You are on page 1of 12

595

K
59

K E N T
m s s

A I T S J

Z E L V E N !

door zyn Bril eirt Bedelaar op krukken ziende.

ie is de ongelukkige, welke daar rondwroet, hoe ongelyk is de zulke niet


op zyn krukken voor my heen aaD hem, die met verdiensten , langs de
huppelt ? Is het de vrucht van verwaar- deur en publieke buitenwegen rondbel o z e n d e ouders? Is hy het flaebtoffer delt en dus van de genade zyner roedevan het moordend ongeluk? O f is hy menfehen zich een allerzoberst levcus*
een dier beklagenswaardige weezens , onderhoud moet verfchaffen.
Deeze
welken voor het Vaderland zyn leeven ongelukkige dan voor den dien t van
waagende, door het vyandlyk lood is den ftaat van zyne ledcmaaten weggeverminkt geworden, en DU zyn kost met fchooten zynde, huppelt daar heenen ,
bedelen moet winnen?
daar hy door de armoede rondfom geArmzalige belooning! Ja het is een volgd wordt Moet hy niet uitroepen?
dier Jaatfte flachtoffers; dat ik hem daa ondankbaar Vaderland, hoe ongelyk flort
een 'geringe onderftand fchenke , het gy uwe g<*avtn uit!. . Mogt derhalven
welk door zoo veele medoogenlooze de tyd eens aanlichten , waarin verdiensfchcpzels, die den naam van redUyk nog ten op den rechten prys wierden gefield
Willen voeren , wordt geweigerd.
en de zuivere behoefte eener oprechtea
Armzalige belooniDg herhaal i k , hoe onderftand genoot! Dan . dwaas deckongelyk is toch dei mepfchen beftem- beeld, alles wat 's menfehen doen maar
m i r g op deeze Waereld; den eene,die kenfehetst haakt naar de onvolmaaktloder verdien/ten in het vette der aaide heid eu wat zoude mea dn \oor volmaakt

maaVt om'rent den behoeftigen kunnen) (lacht nor; even zoo feilbaar i s , dan het
wer.fchen ! Neen, neen : de. rykaardzoo | eerfle? Is het wel aan ieis anders roeiewel a's den" gegoeden Burger denken nog Ic'iryven, dan aan 'smtuchen vadz;
te wemig om het lyen hunner natuur- heid voor het volmaakte b n aan de luigenooten , dan dar zy iets aan de (chrei- heid van hun, die het nariste aan de vol jende mer.schheid zouden willen cuntri maaktheid zyr , doch dier weg aan anhu eren- De gtben-ficeerde zelfs, voor deren niet alJ; willen k e r e n , maar
wiens leven, voor wiens veiligheid dit dezelve niet eens zelfs willen bewandeverminkt Ichepzel gewislyk zyn leven len? Am niets anders aan aan deeze
waagde, en alle gevaaien, die aan den i twee gebreken, die, zoo la-og deze!ven
Oorlog verzeJd zyn , onderging , deeze niet worden uit den weg geruimd, alzelfs, weigert hem eene welverdiende i toos aan den wortel des menfehelyken
onderband, dit blykt uit het gedrag van f welvaarts zullen biyven knaagen , aan
fommige Schippers, die liever met eene ' niets anders, herhaal i k , heeft demaatled- ,e fchuit zouden heenvaaren, dandat j fchappy z veele onheilen te wyteu.
zv den aebrekkif en verdeediger des VaFrans
Baltus
moet eens onJerzoeken,
derlands, die huppelende langs de wal of de invoering van een Democratisch
fmcekt om gratis mede te mogen vaa- fysthema^ dat men van de vervallen
ren, zouden gehoor geevcn. Hierom- Grieken en Romeinen weder heeft optrent toch korde weleenige verbeetering geraapt, het gewenschte doel kan bereigemaakt worden , d W eene wet ge- ken.
roesjzaam was, om verminkteen ucucuc Voiksregeeringen zyn goed, doch
lende foldaten vrachpry te moeten trans- nimmer beitaanbaar geweest, en dit ook
weder komt nergens anders van daan,
^Doch genoeg laat ik tot de befchou- dan dat men het werk op geen vast funwm overgaan , die my het gezicht van jameDt wil of kan zetten.
des ongelukkigen heeft opgeleeverd. I
Een yst fundament', zeg ik .daarmede
Is alles wat in de maatfehippy g e - | sedoel ik dat m m ieden niet op deezenoegzaam beftaat, niet gelyk aan dce- ; ,:n morgen wede o'> geene wyze moe
zen opk'ukken voorthuppelendemenscb? ] landelen. Men n o t neden niet een
Z \ n tr wel veele zaaken, die door de , iepubliek daar eiun ;n morgen dezelve
mrjfchen daargefteld worden, wcjken I 1
veder of om verre Itooten of veranderen,
niet mank gaan Immers neen. De Vorst I <
iit is volmaakt inlo;>pende tegen alle
van zyren throon , de Reprefentant van j i ^astftellingen Diet alln, maar zelfs teayqen Wetgeevcnden o e l , zal .wanneer j ten de ftandvascigheid des Volks. Het
hy 'ongeveinsd fprcekt, even zoo min /bik wil wel ns of ten hooglten ten
zyne daaden zonder gebreken noemen , I t weedenmaale, maar ttn derdenmaale is
dan den mensen, die in den ambteloo- \ et of onwillig, of zoodanig terneergezen kring,leeft en alln of voor een j agen, dat het volftrekt niet te gebruihuishouding of voor zichzelven moet \ en is. D i t heeft de ondervinding niet
zorgen. Van waar komt dit toch ! Waar- j a Hn hier maar overa! geleeraard.
aan is het toctefchryven , dat het ten i
Ik beroep my deeze ftelliug op deonoiinften meer dan dertien daizendfle
ge- | c ervioding. - Zouden er in de tegenwoor1

w o o r d j e dag^n w ^ l z o o veele N e d e r - df onrzank i s , dat d i t gewensente d o e i


landers g von Oen w o r d n als in i 9 , en n o g .i et heeft kunnen bitikt
worden,
1 7 9 4 . , uie de- hand tot de daarlteliing zoo ts n t echter o o k aan d<--n anderen
e u . . r voiksregeriijg wilden l e n e .
kant eene w a a r h e i d , dat m e n zu/k t e
D o c h w e l k een dw^a^c vraag: er l x - j vooren hadt moeten v o o t z i e n M e n
ftait i m m e t s i n >;e voorheen N e d e r i a n : - ' hadt riiet moeten b e l o o v e n het geen
i c n e nu Bataa/fche R e p u b l i e k eene men z o o fpoedig hpg niet konde volV o l k r e g e e r i n g ? I a alles wordt immer* ; brengen . wanc zeer wel wist men , dat
het V O I K gekend -r H e t is i m m e r s de , E n g e l a n d piet >o.i g e m a k k e l y k z y n e
G o d h e i d , wanneer h e t z e l v e Ipreekt ? poogingen o p dit L a n d z o u i e laaten
D e w i i des V o l k s is i m m e r s de ff'ct vaaren
en derhalven de -Bataaffche R e v a n de zaak gelastigden? H e t V Ik is < p u b l i e k i n een nieusven O o r l o g g e v o e r d
i m m e r s nu niet meer het geen men z e i d e I w o r d e n ,
D i t wist m e n reeds i u
u uec te vooren w a s , n a m e i t l y . c uen ; 1 7 9 + , want w a a n o ? anders de v o l g e n d e
i p e e i b a l der g r o o t e n ? H e t flelzel van j peel beteeke ien je woordenaandeFranfche
g e l y k h e i d heeft immers alle A r i s t o c r a t i e l Eleprefenta.,een. toen gefchreeven.
verbannen V E n de nieuwe i n v o e r i n g van 1
, , D e retraicc v a n d e n H e r t o g v a n
r e g e e r i n g 's Burgers geluk gewaarborgd V j
Y b r c door d<eze P r o v i n c i e , heeft geen
D u s ik w i l d e v r a a ^ e n , i n d i e n hier geen
andtr o o g m e r k , dan o m d e z e l v e te verV o U s r e g e e r i n g w a s , zoude dan het gew o e s t e n , en met a e n f L g het gee_-I
deelte dat in 1703 en 1794 w e r k z a a m
vermogen der R e p u b l i e k te v c r p l e t t e w a s , w e l weder b y elkander te k r y g e n
en , ten einde Franfcryk van d e heerZyn V Ik g e l o o f vau n o e n : dcchalifjen j
y k t t e v r u c n i naarer cyerwirrjrnftrgci] t c
JJiec het w e r k heden o p zoodanige en s
jerooven : b e t v e r f o e i l y k H o f van S t .
m o r g e n weder o p eene andere manier
fames heeft onlangs het wanhoop baai n n e n t e n , d i t is altoos verkeerd en ttrekt :
end befluit g e n o m e n , o m alle deszelfs
ten e i n d e l y k e n v a l , w e l k e n m e n v o o r - j
i o g overige h u l p m i d d e l e n i n 't w e r k te
n a m e n t l y k voor kan k o m e n , wanneer m e n j
e l l e a , en deezen g r o n d , d i e niet dan
volbrengt het geen men belooftj,
loor
de weldoende voetltappen van
V o o r de r e v o l u t i e b e i o o i de m e n den
e r y c M e n f e h e n gedrukt moeM w o r d e n ,
z c o - e n a a m d e n gemeenen M a n , dat wan- , loor z y n e BSarbaarfche H u u r l i n g e n " te
neer het den F r a n l c h e n gelukte hunne
loen o v e r l t r u o ; en , en v o o r u w e H e l banieren i n d i t land te p l a t e n , zulks I :en niets anders overtelaaten , dan een
ten m e r s e l y k e n voordeele z o a d e z y n . - - s c h - en p u i n h o o p o m te o v e r w i n n e n ;
M e n zou-ie v e r m i n d e r i n g van o .brengs- i ,
ontzielde L i g h a a m e n o m te beten , ^oedkooper tyden en meer v r y h e i d ' raaven , en T r a a n t n o m i n te ooghebben
D i t Ureelde v e d e n die z i c h ' f ren ! . . .
\
derhalven tot d t geen lieten leenigen
D e d w i n g l a n d y en lToutheid van o n z e
wat m e n van hen verlangde
M a a r is 1 Qiverheerfchers kent geene paaien meer.'
h e t g e b e u r d ? T o t hiertoe n i e t , ten _
D e D o o d o m r i n g t ons aan alle
minften Baltas kan het niet z i e n ; E n j k a n t e n ! . . M e n wvsr ons e l k oogerifchoon hy w e l w e e t , uat e e n e n O o r l o g , j b lik a a n , als flachtoffers, w e l k e h u n n e
die N e d e r l a n d geheel doet mueeren , y oede niet k u n n e n ontvryken ! .
. .
v

Da^c-

D a g e l y k s o n d e r v i n d e n w y n i * u w e gc~' den o p m e r k z a a m e n g e n o e g z i e n , dat


w e l d d a d i g h e d e c ! D a g e l y k s befnoeit het ein.ie des O o r l o g s n o g niet daar w a s ,
m e n o n z e vermogens ; v e r i e d e l t m e n al overmeesterden de F r a n f c h e n het
A a n de man met de kruko n z e maatregelen ; v e r n i e t i g t m e n een L a n d
o f ander der h u l p m i d d e l e n ; en de o n - ; ken gebeurden toen veele d i n g e n ; z y
g
r
b
uren
n o g e n z u l l e n n o g verder gem o o g l y k h e i d o m ons (Taande te houden ,
belet ons g e b r u i k i e maaken van d i e | beuren , wai neer d e n mensen i n z y n e
g e - n e n , w e l k e n m e n ons Dog heeft , w a n d e l i n g mank b l y f t
B y de v o l g e n d e b e f c h o u w i n g z a l i k
o v e r g e l a a t e n , ui; houfde dat z y d e z e l v e J
n i e t hebben kunnen o n t d e k k e n , maar, j m y hier verder o v e r b e p a a l e n en m e t
het flaot te duchteD , dat ons binnen ' een trachten te o n d e r z o e k e o , o f e r , i n
k o r t niets meer dan wenfehtn z a l over- | t y d e n , wanneer b u i t e n g e w o o n e h u l p b l y v e u , i n d i e n m e n d i e niet i n ons e i - j m i d d e l e n vereischt w o r d e n , geene a n dere maatregelen ia de W e r v i n g ter Z e e
gen bloed f m o o n . '
D e houding welke Engeland , volgens I kunnen genomen worden.
dit Tchryven , t o e n h i e l d t , deedt v o o r l

D i t Blad is te b e k o m e n , te Amfterdam, b y % A. Crayenfchot; Alkmaar Melkman i


Z a a n d a m , van <4ken-, 'sBosch,
Noman en Zoon, Haarlem Beets, L e i d e n , Coster
R o t t e r d a m , Bal, luinzing en Demelinne; S c h i e d a m , Sweben; D o r d r e c h t ,
de Haas - U t r e c h t , W e d , Verveen; A r n h e m , Nyfiof; M i d d e l b u r g , Gillisfe; j
e n veurts a l m U 4 d u i t e n .

No. XII,
K E N T

FRANS

N!

B A L T U S rfoir den Bril de wenfchsn van dt ige'nw^rdi* ziosnaamdi


rMjke

Schcpzels gadeflasnde.

aarop , zoude men zeggen , vallen de ( mag keeren en zoodanig de bo! weer op
gedachten van den ouden fnuffelsar j den ouden voet brengen, dat de keezen
niet! Op vrenfehen ! daar zoo weinige bedenf voor altoos gedaan werk mogen hebben
kingen op gemaakt worden, en ondertus- en nooit weer door hunne Staa kunde
fchen is het tocb iets, waar over we! eens het Land doen fchokken; of hy vtteht,
gefprooken, gefchreeven en nog meer dat de Moderaaten, die hy zegt dat na den
gedacht mag worden: want dit zedelyk zoo veel opziens gemaakt hebbenden dag
bederf neemt van dag tot dag zoodanig van den 12 Juny 1798-, eens van hunne
toe, dat de menfehen byna op geen an- kusfens mogen gebonst worden, om door
der ftokpserdje ryden, dan het geen door ; anderen te worden vervangen; of hy
den wensen voortgedreeven wordr.
| wensen? dat de Anarchisten nimmer weder
Ik wenichie dat ik een goede prys uiti de teugels mogen in handen krygen, en
de Lotery trok, zoo fpreektde Vrek , ver- j het roer blyv geduurd door half Modekwister of den om brood zuchtende 1 raaten en half Aristoc'raaten; - den A m mensch ;
de politieke die boezemt I bachtsman wensen! om voordeelig en goed
den mnsch uit, dat nimmer iets in de1 werk:, in 't kort, het zyn door dc mriwaereid mag vastgefteld worden , dan het \ fthen waardoor het grootftc gedeelte der
geen door het Itaatkundige rad wordt ge- menfehen zich te zomen kr.oopen. Doch
draaid ; de partyzuchtige die wenscht ofvat base fcnfchm alln, wanneer er
dat deo Piios van Oranje weder te ru^ niet iets bygedaan wordt, dat dezclven
kan

dat de komst van


kan vervullen ?.. Immers mets meer, als", want fpocdig wns het:
ht den Schoenmaker VH Nymeren hielp, t de twee Pruisfifche Officieren een boodtoen hy de Historie van Elias leezende,, I 1'chap van hunnen Koning ten grondflag
ook befloot zoo godvmebtig te worden, hadt, waarby het her'ieLqes Stadhouders
als dien map was; vervolgens zynS&oen- -wierdt geischt, of dat den Koning van
makeis- Wicke-1 te laaien vaaren en dan T r u i s ' c n , by weigering van dien, maatre- "
niet meer tc warken, maar zoodanig te : gelen ztuelc nctrani, die het herfjtl van
leeven als Elias deedt, in d o n k e r e ver- j het Huis van Orangc len gevolge zouden
wachting , dat door zyn wenfehsr. en bid-, hebben ; dat de Officiers cic'eze boodfehap
den de -Ravens hem het brood ook zcudeu aan den Franfchcn Generaal Augereau
aanbrengen, doch hy begreep niet, dat badden medegedeeld, djezich toe de volde tyden van wonderen voor by waren, doening d m c l v e niet afkeerig betoorde,
en er van den rnersch n u meer wierdt want het was reeds met den eerden Congevergd dan menfehen, want na verloop ful in Parys bekonkeld, die.niets zonder "
van eenig'^n t y d , hadt &y door zyn wen.- I den Koning van Pruisfen dcedt." E n onfchen en bidden de gGBtfcbe Schoenmakers- I dertuslchen, wat hft den onderzoeker
winkcf, met het geen daar aan los en vast I bevonden hiervan te z y n ? Dat de v/ensch
was, verteerd; zag zich-aan de armoede ondeugend en devertelling een leugen wgSj
overgegeven en moest, wilde hy niet j vermits de twee Officieren geene andere
geheel- ,en al van gebrek vergaan, zyn 'reden vcor hunne-komst hebben, dan een
plan op de Ravcns laaten vaaren en weder bezoek t geeven aan hunne familie, hetzich tot den pekdraad adresfeeren ? Dwaas 1 welk z y gewoon zyn ieder jaar te doen,
denkbeeld derhalven van ieder die zyn l gis zynde zy Zoooen vap wylen. den in
tyd met wenfehen verflyt, dasr men nie:' Hollandfchen geweest zynde Generaal
alln zich voor een r.utteloos fchepzel Dumou/in,,wiens echtgenoot in den Haag
in de Maatfchappy fielc > maar bovendier woonachtig is. D i t darj is hetgeeiiwat
de verachting ' van -ieder verftandig mat de -waarheid hiervan zegt, en waardoor
na zich fleept
' -< s
dc. wenfehen en verleiders heel lelyk op
Hieromtrent ook ergerde ik my , toer hun neus ftaan^e. kyken , dat zy niet'zouden
gedaan hebben , wanneer z y , in plaats
ik in de gepaleerde week wenfehen hoor
de i o c n , die, na my inzien , gantscr van vtnfchen , nafpooritige* hadden gedaan
Dusdanig is het in alle vakken der teniet mtt een nobel car^ctcr overeenftein
den, en die uit de-komst van t'fet Pruis gtnwoordige Maatfchappy gelegen , men
fifchc Officieren hunnen oirfprong had - -wenscht en men weet niet waarom men
; zulks doet, o f , om my beter uittedrukden: ,, Ik v.enscr. was het, dat de zaal
nu fpoedig op een anderen voet zal,ko - k e n , men wenscht zonder "het heil der
men; dat~de-Brodetfchaplyke regeerinj ; j Maatfchappy te bevroeden. Een Gereras zal verdwyren; dat zyn Doorluchtig ; | formeerde w e e t , of bekreunt, zich zeer
Hotgheid nu fpoedig te rug keef n ei \ j weinig, wat het gevolg zyner wen fchen
het daardoor Orarge boven worden. I C i z y u , wanneer hy maar mag pradomiuensch my dsn eens'te wreeken, Q-> hun, I nceren; de Roomfchc belyder is hierd i e m y , door haar Patriotje fpeeleu zo 3 omtrent van hetzelfde, en zonder alle
h ' de geestelyke trekken aantevqeren, by
!an"e verveeld hebben. '' De -wensc
, | naime, alle de religiestwisters zyn met
" fcheme ia korte oogenbiikkenden Zeugen
t

die

^die z i e k t e aangeftooken
dat z y hunnen '-el en de v a n z y n e v e n m e c s c h gaat n e m
mnsch o p dcszelfs gevoelens b o u w e n . z o n - j z o o ' n a niet aan het h a r t e , dan z y n e n
MKSCA.
- O o k z o o ' o n d e r de P a i o t der aan het algemeen belattfg r e d e n t e n ; ~
D e vrek o o k deeze periMl wanneer n y t e n : de partyen die z i c h e n d r r d e z e l v e n
op z y n fcha;k*ist.-duizende fpeculatfcrn tot | bevinden en. geduurende het k l e i n e t y d -
vermeerdering z y n e r m t a a l e n maakt ai j perk. deezer j o n g d e r e v o l u t i e bcurChng*
ks wat daaromtrent toe v e r m e e r d e r i n g dan eens b o v e n en dan eens onder ge"
kan ( t r e k k e n , maar denkt zeer w e i n i g arm wcest z y n , o o k deezen i:taen niets v u u Dc Modede m e n s c h h e i d , o f d i e er a l of niet b y ] figer na dan hunnen -wenseh
raat fpant alles i n , o m het w e r k maar i n
moer i y d n ;
o o k is het m e t uer j
de handen te d i o u d e n , als z y n fysthema"
polit'ieken mensen g e l e g e n ; - de party- .
boven d r y f t , dan is het genoegzaam ,o>nzucht bekreunt z i c h ' i n 't geheel met, hoer I
de M a a t l c h a p p y g e l u k k i g te maafcen , o t
danig het m e t het V a d e r l a n d gaat : a!s
ten m i n d e n o m leden u i t de M a a t f c h a p p y
haar wnsfa
maar w o r d t g e h o o r d , dan is j
de gevensch.'e en' beste v r u c h t e n te d o e n
het a l voldoendes geen kwaad kan d* j
t r e k k e n : a l m o e t daar wat A r i s t o c r a t i e
meer fakende z y n . ' ' V e e l e , ja zeer vee-1
door g k o e s k o e s t w o r d e n , d i t kan niet
]e menfehen i n N e d e r l a n d , laboreeren i
v c r f c h i l i e n : al moet v a n de o p p e r m a c h t
z o o d a n i g aan deeze z i e k t e , dat alles ter
des V o l k s het grootftc (tuk a f g c l w o k e n .
v o e d i n g hunner p a r t y z u c h t e n v o o r d e e l
en daarvoor wat grondmacht i n de p'aats
z e l v e z o u d e w o r d e n opgeofferd- D e n
' g c g e c v e Q j W o r d e n , d i t alles doet h e m fiiet
Oranjeman 'Ceen groot gedeelte ten m m - '
a f l c h r i k k e n o m z y n e n wens.ch met <j
f t e n ) weqsMf o m z y n geliefkoosde party
b e s t g e i o ' g e V b e k r o o n d t,e z i e n .
e /
weder bo~ven te z i e n dry v e n , eerder het
R e v o l u t i o n a i r o o k die is niets naders aan
V a d e r l a n d ten ' onclertte b o v e n , dan dat
hec h a r t e , dan d i t h y maar n s z y n
' hv zoude wenfehen- dat het land i n rust
wensck mag v e r v u l d z i e n , orn bet roer m
en vreede k w a m , z o n d e r dat bet H u l s
handen te k r y g e n , iedere e i c i j w c g e b c u van Orange er a l s ' M a t a d o r to d e e l d e : hy
rehis d i e z o o m a ; r a r r i v e e r t , ' g r y p t hy aan
z i e t niet op de o n w e e r s w o l k e n , dre daar n poogt daardoor v o e z e l voor z y n e n
uit ^ebooren z o u d e n kunnen w o r d e n ; hy
wemch te k r y g e n , : g e l y k n o g bet zeer
gaar! m n a , de rampen d i e nu teder
jonge g e v a l is mee net vertrek van -len.
Teisteren, neen z y n wmsch is a l t e a o m
i G e n e r a a l Daendefs naar llntfm*
Hy
het h e m zoo geliefde H u i s van Orange m
i 'denkt dat z u l k s is een . p o l i t i e k vi-rtrek ,
d i t L a n d w e d e r o m i n alle deszelrs waar[ rn de v c r o n d e r f f e l h n g dat een G e n e r a a l
digheden herfteld t c z i e n , al moet zuU<s
I i n deeze h a g c h e l y k e o i u d a n . i i g h e d e n , w e l
door vuur e n Hammen bewerkftelhgd w o r I o p andere p l a a t z c n noorizaakclyker r o n d e
den:
ftarogende
z i e t hy o p de naderen' z y n darr te Hattuvt,
wsaru t dan w e d t r ;
de g e w i c h t i g e g e b e u r e m s f e n ; dc macne
{den v.eusch vl**', dat hieruit w-fc:g#9&
van E n g e l a n d berekent hy o n p n o u J e l y * , I v o o r z y n e party mag "gebooren w o r d e n :
h y vermeerdert d e z e l v e z o o c i k w e n ais
| een v e r f c h i l , dat. h y hoort dat tusf'chen
" h y zulks g o e d v i n d t , en 1 * ^
[ den F r a n f c h c n G e n e r a a l v n het G o u v e v n e n-ct minder dan dat die macht tot h e r f t c l l l n g | ment w a s , doet hein o o k n o g meer
des Stadhouders m a g verttrekken : geene | fchen u i t b o e z e m e n ; hy hoort c o k d a t d e n
duure tyden prangen h e m ; geene ver- ' n i e u w e n O o r l o g s - M i o i s t e r d c k l a p n v t f
woestingen d o e n h e m a i f c h n k k e n ; de
s

de zweep ligt en geenzims bevreesd| is fober bsfaan te gemoet te komen en di


vcor den Generaal Daendels en ook hir- i drukkende lasteu zoo veel mtogiyk van zyn
over gaat weder een wenjch o p , d*t uit de fchouders te lichten; de -waarde van ieder
verwarringen iets goeds mag gebooren i ir.ensch te gevoelen, en naar die waarde
Worden,
i den maatftaf der hantielingen te rechten,
Wenfehen is dei hal ven het meeste wat Kwaoi men op dcu eindigen wenscA, om
den mensch doet; en wenfehen zyn zoo ttougd,
!
trouw, Vaderlands- en wenfchen>
veeie bronnen van leugens,d:edaag yksch . liefde als de drie vaste Zuilen in dit zoo
jn de Maatfchappy vtrlpreid worden.
i gefebeurd wordende Nederland daarteKwam men eens op den mensch en te- \(tellen , en daarop onveranderlyk het
vetrSop de gedachten van d, en wensch \gsntfche heil des Mcnschdonis te bouwen,
Inachtdaadig uittevoeren en onwrikbaar hoe gelukkig zoude dit Jand - hoe geerer:c ('tellen , cm namentlyk de deugdbe , lukkig ieder Maaifchappy z y . ' .
/oord te zien ; het Valer land gelukkig ie \ Uoe groot zoude ten Volk dan weezm *
ir.aakc-r,; de bedriegeryen ie verbannen; vooral wanneer het toonde weer te kunnen
rizts te wenfehen dan het geen nuttig en idoen als wenfehen.;
vitvcerbaar is; den Ambachtsman i-i zyn I
;

Fen veinige uit de Brieventas I W F R A N S A L T U S ; ten (lotte teiwvl zvn


verlofpas s-ceindiKd is.

Pl-ie/;d\ Ik belicht u dat het lot van den


hunne aanfpraaken niets kunnen uitvoeren
3 rdalfien Burger C. van der Hoeden en
aan bojrd der zoo incroyable oor)op-(chej g g lotgtnootco fpedig zal bMischt
pcr., de trouw voor Orange is verdweenen
"'orden; het Advis van het Uitvoerend
uoor de Engelfche reuk, want weinigen
*>ewind is" er reeds; en eene Amnestie zal j
ja genoegzaam geen n der krygsgvan'
bun do vryheid bezorgen.
genen hebben, op al de drangreden, de
'Diode Frans ! G y zyt zeker nog al I Liraaflcne Republiek afgevallen, en zich
nieuwsgierig den (iaat onzer oorlogende ! voor den dienst van fPiY/Sm de V. gede*nacht te Lande in dit jaar te weetcn; zy clareerd.
Gelooft men uu nog dat
is cius 25,000 Franfchen ; 32,000 geregj- j ue equipagie der voormalige Baiaaffcbe
leerde Bataaven; 3500 Duirfchers, en Vioot grheel en ontembaar oproerig was.
10,000 Nationale Guardes , die ook hakje
Burger Verlofganger.
Het H o f
dood zullen moeten (peelen afs het er op '
aankomt. Men vertrouwt dat het alle we. Si. -James getrouw aan diensten , reclameert
de
up
hun
woord
van
eer zich in
zentlyke en geen papiereSoldaateneronder zullen we;zen.
, dit Land bevindende Of ficiereu der Vlie
terfche Vloot: een Offieier meteen CarZwervende Sukkelaar \ D e vlieger van tei wagt reeds op hunne komst. Zouden Prins van Oranje gaat in Engeland de het Gouvernement hieraan gehoor gcemet op, Bevtink-t Helleman, Mey enden
Gcudfclien. Uurgcmcester hebben met
v a n

en voort* aim a 4 duiten.