You are on page 1of 6

BẢNG CÂU HỎI MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Để nâng cao hiệu qủa công tác quản lý nhân sự, tránh sự trùng lắp, rõ
ràng trong phân công nhiệm vụ cũng như dễ nhận biết thành tích của các
cá nhân trong cty, anh(chị) xin vui lòng trả lời bản câu hỏi thăm dò dưới
đây, như là một cơ hội được tham gia vào quá trình quản lý của cty. Chân
thành cảm ơn.
Tên :
Chức danh công việc đang làm :
Thuộc bộ phân :
Chức danh của người qiản lý trực tiếp :
1. Tóm tắt công việc:
Xác định nhiệm vụ và chức năng chính của vị trí công việc
…………………………………………………………………………………………………
…………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………….
2. Các nhiệm vụ và trách nhiệm:
Hãy mô tả một cách cụ thể các nhiệm vụ mà bạn thường xuyên phải
thực hiện. Xin vui lòng liệt kê các nhiệm vụ này theo thứ tự tầm quan
trọng từ cao xuống thấp. Hãy liệt kê càng nhiều càng tốt các nhiệm vụ,
nếu thiếu giấy, có thể viết thêm và đính kèm
…………………………………………………………………………………………………
…………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………….
1

.. ………………………………………………………………………………………………… ……………………. Học vấn: ………………………………………………………………………………… …………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………. chuyên môn.. Trình độ học vấn. ………………………………………………………………………………………………… …………………….. 3. ………………………………………………………………………………………………… …………………….…. các kỹ năng khác a. ………………………………………………………………………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………….  …………………………………………………………………………………… ……………. số năm kinh nghiệm.. b. ………………………………………………………………………………………………… ……………………. kinh nghiệm: Xin vui lòng liệt kê các tiêu chuẩn tối thiểu mà bạn tin rằng cần phải có để hoàn thành công việc mà bạn đang đảm nhiệm: trìng độ học vấn.. 2 . chuyên môn. Chuyên môn:  …………………………………………………………………………………… ……………….………………………………………………………………………………………………… …………………….

. không: …………………………….. …… ………………………………………………………………………………………… ……………. sáng tạo: Có: …………….. không: ………………………. …………………………………………………………………………………… ……………….. Số năm kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………… e.  Các kỹ năng khác: ……………………………………………………………………….… d. không: …………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………. không : …………………………….  Khả năng giao tiếp: Có: ……………...……. không : ………………………. 3 .. Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………… ………………….….. . Các kỹ năng cá nhân:  Sự năng động.  Quyết đoán: Có: ……………..  Ngoại ngữ: (ngoại ngữ nào?) …………………………………………………………. c.…  Cần tầm nhìn chiến lược: Có : ……………….  Khả năng tổ chức: Có : ……………. ………………………………………………………………………………………… ……………………….. ………………………………………………………………………………………… …………………...

. ………………………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………. Trang thiết bị: Hãy liệt kê các máy móc. điện thọai.. Quản lý. hãy xác địng các nhiệm vụ phải tiếp xúc và nêu cụ thể các bộ phận. máy fax.…. Công việc của bạn có cần phải nỗ lực mới hoàn thành? Có ………………….. ………………………………………………………………………………………………… ……………….. Mối liên hệ: Công việc của bạn có đòi hỏi phải thường xuyên tiếp xúc với các bộ phận khác trong công ty. Vui lòng cho biết cụ thể số giờ mà bạn sử dụng các thiết bị đó trong tuần. xin vui lòng mô tả chi tiết và nêu số lượng nhân viên cấp dưới 4 . giám sát không?Nếu có..…… 6. vừa phải: ……………. 7.... dụng cụ(máy vi tính. 4. ………………………………………………………………………………………………… ………………. các cơ quan. các thiết bị chuyên dùng khác). tổ chức vần tiếp xúc. bên ngoài cty không? Nếu có. không………….…… ………………………………………………………………………………………………… …………………. giám sát: Công việc của bạn có trách nhiệm quản lý. ………………………………………………………………………………………………… ………………….... ………………………………………………………………………………………………… ………………………. 5..………………………………………………………………………………………… …………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………. máy photocopy.

………………………………………………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………… 5 . ………………………………………………………………………………………………… ……………………. Kết quả công việc: Theo bạn.… 8.. Thông tin khác: Vui lòng cung cấp bất cứ thông tin nào khác những thông tin đã nêu trên đây mà bạn cảm thấy quan trọng trong việc mô tả công việc của bạn ………………………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………………………………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………….… ………………………………………………………………………………………………… ……………………. kết quả công việc như thế nào được gọi là hoàn thành? Nếu có thể đưa ra được những con số thì bạn hãy vui lòng cho biết ………………………………………………………………………………………………… …………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………… 9.

.…… ………………………………………………………………………………………………… ……………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………. Hãy bắt đầu bằng những nhiệm vụ đòi hỏi nhiều thời gian nhất hoặc mang trách nhiệm lớn nhất  Ghi rõ những nhiệm vụ làm theo yêu cầu người quản lý và theo riêng bạn  Khách quan và trách nhiệm trong khi mô tả  Chỉ viết những gì cần làm. không cần giải thích quy trình Rất chân thành cảm ơn bạn đã thực hiện bản thăm dò này 6 ..…..… ………………………………………………………………………………………………… ………………….. Ghi chú thêm cách trả lời phần nhiệm vụ và trách nhiệm:  Viết đơn giản và ngắn gọn bằng cách gạch đầu dòng  Sắp xếp các nhiệm vụ và trách nhiệm theo đúng trình tự thực hiện.………………………………………………………………………………………………… ……………………. Chữ ký: ……………………………… Ngày: ………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………….… ………………………………………………………………………………………………… ……………….