You are on page 1of 2

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARU

NAZIV FAKULTETA

NAZIV ODSJEKA / SMJERA


Naziv predmeta:
Nivo ciklusa, godina studija,
semestar
Voditelj predmeta:
Kontakt detalji:
Ukupan broj sati predmeta:
Bodovna vrijednost ECTS-a:
Matina kvalifikacija:
Status predmeta:
Peduslovi za polaganje predmeta:
Ogranienja pristupa predmetu:
Obrazloenje bodovne vrijednosti:

Cilj predmeta:

Opis opih i specifinih


kompetencija (znanja i vjetina)
/ishod uenja:

Okvirni sadraj predmeta:

Oblici provoenja nastave/metode


uenja:

MEDICINSKO PRAVO

ifra predmeta: 0000

Dodiplomski studij (I ciklus)

III godina /VI semestar

doc. dr. Maja olakovi


Konsultacije: pon 10-12; et 9-11
Adresa (broj kabineta) ZPF, kab. D205
E-mail: maja.colakovic@unmo.ba
Tel.: 036 514 243
Ukupan broj sati za
Sati predavanja sedmino: 2
Sati vjebi sedmino: 0
polaganje ispita: 30
(2+0)
2 ECTS
Diplomirani pravnik
Izborni
Nema ih
- Upoznavanje studenta sa pojmovima i institutima medicinskog prava i znaajem
ove pravne disipline u savremenom drutvu
- Upoznavanje studenata sa pravima ljudi u ostvarenju zdravstvene zatite i pravima
pacijenata
- Pouavanje studenata vjetini rjeavanja praktinih pitanja i problema vezanih za
ostvarenje zdravstvene zatite i ostvarenje i zatitu prava pacijenata koritenjem
steenih teorijskih znanja.
Po uspjenom zavretku ovog predmeta studenti e biti sposobni da:
- vladavaju terminima medicinskog prava i objasne njegovu ulogu i znaaj u
pravnom sistemu i savremenom drutvu;
- definiu i objasne pojedina prava iz zdravstvene zatite i prava pacijenata;
- poue o nainu ostvarenja i zatite prava iz zdravstvene zatite i prava pacijenata.
1. Pojam, znaaj i izvori medicinskog prava; Svrha izuavanja medicinskog prava
2. Pojam i osnovna pitanja bioetike; Pravo na zdravlje; Istorija medicine;
Medicinska djelatnost
3. Prava pacijenta u pravu BiH i meunarodnim konvencijama i deklaracijama
4. Odnos ljekara i pacijenta; Ugovor o ljekarskoj usluzi; Pristanak pacijenta na
medicinski tretman; Odgovornost ljekara za lijeenje pacijenta bez njegovog
pristanka
5. Ljekarska greka; Odgovornost zbog ljekarske greke
6. Posebni sluajevi odgovornosti ljekara i zdravstvenih ustanova (odgovornost
zbog dijagnostike greke, odgovornost zbog tete izazvane upotrebom medicinskih
sprava itd.)
7. I. kolokvij
8. Profesionalna tajna medicinskih djelatnika; Medicinska dokumentacija u njen
pravni znaaj
9. Osiguranje pacijenta i osiguranje za sluaj odgovornosti
10. Pravne dileme o poetku ivota (kloniranje, medicinski pomognuta oplodnja,
pobaaj); Pravne dileme o kraju ivota (samoubistvo, eutanazija)
11. Transplantacija organa i tkiva u terapijske svrhe; Prikupljanje i transfuzija
ljudske krvi
12. Klinika istraivanja
13. Humana genetika i pravo
14. Pravo o lijekovima; teta od lijekova i odgovornost
15. II. kolokvij
Predavanja, rjeavanje zadataka u timovima, analiza sudske prakse iz oblasti
medicinskog prava, seminari, eseji, konsultacije

Ostale obaveze studenta (ako se


predviaju):
Nain provjere znanja/ nain

Kolokviji, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit.

polaganja ispita i % teinskog


faktora provjere znanja:

Popis osnovne literature i


Internet web referenci:

Nain praenja kvalitete i


uspjenosti izvedbe predmeta:

1. redovni studenti
- prvi kolokvij: 40 bodova
- drugi kolokvij: 45 bodova
- predispitne aktivnosti 15 bodova
2. vanredni studenti
- prvi kolokvij: 45 bodova
- drugi kolokvij /zavrni ispit: 55 bodova
Da bi poloio prvi ili drugi kolokvij, student mora ostvariti najmanje 55% od
ukupnog broja bodova. Ako student ne poloi prvi kolokvij organizovan tokom
semestra, polae itav ispit na kraju semestra, sa mogunou dobivanja
maksimalno 85 bodova. Vanredni studenti mogu ostvariti maksimallno 100 bodova
na zavrnom ispitu. Vanredni studenti imaju mogunost opredijeliti se da polau
ispit kao redovni studenti.
1. Jakov Radii, Medicinsko pravo, Beograd, 2008.
2. Jakov Radii, Odgovornost zbog tete izazvane lekarskom grekom u leenju i u
obavetavanju pacijenta, Nomos, Beograd, 2007.
3. Ivica Crni, Odgovornost lijenika za tetu, Zagreb, 2009.
4. Maja olakovi Marko Bevanda, Medicinsko pravo u Bosni i Hercegovini,
Revija za pravo i ekonomiju br. 2/2010.
5. Zakoni iz oblasti medicinskog prava u Bosni i Hercegovini
Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

Konana ocjena se utvruje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedei nain:


Bodovi Ocjena
55-64
6
65-74
7
75-84
8
85-94
9
95-100 10