju till
organizacija.
'
Na nadzor nad ovlastenirn organiz acijama za ocjenjivanje i
priznavanje sistema kvaliteta, preduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i oduzimanje ovlastenja iz stava 4. ovog clana
shodno se primjenjuju odredbe clana 50. ove uredbe.
Ako je ovlastenoj organizaciji za ocjenjivanje i priznavanje
sistema kvaliteta proizvodaca, odnosno isporucioca rjesenjem
oduzeto ovlastenje za obavljanje till poslova, tim rjesenjem ce
se narediti i brisanje te organizacije iz evidencije 0 ovlastenim
organizacijarna za ocjenjivanje i priznavanje sistema kvaliteta
proizvodaca;' odnosno isporucioca,
Ovlastena organizacija za ocjenjivanje i priznavanje sistema kvaliteta duzna je da obezbijedi tajnost podataka 0 ocijenjenim i priznatim sistemima kvaliteta proizvodaca, odnosno
isporucioca.
'

.•

,.;~·,·--·

RBi

Broj 13 - Strana 315

H
ellUl55.

Proizvodacu, odnosno isporuciocu za koga utvrdi da ispunJava propisane zalujeve za sistem kvaJiteta, Zavod izdaje potvrdu 0 priznavunju sistema kvaliteta.
Na osnovupotvrde
iz stava I. ovog clana proizvodac,
odnosno isporucilac stice pravo na naziv "priznati proizvodac" ,
odnosno "priznati isporucilac",
Zavod ili organiz acija koju on ovlasti obavlja nadzor Had
priznatim proizvodacima, odnosno priznatim isporuciocima II
pogledu trajnog ispunjavcuja zahtjeva za sistem kvaliteta i vodi
evidenciju 0 priznatim proizvodacima, odnosno priznatim ispo-

j

u

:i

ruciocima .

iI

Ako Zavod ili organizacija koju on ovlasti, u obavljanju
nadzora iz stava 3. ovog clana, utvrdi da priznati proizvodac,
odnosno priznati isporucilac ne ispunjava propisane z ahtjeve,
direktor Zavoda donijece rjesenje kojim ce utvrditi nedostatke
u sisternu kvaliteta tog priznatog proizvodaca, odnosno priznatog isporucioca i odrediti rok u kome se ti nedostaci moraju
otkloniti .
Ako priznati proizvodac, Od.JlOSllOpriznati isporucilac u
roku odredenom rjesenjem iz stava 4. ovog clana, ne otkloni
nedostatke utvrdene tim rjesenjern, direktor Zavoda donijece
rjesenje kojim ce ponistiti potvrdu iz stava l. ovog clana i.
narediti brisanje tog priznatog proizvodaca, odnosno priznatog
isporucioca izevidencije 0 priinatim proizvodacima, odnosno
priznatim isporuciocuna.
'

,!

i

l'

I

,,

, I

i

,

I

\1,
,f

\,
!I

'

Na osnovu potvrde iz stava 3. ovog clana laboratorija stice
pravo.na naziv "akreditoVaIla laboratorija".
.
Zavodobavlja nadzor nad akreditovanim laboratorijama u
pogledu trajnog ispunjavanja uslova za obavljanje ispitivanja u
skladu sa bosanskohercegovackim
standardima i pravilima medunar odnih sistema i standardimakoji
se primjenjuju u tim
sistemima i vodi evidenciju akreditovanih laboratorija.
Na nadzor nad akreditovanim laboratorijama, preduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka utvrdenih pri obavljanju
nadzora, ponistavanje potvrde iz stava 3.ovog clana i brisanje
iz evidencije akreditovanih laboratorija shodno se primjenjuju
odredbe clana 55. st. 4. is'. ove uredbe.
Akreditovana laboratorija duzna je da obezbijedi tajnost
podataka 0 ispitanim proizvodima.
ellUl57.
Pod osposobljavanjem kadrovaza ocjenjivanje i provjeravanje sistema kvaliteta proizvodaca, odnosno isporucilaca, u
skladu s ovom uredbom, podrazumijeva se postupak osposobljavanja kadrova za ocjenjivanje iprovjeravanje sistema kvaliteta proizvodaca, odnosno isporucilaca pod uslovima i na
nacin utvrdenim bos anskohercegovackim
standardima za obezbjedenje kvaliteta.
Osposobljavanje kadrova za ocjenjivanje i provjeravanje
sistema kvaliteta proizvodaca, odnosno isporucilaca obavlja
Zavod ili organiz acija koju on ovlasti.
, Zavod moze za osposobljavanje kadrova ovlastiti organizaciju:
1) koja ima svojstvo pravnog !ica;

•. ·~·.~tI;..'J;·';ir ..... -'

I

I

Clan 56.
Pod ocjenjivanjem SPOSObllOStilaboratorija, ispitnih stanica
i drugih strucnih institucija (u nastavku teksta: laboratorija), 1I
skladu s ovom uredbom, podrazumijeva se postupak utvrdivanja sposobnosti laboratorija da ispitivanje proizvoda vrse pod
uslovima i na nacin utvrdenim bosanskohercegovakim
standardima kojima se utvrduju kriterijumi za rad laboratorija i bosanskohcrcegovackim
standardima za metode ispitivanja proizvoda, odnosno pravilima medunarodnih sistema i standardima
koji se primjenjuju u tim sisternima.
Sposobnost laboratorije, u skladu sa stavom 1. ovog clana,
ocjenjuje Zavod.
Zavod izdaje potvrdu osposobnosti za POUZdaIlOispitivanje
proizvoda laboratoriji za koju utvrdi da ispunjava propisane

uslove.

I

i'

SLUZBENI

Strana 316 - Broj 13

I.

2) koja ispunjava uslove utvrdene bosanskohercegovackirn
standardima.
Rjesenje kojim se odredena organizacija ovlascuje u skladu
sa stavom 3. ovog clana donosi direktor Zavoda.
N a.osnovu rjesenja iz stava 4. ovog clana, organizacija stice
naziv "ovlastena organizacija za osposobljavanje
kadrova za
ocjenjivanje i provjeravanje sistema kvaliteta".
Zavod obavlja nadzor nad ovlastenim organizacijama za
osposobljavanje kadrova za ocjenjivanje i provjeravanje sistema kvaliteta .proizvodaca,
odnosno isporucilaca u pogledu
trajnog ispunjavanja uslova za osposobljavanje kadrova u skladu sa-bosanskohercegovackim
standardima, daje im uputsrva
za obavljanje till poslova i vodi evidenciju tih organizacija.
N a nadzor nad ovlastenimorgauizacijarna
za osposobljavanje kadrova za ocjenjivanje i provjeravanje sistema kvaliteta
proizvodaca,
odnosno isporucilaca, preduzimanje mjera za
otklanjanje nedostatka, oduzimanje ovlastenja iz stava 4. ovog
clana i brisanje iz evidencije till organizacija shodno se primjenjujuodredbe
clana 54. ove uredbe.
Ovlastena organizacija za osposobljavanje kadrova za ocjenjivanje i ptovjeravanje sistema kva!iteta duznaje da obezbijedi tajnost podataka dobijenih u toku postupka osposobljavanja
kadrova.
Clan 58.
Rjelienje 0 ovlastenju organizacija iz cl. 48, 54. i 57.
odnosno potvrde iz cl. 55. i 56. vaze najduze tri godine od dana
izdavanja.
Clan 59.
Troskove postupka iz cl. 45,48,49,50,54,55,56.
i 57.
ove uredbe snose podnosioci zahtjeva.
Pod troskovima iz stava 1. ovog clana podrazumijevaju se
republicke administrativne takse, troskovi ispitivanja proizvoda i obavljanja radnji u postupku, kao i troskovi za potreban
broj uzoraka.
Pod radnjama u postupku, u skladu sa stavom 2. ovog clana,
podrazumijeva se:
1) obrada zahtjeva za atestiranje proizvoda (clan 45) zahtjeva za dobijanje ovlastenja (cl. 48, 54. i 57), odnosno porvrda
(el. 55. i56);
2) provjera podataka navedenih u zahtjevima iz tacke I.
ovog clana kod podnosioca zahtjeva;
3) nadzornad radom ovlastenih organizacija (cl. 50,54. i
57), priznatih proizvodaca (clan 55), odnosno akreditovanih
laboratorija (clan 56).
Troskovi ispitivanja proizvoda i obavljanja radnji u postupku nadoknaduju se prema tarifi koju utvrduje ministar energetike, rudarstva i industrije, uz saglasnost ministra finansija.
2. Priznavanje isprava
izdatih u inostranstvu

0

saobraznosti

i kvalitetu proizvoda

Clall60.
izvjestaj 0 ispitivanju proizvoda, saopstenje
i druge odgovarajuce isprave 0 saobraznosti i kvalitetu proizvoda izdate u inostranstvu priznaju se
u Republici u sljedecirn slucajevima i pod sljedecim uslovirna:
1) ako je medunarodnim
ugovorom koji obavezuje Republiku predvidena obaveza zemalja ugovornica, pod uslovima iz
tog ugovora;
2) ako su te isprave izdate u okviru medunarodnih sistema
atestiranja, priznavanja rezultata ispitivanja ili drugih medunarodnih sistema obezbjedenja kvaliteta u skladu sa pravilima till
medunarodnih sistema, pod uslovima da je Zavod clanica till
sistema; .
.
3) ako se uzajamno. priznavanje atesta 0 saobraznosti ili
dokumenata 0 ispitivanju proizvoda provodi na osnovu medunarodnih ugovorakoje zakljucuje Republika sa drugirn drzavama.
Priznavanje isprava iz stava I. ovog clana obavlja Zavod.
Atest

0 saobraznosti,
0 homologaciji

LIST

RBiH

Ponedjeljnik,

7. juni/lipanj

1993.

Priznavanje isprava iz stava 1. ovog claua ne iskljucuje
kontrolu saobraznosti i ispitivanje proizvoda u Republici.
3. Tehnlcki nadzor
Clal161.
Tehnicki nadzor nad postrojenjima, uredajima, opremom i
drugim sredsrvima z a r ad u objektima i prostorima potencijalno
ugrozenim eksplozivnim i zapaljivim smjesama gasova, pare i
prasine ili stetnim zracenjima i drugim slicnim opasnostima,
kao i ugradenim instalacijama za ta postrojenja, uredaje, opremu i druga sredstva rada (u daljem tekstu: specificna oprema)
obuhvata:
I) odobravanje tehnicke dokumentacije na osnovu koje se
proizvodi specificna oprerna i materijal , dijelovi i sklopovi za
njenu izradu, odnosno lla osnovu koje se izvode ugradene
instalacije;
2) odobravanje izrade specificne opreme na osnovu ispitivanja tipa;
3) nadzor nad proizvodnjom specificne opreme i materijala,
dijelova i sklopova za njcnu izradu;
4) nadzor nad ispitivanjern specificne opreme i materijala,
dijelova i sklopova z a tu opremu;
5) nadzor nad izvodenjem radova na'postavljanju instalacija
i ugradnjorn, odnosno rnontazom specificne opreme na mjestu
koris tenj a;
. 6) pregled postojece specificne oprerne u upotrebi kod
korisnika;
7) nadzor nad odrzavanjem specificne opreme u upotrebi;
8) nadzor nad izvodenjem popravki, prepravki i obnavljanjem specificnc opreme.
Clal162.
Specificna oprema u upotrebi kod korisnika podlijeze osnovnom, redovnom, kontrolnorn i vanrednom pregledu.
Osnovni pregled se obavlja ako tip specificnc opreme nije
bio atestiran, odnosno ispitan i odobren za upotrebu; ako nije
vrsen teluiicki nadzor; ako se mijenja namjena ili se Dro~imju
kapaciteti ugrozenih obfekata ili prostora, ili ako se vrse vece
popravke I prilagodavllIl,la specltJcne opreme kojima se mijen. jaju konstmkcione osobine, svojsrva ikarakteristike te opreme.
Redovnim pregledom se utvrduje da li stanje specificne
opreme odgovara uslovima i zahtjevirna odredenim propisima
donesenim na osnovu ove uredbe sa gledista tehnicke i konstrukcione sigurnosti i obezbjedenja kva!iteta.
.
Kontrolnim pregledom se provjerava pravilno odrzavanje
specificne opreme u ispravnom stanju za bezbjedan rad u
redovnim i vanrednim uslovima njenog koristenja.
Vanredni pregled se obavlja: nakon pretrpljene havarije;
na zahtjev nadleznog organa inspekcije; poslije vecih popravki
i prepravki za koje se ne zahtijeva osnovni pregled i na zahtjev
korisnika specificne opreme.
Clal163.
Tchnicki nadzor obavlja Zavod ili strucna institucija koju
on ovlasti.
. Na ovlascivanje, prava i obaveze, rad i nadzor Had radom
ovlastene strucne institucije shodno se primjenjuju odredbe cl.
48. do 50. i clana 52. ove uredbe.
Troskove rada strucnjaka koji obavljaju tehnicki nadzor
snosi proizvodac, uvoznik, investitor, odnosno korisnik opreme.
Clal164.
U obavljanju tehnickog nadzora Zavod, OdllOSIlOovlastena
strucna institucija, ima pravo i duznosti:
I) da zahtijeva izmjene u tehnickoj dokumentaciji radi
usaglasavanja te dokumentacije sa propisima donesenim na
osnovu ove uredbe sa. gledista tehnicke i konstrukcione sigurnosti i obezbjedenja kvaliteta;
,
2) da z ahtijeva dopunu nepotpune tehnicke dokumentacije;
3) da obavlja nadzor iz clana 61. ove uredbe i preglede iz
clana 62. ~ve uredbe;

PI

Sl

p'
0;

k,
0;
II

tc

ir

It
d
1/

fj
II
('I

r
J
7
t,

l'
I
\

r
l

r

~

~

. LSA- {S/?.!,

,-,

'.
Pouedjeljnik,

ie

7. junillipanj

1993.

SLUZBENI

4) da proizvodaca, izvodaca radova, vrsioca usluga i korisnike specificne opreme upozorava na nedostatke kojezapazi
pri obavljanju tehnickog nadzora i izdaje strucna uputstva za
otklanjanje till nedostataka, polazeci od zahtjeva tehnicke i
konstrukcione sigurnostii obezbjedenja kvaliteta;
5) da prema konkretnim uslovima koristenja specificue
oprerne u odredenom objektu, odnosno prostom izdaje strucna
uputstva za rezim upotrebe, nacin odriavanja i obavljanja
tehnicke kontrole te opreme;
6) da saraduje s nadleznim organima tehnickih i drugih
inspekcija u vezi sa obavljanjem tehnickog nadzora.

1

o
1
1,

1)
c
J

Clan 65.
Proizvodac specificne opreme, izvodac radova, vrsilac usluga, organizacija koja obavlja ispitivanje, uvoznik ili investitor
duzni su da podnesu prijavu 0 proizvodnji specificne opreme,
izvodenju radova, ocinosno pruzanju usluga u vezi sa specificnom oprernom, ispitivanju specificneopreme,
odnosno 0
uvozu specificne opreme za koju je propisom donesenim na
osnovu ove uredbe propisan tehnicki nadzor.
Podnosilac prijave iz stava 1. ovog clana, a korisnik specificne opreme ako se tehnicki nadzor obavlja po z ahtjevu nadleznog organa inspekcije, duzan .je da ovlastenom radniku
Zavoda odnosno ovlastene strucne institucije omoguci nesmetano obavljanje tehnickog nadzora.
.
Clan 66.
Propisima 0 tehnickom nadzoru odreduje se narocito: specificna oprerna nad kojorn se obavlja tehnicki nadzor; postupak
i nacin obavljanja tehnickog nadzora, odnosno pojedinih poslova tehnickog nadzora; obim tehnickog nadzora, zavisno od
vrste specificne oprerne i uslova pod kojima se ona koristi;
rokovi u kojima se obavljaju pojedini poslovi tehnickog nadzora; sacinjavanje i dostavljanje z apisuika 0 izvrsenom tehnickorn
nadzoru i podaci koje zapisnik mora sadrzavati.
Propisirna iz stava I. ovog clana moze se odrediti i nacin
vodenja evidencije i obavljanje strucnih i tehnickih poslova u
vezi s obavljanjern tehnickog nadzora.

C

1,

J
d

4. Uporedna ispitivanja
.1

'.1

~1

I
j

ClaJl67 .
Uporedna ispitivanja proizvoda i usluga iste vrste i namjene, radi ocjenjivanja kvaliteta i saopstavanja javnosti rezultata
ispitivanja ili radi javnog nagradivanja proizvodaca, odnosno
proizvoda koji je na osnovu takvog ispitivanja ocijenjen kao
najkvalitetniji, obavljaju se na inicijativu preduzeca i drugih
pravnih Iica, udrnzenja gradana, organizacija potrosaca ili
drugih orgauizacija i zajednica, pod uslovima i na nacin koji su
bosanskohercegovackim
standardima ili propisima donesenim
na osnovu ove uredbe odredeni za ispitivanje odgovarajucih
proizvoda.
. Uporedna ispitivanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i industrijskih proizvoda opste upotrebe obavljaju se
pod uslovima i na nacin koji su za ispitivanje till proizvoda
odredeni bosanskohercegovackim
standardima, propisima donesenim na osnovu ove uredbe i propisima 0 zdravstvenoj
ispravnosti till proizvoda.

5. Tehnlcko uputstvo; uputstvo za upotrebu, servis i
rezervni dijelovi

.1
j

I

I

Clan 68.
Tehnicki slozeni proizvodi moraju biti snabdjeveni tehnickim uputstvom, a proizvodi cija odredena svojstva mogu pri
upotrebi izazvati opasnost za korisnika, drug a lica ili okolinu
moraju biti snabdjeveni uputstvom za upotrebu.
Uputstvom iz stava 1. ovog clana moraju biti snabdjeveni i
drugi proizvodi za koje je to odredeno prop isom donesenim na
osnovu ove uredbe.
Zavisno 00 vrste i namjene proizvoda, tehnicko uputstvo,
odnosno uputstvo za upotrebu sadrsi: tehnicke i druge podatke
znacajne za ispravno montiranje, prikljucivanje, pustanje urad,

LIST

RBiH

Broj 13 - Strana 317

upotrebu i odrzavanje proizvoda; uputstva za otklanjanje smetnji i kvarova; crteze i serne; upozorenja na opasnosti pri
upotrebi proizvoda i nacin otklanjanja till opasnosti: upozorenja
na opasna svojstva proizvoda (zapaljivost, eksplozivnost, korozivnost, otrovni sastojci i dr.) i uputstva za bezbjednu upotrebu i cuvanje proizvoda; uputstva za odrzavanje proizvoda i
podatke znacajne za nabavku rezervnih dijelova.
. Tehnicko uputstvo, odnosno uputstvo za upotrebu mora biti
sastavljeno tako da je lako razumljivo korisniku.
Propisom donesenim na osnovu ove uredbe moze se, za
odredene proizvode, odrediti blizi sadriaj tehnickog uputstva,
odnosno uputstva za upotrebu.
Clan 69.
Za tehnicki slozene proizvode.iproizvodac,
uvoznik, odnosno zastupnik strane firme , pri prodaji robe sa konsignacionog
skladista, duzan je da utvrdi i u tehnickom uputstvu ili deklaraciji navede rok obezbijedenog servisiranja i snabdijevanja trziSta rezervnim dijelovima, priborom i drugim proizvodima
bez kojih se taj proizvod ne moze koristiti prema svojoj namje~. .
.
Ako propisom donesenim na osnovu ove uredbe nije drukcije odredeno, rok iz stava 1. ovog clana ne moze da bude kraci
od tri godine za aparate za domacinstvo, odnosno pet godina
za druge tehnicki slozene proizvode.
Ako proizvodac, uvoznik ili zastupnik strane finne nema
vlastiti servis u Republiciduzan je da tehnicki slozene proizvode snabdije i spiskom preduzeca i drugih pravnih lica koja je
ovlastio za vrsenje tih usluga u Republici (u daljem tekstu:
ovlasteni serviseri).
Proizvodac, uvoznik, odnosno zastupnik strane finne duzan je da svoje servise, odnosno ovlastene servisere i trz.ista
redcvno snabdijeva potrebnom vrstom i kolicinom rezervnih
dijelova, pribora i drugih proizvoda bez kojih se tehnicki
slozeni proizvod ne mozekoristiti prema svojoj namjeni.
Propisom donesenim na osuovu ove uredbe mogu se za
odredene proizvode odrediti rokovi obezbijedenog servisiranja
i snabdijevanja rezervnim dijelovima, priborom i drugim proizvodima bez kojih se oni ne mogu koristiti prerna svojoj namjeni,
rokovi u kojima se servis, odnosno ovlasteni serviser mora
odazvati zahtjevu korisnika proizvoda za us luge odrzavanja,
odnosno popravke proizvoda i rokovi u kojima se te usluge
moraju izvrsiti.

,.

6. Garantni list
ClaJl70.
Proizvodi odredeni propisom donesenim na osnovu ove
uredbe moraju biti snabdjeveni garantnim !istom, koji mora da
sadrzava sljedece elemente i podatke:
1) firmu, odnosno naziv i sjediste davaoca garancije;
2) podatke 0 proizvodu kojima se identifikuje proizvod;
3) izjavu 0 garanciji i uslovima garancije;
4) trajanje garantnog roka;
5) finnu, odnosno naziv i sjediste preduzeca i drugog
pravnog lica koja su proizvod prodala na malo, datum prodaje,
pecat i potpis ovlastenog radnika, a ako su u pitanju postrojenja,
uredaji, oprema i druga sredstva rada - firmu, odnosno naziv i
sjediste isporucioca, datum pustanja u pogon ili predaje proizvcda konsniku na upotrebu i potpis ovlastenog radnika.
Propisom iz stava 1. ovog clana odreduju se proizvodi za
koje proizvodac, uvoznik, odnosno zastupuik strane firme
mora izdati garanciju za kvalitet, odnosno za ispravno funkcionisanje proizvoda, obezbijediti servis za odrzavanje i popravke
i snabdijevanje rezervnim dijeiovima u garantnorn roku, najmanje trajanje garantnog roka i rok u kome je davalac garancije
duzan da postupi po z ahtjevu korisnika garancije i otkloni
kvarove i nedostake proizvoda, ili da neispravan proizvod
zamijeni istim takvim novim i ispravnim proizvodom.
Troskovi materijala, rezervnih dijelova,rada,
prenosa i
prevoza proizvoda koji nastaju pri otklanjanju kvarova, odno-

~

p

I,,
!

..

SLUZBENI

Strana 318 - Broj 13
sno zamjeni proizvoda novim proizvodom

po osnovu garancije

padaju na teret davaoca garancije.
Clan 71.
Propisima 0 bosanskohercegovackim
standardima, tehnickim normativima, odnosno uormama kvaliteta ili drugim propisom donesenim na osnovu ove uredbe odreduju se proizvodi
koji se mogu stavljati u pro met same ako su snabdjeveni
odredenim ispravama, koje nisu navedene u clanu 70. ove
uredbe, odnosno usluge za koje se mora pribaviti isprava kojom
se potvrduje da ispunjavaju propisane u~love.

7. Ccrtiflkat 0 kvalltetu sjernena i sadnog matcrijala
poljoprivrcdnog i sumskog bilja
Clan 72.
Sjeme i sadni materijal poljoprivrednog i sumskog biIja koji
se izvoze moraju biti snabdjeveni certifikatom 0 kvalitetu koji
izdaje preduzece, odnosno drugo pravno lice koje odredi ministar poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede.
Sjeme i sadni materijal poljoprivrednog i sumskog bilja koji
se uvoze moraju biti snabdjeveni certifikatom 0 kvalitetu koji
izdaje nadlezni organ zemlje izvoznice,

8. Dcklarisanje, oznacavan]e, obilje:lavanjc i pakovanje
proizvoda
Pod deklarisanjern proizvoda, u skladu S ovom uredbom,
podrazumijeva se navodenje podataka kojima se identifikuju
proizvodi, njihova usaglasenost sa standardima i propisima,
karakteristike i proizvodac, odnosno preduzece i drugo pravuo
lice koje proi.zvod stavlja u promet na tIiiStu,i to: lla ambalazi,
na originalnorn pakovanju, na proizvodu, na naljepnici i na
privjesnici, na proizvodu ili uz prorevod.
Pod oznacavanjem, odnosno obiljezavanjern proizvoda, u
skladu s ovom uredbom, porazumijevaju se nanosenje na proizvode, ambalazu, pakovanje, naljepnice, privjesnice ili nanosenje na drugi odgovarajuci nacin znakova saobraznosti ili drugih
znakova i oznaka odredenih ovom uredbom ili propisima donesenim na osnovu ove uredbe, oznaka odredenih tehnickih
karakteristika
i drugih karakteristika prozivoda, obiljezja i
simbola za op'asnost, upozorenja,
oznaka i simbola za nacin
rukovanja posiljkama pri transportu, prenosu ili prevozu i
rukovanja proizvodima pri skladistenju i cuvanju, kao i snabdijevanje proizvoda tablicama sa saopstenjima 0 karakteristikama, .opasnostima, upozorenjima na opasnosti postupku u slucaju nezgode.
Clat174.
Propisom 0 deklarisanju, oznacavanju, odnosno obiljezavanju proizvoda ilidrugim propisom donesenim na osnovu ove
uredbe mogu se, za odredene proizvode, odrediti nacin deklarisanja i elementi deklaracije, odnosno nacin oznacavanja i1i
obiljeZavanja, kao i tehnicki uslovi i zahtjevi u pogledu nanosenja till oznaka ili obiljezja na proizvode, ambalazu, pakovanje i dr. i nacin njihovog nanosenja.
Clan 75~
Propisom 0 pakovanju proizvocla ili drugim propisom donesenim na osnovu ove uredbe odreduju se proizvodi koji
moraju biti na odreden nacin upakovani, uslovi i zahtjevi u
pogledu nacina pakovanja, kolicina proizvoda u pojedinacnom
ili zbirnom pakovanju, rnaterijala za pakovanje i njihovih karakteristika, oblika i mjera, kao i uslovi i zahtjevi za tipizaciju
sredstava za pakovanje.ambalazu
i za originalna pakovanja.
Proi.zvodi u originalnom pakovanju, u skladu s ovomuredborn, jesu proizvodi koji su prije stavljanja u prometna tIiistll
upakovani na nacin koji osigurava da se sadrzaj pakovanja ne
moze izmijeniti, utrositi, odnosno upotrijebiti bez otvaranja ili
ostecivanja pakovanja, a u cilju da se tako upakovan proizvod
ponudi neposrednom potrosacu, odnosno korisniku,

LIST

RBiH

Ponedjeljnik,

7. juni/lipanj

VI - STANDARDIZACIJA
U ORUZANIM SNAGAM'A
REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOYINE, ZAPOTREBE
CIVILNE ZASTITE I ZA POTREBE ORGANA
UNUTRASNJIH POSLOV A

OVI

ma
Z:l

!

Clat176.
Za specificne potrebe oruz anihsnaga Republike posebnim
propisirna ureduju se:
'
1.) djelat.nost standardizacije
i postupak pri donosenju i
objavljivanju standarda odbrane i drugih akatastandardizacije
11 oruzunim snagama za sredstva naoruzanja
i vojne opreme,
kao iza materijal, objekte, postrojenja.opremu, aparate idruga
sredstva iskljucivo ~a potrebe oruzanih snaga;
.: ..
2) atestiranje proizvoda koji sluze iskljucivo za potrebe
oruzauih snaga;
3) obavljanjc tehnickog nadzora u pogledu specificne opreme u ugrozcnim objektima i prostorima za proizvodnju sredstava naoruzanja i vojne opreme i drugim objektima -i.prostorirna iskljucivo za potrebe oruzanih snaga.
Standardi odbrane obavezno se primjenjuju.
Clatl77.
Za specificne potrcbe civilne zastite i sistema osmatranja i
obavjestavanja posebnim propisima ureduju se:
' '. 1.
1) standardi, tehnicki normativi i norme kvaliteta za materijal, objekte, postrojenja, uredaje, opremu i druga sredstva
civilne z astite i sredstva osrnatranja i obavjestavanja;
2) atestiranje proizvoda za potrebe civilne zastite i sredstva
osmatranja i obavjestavanja.
CIat178.

Za specificne potrebe Ministarstva

unutrasnjih poslova,
posebnim propisima urcduju sc standardi, tehnicki normativi,
norrne kval iteta i'atesriranje matcrijala , objekata, postrojenja,
uredaja, opreme,: aparata i drugih sredstava iskljucivo zapo, trebe Ministarstva uuutrasnjih poslova.
.
VII - MEDUNARODNA SARADNJA
OBLASTI STANDARDIZACIJE

I INFORMISANJE

U

Clan 79.

Zavod saraduie sa medunarodnim

POI
-

1993.

organizacijama u oblasti
standardizacije i II svorn djelokrugu vrsi poslove koji se odnose
na pripremanje, zakljucivanje i izvrsavanje medunarodnih ugovora.
:
.
".
' '
Zavod saraduje s medunarodnim strucnim organizacijarna
za standardizaciju i ucestvuje u radu organa i radnih tijela till
organizacija Cijaje clanica, ukljucuje se u medunarodne sisteme
atestiranja, priznavanje rezultata ispitivanja 1 obezbjedenja
kvaliteta i provodi ih .u skladu s odredbama ove uredbe, pri
cemu saraduje sa zainteresovanim preduzecima i drugim pravnim licimu, privrednim komorama, strucnirn organizacijama i
organima uprave.
Clan 80.'
Zavod obezbjeduje informisanjeu oblasti standardizacije:
1) ucescem u medunarodnom sistemu infonnisanja 0 standardizaciji (ISO NET);
2) informativnim glasilirna ikataloskim idrugim publikacijama koje izdaje;
"
3) izdavanjem tehnickih preporuka;
4) prikupljanjem, obradorn idavanjem inforrnacija na zahtjev korisnika informacija;
'.'
. '5) dostavljanjern radnill i drugihmaterijala u okviru pos,t1;~pka programiranja standardizacije, planiranja, izrade i donosenj~ bosanskohercegovackih
standarda i propisa predvidenih
ovom uredbom medunarodnih standarda i pravila i standarda
rnedunarodnih .sisterna. ales tiranj a, .priznavanj a rezul tata ispitivanja i obczbjedenja kvaliteta, obrazaca, kao i radnih i drugih
materijala U okviru drugih oblika medunarodne strucne saradnje u oblasti standardizacije.

sa,
mJ
en(

fll1.
VII

arJ
i pI
ins
sa
vo-

He
Mi
sa
lac
78

vr.
be
nij
sv.
utv
do'
op.

nazal
je :

uh
pH

sta
kat
up:
sn~
ba.

nis
VOl

pre
sty
net
no
ure
pr<

IX

k.u
ve:
pre
nju
grr
pre
daj
CU\

pre

sta

~.

i,SA-

fS/73
<'"'

i

"

-..

;.

~-

r-.
, \

.~ L

-, :...

; l' ",:.:::/.~:;~;

r
!
l

:: 'j
_

,..,'

Ponedjeljnik, 7. jllni/lipallj 1993. ,.',

"

'J \:

;;::~}:\

~_:":'. ) ';r:; ~~-"'
-, _

.:.~

l"l"~

' S l;;,Ui~B E:NI J.lS\'rR

B IH

Broj 13 - Strana 319

Z)

','·.Ko~isniciinformacijai informativnili materljala ~ siav~'li. ,'~
aka p~iobavljanju svoie djelatnosti, u toku procesa rada
ovog c!lan3, osim korisnika kojima Zavod takve infojmacije i
ne obezbijedi ispunjavanje uslova i zahtjeva odredenih standmateriiale dostavlja po sluzbeno] duznosti i kao radni rnaterija; .ar~itii:i tija je primjena obavezna i propisirna donesenim na
za izradu, izmjene, dopune i pripremu novih standarda i propiosnoruove uredbe II pogledu karakteristika kvaliteta i obasa; Iq10 i tehnickih preporuka, placaju za te i.llfonmasije i ,vlj~nj~kontrole kvaliteta proizvoda, robe i usluga (clan 17);
materijale odtedenllnaknadll.·,
",.'"
'''-~
',>3X ako prije stavljanja proizvoda II prornet na domacern
, .Visinu naknade iz stava 2. ovog clana propis\ljei m~s,iar,trZi!nr
ne provjeri da Ii proizvod odgovara uslovima i zahtjevienergetike, rudarstva i industrije uzsaglasnostsa II).in,istroffima;jod,redenim standardima tija je primjena obavezua i propifUlalisija.
.
,,"
sulfa donesentm na osnovu eve uredbe i aka tu provjeru ne
, ':- "
CIJSKI NADZOR I'·UP'R'AV'
'NE MJ"'R':C,,'
izv:rJ.;il?od
uslovima i na nacin koji Sl! odredeni tim standardima,
VlIhINSi>EK: .
..
',
. ... P ~odnQsltO
propisuna (clan 18. st. 1. 13);
, . ,: .
..
. 't1iUl 81. ::.. .'.,
!
...~) akoprestampava bosanskohercegovacke standarde i pro:: .Nadzor nad primjenjivanjern odredaba ovetir,ed~,st:uw-pjse;k~i
se objavljuju u izdanju glasila Zavada (clan 28. stay
arda i propisa donesenih na osnovu.ove uredbe osim st~\darda
4); ,:. l.
i~pr9Pisa ii ~l. .76. i 78. ove.uredbevobavljaju nlidle-Lnr'org~i
.. ~) ako za proizvode , robu i usluge za koje je to odredeno
insl*kdje uRepublici u.skladu sa zakonom.'."
;,t:',propisoin
0 obaveznoj proizvodackoj specifikaciji ne danese
::" hlS~kciJskin~dzor nad primienjivanjem standl!rda~"r()Pktaky.~Snecifika~i.iU (clan 35. st. I. i 2);
.s~ ~o,i1esellill~~.:OS1l0VUo~og
zakona ..ko~~mas,~ur~d~t)I\.~~9~~ ."'.'..6 ~o izda,deklara<.:ijy0 saobraznosti p,roizvoda suprotno
,v64!lja,fl\dovl 1usluge za potrebe AnmjeRepll~likt'l i.l<?sne-i odre ama ove uredbe I propisa donesenih na osnovu ove
. Hercegovine, odnosno odbrane; ~r~iMiilistarstvo Pd15r~Il~. 'uredt¥: (~lan39~ stay 2);
Mini~tatstvo' odbrane vrsi nadzor i nadpritnjertjiyat~(1In:'Pt6p!- . :7)~ako atestirani proizvod ne oznaci znakom saobraznosti
.S;l ~~lana76.ove uredoe i'tehlli~kiI].adzor ~ ~Ian.n() ..stav r. (dant04stav 4);
ta~ke3. o~~.ur~be.
. ., ....
..
.',.
',~: !.~'
" . 8)! *olle
pribavi atest 0 saobraznosri za proizvod koji
...•. Inspekcijsk! nadz~r n~dprlmJe~lJlvanJem.l?ropl~~I~~l~~a. podlijeze;obavez;nom atestiranju.tclan aS. stay 2);
7.8.ovi! lIredp~ obavljaMinjstarstvo untltr~,~nJihP9!;\?V,a.;·"...
9);ako koristi atest a saobraznosti i oznacava proizvode
.' ;"".
"Clan 82.
,,'"
".
znaclma saobraznosu supremo odredbama ove uredbe i propi" .·Akopd obavljanju nadzorauadlezni organ inspekcije ul-' sirna.donesenirn na osnovu ove uredbe (clan 53);
v.rdida ni~u p~mij~njeni propisi. d<?nesenilia1osl)?v\lq~¢ute~7 . iO)hko ne podnese prijavu 0 proizvodnji specificne opreb~, n.a~d!~e~Je~enJemP!ed\1ZecUIdrugom.p~avnomhcu.ko~e"me •.:·izv.odenjll radova, odnosno pruzanju usluga 11. vezi sa
njje.,p~II?IJeni.l~.te,prop~e da ~l ~redeno~ ro~,'~av~Janje ",.sp¢ciflc!boinopremom, ispitivanju ili uvozu specificne opreme
svoJlhdjel~Ulostl ~aO?ra.zlprop~~a.lllmuslovima l;Zahu~vuna. .:za"oji.I'je propisom donesenim na osnovu ove uredbe propisan
...A!-,-o pno.bavlj~uU1s~kClJskog
nadzoranadlezni ~t~atl· . 'tchilic!khnauzor (clan 65. stay 1);
utvrdi d~prolZvodl. roba iliusluge l~eodgo~araJlI:prop1~mt.~·';
JI) ako tehnicki slozen proizvod ne snabdije tehnickim
donesenim na.osn~vu ove .1Ir~b<: "~da~IJe<!,.t?gapostoJI,:,:·uplitstvom .:i1iakoproizvod Cija odredena svojstva mogu izazopasnostpoFivot
I z.<;Iravl.1e,IJudl
I ?'k01U1~1
ijl.m6g~Cnost . vaii.opasnost za korisnika, druga lica ili okolinu ne snubdije
llastaJl~~.zn~U1elll~tenJal~le§te.te, donijece IJeSa~: ~PJ1~-celiPUtstvom za upotrebu (clan 68. stay 1);
~abra1l1Up'r~lZvod?Ju.takvihprOlzvoda,odnosno . ~e,~vo .en-..
\2) ako ,ia tehnicki slozene proizvode ne utvrdi i u tehje ~d~Y,a,~I obavlJanJe usl~a.
.. . ,
' .. "
;."
.' ,nick?l? Up'lIf:s~Vll
.n dekl~:aciji,ne J~~ved.eJokobezbijedenog
... ' .
dan 83,
'.
. '.
." servlS1ral~laIII rok snabdijevanja trzl~ta ill aka sV0.leservise, .
,.Aka: priobavljanju inspekcijskog nadzora nadlezni organ-, ·,.:ovla~,tene.serviserei trziste ne snabdijeva redovno potrebnom
utvrdi: 'daproizvodi' koji su stavljeni u promet rieodgov~!1.ill.:'. vrstom j kolicinom rezervnih dijelova, pribora i drugih proizpropisima donesenim na osnovu ove uredbe.iodnosno iitter-6iJh!:Dvdda bez kojih se tehnicki slozeni proizvod ne maze koristiti
standardima, granskim standardima ill proiZvod~koJ's~1fi:::.}~~:preJll;isvojoj namjeni (clan 69. st. I. i 4);
kaciji'po)ojojs~
pr~izve~elli;.da nisu .nap:opis'~~:.'~Ii~~~}: .....)3> ako za proizvode za koje je to odredeno propisom
uPak.ova1l1,deklansam, oznaceni, odnosno obilJ~e1l1; ~~:.nIStJi.:: donesenim nil osnovu ove uredbe ne izda garantni list, ili aka
SnabdjeVe\lipropis!illim i~pravaqla; d.aza njil}:;~l,1pr~t;llO'Qdre.tl~~:·,;
'tl' garantnornroku ne obezbijedi za te proizvode servis i snabb~a.ove,~redb~ I pr.opisa d0I1~~':1ihn:toS!10v~qv~}!re.~~,; ', (H~y3.1.1je
r~zefvl~!m.dijelovim~,ili ako I?epostupi po z~htjevu
1lIsuobezblJederu servis, rezervm dijelovi, pribor I drug\pfQlz-~:., :konsnikagaraI1Cl}eine otkloni kvarove I nedostatke proizvoda
yi),di' bee k~j~ se t~h~i~ki sl~eniprof~vix1i}ie m?g~~o~'M:,: .ili'neispravatl proizvod ne zamijeni istim takvim novim i ispravpr~m~: S,VOjoJ
narnjem; da ,nISUsnabdJe,:e.nrtehmckl~ ..\lpt~t:'" nim proizvqdoin (clan 70);
stv9m,: od1i,o~noupUlstvo~'za~potr~~u, ih da su sn.~~Jev~n!' ; .'14) ako za proizvod koji stavi u promet, odnosno za uslugu
neta~n~mOZl1akallla,podacima ili r:nacunas~~raznostl ~lI~rot-, koju izvrsi ne obezbijedi isprave utvrdene propisima doneseno odredba~~ ove ~red~e I p~~pIsa d011esen.il}l1a.osnoyu,~e' nim na osno~u ove uredbe (clan 71).
u!~be, d01l1JeCeIJe~enJe.kOJlm ce zabramtl.promet·;tak~ih.
: .Za radnjuiz stava I. ovog CiaIlakaznice se za privredni
prolZvoda tiok se nedostaCIne otklone.
.
prestupnovCiUlom kaznom od 500.000 do 2.500.000 dinara i
IX. KAZNENE ODREDBE
. ;., odgqvorno lice u preduzecu ili drugom pravnom licu.
'.
~lail84.'i:':",
..'
(laII85.
Nov~anoni kaznom od 4.500.000 d~ 50..oOO:009~'d~~t~(';~NOVCaJlom K:i~nomod 600 ..000 do 6.000.000 duma kazkilZnicese za privredni pres,tuppr:edllZeteiJidrugo pravno lice:
Olce,seza "re~~~aJpr.eduzece IIId:ugo pravno ll.ce:
.. l}akoneprimjenjuje
standai'de zakojeje propisana oba-.
l)ako pr,?plsane Isprave, tehmCko~lPUtStv~III~lpuLStvoza
vezna primjena i propise donesehe na osnovu oveliredbe 1I, upotr~~u, prolZvod.a ne lspIse na Jezlclma I pIslruma naroda
proiiyodnji, prometu, preradi idoradi proizv<Xlai prU~vode,:~. Repu~like (ClaI1.8),
'.
. ,
njll·.ra~9v.a, odilo~no obavlj~jll lls.luga;'.priPtoj*to~~tt('~
;~i>~}~takopropls:u~e. oZllake I podatk~ lIa p:OIzvodu,.deklar~- .
gra~~Ju, UpOtrebl, oddaV~Jl1' pOPI"~vk3III~~:P~C:PF~~9.-~:1~.-;~t:~JJl'f~9fI1l9S1l0
n~ o.ng111alll.om
pakOVaIl~U
I?rolZvodakOJestavlla
pr~~rada."odilo.snokorntet!;JagbJek~~;,;po~oJ.~N~~i!l$£~19!~.;J:ro~et
ne Isplse lIa J~dnom ad .1ezika 1 pisama naroda
daJa, ;opreme I drugih sredstava rao;a;' pn p3k:ovanj!li'.,~-f;1~~:~~~ept)blike
(ClaIl9: stay 2),
'
.
~avanju,obiljezavanju, deklarisanju,rukQya)lju,tr~p~ftijt"
::,:::';.3}ako nadleznom org:u1Uinspekcije, na njegov zall~ev, lie
prenosu; prevozu, skladBtellju i ~uvanjll proizvoda.(~ll!IlHL'>$Javina livid izvjestaj a ispitivanju proizvoda radi provjerav:Ulsta~ 1); . .
., .• .. j~ da Ii proizvod odgovara lIslovima i zah~jevima odredenim

i.>,

t

··..

I

.!

,I

II
\

I

!

':?;,"

'. ~J.~r

_/~.:

'i,
I'

I:
!:

f

~

I

I
r

!
J

Strana 320 - Broj 13

SLUZBENI

standardima cija je primjena obavezna i propisima donesenim
na osnovu ove uredbe (clan 18. stay 5);
4) ako Zavodu ne dostavi podatke 0 svojim programima
standardizacije i njihovom izvrsavanju (clan 32);
5) ako nadleznom organu inspekcije, na njegov zahtjev, ne
stavi na uvid obaveznu proizvodacku specifikaciju (clan 35.
stay 3);
6) ako odstupi od bosanskohercegovackog
standarda cija je
primjena obavezna ili od propisanih norrni kvaliteta bez prethodno pribavljenog odobrenja Zavoda (clan 36. stay 2);
7) ako na proizvodu koji odstupa od bosanskohercegovackog standarda ili nonni kvaliteta .ne oznaci broj i datum
odobrenja na osnovu koga je odstupljeno od tog standarda,
odnosno nonni kvaliteta (clan 37. stay 4);
.
8) aka Zavodu ne omoguci nesmetano obavljanje nadzora
iz clana 49. ove uredbe (clan 50 .. stav 1); .
9) ako Zavodu, odnosno ovlasteno] organizaciji ne omoguci
nesmetanu kontrolu saobraznosti proizvoda koji podlijeze atestiranju, ako je takva kontrola propisana (clan 51. stay 1);
10) ako ovlastenom radniku Zavoda, odnosno ovlastenom
radniku strucne institucije ne omoguci nesmetano obavljanje
tehnickog nadzora (clan 65. stay 2). .
Za radnju iz stava 1. ovog clana kaznice se za prekrsaj
novcanom kaznom od 125.000 do 1.250.000 dinara i odgovorno lice u preduzecu ili drugom pravnom lieu.

Clan 86.
Za radnju iz clana 84. ove uredbe kaznice se za prekrsaj
samostalni privrednik
novcanorn kaznom od 250.000 do
2.500.000 duma.
Za radnju iz clana 85. ove uredbe kaznice se za prekrsaj
sarnostalni privrednik novcanorn kaznom od 125.000 do
1.250.000 dinara.
Clan 87.
Uz kaznuza privredni prestup iz 'cIaIla 84.stav 1. tacke 4.
izreci ce se.zastitna mjera odnzimanja bosanskohercegovackih
standarda i propisa koji su upotrebljeni ili su bili namijenjeni
izvrsenju privrednog prestupa ili koji su nastali izvrsenjern
privrednog prestupa.
XI - OVLASTENJA

ZA DONOSENJE

PROPISA

Clan 88.
Ovlascuje se ministar energetike, rudarstva i industrije da
donese propise 0: bosanskohercegovackim
standardima (clan
23); tehnickim normativima (clan 33); kvalitetu proizvoda,
robe iusluga (clan 34); obaveznoj proizvodackoj spccifikaciji
(clan 35); izgledu i upotrebi znaka saobraznosti (clan 40. stay
5); obaveznorn atestiranju proizvoda (c1aIl44); tehnickom nadzoru (clan 66); blizem sadrzaju tehnickog uputstva ili uputstva
za upotrebu proizvoda (clan 68); obezbijedenom servisiranju i
snabdijevanju
rezervnim dijelovima i drugim proizvodirna
(clan 69); proizvodima koji moraju biti snabdjeveni garantnim
listom (clan 70); proizvodima koji moraju biti snabdjeveni
odredenim ispravama, odnosno 0 uslugama za koje se mora
pribaviti odredene isprave (clan 71); deklarisanju, oznacavanju, odnosno obiljezavanju proizvoda (clan 74); pakovanju
proizvoda (clan 75).
ClaI189.
Izuzetno od odredbe clana 88. ove uredbe, propise 0 tehnickim normativima (clan 33), u dijelu koji se odnosi na tehnicke normative koji mogu biti od uticaja na bezbjednost zivota
i zdravlja radnika na radu i propise 0 kvalitetu ZiVOUlilinamirnica (clan 34), u dijelu koji se odnosi na sastav zivotnih
namirnica koji ima uticaj na biolosku vrijed.nost namirnica,
donosi ministar energetike, rudarstva i industrije, uz saglasnost
sa ministrom zdravlja.
ClaIl 90.
Ovlascuje se minis tar poljoprivrede, prehrambene industrije i, vodoprivrede da donese propise 0 kvalitetu sjemena i
sadnog materijala poljoprivred.nog i sumskog bilja (clan 34).

LIST

RBiH

Ponedjeljnik,

7. junillipanj

j

993.

Ovlascuje sc ministar poljoprivrede, prellrambene industrije i vodoprivredc da odredi laboratorije za izdavanje certifikata
o kvalitetu sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog i Sumskog bilja koji se izvoze , preduzrne mjere dase te laboratorije
prijave medunarodnoj organizaciji zu ispitivanje sjemena da
ispunjavaju uslove za ispitivanje sjemcna i sadnog materijala,
imenuje lica koja cc biti clanovi 1I toj medunarodnoj organizaciji
i obezbijedi obavljanje nudzor a nad radom till laboratorija (clan

Il

d
s:
U'

SI

34. stav 3).

Clan 91.
Ovlascuje se rninistar obrane da donese propise 0 djelatnosti standardizncije i postupku donosenja i objavljivanja standarda odbrane i drugih akata standardizacije u oruzanim snagama za sredstva naoruzanja i vojne opreme, kao i za materijal,
objekte, postrojenja, opremu, aparate i druga sredstva, iskljucivo z a potrebe oruzanih snaga, atestiranju proizvoda iskljucivo za potrebe oruzanih snaga i vrsenju tehnickog nadzora
u pogledu specificne opreme u objektima i prostorima koji sluze
iskljucivo za potrebe oruzanih snaga (clan 76).
ClaI192.
Ovlascuje se ministar energetike, rudarstva i industrije da,
u saglasnostisa
ministrom odbrane, donese propise 0 standardirna, tehnickim norrnativima i norrnarna kvaliteta, kao i 0
obaveznorn atestiranju za rnaterijal , objekte, postrojenja, uredaje, opremu i druga sredstva zaspecificne
potrebe civilne
z astite i sistema osmatranja i obavjestavanja (clan 77).
Clan 93.
Ovlascuje se minister unutrasnjih poslova da donese propise 0 standardima, tehnickim normativima, nonnama kvaliteta i
atestiranju proizvoda, odnosno sredstava i opreme i rad organa
i sluzbi unutrasnjih poslova (clan 78).
XII - PRELAZNE

p

jc
0:

z:
jc
rr

cl

Il'

II

2
R
S:

H

I ZA VRSNE ODREDBE

Clan 94.
Danom stupanja 11a snagu ove uredbe prestaje primjena
Zakona 0 standardiz aciji - Precisceni tekst ("Sluzbeni list
SFRJ", broj 8/91) koji je clanom 1. Uredbe sa zakonskom
snagom 0 preuzimunju saveznih zakona koji se u Bosni i
Hercegoviui prirnjenjuju kao republicki zakoni (,Sluzbeni list
RBiH", broj 2/92) preuzet i primjenjuje se kao republicki

zakon,
Po ovlascenjima iz cl. 88. do 93, ove uredbe, ministri ce
donijeti propise za sprovodenje ove uredbe najkasnije u roku
od 12 mjeseci po stupanju na snagu ove uredbe.
, Podzakonski propisi doneseni za sprovodenje zakona iz
stava I.ovog clana primjenjivat ce se i po stupanju na snagu
ove uredbe, ali najduze do stupanja na snagu propisa iz stava
2. ovog clana.
Clan 95.
lzuzetno od odredaba clana 9. stay 2. ove uredbe, oznake
i podaci na proizvodu, odnosno na deklaraciji na originalnom
pakovanju mogu biti ispisani i makedonskim i slovenackim
. jezikom i pismom.
Odredbe stava I. ovog clana vazice najduze dvije godine
po stupanju na snagu ove uredbe.
Clan 96.
U roku od 30 dana po stupanju na snagu ove uredbe prestaju
sa vaznoscu izdata rjesenja 0 davanju ovlastenja organizaciji za
atestiranje proizvoda (clan 48. stay 3), odnosno ovlastenja
laboratoriji, ispitnoj stanici i drug oj strucnoj instituciji koje
nemaju svojstvo pravnog Iica (clan 48. stay 5), ovlastenja
organizaciji za ocjenjivanje i priznavanje sistema kvaliteta (clan
54. stay 4), odredivanju, preduzeca od.nosno drugog 'ovlastenog lica za izdavanje certifikata, 0 kvalitetu sjemena j sadnog
materijala poljoprivrednog i sumskog bilja (clan 72); odnosno
izdatihpotvrda
0 sposobnosti laboratorija za ispitivanje proizvoda (clan 56. stay 3) i 0 priznavanju sistema kvaliteta (priznati
proizvodac ili priznati isporucilac - clan 55. stay 1).

i

tc

k

31
11.

J(

k,
(I
III

iJ

Cl

In

de
113

pc

bo
n2

_.' __

Ponedjeljnik,

7. junillipanj

SLUZBENI

1993.

LIST

RBiH

Broj 13 - Strana 321

Ovlastenici iz stava 1. ovog clana kao i drugi zainteresovani
mogu odmah po stupanju na suagu ove uredbe podnijeti nadleznom organu zahtjeve za donosenje novog rjesenja, odnosno izdavanje potvrde, uz prilaganje dokaza 0 ispunjavanju
uslova propisanih ovom uredbom.

Clan 7,
Obvez nice se mogu koristiti kao sredstvo placanja , za otkup
stanova, dioniea i udjela u preduzecu, kupovini preduzeca,
placanju poreza, placanje skolovanja u inostranstvu, placanje
posebnih zdravstvenih usluga, uplatu penzionog osiguranja i za

Clan 97.
Stupanjern na snagu ove uredbe prestaju sva ovlastenja
strucnih institucija za obavljanje tehnickog nadzora nad postrojenjima, uredajima i opremom i drugim sredstvima za rad 1I
objektima i prostorimapotencijalno
ugrozenim eksplozivnim i
zapaljivim smjesama, gasova, pare i prasine ili stetnim zracenjem i drugim slicnim opasnostima, kao i ugradenim instalacijama za ta postrojenja, uredaje, opremu i drugasredstva
rada iz
cl. 63. i 64. ove uredbe.

druge svrhe u skladu sa zakonom.

Clan 98.
Ova uredba stupa na snagu danorn objavljivanja u "Sluzbenom listu RBiH" .
PR broj 1511/93
Predsjednik
2. juna 1993, godine
Predsjednistva RBiH,
Sarajevo
Alija Izetbegovic, s. r. .
111111111111111111111111111111111111111111111111111111

261

'

.

Na osnovu Amandmana LI tacka 5. stay 3. na Ustav
Republike Bosne i Hercegovine, Predsjednistvo Republike Bosne i Hercegovine,
na prijedlog Vlade Republike Bosne i
Hercegovine. donosi

UREDBU SA ZAKOINSKOM SNAGOM

o IZDA VANJU

OBVEZNICA

Clan 1.
Ovorn uredbom ureduju se uslovi, nacin izdavanja, prenosa
i isplate obveznica Republike Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: obveznica RBiH).
'
'
Clan 2.
Republika Bosna i Hercegovina(u
ka) izdaje obveznice RBiH.

daljern tekstu: Republi-

Clan 3,
Obveznice
RBiH izdaju se u ukupnom
iznosu od
300,000.000 ujemackili maraka (OM) (slovima: tristotinerniliona njemackih maraka).
Obvezniee RBiH se izdaju 11 apoenima od po: 1.000 OM,
100 OM, 50 OM i 10 OM.
Na nominalni iznos (glavnicu) obveznice RBiH placa se
kamata od 10% godisnje.
.
Kamata se obracunava i isplacuje u njernackim markama
(OM).
Kamata se rnoze akumulirati ili naplatiti svake godine u
mjesecu februaru, za prethodnu godinu.
Clan 4.
Kupac obveznice RBiH moze biti dornace ili strano pravno
i fizicko lice, pod uslovima utvrdenim ovom uredbom.

-o-~-~.

Obveznice se slobodno prodaju na trz istu a mogu se koristiti
i. kao garancija za kreditiranje.
Clan 8,
Jedan kupac moze kupiti najmanje jedan apoen obveznice
RBiH.
Maksimalan iznos pri kupovini obveznica RBiH nije ogranicen, do iznosa cjelokupne emisije.
Clan 9,
Obveznica RBiH se na trlogtu Republike prodaje i kupuje
za domacu valutu 1I protuvrijednosti njernacke marke (OM) i
za devize na koje glasi.
Clan 10.
Rok otplate (glavnice) obvezniea RBiH po ovoj uredbi
pocinje teci dvije godine nakon proglasenja pres tanka ratnog.
stanjau Republici.
,
Krajnji rok otplate drzavnih obveznica iznosi deset godina
od isteka roka iz stava 1. ovog clana.
Clan 11.
Za obaveze po obveznici RBiH jamci Republika.
Clan 12.
Republika moze izvrsiti obaveze iz obveznice RBiH i prije
isteka roka utvrdenog 1I clanu 10. ove uredbe.
Clan 13.
Ukupan iznos sredstava stecenih izdavanjern i otkupom
obvezniea RBiH uplacuje se kod Narodne banke, na poseban
racun Republike Bosne iHercegovine.
Clan 14.
o ernisiji i prodaji obvezniea RBiH vodi se regis tar kod
N arodne b anke.
Ministar finansiia i guverner Narodnebanke
propisat ce
nacin vodenja registra iz stava 1. ovog clana, u rokuod 30 dana
od dana stupanja na snagu ove uredbe.
Minis tar finansija i guverner Narodne banke donijet ce
uputstvo 0 starnpanju, distribueiji, propagandi, amortiz acionom planu i drugim pitanjima, u roku od 15 dana od dana
stupanja na snagu ove uredbe.

,I
!

Clan IS.
Izvori sredstava lz kojih ce se isplacivati kamate i glavnica
obveznice RBiH SlI: republicki budzet, Fond drustvenog kapitala Republike Bosne i Hercegovine i devizne rezerve Republike. .
Clan 16.
Ovlascuje se guverner Narodne banke da propise izgled i
sadrzaj obveznice RBiH, kao i da je potpise.

Clan 5.
Obvezniea RBiH glasi na donosioca i isplacuje se donosioeu u skiadu sa odredbama ove uredbe.
Nominalna vrijednost obvezniee RBiH glasi na njernacke
marke (OM).

Clan 17.
Vhida Republike Bosne i Hercegovine odlucuje 0 upotrebi
sredstava stecenih prodajom obvezuica RBiH na prijedlog rninistra odbrane, ministra energetike, rudarstva i industrije i
ministra obnove.
Nalogodavac za upotrebu sredstava ostvarenih prodajom
obveznica RBiH sa racuna Narodne banke iz clana 13. ove
uredbe, je ministar finansija.
.
,

Clan 6.
Isplata drzavne obvezniee obavlja se u devizama ili u
dornacoj valuti, prema zahtjevu imaoea drzavne obveznice.
Ako se isplata drzavne obveznice vrsi u dornacoj valuti ili
na drugi nacin, osim isplatom u gotovini, obracun se obavlja
po srednjem kursu njemacke marke kojeg utvrduje Narodna
banka Bosne i Hereegovine (u daljem tekstu: Narodna banka)
na dan isplate, odriosno obracuna.

Clan 18.
Republika moze odluciti 0 izdavanju obveznica RBiH druge
i narednih emisija.
Druga i naredne ernisije .obyeznica RBiH izvrsit ce se na
osnovu odluke Vlade Republike Bosne i Hereegovine u skladu
sa odredbama ove uredbe,'
Odlukorn iz stava 2. ovog clana regulisat ce se ukupan
iZIlOS,apoeni i druga pitanja, u skJadu sa ovom uredbom.

L

.1
,

"

I

J