You are on page 1of 3

Informacija za roditelje Logopedija

Dragi rodeitelji
Uspeno vladanje jezikom je preduslov za aktivno uestvovanje deteta u kolskoj
svakodnevici. U daljem tekstu emo vas informisati o tome kako terapija iz oblasti
logopedije moe pomoi deci i mladima, koji oteano ovladavaju jezikom, u njihovom
razvoju, kako usmenom tako i pismenom, kako ona pospeuje sposobnost komuniciranja
i jaa samopouzdanje i razvoj linost.

ta je logopedija?
Logopedija se bavi razvojem jezika i komunikacijom. Kada je poremeeno ovladavanje jezikom
onda to po pravilu dovodi do tekoa u domenu uenja, postizanja uspeha i u socijalnom
domenu. Ovo se naroito odraava kad savladavanja kolskog gradiva pri emu jezik i
razumevanje jezika imaju veliki znaaj.
Strunjaci za logopediju mogu konstatovati ovakav poremeaj u ovladavanju jezikom i predloiti
preduzimanje pojedinane ili grupne terapije. Savetovanje roditelja i nastavnog osoblja je vano
za ovu terapiju.
Da bi preventivno delovali strunjaci za logopediju dolaze u razrede i u okviru nastave prenose
svoje znanje o jeziku, razvoju jezika i komunikaciji.

Kome je potrebna struna pomo iz logopedije?


Za preduzimanje preventivnih mera iz oblasti logopedije potrebno je miljenje strunjaka, a ono
se trai kada uenica ili uenik upadaju u oi po pitanju ovladavanja jezikom i pojmovima, u
komunikaciji kao i pri itanju i pisanju. Jedno dete moe delovati upadljivo kada je re o jeziku
iz razliitih razloga na razliitim nivoima:
Kod razumevanja jezika
Prilikom prianja
U gramatici
U reniku
Pritom moe upadati u oi, na primer, sledee:
Upadljivosti u tenom prianju (na primer mucanje)

Volksschulamt
Abt. Sonderpdagogisches

Walchestrasse 21, Postfach


8090 Zrich
www.volksschulamt.zh.ch

Elterninformation Logopdie
Juni 2011 / Serbisch/Bosnisch/Kroatisch
sonderpaedagogisches@vsa.zh.ch

2/3

Smetnje kod gutanja


Poremeaji u glasu
Smetnje u govoru (na primer pogrena upotreba glasova: /S/ umesto //, jezik je kod prianja
izmeu zuba)
Smetnje prilikom itanja i pisanja

ta moe kola da preduzme?


Ako roditelji ili nastavnici kod uenice ili kod uenika primete smetnje u govoru onda oni trae u
koli redovni razgovor o razjanjavanju situacije sa strunjakom za logopediju.
Na osnovu ovog razjanjavanja voditelj kole moe da uprilii individualnu ili grupnu terapiju
izvan uionice ili integrisanu terapiju deteta ili mladih u uionici. Prema potrebi se moe odmah ili
nakon izvesnog vremena ukljuiti i kolsko psiholoka sluba.
Detetu sa ovim smetnjama u govoru e biti u terapiji pruena pomo i podrka putem vebi, uz
pomo igara i vebama za shvatanje pojmova. Na ovaj nain e se nedostaci usaglasiti, jezike
sposobnosti poboljati i nai nain za prevladavanje preostalih tekoa.
Kao pratee preventivne mere strunjaci za logopediju vode razgovore sa roditeljima i
nastavnicima, poseuju nastavu i posmatraju uenike i uenice.
Ove mere se preduzimaju i preispituju najmanje jednom godinje na redovnom razgovoru u koli.
Kao blagovremenu pomo i preventivu u ovim smetnjama u uenju i razvoju, kako u jezikom
tako i u matematikom domenu, strunjaci za logopediju delimino rade i u razredu (uglavnom u
kindergartenu i u niim razredima) i savetuju nastavno osoblje.
Uenici i uenice koji idu u privatnu kolu imaju pravo na strunu terapiju iz logopedije, ako je to
potrebno. kolski nadzorni odbor(Schulpflege) odluuje ko e izvesti procenjivanje, o merama i o
mestu gde e biti sprovedena terapija .

ta mogu da urade roditlji?


Roditlji doprinose mnogo razvoju jezika svoje dece. Evo nekoliko uputstava kako moete da
pomognete jeziki razvoj svoga deteta:
Razgovarajte kod kue sa svojim detetom o raznim temama - kad god je to mogue na
matrnjem jeziku.
Vodite rauna, da dete gledate u oi kada razgovarate sa njim, jer na taj nain pokazujete da
ste zainteresovani i dajete detetu do znanja da ste ga razumeli.
Deca ue od druge dece omoguite im kontakt sa vrnjacima.
Putem rituala (prie pred spavanje, pesme, recitacije i drugo.) moete detetu da pribliite
jezik.
Pravite pauze kada priate sa detetom.

Volksschulamt
Abt. Sonderpdagogisches

Walchestrasse 21, Postfach


8090 Zrich
www.volksschulamt.zh.ch

Elterninformation Logopdie
Juni 2011 / Serbisch/Bosnisch/Kroatisch
sonderpaedagogisches@vsa.zh.ch

3/3

Razgovor je uzajamna komunikacija: najpre pria jedan pa onda drugi .


Kada razgovarate s detetom shvatite ga ozbiljno. Dete treba da naui da razgovorom moe
da utie na neto.
Podstiite itanje knjiga: itajte deci glasno knjige sa slikama, poklanjajte im knjige, idite
redovno sa svojim detetom u biblioteku. Priajte o proitanoj knjizi.
Vodite rauna o tome da dete ima jedno mirno mesto gde radi domae zadatke.
Vi ste vaan uzor vaem detetu negujte jedan dobar nain razgovaranja, kada itate, kada
sluate.

Upravo za dete koje ima smetnje u govoru, veoma je vano da ga ne stavljate pod pritisak.
Treba ga pustiti da pria ne prekidati ga ispravljanjem.
Negujte kontakt sa nastavnicima vaeg deteta i razgovarajte sa njima i o problemima.
Ako po vaem miljenju postoji potreba da se neto preduzme ili ako vam je potrebna podrka
zatraite od razrednog nastavnika/ce jedan kolski redovni razgovor.

Informacija / savetovanje
Ako imate konkretna pitanja u vezi razvoja govora, smetnji u govoru obratite se slubi za
logopediju vae optine.
Dalje informacije ete nai na internetu na sledeim adresama:
www.vsa.zh.ch ( Schulbetrieb und Unterricht Sonderpaedagogisches),
zvanine informacije Direkcije za kolstvo (Volksschulamt)
www.sprachpraevention.ch
Virtuelni kompetentni centar za prevenciju u govoru , Prevencija iz oblasti logopedije kontakt, informacije i razgovor:
www.logopaedie.ch
Informacije i uputstva za roditelje i druge ovlaene osobe Udruenje strunjaka za
logopediju u nemakom delu vajcarske (Deutschweizer Logopdinnen und Logopden
Verband - DLV)
www.lkg-zentrum.uzh.ch
Informacije za deformacije na usnama, vilici, nepcu Univerzitetske bolnice u Cirihu:
www.kindersprache.ch
Informacije u vezi ovladavanja govora kod dece

Volksschulamt
Abt. Sonderpdagogisches

Walchestrasse 21, Postfach


8090 Zrich
www.volksschulamt.zh.ch

Elterninformation Logopdie
Juni 2011 / Serbisch/Bosnisch/Kroatisch
sonderpaedagogisches@vsa.zh.ch