You are on page 1of 5

Ακινα 27 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κρίςιμθ ςυνάντθςθ ΠΙΣ με τον Υπουργό Υγείασ για τθν Υγεία και το Ιατρικό
Λειτοφργθμα.
-

Αναρμόδιος ο Αναπληρωτής Υπουργός για τις Ιατρικζς Εταιρείες

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ των μελϊν του Διοικθτικοφ ΢υμβουλίου του Πανελλθνίου Ιατρικοφ
΢υλλόγου με τον Τπουργό Τγείασ, κ. Μάκθ Βορίδθ, θ οποία πραγματοποιικθκε τθν Σετάρτθ 26
Νοεμβρίου, ο Υπουργόσ Υγείασ, απαντϊντασ ςτα αιτιματα του Π.Ι.Σ τόνιςε μεταξφ άλλων ότι για τθν
νομοκετικι απόπειρα του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Υγείασ, κ. Λεωνίδα Γρθγοράκου, δεν υπάρχει
προθγοφμενθ ςυμφωνία με τα κόμματα τθσ ςυγκυβζρνθςθσ, κακϊσ και ότι θ απόπειρα αυτι δεν
εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ. Ο διάλογοσ κα διεξαχκεί ςτον χρόνο που
κα κακοριςτεί, με κυρίαρχο τον ρόλο του Πανελλθνίου Ιατρικοφ Συλλόγου και του Κεντρικοφ
Συμβουλίου Υγείασ.
΢τθ ςυνάντθςθ, εκ μζρουσ του Δ.΢ του Π.Ι.΢ ςυμμετείχαν ο Πρόεδροσ, κ. Μιχάλθσ Βλαςταράκοσ, οι
Αντιπρόεδροι, κ.κ. Γιάννθσ Μπαςκόηοσ και Γρθγόρθσ Ροκαδάκθσ, ο Γενικόσ Γραμματζασ, κ. Κϊςτασ
Αλεξανδρόπουλοσ και τα μζλθ του Δ.΢., κ.κ. Λεωνίδασ Αναγνωςτόπουλοσ, Δθμιτρθσ Βαρνάβασ,
Κωνςταντίνοσ Γιαννακόπουλοσ, Κωνςταντίνοσ Κουτςόπουλοσ και Χριςτοσ Παπάηογλου.

Τα ηθτιματα που ζκεςε ο ΠΙΣ ςτον Υπουργό Υγείασ
- Για τθν απόπειρα του Αναπλθρωτι Υπουργοφ
Ο Πρόεδροσ του Π.Ι.΢, κ. Μιχάλθσ Βλαςταράκοσ, εκ μζρουσ του Δ.΢ του Π.Ι.΢, παρουςιάηοντασ και τθν
ομόφωνθ απόφαςθ του Δ.΢, εξζφραςε τθν πλιρθ αντίκεςθ του Π.Ι.΢ προσ τθν νομοκετικι αυτι
απόπειρα του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Τγείασ και για λόγουσ διαδικαςίασ και για λόγουσ ουςίασ.
Σονίςτθκε προσ τον Τπουργό ότι θ οργάνωςθ και θ λειτουργία των ιατρικϊν εταιρειϊν, όπωσ
προωκείται, εκφράηει παρωχθμζνεσ αντιλιψεισ και ςκοπιμότθτεσ ζξω από τθν ςφγχρονθ
πραγματικότθτα. Βεβαίωσ, πρζπει να αναηθτοφμε και να προωκοφμε ςφγχρονεσ απόψεισ για τθν
οργάνωςθ και τθν λειτουργία των ιατρικϊν εταιρειϊν, αλλά θ ςυηιτθςθ αυτι κα πρζπει να γίνει
κυρίαρχα με τουσ κεςμικοφσ φορείσ τθσ Πολιτείασ όπωσ είναι ο Π.Ι.΢ και το ΚΕ΢Τ. Δεν μπορεί, οφτε ο

ρόλοσ του Π.Ι.΢ να υποκαταςτακεί, τθ ςτιγμι που είναι αναγνωριςμζνοσ εκπρόςωποσ και ςτισ
Ευρωπαϊκζσ Ιατρικζσ Οργανϊςεισ, Union Europeenne Des Medecins Specialistes (UEMS) και Comite
Permanent Des Medicins Europeens (CPME) και τθ ςτιγμι που μζςω του Π.Ι.΢ διαπιςτεφονται οι
εντεταλμζνοι εκπρόςωποι των Ιατρικϊν Εταιρειϊν και των Ιατρικϊν Ενϊςεων.
Η προϊκθςθ τθσ νομοκεςίασ περί Π.Ι.΢ και Ιατρικϊν ΢υλλόγων θ οποία ζχει υποβλθκεί ςτο Τπουργείο
Τγείασ, εδϊ και αρκετό καιρό, βρίςκεται για νομοτεχνικι επεξεργαςία ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, ϊςτε
να ειςαχκεί ςτθ Βουλι για να νομοκετθκεί.
Σονίςτθκε ακόμθ ςτον Τπουργό ότι αποτελεί υπόςχεςθ του επόμενθ νομοκετικι παρζμβαςθ - μετά το
πολυνομοςχζδιο "΢κοφπα", το οποίο αναμζνεται εντόσ των θμερϊν από το Γενικό Λογιςτιριο του
Κράτουσ, ϊςτε να ειςαχκεί για να προωκθκεί ςτθ Βουλι - θ οποία περιλαμβάνει αιτιματα του
ιατρικοφ κόςμου για τισ αναγκαίεσ ρυκμίςεισ. ΢το πολυνομοςχζδιο αυτό περιλαμβάνονται τα
αιτιματα για μονιμοποίθςθ των επιμελθτϊν Β' του Ε΢Τ πενταετοφσ κθτείασ, οι πλθρωμζσ των
εφθμεριϊν των νοςοκομειακϊν ιατρϊν - των οποίων θ εξόφλθςι κακυςτερεί για μεγάλο χρονικό
διάςτθμα, χωρίσ αγκυλωτικζσ διαδικαςίεσ και γραφειοκρατικζσ διατυπϊςεισ, κακϊσ και ο χρόνοσ ςε
ςυνδυαςμό με τθν αςφαλι εφθμζρευςθ, τθ ςτιγμι που επικρζμεται επιβολι προςτίμου ςτθν Ελλάδα
(150 εκατομμυρίων ευρϊ) για τθν εκκρεμότθτα αυτι, θ οποία ςυνιςτά παραβίαςθ ςχετικισ Κοινοτικισ
Οδθγίασ.

- Για το ΠΕΔΥ και τα νοςοκομεία του ΕΣΥ
Επίςθσ θ τροποποίθςθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 25 του ν.4238/14 περί ΠΕΔΤ, ϊςτε ο χρόνοσ
κατάταξθσ των ιατρϊν που κα ενταχκοφν ςτο ΠΕΔΤ ςτο βακμό διευκυντι να είναι 20 χρόνια αντί 25. Η
κεςμοκζτθςθ του Ινςτιτοφτου Μελζτθσ και Ερευνϊν ωσ όργανο του Πανελλθνίου Ιατρικοφ ΢υλλόγου,
προκειμζνου να αςχολθκεί με τεχνογνωςία και τεκμθριωμζνθ άποψθ για όλα τα προβλιματα που
αφοροφν τθν ιατρικι λειτουργία, τθν ιατρικι εκπαίδευςθ, τθν ζρευνα, αλλά και τθν αςφάλιςθ και τα
ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα των ιατρϊν.
Ζθτικθκε θ άμεςθ ςτελζχωςθ των νοςοκομείων με μόνιμο προςωπικό με προςλιψεισ που
κακυςτεροφν. Τπάρχει κακυςτζρθςθ των 800 προςλιψεων από τουσ 1.200 ιατροφσ που ζχουν
επιλεγεί ςτον βακμό του Επιμελθτοφ Β', εδϊ και χρόνια από τα αρμόδια ςυμβοφλια κρίςεωσ, κακϊσ
επίςθσ και του αναγκαίου νοςθλευτικοφ προςωπικοφ. Δόκθκε ζμφαςθ ςτθ ςτελζχωςθ ςτθ νθςιωτικι
και ακριτικι Ελλάδα για τθν οποία πρζπει να γίνει και ειδικι ςφςκεψθ, κακϊσ επίςθσ και ςτθ
ςτελζχωςθ των κενϊν κλινϊν Εντατικισ Θεραπείασ (150-160) που βρίςκονται εδϊ και καιρό ςε
αναμονι. Οι ανάγκεσ των νοςοκομείων τονίςτθκε ότι είναι 5.000 μόνιμου προςωπικοφ ιατρϊν και
10.000 νοςθλευτϊν ϊςτε τα νοςοκομεία να μπορζςουν να ανταποκρικοφν ςτισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ
που ζχουν λόγω τθσ διάλυςθσ τθσ ΠΦΤ.
Ζθτικθκε επίςθσ, θ άμεςθ ςτελζχωςθ του ΠΕΔΤ με προςλιψεισ μόνιμου προςωπικοφ, ϊςτε να
μπορζςουν οι αςφαλιςμζνοι να ξαναβροφν υπθρεςίεσ δθμοςίων δομϊν, τισ οποίεσ ςτερικθκαν με τον
τελευταίο νόμο. Η επαναπρόςλθψθ των απολυμζνων του ΠΕΔΤ ςε δθμόςιεσ δομζσ με τθν ίδια
εργαςιακι ςχζςθ που υπθρετοφςαν είναι και δίκαιο αίτθμα αλλά και αναγκαίο προκειμζνου να
επαναςτελεχωκοφν οι δθμόςιεσ δομζσ ΠΦΤ.

2

Η υπόςχεςθ τθσ πολιτείασ για τα αςφαλιςτικά δικαιϊματα των αποχωρθςάντων από το ΠΕΔΤ πρζπει
να ικανοποιθκεί.
Η πρόβλεψθ του οικογενειακοφ ιατροφ μζςα από το νόμο του ΠΕΔΤ κα πρζπει να προχωριςει, ωσ
αναγκαίου ςυμβοφλου ςε κζματα υγείασ, αγωγισ, διαχείριςθσ χρονίων παςχόντων, ιατρικοφ φακζλου
κλπ. ςε ςυνεργαςία με τισ δθμόςιεσ δομζσ και τουσ ςυμβεβλθμζνουσ ιατροφσ με τον ΕΟΠΤΤ. Όςον
αφορά τον ΕΟΠΤΤ κα πρζπει να εκςυγχρονίςει και να οργανϊςει τθν λειτουργία του ςε ςφγχρονα
πλαίςια και θ τάχιςτθ εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ κάρτασ υγείασ, πζραν του θλεκτρονικοφ
αςφαλιςτικοφ φακζλου του αςκενοφσ, είναι απαραίτθτθ για τον εξορκολογιςμό των δαπανϊν αλλά
και τθν παρακολοφκθςθ των υπθρεςιϊν υγείασ και τθν αποφυγι φαινομζνων που δθμιουργοφν
τριβζσ, εντάςεισ και καταςυκοφάντθςθ ανκρϊπων και υπολιψεων.
Όςον αφορά για τισ νζεσ ςυμβάςεισ με τον ΕΟΠΤΤ, τονίςτθκε ςτον υπουργό, ότι το προςχζδιο το οποίο
ετζκθ προσ ςυηιτθςθ αποτελεί για τον Π.Ι.΢ ςχζδιο, μθ ςυηθτιςιμο, κακόςον προβλζπει ςυμβάςεισ
«δουλοπάροικου» ιατροφ μζςα από «λεόντειο» ςφμβαςθ του ΕΟΠΤΤ.

- Για τισ ςυμβάςεισ των ιατρϊν με τον ΕΟΠΥΥ
Η ςυηιτθςθ για τισ ςυμβάςεισ πρζπει να ςτθρίηεται ςε οριςμζνεσ ςτακερζσ τισ οποίεσ ο Π.Ι.΢ ζχει
διατυπϊςει μζςα από τισ Γενικζσ του ΢υνελεφςεισ:
- Αφξθςθ του προχπολογιςμοφ του ΕΟΠΤΤ και τθσ υγείασ ςυνολικά
- Εκνικι ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ, με τον Π.Ι.΢ και τουσ κατά τόπουσ Ιατρικοφσ ΢υλλόγουσ, μζςα
από τθν αμοιβι κατά πράξθ και περίπτωςθ
- Κοςτολόγθςθ των ιατρικϊν επιςκζψεων, ςε πλαίςια που δεν κα απαξιϊνουν τθν ιατρικι λειτουργία όχι κοςτολόγιο του απαράδεκτου 10ευρου το οποίο ιςχφει και νομοκετικθκε με τισ πράξεισ
νομοκετικοφ περιεχομζνου τθσ κυβζρνθςθσ Παπαδιμου (2012)
- ΢υμβάςεισ ανοιχτζσ με όλουσ του ιατροφσ και μζςα από κατϊτατο πλαφόν επιςκζψεων
- Διάρκεια ςφμβαςθσ, θ οποία κα είναι ςαφϊσ προκακοριςμζνθ, που κα ανταποκρίνεται ςτισ
ςφγχρονεσ απαιτιςεισ και ςτθν ομαλι λειτουργία και με εμπρόκεςμθ και τακτικι καταβολι τθσ
αποηθμίωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
Η εκτίμθςθ των αναγκϊν κα πρζπει να γίνει ςε ςυνδυαςμό και με τθν κεςμοκζτθςθ του οικογενειακοφ
ιατροφ και τθ ςτελζχωςθ του ΠΕΔΤ, ϊςτε να υπάρχει ζνα ολοκλθρωμζνο και ενιαίο ςφνολο
παρεχόμενθσ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ. Για τα προβλιματα των εργαςτθριακϊν ιατρϊν των
οποίων θ βιωςιμότθτα και θ λειτουργία κινδυνεφει, τονίςτθκε θ απαράδεκτθ κακυςτζρθςθ
εφαρμογισ των υπουργικϊν αποφάςεων τθσ 18θσ Αυγοφςτου Τ9/οικ.70521 (ΦΕΚ. 2243/Β’/18-8-2014)
και Τ9/οικ.70522 (ΦΕΚ 2247/Β’/18-8-2014), που αφοροφν το ατομικό πλαφόν ανά πάροχο, τισ
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ - ςφμφωνα όμωσ με τισ υποβλθκείςεσ από τον Π.Ι.΢ – κακϊσ και θ ανάγκθ για
τισ αναγκαίεσ εγκυκλίουσ ςτθ βάςθ των υπουργικϊν αποφάςεων, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ

3

αποφυγι όποιασ υπερβολισ, ϊςτε οι εργαςτθριακοί ιατροί να εκτελοφν τισ εξετάςεισ εκείνεσ τισ
οποίεσ υποχρεϊνονται και για τισ οποίεσ κα αμειφκοφν

- Για το clawback
Όςον αφορά το απαράδεκτο clawback, το οποίο αποτελεί κλοπι για τον εργαςτθριακό ιατρό, ο Π.Ι.΢
ζχει προςβάλει το μζτρο και ςυηθτείται ςτο ΢τΕ ςτισ 3 Δεκεμβρίου, ενϊ ζχει ηθτθκεί από τον Π.Ι.΢
παρά τθν απεργία των δικθγόρων τθν κατ’ εξαίρεςθ ςυηιτθςθ, προσ χάρθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ.
Σο αίτθμα ζγινε δεκτό από τον Δικθγορικό ΢υλλογο.

Οι απαντιςεισ και οι δεςμεφςεισ του Υπουργοφ Υγείασ
Ο Τπουργόσ Τγείασ, κ. Μάκθσ Βορίδθσ, απαντϊντασ ςτα αιτιματα του Π.Ι.΢, τόνιςε τα ακόλουκα:
Σο πολυνομοςχζδιο «ςκοφπα» το οποίο άμεςα αναμζνεται από το Γενικό Λογιςτιριο
περιλαμβάνει αιτιματα του ιατρικοφ κόςμου όπωσ: Μονιμοποίθςθ τθσ πενταετοφσ κθτεία
Επιμελθτϊν Β’, διάταξθ για τισ εφθμερίεσ των νοςοκομειακϊν ιατρϊν, χωρίσ όμωσ να είναι
ευκυγραμμιςμζνθ με τισ ολοκλθρωμζνεσ κζςεισ των ςυλλογικϊν οργάνων των νοςοκομειακϊν ιατρϊν
- αναηθτϊντασ τθν λφςθ εκείνθ που θ Ελλάδα κα ευκυγραμμιςτεί με τθν Οδθγία (2003/88/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του ΢υμβουλίου, τθσ 4θσ Νοεμβρίου 2003). Περιλαμβάνεται επίςθσ θ
τροποποίθςθ του άρκρου 25 παράγραφοσ 2 του ΠΕΔΤ ϊςτε θ κατάταξθ ςτον βακμό του διευκυντι να
γίνει με 20 χρόνια προχπθρεςίασ. ΢το νομοςχζδιο περιλαμβάνεται επίςθσ θ κεςμοκζτθςθ του
Ινςτιτοφτου Μελζτθσ και Ερευνϊν του Π.Ι.΢, κακϊσ επίςθσ και άλλεσ διατάξεισ οι οποίεσ ςχετίηονται με
επιμζρουσ αιτιματα που ζχουν υποβλθκεί.
Όςον αφορά τθ ςτελζχωςθ των νοςοκομείων με προςλιψεισ μόνιμου προςωπικοφ, προχωροφν
οι 467 περίπου από τισ 800 εκκρεμοφςεσ και πρζπει να αναηθτθκεί μζςα από το υπουργείο
Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ ο τρόποσ και θ ικανοποίθςθ προςλιψεων ξεφεφγοντασ από τουσ
περιοριςμοφσ των προςλιψεων του δθμοςίου και των ςχετικϊν αναλογιϊν περί προςλιψεωναποχωριςεων (πχ. 1 προσ 10 ι 1 προσ 5 κλπ). Ο Τπουργόσ παραδεχτθκε τθν ανάγκθ για ειδικι
ςφςκεψθ για τθν νθςιωτικι και ακριτικι Ελλάδα προκειμζνου να αναηθτιςουμε τισ εφικτζσ λφςεισ
κάλυψθσ των αναγκϊν και ςτελζχωςθσ.
Απζκλειςε τθν επαναπρόςλθψθ των απολυμζνων ιατρϊν του ΕΟΠΥΥ και τθ διατιρθςθ τθσ
προθγοφμενθσ εργαςιακισ ςχζςθσ των ιατρϊν των πρϊθν νοςοκομείων του ΙΚΑ, δθλϊνοντασ
κατθγορθματικά ότι κα υπάρχει μία ςχζςθ πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ για όλουσ τουσ
ιατροφσ του Ε΢Τ. Δεν ιταν ζτοιμοσ να απαντιςει για τα αςφαλιςτικά δικαιϊματα των αποχωρθςάντων
από το ΠΕΔΤ ιατρϊν. Για τθ ςτελζχωςθ του ΠΕΔΤ το μόνο το οποίο προχωρά αυτι τθ ςτιγμι είναι θ
προκιρυξθ των 900 επικουρικϊν ιατρϊν. Όςον αφορά τον οικογενειακό ιατρό υπάρχει πρόκεςθ για
τον επόμενο χρόνο πιλοτικισ εφαρμογισ του κεςμοφ με 1.000 άτομα (οι ανάγκεσ είναι τουλάχιςτον
4.000).
-

Για τισ ςυμβάςεισ με τον ΕΟΠΥΥ θ πρόκεςθ του υπουργείου είναι να γίνουν νζεσ ςυμβάςεισ,

4

μζςα από τον ρόλο του Π.Ι.΢ και ςυηιτθςθ με τθν κεςμοκετθμζνθ επιτροπι διαπραγμάτευςθσ του
ΕΟΠΤΤ, χωρίσ να εκφράςει άποψθ για τθν κοςτολόγθςθ επιςκζψεων και πράξεων και υπόλοιπων
κζςεων του Π.Ι.΢. Η μόνθ διαβεβαίωςθ είναι το άνοιγμα των ςυμβάςεων προσ όλουσ τουσ ιατροφσ
μζςα από τθν εφαρμογι βζβαια των κλειςτϊν προχπολογιςμϊν. Διλωςε άγνοια για το προςχζδιο
ςφμβαςθσ που ετζκθ προσ ςυηιτθςθ ςτον Π.Ι.΢ και το οποίο ο Π.Ι.΢ δεν εδζχκθ καν για ςυηιτθςθ.
Όςον αφορά τθν εφαρμογι των υπουργικϊν αποφάςεων τθσ 18θσ Αυγοφςτου τόνιςε ςτο
Διοικθτικό ΢υμβοφλιο του Π.Ι.΢ ότι θ κακυςτζρθςθ ανακοίνωςθσ του πλαφόν οφείλεται ςτθν αναμονι
τθσ εξαςφάλιςθσ 24 εκατομμυρίων επιπλζον, από το υπουργείο Οικονομικϊν, για τισ διαγνωςτικζσ
εξετάςεισ, ποςό το οποίο κα υπογραφόταν εντόσ τθσ θμζρασ, από τον Αναπλθρωτι Τπουργό
Οικονομίασ κ. Χρ. ΢ταϊκοφρα και το οποίο κα πρζπει να περιλθφκεί ςτο ςυνολικό ποςό των 328
εκατομμυρίων για διαγνωςτικζσ εξετάςεισ και διλωςε ότι εντόσ ολίγων θμερϊν κα γίνει θ
αναμόρφωςθ του πλαφόν και θ ανακοίνωςι του. Για τθν εφαρμογι των κατευκυντθρίων οδθγιϊν
και τθν θλεκτρονικοποίθςθ του ςυςτιματοσ διλωςε ότι μζςα από τθ ςυνεργαςία κα επιδιωχκεί θ
εφαρμογι τουσ.
΢το κζμα τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτο χϊρο τθσ υγείασ, για τθν οποία τονίςαμε
ότι όχι μόνο ςυμφωνοφμε, αλλά και κα ςυμπράξουμε ενεργά, επιςιμανε ότι κα υπάρξει ςυνεργαςία
με τον Π.Ι.΢ και τα υπόλοιπα κεςμικά όργανα των ιατρϊν (ΟΕΝΓΕ) για να απαλλαχτοφμε από το
φαινόμενο αυτό το οποίο δθμιουργεί προβλιματα και αμαυρϊνει τθν εικόνα λειτουργϊν και πολιτϊν.

ΑΠΟ ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΠΙ΢

5