You are on page 1of 1

ISPRAVKE u skripti:

prof. dr. sc. Neven Mijat


"Sinteza dvopola"
str. 7

u 3. retku treba pisati (2.8) umjesto (2.5)


u 4. retku treba pisati pol u beskonanosti umjesto nulu u beskonanosti
u 6. retku treba pisati nulu u bekonanosti umjesto pol u beskonanosti

str. 12.

izraz (2.32) treba izgledati ovako

ln H ( j ) = ln H ( j ) + j ( ) = N + j ( )
pri emu je

N = Re [ ln H ( j )]
( ) = Jm [ ln H ( j )]
str. 32.

u tablici 4.1, zamijeniti sliku a) slikom b), i sliku c) slikom d)

str. 33.

u svim izrazima, indeksi parametara k trebali bi biti (ni), a ne n

str. 44.

takoer kao i u proloj referenci, zamijeniti indekse pri dnu stranice, u


izrazima za elemente, zamijeniti L i C

str. 45.

na slici 4.3, u beskonanosti je pol, a ne nula

str. 46.

u 3. retku od kraja, treba pisati karakteristina frekvencija pol

str. 47.

u 1. retku treba pisati karakteristina frekvencija u s=0 nula

str. 47.

u 3. retku treba pisati karakteristina frekvencija pol

str. 48

u 1. retku treba pisati karakteristina frekvencija nula

str. 63.

u izrazu (5.8), svaki od faktora u brojnicima razlomaka treba pomnoiti sa


s

str. 66.

u rjeenju zadatka pol je u -1, a ne u j1; isti ispravak na slici

str. 67.

predzadnji redak teksta, treba pisati odgovara sluaju a) u tablici 5.2

str. 74.

u 3. retku od kraja treba pisati na slici 5.10, a ne 5.11

str. 76.

u 1. retku treba pisati ako je stupanj najnie potencije polinoma u brojniku


(npr. s0) nii od stupnja najnie potencije polinoma u nazivniku (npr. s1)

str. 76.

u 3. retku treba pisati ako su stupnjevi uz najniu potenciju brojnika i


nazivnika jednaki

str. 80.

nakon zadnje formule treba ubaciti redak sljedeeg sadraja: to odgovara


Z(s)=YRC-1(s), gdje je YRC definirana sa (5.14)

napomena: nisu navedene svima oevidne tiskarske pogreke


dr.sc. Draen Jurii
Stjepan Stipeti