You are on page 1of 1

I KOLOKVIJUM

_______________________________________________________________________________

IME I PREZIME :_____________________________; BROJ INDEKSA_________;


POENA:________ (max.25, upisuje nastavnik)

PITANJA I ZADACI
[1] Navedite ta predstavlja industrijsko postrojenje. U koje osnovne kategorije se
moe grupisati oprema jednog tehnolokog postrojenja? (3 boda)
[2] ta predstavlja tehnoloki proces? Koje su osnovne determinante tehnolokog
procesa? (3 boda)
[3] Skicirajte ematski i objasnite pojam rekuperatora? Skicirajte osnovnu proceduru
ili korake projektovanja izmjenjvaa toplote? (4 boda)

[4] Skicirajte emu preliminarnog dizjana izmjenjivaa toplote. ta sve obuhvata


projektovanja izmjenjivaa toplote (ulazno- izlazni podaci)? (4 boda)

[5] Koja je namjena kolona kao procesnih ureaja? Skicirajte jedan tip i navedite
osnovne dijelove kolone. (3 boda)

[6] Skicirajte i objasnite ulogu podova i objasnite ulogu punila u kolonama? (3 boda)

[7] ta se suenje kao separacioni proces? Koje su prednosti mikrotalasnog suenja?


Koji spoljni faktori utiu na kinetiku suenja o kojima se mora voditi rauan
prilikom projaktovanja istih? (3 boda)

___________________________________________________________________________________