You are on page 1of 2

Question Excerpt

1. Napansin kaagad ni Miss Sanchez ang kakatwang kilos at alingasngas ng kaniyang mga kanayon laban kina Kabo
Lontoc na ibinunga ng bintang ni Aling Ambrosia na benggansa lamang ang dahilan ng pagdakip kay Lino.
A.tulong
B.paghihiganti
C.pagmamalupit
D.paghihinala
2. Analohiya: ____________:Tiya Isabel= Paulita:Donya Victorina
A.Huli
B.Pepay
C.Maria Clara
D.Andeng
3. Sa palagay ko'y napakahalaga nito kung paano namumuhay ang isang tao. Ang isang bahay o tahanan, gaya ng
buhay ay nababatay sa kung paano mo inaayos. Ganoon ang dapat maging pakiramdam natin para maayos pati ang
sariling buhay natin. Sa eskwela, ito ang pinipilit kong ituro sa aking mga estudyante.
A.Romantisismo
B.Humanismo
C.Feminismo
D.Dekonstruksyon
4. Analohiya: Simoun: Maria Clara= Basilio:_________
A.Sinang
B.Andeng
C.Huli
D.Paulita
5. Bibliyograpiya: Otanes, Fe T. at Alfonso O. Santiago,______________Philippine Journal of Education. VII:55
A."Translation Preferences of Educators."
B.Translation Preferences of Educators.
C.Translation Preferences of Educators
D."Translation Preferences of Educators"
6. EL FILIBUSTERISMO: Sino ang nagsabi: "Binungkal ko't tinamnan ang lupang ito. Di ko maibibigay ito, kundi sa
sinumang didilig muna rito ng kaniyang dugo at maglilibing muna ng kaniyang asawa't anak. "
A.prayle
B.Tata Selo
C.Basilio
D.Kabesang Tales
7. Aling bahagi ang mali sa pangungusap: Marami ding Pilipino ang nalungkot sa sinapit ng mga dayuhan sa kamay
ng isang Pilipinong naghostage sa kanila.
A.Marami ding
B.ang nalungkot
C.isang Pilipinong
D.Walang Mali
8. Ang ama ang haligi ng tahanan.
A.personipikasyon
B.hyperbole
C.metapora
D.simile
9. Pagsunud-sunurin ang mga ideya o pangyayari: A, "Wow!" Talagang sikat na ngayon si Charice," paghangang bigkas
ni Fae kay Rae. B. Hindi mo ba napanood sa TV? Siya ang pinakamagaling sa awdisyon. C. "Bakit, ano ang ginawa
niya? tanong ni Kae D. At, dagdag pa ni Fae, "Si Charice ang gaganap na Sunshine Corazon (Aling pangungusap ang
dapat mauna?)
A.A
B.B
C.C
D.D
10. Aling bahagi ng pangungusap ang may mali: Hihintayin kita kahapon sa liwasan ngunit hindi ka naman dumating
A.Hihintayin kita
B.sa liwasan
C.ka naman
D.walang mali
11. Ayusin ang salita mula sa pinakamababaw hanggang sa pinakamalalim: 1. kariktan 2-kagandahan 3-karilagan 4kaningningan
A.2-3-1-4
B.2-1-3-4
C.4-1-3-2
D.2-4-3-1
12. Ayusin ang mga salita mula sa may pinakamababaw hanggang sa pinakamalalim na kahulugan: 1- nalisya 2nalihis 3- nagkamali 4-naligaw 5- nagkasala
A.4-2-1-3-5
B.3-5-4-2-1
C.4-1-2-3-5
D.4-2-1-5-3
13. Bibliograpiya: Javier, Concepcion D. Sandigan IV, _________,2012
A.UST Publishing House, Manila
B.UST Publishing House

C.Manila
D.Manila: UST Publishing House
14. Ang salitang yamang-dagat ay___
A.payak
B.maylapi
C.inuulit
D.tambalan
15. Sobra pa sa ordinaryong hepe ng baryo. Ano ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit?
A.kakaiba
B.sobrenatural
C.ispesyal
D.pang-araw-araw
16. Isalin sa Filipino ang fall in line
A.hulog sa linya
B.pumila ng maayos
C.mahulog sa linya
D.ihulog sa linya
17. Maralitang tao, batong itinapon Sa lusak ng palad ay palaboy-laboy Nag-aaral at aba... noong makaahon Sa mahirap
pala naroon ang marunong. (Anong uri ng taludturan ang saknong na binasa?
A.malaya
B.tradisyunal
C.blangkong berso
D.a at b
18. Ayaw lumabas ng bahay ni Fak, kaapg naglalakad at nakarinig ng ihip ng hangin sa mga puno, lulundag ang puso at
bibilis ang kaba.. Anong damdamin ang nangingibabaw sa pahayag?
A.nakikiusap
B.naiinis
C.nangungulila
D.natatakot
19. "Lahat na paraan ay gawin ninyo upang makapagpatuloy tayo sa paghihintay sa ating katubusan."
A.Imahismo
B.Eksistensiyalismo
C.Naturalismo
D.Realismo
20. Huwag mo akong ibibitin Baka ako kalawangin Parang pakong binasa't iniwan ng hangin.
A.personipikasyon
B.hyperbole
C.metapora
D.simile