You are on page 1of 22

1-1

1-1

ta je Statistika?
CILJ
Nauiti

ta se misli pod pojmom statistika

ta se misli pod pojmom deskriptivna i deduktivna statstika.


Napraviti razliku izmeu kvantitativnih i kvalitativnih varijabli

Napraviti razliku izmeu prekidnih i neprekidnih varijabli


Napraviti razliku izmeu nominalnog, rednog, interval, i racio nivoa mjerenja
.

1-2

Statistike tehnike se
veoma esto koriste u
institucijama
sistema,zatim, u
marketingu,
raunovodstvu, kontroli
kvaliteta, ponasanju
potrosaca, sportu,
politici, medicini, itd...

Kome treba statistika?

1-3

Statistika je nauka o
prikupljanju,
organizovanju,
prezentiranju, analizi i
interpretaciji numerikih
podataka u cilju pomoi pri
donoenju odluka kako bi
se donijela to kvalitetnija
odluka.

ta se misli pod pojmom Statistika?

1-4

Deskriptivna statistika: Metodi organizovanja,


sumiranja, i prezentiranja podataka .
PRIMJER 1:
PRIMJER 2: Prema
Galupovo istraivanje
izvjetaju udruenja
nalo je da 49% ljudi
potroaa 9% kupaca ve
u anketi je
maina je prijavilo
nezadovoljno svojom
kvarove u proloj godini.
karijerom. Statistiki
Statistiki 9 pokazuje
49 opisuje koliko ljudi
broj ljudi koji su imali
od njih 100 je
problem sa svojim
zadovoljno svojom
mainama na 100
karijerom.
kupljenih maina.
Tipovi statistike

1-5

Deduktivna statistika: Odluka, Ocjena, Predvianje,


o skupu (populaciji), bazirano na uzorku.

Populacija je
skup svih

moguih
individua,
objekata, ili mjera
interesantnih za
istraivanje.

Uzorak je dio
populacije.

Tipovi statistike

PRIMJER 2 : Ljudi koji


testiraju vino sipaju
prvo nekoliko kapi vina
da bi donijeli odluku o
cjelokupnoj koliini vina
koja eka da bude
putena u prodaju.

1-6

PRIMJER 1: TV
mrea konstantno
ispituje javno mnjenje
o popularnosti
njihovog programa
unajmljujui agencije
da na bazi uzorka
ispita javno mnjenje o PRIMJER 3: Raunovodstvo
popularnosti njihovog jedne velike kompanije odabrae
uzorak faktura da ispita tanost
programa
svih u toj kompaniji

#1
Tipovi statistike
(primjeri deduktivne statistike)

1-7

Populacija (N)

Uzorak (n)
Uzorak i Populacija

1-8

Populacija je skup svih moguih individua, objekata, ili mjera


interesantnih za istraivanje.
Uzorak je dio populacije od interesa za istraivanje.

Populacija

Uzorak

(dio populacije)

Populacija i uzorak

1-9

Rad sa skupom moe da


bude:
Nemogu
Nepraktian
Previe skup

Zato uzorak?

1-10

Kvalitativne ili atributivne varijable: Obiljeja ovih


varijabli se iskazuju opisno (nenumeriki)

Gender
POL

Type of car

TIP KOLA

Eye
BOJA
OIJU
Color

RELIGIJSKO
OPREDJELJENJE

State of
DRAVA
ROENJA
Birth

Tipovi varijabli

1-11

Kvantitativne varijable: Varijable ija se


obiljeja iskazuju numeriki.

Stanje na tekuem raunu

Minuti do kraja asa

Broj djece u porodici


Tipovi varijabli

1-12

Kvantitativne varijable mogu biti prekidne ili


neprekidne.
Prekidne: mogu uzimati samo cijele brojeve.

Primjeri: broj kreveta u


kui, broj ekia prodatih
u lokalnoj radnji zanatske
opreme (1,2,3,,itd).

Tipovi varijabli

1-13

Neprekidne varijable mogu uzimati bilo


koju vrijednost u odreenom intervalu.

Pritisak u gumi
Teina porcije mesa

Visina uenika u uionici.


Tipovi varijabli

1-14

Podaci

Kvalitativnt ili atributni


(tip auta)

prekidni
(broj djece)

Kvantitativni ili numeriki

neprekidni
(vrijeme potrebo za jedan ispit)

Saetak tipova varijabli

1-15

Postoje etiri nivoa


mjerenja podataka

Nominalni
Nivo reda
Intervalni
Racio

Nivoi mjerenja

1-16

Nominalni nivo

POL
Gender

Podaci mogu biti


klasifikovani samo u
kategorije i ne mogu
se rangirati.
RELIGIJSKA
PRIPADNOST

Eye
BOJA
OIJU
Color

Nivoi mjerenja

1-17

Na nominalnom nivou podaci moraju biti:


Meusobno iskljuivi: To znai da ako
jedan podatak klasifikujemo u jednu
kategoriju, nivo itd ne moe vie biti
ukljuen ni u jednu drugu.
Potpuni: Svaki podatak koji je
interesantan za istraivaa mora biti
ukljuen u jednu od kategorija.

Nivoi mjerenja

1-18

Nivo reda: Ukljuuje podatke koji mogu biti


rangirani, ali razlike izmeu tih podataka ne mogu biti
odreene.
Prilikom testiranja
4 vrste gaziranih
pia, Coca Cola je
rangirana brojem
1, Dr. Pepper
brojem 2, Pepsi
brojem 3, i Root
Beer brojem 4.

2
1

Nivoi mjerenja

1-19

Intervalni nivo: Slian nivou reda, s tom


razlikom da iznos razlike izmeu podataka moe
biti odreen.
Ne postoji prirodna nulta taka.

Temperatura

Nivoi mjerenja

1-20

Racio nivo: Najvei nivo mjerenja. Slian


prethodnom s tim to ukljuuje nulu kao nivo
mjerenja (nula znai odsustvo karakteristike).
Broj
milja traveled
preenih odby
strane
Miles
sales
menadera prodaje u toku jednog
representative in a month
mjeseca

Monthly
MJESENIincome
PRIHOD
HIRURGA
of surgeons

Nivoi mjerenja

1-21

Problem

koji se analizira zahtijeva objavljene


podatke. Oni se mogu pronai u raznim
asopisima, lancima itd.
Objavljeni podaci nam nijesu esto dostupni ili
ne postoje za dati problem. U tom sluaju oni
moraju biti prikupljeni i analizirani.
Jedan nain prikupljanja podataka jeste preko
upitnika.
Izvori statistikih podataka

1-22

WorldCom
Enron
Tyco

Statistika i etika