You are on page 1of 2

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΝΙΣΑΡΙΑ ΢ΣΗΝ ΠΟΛΗ, ΙΣΑΛΟ ΚΑΛΒΙΝΟ

ΘΕΜΑ: Η ραξνύκελε αλαθάιπςε ησλ καληηαξηώλ από ηνλ Μαξθνβάιλην θαη ε νκαδηθή
δειεηεξίαζε όζσλ ηα έθαγαλ, εμαηηίαο ηνπ κνιπζκέλνπ πεξηβάιινληνο ηεο πόιεο.
ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ:
1. Πξνβιήκαηα ηεο δηαβίσζεο ζηα αζηηθά θέληξα. Οη θίλδπλνη πνπ απεηινύλ ηνλ
άλζξσπν εμαηηίαο ηεο απνκάθξπλζεο από ηε θύζε θαη ηεο δηαβίσζεο ζην κνιπζκέλν
πεξηβάιινλ ηεο πόιεο.
2. Ζσή ζηελ πόιε θαη αλζξώπηλεο ζρέζεηο. Απνκόλσζε, επηθύιαμε, αληαγσληζκόο.
3. Ο ξόινο ηεο θύζεο ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ. Τγεία, ραξά, πνηόηεηα δσήο.
ΕΝΟΣΗΣΕ΢:
1Η ΕΝΟΣΗΣΑ: "Μηα κέξα ... απνδεκίσζε ηνπ ςσκηνύ". Η απξνζδόθεηε αλαθάιπςε
ησλ καληηαξηώλ κέζα ζηελ ηζηκεληέληα πόιε.
2Η ΕΝΟΣΗΣΑ: "΢ηε δνπιεηά ηνπ... θνπβέληα". Η αλαθνίλσζε ηνπ επξήκαηνο ζηελ
νηθνγέλεηα θαη ε απόθαζε λα θξαηεζεί κπζηηθό.
3Η ΕΝΟΣΗΣΑ: "Σν άιιν πξσί... εξρόηαλ απέμσ". Η παξαθνινύζεζε ησλ καληηαξηώλ
θαη ε αλεζπρία γηα ηε δηαξξνή ηνπ κπζηηθνύ.
4Η ΕΝΟΣΗΣΑ: "Σα ραξάκαηα... ν έλαο ηνλ άιιν". Σν κάδεκα ησλ καληηαξηώλ θαη ε
δειεηεξίαζε.
ΣΕΥΝΙΚΕ΢ ΑΦΗΓΗ΢Η΢- ΑΦΗΓΗΜΑΣΙΚΟΙ ΣΡΟΠΟΙ:
- γ' πξόζσπε αθήγεζε.
- Ο αθεγεηήο δε ζπκκεηέρεη ζηελ ηζηνξία, αιιά εκθαλίδεηαη ζαλ λα κπνξεί λα ηα
παξαθνινπζεί θαη λα ηα γλσξίδεη όια (μηδενική εζηίαζη).
- Αθήγεζε, Πεξηγξαθή, Δηάινγνο, Εζσηεξηθόο Μνλόινγνο, ΢ρόιην ηνπ αθεγεηή.
ΓΛΩ΢΢Α: Απιή, δεκνηηθή. Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί
εξσηεκαηηθά, άλσ θαη θάησ ηειείεο.
ΤΦΟ΢: Απιό ζε ηόλν ειαθξά εηξσληθό θαη ρηνπκνξηζηηθό.
ΕΚΦΡΑ΢ΣΙΚΑ ΜΕ΢Α:
- ΕΠΘΘΕΣΑ., ΜΕΣΑΦΟΡΕ΢., ΠΑΡΟΜΟΘΩ΢ΕΘ΢., Α΢ΤΝΔΕΣΑ.

πνιιά

ζαπκαζηηθά,

ΙΔΕΕ΢ - ΢ΤΝΑΙ΢ΘΗΜΑΣΑ:
- Σν αθήγεκα πξνβάιιεη ην ςπρηθό αδηέμνδν ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ ηεο
κεγαινύπνιεο, ν νπνίνο ππνθέξεη από ηελ έιιεηςε επαθήο κε ηε θύζε θαη βιέπεη ηελ
1
Μισαηλίδη Νίκη, Φιλόλογος
10/11/2014

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπ λα ππνβαζκίδεηαη, παξά ηελ νηθνλνκηθή πξόνδν θαη ηηο αλέζεηο
πνπ ηνπ είρε εμαζθαιίζεη ε αζηηθή δσή. Απνκόλσζε, κνλαμηά, αληαγσληζκόο,
αιινηξίσζε.
- Σα ζυναιζθήμαηα πνπ δεκηνπξγεί ην πηθξό ρηνύκνξ ηνπ αθεγήκαηνο είλαη θλίψη θαη
απαιζιοδοξία, ελώ ν αθειήο θαη νλεηξνπόινο πξσηαγσληζηήο πξνθαιεί ηε ζπκπάζεηα
θαη θάπνηε ην εηξσληθό ρακόγειν ηνπ αλαγλώζηε.
Η ΢ΤΝΑΙ΢ΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΟΤ ΗΡΩΑ
Η ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ Μαξθνβάιλην πεξλά από δηάθνξεο θάζεηο:
- Βλέπει τα μανιτάρια. Σηελ αξρή ελζνπζηάδεηαη. Νηώζεη όηη ν θόζκνο αιιάδεη, όηη ε δσή ηνπ
απνθηά λόεκα. Νηώζεη ραξά, επηπρία, λνκίδεη όηη έγηλε έλα κηθξό ζαύκα. Ξερλά ηα
θαζεκεξηλά ηνπ πξνβιήκαηα, νλεηξνπνιεί, αθαηξείηαη
- Μοιράζεται τον ενθοσσιασμό και τη ταρά τοσ με την οικογένεια τοσ. Απνθαιύπηεη ηελ εύξεζε
ησλ καληηαξηώλ αιιά θξαηάεη κπζηηθό ηνλ ηόπν πνπ θπηξώλνπλ. Νηώζεη δήιηα, θαρππνςία, θόβν
θαη δπζπηζηία απέλαληη ζηνπο άιινπο, αθόκα θαη απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ! Απνθηά θηεηηθή
δηάζεζε. Σην ζεκείν απηό θαίλεηαη ε αιινηξίσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο κεγαινύπνιεο.
- Βλέπει τον Αμάντιτζι και τοσς άλλοσς να μαζεύοσν τα μανιτάρια. Κπξηεύεηαη από
θαρππνςία θαη δεινηππία, όηαλ δηαπηζηώλεη όηη θαη άιινο γλσξίδεη γηα ηα καληηάξηα. Αγσλία θαη
αλεζπρία. Οξγίδεηαη θαη ζπκώλεη
- Τελικά. Τα αηζζήκαηα ηνπ αιιάδνπλ θπξηεύεηαη από γελλαηνδσξία θαη θσλάδεη ηνπο
αλζξώπνπο, πνπ πεξίκελαλ ζηε ζηάζε, λα πάξνπλ θη απηνί καληηάξηα. Φηιηθόο, ίζσο λα κελ έρεη
αιινηξησζεί ξηδηθά . Τέινο, κε ην πάζεκα ηνπ απνγνεηεύεηαη πηθξά.
ΦΑΡΑΚΤΗΡΘΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΒΑΛΝΤΟ
Ο Μαξθνβάιλην είλαη αρζνθόξνο. Η δνπιεηά ηνπ είλαη ζθιεξή θαη άραξε. Φνξηώλεη θαη
μεθνξηώλεη θηβώηηα. Γελ ηνπ πξνζθέξεη θακία ηθαλνπνίεζε. Τνλ ηνπνζεηεί ζηα θαηώηεξα
θνηλσληθά ζηξώκαηα, ελώ θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ δε θαίλνληαη αλζεξά.
Η δσή ηνπ γίλεηαη αθόκε πην ζιηβεξή, γηαηί δελ έρεη πξνζαξκνζηεί ζηε δσή ηεο κεγαινύπνιεο.
Τα θώηα θη νη βηηξίλεο ηεο ηνλ αθήλνπλ αδηάθνξν. Τν αθηιόμελν πεξηβάιινλ ηεο ηνλ ζιίβεη.
Παληνύ αλαδεηεί ηε θύζε θαη ηελ νκνξθηά ηεο· έζησ θαη ηα ειάρηζηα ίρλε ηεο κέζα ζηελ άραξε
ηζηκεληνύπνιε.
ΦΑΡΑΚΤΗΡΘΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΒΑΛΝΤΟ
Φπζηνιάηξεο, κέλεη αζπγθίλεηνο από ην αζηηθό πεξηβάιινλ. Τύπνο κειαγρνιηθόο,
εζσζηξεθήο, ξνκαληηθόο θαη νλεηξνπόινο. Καρύπνπηνο, θηεηηθόο, αληαγσληζηήο. Σην ηέινο
αθειήο.
Εργασίες- Ερωτήσεις:
1. Βξείηε ζην θείκελν ζεκεία πνπ λα δείρλνπλ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ ήξσα.
2.Υπάξρνπλ ζεκεία ηνπ δηεγήκαηνο πνπ ζαο έθαλαλ λα γειάζεηε; Αηηηνινγήζηε ηελ
απάληεζή ζαο.
3. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ καληηαξηώλ ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ θαη πνηνο ζην ηέινο;

2
Μισαηλίδη Νίκη, Φιλόλογος
10/11/2014