You are on page 1of 1

PARCIJALNI TEST IZ UVODA U POLITOLOGIJU

FAKULTET POLITIKIH NAUKA U SARAJEVU 2014. GODINA

1. VLAST NE PODRAZUMIJEVA PRAVO DA SE UTIE NA NEIJE


PONAANJE- NE
2. VLADAVINA NE ZNAI KONTROLISANJE NEKOGA- NE
3. FUNKCIJA VLASTI JE DA TUMAI ZAKONE- DA
4. NAJIRA I NAJRADIKALNIJA DEFINICIJA POLITIKE- POLITIKA KAO
MO
5. RA JE SUPSTANCIJALNI KONSENZUS- PREKLAPANJE IDEOLOKIH
STAVOVA DVIJE ILI VIE POLITIKIH PARTIJA O OPTIM CILJEVIMA
6. PRVU NAUNU KLASIFIKACIJU OBLIKA VLADAVINE JE DAO- MARKS
7. DISKURSI SU KARAKTERISTINI ZA- DELIBERATIVNU DEMOKRATIJU
8. ALTERNATIVNA PODJELA NA JAVNO I PRIVATNO JE- POLITIKO I
LINO
9. POLIJARHIJA SE ODNOSI NA- ZEMLJE DEMOKRATSKOG UREENJA
10. PROTEKTIVNA DEMOKRATIJA JE- OGRANIENA I POSREDNA