You are on page 1of 3

Vježbe 17.11.2014.

Fleksibilni nastavni sistemi.
- Zbog ozbiljnih nedostataka frontalnog oblika nastave u savremenoj nastavi teži se
provođenjem fleksibilne organizacije.
- Pred didaktičarima, a i pred vrsnim nastavnicima iz prakse, je veliki izazov pronaći
novi sistem rada u nastavi, koji bi, prvenstveno, polazio od svakog učenika posebno i
tako afirmirao sve njegove potencijale.
Problemska nastava.
- Problemska nastava nastala je iz potrebe da se poveća efikasnost obrazovnog rada.
Javlja se najprije u SAD-u, a potom se širi i u ostale zemlje svijeta.
- Učenici se u usvajanju činjenica ponašaju poput naučnog istraživača. Samostalno
istražuju i otkrivaju. Danas je općeprihvaćeno da je rješavanje problema jedan od
najviših oblika učenja. Učenici znanja stječu na kreativan način uz stalnu kritičku
procjenu danih činjenica.
- U problemskoj nastavi postoje suprotnosti između:
- danog i zadanog
- eksplicitnog i implicitnog
- poznatog i nepoznatog
- starog i novog.
- U početnoj situaciji su dani novi podaci, ali se na osnovu njih moraju pronaći novi,
dotle nepoznati za konkretnog učenika. Učenici se u ovoj fazi nalaze pred teškoćom,
preprekom, neizvjesnošću, ograničenjima, neuočljivim odgovorima, problemom. Tada
prizivaju u pomoć prethodno znanje i iskustvo. Napušta se stereotipno mišljenje i
rigidno ponašanje i prelazi se u novo ponašanje, koje se zasniva na divergentnom
mišljenju i fleksibilnom stavu.
- Problemska nastava prožeta je zadacima u kojima dominiraju prepreke, problemi i
drugo.
To čini ovu nastavu:
• zanimljivom
• kreativnom
• ona izaziva kod učenika radoznalost i tenziju
• omogućava osamostaljivanje učenika da misle
• razvija kod njih stvaralačke sposobnosti i dr.
- Struktura problemske nastave odgovara logici naučnog istraživanja:
• stvaranje problemske situacije
• formulisanje problema
• postavljanje hipoteze: izbor metoda i oblika rada istraživanja
• rješavanje problema i
• analiza rezultata istraživanja koja garantuju vjerodostojnost hipoteza.
Programirana nastava.
- Programirana nastava je takva vrsta nastave u kojoj su sadržaji:
- svedeni na bitno,

Razgranati program Omogućava brže napredovanje sposobnijim učenicima. Ako je odgovor netačan. Nedostaci programirane nastave su: nastava je šematizovana (ograničena maštovitost. Dobra strana linearnih programa je što omogućuje svakom učeniku da radi svojim tempom. orginalnost). Učenici koji znaju činjenice idu dalje. t a k o š t o i m j e dozvoljeno da preskoče članke. uređeni su po složenosti i s v a k i u č e n i k i h samostalno i postepeno savlađuje svojim tempom a kao kontrola u napredovanju služi mu stalna povratna informacija. kreativnost. u skladu s njihovim mogućnostima. Nakon informacije učenicima se prezentira više odgovora od kojih je samo jedan ispravan. nudi efikasne povratne informacije. učenik se upućuje da pogleda ponovo u zadatak. a oni koji ne znaju zastaju. korak po korak. . osposobljava pojedinca za samostalan rad. Modificirani linearni (kombinirani) program Omogućava sposobnijim učenicima napredovanje brže od ostalih. zadatak. O v a j i n o v a t i v n i m o d e l s a d r ž i z n a n j e raspoređeno po određenim člancima. Svaki članak ima: uvodnu informaciju. svi nastavni sadržaji nisu podjednako podesni za programiranje. a nekim učenicima mogu biti potrebne da dođu do rješenja. čiji im je sadržaj poznat. Prednosti programirane nastave su: racionalnost. daje mu se instrukcija kojom se upućuje da potraži odgovarajući članak i nauči odgovor na pitanje. Nedostatak im je što ne pružaju mogućnost učenicima za tr a ž e n j e d o d a t n i h informacija koje nisu date u zadatku.- - - logički su struktuirani na manje djelove. Nakon izbora odgovora učenik se upućuje na mjesto u knjizi gdje saznaje da li je odgovor tačan ili ne. učenik prelazi na slijedeći zadatak. Nakon pravilnog odgovora na zadatak. a ako je opet odgovor netačan. mjesto za rad. U programiranoj nastavi koriste se tri vrste programa: linearni razgranati kombinirani program Linearni program: Po linearnom programu učenje se odvija pravolinijski. ograničena personalna komunikacija. omogućen individualan pristup. povratnu informaciju. operaciju. prihvatljivija je za učenike skromnijih intelektualnih sposobnosti.

Pod tim nazivom podrazumijevamo rad nekoliko grupa učenika na složenijem problemu. .razvija se sposobnost apstrahiranja. .izrada nastavnog listića.Kao prednosti učenja otkrivanjem istaknimo sljedeće: . .o projektnoj metodi. Ovaj program predstavlja kombinaciju linearnog i razgranatog programa.kad je nemoguće proučavati stvarnost koristimo metodu simulacije koja može biti realizirana igrom. . ova strategija ima i neke nedostatke: . pri čemu se to iskustvo stječe ili u stvarnosti ili u zamišljenoj stvarnosti.Linearni program pogodniji je za mlađe učenike i učenike slabijih. .učenik aktivno. saradnja s nastavnicima drugih različitih oblasti. .o simulaciji i . . poopćavanja i induktivnog zaključivanja. .izvršenje uspješnog istraživanja ili simulacije povećava motivaciju i interes za predmet. .priprema sata zahtijeva od nastavnika opsežnije pripremne radnje.Obično govorimo o tri metode učenja otkrivanjem: .o istraživanju. .za obradu nastavne teme kroz učenje otkrivanjem potrebno više vremena nego nekom drugom metodom.Najsloženija metoda iskustvenog učenja je projektna metoda. Učenje otkrivanjem. često bliskom realnom svijetu. a često i samostalno sudjeluje u iskustvenom učenju. pokusom ili kompjutorskom simulacijom. - . Za strategiju učenja otkrivanjem karakteristično je da se radi o iskustvenom učenju. .No. . Koji model programa će nastavnik izabrati zavisi od sljedećih faktora: Od prirode nastavnog gradiva Od dobi učenika Od osposobljenosti učenika za samostalan rad Od učeničkog iskustva u radu na programiranim materijalima i udžbenicima Od kreativnih i stvaralačkih sposobnosti učenika Od nivoa aspiracije učenika Od opredjeljenja nastavnika i programera.ovim se metodama na zanimljiv i dinamičan način mogu postaviti hipoteze.- - Pored toga dozvoljava slabijim učenicima da se duže zadrže na području određenih članaka i po potrebi konsultuju dopunske informacije.razvija se pažnja.Istraživanjem učenici proučavaju stvarnu situaciju. . nižih sposobnosti.