You are on page 1of 37

Kỹ năng

Tƣ duy sáng tạo
Tâm Việt Group

Tƣ duy sáng tạo
 Khái niệm & tầm quan trọng

 Các rào cản tư duy sáng tạo

 Các phương pháp sáng tạo

Tƣ duy sáng tạo
 Khái niệm & tầm quan trọng

 Các rào cản tư duy sáng tạo

 Các phương pháp sáng tạo

mới lạ  Có tính ứng dụng thực tế  Trong không thời gian cụ thể .Khái niệm  Độc đáo.

Vƣợt giới hạn .

Tại sao phải sáng tạo  Sự thay đổi của thế giới  Nhu cầu của xã hội loài người  Sức cạnh tranh giữa các tổ chức .

000 Những Các ông bố chơi với đầu sách đƣợc con cái 45 phút/ ngày in/năm Nay: 6 phút/ngày.Lƣu lƣợng thông tin di chuyển trên Internet tăng 30%/tháng: Tăng gấp đôi sau 100 ngày năm 60: 800. 7 .

4 tỷ USD 8 .2007) Carlos Slim Helu Bill Gates Warren Buffet 59 Tỷ USD 58 Tỷ USD 52.3 NGƢỜI GIÀU NHẤT THẾ GIỚI Forture Magazine(8.8.4 Tỷ USD 169.

4 tỷ USD So với: Tổng GDP của 66 nƣớc nghèo nhất (khoảng 3 tỷ ngƣời) Việt Nam ? 60.169.884 170 tỷ tỷ USD USD 9 .

điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống. 10 .BILL GATES Chủ tịch Tập đoàn Microsoft Cuộc sống không bao giờ công bằng.

Cạnh tranh? 11 .

12 .

Vũ khí cạnh tranh mạnh nhất: HỌC NHANH HƠN ĐỐI THỦ 13 .

Quy trình sáng tạo Phát kiến ý tưởng Khám phá Phát triển ý tưởng Phát minh Áp dụng Đổi mới Bảo vệ thành quả Bản quyền Sản phẩm .

Tƣ duy sáng tạo  Khái niệm & tầm quan trọng  Các rào cản tƣ duy sáng tạo  Các phương pháp sáng tạo .

ngại đổi mới  Kinh nghiệm và sức ỳ tâm lý  Tư duy tiêu cực.Những rào cản tƣ duy  Tâm lý sợ sai. bạn nghĩ bạn không thể  Nhận thức sai về sáng tạo. .

Chúng ta không thể sáng tạo? .

Tƣ duy sáng tạo  Khái niệm & tầm quan trọng  Các rào cản tư duy sáng tạo  Các phƣơng pháp sáng tạo .

Lựa chọn đối tƣợng tiêu điểm .

Đối tƣợng tiêu điểm  B1: Chọn đối tượng tiêu điểm (cần cải tiến)  B2: Chọn ngẫu nhiên 3 đến 4 đối tượng  B3: Liệt kê các đặc điểm về đối tượng chọn .

Đối tƣợng tiêu điểm  B4: Kết hợp các đặc điểm của đối tượng chọn với đối tượng tiêu điểm  B5: Sáng tạo ý tưởng từ sự kết nối B4  B6: Đánh giá và lựa chọn ý tưởng khả thi .

Tƣ duy dịch chuyển .

4 bƣớc dịch chuyển Application Invention Discovery Connection .

4 bƣớc dịch chuyển Kết hợp nhân tố khác Áp dụng Phát minh Khám phá Kết nối So sánh Kết nối các nhân tố Khai thác chức năng .

Không có cái gì mới chỉ có sự kết nối mới .

Kaizen Bàn tính điện tử .

Phím cộng  Thêm vào các chức năng mới cho các bộ phận khác nhau.  Mở rộng phạm vi sử dụng của từng chức năng khi kết hợp.  Tăng tính kết nối .

Phím chia  Cắt giảm. phân chia số lượng chức năng  Tách vật ra thành nhiều phần khác nhau  Chế tạo vật được lắp ráp từ các linh kiện .

Phím trừ  Loại bỏ. chia những chức năng không cần  Lấy ra những phần hay chức năng cần dùng .

Phím đảo ngƣợc  Thay đổi trật tự của vật mẫu  Thay đổi vị trí vật  Thay đổi hướng tiếp cận .

Phím đa chức năng  Tạo đặc tính sử dụng cho việc khác  Suy nghĩ hoàn cảnh sử dụng .

Thay đổi kích cỡ  Suy nghĩ về mục đích sử dụng cuối cùng của đồ vật hoặc nguyên liệu  Kết hợp thêm các chức năng mới  Suy nghĩ về cơ cấu mới  Tìm ra mặt hạn chế và giải pháp .

ảnh các phát minh của Leo .

.

.

phương pháp riêng để phát triển ý tưởng  Tập trung tạo ý tưởng thì ý tưởng sẽ đến với bạn  Hãy luôn luôn tích cực. .5 nguyên tắc sáng tạo  Để trí óc linh hoạt  Sự ham hiểu biết là động cơ của sáng tạo  Tạo ra cho mình những công cụ.

Tiềm năng sáng tạo con ngƣời là vô hạn. chỉ có suy nghĩ của chính bạn làm cản trở nó mà thôi Willis Harman .