You are on page 1of 16

SK BUKIT GARAM

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


MATA PELAJARAN : SAINS

VISI SEKOLAH
Sekolah Kebangsaan Bukit Garam menjadi sekolah cemerlang menjelang tahun 2015.
MISI SEKOLAH
Memberi kesempurnaan pendidikan anak didik melalui pengurusan pendidikan yang berkualiti ke arah melahirkan insan yang cemerlang dan
seimbang berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
VISI PANITIA
Subjek Sains cemerlang dalam peperiksaan UPSR.
MISI PANITIA
1. Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang Sains
2. Menyedia dan menyempurnakan pengajaran dan pembelajaran yang cemerlang demi menghasilkan kegemilangan
dalam mata pelajaran Sains.
TARGET PERATUSAN MATA PELAJARAN BAGI UPSR 2011
TAHUN
UPSR
2011

TARGET
PERATUSAN
100%

PERINCIAN TARGET GRED UPSR 2009 PANITIA MATA PELAJARAN


GRED
BILANGAN
PERATUS

20

53

5.2

26

68.8

% Lulus

GPMP

100

2.64

SK BUKIT GARAM
PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : SAINS
KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

S1

Guru sains mempunyai pengalaman mengajar sains.

W1. TOV pelajar berasaskan keputusan PKSR 2 Tahun 5 (2010)


adalah sederhana sahaja.

S2.

Teori sains diperkukuhkan dengan eksperimen.

W2. Kebanyakan pelajar mencapai asas yang lemah bagi subjek


Sains dan bahasa Inggeris.

PELUANG (O)
O1.

Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk subjek sains


adalah lebih mencukupi .

O2.

Banyak CD courseware dari Kementerian dibekalkan kepada


panitia Sains.
Setiap guru diberi laptop untuk digunakan dalam P&P

CABARAN (T)

T1
O3.

Pelajar lemah dalam menjawab soalan bahagian B.

T2. Bahasa Inggeris yang menjadi bebanan kepada pelajar.


T3. Pelajar masih lemah dalam kemahiran proses Sains
T4.. Murid lemah dalam istilah Sains dan konsep Sains

SK BUKIT GARAM
PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : SAINS

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :


Daripada analisis persekitaran SWOT (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenal pasti ialah :
1.

Pencapaian pelajar dalam PKSR 2 Tahun 5 (2010) adalah sederhana dan kelemahan dalam Bahagian B jelas dinampak.

2.

Kemahiran sains proses pelajar masih di tahap sederhana.

3.

Pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris.

SK BUKIT GARAM
PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : SAINS
ISU STRATEGIK

1.

2.

MATLAMAT
STRATEGIK

OBJEKTIF

Pencapaian pelajar yang


akan meduduki UPSR
kurang baik dalam PKSR 2
Tahun 5 (2010)

Meningkatkan
pencapaian
cemerlang pelajar
dalam subjek
Sains

Pada tahun 2011


Peratusan yang
diperolehi adalah
baik berbanding
tahun-tahun
sebelumnya.

Kemahiran Sains Proses


Pelajar masih di tahap
sederhana.

Meningkatkan
kemahiran Sains
Proses Pelajar dan
ini dapat
membantu
meningkatkan
pencapaian
cemerlang dalam
subjek Sains.

Pada tahun 2011


Peratusan yang
diperolehi adalah
baik berbanding
tahun-tahun
sebelumnya.

KPI

Peratusan
UPSR bagi
subjek
Sains

Peratusan
UPSR bagi
subjek
Sains

TOV 2011

Peratusan
UPSR
Sains
100%

Peratusan
UPSR
Sains
100%

SASARAN
2011

100% Lulus

100% Lulus

STRATEGI
1.

Bengkel
dan ceramah
teknik
menjawab
Sains

2.

Klinik
Sains.

3.

Teknik
menjawab
akan sentiasa
di bagi setiap
kali murid
menjawab
latihan dalam
kelas.

1.

Tutorial
subjek Sains.

2.
3.

Kuiz Sains
Ujian
bulanan

3.

Pelajar lemah memahami


Bahasa Inggeris.

Pada tahun 2009


Memperbanyakkan
lebih banyak bahan
bahan Sains yang
rujukan tambahan
mudah difahami
dapat disediakan
oleh pelajar.
oleh panitia.

Bilangan
dan bentuk
bahan yang
dapat
disediakan.

Cuma 20%
bahan telah Bahan
disediakan ditambah
oleh
sehingga 60%
panitia.

1. Bank soalan
dan jawapan
bagi subjek
Sains.
2. Penyediaan
Bantu
mengajar

SK BUKIT GARAM
PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : SAINS
ISU STRATEGIK 1 :
Pencapaian pelajar dalam subjek Sains Peperiksaan PKSR 2 Tahun 5 (2010) adalah tidak memberangsangkan dari segi peratusan Kelulusan.
STRATEGI :
Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Sains.

BIL

PROGRAM /
PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG
JAWAB

Bengkel dan
ceramah teknik
menjawab Sains.

Pn.Nurul
Membangunkan Hidayati
modal insan
Ching
Abdullah

Klinik Sains.

Pn.Nurul
Membangunkan Hidayati
modal insan.
Ching
Abdullah

TEMPOH

KOS /
SUMBER

OUTPUT
(HASIL)

KPI

3 kali
dalam
setahun

Peningkatan
prestasi
pencapaian
subjek Sains.

Peratusan
bagi Sains
menuju ke
arah 95%
atau lebih
baik lagi.

Jun hingga
Ogos

Peningkatan
prestasi
pencapaian
subjek sains.

Peratusan
bagi Sains
menuju ke
arah 95%
atau lebih
baik lagi.

PELAN
KONTIGENSI
Perlaksanaan
bengkel
kefahaman dan
ceramah teknik
menjawab soalan
Sains yang
berkesan.
Mewujudkan
jadual khas untuk
pelajar yang
lemah dalam
Sains.

ISU STRATEGIK 2 :
Kemahiran Sains Proses Pelajar masih di tahap sederhana.
STRATEGI :
Meningkatkan kemahiran sains proses pelajar.

BIL

PROGRAM /
PROJEK

Tutorial subjek
Sains.

Kuiz Sains

TERAS PIPP

TANGGUNG
JAWAB

TEMPOH

KOS /
SUMBER

OUTPUT
(HASIL)

Membangunkan Semua guru


modal insan.
Sains

Jan hingga
Ogos

Peningkatan
prestasi
pencapaian
subjek Sains.

Membangunkan Semua Guru


modal insan.
Sains

Feb
hingga
Ogos

Peningkatan
prestasi
pencapaian
subjek Sains

KPI
Peratusan
bagi Sains
menuju ke
arah 95%
atau lebih
baik lagi.
Peratusan
bagi Sains
menuju ke
arah 95%
atau lebih
baik lagi.

PELAN
KONTIGENSI
Menjawab soalan
topikal setiap kali
selesai suatu
topik

Soalan kuiz
setiap kali selesai
topik.

ISU STRATEGIK 3 :
Pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris.
STRATEGI

Memperbanyakkan bahan yang mudah difahami oleh pelajar.

BIL

PROGRAM /
PROJEK

Bank soalan dan


jawapan bagi
subjek Sains.

Penyediaan
bahan bantu
mengajar.

TERAS PIPP

TANGGUNG
JAWAB

Membangunkan Semua guru


Modal insan.
Sains

Membangunkan Semua guru


modal insan.
Sains

TEMPOH

KOS /
SUMBER

OUTPUT
(HASIL)

Mei-ogos

Pelajar tahu
cari jawapan
sebenar bagi
subjek Sains.

Feb
hingga
Mei

Bahan bantu
mengajar
Sains
semakin
banyak
digunakan
oleh guru.

KPI

PELAN
KONTIGENSI

Guru panitia
Sains
menyediakan
nota khas soalan
dan jawapan
Sains
berorientasikan
UPSR.
Guru panitia
Peningkatan
Sains
sehingga 60% Bekerjasama
bahan bantu
menyediakan
mengajar
bahan-bahan P &
yang
P untuk
disediakan.
kegunaan
bersama.
Peratusan
bagi Sains
menuju ke
arah 95%
atau lebih
baik lagi.

SK BUKIT GARAM
PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : SAINS
PELAN OPERASI : 1
Nama Projek /
Program

Bengkel dan ceramah teknik menjawab Sains.

Rasional

Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah


berkesan menjawab oalan Sains berasaskan UPSR.

Objektif

1. Pelajar dapat menjawab soalan UPSR dengan sistematik.


2. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel
dan ceramah.

Tempoh / Tarikh

1 kali setahun.

Kumpulan Sasaran

Murid tahun 6

LANGKAH
1
2
3
4
5
6

7.
8.

PROSES KERJA
Perbincangan & penyediaan kertas kerja
Urusan peruntukan kewangan.
Surat-menyurat (penceramah)
Pengesahan kehadiran penceramah
Jadual/atur cara program
Persediaan pelaksanaan ceramah/bengkel
a) alat siaraya
b) persediaan tempat
c) pengurusan bahan
Pelaksanaan ceramah
Laporan pelaksanaan

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Cik Kasmini Kassim


Cik Kasmini Kassim
Cik Kasmini Kassim
Cik Kasmini Kassim
Cik Kasmini Kassim
Semua guru Sains

1 hari
1 hari
1 minggu
1 minggu
1 hari
3 hari sebelum
tarikh
pelaksanaan.

Cik Kasmini Kassim


Cik Kasmini Kassim

1 hari
1 minggu selepas
pelaksanaan
program.

STATUS

PELAN OPERASI : 2
Nama Projek /
Program

Klinik Sains

Rasional

Kefahaman pelajar tentang teori sains di tahap sederhana.

Objektif

1. Pelajar mendapat membuat nota ringkas sendiri.


2. Pelajar dapat memahami teori sains dengan lebih mendalam.

Tempoh / Tarikh

Jan hingga Ogos

Kumpulan Sasaran

Pelajar yang gagal dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun.

LANGKAH

PROSES KERJA

Jadual

Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan

TANGGUNGJAWAB
Pn. Nurul Hidayati
Ching Abdullah
Pn. Nurul Hidayati
Ching Abdullah
Pn. Nurul Hidayati
Ching Abdullah

TEMPOH
1 hari
1 hari
Jan hingga Ogos

STATUS

PELAN OPERASI : 3
Nama Projek /
Program

Tutorial subjek Sains

Rasional

Kemahiran sains proses pelajar masih di tahap sederhana.

Objektif

1. Meningkatkan kemahiran Sains proses pelajar.


2. Pelajar dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan kemahiran
Sains proses(khusus Bahagian B) dengan sistematik.

Tempoh / Tarikh

Feb hingga Ogos

Kumpulan Sasaran

Murid Tahun 6

LANGKAH

PROSES KERJA

Jadual

Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan

TANGGUNGJAWAB
Pn. Nurul Hidayati
Ching Abdullah
Pn. Nurul Hidayati
Ching Abdullah
Pn. Nurul Hidayati
Ching Abdullah

TEMPOH
1 hari
1 hari
Feb hingga Ogos

STATUS

PELAN OPERASI : 4
Nama Projek /
Program

Kuiz Sains

Rasional

Kefahaman pelajar tentang kemahiran sains proses masih di tahap


sederhana.

Objektif

1. Pelajar sentiasa memperkembangkan pemikirannnya.


2. Pelajar dapat berfikir secara rasional dan logikal.

Tempoh / Tarikh

Feb hngga Ogos

Kumpulan Sasaran

Murid tahun 6

LANGKAH

PROSES KERJA

Jadual

2
3

Pelaksanaan
Laporan pelaksanaan

TANGGUNGJAWAB
Pn. Nurul Hidayati
Ching Abdullah
Semua guru sains
Pn. Nurul Hidayati
Ching Abdullah

TEMPOH
1 hari
1 hari
1 hari

STATUS

PELAN OPERASI : 5
Nama Projek /
Program

Bank soalan dan jawapan bagi subjek Sains.

Rasional

Bahan rujukan Sains yang kurang difahami oleh pelajar kerana dalam
Bahasa Inggeris .

Objektif

1. Memperbanyakkan bahan sains yang mudah difahami oleh


pelajar.
2. Pelajar tahu cara jawapan sebenar bagi subjek sains.

Tempoh / Tarikh

3 bulan proses penyediaan.

Kumpulan Sasaran

Murid tahun 6

LANGKAH
1
2

PROSES KERJA
Pelaksanaan
Laporan pelaksanaan

TANGGUNGJAWAB
Semua guru Sains
Pn. Nurul Hidayati
Ching Abdullah

TEMPOH
3 Bulan
Selepas 3 bulan
pelaksanaan

STATUS

PELAN OPERASI : 6
Nama Projek /
Program

Penyediaan Bahan Bantu Mengajar

Rasional

Bahan rujukan mengenai Sains sukar difahami kerana pelajar lemah


memahami Bahasa Inggeris.

Objektif

1. Memperbanyakkan bahan bantu mengajar dan mudah difahami


oleh pelajar.
2. Memastikan P & P dalam keadaan yang terancang dan
memudahkan tugas guru yang mengajar.

Tempoh / Tarikh

Feb hingga Mei

Kumpulan Sasaran

Semua pelajar

SK BUKIT GARAM
PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : SAINS
N
o.

Tactical Plan

Streaming test/Diagnostic test /


Monthly/ Gerak Gempur/ Trial
UPSR
Topical teaching according to
the syllabus given
PEKA assessments

2
3
4
5
6

Motivation and answering


techniques
Extra classes
Examination
a. Learning to score (LTS)
b. Question papers from
other states

Ja
n
X

X
X

Fe
b
X

Ma
c
X

Ap
r
X

Time Frame
Ma Jun Jul
y
e
y
X
X
X

X
X

X
X

X
X

Se
pt

X
X
X

Au
g
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Oc
t

No
v