You are on page 1of 7

Fundamentele psihologiei I, PH1, 2014-2015

Titular curs: Conf.univ.dr. Aurel Ion CLINCIU
Titular seminar: Lector univ.dr. Ana-Maria CAZAN

Fundamentele psihologiei I (FP1)

1. Tematica seminar ............................................................................................................................... 1
2. Criterii de evaluare ............................................................................................................................. 1
A. Calitatea răspunsurilor oferite la seminar ........................................................................................ 1
B. Temele obligatorii ............................................................................................................................ 2
Exemplu de citare conform APA ...................................................................................................... 2
C. Probe de evaluare pe parcurs ........................................................................................................... 3
3. Bibliografie recomandată................................................................................................................... 3
4. Aspecte etice ........................................................................................................................................ 3
5. Prezentarea la examen ....................................................................................................................... 4
Ponderea seminarului la nota finală...................................................................................................... 4
Examene de mărire sau restanță ........................................................................................................... 4
6. Anexa – cerințe teme de control ........................................................................................................ 4
Temă de control 1 ................................................................................................................................. 4
Tema de control 2 ................................................................................................................................. 5
Tema de control 3 ................................................................................................................................. 6

1. Tematica seminar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cristalizarea psihologiei ca știință
Sistemul psihic uman. Natura psihicului uman
Niveluri structural dinamice ale psihicului
Senzațiile și percepțiile
Reprezentarea
Memoria
Gândirea

2. Criterii de evaluare
A. Calitatea răspunsurilor oferite la seminar
 Reprezintă 10% din nota de seminar.
 Sunt necesare minimum trei prezențe.
 Participarea activă la aplicațiile propuse la seminar. Va fi evaluată calitatea intervenţiilor şi
răspunsurilor la seminar.

1

Fundamentele psihologiei I, PH1, 2014-2015
Titular curs: Conf.univ.dr. Aurel Ion CLINCIU
Titular seminar: Lector univ.dr. Ana-Maria CAZAN
B. Temele obligatorii
 Reprezintă 70% din nota de seminar.
 Fiecare student va preda 3-4 aplicații din fiecare lista cu cele 3 teme de control: în total între 912 aplicații:
o 3 aplicații la alegere din Tema de control 1 (la finalul Unității de învățare M1.4,
Niveluri structural dinamice ale psihicului Conştientul, subconştientul şi inconştientul).
Tema trebuie predata la seminarul 4, Senzațiile și percepțiile
o 3 aplicații la alegere din Tema de control 2 (la finalul Unității de învățare M2.3
Reprezentările). Tema trebuie predata la seminarul 6, Memoria.
o 3 aplicații la alegere din Tema de control 3, (la finalul Unității de învățare M3.4.
Creativitatea). Tema trebuie predata la seminarul 7.
o Temele vor fi redactate la calculator si încărcate pe platforma e-learning la data
anunțată.
o Rezolvarea fiecărei aplicații va fi realizată în 1-2 pagini.
o Pentru redactarea temei, este necesară consultarea a minimum 2-3 surse bibliografice
care vor trebui indicate obligatoriu la referințele bibliografice, conform standardului
APA (vezi exemplul de mai jos!).
o Fiecare temă se încarcă pe platforma e-Learning la secțiunea corespunzătoare
seminarului căruia îi este alocată tema.

Întârzierea se penalizează:
o întârziere un seminar: se scad 2p din punctajul aferent fiecărei teme;
o întârziere 2 seminarii: se scad 4p din punctajul aferent fiecărei teme;

In cazul în care platforma e-Learning nu va fi disponibilă, temele se vor preda pe suport hârtie,
după același program.

Exemplu de citare conform APA (American Psychological Association, http://www.apa.org/)
Tip sursă
Carte de
specialitate
Capitol din
carte
Articol dintr-o
revistă de
specialitate
Sursă
electronică

Referințe bibliografice conform APA
Aniței, M. (2007). Psihologie experimentală. Iași: Polirom.
O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A
metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender
issues across the life cycle (pp. 107-123). New York, NY: Springer.
Morton, B. E. (2002) Outcomes of hemisphericity questionnaires correlate with
unilateral dichotic deafness. Brain and Cognition, 49, 63–72.
Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People
Who Make Websites, 149. Accesat la http://www.alistapart.com/articles/writeliving
2

Fundamentele psihologiei I, PH1, 2014-2015
Titular curs: Conf.univ.dr. Aurel Ion CLINCIU
Titular seminar: Lector univ.dr. Ana-Maria CAZAN
Volum al unei
conferințe
Recenzie

Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: The
First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning.
Mahwah, NJ: Erlbaum.
Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Recenzie a cărții The
self-knower: A hero under control, by R. A. Wicklund & M. Eckert]. Contemporary
Psychology, 38, 466-467.

C. Probe de evaluare pe parcurs
 Reprezintă 20 % din nota de seminar.
 Se va calcula media notelor de la minimum două evaluări pe parcurs, în cadrul seminarului.

3. Bibliografie recomandată
1. Allport, G. W. (1991). Structura şi dezvoltarea personalităţii. Bucureşti: E.D.P.
2. Atkinson & Hilgard. (2005). Introducere în psihologie. Bucureşti: Ed. Tehnică.
3. Cosmovici, A. (1996). Psihologie generală. Iaşi: Ed. Polirom.
4. Doron, R., Parot, F. coord. (2006). Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas
5. Hayes, N., Orrell, S. (1997). Introducere în psihologie. Bucureşti: Ed. All.
6. Lieury, A. (1996). Manual de psihologie generală. Oradea: Ed. Antet.
7. Miclea, M. (1999). Psihologie cognitivă. Iaşi: Ed. Polirom.
8. Radu, I. (coord.). (1991). Introducere în psihologia contemporană. Cluj: Ed. Sincron.
9. Reber, A.S. (2009). Dictionary of Psychology. London: Penguin Books.
10. Reuchlin, M. (1991). Psihologie generală. București: Editura Științifică.
11. Zlate, M. (2000). Introducere în psihologie. Iaşi: Ed. Polirom.
12. Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive. Iaşi: Ed. Polirom.
13. Zlate, M. (1997) Eul şi personalitatea. Bucureşti: Ed. Trei.
14. Zlate, M. (2000). Fundamentele psihologiei. Bucureşti: Ed. Pro Humanitate.

4. Aspecte etice
o Nu se admit temele copiate! Copierea unei teme de la colegi, din surse aflate pe Internet
(plagiat) sau predarea aceleiasi teme la 2 discipline (autoplagiat) se sancționează astfel:
 La prima abatere:refacerea temei si sanctionarea cu 50% din nota meritată.
 La a doua abatere: 0 puncte fără drept de a reface tema.
o Plagiatul constă în preluarea unei părți din lucrarea unui alt autor și prezentarea ei ca
fiind o contribuție proprie, fără menționarea autorului original. Tot un caz de fraudă
este considerat și autoplagiatul. Conform standardelor APA pot fi preluate și integrate
în text citate de maximum 40 cuvinte (APA, 2009). Pentru a evita plagiatul, se

3

Fundamentele psihologiei I, PH1, 2014-2015
Titular curs: Conf.univ.dr. Aurel Ion CLINCIU
Titular seminar: Lector univ.dr. Ana-Maria CAZAN
recomandă reformularea ideilor preluate din sursele citate și citarea sursei din care a
fost preluat materialul.

5. Prezentarea la examen

Prezentarea la examen, in orice sesiune este condiţionată de promovarea activităţii de seminar
(minimum nota 5).

Ponderea seminarului la nota finală: 1/3 seminar, 2/3 nota examen.
 Pondere note seminar:
o 70% teme;
o 20% evaluări;
o 10% intervenții seminar.
Examene de mărire sau restanță
 Studenţii care susţin examene de mărire de notă sau restante trebuie să prezinte toate sarcinile
aferente cursului.

6. Anexa – cerințe teme de control
Temă de control 1
1. Argumentează în legătură cu trei caracteristici care fac diferenţa dintre cunoaşterea
psihologică ştiinţifică şi cunoaşterea naivă. (Vezi specificul cunoaşterii ştiinţifice: este precisă,
sistematică, formală, obiectivă, se bazează pe fapte, este reproductivă, cumulativă şi
falsificabilă).
2. Indică două diferenţe specifice dintre modelul psihodinamic şi cel comportamentist în
psihologie. (Vezi obiectul şi domeniile psihologiei).
3. Evaluează comparativ contribuţia abordărilor de tip corelaţional şi de tip experimental în
constituirea psihologiei ştiinţifice. (Dezvoltă ideea potrivit căreia designurile corelaţionale reţin
şi analizează relaţiile dintre variabile, fără să poată face supoziţii despre sensul cauzal al
acestora, prin opoziţie cu metoda experimentală).
4. Precizează rolul pe care l-a avut metoda psihometrică în dezvoltarea dimensiunii aplicative a
psihologiei. (Vezi metodele psihologiei).
5. Analizează consecinţele experienţei de privare afectivă şi socială din casele de copii
instituţionalizaţi, prin comparaţie cu cei luaţi în îngrijire maternală, în familie. Argumentează în
legătură cu consecinţele posibile ale acestor fenomene asupra evoluţiei psihice ulterioare. (Vezi
psihicul ca formă a vieţii de relaţie şi condiţionarea social-istorică a psihicului).

4

Fundamentele psihologiei I, PH1, 2014-2015
Titular curs: Conf.univ.dr. Aurel Ion CLINCIU
Titular seminar: Lector univ.dr. Ana-Maria CAZAN
6. Ce aspecte psihologice importante pot fi abordate de o psihologie transculturală în spaţiul
Transilvaniei? (Aplică principiul condiţionării social-istorice a psihicului la caracteristicile
multietnicităţii transilvănene).
7. Invocă trei argumente în legătură cu o perspectivă pozitivă asupra inconştientului. (Vezi
nivelurile structural dinamice ale psihicului uman).
8. Invocă trei argumente în legătură cu afirmaţia potrivit căreia conştiinţa este sistemul de
referinţă tipic uman.
9. Analizează relaţiile conştient-inconştient în stările de sănătate şi de boală psihică. (Relaţiile
circulare, de subordonare integrativă şi de coechilibrare trebuie contextualizate în stările de
sănătate şi de boală psihică).
Mod de evaluare
Se acordă câte un punct pentru fiecare dintre solicitările de mai sus corect şi complet
rezolvate. La totalul de maxim 9 de puncte se adaugă un punct din oficiu. Se acordă şi fracţiuni de
punct. Tema se redactează în TNR 12, la 1,5 rânduri, cu margini de 2,5 cm de jur-împrejur, aliniere
justify (la ambele capete), alocându-se câte o foaie de hârtie pentru trei subiecte. Tema, semnată şi
datată, se transmite tutorelui la data stabilită după prima întâlnire, ori la examen, după caz.
Tema de control 2
1. Care sunt caracteristicile imaginii senzoriale primare? (Vezi definiţia şi caracterizarea generală
a senzaţiilor).
2. Prezintă mecanismul neurofuncţional de producere a senzaţiilor. (Descrie structura şi funcţiile
analizatorului).
3. Care sunt cele trei proprietăţi ale senzaţiilor vizuale? (Analizează tonul cromatic,
luminozitatea şi saturaţia).
4. Explică contradicţia potrivit căreia, deşi analizatorul vizual este mai performant, auzul este
modalitatea senzorială cea mai importantă pentru fiinţa umană. (Desprinde din curs valoarea
adaptativă a fiecăruia dintre cei doi analizatori în contextul lumii fizice şi sociale).
5. La ce se referă legea pragurilor senzoriale şi care este legătura ei cu sensibilitatea? (Defineşte
tipurile de praguri: minim absolut, maxim absolut şi diferenţial în contextul a 3-4 analizatori
punând în legătura capacitatea lor de discriminare cu pragul minim şi maxim)
6. Argumentează care dintre legile sensibilităţii au aplicaţie directă în semnalizarea rutieră.
(Evocă legea contrastului senzorial, legea adaptării, legea interacţiunii analizatorilor).
7. Imaginea senzorială şi imaginea perceptivă: ce le aseamănă şi ce le diferenţiază? (Analizează
comparativ imaginea simplă de la senzaţie şi pe cea complexă de la percepţie).
8. Argumentează care ţi se par cele mai importante două legi perceptive. (Poţi alege bogăţia şi
obiectualitatea; integralitatea şi ierarhizarea; structuralitatea sau selectivitatea perceptivă. În
fiecare caz contează calitatea argumentaţiei).
9. Dă un exemplu simplu care să pună în evidenţă fazele procesului perceptiv.
10. Care sunt cele mai importante trei legi gestaltiste privitoare la percepţia formei? (Selectează
informaţia necesară de la percepţia spaţiului).
11. Evocă elementele implicate în percepţia distanţei şi a constanţei mărimii. (Vezi paragraful
corespunzător din curs).
5

Fundamentele psihologiei I, PH1, 2014-2015
Titular curs: Conf.univ.dr. Aurel Ion CLINCIU
Titular seminar: Lector univ.dr. Ana-Maria CAZAN
12. Exemplifică modul cum acţionează legea selectivităţii în contextul senzaţiilor şi în cel al
percepţiei. (Extrage şi analizează comparativ informaţiile din cele două unităţi de curs).
13. Detaliază caracteristicile imaginii secundare din reprezentare. (Se produce în absenţa
obiectului, este unitară, schematică, „presimte categorialitatea”, este configurativă şi
panoramică).
14. Cum argumentezi faptul că reprezentarea provine, ca şi conţinut, din percepţie şi este posibilă
doar prin mecanismele operaţionale ale gândirii?
15. Argumentează faptul că imaginea secundară din reprezentare este mai utilă pentru cunoaştere
decât imaginea primară. (Stabileşte inter-relaţii pentru informaţiile din cursul despre
reprezentare).
Mod de evaluare
Se acordă câte un punct pentru întrebările 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 şi câte două puncte
pentru itemii 4, 6, 8, 14 şi 15. Se acordă, după caz, şi fracţiuni de puncte. Totalul de maxim 20 de
puncte se împarte la 2 iar rezultatul se raportează la o scală cu 10 trepte. Rotunjirea se face în favoarea
studentului. Lucrarea se redactează pe foi separate, câte 3-4 subiecte pentru fiecare foaie şi se transmite
tutorelui la data stabilită după prima întâlnire.
Tema de control 3
1. Analizează comparativ specificul şi valoarea polului cunoaşterii senzoriale şi al celei logice,
identificând caracteristicile şi valoarea adaptativă a fiecărui nivel. (Rezolvarea solicită efort de sinteză
privitor la specificul celor două niveluri ale cunoaşterii umane).
2. Caracterizează pe scurt cele trei tipuri de sisteme mnezice de care dispunem. (Vezi paragraful
corespunzător de la memorie).
3. Argumentează rolul memoriei episodice în construcţia identităţii personale. (Dezvoltă ideea
caracterului contextual şi autobiografic al memoriei episodice).
4. Argumentează în legătură cu memoria semantică ca şi loc de întâlnire dintre memorie şi gândire.
(Dezvoltă ideea caracterului acontextual, inteligibil şi semantic al acestui tip de memorie care
organizează cunoaşterea în reţele ierarhizate de cunoştinţe).
5. Demonstrează caracterul activ şi selectiv al păstrării şi recuperării informaţiei depozitate în memoria
de lungă durată.
6. Plecând de la particularităţile întipăririi, conturează o mică strategie de optimizare a memoriei
proprii sau a elevilor cu care lucrezi. (Defineşte pe scurt encodarea, păstrarea şi recuperarea, selectând
informaţia despre factorii care susţin ameliorarea memorării).
7. Analizează raportul informaţional-operaţional din structura gândirii. (Coroborează cele două
caracteristici ale gândirii, prezentate în curs).
8. Defineşte afirmaţia potrivit căreia gândirea este „statul major” al tuturor proceselor psihice. (Arată
în ce constă specificul gândirii, modul cum în travaliul său mobilizează toate resursele disponibile şi
felul cum beneficiază celelalte procese din acest contact. Ai în vedere şi caracterul mediat-mediator al
gândirii).
9. Defineşte modul de formare a sistemului conceptelor. (Revezi conceptualizarea şi detaliază
caracterul dinamic, deschis, evolutiv, corelativ, sistemic şi ierarhic al conceptelor).

6

Fundamentele psihologiei I, PH1, 2014-2015
Titular curs: Conf.univ.dr. Aurel Ion CLINCIU
Titular seminar: Lector univ.dr. Ana-Maria CAZAN
10. Evidenţiază diferenţele şi utilitatea practică a strategiilor algoritmice şi euristice în rezolvarea de
probleme. (Defineşte pe scurt cele două tipuri de strategii şi apoi contextualizează-le la rezolvarea de
probleme ca activitate de bază a gândirii).
11. Identifică diferenţele dintre limbă, limbaj şi vorbire. (Vezi paragraful corespunzător din curs).
12. Operează distincţia competenţă lingvistică - competenţă comunicaţională, argumentând în sensul
modului de creştere al celei din urmă în practica comunicaţională proprie. (Vezi paragraful
corespunzător, dar corelează cu ideea că acest tip de competenţă este o condiţie a succesului în cariera
didactică).
13. Argumentează în legătură cu faptul că limbajul scris este un indicator mai valid al inteligenţei unei
persoane, decât cel vorbit. (Efectuează o scurtă analiză comparativă a formelor limbajului).
14. Dezvoltă ideea potrivit căreia limbajul şi gândirea sunt indestructibil legate între ele. (Coroborează
conceptualizarea ca activitate de bază a gândirii cu funcţia dialectică a limbajului).
15. Opţional: Analizează comparativ gândirea cu creativitatea în calitatea lor de componente esenţiale
ale structurii cognitive. (Se pleacă de la tipurile de strategii ale gândirii: algoritmică-euristică,
divergentă-convergentă, verticală-laterală, conştientă-inconştientă).
16. Opţional: Analizaţi rolul şi locul creativităţii în structura aptitudinilor umane. (Se va aborda după
parcurgerea capitolului despre aptitudini.)
Mod de evaluare
Se acordă câte un punct pentru întrebările 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 şi câte două puncte pentru
itemii 1, 4, 6, 8, 12 şi 14. Se acordă, după caz, şi fracţiuni de puncte. Totalul de maxim 20 de puncte se
împarte la 2 iar rezultatul se raportează la o scală cu 10 trepte. Rotunjirea se face în favoarea
studentului. Lucrarea se redactează pe foi separate (maximum 5), câte 3-4 subiecte pentru fiecare foaie,
şi se transmite tutorelui la data stabilită după cea de a doua întâlnire.

7