You are on page 1of 12

SIA GRMATVEDBAS UZMUMS

Ekspress novrtjuma ziojums


is Novrtjuma ziojums (turpmk Ziojums) ir sagatavots pc SIA
Grmatvedbas Uzmums (turpmk Uzmums) dalbnieka Ja
Brzia (turpmk Dalbnieks) pieprasjuma. Ziojums ir balstts uz
Dalbnieka sniegto informciju, k ar publiski pieejamiem informcijas
avotiem. Novrtjuma ziojuma sastdtjs AS Capitalia (turpmk
Vrttjs) nav veicis neatkargu sniegts informcijas prbaudi un
neuzemas atbildbu par s informcijas patiesumu un pilngumu.
Vrttjs un t prstvji neieem amatus un tiem nepieder daas
Uzmum. Vrttjam nav persongu intereu vai aizspriedumu attiecb
uz Ziojuma saturu vai iesaisttajm pusm. Pamatojoties uz Vrttja
zinanm un prliecbu, vrtjuma Ziojum ietvertie faktu konstatjumi,
kuri izmantoti analzes veikanai, secinjumu un sldzienu izdaranai, ir
patiesi un pareizi. Ziojum sniegt analze tika veikta, sldzieni un
secinjumi tika izstrdti saska ar Profesionls Vrtanas Prakses
Starptautiskajiem Standartiem, Vrttju tikas Kodeksu, k ar Latvijas
Vrttju Asocicijas prasbm. Vrtjuma Ziojuma sniegto analzi
ierobeo tikai Ziojum ietvertie iespjamie un ierobeojoie faktori.
Ekspress novrtjuma ziojums piedv indikatvu Uzmuma vrtbas
noteikanu, balstoties uz saldzinoo uzmumu vrtanas metodi.
Papildus detalizcijas nepiecieambai ms iesakm veikt pilna Uzmuma
novrtjuma ziojuma pastanu, kas apkopotu visas piemrots
novrtjuma metodes. is novrtjuma ziojums ir dergs 6 mneus kop
sagatavoanas bra.

NOVRTJUMS GATAVOTS:
2014. gada 28. novembris

Ziojuma kopsavilkums
is ziojums satur SIA Uzmums (reistrcijas numurs 40107771960) 100% pau kapitla vrtbas aprinu
saska ar saldzinoo uzmumu vrtbas rdtju metodi. Balstoties uz izvlto novrtjuma metodoloiju,
saldzinmo rdtju relatvo svaru, k ar citiem Uzmuma vrtbu ietekmjoiem faktoriem, 100% pau kapitla
dau tirgus vrtba tika noteikta:

EUR 110 000 (simts desmit tkstoi eiro)


Ziojums atspoguo Uzmuma 100% pau kapitla vrtbu 2013. gada 31.decembr. Noteikt vrtba neiekauj
panieku aizdevumus Uzmumam. T atspoguo iespjamo aktvu vrtbu, kas netiek izmantoti saimnieciskaj
darbb un var tikt realizti atsevii no Uzmuma (piemram, neizmantoti nekustamie paumi). Taj pa laik,
augstkminto aktvu vrtba tiek aplsta pc grmatvedbas un Uzmuma vadbas piedvtajiem datiem, neveicot
neatkargu un aktulo o aktvu novrtjumu.
emot vr uzmuma izmru un darbbas specifiku, piespiedu realizcijas vrtba sastda 70% no noteikts
biznesa tirgus vrtbas jeb:

EUR 77 000 (septidesmit septii tkstoi eiro)


Par piespiedu prdoanas cenu paumu var realizt trs mneu laik no bra, kad tas tiek piedvts tirg. Biznesa
piespiedu prdoanas vrtba tiek piemrota situcijs, kad prdevjam nav pietiekams laiks, lai nodrointu
atbilstou tirgus prdoanu procesu. Piespiedu prdoan iegstamajai cenai ir tikai atsavinanas situcijas
raksturojums un nevar tikt izmantots k neatkarga vrtjuma bze. Mazkuma dau prdoanas gadjum, vrtba,
kas piemrojama mazkuma dam, var bt ldz 50% zemka par aprinto vrtbu.
Ekspress Uzmuma novrtjums tiek sastdts, izmantojot saldzinoo uzmumu vrtbas rdtju metodi.
Preczkai un pilngkai Uzmuma vrtbas noteikanai ms aicinm izmantot ar iemumu un aktvu metodes,
kas tiek izmantotas pilnaj AS Capitalia uzmumu novrtjuma pakalpojum.
Novrtana tika veikta, izmantojot starptautiskaj praks pieemts vrtanas metodes saska ar
Starptautiskajiem pauma Vrtanas standartiem un Vrttju tikas Kodeksu.

________________________________
Juris Griins
Uzmumu reistra sertificts biznesa vrtanas eksperts
AS Capitalia

Novrtjuma metodoloija
Ekspress Uzmuma novrtjums tiek sastdts, izmantojot saldzinoo uzmumu vrtbas rdtju metodi.
Saldzinoo uzmumu vrtbas rdtju metode nosaka, ka Uzmuma tirgus cena ir atvasinma no vrtbas, ko
pircji ir gatavi makst par ldzgu/-iem uzmumiem. s metodes ietvaros tiek izmantoti vrtbas koeficienti no
publiski tirgotiem uzmumiem, un, attiecinot ldzgu uzmumu tirgus cenu pret finanu rdtjiem, tiek iegti
saldzinmi koeficienti, kurus var piemrot Uzmuma vrtbas noteikanai. Standarta novrtanai izmantojamie
koeficienti ir uzmuma vrtba pret apgrozjumu, uzmuma vrtba pret EBITDA (pea pirms nodokiem,
procentiem un nolietojuma) un pau kapitla vrtba pret neto peu. Lai uzlabotu metodes aprinu precizitti,
Uzmuma peas rdtji var tikt normalizti gadjumos, ja teko prskata gad tiek uzrdti ne-tipiski vai
rkrtas ienkumi. Normalizcija tiek veikta aprinot vidjo vsturisko EBITDA un neto peas rentabilitti un
piemrojot iegtos datus teko gada apgrozjuma rdtjiem. Uzmuma vrtba pret EBITDA tipiski izmanto
uzmumiem, kuru gada apgrozjums prsniedz EUR 5 miljoni gad.
T k privto kompniju daas ir mazk likvdas k publiski tirgotu kompniju akcijas (ts ir relatvi grtk prdot
un pirkt), tad, samrojot privto un publisko kompniju vrtbas rdtjus, tiek piemrota likvidittes atlaide
privto uzmumu vrtbai. Balstoties uz tirgus ptjumiem un darjumu pieredzi, das atlaides apmrs tipiski
sastda 20%. Novrtjuma metode papildus em vr ar Uzmuma darbbu saisttus specifiskus riskus (piemram,
relatvi augsta atkarba no vado personla), piemrojot specifiskas korekcijas novrtjum.
Uzmuma vrtba pret apgrozjumu aprins:
Pau kapitla vrtba =

Teko gada pilnu 12 mneu Uzmuma apgrozjums * Saldzinoo


uzmumu vrtba pret apgrozjumu rdtjs * Specifisk pielgojuma likme
Uzmuma kredtsaistbas uz novrtjuma brdi + Nauda un pamatdarbb
neizmantotie aktvi

Uzmuma vrtba pret EBITDA aprins:


Pau kapitla vrtba =

Teko gada pilnu 12 mneu normalizt Uzmuma EBITDA * Saldzinoo


uzmumu vrtba pret EBITDA rdtjs * Specifisk pielgojuma likme
Uzmuma kredtsaistbas uz novrtjuma brdi + Nauda un pamatdarbb
neizmantotie aktvi

Uzmuma vrtba pret neto peu aprins:


Pau kapitla vrtba =

Teko gada pilnu 12 mneu normalizt Uzmuma neto pea * Saldzinoo


uzmumu pau kapitla vrtba pret peu rdtjs * Specifisk pielgojuma
likme

Neskatoties uz s novrtanas metodes vienkr pielietojuma un ideoloijas, metode neem vr to, ka ar


starp vien nozar strdjoiem uzmumiem var pastvt btiskas atirbas. Tdjdi is novrtjuma piegjiens
ir vispiemrotkais gadjumos, kad vrtjam uzmuma darbba ir oti ldzga vidj nozares uzmuma profilam.

Uzmuma pamatdati
Grmatevedbas uzmums nodarbojas ar grmatvaedbas un revzijas pakalpojumu snieganu Vidzemes reion.
Uzmuma galvenie klienti ir mazie un vidjie uzmumu Valmier un Css. Uzmums darbojas no 2009. gada
un spjis izaugt, lai btu starp 10 lielkajiem uzmuiem aj darbbas nozar. Uzmums nav nevienas
profesionlas asocicijas biedrs.
PAMATDATI
Nosaukums

Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu "GRMATVEDBAS


UZMUMS"

Tiesisk forma

Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu

Reistrcijas numurs, datums

40107771960, 17.09.2009

SEPA identifikators

LV26ZZZ40107771960

Dati no PVN makstju reistra

PVN makstja numurs

Statuss

LV40107771960
Juridisk adrese

ertrdes iela 54-12, Rga, LV-1011

Reistrs, Ierakstts reistr

Komercreistrs 17.09.2009

Reistrcijas apliecba

Nr. K084404. 17.09.2009

Pamatkapitls

Apmakstais pamatkapitls - 2845.00 EUR (Reistrts UR


14.02.2014)
Reistrtais pamatkapitls - 2845.00 EUR (Reistrts UR 14.02.2014)

Darbbas veidi

Uzskaites, grmatvedbas, audita un revzijas pakalpojumi;


konsultana nodoku jautjumos (69.20, versija 2.0) (Avots: CSP,
GP2013, ZO.LV)

CSP - LR Centrls statistikas prvaldes, uzmuma nordtie galvenie darbbas veidi.


UR - LR Uzmumu reistrs. Uzmuma stattos nordtie darbbas veidi.
GP - uzmuma gada prskat (gads) nordtie darbbas veidi.
ZO.LV - biznesa kontaktu katalog www.zo.lv nordtie darbbas veidi.
Dati atjaunoti

14.02.2014

Lursoft reitings
Lursoft biznesa vrtba

2.6
EUR 118,400

APGRTINJUMI
Likvidcijas procesi

Nav

Aktuls makstnespjas process

Nav

Aktuli kavtie maksjumi

Nav

Aktuli komerclu akti

Nav

Aktulie nodroinjumi

Nav

Nodoku pardi

Nav (uz 26.11.2014)

KONTAKTI
Telefons

67019019

Fakss

67019057

Epasts

info@gramatvedibasuznemums.lv

Mjas lapa

www.gramatvedibasuznemums.lv

Facebook konts

facbook.com/gramatvedibasuznemums

Twittera konts

twitter.com/gramatvedibasuznemums

Citi socilo tklu konti

nav

Faktisk adrese

ertrdes iela 54-12, Rga, LV-1011

Uzmuma panieki
Uzmuma panieki aktulie un vsturiskie panieki ir sekojoi:
AKTULIE DALBNIEKI
Persona

Daa

Dau skaits, Daas vrtba,


Kopsumma

Pilsonba, Valsts

Reistrts
UR

Brzi Jnis (13117914574)

50.00%

2,250

1 LVL

2,250 LVL

Latvijas Republika

04.08.2008

Brzi Jnis (13117914574)

50.00%

2,250

1 LVL

2,250 LVL

Latvijas Republika

04.08.2008

VSTURISKIE DALBNIEKI
Persona

Daa

Nav notikuas dalbnieku maias

Dau skaits, Daas vrtba,


Kopsumma

Pilsonba, Valsts

Reistrts
UR

Uzmuma darbbas apraksts


Uzmuma pamatdarbba ir grmatedbas pakalpojumu sniegana (veido aptuveni 60% no uzmuma
apgrozjuma). Grmatvedbas paklapojumi tiek cenoti atkarb no apstrdjamo datu apmra (skaita). Otrs
pakalpojuma veids ir revzijas un audita pakalpojumu piedvana (aptuveni 40% no ienkumiem). Revzijas
pakalpojumi tiek cenoti atkarb no revidjam uzmuma aktvu un ienkumu apmra. Uzmuma eogrfisk
darbba ir koncentrta Vidzem. Kompnijas klientus pamat viedo vidja un maza izmra uzmumi galvenajs
Vidzemes pilsts. Uzmumam nav pakalpojumu vai produktu, kas tiktu piedvti eksportam.Uzmuma galvenie
klienti ir SIA Vidzemes Maize un SIA Csu Piens. Uzmuma kopjais darbinieku skaits uz 2013. gada beigm ir
226 darbinieki.
Kompnija ir starp lielkajm 10 grmatvedbas pakalpojumu snieganas kompnijm Latvij (NACE 69.20).
Uzmuma galvenie konkurenti ir SIA Grmatvedbas Firma Rg un SIA Grmatvedbas Firma Daugavpil.
Klienti izvlas grmatvedbas uzmumus, pamat balstoties uz citu kompniju ieteikuma. Uzmuma konkurences
priekrocba veidojas eorgrfisks specializcijas rezultt.
Pc Lursoft datiem, nozares kopjais apgrozjuma pieaugums pdjo 3 gadu laiku laik ir veidojis 3.5%. Nozar
kopum darbojas 345 uzmumi, no kuriem lielkais ir SIA Lielkais Grmatvedbas Uzmums ar agrozjumu
2013. gad, kas sasniedza EUR 3,432,234. Nozares nkotnes turpmks izaugsmes tendence tiek vrtta k laba,
tomr k identificts nozares risks ir augst aktarba no vietjs ekonomikas svrstbm.
Par Uzmuma darbibu pdjo 12 mneu laik nav bijuu nozmgu ziu Latvijas laikrakstos. Uzmuma ir laba
biznesa reputcija (3), kas tiek vrtta pc atsauksmm par uzmumu, kas atrodamas publiskaj telp.
UZMUMA GALVENIE FINANU RDTJI
2012

20123

Pielgoti

EUR

2011

Aktvu kopsumma

154 338

179 964

114 487

114 487

Kredtsaistbas

112 574

101 154

98 455

100 000

Darbinieku skaits

226

245

144

144

Apgrozjums

1 843 817

1 295 531

1 800 299

1 800 299

Neto pea

96 411

60 141

98 271

98 271

Latvijas ekonomisks situcijas apraksts


gada pirmaj pus ekonomikas izaugsme Latvij nav tik strauja k to bija prognozjui Starptautisk Valtas
Fonda ekonomisti. Tam par pamatu ir liel eopolitisk nenoteiktba, tie un netie ietekm no Krievijas noteiktais
prtikas preu embargo, k ar lnka nek gaidts mjsaimniecbu patriu izaugsme. 2014. gada 1. pusgada IKP
pieaugums bija par 2.5% lielks k 2013. gada atbilsto perioda pieaugums. Nozaru griezum lielkais devums
IKP pieaugum 2014. gada 1. pusgad bija bvniecbas, tirdzniecbas un transporta nozarm. Apstrdes rpniecb
raoanas apjomi bija tuvu pagju gada lmenim, savukrt apaknozars izaugsmes tendences ir oti atirgas.
Jatzm, ka pc SVF aplsm, Krievijas-Ukrainas konfliktam nostabilizjoties, 2016.gad ekonomikas izaugsme
atkal pieemsies spk un sasniegs 4.2%.
IKP un t izaugsme Latvij, MEUR
Rel IKP izaugsme
% izmaia no iepriekj gada

Iekzemes kopprodukts
2010. gada cens
30 000

15%

25 000

10%
5%

20 000

0%
15 000
-5%
10 000

-10%

5 000

-15%

-20%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

2016*

2017*

Avots: Centrlais statistikas birojs, Starptautisk Valtas Fonda prognozes, * prognozes

Neskatoties uz to, ka gada pirmaj pus preu eksports uz Krieviju samazinjs par 7%, kopjie eksporta apjomi
2014. gada pirmaj pus ir pieaugui un ir par 2,5% lielki k prn. izaugsme liel mr ir pateicoties eksporta
pieaugumam uz Lielbritniju (par 44%), Poliju (11%) un Zviedriju (8%), k ar tam, ka tieais embargo skarto
produktu eksports uz Krieviju veido tikai 0.5% no Latvijas kopj preu eksporta. Neskatoties uz augoajiem
riem tirdzniecb ar Krieviju un asku konkurenci ES, k ar palaik oti vjo Krievijas ekonomiku, Swedbank
ekonomisti paredz, ka kopum Latvijas tirdzniecbas partneru rjais pieprasjums 2014.2016.gd pakpeniski
turpins uzlaboties.
2014. gad vrojama mrena cenu dinamika - patria cenu inflcija bijusi oti zema (septembr patria cenas bija
par 1% augstkas nek pirms gada), ldzgi k eirozon. Swedbank ekonomisti prognoz, ka ruden un ziem uz
cenm bs vl lielks pazeminans spiediens pateicoties ar Krievijas embargo saisttu produktu lielku
piedvjumu Eiropas tirg, td vidj patria cenu inflcija ogad bs tikai 0.8%, savukrt 2015. - 2016. gad 2.5%. Pakpeniski krtoais eiro kurss pret dolru sadrdzins importts preces, kas lielkoties atsvrs gaidmo
pakpenisko naftas cenu kritumu pasaul.

gada pirmaj pus bija novrojama uzkrjumu paaugstinans, uz ko norda tas, ka mjsaimniecbu ienkumi
auga strauj nek to trii. Tomr depoztu pieaugumu 2013.gada beigs un piesardzgus mjsaimniecbu trius
gada skum vismaz daji var izskaidrot preja uz eiro, kas mudinja skaidras naudas uzkrjumus ieskaitt bankas
kont, lai atvieglotu valtas nomaiu.
Patria cenu indekss un t izmaias Latvij
Patria cenu indekss
2005=100

Patria cenu izmaias


% izmaia no iepriekj gada

175

18%
16%

150

14%
12%

125

10%
8%

100

6%
4%

75

2%
0%

50

-2%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

2016*

2017*

Avots: Centrlais statistikas birojs, Starptautisk Valtas Fonda prognozes, * prognozes

Runjot par darba tirgu, 2014.gada pirmaj pus nodarbintbas pieaugums ir gandrz apstjies (0.4% pieaugums
pret attiecgo periodu prn). 2014. gada 2. ceturksn nodarbinti bija 889,1 tkst. iedzvotju jeb 59,3% no
iedzvotju skaita vecum no 15-74 gadiem un bezdarba lmenis 2. ceturksn saruka ldz 10,7%. Pc Ekonomikas
ministrija prognozm 2014. gad nodarbinto skaita pieaugums kopum bs 0,3%, bet bezdarba lmenis saruks ldz
10,4%.

Novrtjuma aprini
Lai noteiktu vrtjam Uzmuma vrtbu saldzinoo uzmumu analz izmantoti tiek divi rdtji: Pau
kapitla/Neto pea un Biznesa vrtba/Apgrozjums. emot vr uzmuma izmru un darbbas ilgumu,
novrtjumam tiek pieemts identisks abu rdtju svaru sadaljums.
Saldzinoie rdtji emti no publiskajos fondu tirgos kottiem uzmumiem ar ldzgu biznesa profilu, pielietojot
nepiecieams pielgojuma likmes. Informcija par ldzgo uzmumu pau kapitla tirgus cenm norda uz
pareizjo potencilo investoru skatjumu attiecb uz izvlts nozares pareizjiem un perspektviem attstbas
rdtjiem. Sekojoi ldzgo uzmumu tirgus cenu identificanai, s vrtbas tiek piemrotas konkrt vrtjam
Uzmuma apgrozjuma un rentabilittes rdtjiem, nepiecieambas gadjum tos normalizjot. Iegtajam
rezulttam piemro gan ekonomiskus, finanu un uzmuma specifiskus modifikatorus, iegstot Uzmuma pau
kapitla vrtbas rezulttu.
UZMUMA PAU KAPITLA DAU APRINS
Biznesa
vrtba/Apgrozjums

Pau kapitla vrtba/


Neto pea

0,78

13,54

- Uzmuma pau kapitla ir zemka likviditte


saldzinot ar bir kottiem uzmumiem

- Uzmums ir mazs saldzinot ar bir kottiem


uzmumiem

- Uzmuma darbba ir pakauta nozmgkiem


ekonomiskiem riskiem saldzinot ar biras uzmumiem

- Uzmuma darbbas atkarba no dalbniekiem/vadbas

- Uzmumam ir augsta klientu/pasttju koncentrcija

- Citi apgrtinjumi un uzmumam specifiski riski

0,32

8,62

Uzmuma vrtba

445 203

276 117

- Aizmumi no kredtiestdm

- 100 000

- Aizmumi no dalbniekiem

+ Nauda uz novrtjuma brdi

+ Pamatdarbb neizmantotie aktvi

Uzmuma pau kapitla vrtba

345 203

276 117

EUR
Grmatvedbas nozares rdtji
Pielgojuma likmes:

Pielgotie nozares rdtji

Uzmumam uz novrtjuma brdi nebija naudas atlikums kont, k ar tam nav aktvu, kas netika izmantoti
saimnieciskaj darbb. Aizdevumi no kredtiestdm viedoja ilgtermia aizdevumu no Latvijas komercbankas.
Izmantojot Biznesa vrtba/Apgrozjums rdtju, Uzmuma pau kapitla vrtba ir EUR 345 203 apmr.
Izmantojot Pau kapitla vrtba/ Neto pea vrtbu, uzmuma vrtba ir EUR 276 117 apmr. Izmantojot
viendus abu novrtjuma metou svarus Uzmuma vrtbas noteikanai tiek iegta SIA Grmatvedbas
Uzmums pau kapitla vrtba: EUR 315 494 apmr.

Novrtjuma sagatavotjs
Uzmuma novrtjuma pakalpojumus piedv NASDAQ Riga bir prstvts uzmums AS Capitalia. Msu
komanda apvieno pieredzjuus riska kapitlistus un finansistus, kuru kopj pieredze darjumu konsultciju un
investciju jom prsniedz 20 gadus. Capitalia ir vadoais uzmumu mikrokreditanas piedvtjs Baltijas
valsts, k ar neatkargs finanu, riska vadbas un analtikas piedvtjs, darbojoties ar zmolu Intelia. Capitalia
un ts darbinieki ir veikui novrtjumus vairk k 100 uzmumiem Latvij, analizjot plaa spektra nozaru
darbbu.
Papildus novrtjuma ziojuma pakalpojumam ms piedvjam ar biznesa plna sastdanu, biznesa plna un
finanu modeu diagnostikas pakalpojumus, konsultcijas saistb ar uzmuma pirkanu un prdoanu, k ar
labprt aprunjamies ar uzmumiem par jebkuriem citiem jautjumiem, kuros msu pieredze un kontakti var
izrdties nodergi. Papildus informcijai aicinm apmeklt msu mjas lapu www.capitalia.lv un www.intelia.lv.
t: 28800880 e: info@capitalia.lv w: www.capitalia.lv