You are on page 1of 2

Лаза Костић

О песничком заносу:
 Идеал жене – слика њена што се огледа у песниковој души
 У обичних људи постоје два душевна стања: јава и сан Код песника постоји и т!еће: занос – оно је
чисто душевно" #најдушевније$% стање
 &вест је д!уга!и'а и службени'а заносу &лужи га кад је занос п!естао и п!ича на( како је било
 Кад га п!о)е занос* песник напише записник о оно(е што се догодило +о је пес(а ,то је ве!нији-
што је п!остији записник* ти( лепша пес(а
 .есник не (о)е своју дупу ставити у стање заноса кад (у је воља "п!ича о то(е како он* /(ај и &тева
Каћински нису успели ни заједно да састваве с!пску хи(ну%
 0азлика из(ећу п!олазног на!одног заноса и песничког заноса /(ај то не !азу(е или не жели да
!азу(е – у то(е је књижевна т!агичност његове з(ајске половине
 1ве славујанке које показују тај занос "#И ти не знаш да то сневаш$ и #2ткиде се$%
Поезија и логика:
 1евесиљ "пес(а у којој је основна идеја да (уха(едова' (оже исто толико бити доба! &!бин колико
и п!авослава'% и 0ајино уздање "ту се слави х!ист у антитези са исла(о(% Логика3
 #.есник није логича! Логичност није особина ли!ске поезије$ .озивање на 4аспа!ија +о Лаза
п!обле(атизује
 2н каже да то в!еди са(о за п!аве ли!ске песнике* а за Костића је са(о &лавуј то &а(о славујанке су
(у лепе* а з(ајованке нису по његово( укусу /(ајовнке (у и нису п!ава поезија* зато у њој т!ажи
логику
 5ајк!упније за(е!ке з(ајованка(а нису толико логичке колико психологичке п!и!оде
Одговор Светозару Марковићу на његов чланак „Реалност у поезији“
 &6 – +ежња да обо!и и да из!уга сваки занос у поезији
 &ва научна !азлика из(е)у идеализ(а и !еализ(а (оже се свести н а!азлику (етоде: !еализа( ће
бити оно што се назива индуктивна* а идеализа( оно што се назива дедуктивна (етода
 2но што они називају !еализ(о( то је тенден'иозност
 &6: Идеализа( се заснива на тео!ији у!о)ених идеја : 0еализа(* који се заснива на тео!ији !еалних
пот!еба човекових
 &6 од!иче 7о!(и сваки значај Идеји дати естетичку 7о!(у која јој по #!е'епту$ п!ипада* а
!еалисти узи(ају сад!жај и њега анализи!ају
 &6 за(е!а поезији што не(а толико осећање за патње као што је и(ала на!одна поезија
Илијада:
 Илијада није испевана већ је упевана 8о(е! не пева о!ужје* он пева оно што пок!еће о!ужје* што
о!ужје( уп!авља – он пева с!'е* он пева с!дњу
 9е!гилије гледа ства!и споља* ње(у је најважније о!ужје па тек онда долази човек
 .ита се Костић како је ,иле! (огао п!еводити и п!е!а)ивати 9е!гилија
 .о!е)ење +етиде* :ев!оси(е и ;ого!оди'е:
• +етида је обична (о!ска г!чка баба< 2на не каже сво( !аз(ажено( детету како то није лепо и
није јуначки светити се 'ело( на!оду због једног човека
• :ев!оси(а када 6а!ко полази да суди око 'а!ства* саветује (у #5и по бабу ни по ст!ичеви(а*
већ по п!авди ;ога ситинога;оље ти је изгубити главу* него своју ог!ешити душу$ 5ебеско=
зе(аљска богиња х!ишћанске душевности 2на је изнад свих (ате!и*
• ;ого!оди'а – пустила је свог сина да иде из куће да јој не (!ази кућу* да јој не !асте!ује
(уште!ије > кад се Исус п!ославио* пошла је са б!аћо( његово( да га т!ажи > он показа на
своје улениче и !еча: #2во је (ати (оја* ово су б!аћа (оја$ :ош је +етида боља од ;ого!оди'е