You are on page 1of 9

SEKOLAH AGAMA MENEGAH NURUL IMAN

KG. BUKIT CHERAKAH, 41050, MERU, KLANG,SELANGOR.

Disediakan oleh :

_________________________

(Ketua Panitia)

ISI KANDUNGAN

1.

Pendahuluan

2.

Visi Panitia

3.

Misi Panitia

4.

Objektif Panitia

5.

Carta Organisasi Panitia

6.

Data Guru Dalam Panitia

7.

Senarai Tugas Jawatankuasa Panitia

7-9

7.1 Ketua Panitia


7.2 Setiausaha
7.3 Guru Mata Pelajaran
8.

Takwin Panitia

9.

Panduan Agenda Mesyuarat(Perkara-perkara baharu)


9.1 Mesyuarat Pertama (Disember / Januari)
9.1.1

Isu-isu Mata Pelajaran

9.1.2

Perancangan Strategik, Plan Tindakan & Plan Operasi

9.1.3

Perancangan Program Peningkatan Prestasi Akademik

9.1.4

Takwim Peperiksaan dan Pembuat Soalan

9.1.5

Pencerapan PdP

9.1.6

Penentuan Minimum Latihan Murid dalam sebulan

9.1.7

Penentuan Bilangan Buku Dihantar

9.1.8

Anggaran Pembelanjaan Panitia

9.2 Mesyaurat Kedua


9.2.1

ISu-isu Matapelajaran

9.2.2

Headcount Guru & Murid

9.2.3

Dialog Prestasi Peperiksaan SPM/SMA

9.2.4

Program peningkatan Prestasi Akademik

9.2.5

LAporan Pencerapan Pdp

9.3 Mesyuarat Ketiga (JUN / JULAI)


9.3.1

Dialong aprestasi Pdp

9.3.2

Isu-isu Mata Pelajaran

9.3.3

Program Peningkatan Prestasi Akademik

9.3.4

Laporan Pencerapan PdP


2

9.4 Mesyuarat Keempat ( September / Oktober)


9.4.1

Dialog Prestasi Peperiksaan Percubaan

9.4.2

Program Peningkatan Akademik (PILL)

9.4.3

Laporan Kewangan

9.4.4

Rancangan Pengajaran Tahunan dan Sukatan M.

Pelajaran
10.

Senarai Barang-barang ABM Panitia

11.

Rekod Keberkesanan Progranm Peningkatan Prestasi Akademik 2014

12.

Perancangn Strategik (2014-2016)

13.

Pelan Taktikal Panitia Tahun 2015

14.

Carta Gant.

15.

Jadual Pembuat Soalan 2015

16.

Laporan Perbekanjaan / Kewangan Panitia 2014

17.

Anggaran Pembelanjaan 2015

1. PENDAHULUAN
Pengurusan Panitia Pendidikan Islam di sekolah bermaksud kemampuan dan
kecekapan Panitia Pendidikan Islam merancang mengurus dan melaksanakan matlamat,
objektif strategic dan program panitia secara berterusan dan berkesan.
Panitia Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan (P) Kapar telah ditubuhkan
pada tahun 1990 adalah menepati arahan serat pekeliling Ikhtisas Bil 4/1986 Panitia Mata
Pelajaran yang mengkehendaki penubuhan Panitia Mata Pelajaran supaya keberkesanan
pengajaran penbelajaran di sekolah dapat ditingkatkan.
Oleh yang demikian, penubuhan Paniti Pendidikan Islam yang berperanan sebagai
sebuah badan ikhtisas mengambil tanggungjawab untuk mempertingkatkan kerjasama dan
tanggungjawab untuk mempertingkatkan kerjasama muafakat guru-guru Pendidikan Islam
untuk merancang melaksanakan, menyelia dan memantau keberkesanan semua program dan
aktiviti yang berkaitan. Dengan kerjasama ahli Panitia, satu pelan perancangan Pembangunan
Panitia Pendidikan Islam telah dapat dibentuk meliputi Rancangan Lima Tahun Pendidikan
Islam, Perancangan Strategik Peningkatan Prestasi Panitia, Post-Mortem Isu dan Post-Mortem
Peperiksaan PMR dan SPM.
2. VISI PANITIA
Panitia Pendidikan Islam Menuju Kea rah Kecemerlangan Dunia dan Akhirat Menjelang 2013
3. MISI PANITIA
Paniti Pendidikan Islam SMK(P) Kapar komited memastikan kurikulum,kokurikulum dan
sahsiah cemerlang di dalam persekitaran dan kondusif berteraskan pentadbiran dan
pengurusan yang telus dibantu hubungan komuniti yang erat.
4. OBJEKTIF PANITIA
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

Memangkinkan pembinaan sahsiah unggul melalui penerapan konsep-konsep ibadah


dan sirah Nabawi.
Melazimi murid dengan budaya agama melalui latihan menghafaz surah atau ayat.
Mempertingkatkan kerjasama dan muafakat guru-guru Pendidikan Islam untuk
merancang, melaksanakan, menyelia dan memantau keberkesanan semua program.
Memperbaiki prestasi pelajar di dalam peperiksaan (berasakan sekolah dan awam)
dalam target pelajaran pendidikan Islam dan berasakan kepada prestasi/target yang ingin
dicapai.
Sentiasa berusaha meningkatkan mutu pelajaran dan pembelajaran melalui strategistrategi yang inovatif.
Memantapkan penguasan Al-Quran dan Perkara Asas FArdhu Ain (PAFA) dalam
kalangan murid untuk diaplikasikan dalam kehidupan harian.

5. CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

PENGERUSI
PN. MERIAM BINTI HUSIN
PENGETUA

NAIB PENGERUSI I
PN. HJH HANIMAH BINTI MOHSIN
PENOLONG KANAN AKADEMIK
NAIB PENGERUSI II
PN. SURAYA BINTI SAHAL
GKMP KEMANUSIAAN

KETUA PANITIA
PN. HJH NORIZA BINTI TOKIRAN

SETIAUSAHA
PN. NORBAIZURAH BINTI SAMAT

PENYELARAS (SESI PETANG)


PN. NOOR MARIANNI BT MOHD SALLEH

PN.HJH CHE THE RAHMAH


SIDEK

PN. SUZAILA BINTI


SUPARMAN

PN. NOORELIYUSNITA BINTI


MOHD OSMAN

PN. HJH HANIMAH BINTI


MOHSIN

PN. HJH JUNAINAH


BINTI YAACOB

PN. FAZIDAH BINTI


MOHD ZAINAL

PN. NOOR MARINA


BINTI MOHD SALLEH

PN. SITI SINAR MAYA


BINTI MOHD ALI

PN. FAZLINA BINTI


MOHD MANSOR

PN. . NOOR MARIANNI BT

MOHD SALLEH

CIK SITI SALSABILA BINTI


KAMAL

6.

BIL

NAMA GURU

DATA GURU PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

KELAYAKAN
AKADEMIK/
IKHTISAS

OPSYEN

PENGALAMAN
MENGAJAR

TINGKATAN
YG DIAJAR

1.

Pn. Hjh Hanimah Mohsin

B.A ( HONS )

Pend. Islam

27 tahun

T4

2.

Pn. Fazlina Mohd Mansor

B.A ( HONS )

Pend. Islam

13 tahun 11 bulan

T3 & T4

3.

Pn. Fazidah Mohd Zainal

B.A ( HONS )

Pend. Islam

14 tahun 2 bulan

T3 & T4

4.

Pn. Suzaila bt Suparman

B.A ( HONS )

B.Arab / Pend. Islam

11 tahun 2 bulan

T3,T5 & T4, KKQ

5.

Pn. Che Teh Rahmah

B.A ( HONS )

Syariah Islamiah

15 tahun

T3 & T5,BA

6.

Pn. Hjh Noriza Tokiran

B.A ( HONS )

Pend. Islam

23 tahun

T5 & T4

7.

Pn. Hjh Junainah Yaacob

B.A ( HONS )

Pend. Islam

28 tahun

T3

8.

Pn Noreliyusnita Mohd Osman

B.A ( HONS )

Pend. Islam & B.Arab

10 tahun

T2

9.

Pn. Siti Sinarmaya Ali

B.H
Sc
Arabic B.Arab
Language Literature

11 tahun

T2,B.ARAB

10.

Pn Noor Marina Mohd Salleh

B.A ( HONS )

Syariah Islamiah

18 tahun

T3 & T5

11.

Pn Nor Marianni Mohd Salleh

B.A ( HONS )

Syariah Islamiah

7 tahun

TI & BA

12.

Pn Nor Baizurah bt Samat

B.A ( HONS )

Sains Pendidikan

3 tahun 6 bulan

T1

7.

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA PANITIA

7.1

KETUA PANITIA
1. Pengurusan
a. Ahli jawatankuasa kurikulum sekolah.
b. Menguruskan fail panitia.
c. Membantu pentadbir menjalankan pencerapan guru dan hasil kerja murid.
d. Merujuk masalah panitia kepada pentadbir
e. Mencadangkan agihan guru mata pelajaran kepada jawatankuasa jadual waktu.
2. Penilaian dan Peperiksaan
a. Menyelaras dan menyemak penyediaan soalan dan skema markah.
b. Menyediakan laporan analisis keputusan peperiksaan dalaman dan awam.
c. Menyelaraskan penyediaan Head Count (TOV, Sasaran dan Pencapaian peperiksaan)
matapelajaran.
3. Pembelajaran dan Pengajaran
a. Merancang dan menyelaraskan strategi program peningkatan prestasi
b. Membimbing guru meningkatkan keberkesanan PdP.
4. Alat Bantu Mengajar
a. Mengadakan projek menyediakan ABM.
b. Menyenaraikan alat bantu mengajar.
5. Kemajuan Staf
a. Merancang dan mengendalikan kemajuan staf untuk menambah pengetahuan dan
kemahiran ahli.
6. Persatuan Akademik (Persatuan Pelajar Islam)
a. Bekerjasama dengan persatuan akademik untuk merancang aktiviti persatuan yang
berkaitan dengan kurikulum.
7. Kewangan
a. Mengkaji keperluan dan menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan.
b. Menguruskan perolehan mengikut tatacara kewangan
c. Menguruskan stok.
1.

Bilik Khas
a) Menyediakan jadual penggunaan bilik Pendidikan Islam
b) Menyediakan peraturan keselamatan pelajar dan peralatan dalam bilik tersebut
c) Memastikan bilik dalam keadaan bersih dan kondusif untuk P&P

2.

Lain-lain
a) Menjadi ahli jawatankuasa peringkat kelompok/ zon/ daerah
b) Membantu pentadbir menjalankan tugas berkaitan dengan Kurikulum
c) Menjalankan tugas yang diarahkan oleh pengetua dari semasa ke semasa

7.2

SETIAUSAHA PANITIA
1. Menyediakan perkara-perkara berikut:
a)
b)
c)
d)

Notis mesyuarat dan mengedarkannya


Tempat mesyuarat lap top, LCD
Peralatan yang diperlukan
Agenda mesyuarat (setelah dirujuk kepada Ketua Panitia)

2. Mencatat, menyediakan dan mengedarkan minit mesyuarat


3. Mencatat dan merumuskan maklumat status pelaksanaan keputusan mesyuarat
4. Mengendalikan surat menyurat
5. Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Panitia

7.3

GURU MATA PELAJARAN


1. Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan sukatan dan huraian sukatan
pelajaran bagi mata pelajaran yang berkenaan.
2. Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran, menghadiri mesyuarat panitia dan melaksanakan
keputusan mesyuarat panitia.
3. Memahami dan mematuhi pekeliling dan arahan mata pelajaran yang diajar serta menentukan
matlamat yang harus dicapai di akhir penggal bagi setiap kelas.
4. Mempunyai
Buku
Rekod
Mengajar
kepada Pengetua pada masa yang ditetapkan.

yang

kemaskini

dan

menyerahkannya

5. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh
setahun, sepenggal, seminggu dan harian serta melaksanakan pengajarannya mengikut apa yang
telah disediakan.
6. Menyelia dan memberi kerja-kerja latihan bertulis yang mencukupi dan menyemaknya.
7. Menghantar buku-buku latihan untuk disemak oleh Ketua Panitia dua kali setahun sebanyak lima
buah bagi setiap kelas gabungan.
8. Menyediakan dan menjalankan sistem penilaian dan pentaksiran termasuk ujian bulanan dan
peperiksaan serta merekodkan semua perkara berkaitan penilaian tersebut, soalan dan markah
dalam Buku Rekod Mengajar.
9. Memastikan pelajar menguasai secara lisan dan amali mengenai tajuk-tajuk dalam perkara asas
Fardhu Ain (PAFA).
10. Mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar serta mengambil tindakan susulan.
11. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran dalam kelas yang diajar.

12. Menyelenggarakan fail-fail dan rekod PAFA pelajar juga ujian tilawah dan hafazan tingkatan3.
13. Memastikan keselamatan pelajar dan alatan di kelas, bilik Pendidikan Islam dan sebagainya.
14. Menjaga keselamatan dan kebersihan Alatan ABM dan bilik-bilik khas.
15. Mengadiri mesyuarat dan taklimat
Kementerian, JPN dan PPD.

mengenai mata pelajaran yang dikelolakan oleh pihak

16. Melapor kepada Ketua Panitia / Guru Kanan Mata pelajaran tentang masalah pengajaran dan
pembelajaran untuk tindakan selanjutnya.
17. Menggunakan Buku Panduan yang dikeluarkan oleh pihak KPM, JPN dan PPD.
18. Membantu menguruskan bank-bank soalan bagi subjek Pendidikan Islam.
19. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua sari semasa ke semasa.