You are on page 1of 19

ORGANIZACIJA MENADŽMENTA I

UPRAVLJANJA
Maja Klindžić, univ.spec.oec.

razine menadžmenta  Funkcije menadžmenta  Menadžerska znanja  Sustavi menadžmenta: klasični i moderni  .SADRŽAJ Uvod u menadžment: osnovni pojmovi.

procedure Kontrolu poduzeća ostvaruje vlasnik osobno Linija proizvoda ili usluga Povratak filozofije malog poduzeća Cilj je unutarnja stabilnost i tržišna ekspanzija Kontinuirano dozrijevanje Detaljnija podjela rada Birokratska organizacija Nazadovanje Cilj je rast i razvoj Puno proizvoda ili usluga Postepeno formaliziranje organizacije Cilj je reputacija kompletne organizacije mala 1. Faza rasta 3. Faza usavršavanja 5. rukovođenja i izvršenja  velika Proizvodnja jednog proizvoda ili usluge Ve liči na org ani zac ije Cilj je opstati na tržištu Uvode se pravila.UVODNO O MENADŽMENTU Menadžment je čimbenik organizacije koji povezuje sve ostale njezine čimbenike  Kada se javlja potreba za uvođenjem profesionalnog menadžmenta u poduzeće? (vlasnici menadžeri)  Odnos upravljanja. Faza formalizacije 4. Poduzetnička faza 2. Faza nazadovanja .

a proizlazi iz tehničke podjele rada   Efikasan i efektivan proces ostvarivanja ciljeva organizacije. upravljanje je funkcija kapitala  Širi pojam od “vođenja”  “Menadžment” je izvršna aktivnost upravljanja.DEFINICIJA MENADŽMENTA Uži pojam od “upravljanja”. kroz ljude i s pomoću ljudi Efektivnost – raditi prave stvari  Efikasnost – raditi prave stvari na pravi način  .

Menadžment se može promatrati kao znanost. profesija i umjetnost (vještina)  Menadžment prema Fayolu i Druckeru   Menadžerski posao? Istraživanja Henryja Mintzberga o menadžerskim ulogama: interpersonalne. informacijske i uloge odlučivanja .

a menadžeri obavljaju sljedeće funkcije: Planiranje  Organiziranje  Upravljanje ljudskim potencijalima  Vođenje  Kontrola  .FUNKCIJE MENADŽMENTA Menadžment proizlazi iz tehničke podjele rada u kojoj najveći broj zaposlenih obavlja izvršne poslove.

PLANIRANJE Predviđanje budućnosti u svrhu anticipiranja budućih prilika i prijetnji  Proces planiranja je zahtjevan i složen.FUNKCIJE . a sastoji se od više uzastopnih faza (*slika)  Strategijski menadžment – proces formuliranja i primjene strategije  Tri razine strategije: organizacijska/korporacijska. funkcijska. poslovnih jedinica.  .

FUNKCIJE .ORGANIZIRANJE  Organiziranje (proces) i organizacija (stanje) Identifikacija i klasifikacija • Svih potrebnih poslova i aktivnosti u organizaciji Grupiranje • Identificiranih aktivnosti u uže i šire organizacijske cjeline Dodjeljivanje • Grupiranih poslova menadžeru Horizontalna i vertikalna koordinacija .

VOĐENJE Sposobnost utjecaja na druge koji izvršavaju neki zadatak  Vodstvo temeljeno na osobinama vođe (teorija velikih ličnosti)  Vodstvo temeljeno na ponašanju vođe (orijentacija na ljude ili na zadatak)  Vodstvo temeljeno na ovlasti (demokratski i autokratski stil)  Važnost motivacije za rad  .FUNKCIJE .

FUNKCIJE – UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA Strategijsko ULJP  Planiranje LJP  Analiza i opis posla  Pribavljanje i selekcija  Motiviranje i nagrađivanje  Obrazovanje i trening  Praćenje radne uspješnost  Upravljanje karijerom  Ostale funkcije: zaštita na rade. speicifčne usluge  .

KONTROLA  Usporedba planiranog i ostvarenog Standardi Kvantitativni Vrijednosni (troškovi.FUNKCIJE . prihodi) Kvalitativni Fizički (količina) Deskriptivni (percepcije. zadovoljstvo) . kapital.

MENADŽERSKA ZNANJA I VJEŠTINE Smatra se da znanja imaju veći utjecaj na uspješnost od osobnosti  Konceptualna znanja i vještine – sposobnost shvaćanja općih i apstraktnih ideja  Tehnička znanja i vještine – sposobnost uporabe znanja struke. sposobnost timskog rada i stvaranja pozitivne radne atmosfere  . specijalističkih i analitičkih znanja  Znanja i vještine ophođenja s ljudima – tehnike organizacijskog ponašanja.

ODNOS MENADŽERSKIH ZNANJA I RAZINA MENADŽMENTA Top management (Vrhovno rukovodstvo) Middle management (Srednje rukovodstvo) Konceptualna znanja potrebe Znanja o ljudima potrebe potrebe Supervisory or operational management (Poslovođanadzornik proizvodnje) Tehnička znanja .

Middle level management . Top management. Top level management - Srednji menadžment – pomoćnici starijih i izvršnih menadžera Middle management. nadglednici First level management. Operational management. Supervisory management .RAZINE MENADŽMENTA - Vrhovni menadžment .uprava poduzeća.Niži menadžment .Poslovodni kadar.

RAZINE MENADŽMENTA .ZADACI  Razina Zadaci Vrhovni menadžment Donošenje korporacijskih ciljeva Menadžment srednje razine Utvrđivanje ciljeva pojedinih poslovnih funkcija Najniža razina menadžmenta Utvrđivanje ciljeva i zadataka pojedinih radnih skupina Razlikuju se i po tome kakve odluke donose i kakve probleme rješavaju .

crkvu. Sabor Premijer Ministar Ministar Predsjednik Oružane snage . državne organizacije.  Karakterističan za: mala privatna poduzeća.SUSTAVI MENADŽMENTA – KLASIČNI SUSTAVI Linijski sustav  hijerarhijski. piramidalni  rukovodi samo jedna osoba koja ima kompletnu moć i vlast u odlučivanju (vezano za personalno-patrijarhalni sustav). vojsku.

SUSTAVI MENADŽMENTA – KLASIČNI SUSTAVI Funkcijski sustav  Posljedica rasta i razvoja poduzeća   izvršitelj dobiva naredbe od većeg broja menadžera od kojih je svaki specijalist za svoje područje u praksi će najčešće postojati modificirani funkcijski sustav menadžmenta .

a u nju se na pojedinim razinama uvode štabovi funkcijskih stručnjaka .SUSTAVI MENADŽMENTA – KLASIČNI SUSTAVI Štabno linijski sustav  Kombinacija linijskog i funkcijskog sustava  štab se prvi put koristi u vojsci Aleksandra Velikog  osnovna struktura je linijska.

SUSTAVI MENADŽMENTA – MODERNI SUSTAVI Projektni  Matrični  Management by results  Management by objectives  Management by exception …  .