You are on page 1of 5

Druk nr 1664

Warszawa, 29 lipca 2013 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja

Pani
Ewa Kopacz
Marszaek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu niej podpisani posowie wnosz


projekt uchway:

- wzywajcej Ministra Administracji i


Cyfryzacji
do
zagwarantowania
rodzicom prawa do Internetu bez
pornografii.
Do reprezentowania wnioskodawcw w pracach nad projektem uchway
upowaniamy pani pose Beat Kemp.

(-) Jacek Bogucki; (-) Andrzej Dera; (-) Mieczysaw Golba; (-) Tomasz
Grski; (-) Patryk Jaki; (-) Beata Kempa; (-) Arkadiusz Mularczyk; (-) Jzef
Rojek; (-) Andrzej Romanek; (-) Edward Siarka; (-) Piotr Szeliga;
(-) Tadeusz Woniak; (-) Jan Ziobro; (-) Kazimierz Ziobro; (-) Jarosaw
aczek.

Projekt
UCHWAA
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia ................. 2013 r.
wzywajcej Ministra Administracji i Cyfryzacji
do zagwarantowania rodzicom prawa do Internetu bez pornografii.

- zwaywszy, e pornografia w sieci internetowej jest powszechnie dostpna i


wedug szacunkw generuje nawet do 30% caego ruchu w Internecie, a warto rynku
pornograficznego w Internecie szacuje si na blisko 5 mld. dolarw;
- majc na uwadze, e strony pornograficzne w Internecie s z atwoci
dostpne, take dla dzieci, e redni wiek pierwszego kontaktu z takimi stronami
wynosi 11 lat, oraz e a 67% nastolatkw zetkno si z pornografi w Internecie,
- zwaywszy, e w opinii lekarzy seksuologw kontakt z pornografi na
wczesnym etapie rozwoju seksualnoci czowieka wywouje szereg negatywnych
skutkw, w tym wypaczone postrzeganie sfery seksualnej a take zwikszenie liczby
przypadkw napastowania seksualnego w szkoach,
- zauwaajc, e dotychczasowe rozwizania techniczne, w tym programy
kontroli rodzicielskiej, okazuj si nieskuteczne, gdy wymagaj od rodzicw wiedzy
informatycznej a take s odpatne, a w efekcie nie s powszechnie stosowane;
- majc na uwadze, e w chwili obecnej rodzice pozbawieni s moliwoci
zapewnienia swoim dzieciom bezpiecznego korzystania z Internetu, to jest Internetu
bez pornografii;

uchwala co nastpuje:

1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Ministra Administracji i Cyfryzacji


do przygotowania rozwiza technicznych i prawnych, ktre zagwarantuj
rodzicom prawa dostpu do sieci internetowej wolnej od pornografii.
2. Rozwizania te powinny uwzgldnia nastpujce wytyczne:
a. Kada osoba powinna mie prawo dania od dostawcy usug
internetowych

blokowania

przesyania

treci

charakterze

pornograficznym;
b. Dostawca usug internetowych powinien by odpowiedzialny za
opracowanie skutecznych filtrw, ktre umoliwi blokowanie
przesyania treci o charakterze pornograficznym;
c. Dostawca usug internetowych jest zobowizany do zapewnienia
prawa do Internetu bez pornografii nieodpatnie.
3. Minister Administracji i Cyfryzacji przedstawi projekt rozwiza
technicznych i prawnych w cigu 6 miesicy od dnia podjcia niniejszej
Uchway.

UZASADNIENIE

Jednym z konstytucyjnych praw rodzicw jest prawo do wychowania dzieci


zgodnie z wasnymi przekonaniami, okrelone w art. 48 Konstytucji. Dlatego te
polscy rodzice powinni mie prawo do zapewnienia swojemu dziecku dostpu do
internetu bez pornografii. Aby ochroni swoje dzieci przed deprawacj w internecie,
polscy rodzice powinni mie prawo dania od dostawcy usug internetowych, by
zablokowa moliwo przesyania treci pornograficznych. W ten sposb istnie
bdzie moliwo ochrony dzieci przed atwym dostpem do pornografii, unikajc
cenzurowania treci i zachowujc wolno dostpu do internetu.
Wnioskodawcy proponuj, aby Minister Administracji i Cyfryzacji przygotowa
rozwizania techniczne, ktre dadz kademu prawo dostpu do Internetu bez
pornografii. W przeciwiestwie do rozwiza proponowanych przez premiera Wlk.
Brytanii Davida Camerona, ktry chce, by kady deklarowa ch dostpu do treci
pornograficznych, wnioskodawcy proponuj, aby kady uytkownik Internetu mg
zada od swojego dostawcy usug internetowych zablokowania dostpu do treci
pornograficznych. W ten sposb rodzice bd mieli moliwo uchronienia swoich
dzieci przed atwym dostpem do pornografii, w tym tej najtwardszej.
Pornografia w sieci internetowej jest powszechnie dostpna i wedug
szacunkw generuje nawet do 30% caego ruchu w Internecie, a warto rynku
pornograficznego w Internecie szacuje si na blisko 5 mld. dolarw. Jednoczenie
strony pornograficzne w Internecie s z atwoci dostpne, take dla dzieci, a redni
wiek pierwszego kontaktu z takimi stronami wynosi 11 lat, a 67% nastolatkw
zetkno si z pornografi w Internecie.

Zdaniem seksuologa prof. Lwa-Starowicza, kontakt z pornografi na wczesnym


etapie rozwoju seksualnoci czowieka wywouje szereg negatywnych skutkw, w tym
wypaczone postrzeganie sfery seksualnej a take zwikszenie liczby przypadkw
napastowania seksualnego w szkoach. Negatywne skutki dla rozwoju psychicznego
dzieci, jaki powoduje atwy dostp dzieci do pornografii wymaga - zdaniem autorw
projektu uchway - zdecydowanego dziaania. Dotychczasowe rozwizania techniczne,
w tym programy kontroli rodzicielskiej, okazuj si nieskuteczne, gdy wymagaj od
rodzicw wiedzy informatycznej a take s odpatne, a w efekcie nie s powszechnie
stosowane.
Dlatego wnioskodawcy proponuj poparcie projektu uchway, zobowizujcej
Ministra Administracji i Cyfryzacji do przygotowania rozwiza technicznych, ktre
dadz rodzicom prawo do zapewnienia swoim dzieciom moliwoci bezpiecznego
korzystania z Internetu, to jest Internetu bez pornografii.
Projekt uchway wywoa pozytywne skutki spoeczne, z uwagi na szerokie
poparcie spoeczne, dotyczcego tego wanego problemu. Projektodawcy nie
dopatrzyli si skutkw gospodarczych. Projekt uchway nie bdzie wywoywa
obcie finansowych budetu pastwa ani jednostek samorzdu terytorialnego.
Skutkiem prawnym wprowadzanych rozwiza bdzie zobowizanie Ministra
Administracji i Cyfryzacji do przygotowania rozwiza technicznych i prawnych,
ktre zagwarantuj rodzicom prawa dostpu do sieci internetowej wolnej od
pornografii.
Przedstawiony projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.