You are on page 1of 1

Eshhedu en la ilahe il-lall-llah ve eshhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu

Besoj dhe deklaroj se ekziston vetm nj Zot - All-llahu dhe se Muhammedi sht rob dhe i
drguar i Tij.

1. Bismil-lahir-rahmanir-rahim

1. Me emrin e All-llahut, Mshiruesit, Mshirbrsit

2. El hamdulil-lahi rabbil 'alemin

2. Falnderimi i takon All-llahut, Zotit t botrave

3. Er-rahmanir-rahim

3. Mshiruesit, Mshirbrsit

4. Maliki jewmid-din

4. Sunduesit t dits s Gjykimit

5. Ijjake na'budu we ijjake nesta'in

5. Vetm Ty t adhurojm dhe vetm prej Teje ndihm krkojm

6. Ihdinas-siratal mustekim

6. Udhzona n rrugn e drejt,

7. Siratal-ledhine en 'amte 'alejhim,

7. n rrugn e atyre ndaj t cilve ke bekimin,

gajril magdubi 'alejhim we led-dal-lin (AMIN)

jo n t atyre q je i hidhruar, dhe q kan humbur! (Amin)