You are on page 1of 59

FAIL MEJA

NUR WAHIDAH BINTI AZEMAN
PEMBANTU TADBIR
(PERKERANIAN/OPERASI)
GRED N17
UNIT PENTADBIRAN
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
JABATAN KERAJAAN TEMPATAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN
KERAJAAN TEMPATAN
Ministry Of Housing And Local Government Malaysia

KANDUNGAN
BIL

PERKARA

1

Arahan

2

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

3

MUKA SURAT
1

Latar Belakang,Visi dan Misi

2

Dasar Q, Matlamat dan Objektif

3

Agensi

4

Carta Organisasi KPKT

5

Jabatan Kerajaan Tempatan
Pengenalan,Visi dan Misi,Dasar Kualiti

6

Objektif Am

7

Objektif Kualiti / Piagam Pelanggan

8 - 10

Fungsi

11

Perkhidmatan

12

Carta Organisasi
I. Jabatan Kerajaan tempatan (JKT)

13

II. Bahagian Khidmat Pengurusan

14

III.Unit Perkhidmatan dan Pentadbiran

15

Carta Fungsi Bahagian Khidmat Pengurusan

16 - 17

4

Maklumat Pegawai dan Senarai Tugas

18 - 19

5

Senarai Tugas/ Kuasa Dan Hubungan Pegawai
Dengan Pegawai-pegawai Lain

20

6

Proses Kerja Bagi Aktiviti-aktiviti Yang Berkaitan
Dengan Pegawai

21 - 27

7

Carta Aliran Kerja

28 - 34

8

Senarai Semak/ Checklist

35 - 41

9

Senarai Undang-undang Dan Peraturan Yang
Diperlukan

42

10

Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai

43

11

Senarai Borang Yang Digunakan

44

12

Norma Kerja

13

Senarai Tugas Harian

45 - 51
52

ARAHAN
1.1

Fail Meja ini mengandungi maklumat serta atur cara bagi tiap-tiap tugas yang
dijalankan oleh sesuatu jawatan.

1.2

Maklumat yang perlu ada dalam fail meja ini adalah :1.2.1

Objektif Jabatan

1.2.2

Objektif Bahagian/ Unit

1.2.3

Carta Organisasi Jabatan dan Piagam Pelanggan

1.2.4

Carta Organisasi Bahgian/ Unit dan Piagam Pelanggan
(Kedudukan Pegawai)

1.2.5

1.3

Senarai Tugas/ Kuasa/ Hubungan dengan lain-lain Pegawai
i.

Proses Kerja

ii.

Carta Aliran Kerja

iii.

Senarai Semak

iv.

Peraturan Pentadbiran

v.

Senarai Undang-undang Pekeliling dan Lain-lain Rujukan

vi.

Senarai borang-borang yang digunakan.

1.2.6

Norma Kerja

1.2.7

Senarai Keahlian Jawatankuasa – jika berkaitan

1.2.8

Contoh Senarai Tugas Harian

Fail Meja ini bukannya hak pegawai sendiri, tetapi ada kaitan dengan jawatannya. Oleh
itu, fail ini mesti diletakkan di atas meja. Pada masa pertukaran, fail ini hendaklah
diserahkan kepada Ketua Bahagian/ Ketua Pembantu Tadbir Program.

1.4

Ketua Bahagian/ Ketua Pembantu Tadbir hendaklah memastikan bahawa fail ini dikaji
semula dan dikemaskini :1.4.1

Setiap dua (2) tahun sekali; dan

1.4.2

Apabila pertukaran pegawai berlaku.

1

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
(KPKT)

Latar Belakang
Visi dan Misi
Dasar Q
Matlamat
Objektif
Carta Organisasi

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

LATAR
LATARBELAKANG
BELAKANG
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah ditubuhkan pada 24hb.
Mei 1964 dengan nama Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan.
Pada 18hb. Julai 1978, berikutan dengan penyusunan semula Kabinet,
organisasi Kementerian telah diubah dan disusun semula dengan nama
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Penubuhan ini adalah hasil
cantuman di antara Kementerian Perumahan dan Kemajuan Perkampungan
dengan Bahagian Kerajaan Tempatan yang sebelumnya terletak di bawah
Kementerian Kerajaan Tempatan dan Wilayah Persekutuan.

VISI
VISI
Ke arah mewujudkan persekitaran hidup yang berkualiti dan mampan bagi
semua lapisan masyarakat Malaysia selaras dengan Dasar Wawasan 2020.

MISI
MISI
Merancang, menyelaras dan melaksanakan agenda sosial dan penempatan
manusia melalui program perumahan, perancangan dan kawalan
pembangunan, perkhidmatan perbandaran dan landskap serta perkhidmatan
kebombaan dan penyelamatan yang cekap dan berkesan.

2

• MEMASTIKAN kemajuan perumahan yang sempurna. MATLAMAT MATLAMAT Bagi merealisasikan suasana kehidupan yang selesa dan sejahtera melalui pembangunan sosio-ekonomi yang seimbang bagi melahirkan masyarakat yang maju. memaju dan membimbing Pihakberkuasa Tempatan menyediakan perkhidmatan bandaran yang bermutu tinggi dan juga kemudahan-kemudahan sosial. lengkap dengan segala kemudahan sosial dan rekreasi. OBJEKTIF OBJEKTIF Kementerian mempunyai lima (5) objektif untuk mencapai matlamat. 3 .DASAR DASARQQ Kami komited terhadap memangkin kecemerlangan perancangan pembangunan dan perkhidmatan ke arah mewujudkan petempatan manusia yang berkualiti. taman dan rekreasi yang berkualiti secara menyeluruh di seluruh negara bagi mencapai matlamat menjadikan Malaysia negara taman. berdisplin dan berdaya saing. • MEWUJUDKAN pembangunan landskap. • MEWUJUDKAN dan melaksanakan perancangan yang setara untuk seluruh negara dengan memperkukuhkan dan mempergiatkan sistem fizikal. • MEMASTIKAN keselamatan nyawa dan harta benda melalui perkhidmatan pencegahan dan pengawalan kebakaran dan ancaman dari bahan-bahan berbahaya. penyelamatan semasa kecemasan yang cekap dan berkesan serta peningkatan pengetahuan orang awam terhadap bahaya kebakaran dan pencegahannya. • MENGGALAK. selesa dan seimbang. rekreasi serta peluang-peluang ekonomi yang seimbang. sosial. ekonomi dan alam sekitar di kawasan-kawasan bandar dan luarbandar.

Bahagian Undang-undang 2. Bahagian Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai 4 . Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek 9.AGENSI AGENSI Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mempunyai Sepuluh Bahagian dan Dua Unit di bawahnya seperti berikut : Bahagian:1. Bahagian Sumber Manusia 6. Bahagian Inspektorat 3. Bahagian Kewangan dan Perolehan 5. Bahagian Dasar 10. Bahagian Teknologi Maklumat 7. Bahagian Korporat 4. Bahagian Khidmat Pengurusan 8.

CARTA ORGANISASI CARTA ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 5 .

JABATAN KERAJAAN TEMPATAN (JKT) Pengenalan Visi dan Misi Dasar Kualiti Objektif Am Objektif Kualiti/ Piagam Pelanggan Fungsi Perkhidmatan Carta Organisasi .

6 . Kami juga komited untuk memenuhi semua objektif kualiti bagi memastikan ianya sentiasa sesuai dengan visi. MISI MISI Menyediakan Keperluan dan Khidmat Sokongan Bagi PBT Meningkatkan Kualiti Pengurusan Serta Membudayakan Tadbir Urus Yang Baik. Jabatan ini terbahagi kepada sepuluh (10) bahagian dan dua (2) unit. diketuai oleh seorang Ketua Pengarah dengan dibantu oleh dua (2) orang Timbalan Ketua Pengarah. VISI VISI Ke Arah Mewujudkan PBT Yang Berdaya Saing. DASAR KUALITI DASAR KUALITI Kami komited untuk membuat penambahbaikan yang berterusan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti bagi memastikan ia sesuai dan berkesan pada setiap masa selaras dengan visi dan misi Jabatan Kerajaan Tempatan.JABATAN KERAJAAN TEMPATAN PENGENALAN PENGENALAN Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) adalah salah satu daripada Jabatan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia (KPKT). misi dan objektif Jabatan. Dinamik dan Mapan Dalam Memberikan Perkhidmatan Perbandaran Yang Berkualiti. sepuluh (10) orang Pengarah Bahagian dan dua (2) orang Ketua Unit.

mengawal dan melaksanakan program-program pembangunan sosio-ekonomi dan perkhidmatan perbandaran ke arah pembentukan masyarakat makmur.OBJEKTIF AM JABATAN KERAJAAN TEMPATAN OBJEKTIF AM JABATAN KERAJAAN TEMPATAN Membantu membimbing dan menggalakkan PBT dalam merancang. berkebolehan dan cekap dalam menjalankan tugas dengan sempurna di peringkat tempatan dengan mengikut perancangan yang baik dan sistematik bagi mengawal aktiviti-aktiviti pembangunan di kawasan Bandar dan Luar Bandar melalui kaedah-kaedah yang telah ditetapkan. perniagaan dan separuh perniagaan dan menentukan aktiviti-aktiviti pembangunan di peringkat PBT dijalankan mengikut kehendakkehendak Dasar Ekonomi Baru dari segi matlamat penghapusan kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. 7 . Untuk membentuk dan menjadikan PBT sebagai Pihak Berkuasa perancangan yang berkesan. Untuk mewujudkan dan mengekalkan hubungan kerjasama yang baik di antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri dan juga agensi-agensi Kerajaan yang lain di semua peringkat dalam segala hal berkaitan dengan dasar dan pentadbiran Kerajaan Tempatan. Untuk menentukan PBT dapat memainkan peranan yang aktif dan berkesan dalam pembangunan kawasan bandar dan luar bandar melalui pelaksanaan projek-projek prasarana. Untuk menentukan PBT dapat memainkan peranan sebagai Unit Pentadbiran Kerajaan yang berkesan dari segi mendapatkan penyertaan serta penglibatan rakyat tempatan dalam hal-ehwal tempatan. sejahtera dan berdaya maju selaras dengan matlamat pembangunan negara. Untuk menentukan PBT wujud sebagai Unit-unit Kerajaan Tempatan yang cekap dan berupaya dari segi pentadbiran dan kewangan agar mereka dapat menyedia dan memberi perkhidmatan-perkhidmatan yang moden dan bermutu untuk faedah dan kesejahteraan masyarakat tempatan yang ditadbirkan.

Tempoh masa menyediakan Memorandum Jemaah Menteri sehingga dikemukakan kepada Bahagian Korporat. KPKT – 14 HARI BEKERJA. Tempoh masa menyediakan Nota Jemaah Menteri sehingga dikemukakan kepada Bahagian Korporat. KPKT – 7 HARI BEKERJA. Tempoh masa dari terima arahan sehingga draf awal disediakan: a) Akta – 6 BULAN.OBJEKTIF KUALITI / PIAGAM PELANGGAN OBJEKTIF KUALITI / PIAGAM PELANGGAN Bagi memastikan dasar kualiti dapat dicapai objektif-objektif kualiti ditetapkan bagi setiap peringkat yang terlibat dalam Sistem Pengurusan Kualiti seperti berikut:PENGGUBALAN DASAR DAN PERUNTUKAN PERUNDANGAN 1. b) Dasar – 6 BULAN. 2. 5. 8 . f) Pekeliling – 1 MINGGU. Tempoh masa menghantar semua keputusan mesyuarat kepada Jabatan dan agensi-agensi berkaitan – 3 HARI BEKERJA selepas tarikh mesyuarat tersebut. c) Undang-undang kecil – 6 BULAN. 3. e) Garis Panduan – 3 BULAN. Tempoh masa dari terima arahan untuk buat pemantauan sehingga laporan akhir disediakan – 1 BULAN. 4. d) Peraturan – 6 BULAN.

7. 3. 5. Tarikh akhir bagi memberi keputusan kepada sebarang permohonan tukar tajuk mengenai projek/program yang telah diluluskan – tidak melebihi 5 HARI BEKERJA dari tarikh surat permohonan diterima oleh pihak Jabatan Kerajaan Tempatan. 2. Kekerapan mengemaskini Sistem Pemantauan Projek (SPPII) – SETIAP BULAN. 9. Kekerapan mesyuarat pemantauan projek/program bersama SUK Negeri/PBT/PKP mengenai prestasi perlaksanaan projek-projek dan memantau projek sakit/bermasalah – sekurang-kurangnya 3 KALI SETAHUN. Tempoh masa dari penerimaan Penyata Siap Kerja yang lengkap beserta dokumen sokongan sehingga Permohonan Cek bagi Pembayaran Projek Pembangunan Kampung Baru dikemukakan kepada Bahagian Kewangan dan Perolehan. Tarikh akhir untuk menghantar surat kepada semua SUK Negeri/PBT/PKP untuk mengemukakan senarai cadangan projek/program/tuntutan bagi tahun akan datang – pada atau sebelum 1 SEPTEMBER setiap tahun.PENGURUSAN PERUNTUKAN DAN PEMANTAUAN PROJEK PEMBANGUNAN 1. 4. KPKT bagi tujuan pengeluaran Waran/Cek kepada PBT melalui SUK Negeri/ JPP – tidak melebihi 5 HARI BEKERJA dari tarikh permohonan diterima sekiranya permohonan waran peruntukan daripada pihak PBT mematuhi kriteria perolehan yang telah ditetapkan. 8. Kekerapan menghantar surat peringatan kepada PBT/SUK Negeri supaya membelanjakan waran peruntukan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kerajaan Tempatan bagi projek-projek yang sedang dijalankan/siap – sekurang-kurangnya 3 KALI setahun. Kekerapan menyemak dan mengemas kini laporan prestasi fizikal dan kewangan projek dan menyediakan Laporan Status Pelaksanaan Projek – SETIAP BULAN sepanjang tahun. Tarikh akhir membuat dan menghantar Memo kepada Bahagian Kewangan dan Perolehan. 6. Tarikh akhir bagi mengeluarkan surat memaklumkan kepada semua SUK Negeri/PBT/PKP tentang senarai projek/program yang dipohon – tidak melebihi SATU MINGGU setelah mendapat kelulusan dari Pegawai Pengawal (KSU). KPKT – tidak melebihi 10 HARI BEKERJA. 9 .

Jika maklum balas perlu dirujuk kepada agensi luar (badan profesional. agensi luar atau PBT) – 5 HARI BEKERJA dari tarikh maklum balas diterima daripada pihak berkaitan. KPKT – tidak melebihi 14 HARI BEKERJA dari tarikh permohonan diterima. 10 . II. Tempoh masa mengambil tindakan bagi membolehkan siasatan awal (visual inspection) dilakukan kepada kegagalan struktur – 3 HARI BEKERJA dari tarikh kejadian dimaklumkan. Tempoh masa dari penerimaan dan permohonan kursus pegawai JKT sehingga dikemukakan kepada Bahagian Sumber Manusia. 3.PENGURUSAN KHIDMAT NASIHAT TEKNIKAL DAN BUKAN TEKNIKAL 1. 5 HARI BEKERJA dari tarikh permohonan diterima. Tempoh masa dari penerimaan sebarang aduan/pertanyaan sehingga akuan penerimaan dikemukakan kepada pelanggan – tidak melebihi 3 HARI BEKERJA. 2. Tempoh masa dari penerimaan permohonan Pesanan Tempatan Kerajaan lengkap beserta dokumen sokongan sehingga Borang P1 dikemukakan kepada Bahagian Kewangan dan Perolehan KPKT – tidak melebihi 3 HARI BEKERJA. PROSEDUR SOKONGAN 1. Tempoh masa memberi maklum balas kepada sebarang khidmat nasihat :I. Tempoh masa mencadangkan pelan tindakan berhubung punca kegagalan struktur – 5 HARI BEKERJA selepas maklum balas daripada PBT diterima. 3. 2.

Untuk menentukan PBT dapat memainkan peranan sebagai Unit Pentadbiran Kerajaan yang berkesan dari segi mendapatkan penyertaan serta penglibatan rakyat tempatan dalam hal-ehwal tempatan. Untuk menentukan PBT wujud sebagai Unit-unit Kerajaan Tempatan yang cekap dan berupaya dari segi pentadbiran dan kewangan agar mereka dapat menyedia dan memberi perkhidmatan-perkhidmatan yang moden dan bermutu untuk faedah dan kesejahteraan masyarakat tempatan yang ditadbirkan. 5. 3. berkebolehan dan cekap dalam menjalankan tugas dengan sempurna di peringkat tempatan dengan mengikut perancangan yang baik dan sistematik bagi mengawal aktivitiaktiviti pembangunan di kawasan Bandar dan luar Bandar melalui kaedahkaedah yang telah ditetapkan. 4. Untuk membentuk dan menjadikan PBT sebagai Pihak Berkuasa perancangan yang berkesan. mengawal dan melaksanakan program-program pembangunan sosioekonomi dan perkhidmatan perbandaran ke arah pembentukan masyarakat makmur. perniagaan dan separuh perniagaan menentukan aktiviti-aktiviti pembangunan di peringkat PBT dijalankan mengikut kehendak-kehendak Dasar Ekonomi Baru dari segi matlamat penghapusan kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Untuk mewujudkan dan mengekalkan hubungan kerjasama yang baik di antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri dan juga agensi-agensi Kerajaan yang lain di semua peringkat dalam segala hal berkaitan dengan dasar dan pentadbiran Kerajaan Tempatan. dan 6.FUNGSI JABATAN KERAJAAN TEMPATAN FUNGSI JABATAN KERAJAAN TEMPATAN 1. 2. Membantu membimbing dan menggalakkan PBT dalam merancang. sejahtera dan berdaya maju selaras dengan matlamat pembangunan negara. 11 . Untuk menentukan PBT dapat memainkan peranan yang aktif dan berkesan dalam pembangunan kawasan bandar dan luar bandar melalui pelaksanaan projek-projek prasarana.

3.PERKHIDMATAN JABATAN KERAJAAN TEMPATAN PERKHIDMATAN JABATAN KERAJAAN TEMPATAN 1. 6. 2. 5. Menggubal undang-undang. 4. dasar serta pekeliling berkaitan dengan keputusan jemaah menteri dan MNKT untuk diterimapakai oleh PBT secara seragam. 12 . Menyediakan dasar dan garis panduan serta khidmat nasihat kepada PBT berkaitan dengan keselamatan dan kestabilan bangunan . Mengintegrasikan kampung-kampung baru dalam rancangan pembangunan bagi mencerminkan perpaduan rakyat melalui penyediaan kemudahan infrastruktur dan sosio-ekonomi. Melaksanakan program berkaitan dengan kebersihan persekitaran dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti kesihatan awam yang berkaitan dengan PBT. Menguruskan bantuan kewangan kepada PBT termasuk pemberian peruntukan untuk projek-projek pembangunan serta geran-geran tahunan tertentu. Menyelaraskan program yang dilaksanakan oleh JKT serta menyediakan sistem maklumat berkomputer mengenai Kerajaan Tempatan.

CARTA CARTA ORGANISASI ORGANISASI JABATAN JABATAN KERAJAAN KERAJAAN TEMPATAN TEMPATAN .

KETUA PENGARAH TIMBALAN KETUA PENGARAH (PEMBANGUNAN) BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN HAL EHWAL KEWANGAN PBT BAHAGIAN ICT TIMBALAN KETUA PENGARAH (TEKNIKAL) BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN UNIT KORPORAT UNIT PERUNDANGAN BAHAGIAN KAMPUNG BARU BAHAGIAN KESIHATAN PERSEKITARAN BAHAGIAN PENYENGGARAAN FASILITI DAN PERPARITAN BANDAR BAHAGIAN DASAR DAN KEMAJUAN KERAJAAN TEMPATAN BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PERUNDANGAN TEKNIKAL BAHAGIAN KAMPUNG TRADISIONAL 13 BAHAGIAN KAWALAN BANGUNAN .

CARTA CARTA ORGANISASI ORGANISASI BAHAGIAN BAHAGIAN KHIDMAT KHIDMAT PENGURUSAN PENGURUSAN .

TADBIR N32 SURIMI BIN SALLEH PEMB. TADBIR N22 NORLIZA BASIR PEN.TADBIR (W) W17 MOHD FARIDZALL MARZUKHI PEMB. PEG . PEG. PEG. Kampung Tradisional) . AM PEJABAT N1 NOR AMALINA SOBRI 14 PEMB. TADBIR N17 ROZIMA MAT JOHAN NURUL AIDA SAID MAZLIANA BASHAH NUR HIDAYAH MAD ALI NORAZLINA MAD RAZI WAHIDAH ISMAIL FARHANAH ABDULLAH SAIDAH ISMAIL (secara pentadbiran dari Bah.PENGARAH PEG.AKAUNTAN W22 SOLIHA HJ REDZWAN PEMB. PEG. TADBIR N27 FARIDAH ISHAK (UNIT PEROLEHAN) PEMANDU KENDERAAN R3 PARWAIZ AKHTAR NAZIR ALI JAMALUDDIN ABDUL HAMID AB RAHMAN MAKMOR BAKRY MOHD RASHID RAFII MOHD SHAHRUL MUSTAM (secara pentadbiran ke Bah Kampung Baru) PEMBANTU AM PEJABAT N4 AZIZ BIN CHE HAT @ IBRAHIM PEMBANTU AM PEJABAT N1 RUZAINI RUSLAM MOHD RASHIDI SUHAIMI WAN MOHD SAFYAN BIN WAN AZLI MAIYUDDIN BIN SAHAK PEMB. AKAUNTAN W17 RIZARINA SUPARMAN PEMB. TADBIR N17 ROSLIZAH YUSOFF NUR WAHIDAH AZEMAN NOR HASHIMAH HASHIM SYAFIZA SAID MOHD KAMAL ABDUL WAHAB PEN. MOHAMED KASSIM NURUL AIN MANJA PEMB. PEG . TADBIR & DIPLOMATIK M41 DURRATI ABDUL KARIM (secara pentadbiran di Unit Korporat) PEN. Kampung Tradisional) ENGKU NURULHUDA TENGKU ABD AZIZ PEN. AKAUNTAN W17 KALAIARASAN A/L KALLYMUTHU PEMB. TADBIR N27 NOORFARADILLAH BINTI AHMAD ( secara pentadbiran dari Bahagian Pembangunan dan Hal Ehwal kewangan PBT) PEMB. TADBIR N17 NORYANTI JASRI (secara pentadbiran dari Bah. TADBIR N27 ANI SURAYA BINTI HASSAN PEN. TADBIR N17 ANISAH MUROZI NUR ANIS FHAZIL PEMBANTU AM PEJABAT N1 AIDATUL FADILAH ZULKIFILY PEMB.TADBIR (W) W17 NURUL NADIA JAFAR MOHD HAIROL AZHAR MARZUKI (secara pentadbiran dari Bahagian Pembangunan dan Hal Ehwal kewangan PBT) PEMB. AKAUNTAN W27 MOHAMAD MAZLI ANUAR PEN. TADBIR &DIPLOMATIK M48 OTHMAN BIN ALI BABA (PERKHIDMATAN DAN KEWANG AN) KETUA PENOLONG PENG ARAH AKAUNTAN W48 SITI NUR AKILAH MOHD YUSOF SETIAUSAHA PEJABAT N27 KOSONG PENOLONG PENG ARAH PEG. TADBIR N27 AZIAH A/P NGAH -(secara pentadbiran dari Bahagian Pembangunan dan Hal Ehwal kewangan PBT) PENOLONG PENG ARAH AKAUNTAN W41 DIANA BASIRUDDIN PEN. TADBIR N22 NAPSIAH HAMZAH PEMB. AKAUNTAN W27 SALAWATI WATROLY PEMB. TADBIR & DIPLOMATIK M52 MUHAMMAD BIN MAT AIL SETIAUSAHA PEJABAT N27 SITI RAFEAH AB RAZAK KETUA PENOLONG PENGARAH PEG . AKAUNTAN W17 MAJDAH MUSTAFAR @ MUSTAFA MOHD ZUBIR SHAH B.

CARTA CARTA ORGANISASI ORGANISASI UNIT UNIT PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN DAN DAN PENTADBIRAN PENTADBIRAN .

PEG. TADBIR N22 NO RLIZA BASIR PEMB. TADBIR & DIPLO MATIK M52 MUHAMMAD BIN MAT AIL S ETIAUSAHA PEJABAT N27 S ITI RAFEAH AB RAZAK KETUA PENO LO NG PENGARAH PEG. PEG. PEG. PEG. TADBIR N27 ANI S URAYA BINTI HASS AN PEN. TADBIR N17 ANISAH MUROZI NUR ANIS FHAZIL 15 . TADBIR N32 S URIMI BIN SALLEH PEMB. TADBIR N27 FARIDAH IS HAK (UNIT PERO LEHAN) PEMB. TADBIR N17 RO SLIZAH YUSO FF NUR WAHIDAH AZEMAN NO R HASHIMAH HAS HIM S YAFIZA SAID MO HD KAMAL ABDUL WAHAB PEMANDU KENDERAAN R3 PARWAIZ AKHTAR NAZIR ALI JAMALUDDIN ABDUL HAMID AB RAHMAN MAKMO R BAKRY MO HD RAS HID RAFII MO HD SHAHRUL MUSTAM (se cara pe ntadbiran ke Bah Kam pun g Baru) PEMBANTU AM PEJABAT N4 AZIZ BIN C HE HAT @ IBRAHIM PEMBANTU AM PEJABAT N1 RUZAINI RUSLAM MO HD RAS HIDI SUHAIMI WAN MO HD SAFYAN BIN WAN AZLI MAIYUDDIN BIN S AHAK PEN. Kam pun g Tradision al) ENGKU NURULHUDA TENGKU ABD AZIZ PEMBANTU AM PEJABAT N1 AIDATUL FADILAH ZULKIFILY PEMB. TADBIR N17 RO ZIMA MAT JO HAN NURUL AIDA SAID MAZLIANA BASHAH NUR HIDAYAH MAD ALI NO RAZLINA MAD RAZI WAHIDAH IS MAIL FARHANAH ABDULLAH SAIDAH IS MAIL (se cara pe n tadbiran dari Bah . TADBIR N22 NAPS IAH HAMZAH PEMB. TADBIR &DIPLO MATIK M48 O THMAN BIN ALI BABA (PERKHIDMATAN DAN KEWANGAN) S ETIAUSAHA PEJABAT N27 KO S O NG PEN. TADBIR N27 AZIAH A/P NGAH -(se cara pe n tadbiran dari Bah agian Pe m ban gun an dan Hal Eh wal k e wangan PBT) PEN.PENGARAH PEG.

Mengurus hal-hal Pentadbiran. perkara-perkara mengenai keselamatan pejabat. Mengemaskini rekod-rekod 7. Mengurus urusan Prestasi dan Tatatertib. 16 . Mengurus semua urusan dan mesin. 9. Penyenggaraan bangunan 2. UNIT UNIT PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN DAN DAN PENTADBIRAN PENTADBIRAN 8. Pengurusan Fail dan Dokumen. Perjawatan. Menguruskan urusan surat-menyurat. inventori dan fail Jabatan. Bertanggungjawab terhadap aset. 4. Perkhidmatan pegawai. latihan dan kebajikan pegawai/kakitangan Jabatan/PBT.CARTA FUNGSI CARTA FUNGSI BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 1. 6. 5. 3. Menguruskan majlis-majlis keraian di peringkat Jabatan.

panjar wang runcit. waran tiket. bil-bil dan lain-lain. Menguruskan hal-hal kewangan Am. 2.6. Menguruskan hal-ehwal berkaitan kewangan pentadbiran pejabat di PBT/Negeri. Menyelaras dan mengurus semua urusan pembelian barang-barang dan perkhidmatan Jabatan. KWSP. Menyelaras rekod-rekod pengurusan stor Jabatan. UNIT UNIT KEWANGAN KEWANGAN 4. 17 . Menguruskan bayaran gaji. 3. elaun. Penyediaan Anggaran Belanjawan Mengurus Tahunan dan perkara-perkara lain yang bersangkutan dengannya. 1. permohonan pinjaman kenderaan dan komputer. 5.

gov. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN TARIKH MEMEGANG JAWATAN : 08 APRIL 2010 (Tarikh Pelantikan Jawatan Hakiki) TARIKH PENEMPATAN : 26 APRIL 2010 (Tarikh Penempatan di Bahagian/Unit Berkenaan) 18 . KAD PENGENALAN : 900114-01-5846 JANTINA : PEREMPUAN BANGSA : MELAYU AGAMA : ISLAM EMAIL : nur_wahidah@kpkt.my JAWATAN HAKIKI : PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED JAWATAN : N17 BAHAGIAN/UNIT : UNIT PERKHIDMATAN DAN PENTADBIRAN.MAKLUMAT MAKLUMAT PEGAWAI PEGAWAI NAMA : NUR WAHIDAH BINTI AZEMAN NO.

PPT(KP). – Membekal dan mengeluarkan bekalan pejabat untuk semua pengguna di Jabatan. Bertanggungjawab dalam pemeriksaan audit dan verifikasi stok. JABATAN KERAJAAN TEMPATAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA : PP(KPA). Menyediakan laporan pusingan stok setiap suku tahun. – Mengurus borang Nota Minta (P1) bagi tujuan Pesanan Tempatan. 4. Menyelenggara stor Bahagian Pentadbiran :– Mengenalpasti keperluan bekalan pejabat. 2. – Memantau dan mengawal stor Jabatan. – Menerima stok dan menyelenggara rekod stor.SENARAI SENARAI TUGAS TUGAS NAMA : NUR WAHIDAH BINTI AZEMAN GELARAN : PT(KP)A10 JAWATAN : PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED : N17 PENEMPATAN : BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN. 3. PTK(KP)A2 1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa. 19 .

4. (c) Menerima stok dan menyelenggara rekod stor. 3. 2.PAP(KP)A5. PT(KPA15. Menghubungi pihak syarikat atau pembekal meminta sebutharga dan memproses borang Nota Minta (P1) PT(KP)A9. Bertanggungjawab dalam pemeriksaan audit dan verifikasi stok. Sentiasa mengawal keadaan stor dari semua aspek. PAP(KP)A5 Semua kakitangan di Jabatan. PAP(KP)A5. PAP(KP)A5. (e) Memantau dan mengawal stor Jabatan. Ketua Penolong Pengarah Perkhidmatan dan Pentadbiran.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI-PEGAWAI LAIN DENGAN PEGAWAI-PEGAWAI LAIN JAWATAN : PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) BIL TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN 1. Bertanggungjawab dalam memberikan maklumat stok stor Jabatan . Penolong Pengarah Perkhidmatan dan Pentadbiran. Mengkaji semula stok barangan stor Jabatan. Penolong Pengawai Tadbir Perkhidmatan dan Pentadbiran. Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan. Ketua Jabatan. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI DAN YANG ADA HUBUNGAN Menyelenggara stor Jabatan : (a) Mengenalpasti keperluan bekalan Jabatan. Barang-barang Jabatan. Bertanggungjawab dalam memberikan bekalan kepada semua pegawai apabila menerima borang permohonan. 20 . Menyediakan laporan pusingan stok setiap suku tahun. Mendapat lantikan sebagai PT(KP)A9. Pegawai Penerimaan PT(KP)A13. Sentiasa bersedia dalam apa jua keadaan apabila diberikan tugas yang diarahkan. PT(KP)A9. PT(KP)A13. (d) Membekal dan mengeluarkan bekalan pejabat untuk semua pengguna di Jabatan.PAP(KP)A5. Pegawai audit yang dilantik sebagai pemeriksaan verifikasi dan pemverifikasi stok. Bertanggungjawab dalam memberikan maklumat stok stor mengikut suku tahun Menjalankan tugas dari masa kesemasa. PT(KP)A13. Pembantu Tadbir Kanan Perkhidmatan dan Pentadbiran. (b) Mengurus borang Nota Minta (P1) bagi tujuan Pesanan Tempatan.

BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN ATAU DIRUJUK 1 Mengemaskini rekod KEW. PPT(KP)A2. (a) Mengenalpasti keperluan bekalan Jabatan. 5 Membuat senarai barangan stor yang tidak mencukupi untuk ditambah tokok. 5 Tahun 2009 (Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan) 21 . PTK(KP)A2.PS-4.PS-3 dan KEW. PPT(KP)A2. PTK(KP)A2. 4 Memeriksa stok mengikut paras menokok dan kadar penggunaan setiap suku tahun. PPT(KP)A2. UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Periksa stok yang tidak boleh digunakan dan bertarikh luput. PAP(KP)A5. PPT(KP)A2. PTK(KP)A2. PTK(KP)A2. PTK(KP)A2. Asingkan barang tersebut untuk proses pelupusan.PROSES PROSES KERJA KERJA TUGAS 1 : Menyelenggara stor Jabatan. PPT(KP)A2. PAP(KP)A5. 3 Jika terdapat barang yang tidak boleh digunakan.

PTK(KP)A2. PTK(KP)A2. PPT(KP)A2. Membuat pemilihan harga yang 4 paling munasabah atau menguntungkan kerajaan.O). Meminta sebutharga senarai barangan daripada 3 syarikat atau 2 pembekal yang berlainan iaitu bukan Kontrak Pusat. PTK(KP)A2. sebutharga tersebut hanya dijadikan sebagai bukti iaitu Lampiran A untuk perbezaan harga antara 3 syarikat 5 atau pembekal yang berlainan dan perlu di perakukan sebagai Salinan Disahkan Betul oleh pegawai. PTK(KP)A2 Membuat salinan untuk simpanan dan hantar borang Nota Minta (P1) yang original 7 kepada Unit Perolehan dan Kewangan untuk tindakan selanjutnya. Menghasilkan borang Nota 6 Minta (P1) dengan perakuan dari pegawai yang terlibat. PPT(KP)A2. Jika tidak berjaya. PTK(KP)A2. PTK(KP)A2 UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 12 Tahun 2007 (Pembelian Terus) dan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 1974 (Kontrak Pusat) 22 . PTK(KP)A2. PPT(KP)A2. PP(KPA). PPT(KP)A2. PPT(KP)A2.TUGAS 1 : Menyelenggara stor Jabatan. BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN ATAU DIRUJUK Senaraikan bekalan stok stor 1 Jabatan untuk permohonan pembelian atau sebutharga. PPT(KP)A2. PPT(KP)A3. (b) Mengurus borang Nota Minta (P1) bagi tujuan Pesanan Tempatan (L. PPT(KP)A2. Memohon sebutharga senarai barangan dari syarikat atau 3 pembekal yang berdaftar sebagai Kontrak Pusat.

PPT(KP)A2. PT(KP)A13. 4 Stok yang diterima perlu direkodkan di dalam borang KEW. PTK(KP)A2.PS-3 dan KEW. PPT(KP)A2. PT(KP)A9. PAP(KP)A5. PAP(KP)A5.TUGAS 1 : Menyelenggara stor Jabatan. PPT(KP)A2. maklumkan kepada pihak syarikat atau pembekal yang bertanggungjawab ke atas barangan tersebut. PTK(KP)A2. 2 Memeriksa keadaan stok yang diterima daripada pihak syarikat atau pembekal samada syaratsyarat spesifikasi permohonan jenis barang mengikut senarai yang dipohon. (c) Menerima stok dan menyelenggara rekod stok. PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN ATAU DIRUJUK 1 Pastikan terima D. PPT(KP)A2. PTK(KP)A2. 5 Tahun 2009 (Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan) 23 . PT(KP)A9. PAP(KP)A5.O(Delivery Order) dan Invois dari pihak syarikat atau pembekal. PAP(KP)A5.PS-4 serta menyusun barangan mengikut sistem MDKD (Masuk Dahulu Keluar Dahulu). BIL UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN Pekeliling Perbendaharaan Bil. PTK(KP)A2. PT(KP)A13. 3 Jika tidak memenuhi syaratsyarat spesifikasi yang dipohon. PT(KP)A13. PT(KP)A9.

perolehan barang tersebut perlu dibuat. BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN ATAU DIRUJUK 1 Terima borang Pesanan dan Pengeluaran Stok KEW. samada stok mencukupi atau tiada stok. PT(KP)A13.PS-10 dari setiap Bahagian selain Bahagian Khidmat Pengurusan atau borang Permohonan Stok KEW. PPT(KP)A2. 5 Kemaskini rekod stok KEW.PS-10 atau KEW.PS-4. PAP(KP)A5. PT(KP)A9. PTK(KP)A2. PPT(KP)A2. PTK(KP)A2. (d) Membekal dan mengeluarkan bekalan pejabat untuk semua pengguna di Jabatan. PTK(KP)A2. PAP(KP)A5. PPT(KP)A2. 2 Periksa bekalan yang dipesan. PPT(KP)A2. PTK(KP)A2.PS-11 hanya untuk Unitunit di Bahagian Khidmat Pengurusan. UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN Pekeliling Perbendaharaan Bil.PS-11 serta mengikut jumlah rekod stok yang terkini. 3 Jika barang yang dipesan tidak mencukupi atau tiada stok di dalam stor Jabatan. PTK(KP)A2. PAP(KP)A5. PPT(KP)A2.PS-3 dan KEW. 5 Tahun 2009 (Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan) 24 . 4 Membekalkan bekalan mengikut jumlah yang dipesan pada borang KEW.TUGAS 1 : Menyelenggara stor Jabatan.

tersusun dan dalam keadaan selamat serta pintu stor sentiasa berkunci apabila selesai operasi. 3 Jika terdapat. 4 Memastikan barang-barang stor dalam keadaan teratur. PAP(KP)A5. PPT(KP)A2. PPT(KP)A2. BIL UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN Pekeliling Perbendaharaan Bil. PPT(KP)A2. PAP(KP)A5. PTK(KP)A2. PAP(KP)A5. 2 Memeriksa keadaan dan mengenalpasti barang stor yang mempunyai jangka boleh guna atau tarikh luput. (e) Memantau dan mengawal stor Jabatan. PTK(KP)A2. asingkan barangbarang yang tidak boleh digunakan atau sudah luput tarikh guna di tempat kain bagi proses pelupusan. PT(KP)A13. PAP(KP)A5. PT(KP)A9. PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN ATAU DIRUJUK 1 Memantau dan mengawal barang-barang di dalam stor. PP(KPA).TUGAS 1 : Menyelenggara stor Jabatan. 5 Tahun 2009 (Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan) 25 . PPT(KP)A2. PTK(KP)A2. PTK(KP)A2.

PTK(KP)A2.PS-15 dan KEW.PS-4. KEW. Ketua Jabatan. PTK(KP)A2.PS-3.PS-15 dan KEW.PS-3 dan KEW. PTK(KP)A2.PS-17. KEW. Ketua Jabatan. PTK(KP)A2.PS-13. 3 Menyediakan borang KEW. 2 Mengemaskini semua rekod stok stor. KEW. KEW. 5 Tahun 2009 (Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan) 26 . 8 KEW.PS-14. PP(KPA). PTK(KP)A2. 6 KEW. PPT(KP)A2. KEW. PPT(KP)A2.PS-16 untuk perakuan dari Pegawai Pengawal. PPT(KP)A2. KEW. PTK(KP)A2. 4 Maklumkan kepada Pegawai Pemeriksaan Audit dan Verifikasi Stok yang telah dilantik untuk membuat auditan.PS15. PPT(KP)A2.PS-16 hendaklah dikemukakan kepada perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.PS-14.PS-4. 7 Laporan KEW.PS-17 hendaklah dikemukakan untuk kelulusan Ketua Jabatan. 5 Membuat tindakan pelarasan stok apabila terdapat stok berlebihan atau berkurangan disebabkan silap semasa pengiraan dengan merekodkan pada borang KEW. PAP(KP)A5. PPT(KP)A2. Ketua Jabatan. UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN Pekeliling Perbendaharaan Bil. PTK(KP)A2. PTK(KP)A2. PPT(KP)A2. PPT(KP)A2. KEW.PS-17 Penyata Pelarasan. BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN ATAU DIRUJUK 1 Membuat memo arahan stor tidak boleh beroperasi sehingga diberitahu kepada setiap Bahagian. PPT(KP)A2.TUGAS 2 : Bertanggungjawab dalam pemeriksaan audit dan verifikasi stok.

Ketua Jabatan. 7 Memaklumkan kepada pegawai yang bertanggungjawab atau urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) untuk memberi makluman kepada setiap Bahagian. PTK(KP)A2. 6 Memperakukan borang KEW. PTK(KP)A2. BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN ATAU DIRUJUK 1 Mengenalpasti barang stor yang mempunyai jangka boleh guna atau tarikh luput. UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN Pekeliling Perbendaharaan Bil. PPT(KP)A2.TUGAS 3 : Menyediakan Laporan Pusingan Stok setiap suku tahun. PPT(KP)A2. PTK(KP)A2. PPT(KP)A2. 2 Jika terdapat asingkan barangbarang yang tidak boleh digunakan atau sudah tarikh luput di tempat lain bagi proses pelupusan.PS-3 dan KEW. Ketua Jabatan. PTK(KP)A2.PS-13.PS13 oleh Pegawai Pengawal. 4 Membuat pengiraan baki stok stor Jabatan. PTK(KP)A2.PS-4. PTK(KP)A2. PPT(KP)A2. PPT(KP)A2. PPT(KP)A2. PTK(KP)A2. PAP(KP)A5. 5 Tahun 2009 (Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan) 27 . 5 Membuat pengiraan kedudukan stok mengikut suku tahun pada borang KEW. 3 Mengemaskini rekod stok KEW. PP(KPA). PPT(KP)A2.

CARTA CARTA ALIRAN ALIRAN KERJA KERJA TUGAS 1 : Menyelenggara stor Jabatan. (a) Mengenalpasti keperluan bekalan Jabatan. Mula. Membuat senarai Barangan stor yang tidak mencukupi untuk ditambah tokok. Tiada. Asingkan barang tersebut untuk proses pelupusan. Mengemaskini rekod KEW. 28 .PS-3 dan KEW. Ada.PS-4. Jika terdapat barang Yang tidak boleh Digunakan. Periksa stok yang tidak boleh digunakan dan bertarikh luput. Memeriksa stok mengikut paras menokok dan kadar penggunaan setiap suku tahun.

Membuat pemilihan Harga yang paling Munasabah atau Menguntungkan kerajaan. sebutharga tersebut Hanya dijadikan sebagai Bukti iaitu Lampiran A Untuk perbezaan harga antara 3 syarikat atau pembekal yang berlainan dan perlu di perakukan sebagai Salinan Disahkan Betul oleh pegawai. Meminta sebutharga Senarai barangan Daripada 3 syarikat atau pembekal yang Berlainan iaitu bukan Kontrak Pusat. (b) Mengurus borang Nota Minta (P1) bagi tujuan Pesanan Tempatan (L. . Menghasilkan borang Nota Minta (P1) dengan perakuan dari pegawai yang terlibat. Membuat salinan Untuk simpanan dan hantar borang Nota Minta (P1) yang original kepada Unit Perolehan Dan Kewangan untuk tindakan selanjutnya. Memohon sebutharga Senarai barangan dari syarikat atau pembekal yang berdaftar sebagai Kontrak Pusat. Mula. Tidak Lulus Jika tidak berjaya. Senaraikan barangan Yang perlu dibeli.TUGAS 1 : Menyelenggara stor Jabatan.O). 29 Tamat.

O(Delivery Order) dan Invois dari pihak syarikat atau pembekal.TUGAS 1 : Menyelenggara stor Jabatan. Pastikan terima D. maklumkan kepada pihak syarikat atau pembekal yang Bertanggungjawab ke atas barangan tersebut. (c)Menerima stok dan menyelenggara rekod stok. Stok yang diterima perlu direkodkan pada borang KEW.PS-4 serta menyusun barangan mengikut sistem MDKD (Masuk Dahulu Keluar Dahulu). Tidak Lulus Memeriksa keadaan Stok yang diterima Daripada pihak syarikat Atau pembekal samada syarat-syarat spesifikasi permohonan jenis barang mengikut senarai yang dipohon. Mula. 30 . Jika tidak memenuhi Syarat-syarat spesifikasi yang dipohon. Tamat.PS-3 dan KEW.

TUGAS 1 : Menyelenggara stor Jabatan. Membekalkan bekalan mengikut jumlah yang dipesan pada borang KEW.PS-11 hanya untuk Unit-unit di Bahagian Khidmat Pengurusan.PS-10 atau KEW. Periksa bekalan yang dipesan. samada stok mencukupi atau tiada stok. Tamat.PS-11 serta mengikut jumlah rekod stok yang terkini. Kemaskini rekod stok KEW.PS-3 dan KEW. 31 .PS-4. (d) Membekal dan mengeluarkan bekalan pejabat untuk semua pengguna di Jabatan. Mula.PS-10 dari setiap Bahagian selain Bahagian Khidmat Pengurusan atau borang KEW. Terima borang KEW. Tiada Ada Jika barang yang dipesan tidak mencukupi atau tiada stok di dalam stor Jabatan. perolehan barang tersebut perlu dibuat.

Mula. Memastikan barang-barang stor dalam keadaan teratur. Tamat. Memantau dan mengawal barang-barang di dalam stor. 32 . Memeriksa keadaan dan mengenalpasti barang stor yang mempunyai jangka boleh guna atau tarikh luput. asingkan barang-barang yang tidak boleh digunakan atau sudah luput tarikh guna di tempat kain bagi proses pelupusan. Ada Tiada Jika terdapat.TUGAS 1 : Menyelenggara stor Jabatan. tersusun dan dalam keadaan selamat serta pintu stor sentiasa berkunci apabila selesai operasi. (e) Memantau dan mengawal stor Jabatan.

KEW. Mengemaskini semua rekod stok stor.TUGAS 2 : Bertanggungjawab dalam pemeriksaan audit dan verifikasi stok.PS-15 dan KEW.PS-4. 33 . KEW.PS-16 hendaklah Dikemukakan kepada perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. KEW. KEW.PS-17. KEW.PS-3.PS-16 untuk perakuan dari Pegawai Pengawal.PS-15 dan KEW.PS-3 dan KEW.PS-15. Maklumkan kepada Pegawai Pemeriksaan Audit dan Verifikasi Stok yang telah dilantik untuk membuat auditan. Tamat.PS-17 Penyata Pelarasan.PS-4. Membuat memo arahan stor tidak boleh beroperasi sehingga diberitahu kepada setiap Bahagian. Laporan KEW.PS-13. KEW. Menyediakan borang KEW. Membuat tindakan pelarasan stok apabila terdapat stok berlebihan atau berkurangan disebabkan silap semasa pengiraan dengan merekodkan pada borang KEW. KEW.PS-14. Mula.PS-17 hendaklah dikemukakan untuk kelulusan Ketua Jabatan. KEW.PS-14. KEW.

Membuat pengiraan baki stok stor Jabatan.PS-3 dan KEW.TUGAS 3 : Menyediakan Laporan Pusingan Stok setiap suku tahun.PS-4.PS-13. Tamat. 34 . Membuat pengiraan kedudukan stok mengikut suku tahun pada borang KEW. Jika terdapat asingkan barang-barang yang tidak boleh digunakan atau sudah tarikh luput di tempat lain bagi proses pelupusan. Memperakukan borang KEW. Ada Tiada Mengemaskini rekod stok KEW.PS-13 oleh Pegawai Pengawal. Mula. Mengenalpasti barang stor yang mempunyai jangka boleh guna atau tarikh luput. Memaklumkan kepada Pegawai yang bertanggungjawab atau urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) untuk memberi makluman Kepada setiap Bahagian.

PS-3 dan KEW. BIL TINDAKAN 1 Mengemaskini rekod KEW.SENARAI SENARAI SEMAK SEMAK TUGAS 1 : Menyelenggara stor Jabatan. 5 Membuat senarai barangan stor yang tidak mencukupi untuk ditambah tokok. 4 Memeriksa stok mengikut paras menokok dan kadar penggunaan setiap suku tahun.PS-4. Asingkan barang tersebut untuk proses pelupusan. 3 Jika terdapat barang yang tidak boleh digunakan. (a) Mengenalpasti keperluan bekalan Jabatan. 2 Periksa stok yang tidak boleh digunakan dan bertarikh luput. TANDAKAN (/) CATATAN 35 .

4 Membuat pemilihan harga yang paling munasabah atau menguntungkan kerajaan. TANDAKAN (/) CATATAN 36 .TUGAS 1 : Menyelenggara stor Jabatan. 6 Menghasilkan borang Nota Minta (P1) dengan perakuan dari pegawai yang terlibat. 2 Meminta sebutharga senarai barangan daripada 3 syarikat atau pembekal yang berlainan iaitu bukan Kontrak Pusat. 5 Jika tidak berjaya. 3 Memohon sebutharga senarai barangan dari syarikat atau pembekal yang berdaftar sebagai Kontrak Pusat. (b) Mengurus borang Nota Minta (P1) bagi tujuan Pesanan Tempatan (L.O). sebutharga tersebut hanya dijadikan sebagai bukti iaitu Lampiran A untuk perbezaan harga antara 3 syarikat atau pembekal yang berlainan dan perlu di perakukan sebagai Salinan Disahkan Betul oleh pegawai. 7 Membuat salinan untuk simpanan dan hantar borang Nota Minta (P1) yang original kepada Unit Perolehan dan Kewangan untuk tindakan selanjutnya. BIL TINDAKAN 1 Senaraikan bekalan stok stor Jabatan untuk permohonan pembelian atau sebutharga.

(c) Menerima stok dan menyelenggara rekod stok. 2 Memeriksa keadaan stok yang diterima daripada pihak syarikat atau pembekal samada syaratsyarat spesifikasi permohonan jenis barang mengikut senarai yang dipohon. TANDAKAN (/) CATATAN 37 .O(Delivery Order) dan Invois dari pihak syarikat atau pembekal.PS-4 serta menyusun barangan mengikut sistem MDKD (Masuk Dahulu Keluar Dahulu). maklumkan kepada pihak syarikat atau pembekal yang bertanggungjawab ke atas barangan tersebut.PS-3 dan KEW. 3 Jika tidak memenuhi syarat-syarat spesifikasi yang dipohon. 4 Stok yang diterima perlu direkodkan di dalam borang KEW. BIL TINDAKAN 1 Pastikan terima D.TUGAS 1 : Menyelenggara stor Jabatan.

3 Jika barang yang dipesan tidak mencukupi atau tiada stok di dalam stor Jabatan.PS-10 dari setiap Bahagian selain Bahagian Khidmat Pengurusan atau borang Permohonan Stok KEW. BIL TINDAKAN 1 Terima borang Pesanan dan Pengeluaran Stok KEW. 2 Periksa bekalan yang dipesan.PS-11 hanya untuk Unit-unit di Bahagian Khidmat Pengurusan. (d) Membekal dan mengeluarkan bekalan pejabat untuk semua pengguna di Jabatan.TUGAS 1 : Menyelenggara stor Jabatan. samada stok mencukupi atau tiada stok. TANDAKAN (/) CATATAN 38 .PS-3 dan KEW. 4 Membekalkan bekalan mengikut jumlah yang dipesan pada borang KEW.PS-4. perolehan barang tersebut perlu dibuat. 5 Kemaskini rekod stok KEW.PS-10 atau KEW.PS-11 serta mengikut jumlah rekod stok yang terkini.

3 Jika terdapat. BIL TINDAKAN 1 Memantau dan mengawal barangbarang di dalam stor.TUGAS 1 : Menyelenggara stor Jabatan. asingkan barangbarang yang tidak boleh digunakan atau sudah luput tarikh guna di tempat kain bagi proses pelupusan. 2 Memeriksa keadaan dan mengenalpasti barang stor yang mempunyai jangka boleh guna atau tarikh luput. TANDAKAN (/) CATATAN 39 . tersusun dan dalam keadaan selamat serta pintu stor sentiasa berkunci apabila selesai operasi. (e) Memantau dan mengawal stor Jabatan. 4 Memastikan barang-barang stor dalam keadaan teratur.

PS-4. 2 Mengemaskini semua rekod stok stor.PS-17 Penyata Pelarasan.PS14.PS-15. KEW.PS-16 hendaklah dikemukakan kepada perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.PS-4. CATATAN hendaklah kelulusan 40 .TUGAS 2 : Bertanggungjawab dalam pemeriksaan audit dan verifikasi stok. KEW. TANDAKAN (/) BIL TINDAKAN 1 Membuat memo arahan stor tidak boleh beroperasi sehingga diberitahu kepada setiap Bahagian. KEW.PS-3 dan KEW.PS-16 untuk perakuan dari Pegawai Pengawal. 8 KEW. KEW. 5 Membuat tindakan pelarasan stok apabila terdapat stok berlebihan atau berkurangan disebabkan silap semasa pengiraan dengan merekodkan pada borang KEW. KEW.PS-17. 7 Laporan KEW.PS-14.PS-17 dikemukakan untuk Ketua Jabatan. KEW.PS-3.PS-15 dan KEW. 6 KEW. 3 Menyediakan borang KEW.PS-13. 4 Maklumkan kepada Pegawai Pemeriksaan Audit dan Verifikasi Stok yang telah dilantik untuk membuat auditan. KEW.PS-15 dan KEW.

PS-3 dan KEW. 4 Membuat pengiraan baki stok stor Jabatan.PS-4. 2 Jika terdapat asingkan barangbarang yang tidak boleh digunakan atau sudah tarikh luput di tempat lain bagi proses pelupusan. 6 Memperakukan borang KEW. CATATAN stok 41 . TANDAKAN (/) BIL TINDAKAN 1 Mengenalpasti barang stor yang mempunyai jangka boleh guna atau tarikh luput.PS13 oleh Pegawai Pengawal. 3 Mengemaskini rekod KEW.PS-13. 5 Membuat pengiraan kedudukan stok mengikut suku tahun pada borang KEW. 7 Memaklumkan kepada pegawai yang bertanggungjawab atau urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) untuk memberi makluman kepada setiap Bahagian.TUGAS 3 : Menyediakan Laporan Pusingan Stok setiap suku tahun.

ARAHAN PERBENDAHARAAN 4. PEKELILING PERBENDAHARAAN 7. SURAT PEKELILING AM 42 . PEKELILING AM 9.SENARAI SENARAI UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG DAN DAN PERATURAN PERATURAN 1. SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 6. PEKELILING PERKHIDMATAN 5. PERINTAH AM 2. ARAHAN PERKHIDMATAN 3. SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN 8.

PELANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI JABATAN KERAJAAN TEMPATAN. PENERIMA ASET 43 .SENARAI SENARAI JAWATANKUASA JAWATANKUASA YANG YANG DIANGGOTAI DIANGGOTAI 1.

PS-21 - LAPORAN HAPUS KIRA KEKURANGAN STOK BERNILAI RENDAH KEW.PS-18 - PERAKUAN AMBIL ALIH KEW.PS-9 - SENARAI STOK BERTARIKH LUPUT KEW.PS-17 - PENYATA PELARASAN STOK KEW.PS-22 - LAPORAN TAHUNAN KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA STOK 44 .PS-15 - LAPORAN TAHUNAN KESELURUHAN KEW.PS-13 - LAPORAN KEDUDUKAN STOK KEW.PS-7 - PENENTUAN KUMPULAN STOK KEW.PS-4 - KAD PETAK KEW.PS-20 - LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN STOK KEW.PS-1 - BORANG TERIMAAN BARANG-BARANG (BTB) KEW.PS-12 - SENARAI PEMBUNGKUSAN KEW.PS-14 - LAPORAN PEMERIKSAAN / VERIFIKASI KEW.PS-19 - LAPORAN PELUPUSAN STOK BERNILAI RENDAH KEW.PS-3 - KAD KAWALAN STOK KEW.PS-2 - BORANG LAPORANTERIMAAN BARANG-BARANG KEW.PS-10 - BORANG PESANAN DAN PENGELUARAN STOK KEW.SENARAI SENARAI BORANG-BORANG BORANG-BORANG YANG YANGDIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA BORANG KEW.PS-16 - LAPORAN TAHUNAN VERIFIKASI STOR KEW.PS-5 - SENARAI DAFTAR KAD KAWALAN STOK KEW.PS-8 - LABEL MASUK-DAHULU-KELUAR-DAHULU (MDKD) KEW.PS-6 - TAMBAHAN BARANG-BARANG STANDARD KEW.PS-11 - BORANG PERMOHONAN STOK KEW.

15 MINIT 3 Jika terdapat barang yang tidak boleh digunakan. 60 MINIT 120 MINIT 45 . (a) Mengenalpasti keperluan bekalan Jabatan.PS-3 dan 2 Periksa stok yang tidak boleh digunakan dan bertarikh luput. Asingkan barang tersebut untuk proses pelupusan.PS-4.NORMA NORMA KERJA KERJA TUGAS 1 : Menyelenggara stor Jabatan. BIL MASA YANG DIAMBIL (MINIT) TINDAKAN 1 Mengemaskini KEW. rekod KEW. 15 MINIT 4 Memeriksa stok mengikut paras menokok dan kadar penggunaan setiap suku tahun. 120 MINIT 5 Membuat senarai barangan stor yang tidak mencukupi untuk ditambah tokok.

240 MINIT 4 Membuat pemilihan harga yang paling munasabah atau menguntungkan kerajaan. untuk 2 Meminta sebutharga senarai barangan daripada 3 syarikat atau pembekal yang berlainan iaitu bukan Kontrak Pusat.O). (b) Mengurus borang Nota Minta (P1) bagi tujuan Pesanan Tempatan (L. sebutharga tersebut hanya dijadikan sebagai bukti iaitu Lampiran A untuk perbezaan harga antara 3 syarikat atau pembekal yang berlainan dan perlu di perakukan sebagai Salinan Disahkan Betul oleh pegawai. 5 MINIT 60 MINIT 46 . 30 MINIT 7 Membuat salinan untuk simpanan dan hantar borang Nota Minta (P1) yang original kepada Unit Perolehan dan Kewangan untuk tindakan selanjutnya.TUGAS 1 : Menyelenggara stor Jabatan. 360 MINIT 3 Memohon sebutharga senarai barangan dari syarikat atau pembekal yang berdaftar sebagai Kontrak Pusat. BIL MASA YANG DIAMBIL (MINIT) TINDAKAN 1 Senaraikan bekalan stok stor Jabatan permohonan pembelian atau sebutharga. 1 MINIT 5 Jika tidak berjaya. 10 MINIT 6 Menghasilkan borang Nota Minta (P1) dengan perakuan dari pegawai yang terlibat.

(c) Menerima stok dan menyelenggara rekod stok. BIL TINDAKAN MASA YANG DIAMBIL (MINIT) 1 Pastikan terima D.O(Delivery Order) dan Invois dari pihak syarikat atau pembekal. 15 MINIT 3 Jika tidak memenuhi syarat-syarat spesifikasi yang dipohon.TUGAS 1 : Menyelenggara stor Jabatan. 180 MINIT 47 .PS-4 serta menyusun barangan mengikut sistem MDKD (Masuk Dahulu Keluar Dahulu). 1 MINIT 2 Memeriksa keadaan stok yang diterima daripada pihak syarikat atau pembekal samada syarat-syarat spesifikasi permohonan jenis barang mengikut senarai yang dipohon.PS-3 dan KEW. maklumkan kepada pihak syarikat atau pembekal yang bertanggungjawab ke atas barangan tersebut. 1 MINIT 4 Stok yang diterima perlu direkodkan di dalam borang KEW.

2100 MINIT 4 Membekalkan bekalan mengikut jumlah yang dipesan pada borang KEW. 30 MINIT 2 Periksa bekalan yang dipesan.TUGAS 1 : Menyelenggara stor Jabatan. 20 MINIT 5 Kemaskini rekod stok KEW.PS-10 atau KEW.PS-10 dari setiap Bahagian selain Bahagian Khidmat Pengurusan atau borang Permohonan Stok KEW. 60 MINIT 3 Jika barang yang dipesan tidak mencukupi atau tiada stok di dalam stor Jabatan. 60 MINIT 48 . BIL TINDAKAN MASA YANG DIAMBIL (MINIT) 1 Terima borang Pesanan dan Pengeluaran Stok KEW. samada stok mencukupi atau tiada stok. perolehan barang tersebut perlu dibuat.PS-11 serta mengikut jumlah rekod stok yang terkini.PS-3 dan KEW.PS-4.PS-11 hanya untuk Unit-unit di Bahagian Khidmat Pengurusan. (d) Membekal dan mengeluarkan bekalan pejabat untuk semua pengguna di Jabatan.

tersusun dan dalam keadaan selamat serta pintu stor sentiasa berkunci apabila selesai operasi. 40 MINIT 49 . BIL TINDAKAN MASA YANG DIAMBIL (MINIT) 1 Memantau dan mengawal barang-barang di dalam stor. 15 MINIT 4 Memastikan barang-barang stor dalam keadaan teratur. 40 MINIT 2 Memeriksa keadaan dan mengenalpasti barang stor yang mempunyai jangka boleh guna atau tarikh luput. asingkan barang-barang yang tidak boleh digunakan atau sudah luput tarikh guna di tempat kain bagi proses pelupusan.TUGAS 1 : Menyelenggara stor Jabatan. (e) Memantau dan mengawal stor Jabatan. 15 MINIT 3 Jika terdapat.

60 MINIT 8 KEW. KEW. KEW.PS-16 hendaklah dikemukakan kepada perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.PS-15 dan KEW.PS-14. 60 MINIT 6 KEW. 60 MINIT 7 Laporan KEW.PS-15 dan dikemukakan untuk 50 . BIL TINDAKAN MASA YANG DIAMBIL (MINIT) 1 Membuat memo arahan stor tidak boleh beroperasi sehingga diberitahu kepada setiap Bahagian. 180 MINIT 4 Maklumkan kepada Pegawai Pemeriksaan Audit dan Verifikasi Stok yang telah dilantik untuk membuat auditan.PS-17 Penyata Pelarasan. 180 MINIT 3 Menyediakan KEW.PS-3. 20 MINIT 2 Mengemaskini semua rekod stok stor.PS-15. KEW. KEW.PS-4.PS-17.PS-4.PS-13.PS-3 dan KEW. KEW. KEW.PS-17 hendaklah kelulusan Ketua Jabatan.TUGAS 2 : Bertanggungjawab dalam pemeriksaan audit dan verifikasi stok.PS-16 untuk perakuan dari Pegawai Pengawal. 30 MINIT 5 Membuat tindakan pelarasan stok apabila terdapat stok berlebihan atau berkurangan disebabkan silap semasa pengiraan dengan merekodkan pada borang KEW. KEW.PS-14. 10 MINIT borang KEW.

60 MINIT 7 Memaklumkan kepada pegawai yang bertanggungjawab atau urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) untuk memberi makluman kepada setiap Bahagian. 360 MINIT 5 Membuat pengiraan kedudukan stok mengikut suku tahun pada borang KEW.PS-13. 60 MINIT 6 Memperakukan borang KEW. 15 MINIT 3 Mengemaskini rekod stok KEW. 120 MIINIT 4 Membuat pengiraan baki stok stor Jabatan.PS-13 oleh Pegawai Pengawal. 15 MINIT 2 Jika terdapat asingkan barang-barang yang tidak boleh digunakan atau sudah tarikh luput di tempat lain bagi proses pelupusan.TUGAS 3 : Menyediakan Laporan Pusingan Stok setiap suku tahun. BIL TINDAKAN MASA YANG DIAMBIL (MINIT) 1 Mengenalpasti barang stor yang mempunyai jangka boleh guna atau tarikh luput. 15 MINIT 51 .PS-4.PS-3 dan KEW.

– Memantau dan mengawal stor Jabatan.SENARAI SENARAI TUGAS TUGAS HARIAN HARIAN NAMA : NUR WAHIDAH BINTI AZEMAN JAWATAN : PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) TARIKH BIL 1. 3.Bertanggungjawab dalam pemeriksaan audit dan verifikasi stok. – Mengurus borang Nota Minta (P1) bagi tujuan Pesanan Tempatan. 4. 2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa. : TUGAS SAYA HARI INI CATATAN Menyelenggara stor Bahagian Pentadbiran :– Mengenalpasti keperluan bekalan pejabat. Menyediakan laporan pusingan stok setiap suku tahun. – Menerima stok dan menyelenggara rekod stor. Bertanggungjawab dalam pemeriksaan audit dan verifikasi stok. – Membekal dan mengeluarkan bekalan pejabat untuk semua pengguna di Jabatan. 52 .