Uncensored Burma - Daily News ( 2010 Jan 5

)
သတင္းေထာက္ မလွလွဝင္းကို ေထာင္ဒဏ္ ၂၀ ႏွစ္တိုး
ဖနိဒါ | Aဂၤါေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၀၅
ခ်င္းမုိင္ (မဇိၩမ) ။

။ သတင္းလုိက္ရင္း ဖမ္းဆီးခံရေသာ Aမ်ဳိးသမီး သတင္းေထာက္ တUီးကို ပခုကၠဴခ႐ုိင္

တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ ထပ္တိုး ခ်မွတ္လုိက္ေၾကာင္း တရားေရးသတင္း ရပ္ကြက္တခုက ေျပာသည္။
ပခုကၠဴေထာင္တြင္း ထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ျပည္ပAေျခစုိက္ သတင္းဌာနတခုAတြက္ သတင္းေပးပို႔ခ့သ
ဲ ည္ဟု
ယံုၾကည္ရေသာ မလွလွဝင္းႏွင့္ သူ၏ Aမႈတြဲျဖစ္သူ ကိုျမင့္ႏိုင္တို႔Aား ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔က ေထာင္ဒဏ္
Aႏွစ္ ၂၀ ႏွင့္ ၂၅ ႏွစ္ Aသီးသီး ထပ္ေဆာင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
Aီလက္ထေရာနစ္ Uပေဒႏွင့္ Aျခား ႏိုင္ငံေရး ပုဒ္မတခုျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ ေထာင္ဒဏ္ တုိးခ်ခဲ့ျခင္းဟု
သိရွိရေသာ္လည္း Aေသးစိတ္ကို မသိရႏိုင္ေသးဘဲ ရွိေနသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ မလွလွဝင္းသည္ မေကြးတုိင္း ပခုကၠဴၿမိဳ႕ရွိ သာသနာ့ ဝိပုလာရာမ
ပါဠိတကၠသုိလ္ (Aေနာက္တုိက္) မွ သံဃာေတာ္မ်ားကို ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး Aျပန္လမ္းတြင္ သူတည္းခိုသည့္
Aိမ္ရွင္ ကိုျမင့္ႏိုင္ႏွင့္Aတူ ဖမ္းဆီးခံခ့ရ
ဲ သည္။
တရားမဝင္ ဆုိင္ကယ္စီးသည္ဟုဆို၍ ၎တို႔ႏွစ္Uီးကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေAာက္တုိဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ သြင္းကုန္
ထြက္ကုန္ Aက္Uပေဒ ပုဒ္မ ၅၁ ျဖင့္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခ့သ
ဲ ည္။
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Aမႈမ်ားကုိ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္လွ်င္ Aာဏာပုိင္မ်ား၏ ဖိႏွိပ္ၿငိဳျငင္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီး
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ AဖိုးAခ ရႏိုင္ရန္ Aခြင့္Aလမ္း နည္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ပခုကၠဴရွိ ေရွ႕ေနမ်ားက
တရားဆုိင္ဘက္သုိ႔ Aက်ဳိးေဆာင္လိုကပ
္ ါေပးရန္ မဝံ့မရဲ ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန Uပေဒ Aတိုင္ပင္ခံ
UီးေAာင္သိန္းက ေျပာသည္။
ယခုက့သ
ဲ ို႔ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္သည့္Aေပၚ ျပင္းထန္စြာ ရႈတ္ခ်သည္ဟု ထိုင္းႏုိင္ငံ Aေျခစိုက္
ျမန္မာသတင္းသမဂၢ BMA ဒုUကၠ႒ Uီးဇင္လင္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
“လူထု သိသင့္တ့ဲ သတင္းA ခ်က္A လက္ေတြ ရရွိဖုိ႔A တြက္၊ လူထုကို တင္ျပႏုိင္ဖုိ႔A တြက္ ဖမ္းဆီးခံရတာ
ျဖစ္တယ္။ ခုလုိ သတင္းေထာက္ တေယာက္ကုိ မတရားတဲ့ စြဲခ်က္ေတြန႔ဲ ႏွစ္မ်ားစြာ ခ်မွတ္တ့A
ဲ ေပၚမွာ
ျပင္းထန္စြာ ရႈတ္ခ်တယ္၊ ကန္႔ကြက္တယ္” ဟု Uီးဇင္လင္းက ေျပာသည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးမွစ၍ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္A တြင္း စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား စုစုေပါင္း
၁၄ Uီးခန္႔ ရွိသည္ဟု BMA က ေျပာသည္။

နယ္ကြ်ံသြားေသာ စစ္သားကို ဘဂၤလားက ျပန္လည္လႊဲေျပာင္း
ၿငိမ္းခ်မ္း | A ဂၤါေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၀၅
ဒါကာ (မဇၩိမ)။

။ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ပိုင္နက္ထဲသို႔ နယ္ကြ်ံေရာက္ရွိသြားေသာ ျမန္မာ စစ္သားတUီးကို

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္က ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္း ေပးA ပ္ခ့သ
ဲ ည္။
A မွတ္ ၅၅၀ စစ္ေျမျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးတပ္ခြဲမွ ၂၇ ႏွစ္A ရြယ္ တပ္ၾကပ္ႀကီး ထြန္းထြန္းကို ဇန္နဝါရီလ ၄
ရက္ေန႔က ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ႐ိုင္ဖယ္ (ဘီဒီA ာ) က ျမန္မာ နယ္ျခားေစာင့္ နယ္စပ္ေဒသ စစ္ေဆးေရးႏွင့္
ကြပ္ကဲေရး (နစက) တပ္သို႔ ျပန္လည္လႊဲခ့သ
ဲ ည္။
A မွတ္ ၄၂ ႐ုိင္ဖယ္မွ ဗုိလ္ႀကီး ႏူဒူဂ်ာဟန္း (Nurul Jahel) Uီးေဆာင္ေသာ A ဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္ နစက နယ္ေျမ ၅ မွ ဗိုလ္မႉး
သူရိန္ေဇာ္ Uီးေဆာင္ေသာ A ဖြ႔တ
ဲ ို႔ Uီးကီယာၿမိဳ႕နယ္ ေခါင္းတုန္းေဒသတြင္ ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း
ျဖစ္သည္။
ယခုလ ၃ ရက္ေန႔က ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ ေကာ့စ္ဘဇာၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ၄၀ ကီလိုမီတာ A ကြာတြင္ရွိေသာ
Uီးကီယာၿမိဳ႕နယ္ နီလ ေက်းရြာA နီးတြင္ A မွတ္ ၄၂ ႐ိုင္ဖယ္တပ္ရင္းမွ စစ္သားမ်ား ကင္းလွည့္ေနစU္ A တြင္း
ဆိပ္ကမ္းသို႔ ကပ္လာေသာ စက္ေလွတစီးေပၚမွ တပ္ၾကပ္ႀကီး ထြန္းထြန္းကို ေတြ႔ရွိခ့သ
ဲ ည္။
စစ္ဝတ္စံုဝတ္ ေသနတ္ပါရွိေသာ တပ္ၾကပ္ႀကီးက စက္ေလွပ်က္သျဖင့္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ခ်္
A ာဏာပိုင္မ်ားကို ထြက္ဆိုခ့သ
ဲ ည္။
“ျမန္မာစစ္သားမွာ ပါလာတဲ့ ေသနတ္တလက္န႔ဲ က်ည္ဆံ ၁၀၆ ေတာင့္န႔ဲ ျပန္လည္လႊA
ဲ ပ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္”
ဟု ဘီဒီA ာရ္ တပ္သားတUီးက ေျပာသည္။
သၿဂဳႋဟ္စရိတ္ တိုးမည့္ ေကာလာဟလ စိုးရိမ္မႈပြား
ျမင့္ေမာင္ | A ဂၤါေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၀၅
နယူးေဒလီ (A ိႏၵိယ)။

။ ရန္ကုန္ စည္ပင္သာယာက မီးသၿဂဳႋဟ္စရိတ္ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမည္ဆိုလ်ွ င္

ေငြေၾကးA ခက္A ခဲ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း A ခမဲ့ နာေရး ကူညီမႈ A သင္းက ေျပာသည္။
ယခင္က ေသဆံုးသူသည္ လူႀကီးျဖစ္ပါက မီးသၿဂဳႋဟ္ခ ၁၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ကေလးျဖစ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀
ကုန္က်ေနရာမွ ယခုA ခါ က်ပ္ ၇၀၀၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၃၀၀၀ A ထိ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ဟူသည့္ သတင္းမ်ား
ရန္ကုန္တြင္ ေပၚထြက္ေနရာမွ ယခုလို တံု႔ျပန္ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။
“တကယ္လို႔ ဟုတ္လာရင္၊ တရားဝင္ စာထြက္လာရင္ က်မတို႔လည္း လုပ္ငန္းလုပ္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ A ဆင္မေျပ
ျဖစ္သြားမယ္။ တရားဝင္ စာထြက္လာေတာ့မွပဲ ဘယ္လို ဆက္လုပ္သင့္တယ္ ဆိုတာကို စU္းစားရေတာ့မွာပဲ။
က်မတို႔ A လႉေငြန႔ဲ ရပ္တည္ေနရတာပါ။ တေန႔ကို ေသတဲ့သူ ၃၅ ေလာင္းနဲ႔ ၅၀ ၾကား သၿဂဳႋဟ္ေနရတယ္။
တကယ္လို႔ A ဲဒီေလာက္ႀကီး ျမင့္သြားမယ္ဆိုရင္ က်မတို႔ လုပ္ရတာ A ခက္A ခဲ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္” ဟု နာေရး
ကူညီမႈA သင္း ဒုUကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေA ာင္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေက်ာ္သူ Uကၠ႒A ျဖစ္ Uီးေဆာင္ေနသည့္ နာေရး ကူညီမႈA သင္းသည္ ယခုႏွစ္ ၁
ရက္ေန႔မွာ ၅ ရက္ေန႔ A ခ်ိန္ထိ ေသဆံုးသူ ၂၀၉ Uီးကို မီးသၿဂဳႋဟ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး တေန႔လွ်င္ ေသဆံုးသူ
A နည္းဆံုး Uီးေရ ၄၀ မွ A မ်ားဆံုး ရက္တြင္ ၅၂ UီးA ထိ ကူညီေပးခဲ့ကာ၊ ႐ုပ္ကလာပ္မ်ားကို သုသာန္ရွိ
A ေA းခန္းတြင္ ထားရွိရန္ က်ပ္ ၁၅၀၀ ၊ မီးစက္ စရိတ္A ျဖစ္ လူႀကီးA တြက္ ၁၀၀၀ ႏွင့္ ကေလးA တြက္ ၅၀၀
ကို A သုဘရွင္မ်ား A စား ေပးေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ မီးသၿဂဳႋဟစ
္ ရိတ္ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမည္ဟူသည့္ သတင္းမ်ား
ေပၚထြက္ေနသည္ကို ၾကားသိရေသာ္လည္း တရားဝင္ A ေၾကာင္းၾကားလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း စည္ပင္
႐ုံးဝန္ထမ္းတUီးက တယ္လီဖုန္းမွ တဆင့္ ေျပာသည္။
သုသာန္သို႔ နိဗၺာန္ယာU္ကားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ဝါးကပ္၊ A ေခါင္း၊ ဝန္ထမ္းစရိတ္၊ ႀကိဳးဖိုး ကုန္က်ေငြႏွင့္
မီးသၿဂဳႋဟ္ စရိတ္A ျဖစ္ တေန႔လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ကုန္က်ေငြ က်ပ္ ၄ သိန္းေက်ာ္ၿပီး လစU္ ေကာက္ခံရရွိေငြ က်ပ္ ၂၀၀
သိန္းေက်ာ္မွ သံုးစဲြရေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ရွိသည့္ A လႉေငြမ်ားကို A ခမဲ့ သုခေဆး႐ံုA တြက္ ခဲြေဝ သံုးစြဲရေၾကာင္း
နာေရးကူညီမႈ A သင္း တာဝန္ရွိသူ တUီးက ေျပာသည္။
A လားတူပင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး A သင္းကလည္း ရန္ကုန္တြင္ နာေရး ကူညီမႈ A သင္းမ်ား
ထူေထာင္ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ႀကံ႕ဖံြ႔ နာေရးကူညီမႈA သင္း (ဗဟို) မွ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ Uီးတင္ဝင္းက ယခုလို
ေျပာသည္။
“ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး A သင္းA ေနနဲ႔ ရပ္ကြက္ေတြမွာ နာေရးကူညီမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ေသဆံုးသူေတြ A ိမ္မွာ
A သင္းဝင္ေတြက သြားေရာက္ ကူညီလုပ္ကိုင္ၿပီး A ေလာင္းကို က်ေနာ္တို႔ A ေA းတိုက္ကို ပို႔တယ္။
မီးသၿဂဳႋဟ္စက္ေတြမွာ A ခမဲ့ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္။ ႐ုပ္A ေလာင္းA တြက္ ကားA ပို႔A ႀကိဳ၊ ကပ္၊ A ေခါင္း၊
ႀကိဳးေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။
က်န္ရစ္သူ မိသားစုဝင္မ်ားက ေသဆံုးသူA တြက္ A ကူA ညီ ေတာင္းခံလာပါက A ခမဲ့ ေဆာင္ရြက္
ေပးေနသည့္ နာေရးကူညီမႈ A သင္းေပါင္းမွာ ရန္ကုန္တြင္ A နည္းဆံုး ၅ သင္းခန္႔ ရွိသည္။
၎တို႔မွာ သီတာ နာေရးကူညီမႈ၊ A င္းစိန္ စိန္ရတနာ နာေရးကူညီမႈ၊ စည္ပင္သာယာ နာေရးကူညီမႈ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး
နာေရးကူညီမႏ
ႈ ွင့္ မင္းသားေက်ာ္သူ Uီးေဆာင္သည့္ A ခမဲ့ နာေရး ကူညီမႈ A သင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ကမၻာ့ဖလား ထိုင္းA တြက္ေကာင္း၊ ျမန္မာA တြက္ A လွမ္းေဝး
ေက်ာ္ခ | A ဂၤါေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၀၅
ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။

။ ကမၻာ့ဖလား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြA
ဲ မီ A ားကစားA ထည္မ်ား တင္ပို႔ႏုင
ိ ္မည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံA တြက္မူ A လွမ္းေဝးလြန္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ေတာင္A ာဖရိကႏိုင္ငံ၌ လာမည့္ ဇြန္ ၁၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ က်င္းပမည့္ ကမၻာ့ဖလားA တြက္ A ားကစား A ထည္၊
A ားကစား ဖိနပ္ႏွင့္ သားေရပစၥည္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ တင္ပို႔ခြင့္ရမည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ A ထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
A သင္း A တြင္းေရးမႉးက ယေန႔ထုတ္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာကို ေျပာသည္။
၂၀၀၉ ခုတြင္ A ထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္း၏ ဝင္ေငြမွာ ေဒၚလာ သန္း ၃၁၀၀ ရရွိခ့သ
ဲ ည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံA တြက္
ကမၻာ့ဖလားပြဲA တြက္ A ားကစား A ဝတ္A စားမ်ားကို A ေမရိကန္၊ Uေရာပသမဂၢ၊ A ေရွ႕ေတာင္A ာရွ
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္သို႔ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ဟု ပါရွိသည္။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာA ားကစား A ထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ခ်ဳပ္ A ရည္A ေသြးကို မမီေသးသျဖင့္
ပို႔ကုန္A ဆင့္သို႔ မေရာက္ေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္A ေျခစိုက္ Champion Sports & Garments A ထည္ခ်ဳပ္
စက္႐ုံ မန္ေနဂ်ာတဦးက ေျပာသည္။
“ႏိုင္ငံျခားကေန ေA ာ္ဒါေပးတာေတာ့ မရွိေသးဘူး။ က်ေနာ္တို႔က ႏိုင္ငံျခားကို ပို႔တာလည္း မရွိေသးဘူး။ ဒီမွာက
A ားကစားနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး A ဲဒီA ဆင့္ကို မေရာက္ေသးဘူး။ ဒီမွာ ခ်ဳပ္ေနၾကတာက ျပည္တင
ြ ္းပဲ သံုးတာ။
တျခား A ထည္ေတြေတာ့ ရွိတယ္” ဟု သူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ရန္ပင္ မျဖစ္ႏိုင္သည္ သာမက တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွပင္ A ားကစားA ထည္ႏွင့္
ပစၥည္းမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းေနရေၾကာင္း ရန္ကုန္A ေျခစိုက္ ‘A ားကစား ပေဒသာ’ A ားကစား A ထည္
စက္႐ုံမန္ေနဂ်ာ တဦးက ေျပာသည္။
“ထိုင္းတို႔ဘာတို႔ ရႏိုင္တယ္ဆိုတာက ဟုတ္တယ္။ သူတို႔က A ားကစား A ထည္ခ်ဳပ္ သီးသန္႔ စက္႐ုံ
A ႀကီးႀကီးေတြ ရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔လည္း A ဲလိုမ်ဳိးလုပ္ဖို႔ စီစU္ေနတုန္းပါ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘယ္သူမွ
မလုပ္ ျဖစ္ၾကေသးပါဘူး” ဟု သူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ထို႔A ျပင္ ျမန္မာ့A ထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာမူ ကမၻာ့စီးပြား A က်ပ္A တည္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလပိုင္းမွ
စတင္ကာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း A ထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား A သင္းက မဇၥ်ိမကို
မၾကာေသးမီက ေျပာခဲ့သည္။
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ A ထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမွ A ေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၂၈၀ ေက်ာ္
ဝင္ေငြရရွိေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားA ရ သိရသည္။
ဖုန္းေခၚခ ေစ်းတက္သည့္ ဂယက္ ႐ိုက္ခတ္
ခိုင္စု | A ဂၤါေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၀၅
နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။

။ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ျပည္တြင္း ဖုနး္ ေခၚဆိုခ ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမႇင့္

ေကာက္ခံမည့္ သတင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ရန္ကုန္တိုင္း ၿမိဳ႕နယ္တခ်ဳိ႕ရွိ ဖုန္းဆိုင္မ်ားတြင္ ဖုန္းသံုးစဲြခ တိုးျမႇင့္
လာေတာ့သည္။

GSM ၊ CDMA 450 Mhz ၊ WCDMA စသည့္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား ဖုန္းေခၚဆိုခကို ယခင္က တမိနစ္လွ်င္ ၿမိဳ႕တြင္း
၂၅ က်ပ္ႏွင့္ နယ္ေဝး ၃၅ က်ပ္A ျဖစ္ ေကာက္ခံခ့ရ
ဲ ာမွ ယခုလမွ စတင္၍ ႏွစ္မ်ဳိးလံုး ေခၚဆိုခကို က်ပ္ ၅၀ သို႔
တိုးျမႇင့္မည့္A ေၾကာင္း ယခုတပတ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ တယ္လီဖုန္း ေငြစာရင္း ႐ံုးမ်ားတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။
ေစ်းတက္မည့္ ဖုန္းလိုင္းမ်ားကို A သံုးျပဳသည့္ ဖုန္းဆုိင္မ်ားက တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သလို တိုးျမႇင့္
ေကာက္ခံရာတြင္ မပါဝင္သည့္ ႀကိဳးဖုန္းမ်ား၊ ဆယ္လူလာ၊ CDMA ၈၀၀ မီဂါဟတ္္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား သံုးသည့္
ဆုိင္မ်ားကလည္း ေရာေယာင္ ေစ်းတက္လာသည္။
“ေA ာင္မဂၤလာ A ေဝးေျပး (ေျမာက္Uကၠလာပၿမိဳ႕နယ္) မွာ ဖုန္းဆက္ေတာ့ A ရင္က ၃ မိနစ္မွာ ၁၀၀ (က်ပ္) ကို
A ခု ၂၀၀ ယူတယ္။ နယ္ေဝးကို A ရင္က တမိနစ္ ၅၀ (က်ပ္)၊ A ခု ၁၀၀ ေပးရတယ္” ဟု ခရီးသြား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ
တUီးက ေျပာသည္။
လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ဖုန္းေခၚဆိုခမ်ားကို တိုးေတာင္းေနေၾကာင္း ေဒသခံ ေက်ာင္းဆရာမ တUီးက
ေျပာသည္။
“က်မတို႔ ေနရာမွာ လိုင္းဖုန္းက နည္းတယ္။ ကမ္း႐ိုးတန္းဖုန္းနဲ႔ ဆိုင္ဖြင့္ထားတဲ့ လူေတြ မ်ားတယ္။ A ဲဒီဖုန္းေတြ
ေစ်းတက္ေတာ့ တျခားလိုင္းဖုန္းနဲ႔ လုပ္စားေနတဲ့ သူေတြကပါ ဖုန္းေျပာခကို တိုးေတာင္းတာေတြ ရွိလာတယ္။
A ရင္တုန္းက ၃ မိနစ္ေျပာရင္ က်ပ္ ၁၀၀ ၊ A ခုက် ၂၀၀ ယူတယ္။ နယ္ေဝးကိုဆို A ရင္က တမိနစ္ ၅၀ ၊ A ခု
က်မ ဆက္ေတာ့ ၄ မိနစ္ကို ၇၀၀ ေပးခဲ့ရတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖုံး ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ပါ တိုးျမႇင့္ေတာင္းခံမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံံမ်ားA ဆိုA ရ သိရသည္။
ဖုန္းေခၚဆိုခ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမည္ကုိ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာထားျခင္း မရွိဘဲ
ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္တခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားတြင္သာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုလာျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ လိုင္းဖုန္းမ်ားကို တလံုးလွ်င္ ၁၀ သိန္း ၅ ေသာင္းျဖင့္
လည္းေကာင္း၊ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားကိုမူ ၁၇ သိန္း ၅ ေသာင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ခ်ေပးလ်က္ ရွိသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းတြင္ ဂဏန္း ၈ လံုးပါ CDMA 800 Mhz A ထိုင္ ဖုန္းမ်ားကို
က်ပ္ ၅ သိန္းျဖင့္ ခ်ထားေပးမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူ A မ်ားA ျပားရွိခ့ရ
ဲ ာ
ဒီဇင္ဘာလ A တြငး္ က ေနျပည္ေတာ္၊ လယ္ေဝး၊ တပ္ကုန္း၊ Eလာတို႔တြင္ က်ပ္ ၅ သိန္းျဖင့္ ဂဏန္း ၈ လံုးပါ
CDMA 450 Mhz ဖုန္းမ်ားကို နယ္ေျမ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ခ်ထားေပးခဲ့သည္ဟု ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္
နီးစပ္သူ တUီးက ေျပာသည္။
ယခုတႀကိမ္တြင္ ႀကိဳးဖုန္းမ်ား ျပည္တြင္း ေခၚဆိုခကို တုိးျမႇင့္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁
ရက္ေန႔တြင္ တမိနစ္လွ်င္ ၃ က်ပ္ သတ္မွတ္ခ့ရ
ဲ ာမွ ၁၅ က်ပ္သို႔ သတ္မွတ္ခ့သ
ဲ ည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္းတြင္ ႀကိဳးဖုန္း A လံုးေရ ၄ သိန္းခန္႔ သံုးစဲြေနၿပီး၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေA ာက္တိုဘာတြင္
ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ သိန္းေဇာ္က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ
A စည္းA ေဝးတခုတြင္ ေျပာဆိုခ့သ
ဲ ည္။
မဇၥ်ိမ၏ သုေတသန မွတ္တမ္းA ရ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္း တပ္ဆင္မႈမွာ
A လံုးေရ တသန္းနီးပါးA ထိ ရွိလာၿပီး၊ A မ်ဳိးA စားစံု မိုဘိုင္းဖုန္း A သံုးျပဳသူေပါင္း ၅ သိန္းနီးပါး ရွိသည္။
မဲေဆာက္ေဒသ ျမန္မာမ်ားA တြက္ FM ေရဒီယုိ လႊင့္မည္
Tuesday, 05 January 2010 17:53 ၀ါးရွီးေဖာ Eရာ၀တီ
ထုိင္း ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ A နီးတဝုိက္တြင္ ေနထုိင္သည့္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားသည္ လာမည့္
တနလၤာေန႔မွ စတင္ၿပီး ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္လႊင့္မည့္ FM ေရဒီယိုကုိ နားဆင္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
လူထုေရဒီယိုဟု A မည္ေပးထားေသာ A သံလႊင့္ဌာန၏ ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ UပေဒA ရ
စီပြားေရးေၾကာ္ျငာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သတင္းမ်ား ပါဝင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း လူထုေရဒီယုိ မန္ေနဂ်ာ ကိုမင္းလြင္က
Eရာ၀တီသို ႔ေျပာသည္။
“က်ေနာ္တုိ႔က ကေလးေတြ၊ လူငယ္ေတြ၊ လူလတ္ပိုင္းေတြ၊ လူႀကီးပိုင္းေတြ A တြက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔
ပတ္သက္တ့ဲ A သိပညာေပး A စီA စU္ေတြကို A ဓိကထား ထုတ္လႊင့္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္” ဟု ကိုမင္းလြင္က
ေျပာသည္။
လူႀကိဳက္မ်ားေလ့ရိွသည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး A စီA စU္မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ဟု ဆုိသည္။
လူထုေရဒီယုိကုိ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၅ ကီလုိမီတာ (၁၀ မုိင္ခန္႔) ပတ္၀န္းက်င္A တြင္း ဖမ္းယူ နားဆင္ ႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ဘက္ျခမ္းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ သကၤန္းညီေနာင္ ေဒသA ထိ
ေရာက္ရိွမည္ဟု သိရသည္။
ျမန္မာ၊ ထုိင္း ၂ ဘာသာျဖင့္ ထုတ္လႊင့္မည့္ လူထုေရဒီယုိကုိ ထိုင္းစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္၈ နာရီမွ ည ၈နာရီA ထိ
ေန႔စU္ ထုတ္လႊင့္သြားရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရိွသည္။ ဖမ္းယူရမည့္ A သံလိႈင္းမွာ SM 102.5 Mhz ျဖစ္သည္။
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ဝန္းက်င္တင
ြ ္ သိန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး ရိွေနေသာ ျမန္မာျပည္သားမ်ား သိထားသင့္သည့္
A ခ်က္A လက္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝမည္ဟု မန္ေနဂ်ာ ကိုမင္းလြင္က ရွင္းျပသည္။
“ျမန္မာ A လုပ္သမားေတြ A တြက္ စာသင္ေက်ာင္း ဘယ္မွာ ဖြင့္ေပးသလဲ၊ ဘယ္ေတာ့ စဖြင့္မွာလဲ။ ေနာက္ၿပီး
A လုပ္သမားေတြ A တြက္ ျပဌာန္းထားတဲ့ Uပေဒ၊ A လုပ္သမား လက္မွတ္၊ ကေလးေတြ A တြက္ မွတ္ပံုတင္
လုပ္ေပးတာေတြန႔ဲ ပတ္သက္တ့ဲ A ခ်က္A လက္ေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ A ေၾကာင္းၾကားေပးမယ္” ဟု သူက
ဆက္ေျပာသည္။

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရိွ ျမန္မာျပည္သားမ်ားကလည္း ၎တုိ႔A တြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ပထမUီးဆုံးA ႀကိမ္
သီးသန္႔ထုတ္လႊင့္မည့္ FM ေရဒီယုိ ဖမ္းယူနားဆင္ရန္ A ဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၾကသည္။
"A ရမ္းေကာင္းတယ္၊ နားေထာင္မယ္။ သတင္းစာ မဖတ္ႏုိင္တ့ဲသူေတြA တြက္ ပုိၿပီးေကာင္းတယ္" ဟု
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ေရာက္ နာဂတုိင္းရင္းသားတUီးျဖစ္သူ ကုိလာပုိက ေျပာသည္။
ပညာေပးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးUီးစားေပး FM ေရဒီယုိကုိ MAP Foundation A မည္ရသည့္ A လုပ္သမားေရးရာ
A ဖဲ႔A
ြ စည္းတခုက A ေကာင္A ထည္ ေဖာ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
A စီA စU္တခ်ဳိ႕ကုိ A ခ်ိန္ပိုင္း ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ေရးA တြက္ မည္သူမဆို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ဟု
သိရသည္။
MAP A ဖဲ႔သ
ြ ည္ FM ေရဒီယုိ ထုတလ
္ ႊင့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး A ေတြ႔A ႀကဳံရိွၿပီးျဖစ္သည္။ A ဖဲ႔ရ
ြ ုံးစုိက္ရာ ထုိင္းႏုိင္ငံ
ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕ရိွ ျမန္မာျပည္သား A လုပ္သမားမ်ားA တြက္ FM ေရဒီယုိ တခုကုိ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ျမန္မာ၊
ရွမ္း၊ ကရင္ စသည့္ ဘာသာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လႊင့္လ်က္ ရိွသည္။
လြတ္လပ္ေရးလား ေပ်ာက္လုၿပီ
Tuesday, 05 January 2010 18:00 ေနညႊန္း Eရာ၀တီ
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔။ ျမန္မာႏိုင္ငံA တြက္ ၆၂ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ျဖစ္သည္။
တနလၤာေန႔က်ၿပီး ႏွစ္သစ္ကူးပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ ဆက္လ်က္ရွိျပန္ေတာ့ လူေတြA ားလံုး
လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကပံုရ၏။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ခရီးသြားၾကသည္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ေတာင္ႀကီးမွ
ရန္ကုန္သို႔ ဆင္းလာျဖစ္သည္။
ေတာင္ႀကီးတြင္ လြတ္လပ္ေရးA ထိမ္းA မွတ္ ရပ္ကြက္A လိုက္ ေဘာ္လီေဘာပဲြေတြ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ၄
ရက္ေန႔မွာေတာ့ ဗိုလ္လုပဲြစU္မ်ားေပါ့။
inde-day-01ရန္ကုန္မွာေတာ့ တခ်ိဳ႕ရပ္ကြက္မ်ားတြင္သာ ေဘာလံုးပဲြႏွင့္ ထုပ္ဆီးတိုးပဲြမ်ားကို ေျခစစ္ပဲA
ြ ျဖစ္
ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ လိုင္းကားမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ A လံငယ္ကေလးမ်ား ခ်ိတ္ထားျခင္းသာ
မွတ္မွတ္ထင္ထင္ေတြ႔ရသည္။ A ရင္ကလို ပဲြလမ္းေတြ A ႀကီးA က်ယ္ စည္ကားစြာလုပ္ၾကတာ
သိပ္မျမင္ရေတာ့။
တီဗီမွာ ဖ်တ္ခနဲ ျမင္ရသေလာက္ေတာ့ တိုင္းရင္းသား၀တ္စံုမ်ား ၀တ္ဆင္ထားေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္
A လံေတာ္ကို A ေလးျပဳ တာေတာ့ လုပ္ေသးသည္ ထင္သည္။ ဒါေတာင္မွ ခမ္းခမ္းနားနား
ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္မဟုတ္။ ရုပ္သံလိုင္းေတြမွာလည္း A ရင္လုိ ကိုရီးယားကား၊ တရုတ္ကားေတြ
ထုတ္လႊင့္မႈမပ်က္။
“ဒါက ထုပ္ဆီးတိုးေနၾကတာ။ သား မမႀကီးလည္း ကစားတယ္။ သားတို႔ကေတာ့ မနက္ျဖန္ မနက္မွ
ၿပိဳင္ရမယ္လို႔ေျပာတယ္။ မႏွစ္ကလည္း သား မုန္႔စားၿပိဳင္တယ္၊ ဆုမရပါဘူး။ သားစားတာေႏွးတယ္လို႔

ေမေမကေျပာတယ္။ ဘီစကြတ္ကို ခ်ိတ္ထားတာ သားလက္န႔လ
ဲ ည္း ကိုင္လုိ႔မရဘူး။ သား သူငယ္ခ်င္းက
လက္န႔ယ
ဲ ူၿပီးစားပစ္ေတာ့ ဆုမရဘူး။ ဒီႏွစ္ေတာ့ A ေျပးလည္း ၿပိဳင္မယ္၊ ႏိုင္ရင္A ရုပ္ေတြရမယ္” ဟု
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲ လမ္းမတခုတြင္ က်င္းပေနသည့္ ထုပ္ဆီးတိုး ၿပိဳင္ပဲြကို ရပ္ၾကည့္ေနေသာ ၅ ႏွစ္ A ရြယ္
ကေလးတေယာက္က ေျပာသည္။
သူက လြတ္လပ္ေရးေန႔ဆိုသည္မွာ A ဂၤလိပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္မ်ား A ပိုင္သိမ္းထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျမန္မာမ်ား
ျပန္ပိုင္လာသည့္ ေန႔ျဖစ္သည္ဟု သူ႔ဖခင္ သင္ထားသည့္A တိုင္း နားလည္သလို ျပန္ေျပာျပသည္။
“သားကေတာ့ ေက်ာင္းပိတ္ၿပီး ၿပိဳင္ပဲြေတြမွာ ဝင္ကစားရလို႔ေပ်ာ္တယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
inde-day-01တကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသူတUီးကေတာ့ လြတ္လပ္ေရးေန႔ဆိုသည္မွာ သာမန္ စေန၊
တနဂၤေႏြ ေက်ာင္းပိတ္ရက္၊ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ရံုးပိတ္ရက္တရက္ A ျဖစ္သာ နားလည္ထားေၾကာင္း၊
ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခ့ဖ
ဲ ူး ျခင္းလည္း မရွိေၾကာင္း ေျပာျပသည္။
“ဘယ္ႏွတန္းရဲ႕ သမိုင္းမွာ စသင္ရတာလဲေတာင္ မသိေတာ့ဘူး။ ၁၉၄၈ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔ မနက္ႀကီးမွာ
လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့တယ္၊ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့A ခ်ိန္မွာ လြတ္လပ္ေရးရေA ာင္ လုပ္ေပးခဲ့တ့ဲ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေA ာင္ဆန္းေတာင္ မရွိေတာ့ဘူး ဆိုတာေတြေတာ့ သိပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြထဲမွာ လြတ္လပ္ေရး
A ေၾကာင္း၊ A ာဇာနည္ေန႔ A ေၾကာင္း သိတ့သ
ဲ ူေတြလည္း A မ်ားႀကီးပါ။ တခ်ိဳ႕ကက်ေတာ့လည္း
လံုး၀စိတ္မ၀င္စားဘူး” ဟု သူက ဆိုသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ဘေလာ့ဂါတUီးကလည္း လိုင္းကားမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ A လံမ်ား တပ္ဆင္ထားသည္ကို
ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္ျမင္ေနက် ျမင္ကြင္းတြင္ တခုခု ပိုလာသည္သကဲ့သို႔ ထင္ရေၾကာင္း၊ ေမ့ေလ်ာ့ေနသည့္
လူငယ္တခ်ိဳ႕A တြက္ ထိုျမင္ကြင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္သတိရေစႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
“မဟုတ္ရင္ တုိ႔ႏုိင္ငံဟာ ဘယ္တုန္းက လြတ္လပ္ေရးရခဲ့တာလဲ လြတ္လပ္ေရးရတာ ဘယ္ႏွႏွစ္ရွိၿပီလဲ ဆုိတာ
သတိေတာင္ ရၾကေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ သမုိင္းကုိ ေဖ်ာက္ခ်င္သူေတြက ရွိေနတာကုိး။ ဒီထက္ပုိတာက တျခား
ကုိလုိနီႏုိင္ငံေတြရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး သက္တမ္းက ဘယ္ေလာက္ၾကာျပီလဲ၊ သူတုိ႔ေတြ ဘာေတြျဖစ္လုိ႔ ငါတုိ႔ေတြ
ဘာမျဖစ္ေသးဘူးလဲ ဆိုတာမ်ိဳးေတြပါ စU္းစားျဖစ္တ့ဲ A ခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းလုိ႔ မွတ္ပါတယ္” ဟု သူက
ဆက္ေျပာသည္။
၎ ငယ္စU္ကေလးဘဝက လြတ္လပ္ေရးေန႔ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း၊ ခ်မ္းေA းသည့္
နံနက္ခင္းတြင္ ေခၽြးတလံုးလံုးျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေနသည့္ လူႀကီးမ်ားကို ၾကည့္ကာ A ားက်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္
A ရြယ္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ကိုယ္တုင
ိ ္ ပါဝင္ ယွU္ၿပိဳင္ ကစားခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေျပာျပသည္။
inde-day-01“ငယ္ငယ္တုန္းက လြတ္လပ္ေရးဆုိ ေပ်ာ္တာေပါ့။ မနက္ေစာႀကီး ရြာေနာက္ေဖးလမ္းမမွာ
A ေျပးၿပိဳင္ပြဲက်င္းပတဲ့ လူေတြန႔ဲ ႀကိတ္ႀကိတ္တုိးေနတာ။ A ေျပး၊ လမ္းေလွ်ာက္၊ စက္ဘီးစီးၿပိဳင္ပြဲ A စံုပါပဲ။
A ေမက ထ ထ သြားၾကည့္ရေA ာင္ဆုိမွ A တင္းလူးလဲထၿပီး ေျပးသြားၾကည့္ရတာ။ A ာလူးေကာက္ၿပိဳင္ပြဲ၊
ဂဏန္းသခ်ၤာေပါင္း ၿပိဳင္ပြဲေတြဆုိ က်ေနာ္က ထိပ္ဆံုးက။ခုေနခါေတာ့ A ဲဒါေတြန႔ဲ ေ၀းလြန္းသြားခဲ့ၿပီ။

က်ေနာ္တုိ႔ၿမိဳ႕မွာ ဒီလုိA စU္A လာေလးေတြလည္ ေပ်ာက္ကြယ္ခ့တ
ဲ ာ A ေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီ” ဟု A ဆိုပါ
ဘေလာ့ဂါက ဆိုသည္။
က်ေနာ္တို႔ ငယ္ငယ္က A မ်ိဳးသား ကဇာတ္ရံုေဘးဘက္ A ားကစားကြင္းႀကီးထဲမွာ လြတ္လပ္ေရး
A ထိမ္းA မွတ္ပဲြကို A ႀကီးA က်ယ္က်င္းပၾကတာ မွတ္မိေနေသးသည္။
A ၿငိမ့္မ်ား၊ ဇာတ္စင္မ်ား၊ ခ်ားရဟတ္ႀကီးမ်ား၊ မုန္႔ဆိုင္တန္းမ်ားႏွင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္လွသည္။ ထိုစU္ကေတာ့
လူတိုင္း၏ စိတ္ထဲမွာ တကယ္ပင္ လြတ္လပ္ေရး၏ သေဘာတရားကို ေတြးေတာဆင္ျခင္ ေနမိၾကပံုရွိ၏။
ယခုေခတ္မွာေတာ့ လူႀကီးမ်ားကလည္း လြတ္လပ္ေရးပဲြေတြ လုပ္ဖုိ႔ စိတ္မပါေတာ့။ ရပ္ကြက္ေတြမွာ
ကေလးမ်ားA တြက္ ၿပိဳင္ပဲြလုပ္ေပးရသည္ကိုပင္ တက္ႂကြျခင္းမရွိေတာ့တာ သတိထားမိသည္။
ရပ္ကြက္လူႀကီးက လုပ္ဆို၍သာ ျဖစ္ေျမာက္ၿပီးစီးရန္ လုပ္လိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းဆိုလွ်င္
လြတ္လပ္ေရးေန႔ A ထိမ္းA မွတ္ ဟူ၍ က်င္းပၾကပါေတာ့မလားဟု ေတြးေနမိေတာ့သည္။
ၾသစေၾတးလ်ထုတ္ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ား စစ္A စုိးရ ၀ယ္ယူ
Tuesday, 05 January 2010 18:29 ရန္ပိုင္ Eရာ၀တီ
လႈိင္းA ားျမင့္ ေရဒီယုိ ဆက္သြယ္ေရး စက္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
A သုံးျပဳေနေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ၾသစေၾတးလ်A ေျခစုိက္ Sydney Morning Herald သတင္းစာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ Barret ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီက ေရာင္းခ်လုိက္သည့္ Barret 2050 A မ်ိဳးA စား
စက္မ်ားမွာ A သံ၊ A ီးေမးလ္ ႏွင့္ သတင္း A ခ်က္A လက္မ်ားကုိ လုံၿခဳံစြာ ေပးပုိ႔ႏုိင္ၿပီး ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူရန္
A လြန္ခက္ခဲသည္ဟု ဆုိသည္။
ေနျပည္ေတာ္တုိင္း၊ A ေရွ႕ပုိင္းတုိင္း၊ A ေရွ႕ေျမာက္တုိင္း စသည့္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိ႔က လူမ်ိဳးစု
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔မ
ဲ ်ားကုိ တိုက္ခုိက္ရာတြင္ ထုိစက္မ်ားကုိ A သုံးျပဳေနေၾကာင္း A ဆုိပါ သတင္းစာတြင္
ေရးသားထားသည္။
စစ္A စုိးရက Barret 2050 A မ်ိဳးA စား ဆက္သြယ္ေရးစက္ A လုံးေရ ၅၀ ခန္႔ ထပ္မံ မွာယူထားေၾကာင္းလည္း
သိရသည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီA ေရး လႈပ္ရွားမႈကုိ A ၾကမ္းဖက္ ေျဖရွင္းခ့ဲခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး
ၾသစေၾတးလ်A စုိးရက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား တင္ပုိ႔မႈကုိ ပိတ္ပင္ခ့ဲသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း Barret ကုမၸဏီက ၾသစေၾတးလ် A စုိးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရသျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား
တင္ပုိ႔ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

“ဒီပစၥည္းေတြက စစ္ဘက္ေရးရာေတြမွာ သုံးဖုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြကုိ A ရပ္ဘက္ ဆက္သြယ္ေရး
လုပ္ငန္းေတြမွာပဲ A သုံးျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကုမၸဏီ၏ မန္ေနးဂ်င္း ဒါရုိက္တာ မစၥတာ ဖီလ္ ဘရက္ေရွာက
Sydney Morning Herald သတင္းစာသုိ႔ ေျပာသည္။
ၾသစေၾတးလ်A ေျခစုိက္ ျမန္မာ့A ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကမူ ကုမၸဏီ၏ ေျဖရွင္းခ်က္ကို သံသယ ရိွေနသည္။
“A ရင္ ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစU္ A ုပ္ခ်ဳပ္ေနစU္ကလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွိမ္နင္းေရးA တြက္ ေပးတဲ့
A ေမရိကန္ ရဟတ္ယာU္ေတြကုိ ျပည္တြင္းစစ္မွာ သုံးခဲ့ေသးတာပဲ၊ A ခုလည္း သုံးမွာေပါ့” ဟု Burma
Campaign Australia (BCA) ေခၚ ျမန္မာ့A ေရး လႈပ္ရွားမႈA ဖြ႔မ
ဲ ွ ေဒါက္တာျမင့္ခ်ိဳက ဆုိသည္။
ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးထံသုိ႔ စာေရးသား ကန္႔ကြက္ၿပီး ရွင္းလင္းခ်က္ ေတာင္းခံမည္ဟု သူက
ေျပာသည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသည္ စစ္A စုိးရA ုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံA ေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္
ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ၾသစေၾတးလ် ကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ Chevron, Andaman Teak Supplies Pty Ltd,
Gecko's Adventure, Lonely Planet, Sri Asia Tourism, Jetstar Asia, Twinza Oil တုိ႔သည္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည္။
BCA A ဖြ႔က
ဲ ထုိကုမၸဏီႀကီးမ်ား ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္း ရန္A တြက္ ေဆာင္ရက
ြ ္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။
ၿပီးခဲ့သည္ႏွစ္ ေA ာက္တုိဘာလက ၾသစေၾတးလ် A ၀တ္A ထည္လုပ္ငန္း A ုပ္စု တခုျဖစ္သည့္ Speciality
Fashion Group သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ရုပ္သိမ္းမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။
မႏၲေလးတိုင္း ႏိုင္ငံေရးလႈပ္႐ွားသူမ်ား ႏွစ္႐ွည္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရ
Tuesday, 05 January 2010 17:30 သန္းထိုက္Uီး Eရာ၀တီ
မႏၱေလးတိုင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ ၁၅ Uီးကုိ ျပည္ပမွ ႏိုင္ငံေရးA ဖြ႔ဲ တဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု စြပ္စဲြ၍
A ာဏာပုိငမ
္ ်ားက ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနျဖစ္သူက ေျပာသည္။
လြန္ခ့သ
ဲ ည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ ၎တုိ႔ကုိ နယ္စပ္ ေဒသရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္
A င္A ားစု (FDB) A ဖဲြ႕ ႏွင့္ A ဆက္A သြယ္ရိွသည္ဟု စြပ္စြဲကာ မႏၱေလးေထာင္၌ A ာဏာပုိင္မ်ားက
ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္မွ ၅၅ ႏွစ္ A ထိ A သီးသီး ခ်မွတ္လိုက္သည္ဟု ဆိုသည္။
ထို ၁၅ Uီးကုိ လြန္ခ့သ
ဲ ည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ႏွင့္ ၃၁ ရက္ေန႔႔တြင္ ႏွစ္စု ခြဲ၍ A မိန္႔ခ်မွတ္ခ့ျဲ ခင္းျဖစ္သည္။

FDB A ေထြေထြ A တြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာႏိုင္ေA ာင္ကမူ ထို ၁၅ Uီးသည္ ၎တို႔ႏွင့္ မပတ္သက္ေၾကာင္း
ယခင္က Eရာ၀တီ သတင္းဌာနသို႔ ျငင္းဆို ထားသည္။ FDB သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ A ေျခစုိက္
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီA ေရး လႈပ္ရွားသည့္ A ဖဲ႔မ
ြ ်ားကုိ စုစည္းထားသည့္ A င္A ားစုတခု ျဖစ္သည္။
ေထာင္ဒဏ္က်ခံရသူမ်ား၏ ေရွ႕ေန Uီးျမင့္သြင္က “Uပေဒ စိုးမိုးမႈA ရေတာ့ Uပေဒ ျပဌာန္းခ်က္န႔ဲ A ညီ
A ခုခ်ထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ ေတြကို ေလွ်ာ့ေပးဖို႔A တြက္ မရ မေန ႀကိဳးစားမယ္၊ UပေဒA ရေတာ့ ေလွ်ာ့ကို
ေလွ်ာ့ေပးရမယ္လို႔ UပေဒA ရ က်ေနာ္တို႔ လက္ခံ ထားပါတယ္”ဟု Eရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ A ခြင့္A ေရးကုိ ႏိုင္ငံေတာ္က ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တည္ဆဲ
Uပေဒမ်ားကုိ လည္း ႏိုင္ငံသားတိုင္းက A ျပည့္A ၀ ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ Uပေဒ
ျပဌာန္းထားေၾကာင္း ေရွ႕ေနUီးျမင့္သြင္က ရွင္းျပသည္။
ေထာင္ခ်ခံထားရသူမ်ားA တြက္ မႏၱေလး တုိင္းတရားရုံးသို႔ A ယူခံ၀င္ ႏိုင္ရန္ ေရွ႕ေနက A တတ္ႏုင
ိ ္ဆုံး
ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ေထာင္ဒဏ္က်ခံရသူမ်ားထဲမွ ေဒါက္တာ၀င့္သူ၏ မိခင္ ေဒၚသန္းေဆြက“မတရား A မႈဆင္ၿပီး ေထာင္ခ်တာပဲ၊
ဒါေပမယ့္လို႔ ဘာတတ္ႏိုင္မွာလဲ သူတို႔ ေခတ္ဆိုေတာ့ သူတို႔ဘာသာ သူတို႔ ခ်တာ၊ A ဲဒီေတာ့ ကုိယ့္သားက
တုိင္းျပည္န႔ဲ လူမ်ဳိးA တြက္ဆိုၿပီး လုပ္တာပဲ ဆို ၿပီးေတာ့ ဂုဏ္ယူပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
ျမင္းၿခံၿမိဳ႕မွ ေဒါက္တာ ၀င့္သူ ႏွင့္ ကုိမ်ဳိးဟန္၊ ကုိမ်ဳိးမင္းသန္း၊ ဆရာ ေဇာ္ေဇာ္၊ ကုိလွမ်ဳိးေက်ာ္၊ စိုးရာဇာျဖဴ
A ပါA ၀င္ ၁၅ Uီး တို႔သည္ တရားမဝင္A ဖဲ႔A
ြ စည္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး A က္ Uပေဒ၊
ပံုႏွိပ္A က္ Uပေဒ၊ ဗီဒီယုိ A က္ Uပေဒတို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရၿပီး ယခုက့သ
ဲ ို႔ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား
ခ်ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ေထာင္ခ်ခံထားရသူမ်ားသည္ ျမင္းၿခံ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ေညာင္Uီးၿမိဳ႕တုိ႔မွ ေဒသခံမ်ား
ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကုိ မႏၱေလးတိုင္း A ထူးရဲတပ္ဖြ႔က
ဲ A ေၾကာင္းျပခ်က္ တစံုတရာမရွိဘဲ ေနA ိမ္မ်ားသုိ႔
သြားေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထုိလူငယ္မ်ားသည္ ယခင္က ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးA က်U္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး
၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲမ်ားတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ခ့ဖ
ဲ ူး၍ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ ေA းခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ေခၚယူသတိေပးခ့ဲဖူးေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္A စိုးရက ဖမ္းဆီးထားေသာ ႏိုင္ငံေရးA က်U္းသားေပါင္း ၂၁၇၃ Uီးရွိေၾကာင္း
ထိုင္းႏိုင္ငံA ေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးA သင္း (AAPP) က
စာရင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြA
ဲ တြက္ A ၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ားစာရင္း စတင္ေကာက္ခံ
တက္လူ/ ၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၀
စစ္A စိုးရ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြA
ဲ တြက္ ပင္စင္ယူထားသည့္ A ၿငိမ္းစား A စိုးရ
၀န္ထမ္းမ်ား၏ A ိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ားကို စတင္ေကာက္ခံေနၿပီျဖစ္သည္။

A စိုးရက သက္ဆိုင္ရာဌာနA လိုက္ ရန္ကုန္တိုင္းA တြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ A ၿငိမ္းစားA စိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား
ေနA ိမ္သို႔ တA ိမ္၀င္ တA ိမ္ထြက္ လိုက္လံစာရင္းေကာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္
ျပည္သူ႔A င္A ားUီးစီးဌာနမွ A ၿငိမ္းစား A ရာထမ္းတUီးက ေျပာသည္။
ျမန္မာ့လယ္ယာစိုကပ
္ ်ဳိးေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းေဟာင္းတUီးကလည္း
“သက္ဆိုင္ရာဌာနA လိုက္ ပင္စင္ယူတ့သ
ဲ ူေတြရဲ႕ စာရင္းရွိတယ္။ ဒါကို စာရင္းA တိA က် ျပန္လုပ္ခိုင္းတာ၊
ေျပာရရင္ေတာ့ မဲေပးမယ့္ ကိစၥပါပဲ။ ပင္စင္ ယူတ့သ
ဲ ူေတြကိုလည္း သူတို႔ရဲ႕လူA ျဖစ္ သတ္မွတ္မွာျဖစ္တယ္။
ပင္စင္ယူသူေတြ A ားလံုးကလည္း A စိုးရကိုပဲ ေထာက္ခံသူ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတ့ဲ သေဘာပါ။ မဲA ေရA တြက္ကို
မရမက ယူမွာျဖစ္တ့A
ဲ တြက္ စာရင္းယူေနတာ ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။
ပင္စင္စား A စိုးရ၀န္ထမ္း၏ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ လက္ရွိ ပါ၀င္ေနသူမ်ားကို ယခု ေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္ၿပီး
A ဆိုပါစာရင္းကို A တည္ယူကာ A ၿငိမ္းစား A စိုးရ၀န္ထမ္းA ျပင္ ၎၏မိသားစုA ားလုံးကိုပါ
A စိုးရေထာက္ခံသည့္ မဲေပးသူA ျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း မယက႐ံုးမွ
တာ၀န္ရွိသူတUီးက ေျပာသည္။
A ဆုိပါလုပ္ရပ္မ်ားကို မေက်နပ္သူမ်ားရိွေနသည္ဟု မၾကာေသးခင္က ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ
A ၿငိမ္းစားယူလိုက္သည့္ မန္ေနဂ်ာတUီးက ေျပာသည္။
၎က “က်ေနာ္တို႔က ပင္စင္ယူၿပီးရင္ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ ႀကိဳက္တ့ပ
ဲ ါတီကို မဲေပးမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ A စိုးရက
ႀကိဳတင္စီစU္မႈေတြ လုပ္ေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကိုလည္း ခ်ည္ေႏွာင္တ့သ
ဲ ေဘာေပါ့။ ဒါကိုၾကည့္ရင္
သူတို႔ေရြးေကာက္ပြဲက ေသခ်ာေပါက္ မ႐ုိးသားႏိုင္ဘူး” ဟု ေျပာသည္။
မၾကာေသးခင္ကလည္း ရန္ကုန္တိုင္းA တြင္းရိွ A ိမ္ရွင္A ိမ္ငွားတုိ႔၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ Eည့္စာရင္းမ်ားကို
ေကာက္ခံခ့ေ
ဲ ၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားထံမွ သိရသည္။
နA ဖစစ္A စိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ယခုႏွစ္A တြင္း ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္မည္ဟု (၆၂)
ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန ့သ၀ဏ္လႊာတြင္ ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ယခုA ခ်ိန္A ထိ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြA
ဲ တြက္ ေရြးေကာက္ပြU
ဲ ပေဒ ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ပါတီမ်ားဖြစ
႔ဲ ည္း
မွတ္ပုံတင္ခြင့္တုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိေသးသည့္A တြက္ A စိုးရA ေပၚ ယုံၾကည္မႈမရိွသူမ်ား ျပည္တြင္း၌
ယခင္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေနေၾကာင္း သိရသည္။
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလတြင္ ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီမ်ားဖြ႔စ
ဲ ည္းခြင့္ကုိ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္
ေA ာက္တုိဘာလကပင္ စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြU
ဲ ပေဒကုိ ထုတ္ျပန္ခသ
့ဲ ည့္A တြက္
ႏုိင္ငံေရးပါတီA ားလုံး၏ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားခြင့္A ခ်ိန္
(၁) ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ ရရွိခ့ေ
ဲ ၾကာင္း၊ ထို႔A ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ (၃) လခန္႔ A လိုမွ စတင္၍ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ
စည္း႐ုံးခြင့္မ်ား ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ A ဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ A မ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီA ဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ (A န္A ယ္လ္ဒီ) က
(၈၄) ရာခိုင္ႏန
ႈ ္းျဖင့္ A ျပတ္A သတ္ A ႏိုင္ရခဲ့ေၾကာင္း ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားတUီးက ေျပာသည္။

ပံုႏွိပ္မီဒီယာတြင္ A ရက္ႏွင့္ဘီယာ ေၾကာ္ျငာA ားလံုး ပိတ္ပင္
စိုးမိုး/ ၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၀ ေခတ္ျပိဳင္
စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ေရးUီးစီးဌာနက ျပည္တြင္းထုတ္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားတြင္ A ရက္ႏွင့္ဘီယာ
ေၾကာ္ျငာA ားလံုးကို ယခုလ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္ ပိတ္ပင္လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။
စာေပစိစစ္ေရးက ပံုႏွိပ္မီဒီယာတြင္ A ရက္ဘီယာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ၂၀၁၀ ႏွစ္သစ္တြင္ ေဖာ္ျပခြင့္မျပဳေၾကာင္း
ၿပီးခဲ႔သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္A တိုင္း
ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
“A ရက္ ဘီယာ ေစ်းကြက္A သစ္ ထပ္တိုးဖို႔ ခက္သြားတယ္။ ဘီလ္ဘုတ္လည္း မရဘူးေလ။ ဂ်ာနယ္ေတြလည္း
မရဘူး။ ပိုစတာတခုေတာ့ ထုတ္လုိ႔ ရေသးတယ္။ မားကတ္တင္းမွာေတာ့ နည္းနည္း A ခက္A ခဲ ရွိလာပါတယ္”
ဟု ရန္ကုန္A ေျခစိုက္ ေၾကာ္ျငာကုမၸဏီတခုက ေျပာသည္။
ယခုပိတ္ပင္မႈေၾကာင့္ A ပတ္စU္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ျမင့္တက္သြားၿပီး ေၾကာ္ျငာ
ဒီဇိုင္းပညာရွင္မ်ား A လုပ္ပါးသြားေၾကာင္း သိရသည္။
“မဂၢဇင္းေရာ၊ ဂ်ာနယ္ေရာA တြက္ ေဆးေၾကာ္ျငာေတြ ပိုA ားထားလာရတယ္။ A ရင္ကေတာ့ စင္ကာပူေက်ာင္း
A က်ိဳးေဆာင္ ေၾကာ္ျငာေတြန႔ဲ A ရက္ေၾကာ္ျငာက ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ A ေတာ္ကာမိတယ္။ A ခုက
ေက်ာင္းေၾကာ္ျငာကလည္း နည္းသြားၿပီ။ A ရက္က ပိတ္လိုက္ၿပီ” ဟု ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္ေၾကာ္ျငာ
တာ၀န္ခံတUီးက ေျပာသည္။
ယမကာကုမၸဏီမ်ားA နက္ ရွိရင္းစြဲ ေစ်းကြက္ရၿပီးသား A ရက္၊ ဘီယာမ်ားA တြက္ A ခက္A ခဲမ်ားစြာ
မေတြ႔ရေသာ္လည္း ေစ်းကြက္A သစ္ ထိုးေဖာက္မည့္ တံဆိပ္A သစ္မ်ား A ခက္A ခဲျဖစ္သြားေၾကာင္း
သိရသည္။
A ရက္ေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု A က်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားေစႏိုင္သျဖင့္ ပိတ္ပင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
စာေပစိစစ္ေရးဟု A တိုေကာက္ေခၚသည့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေA ာက္ရွိ ပံုႏႇိပ္သူမ်ား၊
ထုတ္ေ၀သူမ်ား၊ မႇတ္ပံုတင္ႏႇင့္ စာေပစိစစ္ ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္မႈဗဟိုA ဖြ႔က
ဲ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ရထားဆင္ဆာA မိန္႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီြဒီယိုသမားမ်ား စိတ္ပ်က္
မ်ဳိး၀င္းေဇာ္/ ၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၀ ေခတ္ျပိဳင္
မီးရထားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေနရာတုိ႔တြင္ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီြဒီယို ႐ိုက္ပါက ၎တုိ႔ထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရန္ႏွင့္
႐ိုက္ကူးၿပီးသည္မ်ားကို ဆင္ဆာတင္ျပရန္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၫႊန္ၾကားခ်က္
ထုတ္လိုက္သည့္A တြက္ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီြဒီယိုသမားမ်ား စိတ္ပ်က္ေနေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။
A မည္မေဖာ္လိုသူ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာတUီးက “A ဖဲ႔ေ
ြ ပါင္းစံု၊ A ာဏာပိုင္ေပါင္းစံု ပါဝင္တ့ဲ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီြဒီယို
ဆင္ဆာA ဖဲ႔ဆ
ြ ိုတာ ရွိေနၿပီးသားပဲဗ်ာ။ ခုလို ဟိုဌာနက ဒီဌာနက ဆင္ဆာေတြပါ ထပ္ေပၚလာေတာ့ က်ေနာ္တို႔

ဘာသြား႐ိုက္ရမွာလဲ။ နဂိုကတည္းကမွ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီြဒီယို ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ရတာ လြတ္လပ္မႈ လံုးဝမရွိရတဲ့A ထဲ ဒီ
ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္၊ ဗီြဒီယိုကားေတြ ပိုဆိုးလာဖို႔ပဲ
ရွိေတာ့တယ္” ဟု ေျပာသည္။
ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂ဝဝ၉ ႏိုဝင္ဘာလက ျမန္မာ့မီးရထား၊ ႐ုပရ
္ ွင္ႏွင့္ ဗီြဒီယို ႐ိုက္ကူးမႈ
စိစစ္ေရးေကာ္မတီကို ဖဲ႔စ
ြ ည္းခဲ့သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္မွစ၍ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီြဒီယို ထုတ္လုပ္သူမ်ားA ေနျဖင့္ ျမန္မာ့မီးရထားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ရထားေပၚ၊ ဘူတာ႐ံု၊ ရထားလမ္း၊ ရထားတဲြတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ား ထည့္သြင္း႐ိုက္ကူးလိုပါက
ျမန္မာ့မီးရထား ဆင္ဆာA ဖဲ႔ထ
ြ ံ တင္ျပရမည္ျဖစ္ကာ ဆင္ဆာA ဖဲ႔က
ြ ခြင့္ျပဳသည့္ေနရာႏွင့္ A ခ်ိန္တြင္
႐ိုက္ကူးရမည္ျဖစ္သည္။
ထုိ႔A ျပင္ ျမန္မာ့မီးရထားကို ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီြဒီယို ႐ိုက္ကူးခ A ခြန္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ကာ ႐ိုက္ကူးၿပီးစီးပါကလည္း
ျမန္မာ့မီးရထား ဆင္ဆာA ဖဲ႔ထ
ြ ံ တင္ျပရၿပီး ခြင့္မျပဳသည္တုိ႔ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ဆင္ဆာA ဖဲ႔က
ြ ခြင့္ျပဳမွသာ A ဆိုပါ ျမန္မာ့မီးရထားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေၾကာင္း
ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္ေပးၿပီး ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း ဆင္ဆာA ဖဲ႔ထ
ြ ံ ထပ္မံတင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။
မီးရထားဝန္ႀကီးဌာနသည္ မီးရထားဌာနA တြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကုိ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီြဒီယိုတုိ႔မွတဆင့္ A ျဖစ္မွန္ကို
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကပါ သိသြားမည္ကုိ A လြန္စိုးရိမ္သည့္A တြက္ ဆင္ဆာA ဖဲ႔က
ြ ို
ဖဲ႔လ
ြ ိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝါရင့္သတင္းစာဆရာ တUီးက ေျပာသည္။
၎က “တကယ္ဆို ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးရထားလုပ္ငန္းမွာ ရထားလက္မွတ္ ဝယ္ယူေရးမွာ A ရင္ေခတ္ေတြကA တိုင္း
ေမွာင္ခိုေတြ ခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ မီးရထားတဲြေတြရဲ႕ A ဆင့္A တန္းဟာ A လြန္နိမ့္က်ၿပီး
စုတ္ျပတ္သတ္ေနတယ္။ ဒါတင္မက ခရီးသည္န႔ရ
ဲ ထား မမွ်ေတာ့ လူပိုတင္တာေတြ၊ လူစီးတဲြ၊ A ထက္တန္းတဲြပါ
မက်န္ ကုန္ပစၥည္းတင္တာေတြ ေနရာA ႏွံ႔ ျဖစ္ေနတယ္။ ရထားေပၚမွာ ရဲေတြက ခရီးသည္ေတြကို
ေငြညႇစ္ေနတာေတြလည္း ျဖစ္ေနဆဲပဲ။ ဒါေတြကို လူေတြ မသိေA ာင္ ဆင္ဆာျဖတ္ဖို႔ လုပ္တာပဲ” ဟု ေျပာသည္။
ယခု ျမန္မာ့မီးရထား ဆင္ဆာA ဖဲ႔ြ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့မီးရထား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ သတင္းသမားမ်ား
A ပါA ဝင္ ဗီြဒီယို ႐ိုက္ကူးသူမ်ားA ေနျဖင့္ A ေရးယူ ဖမ္းဆီး၊ တရားစဲြခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း
ျမန္မာ့မီးရထား႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူတUီးက ေျပာၾကားသည္။
ေတာင္သူမ်ားထံမွ ေျမဆီေႂကြး ႀက့ံ့ဖံ႔ြ A ာဏာသံုးေတာင္းခံ
စိုးမိုး/ ၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၀ ေခတ္ျပိဳင္
ေတာင္သူမ်ားကို A ေႂကြးစနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေပးထားသည့္ ေျမဆီေႂကြးမ်ားကို စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား
Uီးေဆာင္ဖ႔စ
ဲြ ည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးA သင္းက A ာဏာသံုး ေတာင္းခံေနသည္။

မေကြးတိုင္း ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္္A တြင္း ေက်းရြာ A ုပ္စု (၅၀) ေက်ာ္ကို ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လက စတင္ၿပီး (၈)
လဆိုင္း A ေႂကြးစနစ္ျဖင့္ A တင္းA က်ပ္ မ၀ယ္မေနရ ေရာင္းခ်ထားၿပီး (၅) လA ၾကာ ယခုလတြင္
ေျမဆီေႂကြးေတာင္းခံေနျခင္း ျဖစ္သည္။
“စေရာင္းတုန္းက ေျမဆီ (၁) A ိတ္ကို ကာလေပါက္ေစ်းက (၁၃,၀၀၀) က်ပ္ပဲ ရွိတာကို ႀကံံ့ဖံ႔A
ြ သင္းက တA ိတ္
(၂၀,၀၀၀) က်ပ္န႔ဲ မ၀ယ္မေနရ ရယက Uကၠ႒ေတြက တဆင့္ ေရာင္းတယ္ခင္ဗ်။ A ေႂကြး (၈) လဆိုင္းဆိုၿပီး
ေရာင္းေပမယ့္ A ခု (၅) လေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္ ျပန္ေတာင္းေတာ့ A ားလံုး A ခက္ေတြ႔ကုန္တာ” ဟု
ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံက ေျပာသည္။
ေတာင္သူမ်ားက ေျမဆီေႂကြး မေပးေခ်ႏိုင္မႈေၾကာင့္ တာ၀န္ယူ ေရာင္းခ်ေပးထားေသာ ေက်းရြာ Uကၠ႒ (၂ )
Uီးကို ၿပီးခဲ့သည့္ A ပတ္က ဖမ္းဆီးၿပီး ေတာင္သူမ်ားထံမွ ေျမဆီေႂကြး A ေၾကေပးေခ်ရန္ ယခုတပတ္A တြင္း
ေတာင္းပါမည္ဟူသည့္ A ာမခံျဖင့္ ျပန္လႊတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
၎တို႔ (၂) Uီးကို ၿမိဳ႕သစ္ရဲစခန္းက ဖမ္းဆီးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ မယက Uကၠ႒က A ာဏာသုံး၍
ဖမ္းဆီးေတာင္းခံ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။
မေကြးတိုင္း ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္A တြင္းရွိ ေက်းရြာA ုပ္စု (၅၀) ေက်ာ္မွ ေတာင္သူမ်ားA ားလံုးသည္ ေျမဆီ (၁)
A ိတ္ A နည္းဆံုး ၀ယ္ယူထားရၿပီး A မ်ားစုမွာ လယ္Eက A နည္း A မ်ားA လိုက္ (၃) A ိတ္A ထိ
၀ယ္ယူခ့ၾဲ ကရသည္။
“ၾကက္သြန္က ေနာက္ (၂) လ (၃) လေလာက္ေနမွ ေပၚမယ္။ A ဲဒီ A ခ်ိန္ေလာက္မွပဲ ေတာင္သူ လက္ထဲ
ေငြရွိလိမ့္မယ္။ A ခုကေတာ့ ေျမဆီေႂကြး ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ မထင္ဘူး။ တာ၀န္ခံထားသူေတြ ဖမ္းလည္း ရယက
Uကၠ႒ေတြ A ားလံုးဖမ္း႐ုံပဲ ရွိတယ္” ဟု ၿမိဳ႕သစ္ေဒသခံက ေျပာၾကားသည္။
နA ဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ေခါင္းေဆာင္ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားသည့္ ႀကံ့ဖံ႔A
ြ သင္းက ေတာင္သူမ်ားကို
A မေတာ္ေၾကးA ျဖစ္ (၁) Eက (၁၀,၀၀၀) က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ A ုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမ်ားမွ
တဆင့္ A ေႂကြးစနစ္ျဖင့္ ေျမဆီေရာင္းခ်မႈမ်ား ႏွစ္စU္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
စစ္Uီးက်ဳိးေစရန္ နA ဖ တပ္ရိကာၡ မ်ားကုိ ေကA န္ယူ သိမ္းဆည္း
ဝီရ/ ၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၀ ေခတ္ျပိဳင္
လာမည့္ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ေကA န္ယူ တပ္မဟာ (၆) ကုိ ထုိးစစ္ဆင္ရန္ နA ဖစစ္တပ္ဘက္မွ
တပ္ရိကၡာျဖည့္တင္းေနမႈကို စစ္Uီးက်ဳိးသြားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေကA န္ယူက သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။
ေကA န္ယူ တပ္မဟာ (၆) မွ ဗုိလ္ႀကီး ထြဲေနက “ဒီေဒသကုိ ထုိးစစ္ဆင္ဖုိ႔ ၿပီးခဲ့တ့ဲ ဒီဇင္ဘာ (၂၀)
ရက္ကတည္းက ဆန္A ိတ္ေထာင္ခ်ီၿပီး A နန္းကြင္းကုိ နA ဖ ပုိ႔ထားတယ္။ ဆန္ရိကၡာေတြ ေထာင္ခ်ီပုိ႔တာ ဒါ
ပထမဆုံးA ႀကိမ္ပဲ။ A နန္းကြင္းကေန ဘုရားသုံးဆူဘက္ကုိ ဆက္သယ္လာတဲ့ တပ္ရိကၡာေတြကုိပဲ က်ေနာ္တုိ႔
သိမ္းတာပါ။ လုိငး္ ကားတုိင္းမွာ နA ဖက ဆန္A ိတ္ (၆) A ိတ္ကေန (၁၀) A ိတ္A ထိ သယ္ခုိင္းလာတဲ့A ထဲက
A ခုလုိ သိမ္းလုိက္တာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

နA ဖဘက္မွ တပ္ရိကၡာ ျဖည့္တင္းေနမႈမွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ (၄) ဆခန္႔ မ်ားျပားလာေၾကာင္း၊ စကခ (၈)
သာမက စကခ (၁၉) ႏွင့္ စကခ (၁၂) လက္ေA ာက္ခံ တပ္ရင္းတုိ႔ကုိလည္း ယခုႏွစ္ ထုိးစစ္တြင္
A သုံးျပဳဖြယ္ရွိ၍ စစ္Uီးက်ဳိးသြားေစရန္ ရန္သူ႔တပ္ရိကၡာတုိ႔ကုိ ယင္းကဲ့သုိ႔ သိမ္းဆည္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗုိလႀ္ ကီး
ထြဲေနက ေျပာသည္။
နA ဖတပ္ရိကၡာမ်ားကို ေကA န္ယူက သံျဖဴဇရပ္၊ ဘုရားသုံးဆူနယ္စပ္ၿမဳိ႕A ၾကား လမ္းခရီးတြင္ ဒီဇင္ဘာ (၂၇)
ရက္ေန႔မွ စတင္ သိမ္းဆည္းလုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိတပ္ရိကၡာ တင္ေဆာင္လာသည့္ ေခ်ာဆြဲလိုင္းကားမ်ားကို
နA ဖစစ္တပ္က A တင္းA ဓမၼ ျပန္ေလ်ာ္ခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ကားသမားတUီးက “ဆန္(၁) A ိတ္ကုိ ထုိင္းဘတ္ (၆၀၀) နဲ႔ ဘုရားသုံးဆူကေန ဝယ္ၿပီး ဇန္နဝါရီ (၃) ရက္
ေနာက္ဆုံးထားၿပီး တပ္စခန္းA ေရာက္ ျပန္ပုိ႔ခုိင္းတယ္။ ျပန္မဝယ္ေပးရင္ ကားပါ သိမ္းမယ္ဆုိေတာ့
သယ္လာတုန္းက ဆန္A သိမ္းခံရတဲ့ ကားသမားတုိင္းက ျပန္ဝယ္ေပးရတာေပါ့။ က်ေနာ္က (၆) A ိတ္စာA တြက္
ပုိ႔စရိတပ
္ ါဆုိရင္ ဘတ္ (၄,၀၀၀) ေလာက္ ကုန္သြားတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ထုိတပ္ရိကၡာမ်ားကုိ ၾကာA င္းဆိပ္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္၊ A နန္းကြင္း နA ဖဗ်ဴဟာ႐ုံး တပ္စခန္းမွတဆင့္
ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕သုိ႔ တင္ေဆာင္လာစU္ A သိမ္းခံခ့ရ
ဲ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆန္A ိတ္ေပါင္း (၈၀) နီးပါးA တြက္
ကားသမားတုိ႔က ေလ်ာ္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။
ဗုိလ္ႀကီး ထြဲေနက “A ခု လုိင္းကားေတြန႔ဲ မသယ္ေတာ့ဘဲ ကားA စီးလုိက္ငွားၿပီး လုံၿခဳံေရးA ျပည့္န႔ဲ သယ္ဖုိ႔
ကားသမားေတြဆီက ထုိင္းဘတ္ (၁,၅၀၀) လုိက္ေကာက္ေနတယ္။ ဘယ္လုိပဲသယ္သယ္ က်ေနာ္တုိ႔က
ရန္သူ႔တပ္ရိကၡာေတြ ဘုရားသုံးဆူA ထိ ေရာက္မလာေA ာင္ေတာ့ တားဆီးရမွာပဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။
ဘုရားသုံးဆူနယ္စပ္ ကားလမ္းမွ ေျပးဆြဲေနသည့္ လုိင္းကားေပါင္းမွာ A စီးေရ (၄၀) ခန္႔ရွိသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ A ထိမ္းA မွတ္ မေနာကြင္းႏွင့္ ေစ်းေရာင္းပဲြေတာ္ ဖြင့္လွစ္
ခိုင္လင္း/ ၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၀ ေခတ္ျပိဳင္
ဇန္နဝါရီ (၁ဝ) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၆၂) ႏွစ္ေျမာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ A ထိမ္းA မွတ္A ျဖစ္
မေနာကြင္းႏွင့္ ေစ်းေရာင္းပဲြေတာ္ကုိ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ စီတာပူရပ္ကြက္ရိွ မေနာကြင္းတြင္ ယေန႔စတင္
ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။
ကခ်င္မေနာပဲြမ်ား၏ ထံုးတမ္းစU္လာA ရ ကြင္းဖြင့္ပဲြကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက စတင္ဖြင့္လွစ္ကာ ေစ်းပဲြေတာ္ႏွင့္
A ားကစား ၿပိဳင္ပဲြမ်ားကိုလည္း စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီ (၁၁) ရက္ေန႔A ထိ က်င္းပသြားရန္ရိွသည္ဟု ေဒသခံ
ကခ်င္မ်ိဳးသားတUီးက ေျပာသည္။
၎က “A ခုလ (၇) ရက္ေန႔မွ မေနာပဲြဖြင့္မွာ။ A ဲဒီေန႔မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲက တိုင္းရင္းသား
ယU္ေက်းမႈA ဖဲ႔ြေတြ၊ ၿငိမ္းA ဖဲ႔ေ
ြ တြန႔ဲ လူႀကီးေတြက တရားဝင္ဖြင့္မွာ။ ဒီေန႔က A ဲဒီမေနာကမယ့္ ကြင္းနဲ႔
ေစ်းေရာင္းပဲြေတာ္ကို ဖြင့္တာေပါ့။ A ဲဒီမွာ စားေသာက္ကုန္တို႔၊ A ဝတ္A ထည္တို႔၊ A စိုးရ

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနထုတ္တို႔ A ဲဒါေတြ ေရာင္းတာေပါ့။ ပုဂၢလိကပိုင္းက လာေရာင္းတာလည္းရိွပါတယ္။
ေလးေကာင္ဂ်င္၊ ေျခာင္ေကာင္ဂ်င္လိုမ်ဳိး ေလာင္းကစားတာေတြလည္းရိွတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ယခုက့သ
ဲ ုိ႔ စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္A တြင္းရိွ ေဒသA သီးသီးမွ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္
လာေရာက္သူမ်ား ရိွခ့ၿဲ ပီး ယာU္ထိန္းရဲမ်ားက ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးဖမ္းဆီးမႈမ်ားလည္း ရိွသည္ဟု
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ခံတUီးက ေျပာသည္။
၎က “A ခုက တ႐ုတ္ဆိုင္ကယ္ေတြန႔ဲ သြားလာၾကတဲ့ ေခတ္လိုျဖစ္ေနေတာ့ ပဲြကို ဒါေတြန႔ပ
ဲ ဲ
လာၾကတာမ်ားတယ္။ တဝက္ေလာက္က လိုင္စင္မ့ေ
ဲ တြ မ်ားတယ္။ A ဲဒါကို ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ေတြက
A ခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဖမ္းလား ဆီးလား လုပ္တာ။ A ေတာ္မ်ားမ်ား A ဖမ္းခံရတယ္။ ဘယ္လို
ဆက္လုပ္မယ္ဆိုတာေတာ့ မသိရေသးဘူး။ ပဲြခင္းသြားတဲ့ လမ္းေထာင့္ေတြမွာ A ဓိက ဖမ္းခဲ့တာ” ဟု
ျမစ္ႀကီးနားေဒသခံက ေျပာသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔A ထိမ္းA မွတ္ ပဲြေတာ္ကို ဇန္နဝါရီ (၁၁) ရက္ေန႔ထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ေလးျဖဴ၊ A ငဲ၊ ဝိုင္ဝိုင္း
စသည့္ A ဆိုေတာ္မ်ား ပါဝင္သည့္ Iron Cross တီးဝိုင္းလည္း လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖရန္ရိွၿပီး A ဆိုပါပဲြေတာ္သို႔
ရန္ကုန္A ေျခစိုက္ သံ႐ံုးA ခ်ဳိ႕မွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၊ တ႐ုတ္ျပည္ဘက္မွ Eည့္သည္ေတာ္မ်ားလည္း
လာေရာက္တက္ေရာက္ရန္ ရိွသည္ဟု ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ခံက ေျပာသည္။
နွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္း
ေA ာင္ေ၀း
ဇန္န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၀ မုိးမခ ေဒါ့ကြန္
၂၀၁၀ သည္
ျမစ္တစ္ျမစ္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္လည္း
ေရစီးသန္ေသာျမစ္ ျဖစ္ပါေစ။
၂၀၁၀ သည္
ျမင္းတစ္ေကာင္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္လည္း
ဒုန္းစိုင္းေနေသာျမင္း ျဖစ္ပါေစ။
၂၀၁၀ သည္
ျမားတစ္စင္းျဖစ္မယ္ဆိုရင္လည္း
ရန္သူရဲ ့ရင္A ုံကို စူး၀င္ထြင္းေဖာက္နိုင္ေသာျမား
ျဖစ္ပါေစသတည္း။

(၂၀၁၀ လြတ္လပ္ေရးေန႔)

လြတ္လပ္ေရးေန႔ A ေတြး
မိုးခ်ဳိသင္း
ဇန္န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၀ မုိးမခ ေဒါ့ကြန္
ဒီေန႔ဆို ျမန္မာျပည္မွာ လြတ္လပ္ေရးေန႔ေပါ႔။
ကိုယ္တို႔ငယ္ငယ္က လြတ္လပ္ေရးေန႔ဆို သိပ္ေပ်ာ္တာပါ။ A ဲဒီတုန္းက ေပ်ာ္တာက သူ႔ကၽြန္ဘ၀က
လြတ္ေျမာက္ခ႔ရ
ဲ တဲ႔ ကိုယ္တို႔ဘ၀ေတြကို သေဘာေပါက္ ခံစားၿပီး တန္ဖိုးထား နားလည္ လို႔ေတာ႔
မဟုတ္ေသးဘူး၊ ကေလးဆိုေတာ႔ ကိုယ္တို႔ ေပ်ာ္ပုံက တမ်ိဳး။
လြတ္လပ္ေရးေန႔ဆို ေက်ာင္းေတြက ပိတ္တယ္၊ ေက်ာင္းစာေတြကေန ခဏ လြတ္လပ္ေရး
ရတဲ႔သေဘာေပါ႔။ ကေလးဆိုေတာ႔လဲ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြသာ လက္ခ်ိဳး ေရတြက္ခ႔ရ
ဲ တာပါေလ..။ ေနာက္
ရပ္ကြက္ေတြ ျမိဳ႔နယ္ေတြမွာ ေျပးပြဲ ျပိဳင္ပြဲ ကစားပြဲေတြ လုပ္ၾကတယ္။ ဒီေက်ာင္းပိတ္ရက္က ရုိးရိုးပိတရ
္ က္
မဟုတ္ဘူးေလ၊ ကစားပြဲေတြ ျမိဳင္တ႔ဲ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ဆိုေတာ႔ ပိုေပ်ာ္မိတာေပါ႔။
ဇန္န၀ါရီ ရဲ႔ ျမဴေတြ ေ၀ေနတဲ႔မနက္ခင္း၊ ႏွစ္သစ္တခုရ႔ဲ ေစာေစာစီးစီး မနက္ခင္းေလးမွာ လူေတြA ားလုံး
လန္းဆတ္ တက္ၾကြေနသလိုပဲ။ A ိမ္ေရွ႔မွာ မီးပုံေလး ဖိုၿပီး၊ မီးထဲကို ထန္းပင္ျမစ္ေလးေတြ ထည္႔စားၿပီး ကိုယ္လဲ
မီးပုံေဘးမွာ ကေလးဘာ၀ ခုန္ေပါက္ ေဆာ႔ကစား ေနမိတာ..။ ကိုယ္တို႔ ငယ္ငယ္ကေနခဲ႔တ႔ဲ ဆရာ ဆရာမေတြ
ေနတဲ႔ ျခံ၀င္းေလးမွာလည္း တျခားလမ္းကလူေတြန႔ဲ စုၿပီး ကစားပြဲေလးေတြ လုပ္ခ႔ၾဲ ကပါတယ္။
ညဖက္ကတည္းက လူၾကီးေတြက မီးေတြထြန္းၿပီး ျပိဳင္ပြA
ဲ တြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ။ ကားလမ္းေတြ
ပိတ္ၿပီး လမ္းေပၚမွာ မ်U္းA ျဖဴေတြ ဆြဲၿပီး ထုပ္ဆီးတိုး တမ္း တို႔ ဖန္ခုန္တမ္းတုိ႔ ကစားၾက ျပိဳင္ၾကတယ္။
A ႏိုင္ရသူကို ဆုေပးဖို႔ ဆုေတြ ထုပ္ၾက ပိုးၾကတယ္။ ဆုေတြကလဲ ၾကီးၾကီးမားမား မ်ားမ်ားစားစား မဟုတ္ေပမဲ႔
ဒါေတြကိုပဲ ခိုးၾကည္႔ၿပီး ရင္ခုန္ခ႔ရ
ဲ တာ..။
ကိုယ္လဲ ဘယ္ေနမလဲ။ ကစားျပိဳင္ပြဲေတြမွာ ကိုယ္တို႔ေမာင္ႏွမ ႏွစ္ေယာက္ ၀င္ျပိဳင္ခေ
႔ဲ သးတာပါ။
ဆုကေတာ႔ ၅ပြဲေလာက္ ကစားမွ တခု လား ရဖူးတာပါ။ ဒါေတာင္ ဒုတိယ ဆုပါ။ ေျပးပြဲေတြမွာ ကလန္ကလားနဲ႔
ေနာက္ဆုံးက က်ားကုတ္က်ားခဲ ေျပးေနတာမ်ိဳး ကိုယ္႔ကို ျမင္ရမွာ..။ ဒါေပမဲ႔ ေပ်ာ္တာကိုေတာ႔ တားမရဘူး။
ဆုမရလဲ ကိစၥ မရွိ၊ ကစားရရင္ ေက်နပ္ၿပီ။ သူငယ္ခ်င္းေတြန႔ဲ ဟိုေျပး ဒီေျပးလုပ္ေနရရင္ကိုပဲ ေပ်ာ္ေနၿပီ။
လြတ္လပ္ေရးေန႔တိုင္း A ေမက A ိမ္မွာ ေကာက္ညွင္းေပါင္း ေပါင္းတတ္ေသးတယ္။ ေကာက္ညွင္းေပါင္း
ကို A ုိးA ၾကီးၾကီးနဲ႔ ေပါင္းတယ္။ ငခ်ိတ္ တဖက္၊ ေကာက္ညွင္းျဖဴ တဖက္ ပန္းကန္ျပား A ၾကီးၾကီးထဲ ထည္႔ၿပီး
A ုန္းျခစ္ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးေလးေတြ ျဖဴးထားရင္ ေမႊးေနတာပဲ။ ငါးရံ႔ေျခာက္ေလး၊ ပဲျပဳတ္ ဆီဆမ္းေလးကို ေဘးမွာ
ပုံထားရင္ ကိုယ္က တစြတ္စြတ္ လက္န႔ဆ
ဲ ုပ္ၿပီး A လုံးေလးေတြ လုပ္၊ စားတတ္တယ္။
လြတ္လပ္ေရးေန႔တိုင္း A ေဖ႔မိတ္ေဆြေတြ A ိမ္မွာ ေကာက္ညွင္းေပါင္း လာစားၾကတယ္။ A ိမ္ေရွ႔မွာ
၀ိုင္းထိုင္ၿပီး ေကာက္ညွင္းေပါင္းေလးနဲ႔ ေရေႏြးပူပူေလး မွဳတ္ၿပီး စကားတေျပာေျပာ စားၾကတယ္။ ကဗ်ာေတြ
သူတို႔ ရြတ္ၾကတယ္။ ရီသံေတြ တေသာေသာ ၾကားရတယ္။ A ေဖ႔ကုိ ျပံဳးျပံဳး ျပံဳးျပံဳး နဲ႔ လူA ုပ္ၾကားထဲကေန
ျမင္ရတတ္တယ္။ A ေမ႔ကိုလည္း ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူး လုပ္ကိုင္ေပးေနတာ ေတြ႔ရတတ္တယ္။
ဒါက ကိုယ္႔ငယ္ဘ၀ မိစုံ ဖစုံ နဲ႔ ျဖတ္သန္းခဲ႔ရတဲ႔ လြတ္လပ္ေရးေန႔ေတြေပါ႔။
ေနာက္ေတာ႔ A ရြယ္ေတြေရာက္လို႔ လြတ္လပ္ေရးေန႔ A ဓိပၸါယ္ကို စာA ုပ္ေတြထဲမွာ ရွာေဖြ
ၾကည္႔မတ
ိ တ္ၿပီ။ ၁၉၉၀မွာ A ေမ ဆုံးပါးသြားေတာ႔ လြတ္လပ္ေရးေန႔ေတြမွာ ေကာက္ညွင္းေပါင္း
ေပါင္းေကၽြးမဲ႔သူလဲ မရွိေတာ႔။ ေနာက္..A ေဖ႔ကို ညU္႔ငွက္ဆိုးေတြ သုတ္သြားတဲ႔ ည..။ လြတ္လပ္ေရးေန႔ေတြကို
ကိုယ္တို႔ ေမာင္ႏွမေတြခ်ည္း တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ျဖတ္သန္းခဲ႔ၾကတယ္။
ကႏၱာရ ႏွစ္ေတြ ျဖတ္A ၿပီး A ေဖ လြတ္လာတဲ႔ေနာက္ သားA ဖ A တူေနခဲ႔တ႔ဲ A ခ်ိန္ေတြမွာ စကားေတြ
ေျပာျဖစ္ၾကတယ္။ ေရာက္တတ္ရာရာ ၾကံဳရာက်ပမ္းေပါ႔။ တခါကေတာ႔ ကိုယ္က ေမးခြန္းတခု ေမးမိတယ္

ထင္ပါရဲ႔။ “A ေဖ ကိုယ္႔စိတ္န႔ဲ ကိုယ္႔ကိုယ္ မေနရတဲ႔၊ A ထဲက A ခ်ိန္ေတြမွာ မွတ္မွတ္ရရ ဘယ္A ခ်ိန္ကို စိတ္
A ထိခိုက္မိဆုံးလဲ” လို႔..။
“A ဲဒီေန႔က မနက္A ေစာၾကီး A ေဖ႔ကို သူတို႔ လာႏွိဳးတယ္။ မနက္ ၅နာရီေလာက္ ျဖစ္မယ္ ထင္တယ္။
A ေဖကလဲ A ေဖ႔ကို လႊတေ
္ တာ႔မွာမို႔ လာေခၚတယ္ ထင္မိတာ။ ကပ်ာကသီပဲ ထ လိုက္လာခဲ႔တာ။ ေနာက္မွ
A ခ်ဳပ္ေျပာင္းတာမွန္း သိရတယ္။”
“A ေဖ႔ကို ခ်ဳပ္ထားတာ ေက်ာက္တံတား ရဲစခန္းမွာေလ..။ သူတို႔က A ေဖ႔ကို လူေတြ မႏိုးခင္
A ခ်ဳပ္ေျပာင္းတာ။ နံမည္ၾကီးလူဆိုးေတြကို ထားတဲ႔ ဘားလမ္းက စတီး၀ပ္A ခ်ဳပ္ကို ပို႔တာ။ ကဗ်ာဆရာကို
ကဗ်ာေရးလို႔ ေထာင္ခ်မယ္လို႔ တရားစြဲၿပီး A င္းစိန္ေထာင္ကို ပို႔ဖို႔ေပါ႔။ ရမန္ယူဖို႔ ဘားလမ္းA ခ်ဳပ္ကို
ေျပာင္းထားတာပဲ။”
“A ေဖ႔ကို ေခၚဖို႔ ကားက A ဆင္မေျပဘူးထင္ပါရဲ႔။ လမ္းေလွ်ာက္ပဲ ေခၚသြားေတာ႔ကြာ တဲ႔။ A ေဖရယ္၊
ေနာက္ထပ္ A ခ်ဳပ္သားႏွစ္ေယာက္ရယ္၊ ရဲသား ႏွစ္ေယာက္ရယ္။ ေက်ာက္တံတား ရဲစခန္းကေန ဘားလမ္းကို
လမ္းေလွ်ာက္သြားရတယ္။”
“လမ္းေပၚမွာ လူေတြကလဲ ရွင္းလို႔..။ ကားေတြလဲ ရွင္းေနတာပဲ။ A ေဖ႔လက္ကို သူတို႔ ၾကိဳးေတြ
တုပ္ခ်ည္ထားၾကတယ္။ မနက္က ေစာေစာစီးစီး၊ ေA းက ေA းသနဲ႔။ A ေဖတို႔ ခပ္ေျဖးေျဖးပဲ
ေလွ်ာက္သြားၾကတယ္။ A ဲဒီA ခ်ိန္မွာ ဆူးေလဘုရားေဘးက A ေဖတို႔ ျဖတ္သြားရတာ သမီး။”
“ဆူးေလဘုရားၾကီးက မီးေတြ ထိန္ထိန္ညီးေနတာ သပၸါယ္လိုက္တာ သမီးရယ္။ ျမတ္စြာဘုရားကို
ၾကိဳးေတြ တုပ္ထားတဲ႔ လက္ႏွစ္ဖက္န႔ဲ A ေဖ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ရွိခိုးလိုက္ပါတယ္။ A ဲဒီA ခ်ိန္မွာ A ေဖ
သတိရလိုက္တာက ဒီေန႔ဟာ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ဆိုတာပါပဲ။ A ေဖ က ကဗ်ာဆရာ၊ ေက်ာင္းဆရာ ပါ သမီး။
A ေဖ မ်က္ရည္က်မိတယ္။ ေA ာ္..ျမန္မာျပည္ၾကီး လြတ္လပ္ေရးရတဲ႔ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ ငါ မလြတ္လပ္ပါလား
လို႔..။ A ထဲမွာ ေနရတဲ႔ A ခ်ိန္ေတြထဲမွာ A ဲဒီA ခ်ိန္ေလးဟာ A ေဖ စိတ္A ထိခိုက္ဆုံး A ခ်ိ္န္ပါပဲ” တဲ႔။
ကိုယ္လဲ နားေထာင္ရင္း မ်က္ရည္ေတြ ျဖိဳင္ျဖိဳင္က်လို႔..။ A ေဖ႔ကိုယ္၀၀ၾကီးကို ဖက္ထားမိတယ္။
ကိုယ္တို႔မိသားစုေတြ မပါဘဲ A ေဖတေယာက္တည္း ျဖတ္သန္းလိုက္ရတဲ႔ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို ရင္ထဲမွာ
ဆို႔မိလို႔..။
ကိုယ္႔ဘ၀မွာ A ေဖ မ်က္ရည္က်တာ မျမင္ဖူးဘူး။ A ေဖက A ႏုပညာသမားမို႔ ခံစားလြယ္၊
ထိခိုက္လြယ္တတ္လို႔ စိတ္ေပ်ာ႔ေျပာင္းသူဆိုတာ မွန္ေပမဲ႔ A ေဖ႔ မ်က္ရည္ကိုေတာ႔ ကိုယ္ မျမင္ဖူးခဲ႔ဘူး။ A ေဖ
မ်က္ရည္က်တယ္ဆိုတာ ဒါ ပထမဆုံး A ေဖ ေျပာဖူးတာပါပဲ။ ျပန္ေျပာတဲ႔A ခ်ိန္မွာလဲ မ်က္ႏွာက မွဳန္မွိဳင္းေနေပမဲ႔
မ်က္ရည္ မက်ခဲ႔ပါဘူး။ A ေဖ႔ရင္ထဲမွာေတာ႔ ကိုယ္ မသိတတ္ႏိုင္ဘူးေလ..။
ဘာရယ္မဟုတ္၊ လြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ လြမ္းမိ ေတြးမိတာေလးေတြ ေရးၾကည္႔တာပါ။ ဆူးေလ
ဘုရားလမ္းေပၚမွာ က်ခဲ႔တ႔ဲ မ်က္ရည္ေတြ ေျခာက္ေသးရဲ႔လား လို႔ေတာ႔ ကိုယ္ ဆက္ မေတြးခ်င္ေတာ႔ပါဘူးေလ..။
A ေရးေတာ္ပံု ရင္ခုန္သူမ်ား A မွတ္ ၁၂
ေA ာင္ေ၀း ဇန္နဝါရီ ၄၊ ၂ဝဝ၉ မုိးမခ ေဒါ့ကြန္
စုိင္းထီးဆုိင္ (သရုပ္ေဖာ္ ပန္းခ်ီ - ေA ာင္လတ္)
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ဟာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုန႔ဲ ဖဲ႔စ
ြ ည္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းျပည္ ျဖစ္တယ္။
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဟာ တုိင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာရပါမယ္။ တိုင္းရင္းသားA ေရးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕
A မ်ိဳးသားA ေရးပဲ မဟုတ္လား။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေA ာင္ဆန္း Uီးေဆာင္ခ့တ
ဲ ့ဲ ပထမလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပဲြဟာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု တိုင္းတစ္ပါး
နယ္ခ်ဲ႕နဲ႔ ဖက္ဆစ္ေA ာက္က လႊတ္ေျမာက္ေA ာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တ့ဲ သမိုင္း ျဖစ္တယ္။ A ခု ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္
Uီးေဆာင္တ့ဲ ဒုတိယ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပဲြကေတာ့ စစ္္ကြ်န္စနစ္၊ စစ္A ာဏာရွင္ ေA ာက္ကေန A ဖိႏွိပ္ခံ
တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ တုိက္ပဲြရဲ႕ သမိုင္းပဲ မဟုတ္လား။
ၿဗိတိသွ် သမိုင္းပညာရွင္ႀကီး ပါေမာကၡ လုစ္ရဲ႕ A ဆုိA ရ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ တုိင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးေပါင္းစံု စုစည္း ညီညြတ္မႈ A ရွိဆံုး၊ A င္A ားA ေကာင္းဆံုး A ခ်ိန္ေတြဟာ က်န္စစ္သားမင္းႀကီး
လက္ထက္ ပုဂံေခတ္န႔ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေA ာင္ဆန္း လက္ထက္ ဖဆပလေခတ္တုိ႔ပါပဲ တဲ့။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေA ာင္ဆန္းေခတ္ ပင္လံုညီလာခံ၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္န႔ဲ ပထမ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပဲြမွာ ျမန္မာျပည္သူေတြ
ေA ာင္ပဲြခံခ့တ
ဲ ာပါပဲ။ A ခု ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္ေခတ္၊ ဒုတိယ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပဲြမွာေကာ။
ဒီ ဒုတိယ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပဲြမွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေနာက္ထပ္ ပင္လံုညီလာခံA သစ္၊
ေနာက္ထပ္ပင္လံု စာခ်ဳပ္ A သစ္န႔ဲ ေA ာင္ပဲြခံဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာပဲ မဟုတ္လား။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီA ခ်က္ကို ေကာင္းေကာင္း သိျမင္ A ေလးထားသူ ျဖစ္တယ္။
၁၉၈၉ န၀တ ေခတ္Uီးတုန္းက NLD ရဲ႕ ပထမ Uီးဆုံး ျပည္ေထာင္စုေန႔ A ခမ္းA နားကုိ ဘယ္လုိေနရာမွာ၊
ဘယ္လုိပံုသဏၭာန္၊ ဘယ္လုိA ႏွစ္သာရနဲ႔ ဘယ္ပံုက်င္းပမယ္ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ A စည္းA ေ၀းတစ္ခုမွာ
ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဒီမုိကေရစီ စနစ္ေA ာက္မွာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ A ဲဒီA တြက္ ဒီမုိကေရစီ ရေရးဟာ ပထမပါ။ ဒီေတာ့ ဒီမုိကေရစီ
ရရွိေရးA တြက္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုA ားလံုးဟာ လက္တြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ္။ ၿပီးလို႔ ဒီမုိကေရစီ ရတဲ့
A ခါက်လုိ႔ရွိရင္ ပင္လံု ကဲ့သုိ႔ေသာ ညီလာခံႀကီး တစ္ခုေခၚၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု A ားလံုးရဲ႕
သေဘာတူညီခ်က္ A ရ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ပံုသဏၭာန္ A သစ္တစ္ခုကုိ ေဖာ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရမယ္။ A ဲဒီ
ပံုသဏၭာန္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံု A ေျခခံ စည္းမ်U္း Uပေဒ A သစ္ တစ္ခုကုိ ေရးဆဲြ သြားဖုိ႔
လုိတယ္” လုိ႔ သေဘာထားေပးခဲ့ပါတယ္။
NLD က ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂)ရက္ ၄၂ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ A ခမ္းA နားကို
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပင္လံုၿမိဳ႕၊ ပင္လံုေက်ာက္တုိင္ ရင္ျပင္မွာ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္ ခမ္းနားစြာ
က်င္းပခဲ့တာပါ။ ဒီA ခမ္းA နားကုိ NLD က ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္ Uီးေဆာင္ တက္ေရာက္ၿပီး A မ်ိဳးသား
ဒီမုိကေရစီ A ဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ေၾကညာခ်က္A မွတ္-၉ (သုိ႔မဟုတ္) ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုသစ္ ေၾကညာစာတမ္းကို
ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တုိင္ ဖတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။
ပင္လံုေျမမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေA ာင္ဆန္းရဲ႕ ၀ိညာU္ဟာ ရွင္သန္ လမ္းျပ ေနဆဲပါ။ ဒီလမ္းေပၚမွာ
ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ တကြ A ဖိႏွိပ္ခံ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုႀကီဟာ ဒုတိယ ပင္လံု
A ိပ္မက္ကို A ေကာင္A ထည္ေဖာ္ဖုိ႔ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတယ္။ A ဲဒီလုိ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတဲ့ သူေတြA ထဲက
တုိင္းရင္းသား စစ္စစ္ႀကီး၊ A ႏုပညာသမား စစ္စစ္ႀကီး တစ္ေယာက္ကုိ ကြ်န္ေတာ္ ျပန္A မွတ္ရလာပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ သူ႔ကို ျပန္သတိရ တမ္းတေနမိပါတယ္။

၁၉၈၈ ေက်ာင္းသားေတြ Uီးေဆာင္တ့ဲ ရွစ္ေလးလံုး A ေရးေတာ္ပံုႀကီး A တြင္းတုန္းက သူ႔ကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၇၄၇၅-၇၆ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြက စင္ေပၚတက္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခ့ဖ
ဲ ူးတာကုိ ကြ်န္ေတာ္
ျပန္ျမင္ေယာင္လာပါတယ္။
ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးကို စစ္တပ္က ေသနတ္န႔ဲ ပစ္ခတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဆးရံုႀကီး ျပင္ပလူနာဌာေဘးက ရင္ျပင္မွာ
ကိုမင္းကိုႏုိင္တုိ႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြန႔ဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ဒီမုိကေရစီ ေဟာေျပာပဲြ
စင္တစ္ခုကုိ A ေရးေပၚ ထုိးလုိက္ၾကပါတယ္။
စင္ထိုးၿပီးေတာ့ ေဟာမယ့္ေျပာမယ့္သူေတြကို လုိက္ေမတၱာရပ္ခံရပါတယ္။ A ဲဒီ A ခ်ိန္က မဆလ စစ္တပ္က
လက္သံေျပာင္ေျပာင္န႔ဲ မည္းမည္းျမင္ A ရင္ပစ္ေနတ့ဲA ခ်ိန္ ဆိုေတာ့ စင္ေပၚ တက္ေဟာေျပာဖုိ႔ဆိုတာ
သိပ္စြန္႔စားရတဲ့ A လုပ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေဟာမယ့္လူ ေတာ္ေတာ္န႔ဲ ရွာမရပါဘူး။
A ဲဒီA ခ်ိန္မွာ မထင္မွတ္ဘဲ သူစင္ေပၚတက္မယ္၊ သူေဟာမယ္ ဆုိတ့ဲ တုိင္းရင္းသား စစ္စစ္ႀကီး A ႏုပညာသမား
စစ္စစ္ႀကီး တစ္ေယာက္ကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရလုိက္တာပါပဲ။ A ဲဒီေန႔က သူဟာ ခါတိုင္း သူ သီခ်င္းဆိုတ့ဲ
စတိတ္႐ိႈးေတြမွာ ပရိသတ္က A ားေပးတဲ့ A ားေပးမႈန႔ဲ မတူတ့ဲ လက္ခုပ္ၾသဘာေတြ A မ်ားႀကီး ရခဲ့တာပါ။
ၿပီးေတာ့ သူဟာ A ဲဒီေန႔က တုိင္းျပည္က ခ်စ္တ့ဲ တပ္မေတာ္ကလည္း ခ်စ္တ့ဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း
သူရUီးတင္Uီးနဲ႔ A တူ တစ္စင္တည္းမွာ ေဟာေျပာခဲ့ရတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကို ျပည္သူလူထု ပရိသတ္ႀကီးက
A ဆိုေတာ္ စုိင္းထီးဆိုင္ ဆုိတာထက္၊ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲြ၀င္ေနတဲ့ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားႀကီး စိုင္းထီးဆုိင္A ျဖစ္ ပုိၿပီး
ႏွစ္လုိA ားေပး A သိA မွတ္ ျပဳခဲ့ၾကမွာပါ။
A ဲဒီ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားႀကီး၊ A ဆိုေတာ္ႀကီးဟာ ေခၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ A တူ လက္တြဲၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္
တစ္လႊား၊ A ဖိႏွိပ္ခံ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံုၾကားမွာ တက္တက္ၾကြၾကြ ေျပးလႊားလႈပ္ရွားခဲ့တယ္ ဆုိတာ
ကိုေတာ့ ဒီဘက္ေခတ္ ပ်ိဳရြယ္တ့ဲ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ သီခ်င္းမွ သိၾကပါလိမ့္မယ္။
ဒုတိယ ပင္လံုဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ဗုိလ္ထီးလုိ႔ ခ်စ္စႏိုးေခၚတဲ့ စိုင္းထီးဆိုင္ရဲ႕ A ိပ္မက္ပါ။ သူဒီA ိပ္မက္န႔ပ
ဲ ဲ
ေသဆံုးတဲ့A ခ်ိန္ထိ ဘ၀ကို ျဖတ္သန္းခဲ့တယ္။ သူမေသခင္ ထူးA ိမ္သင္က A ရင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။
ထူးA ိမ္သင္ စ်ာပနမွာ ဗုိလ္ထီးေျပာခ့ဲတ့ဲ စကားေတြကို ကြ်န္ေတာ္ ခုထိ ၾကားေယာင္ေနဆဲပါ။
“ကုိငွက္ကို ကြ်န္ေတာ္ A ေလးျပဳပါတယ္။ ကိုငွက္ ကြ်န္ေတာ့္ထက္ ငယ္ေပမဲ့ သူ႔ကုိ ကြ်န္ေတာ္ ေလးစားတယ္။
A ားက်တယ္။ သူ႔လုိ ကြ်န္ေတာ္ ေကာင္းေကာင္း မခုခံႏိုင္ခ့ဘ
ဲ ူး။ သူ႔လုိ ကြ်န္ေတာ္ မခ်စ္မႏွစ္သက္တ့ဲ သူေတြန႔ဲ
ကင္းကင္းရွင္းရွင္း မေနႏိုင္ခ့ဘ
ဲ ူး။ ကုိငွက္က ရွင္းတယ္၊ ျပတ္တယ္၊ သူ႔A ႏုပညာကုိ ဘယ္လုိပဲ ပိတ္ပင္ ပိတ္ပင္၊
ဘယ္လုိပဲ တားဆီးတားဆီး၊ ကိုငက
ွ ္ဟာ ေပၚလစီ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ တေလေတာင္မွ ေရးလည္း မေရးခဲ့သလုိ
ဆိုလည္း မဆိုခ့ဘ
ဲ ူး။ ဒီA တြက္ ကြ်န္ေတာ္သူ႔ကို ေလးစားတယ္၊ ဆရာတင္တယ္။ ကိုငွက္က သူလုပ္ခ်င္တာေတြ
လုပ္ခြင့္မရခဲ့ေပမဲ့ သူမလုပ္ခ်င္တ့ဟ
ဲ ာေတြကုိ မလုပ္ဘဲေနရဲတ့ဲ သတၱိA ျပည့္ရွိ သူပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္
သူ႔စ်ာပနမွာ ေနာက္ဆံုး A ေနနဲ႔ ကုိငွက္ကုိ A ေလးနီျပဳပါတယ္” တဲ့။
စုိင္းထီးဆုိင္ ရင္ဖြင့္ေျပာၾကားခဲ့တ့ဲ စကားေတြပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္မွာက ဖက္ဆစ္၀ါဒ ဓားမုိးထားတဲ့
ေA ာက္ကေနပဲ A ႏုပညာရွင္ A သီးသီးက ရပ္တည္ ရွင္သန္ေနရ၊ ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားေနရတာ ဆုိေတာ့

တစ္ခါတစ္ရံမွာ စစ္A ာဏာရွင္ေတြဘက္က A တင္းA ဓမၼ ဖိA ားေပး A က်ပ္ကိုင္ ၿခိမ္ေျခာက္
A ႏိုင္က်င့္တာမ်ိဳးေတြကုိ A ျမင္မေစာင္းၾကဖုိ႔ A ျပစ္တင္ မေစာဖို႔ A ထူးပဲ လုိပါတယ္လုိ႔ ျပည္ပေရာက္
A ဆုိေတာ္ႀကီး ေဒၚမာမာေA း A ျမဲ သတိေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စို္င္းထီးဆိုင္ဟာ စုိင္းထီးဆုိင္ပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ႏွလံုးသားထဲက စုိင္းထီးဆုိင္က စုိင္းထီးဆုိင္ပါပဲ။ ။
[ မူရင္း - လြတ္လပ္တ့ဲ A ာရွA သံ / Radio Free Asia - www.rfa.org/burmese ]
မလြတ္လပ္ေသာ လြတ္လပ္ေရး (တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား)
UီးA ုန္းေက်ာ္
ဇန္္န၀ါရီ ၄၊ ၂၀၀၉ မုိးမခ ေဒါ့ကြန္
“လြတ္လပ္ေရးေန႔ေတာ့ တေက်ာ့ျပန္ေရာက္လာျပန္ၿပီ ငါ့တူေရ႕။ မင္းတို႔ ငါတို႔ A သက္ ၁ ႏွစ္
ပိုႀကီးလာသလိုပဲ၊ တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ A သက္လည္း ၁ ႏွစ္ ပိုၿပီး ႀကီးလာျပန္ၿပီေပါ့။ ကိုယ့္တိုင္း ကိုယ့္ျပည္
ကိုယ့္လူမ်ဳိးရဲ႕ A ခ်ဳပ္A ျခာ A ာဏာေတြ ကိုယ့္လက္ထဲ ျပန္ရဖို႔ ကၽြန္ဘ၀ေA ာက္က A တင္းရုန္းထြက္ၿပီး
ဒီလြတ္လပ္ေရးကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရခဲ့ၾကတာမဟုတ္လား။ ေA း ... A ဲဒီေလာက္ တန္ဖိုးထားရတဲ့
လြတ္လပ္ေရး ဆိုတာႀကီးကို A ခု ျပန္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဟင္း .. ရင္ေလးပါရဲ႕ကြာ”
“ကဲပါ Uီးေလးရာ၊ က်ေနာ္တို႔ လူငယ္ေတြကို စိတ္ပ်က္ေA ာင္ မလုပ္ပါနဲ႔။ တစ္လ တစ္ခါေလာက္ကေလး
ေတြ႔ရတာကို”
“ေA းပါကြာ၊ ငါ့တူ ေျပာတာ မွန္ပါတယ္။ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား တက္တက္ၾကြၾကြ ရွိေနဖို႔ မင္းတို႔ကို A ၿမဲတမ္း
Uီးေလးေျပာခဲ့တာ ျပန္သတိရပါၿပီ။ ကဲ .. ကဲ.. လာရင္းကိစၥျဖစ္တ့ဲ တံဆိပ္ေခါင္းေတြကို ျပပါ့မယ္။ တို႔ႏိုင္ငံက
၁၉၄၈ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔မွာ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့တယ္ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ A ထိမ္းA မွတ္
တံဆိပ္ေခါင္းေတြကိုေတာ့ (၂ ရက္ေနာက္က်ၿပီး) ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔မွာမွ ထုတ္ေ၀ႏိုင္ခ့တ
ဲ ယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုန႔ဲ ၅
လံုး ထုတ္ခ့တ
ဲ ာကို ေဟာဒီမွာ ၾကည့္။ ငါ့တူ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ေနာ္။ ၿပီးေတာ့ ဘာေတြ ေတြ႔လဲ။ ရွင္းရွင္း
ေျပာရရင္ကာြ .. ဘာA မွားေတြ ေတြ႔သလဲ။ Uီးေလးကို ေျပာျပစမ္း”
“၂ ရက္ ေနာက္က်ၿပီးမွ ထုတ္ေ၀တာကိုေတာ့ Uီးေလးေျပာလို႔ A ခုသိရပါၿပီ။ ေနာက္တခု က်ေနာ္
ဒီမွာေတြ႔တာက ဗမာA ကၡရာ စာလံုးေတြ မပါတာပဲ”
“ေA း ငါ့တူေျပာတာ မွန္တယ္ကြ။ ျမန္မာျပည္ေျမပံု၊ ျခေသၤ့ပံုေတြ ပါတာေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္
ဗမာစာလံုး၊ ဗမာA ကၡရာေတြ မပါဘူး။ Burma Postage ဆိုတာပဲ ပါတယ္။
‘ဗမာျပည္သည္ .. တို႔ျပည္၊
ဗမာစာသည္ .. တို႔စာ၊
ဗမာစကားသည္ .. တို႔စကား၊
ဗမာျပည္ကို - ခ်စ္ပါ။
ဗမာစာကို - ခ်ီးျမွင့္ပါ။
ဗမာစကားကို - ေလးစားပါ’ ဆိုတ့ဲ တခ်ိန္တုနး္ က ‘တို႔ဗမာA စည္းA ရံုး’ရဲ႕ တိုက္တြန္းေၾကြးေၾကာ္သံေတြ၊
သခင္စိတ္ ၀ံသာႏု မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေတြန႔ဲ သေႏၶတည္ ေပါက္ဖြားၿပီး ေသြး ေခၽြးေတြန႔ဲ ရင္းခဲ့ရတဲ့ လြတ္လပ္ေရးလည္း
ရေရာ .. ဒီA ထိမ္းA မွတ္ တံဆိပ္ေခါင္းမွာ ဗမာစာလံုး၊ ဗမာA ကၡရာေလး တလံုးတေလမွ မပါတာ ရင္ထဲမွာ
ဆို႔မသြားဘူးလားကြာ။ ဟင္”

“A င္းေနာ္ .. ဟုတ္သားပဲ Uီးေလး”
“ဟုတ္သားပဲ ဆိုၿပီး ၿပီးၿပီးေပ်ာက္ေပ်ာက္ မလုပ္ပစ္ၾကပါနဲ႔ကြာ။ မင္းတို႔ လက္ထက္မွာ A ဲဒါေတြ
ျပင္ၾကရမွာကြ။ ဒါေၾကာင့္ Uီးေလးက တခုတ္တရ A ပင္ပန္းခံၿပီး ေျပာေနရတာေပါ့”
“ေဟာဒီ ညာဘက္ေထာင့္ေတြမွာေတာ့ တံဆိပ္ေခါင္းရဲ႕တန္ဖိုး ‘၆ ပိုင္’၊ ‘၈ ပဲ’ စတာေတြေတာ့
ေရးထားသားပဲ Uီးေလးရ”
“ေA းေပါ့ကြာ။ A ဲဒီ ဗမာဂဏန္း တန္ဖိုးေတြ ပါေနေသးလို႔ ေတာ္ေသးတာေပါ့။ ေနာက္ ၁ ႏွစ္ေျမာက္တ့ဲ
၁၉၄၉ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးေန႔မွာေတာ့ ဒီဇိုင္း ၁၁ မ်ဳိးနဲ႔ တံဆိပ္ေခါင္း ၁၄ လံုးကို ေ၀ေ၀ဆာဆာ ထုတ္ႏိုင္ခ့တ
ဲ ယ္။
ပံု (၃) မွာ ၾကည့္။ ဒီတခါေတာ့ ဗမာA ေငြ႔A သက္ေတြ A မ်ားႀကီး ပါလာၿပီက”ြ
“ဟုတ္တယ္ေနာ္ Uီးေလး။ မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းေရာ၊ ျခင္းခတ္ေနတာေတြေရာ စံုလို႔ပါလား။
ဟသၤာေရာ၊ ကႏုတ္ပန္းေတြန႔ေ
ဲ ရာ”
“ေA း ... A ထူးျခားဆံုးကေတာ့ သီဟာသနပလႅင္ႀကီးပဲ။ A ဲဒီ ပလႅင္ႀကီးကို A ဂၤလိပ္က ျမန္မာျပည္ကို
သိမ္းၿပီးတဲ့A ခ်ိန္ မႏၱေလးနန္းေတာ္ထဲကေန A ဂၤလန္ကို မ သြားတာ။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ၂ လေလာက္
A ၾကာမွာမွ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ပို႔ေပးခဲ့တာကြ”
“တိုင္းျပည္ကလည္း လြတ္လပ္၊ သီဟာသန ပလႅင္ႀကီးလည္း ျပန္ရ ဆိုေတာ့ တံဆိပါေခါင္း ဒီဇိုင္းA ျဖစ္
သံုးထားတာ A လြန္ ခ်ီးက်ဴးစရာေကာင္းတဲ့ A ႀကံေပါ့ကြာ။ ဒီ ပံု (၄) နဲ႔ (၅) ကေတာ့ ၅ ႏွစ္ေျမာက္A ျဖစ္
ထုတ္ခ့တ
ဲ ာေတြ”
“ျပည္ေတာ္သာ၊ ၀တ္စား - ေၾကာင့္ၾက၊ ေသာက - ကင္းေ၀း၊ ေနထိုင္ေရး ဆိုပါလား Uီေလးရဲ႕”
“ေA း .. ‘ျပည္ေတာ္သာ’ ဆိုတာကေတာ့ A ဲဒီတုန္းက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Uီးႏုရဲ႕ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ေရး
စီမံကိန္းရဲ႕ A မည္ကြ။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ေလာက္ကေပါ့ကြာ။ ‘ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္း’ A ေကာင္A ထည္ေဖာ္တာနဲ႔ ၅
ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔န႔ဲ ေပါင္းၿပီး တံဆိပ္ေခါင္း ထုတ္လိုက္တာေပါ့။ ‘က်ပ္၊ ပဲ၊ ပိုင္’ ဆိုတ့ဲ
ေငြေၾကးစနစ္ကေန A ခု တို႔သံုးေနတဲ့ ‘ျပား ၁၀၀ - တစ္က်ပ္’ စနစ္ကိုလည္း ေျပာင္းသြားၿပီ။ A ဲဒါတင္မက ဒီမွာ
လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္လည္း ပါလာၿပီကြ။ ငါ့တူ ေတြ႔တယ္မဟုတ္လား”
“ဟုတ္တယ္ေနာ္ Uီးေလး”
“ေA း .. လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ကို လြတ္လပ္ေရးရခဲ့တ့ဲ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔မွာ
(တရက္တည္းမွာ) A ုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့တာ။ A ဲဒီတုန္းက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Uီးႏုက A ုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၀ ႏို၀င္ဘာ ၂၆
ရက္ေန႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေစာေရႊသိုက္က ဖြင့္ေပးခဲ့တယ္။ ေကာင္းကင္ေပၚက ၾကည့္ရင္ A လယ္က
ၾကယ္A ႀကီးႀကီးကို ေဘးက ၾကယ္ကေလး ၅ လံုးက ၿခံရံေနတဲ့ပံု ျမင္ရေA ာင္ ဒီဇိုင္း ဆြဲခ့ၾဲ ကတာကြ။ ဒါနဲ႔ A ဲဒီ
လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ရဲ႕ ပတ္ပတ္လည္မွာ ဘာေတြ ကမၸည္းထိုး ေရးထားသလဲ ဆိုတာေရာ
ငါ့တူသိသလား”
“ဟင့္A င္း .. မသိဘူး Uီးေလး”
“သိေရာ သိသင့္တယ္၊ မထင္ဘူးလား”
“ဟာ .. သိပ္သိသင့္တာေပါ့ Uီးေလးရ။ ဘယ့္ႏွယ္ .. ကိုယ့တ
္ ိုင္းျပည္ရဲ႕ တကယ့္A ေရးႀကီးတဲ့
လြတ္လပ္ေရး ကမၸည္းေက်ာက္တိုင္ႀကီးပဲUစၥာ”
“ေA း ... တတိုင္းျပည္လံုး သိရေA ာင္ သတင္းစာေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြကတဆင့္ ေဖာ္ျပေပးပါဗ်ဳိ႕လို႔
A ယ္ဒီတာေတြ၊ သတင္းေထာက္ေတြဆီကို စာေရးၾကည့္ပါလား။ ဘယ္လိုလဲ။ လြတ္လပ္ေရးေန႔ A ထူးထုတ္
(A ခ်ပ္ပို) A ေနနဲ႔ေလ”
“ဟဲ ဟဲ Uီးေလးကလည္း က်ေနာ့္ကို က်ားၿမီးဆြဲခုင
ိ ္းေနျပန္ပါၿပီ”

“ကဲ ကဲ .. ၆ ႏွစ္ေျမာက္မွာေတာ့ ပထမA ႀကိမ္က ထုတ္ခ့တ
ဲ ာေတြကို (၁၉၄၉ က တံဆိပ္ေခါင္းေတြကို)
A ေရာင္ေျပာင္း၊ တန္ဖိုးေျပာင္းၿပီး ထုတ္ခ့တ
ဲ ာပဲ။ ပံု(၆) မွာ ၾကည့္”
“ေA း .. လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ တံဆိပ္ေခါင္းေတြေတာ့ ဒါ A ကုန္ပဲကြာ”
“ခုလို A ားပါးတရ တထိုင္တည္း ၾကည့္လုက
ိ ္ရေတာ့ A ရသာရွိလိုက္တာ Uီးေလးရာ”
“ေနUီး .. ေနUီး ‘ဗမာစာသည္ တို႔စာ၊ ဗမာစကားသည္ တို႔စကား’ ဆိုတာနဲ႔ စကားစပ္မိၿပီး ငါ့တူကို ျပစရာ
ရွိေသးတယ္။ ေဟာဒီ တံဆိပ္ေခါင္းေတြကို ၾကည့္စမ္း။ ဗမာစာ ဗမာဂဏန္း တစ္လံုးမွ မပါဘူးကြ”
“ဟင္ ... ဘယ္လိုျဖစ္ကုန္တာလဲ Uီးေလး။ ဗမာစာ ဗမာဂဏန္း တစ္လံုးမွ မပါေတာ့ A ဂၤလပ
ိ ္စာ
မတတ္တ့သ
ဲ ူေတြ ဘယ္လိုလုပ္ တံဆိပ္ေခါင္း ကပ္မလဲ။ ဘယ္လိုလုပ္ စာပို႔လို႔ ရေတာ့မလဲ”
“A ဲဒါေတြ ေျပာေနရတာေပါ့ကြ။ မင္းတို႔ေခတ္ ေရာက္ရင္ A ဲဒီလိုေတြ မျဖစ္ေစနဲ႔ လို႔။ ခုေတာ့ကာြ
A ျမင္မေတာ္တာေတြခ်ည္းပဲ။ ဒီမွာၾကည့္စမ္းပါUီးကြာ၊ တို႔တေတြရဲ႕ ေရွးေနျပည္ေတာ္ မႏၱေလးၿမိဳ႔ရဲ႕ ျပကၡဒိန္တ့။ဲ
တရုတ္စာေတြန႔ေ
ဲ လ။ ေA း ... ဒီA တိုင္း ဆက္သြားလို႔ကေတာ့ မၾကာခင္မွာ တို႔လည္း တံဆိပ္ေခါင္းကို
တရုတ္လို ရိုက္ထုတ္ရေတာ့မယ္”
ႏွစ္ေထာင့္တစ္ဆယ္ ကို ၾကိဳဆိုတ့က
ဲ ဗ်ာ
ေA ာင္ဒင္
ဇန္နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၀ မုိးမခ ေဒါ့ကြန္
မဂၤလာပါ ႏွစ္ေထာင့္တစ္ဆယ္
မင္းကို ၾကိဳဆိုပါရဲ့…၊
မေန႕ကA ထိေတာ့ မင္းဟာ
ျပကၡဒိန္ စာရြက္ေပၚက
A ျဖဴသန္႔သန္႔ ေလးေထာင့္ကြက္မ်ားသာ
ဒီကေန႔ကစလို႔၊ ေန႔စU္န႔A
ဲ မွ်
ေလာကလူသားေတြက
A ဲဒီ ေလးေထာင့္ကြက္ေတြကို ေဆးေရာင္ခ်ယ္သ
သူတို႔ရ့ဲ ဘဝေတြန႔၊ဲ
မင္းကို A လွဆင္ၾကလိမ့္မယ္ …
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးၾကတဲ့A ခါ
A ဲဒီ ေန႕ရက္ေတြဟာ… A ျပာ
ဝမ္းနည္းေၾကကြဲၾကတဲ့A ခါ
A ဲဒီ ေန႔ရက္ေတြဟာ… ဗလာ
တခါတရံမွာ ေမွာင္ေမွာင္မည္းမည္း
ေဒါသထြကတ
္ ့A
ဲ ခါ A နီရဲရဲ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားနဲ႔
A ၾကိမ္ၾကိမ္ၾကိဳ ေစာင့္္ခ့ရ
ဲ တဲ့ေန႔ေတြ
A ိပ္မက္တို႔ ပ်က္ျပယ္သြားတဲ့A ခါ ၾကက္ေျခခတ္
ေနာက္ထပ္ျပန္မၾကည့္ခ်င္ၾကေတာ့ေပ …

ဘဝမွာ
လမသာတဲ့ ညမ်ား
မိုးမရြာတဲ့၊ ႏွင္းမက်တဲ့ ေန႔မ်ား
ေလဆန္ ေရဆန္ကို ျဖတ္သန္းရတဲ့ ကာလမ်ား
ရင္ႏွင့္A မွ် ခံစား
မင္း ခႏၵာကိုယ္ေပၚမွာပဲ မွတ္သားၾကလိမ့္မယ္ …
ေA ာင္ျမင္သူေတြကေတာ့
ျပကၡဒိန္ကိုေရႊခ်
ေမာ္ကြန္းလွလွ ေရးၾကလိမ့္မယ္
သမိုင္းဆိုတာ A ႏိုင္ရသူေတြက ေရးတာ … ဆိုလား
ေၾကကြဲျပိဳက်၊ A ေရးနိမ့္ရ သူေတြကေတာ့
ျပကၡဒိန္ကို ဆုတ္ျဖဲေခ်မြ
A ဲဒီေန႔ေတြကို (A ဲဒီ တႏွစ္လုံးကိုေတာင္) ေမ့ခ်င္ၾကလိမ့္မယ္
မင္း A ျပစ္မဟုတ္ပါဖူးကြယ့္ …
ဒီလိုန႔ဲ
A စမွာ လာျခင္းေကာင္းခဲ့တ့ဲ မင္း
A ဆုံးမွာ ျပန္ျခင္းလည္း ေကာင္းလိမ့္မယ္လို႔
A ခိုင္A မာၾကီး ယုံၾကည္မထားနဲ႔ေပါ့
ေလာကမာယာ ရဲ့ လွည့္ဖ်ားမႈေA ာက္
တို႔လူသားေတြ လမ္းေပ်ာက္ခ့ၾဲ က၊ လမ္းေပ်ာက္ေနၾက
ငါတို႔ဘဝေတြ မျငိမ္းခ်မ္းၾကဖူးကြယ္ …
သူမ်ားေတြ ၾကိဳသလို
ငါလည္း မင္းကို ၾကိဳပါတယ္
ၾကိဳတဲ့A ေၾကာင္း ကဗ်ာလည္း ေရးမိပါတယ္
မင္း မၾကိဳက္ရင္ျဖင့္ ေတာင္းပန္ပါရဲ့ …. ။ ။
နA ဖသုိ႔ ႏွစ္သစ္Uီးေမတၱာစာ
ေမာင္ၾသ ၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၀ ေခတ္ျပိဳင္
၂၀၁၀ ႏွစ္သစ္Uီးသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီ။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးက ေရခဲတုံးပမာ ေA းတိေA းစက္၊ ဘာမွမထူးျခား။
သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကေတာ့ ေခြၽးေစးေခြၽးေပါက္မ်ားနဲ႔ စုိရႊဲေနၿမဲ၊ ပင္ပန္းေနၿမဲ၊ ညည္းညဴေနၿမဲ …။
ေရြးေကာက္ပြဲတ့ဲ …။ နA ဖ တေၾကာ္ေၾကာ္ေA ာ္ေနတဲ့ A သံ။ စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား ညီလာခံမွာလည္း
တေၾကာ္ေၾကာ္… ႀကံ့ဖံ႔ည
ြ ီလာခံမွာလည္း တေၾကာ္ေၾကာ္… မတ္လေတာ္လွန္ေရးေန႔၊ A မ်ဳိးသားေန႔ေတြမွာလည္း
တေၾကာ္ေၾကာ္…။
ေA ာ္ေနတဲ့A သံေတြ ၾကားေနရေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ႏွစ္Uီးေရာက္တ့A
ဲ ထိ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ့္
နိမိတ္လကၡဏာဆုိလုိ႔ ဘာတခုမွ် A ရိပ္A ေယာင္မေတြ႔ရေသး။ ဘာေတြျဖစ္ေနလုိ႔လဲ နA ဖတုိ႔ေရ … လုိ႔
စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကို ေA ာ္ဟစ္ေမးလုိက္ခ်င္ပ။

“မင္းက ေရြးေကာက္ပြဲကို သိပ္ျဖစ္ခ်င္ေနလုိ႔ ဒီေလာက္ ေတာင့္ေတာင့္တတ ျဖစ္ေနတာလား” လုိ႔ေမးရင္ …
“ဟုတ္က့ဲ က်ေနာ္က ခပ္ျမန္ျမန္ ျဖစ္၊ ခပ္ျမန္ျမန္ ပ်က္၊ ခပ္ျမန္ျမန္ ေျပာင္းလဲခ်င္လုိ႔ပါပဲ” လုိ႔ ေျဖရမွာပါ။
ေရြးေကာက္ပြဲကို ဒီA ေျခA ေနA တုိင္း ခပ္ျမန္ျမန္ တြန္းလုပ္ေလ ခပ္ျမန္ျမန္ A လုံးစုံပ်က္သုU္းေရးဘ၀ကို
ေရာက္ေလေလပဲလိ႔ု ယုံၾကည္မိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးA ေနA ထားက
နA ဖစစ္A ာဏာရွင္ေတြA တြက္ ဆုပ္လည္းစူး စားလည္း႐ူးနဲ႔ A ႐ူးမီး၀ုိင္းခံေနရတဲ့ဘ၀၊ ျပည္သူေတြကလည္း
နA ဖA စိုးရA ေပၚ A ႐ူးမလင္လုပ္ေနရသလုိ ဘ၀မ်ဳိး ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ကိန္းဆုိက္ေနလုိ႔ပါပဲ။ ဒီေတာ့
နA ဖစစ္A ာဏာရွင္ေတြက ကမာၻ႔ႏိင
ု ္ငံေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ ကုလသမဂၢA ဖြ႔A
ဲ စည္း၊ လူ႔A ခြင့္A ေရးေကာင္စီ၊
A ီးယူ၊ A ာဆီယံမ်ားက တုိက္တြန္းေျပာဆုိေနတဲ့ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးလမ္းကုိ မျဖစ္မေန
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္မွတပါး A ျခားမရွိႏုိင္ဆိုတာကုိ နာလည္သေဘာေပါက္ လက္ခံက်င့္သုံးဖို႔ လုိA ပ္ပါတယ္။
A ဓိကကေတာ့ All inclusive A ားလုံးပါ၀င္ေရးဆိုတ့ဲ စကားလုံးက နA ဖကုိ A ႀကီးA က်ယ္
တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေစတာပါ။ A ဲဒါကို A ဓိကမထားဘဲ မ်က္ကန္းတေစၧ မေၾကာက္ ေခါင္းမာစြာနဲ႔
ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပသြားမယ္ဆုိရင္ ၂၀၁၀ ႏွစ္ဟာ နA ဖA တြက္ ကံဆုိးမိုးေမွာင္က်မွာ ေသခ်ာပါတယ္။
A ခုလည္း ေဗဒင္၊ ယၾတာေတြ ေခ်ေနရတယ္ဆုိတ့ဲ ေကာလာဟလ သတင္းေတြ ထြက္ေနတယ္။ ဘာတဲ့
“ရန္ကုန္ေရျမဳပ္ … သန္းေရႊျပဳတ္” တဲ့။
ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကုိ မုိးတြင္းေရျမဳပ္တ့ဲ ေနရာေတြကုိ ေျမာင္းေဖာ္၊ ေျမာင္းဖုိ႔A လုပ္ေတြကို
တရၾကမ္း ေမာင္းခိုင္းေနတာ ေတြ႔ေနရတာေပါ့။ ႏွစ္စU္ မိုးတြင္းတုိင္း ေရျမဳပ္တတ္တ့ဲ
လမ္းေၾကာင္းေတြကိုသာေရြးၿပီး ၿမိဳ႕နယ္A လိုက္ ေျမာင္းေဖာ္ ေျမဖုိ႔ (ကြန္ကရစ္လမ္းေတြခင္း) လုပ္ေနတာ
ေတြ႔ရတာ သူ႔ခမ်ာ A ေတာ္ကေလး A ိပ္မေပ်ာ္စားမ၀င္ ေခါင္းဆင္နင္းတဲ့ဘ၀ ေရာက္ေနမွာေပါ႔ေလ။
A ဲ … A ာဏာ႐ူး၊ A ာဏာ႐ူးတာ A တၱ၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ မာန္မာနမီးေတြက
ဗိုလ္သန္းေရႊတကိုယ္လုံးတြင္မက သူ႔ဇနီး၊ သားသမီး၊ ေျမး ပတ္၀န္းက်င္ေတြကိုပါ ကူးစက္ေလာင္ေနတာ
သိလ်က္န႔ဲ ၀ိပါက္ၾကမၼာငင္ေနတာ မ်ားလားေပါ႔ေလ။
ဒီA ကုသိုလ္မီးကို ဘယ္လုိၿငိမ္းမလဲ …
သံဃာ့မဟာနာယက (၄၇) ပါးလည္း မတတ္ႏုိင္ …
ဓမၼစရိယ တရားေဟာဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း မစြမ္းႏိုင္ …
ဘုရားစုံေလွ်ာက္ဖူးေနျခင္းကလည္း မကယ္ႏုိင္ …
၂၀၀၇ ခုႏွစ္က သံဃာေတာ္မ်ားကို ျပစ္မွားထားတဲ့ ‘ပUၥာနႏၲရိယ’ ကံက ကံႀကီးမွ ႀကီးသကုိလုိ႔
ေျပာရမွာပါ။ ဒီA ကုသုိလ္မီးက ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာေသာဘ၀မွာ ေျပးမလြတ္ေA ာင္ ေလာင္ေနမွာပါ။
ေလာကီဘ၀မွာေတာ့ ၿငိမ္းသတ္ဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး။ သူ႔A တြက္ A ၀ီစိငရဲတံခါးဟာ ထာ၀ရဖြင့္ ႀကိဳဆိုေနမွာပါ။
ေကာင္းၿပီ၊ ေလာကီမ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာ တမီးၿငိမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ …
၁။ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္မိခ့တ
ဲ ့ဲ ရဟန္သံဃာေတာ္မ်ားကို ရွိခိုး၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္။
၂။ A န္A ယ္လ္ဒီက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာစာတမ္းကို ပူးေပါင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္။
၃။ တကမာၻလုံးက မႀကိဳက္တ့ဲ လူသတ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူျခင္း၊ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား၊ စက္႐ုံမ်ား
တည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳရန္။
၄။ A ာဏာA ခြင့္A ေရးႏွင့္ မတရားသိမ္းယူတည္ေဆာက္ထားေသာ ႏိုင္ငံပုိင္ပစၥည္းUစၥာA ေဆာက္A A ုံမ်ား
A ားလုံးကို ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္A ပ္ရန္။

၅။ မိမိမတရားျပဳက်င့္ခ့၍
ဲ ေထာင္က်ခံခ့ရ
ဲ ေသာ ႏိုင္ငံေရးA က်U္းသားA ားလုံး၏ ဒုကၡမ်ားကို
ေလ်ာ္္ေၾကးေပးဆပ္ရန္ … စတဲ့ A ခ်က္ေတြကို ဗုိလ္သန္းေရႊ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့
မ်က္ေမွာက္ဘ၀က ေလာင္မီးတမီး ၿငိမ္းႏုိင္ပါတယ္။ နတ္လူသာဓုေခၚႏိုင္ပါတယ္။
ဘ၀ကူးေကာင္းေA ာင္ မိမိ္ျပဳခဲ့ဖူးေသာ ကုသိုလ္မ်ားကို သတိရ သာဓုေခၚႏိုင္ရင္ A ညံ့စားနတ္ျပည္ (ဂႏၶဗၺနတ္မ်ဳိး)
ေတာ့ ေရာက္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ A ကယ္၍မ်ား ဘ၀ကူးခါနီး မိမိျပဳလုပ္ခ့တ
ဲ ့ဲ A ကုသိုလ္ဒုစ႐ုိက္ေတြျဖစ္တ့ဲ …
- သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ႐ုိက္ႏွက္၊ သတ္ျဖတ္၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့တာေတြ …
- ႏုိင္ငံပုိင္ပစၥည္းUစၥာမ်ား မတရားခုိးယူခ့တ
ဲ ာေတြ …
- တံစုိးလက္ေဆာင္မ်ား မတရားေတာင္းယူခ့တ
ဲ ာေတြ …
- ႏုိင္ငံေရးသမား၊ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားကုိ ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူ သေဘာထားနဲ႔ A ၿငိဳးA ာဃာတႀကီးစြာ
သတ္ျဖတ္၊ ညႇU္းဆဲ၊ ေထာင္ခ်ခဲ့တာေတြ … ဒါေတြကို သတိရျမင္ေယာင္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘ၀ကူးမေကာင္းဘဲ
“၀ဋ္မွာA ၿမဲ ငရဲမွာA ပ” ဆုိတာလုိ ငရဲ၊ တိရစၧာန္၊ ၿပိတၱာ၊ A သူရကာယ္ ... A ပယ္ေလးဘုံမွာ
သံသရာလည္ေနမွာ ေသခ်ာေနပါၿပီ။
နA ဖေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္သန္းေရႊမွာလည္း A သက္ (၈၀) နားကပ္ေနပါၿပီ။ ဇာတိ၊ ဗ်ာဓိ၊ မရဏတရားကို
မလြန္ဆန္ႏုိင္ပါ။ တရားသံေ၀ဂရသင့္ၿပီး ႏုိင္ငံန႔ဲ ျပည္သူေကာင္းက်ဳိးဆိုတ့ဲ သမုိင္းေကာင္းမ်ား
က်န္ရစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈဆုိတာလုိ မိမိမုိက္ေႂကြး၊ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိေတာ့ မိမိက
ျပန္ေပးဆပ္ရန္ တာ၀န္ရွိေနပါေသးတယ္။
“သင္ေသသြားေသာ္
သင္ဖြားေသာေျမ၊ သင္တုိ႔ေျမသည္
A ေျခတုိးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏” … ဆုိတ့ဲ ကဗ်ာဆရာႀကီး ဆရာေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ကဗ်ာလုိ ဗုိလ္သန္းေရႊရဲ႕
သမုိင္းေၾကာင္းလုပ္ရပ္မ်ားဟာ A ေျခတုိးျမင့္ က်န္ရစ္ခ့သ
ဲ လားဆုိတာ စU္းစားစရာပါ။
ဒါ့ေၾကာင့္ နA ဖစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ တပည့္လူမုိက္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ႀကံ့ဖံ႔/ြ စြမ္းA ားရွင္မ်ားကို ေျပာခ်င္တာက …
ႏွစ္သစ္ကူးခဲ့ပါၿပီ။ ႏွစ္ေဟာင္းက နံေစာ္ပုပ္ေဟာင္ေနတဲ့ မိမိတုိ႔ရဲ႕ A ညစ္A ေၾကးမ်ား၊ မုိက္ေႂကြးမုိက္ျပစ္မ်ားကုိ
ႏွစ္ေဟာင္းမွာ ထားရစ္ခ့ပ
ဲ ါ။ ႏွစ္သစ္ကုိ သယ္ေဆာင္မလာၾကပါနဲ႔ေတာ့။
A မွားေတြထားခဲ့၊ A မွန္ကုိ သယ္ခ့ပ
ဲ ါ။
A မွားေတြ ေတြ႔လုိ႔၊ A မွန္ကုိ ျပင္ၾကပါ။
ရြက္ေဟာင္းေႂကြ၍ ရြက္သစ္ေ၀ၾကပါ။
မဂၤလာA ေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံၾကပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းရင္း …
သေဗၺသတၱာ ကမၼသကာလုိ႔ပဲ …
=================
ကုန္ပါျပီ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful