You are on page 1of 14

organisasi dicirikan atau dibina oleh dua entiti

kumpulan yang membentuknya iaitu pengurus dan


juga pengikut.

sebagai agensi yang bertanggungjawab untuk


memberi perkhidmatan kepada orang ramai
berdasarkan kepada tuntutan dan kehendak negara.
Ahmad Atory (1985), sektor awam boleh dilihat
sebagai satu kegiatan ekonomi yang menyediakan
perkhidmatan kerajaan yang lebih bersifat
keperluan asas seperti bekalan air, sekolah, bekalan
elektrik dan sebagainya.
Disimpulkan sebagai satu proses mengurus yang
bertunjangkan kepada kepentingan awam dan
negara.

kakitangan awam di negara ini terdiri daripada


individu yang dilantik oleh Jabatan Perkhidmatan
Awam (JPA).
JPA dalam menentukan hala tuju organisasi khasnya
yang melibatkan penempatan staf, pelantikan dan
juga pengesahan jawatan seseorang kakitangan
awam.
Ahmad Atory (1998), pentadbiran sektor awam lebih
kepada amalan kawalan kuasa secara berpusat.
Pemimpin dalam sektor awam haruslah memiliki
kepekaan dan sensitiviti yang tinggi terhadap
perancangan dan program-program kerajaan.

kakitangan awam di negara ini terdiri daripada


individu yang dilantik oleh Jabatan Perkhidmatan
Awam (JPA).
JPA dalam menentukan hala tuju organisasi khasnya
yang melibatkan penempatan staf, pelantikan dan
juga pengesahan jawatan seseorang kakitangan
awam.
Ahmad Atory (1998), pentadbiran sektor awam lebih
kepada amalan kawalan kuasa secara berpusat.
Pemimpin dalam sektor awam haruslah memiliki
kepekaan dan sensitiviti yang tinggi terhadap
perancangan dan program-program kerajaan.

Drucker (1988), eksekutif boleh ditafsirkan sebagai


seorang individu yang memegang jawatan utama
dalam organisasi dan individu tersebut haruslah
memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan
berkemahiran luas.
Drucker telah menggariskan lima amalan bagi
mencerminkan ciri-ciri seseorang eksekutif
berkesan: Tahu hala tuju organisasi
Melihat kepada hasil
Memberi tumpuan kepada kekuatan yang dimiliki

ciri-ciri seseorang eksekutif berkesan: Tahu hala tuju organisasi


Melihat kepada hasil
Memberi tumpuan kepada kekuatan yang dimiliki
Tumpuan kepada kerja yang lebih besar dan
mencabar sahaja.
Hanya keputusan terbaik dihasilkan.

Kepimpinan eksekutif amat diperlukan dalam


membawa hala tuju yang jelas kepada setiap
organisasi.
Stogdill dan Bass (1990), apabila organisasi
mencapai sesuatu keadaan iaitu operasi berjalan
dengan lancar dan stabil, ahli organisasi akan rasa
lebih berdaya saing dan mampu melakukan tugasan
yang lebih mencabar lagi.
cabaran yang bakal dilalui oleh para eksekutif di
sektor awam ialah menjadikan organisasi terlibat
mengamalkan sistem urus tadbir yang baik
(corporate governance)

Tadbir urus yang baik dan sistem penyampaian yang


telus dan cekap mencerminkan kecemerlangan
sistem pentadbiran negara.
pemimpin-pemimpin sektor awam juga berhadapan
dengan cabaran daripada penggunaan teknologi.
Putrajaya sebagai pusat pentadbiran utama negara
memperlihatkan tentang betapa seriusnya negara
untuk memperbaiki lagi mutu perkhidmatan awam
melalui infrastruktur yang bertaraf dunia.
Karenah birokrasi masih dilihat sebagai satu tembok
yang sukar untuk dipecahkan

penguasaan ilmu yang pelbagai amat dituntut dalam


kalangan pemimpin.
Ahmad Sarji (1992), tindakan yang perlu dilakukan
bagi meningkatkan akauntabiliti dan integriti awam
ialah dengan penyataan yang jelas mengenai tugas
dan tanggungjawab bagi setiap jawatan.
sering dicemari dengan gejala negatif; kepincangan
ini memberi kesan yang amat besar kepada
kelemahan yang wujud di agensi awam.
Integriti menyentuh aspek ketelusan dalam
pentadbiran.

ketelusan sesebuah pentadbiran penting dalam


menjamin kualiti perkhidmatan.
etika dan nilai dalam perkhidmatan awam telah
menjadi agenda penting.
penerapan nilai integriti, telus dalam membuat
keputusan, amanah dan pelbagai nilai-nilai murni
perlu dititikberatkan dalam perkhidmatan awam.
penjawat awam juga haruslah membawa perubahan
baru dalam pelaksanaan tugas bagi mewujudkan
dimensi baru dalam hala tuju agensi awam.

Kelemahan ketara yang masih wujud dalam


perkhidmatan awam ialah berkaitan imej negatif.
anjakan paradigma merupakan satu perubahan yang
berlaku secara terus dari segi pencapaian, minda
dan pemikiran ke arah yang lebih positif.
Isu seperti pekerja berpengetahuan, penguasaan
ICT, tadbir urus yang baik dan ekspektasi
stakeholders yang semakin meningkat harus
dijadikan sebagai satu cabaran yang mendesak agar
sektor awam berubah kepada lebih efektif dan
proaktif.

Peningkatan keupayaan diri untuk berhadapan


dengan tekanan globalisasi harus sentiasa dijalankan
dengan perancangan dan program yang bersifat
jangka panjang.
Penggunaan IT secara serius diyakini dapat
membantu meningkatkan dan memperbaiki kualiti
perkhidmatan awam.
kerajaan terpaksa menerima cabaran untuk
membentuk sikap profesional individu dalam
perkhidmatan awam kerana mereka merupakan
penggerak utama.

sektor awam memainkan peranan penting dalam


menentukan hala tuju negara.
Kepentingan rakyat dan masyarakat banyak
diletakkan kepada agensi awam.
Pemimpin perlu mempunyai kredibiliti yang tinggi
untuk mengharungi cabaran dalam dunia
kepimpinan ini seiring dengan keperluan politik
dalam organisasi.
Sistem tadbir urus yang baik dan sistem
penyampaian yang telus serta cekap mencerminkan
kecemerlangan sistem pentadbiran negara.