You are on page 1of 7

S GD&T Thanh Ho

2009-2010
Trng THPT Tnh gia 2
T Ton-Tin
gian giao )

thi chn HSG lp 10 - nm hc


Mn : Ton
Thi gian lm bi : 120 pht (khng k thi

Bi I: (1.25 im)
Lp bng bin thin v v th hm s y
Bi II: (3.25 im)
x 3 2x 4 x 5
1. Gii bt phng trnh:
2. Gii phng trnh: 2( x 2 2) 5 x 3 1

x2

3. Gii h phng trnh:

1
1
2x 2x 3y 3y

6 y 8x 3 1

Bi III: (2.5 im)


1. Trong mt phng to Oxy, cho hai im A(1;0); B (3;1) v ng thng d : x 2 y 1 0 . Tm im C thuc ng thng d sao
cho din tch tam gic ABC bng 8.
2. Trong mt phng to Oxy , cho hnh thoi ABCD c 4 nh
trng vi cc nh ca mt elip , bn knh ng trn ni tip
hnh thoi bng 2 . Vit phng trnh chnh tc ca elip bit
tm sai ca elip l e=0,5
Bi IV: (1 im)
Tnh tng:

A sin 4

3
5
7
sin 4
sin 4
sin 4
16
16
16
16

Bi V: (1 im)
Cho hnh bnh hnh ABCD, cc im M,N,P tho mn
AM m AB; AN n AC ; AP p AD

( m , n, p 0) .

Chng minh rng : Nu

1 1 1

m p n

th M,N,P thng hng

Bi VI: (1 im)
Cho a,b,c l cc s thc dng v ab+bc+ca=abc.
CMR :

1
1
1
1

a (a 1) b(b 1) c (c 1) 2

------------------Ht----------------

H v tn th sinh:........................................................................S bo
danh:.................

p n thi chn khi lp 10


Nm hc : 2009-2010
Ni dung

Bi
Bi I .
(1.25
im)

im

0.75
im

x 2 neu x 2
y x2
x 2 neu x 2
x
y

+
+
+

0
Bng bin thin

V th hm s

0.5
im

y x2

Bi II .

(3.25
im)
1.(1.5
im)

2.(1
im)

Nu x 3 th pt tr thnh: x 3 2 x 4 x 5 4 x 4 x 1
Kt hp k x 3

0. 25
dim

Nu 3 x 2 th pt tr thnh: x 3 2 x 4 x 5 2 x 2 x 1
Kt hp k 3 x 1

0. 25
im

Nu x 2 th pt tr thnh: x 3 2 x 4 x 5 2 x 6 x 3
Kt hp k x 3

0. 25
im

Vy tp nghim ca bt phng trnh l: T ;1 3;

0. 5
im

K: x 1
Ta c: 2( x 2

0.25
im
0,25
im

2) 5 ( x 1)( x x 1)
2

a x 1; (a 0)

t:

b x 2 x 1; (b 0)

2( a 2 b 2 ) 5ab
( 2 a b )( a 2b ) 0
2a b

a 2b

2a b 2 x 1
a 2b

x 2 x 1 x 2 5x 3 0 x

K: x 0; y 0

37
2

2x 3 y
1
1
1
2 x 3 y (2 x 3 y)(1 ) 0
2x
3y
6 xy
6 xy 1

Khi h tng ng vi 2 h sau


H 1:

2x 3y

6 y 8x 3 1
2x 3y

3
8x 4x 1 0
2x 3y

0.5
im

x 1 2 x 2 x 1 4 x 2 5 x 3 0(VN )

Vy pt c 2 nghim l: x
3.(1
im)

5 37
(t / m)
2

( 2 x 1)(4x 2 2 x 1) 0

0.25
im

0.25
im

1
x
2
1
y
3

0.25
im

1
x

4

1
y
6

x 1

y 1

6

5
5
5
5

H 2 :

0.25
im

6xy 1

3
6
y

8
x
1

x
8x 4 x 1 0

6y

6y

1
x

7 x4 ( x 2 1 )2 ( x 1 )2 1 0(VN )

2
2 2
1 1 1 5 1
;
;
4
6

Vy h d cho c 3 nghim l: 2 ; 3

Bi III.
(2.5im
)
1.(1.5
im)

Gi C (a; b) d a 2b 1 0

0. 5
im

AB ( 2;1)

ng thng AB c phng trnh l:


1( x 1) 2( y 0) 0 x 2 y 1 0 (1)

Khong cch t C n ng thng AB l:


d ( C: AB )
AB

a 2b 1
5

Din tch tam gic ABC l:


S ABC

1
d ( C ; AB ) . AB 8 a 2b 1 8 (2)
2

Kt hp (1) v (2) ta c 2 h:

a2b9 a 5
C(5;2)
a2b1 b2
a2b 7 a 3
C(3;2)
a2b 1 b 2

2.(1
im)

0.25
im

Vy c 2 im C cn tm l: C 5;2 ; C 3;2
x2 y2
Gi (E) c dng 2 2 1
a
b
Theo gt: AC=2a
BD=2b
Tm ca hnh thoi ABCD l gc to O cng l tm ng trn
ni tip hnh thoi

0.25
im
0. 5
im

0.25
im

Ta c:
S AOB

1
1
OA.OB
2
2

ab

0,25
im

2 AB

2. a 2 b 2

a 2 b 2 2( a 2 b 2 )(*)

y
A
D
B

x
C
0,25
im

c
0,5 a 2c
a
3a 2
b2 a2 c2
(**)
4

Mt khc : e

Thay (**) vo (*) ta c 3a 4 14a 2 a 2

17
(do a 0)
3
7
b2
2

0,25
im

x2
y2

1
Vy ptct ca (E) l : 14
7
3
2

Bi IV.
(1im)

7
3
5
sin 4
) (sin 4
sin 4
)
16
16
16
16

3
3
(sin 4
cos4 ) (sin 4
cos4
)
16
16
16
16

0.25
im

A (sin 4

1
2

Ta c: sin 4 x cos 4 x (sin 2 x cos 2 x) 2 sin 2 x cos 2 x 1 sin 2 x


1

1
3
sin 2 ) (1 sin 2
)
2
8
2
8
1

3
2 (sin 2 cos2 )
2
8
8
2

0.25
im

A (1

Bi .V.
(1 im)

0.5
im

Ta c:
MN AN AM n AC m AB p MN pn AC pm AB
PN AN AP n AC p AD

m PN mn AC mp AD

1 1 1
Do m p n mn np mp

Khi :

0.5
im

p MN m PN pn AC pm AB mn AC mp AD
( mn np ) AC mp( AB AD) mp AC mp AC
p MN m PN 0

M,N,P thng hng

Bi .VI.
(1 im)

ab bc ca abc

1 1 1
1
a b c

0.5
im

1
a 1
a 1
1
Do a 0; b 0; c 0 1 b 1
b c 1
1
c 1

p dng bt ng thc Csi :

1
a 1 1

(1)
a (a 1)
4a
a
1
b 1 1

(2)
b(b 1)
4b
b
1
c 1 1

(3)
c(c 1)
4c
c

Cng v vi v (1);(2);(3) ta c:

1
1
1
a 1 b 1 c 1 1 1 1


a( a 1) b(b 1) c(c 1)
4a
ab
4c
a b c
1
1
1
1 3

1
a (a 1) b(b 1) c (c 1)
4 4
1
1
1
1

a ( a 1) b(b 1) c (c 1) 2

Ch : Nu hc sinh gii cch khc ng th gio vin chm t chia thang


im hp l

0.25
im

0.25
im