You are on page 1of 2

Meridian International Learning Experience

Akademikong Taon 2014-2015


Ikalawang Markahan
Ikaapat na Baitang sa Filipino
Babasahin: Panghalip na Panao, Pamatlig at Pananong

Ang panghalip na panao ay uri ng panghalip na pumapalit o humahalili sa pangngalang tao. May panghalip na
panaong isahan at maramihan.
Ang panauhan ng panghalip na panao ay ang sumusunod:
1. Unang Panauhan Ang panghalip ay humahalili sa taong nagsasalita.
Halimbawa: Ako ay isang mahirap ngunit marangal na tao.
2. Ikalawang Panauhan Ang panghalip ay humahalili sa taong kinakausap.
Halimbawa: Ikaw ay marangal ding tao.
3. Ikatlong Panauhan Ang panghalip ay humahalili sa taong pinag-uusapan.
Halimbawa: Siya ay isa ring mahirap ngunit marangal na tao.
Ang kailanan ng panghalip na panao ay ang sumusunod:
1. Isahan Ang panghalip ay tumutukoy lamang sa isang bilang.
Halimbawa: Siya ay isang mabuting tao.
2. Dalawahan Ang panghalip ay tumutukoy lamang sa dalawang bilang.
Halimbawa: Mahal kita kahit ikaw ay dukha lamang.
3. Maramihan Ang panghalip ay tumutukoy sa tatlo o higit pang bilang.
Halimbawa: Sila ay mga miyembro ng samahan ng mahihirap na manggagawa.
Uri ng Panghalip Panao
1. Palagyo ginagamit ang panghalip panao bilang paksa sa pangungusap.
Isahan
Dalawahan
Maramihan

Unang Panauhan
Ako
Kita
Kami

Ikalawang Panauhan
Ikaw
Kayo, tayo
Kayo

Ikatlong Panauhan
Siya
Sila
Sila

2. Paari nagsasaad ng pag-aangkin o pagmamay-ari ang panghalip ng bagay sa loob ng pangungusap.


Halimbawa:
Ang basket ay kay Flora. = Ang basket ay kanya.
Unang Panauhan
Isahan
Dalawahan
Maramihan

Akin
Atin
Amin

Ikalawang
Panauhan
Iyo
Inyo
Inyo

Ikatlong Panauhan
Kanya
Kanila
Kanila

Panghalip na Pamatlig
Ang panghalip na ginagamit sa pagtuturo ng tao, hayop, pook o gawain ay tinatawag na pamatlig.
Ang mga panghalip na pamatlig na ito, ganito, dito at heto ay ginagamit ng taong nagsasalita. Hawak
niya o malapit sa kanya ang itinuturo.
Ang iyan, ganyan, diyan at hayan ang ginagamit ng taong nagsasalita sa pagtuturo ng pangngalang
malapit sa kanyang kausap.
Ang iyon, ganoon, doon at hayun ay ginagamit kung ang itinuturo ay malayo sa nagsasalita at sa
kausap.
Halimbawa:
Ito ang paborito kong damit.
Ganyan ang sapatos na gusto kong mabili.
Doon tayo magbabakasyon sa Mayo.
Nagiging rito, riyan at roon ang dito, diyan at doon kung ang nauunang salita ay nagtatapos
sa patinig at mga malapatinig na w at y.
Halimbawa:
Lumapit ka rito.
Siya ngayon ang bantay roon.
Panghalip na Pananong
Ang panghalip na pananong ay ginagamit sa pagtatanong. Ito ay maaaring kumakatawan sa tao, hayop, bagay,
pook at gawang itinatanong. May isahan at maramihang panghalip na pananong.

Kinakatawan
tao
bagay
bagay na pipiliin
taong may-ari
bilang
sukat/dami
halaga

Panghalip na Pananong
Isahan
sino
ano
alin
kanino
nino
ilan
gaano
magkano

Maramihan
sinu-sino
anu-ano
alin-alin
kani-kanino
ninu-nino
ilan-ilan
gaa-gaano
magka-magkano